Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)"

Transkript

1 rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA

2 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn (A til E) for bestått og F for ikke bestått. I samarbeid med de nasjonale fakultetsmøtene og de fire nasjonale rådene opprettet Universitets- og høgskolerådet (UHR) en rekke karakterpaneler / referansepaneler i 2004 for å ha tilsyn med karakterbruken i UH-sektoren. Formålet var å få en nasjonal koordinering og å utvikle en felles forståelse av hvordan den nye karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de forskjellige fagnivå. UHR utarbeidet retningslinjer for de nasjonale karakterpanelene. Kunnskapsdepartementet (KD) ga i brev av følgende føringer for hvilke grunnprinsipper som skal legges til grunn for bruken av karaktersystemet på alle studienivåer: 1. settingen skal ta utgangspunkt i den verbale beskrivelse som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, der karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Den verbale beskrivelsen må forstås med referanse til anerkjente faglige standarder for det aktuelle studiet og de kunnskapsmål som er satt for det enkelte program eller emne. Kravene vil naturlig stige fra lavere til høyere studienivå. Det eksisterer således ingen forhåndsgitt fordeling av karakterer som noe eksamens- eller studiekull skal presses inn i. 2. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentenes forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen. 3. Den enkelte student skal i utgangspunktet vurderes opp mot hele skalaen, uansett nivå (bachelor/master) og seleksjonsprosess, for å skjelne gode fra mindre gode prestasjoner og rangere studentene innbyrdes. UHR har utarbeidet retningslinjer for karakterpanelenes arbeid. Disse er sendt til referansepanelene. I oversendelsesbrevet fra UHR, datert , heter det bl.a.: Universitets- og høgskolerådet er opptatt av at de rapporter og statistikker som skal brukes av referansepanelene, skal være enkle å hente ut av studentdatasystemene, altså at man i all hovedsak skal bruke data som allerede er i systemene. Det vil likevel bli nødvendig for referansepanelene å vurdere oppgavebesvarelser innen de forskjellige kategoriene. NRØA vedtok i 2004 at rådets arbeidsutvalg skal fungere som referansepanel (karakterpanel). Arbeidsutvalget har til nå utarbeidet tre omfattende rapporter om karakterbruk i bachelorstudiene for , , 2007 og ( I 2008 ønsket NRØA dessuten å se nærmere på karakterbruk i masterutdanningene i økonomi og administrasjon, og en omfattende karakterrapport, basert på karaktertall for både skoleeksamen, hjemmeeksamen og masteroppgaver fra studieåret 2006/07 ble lagt frem 1

3 ( Hovedresultatene fra analysen med data for 2006/07 var følgende: - Gjennomsnittskarakter for masteroppgaven varierer fra 4,37 til 3,57. (uttrykt i tallekvivalent for bokstavkarakterene der skalaen går fra A=5 til E=1). - fordelingen for masteroppgaven er venstretung ved alle institusjoner, dog med delvis klare forskjeller. - For fem institusjoner er hyppigst brukte karakter A ( modalverdi ), og for de øvrige fem institusjonene er B den hyppigste karakteren. - ene D og E ved sensurering av masteroppgaver brukes kun i svært liten grad. - Strykkarakteren F brukes faktisk ikke. Dette kan tyde på at oppgaver som står til stryk, vanligvis ikke blir innlevert av kandidatene. - fordelingen for andre emner i masterutdanningen (utenom masteroppgaven) er mindre venstretung og dermed nærmere en normalfordeling. - Også gjennomsnittskarakterene for de øvrige emnene er stort sett signifikant lavere enn gjennomsnittskarakterene for masteroppgaven. rapportene fra UHRs analysegruppe bekrefter også at andelen A og B for masteroppgavene i økonomisk-administrative fag de senere årene har ligget på over 80 %, altså høyere enn gjennomsnittet for alle institusjoner (69,6 % i ) 1 UHR skisserte i brev at et nytt opplegg for undersøkelsen av bruken av bokstavkarakterer for I stedet for nye statistiske analyser ønsket man denne gang en kvalitativ analyse av et lite utvalg bachelor- eller masteroppgaver ved at det skulle oppnevnes nasjonale sensorkommisjoner som skulle foreta an ny vurdering og karaktersetting, inklusive begrunnelser for karakterene. NRØAs arbeidsutvalg sendte følgende svar til UHRs analysegruppe: Vi viser til brevet fra UHR av , ref. 10/-01, der det skisseres et opplegg for fagrådenes (karakterpanelenes) gjennomføring av karakterundersøkelser i I brevet åpnes for at karakterpaneler kan iverksette egne undersøkelsesopplegg: Dersom karakterpanelene (dvs. nasjonale fagråd, nasjonale råd og nasjonale profesjonsråd), ønsker å iverksette egne undersøkelser i tillegg til, eller i stedet for, opplegget som her foreslås, ber vi om informasjon om dette. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har gjennomført en rekke årlige karakterundersøkelser. I 2008 gjennomførte vi en omfattende analyse av karakterbruken i alle mastegradsstudier i økonomi og administrasjon i 2006/07 (se rapporten: rapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon av , Vi fant blant annet ut følgende: Gjennomsnittskarakter for masteroppgaven varierte tydelig mellom høgskolene samtidig som karakterfordelingen for masteroppgaven var venstretung ved alle institusjoner. fordelingen for andre emner i masterutdanningen (utenom masteroppgaven) var imidlertid mye nærmere den såkalte normalfordelingen. Fagrådet oppfordret så alle medlemsinstitusjoner til å drøfte resultatene i rapporten grundig og trekke de nødvendige konklusjonene for videre praksis i karaktergivingen. NRØA ønsker derfor å foreta en ny, sammenlignbar analyse av den helhetlige karakterbruken for de samme masterstudiene, med spesiell fokus på masteroppgaven. Vi vil dermed kunne sammenligne de nye resultatene med undersøkelsen fra 2006/07. Deretter ønsker vi å oppfordre institusjonene om å drøfte karakterbruken i lys av den nye karakterrapporten og levere en rapport til NRØA om egen karakterbruk. 1 UHR: bruk i UH-sektoren. Se også tabell 4 og figur 12 i appendix. 2

4 Datagrunnlag NRØA har gjennomført denne analysen med fokus på karakterbruk ved masteroppgavene, og i denne rapporten presenteres resultatene. Hele sektoren tilbyr et større og økende antall spesialiserte masterstudier innen økonomiskadministrative fag. Slik som i den forrige analysen har vi imidlertid begrenset også denne analysen til institusjoner som tilbyr et masterstudium i økonomi og administrasjon som a) bygger på en fullført bachelor i økonomi og administrasjon som er regulert gjennom NRØAs Plan for treårig Bachelorstudium i økonomi og administrasjon av b) har et homogent faglig innhold og nivå som gir tilgang til å tildele sidetittelen Siviløkonom. 2 Tabell 1: Masterstudier i økonomi og administrasjon som er med i rapporten Institusjon Studium Antall oppgaver 1. Norges Handelshøyskole Masterstudium i økonomi og administrasjon 352 (NHH) siviløkonom 2. Universitetet i Agder (UiA) Masterstudium i økonomi og administrasjon 63 siviløkonom 3. Handelshøyskolen i Bodø / Siviløkonom / Master of Science in Business 39 HHB (HiBo) 4. Handelshøyskolen BI (BI) Master i økonomi og ledelse Siviløkonom Universitetet i Stavanger (UiS) 6. Universitet i Tromsø / HHT (UiT) 7. Høgskolen i Sør-Trøndelag / TØH (TØH) 8. Høgskolen i Buskerud (HiBu) 9. Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) Masterstudium i økonomisk-administrative fag siviløkonom Mastergrad i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Master i økonomi og administrasjon Siviløkonom Siviløkonomutdanning - Femårig studium i økonomi og administrasjon og toårig påbygging Master - Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Alle karaktertall er hentet fra den nasjonale databasen DBH ( 3 2 Disse masterstudiene vil i fremtiden bli regulert gjennom NRØAs nye Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt Høgskolen i Molde tilbyr toårige masterstudier i hhv. Logistikk og i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse som ikke er inkludert i denne analysen. 3 Tall for Handelshøyskolen BI er hentet direkte fra institusjonen. 3

5 2 fordeling og gjennomsnittskarakterer for mastergradsoppgavene Figur 1 viser karakterfordelingen i prosent for mastergradsoppgaver ved alle ni medlemsinstitusjoner i NRØA for året, sammenlignet med fordelingen for studieåret Alle resultatene er gjengitt i tabellene 2 og 3 i appendix. ene er registrert for alle studenter som har fått godkjent oppgaven. Det betyr ikke at alle kandidater har fullført masterprogrammet det samme året som karakterene er gitt. Figur 2 inneholder også gjennomsnittskarakteren for masteroppgavene 4. Institusjonene er sortert etter fallende beregnet gjennomsnittskarakter i. 5 Figur 1: fordeling masteroppgave og (i %) Alle ni institusjoner (Antall oppgaver: 476 i 2006/7 og 727 i ) 45,0 % 4 44,3 % 44,3 % 43,3 % 41,4 % 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 12,2 % 10,7 % 5,0 % 2,7 % 0,7 % 0,4 % Den beste karakterfordelingen i viser Universitetet i Stavanger med Handelshøyskolen BI på annen plass ((jfr. også figurene 6 og 7). Av 24 kandidater ved UiS har 58,3 % fått A, 37,1 % har fått B, de øvrige 4,2 % har fått C. UiS har ikke registrert karakter D, E eller F i. Av alle masteroppgavene har 95,8 % fått karakteren A eller B. Gjennomsnittskarakteren på 4,54 er også den høyeste av alle institusjoner. Gjennomsnittsverdiene for alle institusjoner til sammen fordeler seg slik (tall for ) i parentes): 4 Gjennomsnittskarakterene er beregnet ved hjelp av følgende omregningstabell: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0. 4

6 Av i alt 727 (476) masteroppgaver har 44,3 % (41,4 %) fått karakteren A, 44,3 % (43,3 %) har fått B, 10,7 % (12,2 %) har fått C, 0,7 % (2,7 %) har fått D. Ingen kandidat har fått E eller F. Det betyr at karakterfordelingen i har blitt enda mer venstretung enn i. Gjennomsnittskarakteren for hele kandidatmassen er på 4,32 (4,22) og dermed fortsatt tydelig høyere enn karakter B. Gjennomsnittskarakteren er dessuten høyere i enn i. Andelen oppgaver som fikk karakter A eller B, har gått opp fra 84,7 % til 88,6 % (Tabell 3). I hadde fem av i alt ni institusjoner en karakterfordeling med færre A enn B, mens det i har vært seks. 5 Ut fra tallmaterialet er følgende to forhold mest påfallende: Den skjeve karakterfordelingen for masteroppgaven er - sammenlignet med normalfordelingen markant. Skjevfordelingen er dessuten enda sterkere i enn den var i (figur 1). Samtidig er det interessant å merke seg følgende endring: mens det i var større forskjell i gjennomsnittskarakteren mellom institusjonene, er det i mindre variasjoner (figur 2). Ser vi bort fra UiT (med gjennomsnittskarakter 3,38), er spennet mellom høyeste gjennomsnittskarakter 4,54 (UiS) og laveste 4,20 (UMB) mindre enn tidligere. 4,80 Figur 2: Gjennomsnittkarakter for masteroppgaver og Alle ni institusjoner (Antall oppgaver: 476 i 2006/7 og 727 i ) 4,60 4,40 4,20 4,37 4,34 4,31 4,27 4,26 4,23 4,22 4,44 4,13 4,54 4,24 4,26 4,20 4,32 4,22 4,00 4,00 3,98 3,96 3,80 3,60 3,57 3,40 3,38 3,20 3,00 NHH UiA HiBo BI UiS UiT TØH HiBu UMB Alle 5 UiT, NHH, TØH, HiBu, UiA og UMB. 5

7 3 fordeling ved de enkelte institusjonene I dette avsnittet presenterer vi i korthet karakterfordelingen for alle 10 institusjoner. Som nevnt tidligere, ser vi i denne rapporten kun på karakterfordelingen for masteroppgaver og ikke for øvrige emner i institusjonenes mastergradsstudier. 6 (1) Norges Handelshøyskole NHHs andel av det totale antall besvarelser i undersøkelsen utgjør nesten halvparten (48,4 %). fordelingen har ikke endret seg vesentlig fra til (figur 3). Dette gjelder også for gjennomsnittskarakteren. Andelen som fikk A eller B er også omtrent den samme i begge periodene (ca. 90 %). En noe mindre andel A blir oppveid med en større andel B og C. Når det gjelder gjennomsnittskarakteren, har imidlertid UiS og BI i gått forbi NHH som i hadde den høyeste gjennomsnittskarakteren. 6 Figur 3: fordeling masteroppgave og (i %) Norges Handelshøyskole (Antall oppgaver: 207 i 2006/7 og 352 i ) 6 Figur 4: fordeling masteroppgave og (i %) Universitetet i Agder (Antall oppgaver: 39 i 2006/7 og 63 i ) ,6 % 45,2 % ,3 % 46,0 % Andel i % 3 2 9,7 % 1 0,6 % ,1 % 1 1,6 % -1 (2) Universitetet i Agder Antall besvarelser er mye større i enn i. foredlingen for UiA har ikke endret seg vesentlig (figur 4). En noe mindre andel A blir oppveid med en større andel B og C slik at gjennomsnittskarakteren er noe lavere i og noe under gjennomsnittet for alle institusjonene samlet Figur 5: fordeling masteroppgave og (i %) Høgskolen i Bodø (Antall oppgaver: 53 i 2006/7 og 39 i ) 43,6 % 35,9 % 20,5 % Figur 6: fordeling masteroppgave og (i %) Handelshøyskolen BI (Antall oppgaver: 60 i 2006/7 og 140 i ) 51,4 % 42,1 % 1 5,7 % 0,7 % -1 6 For en detaljert analyse av karakterfordelingen for øvrige masteremner utenom masteroppgaven vises til NRØAs rapport for for masterstudiene i økonomi og administrasjon av ( 6

8 (3) Handelshøyskolen i Bodø fordelingen har endret seg litt i retning av å være mindre venstretung siden andel A + B har gått ned til 79,5 % og er dermed klart lavere enn gjennomsnittet for alle institusjonene (Figur 5). Andelen for C er 20,5 % i og dermed høyere enn i (15,1 %). Gjennomsnittskarakteren er ubetydelig lavere. (4) Handelshøyskolen BI BI har den nest største andel av det totale antall besvarelser i undersøkelsen (19,3 %). Andelen med A har gått markant opp (figur 6). Gjennomsnittskarakteren er med 4,44 i høyere enn i (4,22). Fordelingen i er mer venstretung. Andelen A+B er 93,6 % og dermed høyere enn i og høyere enn gjennomsnittet. (5) Universitetet i Stavanger UiS skiller seg ut i ved at karakterfordelingen er markant forskjellig fra fordelingen i (figur 7). Hele 95,8 % har fått karakter A eller B, andelen med A er på hele 58,3 %. Av 24 oppgaver fikk kun én oppgave karakteren C. Andelen C (4,2 %) er dermed mye lavere enn tidligere. Dette påvirker også gjennomsnittskarakteren som er på 4,54 og dermed mye høyere enn i. Dette er også den høyeste gjennomsnittskarakteren blant alle institusjonene. 6 Figur 7: fordeling masteroppgave og (i %) Universitetet i Stavanger (Antall oppgaver: 15 i 2006/7 og 24 i ) 58,3 % 65,0 % Figur 8: fordeling masteroppgave og (i %) Universitetet i Tromsø (Antall oppgaver: 16 i 2006/7 og 13 i ) 61,5 % 5 55,0 % 4 37,5 % 45,0 % 38,5 % 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 4,2 % 5,0 % -5,0 % (6) Universitetet i Tromsø / Handelshøyskolen i Tromsø fordelingen ved UiT viser den største endringen fra til. Ingen oppgave fikk karakteren A, og andelen for B er på kun 38,5 %. Størst andel har karakteren C med 61,5 % i (figur 8). Gjennomsnittskarakteren blir på 3,38 og er dermed den laveste av alle ni institusjoner. Prosenttallene og deres endringer må imidlertid tolkes litt forsiktig fordi totalantallet oppgaver som inngår i beregningen er lavt (13 i og 16 i ). (8) Høgskolen i Sør-Trøndelag / Trondheim Økonomiske Høgskole Andelen for A er høyere i og blir ikke oppveid av en mindre nedgang i andelene for B og C (figur 9). Dermed har andelen A+B blitt markant høyere i (85 %). Også gjennomsnittskarakteren ved TØH har økt fra 3,98 til 4,26 og er om lag lik gjennomsnittet for alle institusjoner. 7

9 6 Figur 9: fordeling masteroppgave og (i %) Høgskolen i Sør-Trøndelag / TØH (Antall oppgaver: 41 i 2006/7 og 42 i ) 6 Figur 10: fordeling masteroppgave og (i %) Høgskolen i Buskerud (Antall oppgaver: 24 i 2006/7 og 19 i ) ,1 % 47,6 % ,1 % 47,4 % ,3 % ,3 % 5,3 % -1 (9) Høgskolen i Buskerud Gjennomsnittskarakteren har gått opp og ligger på gjennomsnittlig nivå for alle institusjoner. Fordelingen i har blitt noe mer venstretung siden andel A er høyere enn i (figur 10). Samlet andel A+B er også betydelig høyere i, på nivå med NHH og over gjennomsnittet for alle institusjoner. Figur 11: fordeling masteroppgave og (i %) Universitet for miljø- & biovitenskap (Antall oppgaver: 21 i 2006/7 og 35 i 6 ) 51,4 % ,3 % 2 14,3 % 1-1 (10) Universitetet for miljø- og biovitenskap fordelingen for masteroppgavene ved UMB var i den strengeste blant alle institusjoner og samtidig nærmest det man kaller en normalfordeling (figur 11). I ligger imidlertid gjennomsnittskarakteren (4,20) mye høyere enn i (3,57). Samtidig har andelen A+B økt fra 57,1 % til 85,7 %. UMB ligger i med alle indikatorer nær gjennomsnittet for alle institusjoner. 8

10 4 En kort sammenfatning av resultatene Gjennomsnittskarakteren for alle masteroppgaver og institusjoner samlet sett er noe høyere i (4,32) enn i 2006/07 (4,22). Mens gjennomsnittskarakteren i varierte fra 4,37 til 3,57 mellom institusjonene, er forskjellene i mindre (for alle institusjoner utenom UiT). 7 Andelen A+B er i 88,6 % og dermed høyere enn i (84,7 %). Andelen er også tydelig høyere enn for gjennomsnittet for andre masterstudier (jfr. UHRs karakterundersøkelser 8 og tabell 4 og figur 12 i appendiks). fordelingen for masteroppgaver som allerede i var markant venstretung, er i enda mer venstretung i gjennomsnitt og ved de fleste institusjonene. Samtidig er forskjellene mellom institusjonene i mindre enn i Seks av ni institusjoner har imidlertid i en høyere andel med karakter B enn med karakter A. De øvrige tre har høyere andel A enn B. Ved sensurering av masteroppgaver brukes karakterene D i forsvinnende liten grad, og karakteren E brukes ikke. Strykkarakteren F brukes fortsatt ikke. Dette kan tyde på at oppgaver som står til stryk, vanligvis ikke blir innlevert av kandidatene. Vi har denne gang ikke analysert karakterfordelingen for de øvrige emnene i masterstudiene (emner utenom masteroppgavene). Et viktig trekk i var at denne fordelingen gjennomgående er mindre venstretung og dermed nærmere en normalfordeling. Dessuten var gjennomsnittskarakterene for de øvrige emnene stort sett signifikant lavere enn gjennomsnittskarakterene for masteroppgaven i. Vi har ingen grunn til å anta at denne fordelingen har endret seg vesentlig i. 7 En slik harmoniseringseffekt kan muligens ha oppstått fordi institusjonene har drøftet resultatet fra forrige karakterrapporten som viste en betydelig spredning i karaktergivingen og dermed i gjennomsnittskarakteren for masteroppgavene i. 8 UHR: Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe1: fordeling på masterarbeider, Oslo 21. september ). UHR: bruk i UH-sektoren. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet ( 9

11 5 Appendiks Tabell 2: statistikk masteravhandlinger på master i økonomi og administrasjon Absolutte tall 2006/07 og er Institusjon A B C D E F Totalt Gj.snitts-karakter 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 NHH ,37 4,34 UiA ,31 4,27 HiBo ,26 4,23 BI ,22 4,44 UiS ,13 4,54 UiT ,00 3,38 TØH ,98 4,24 HiBu ,96 4,26 UMB ,57 4,20 Alle ,22 4,32 10

12 Tabell 3: statistikk masteravhandlinger på master i økonomi og administrasjon Prosentvis fordeling 2006/07 og er Institusjon Totalt Andel A + B 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 2006/7 NHH 48,8 % 44,6 % 41,5 % 45,2 % 7,7 % 9,7 % 1,9 % 0,6 % ,3 % 89,8 % UiA 46,2 % 41,3 % 38,5 % 46,0 % 15,4 % 11,1 % 1,6 % ,6 % 87,3 % HiBo 45,3 % 43,6 % 37,7 % 35,9 % 15,1 % 20,5 % 1,9 % ,0 % 79,5 % BI 43,3 % 51,4 % 41,7 % 42,1 % 8,3 % 5,7 % 6,7 % 0,7 % ,0 % 93,6 % UiS 33,3 % 58,3 % 46,7 % 37,5 % 2 4,2 % ,8 % UiT 18,8 % 62,5 % 38,5 % 18,8 % 61,5 % ,3 % 38,5 % TØH 24,4 % 38,1 % 51,2 % 47,6 % 22,0 % 14,3 % 2,4 % ,6 % 85,7 % HiBu 29,2 % 42,1 % 54,2 % 47,4 % 8,3 % 5,3 % 5,3 % 8,3 % ,3 % 89,5 % UMB 14,3 % 34,3 % 42,9 % 51,4 % 28,6 % 14,3 % 14,3 % ,1 % 85,7 % Alle 41,4 % 44,3 % 43,3 % 44,3 % 12,2 % 10,7 % 2,7 % 0,7 % 0,4 % ,7 % 88,6 % 11

13 Tabell 4: statistikk masteroppgaver. %-vis fordeling Alle institusjoner Alle masterstudier innen økad-fag Masterstudier i øk&adm (siviløkonom) Gj.snittskarakter Totalt Andel A+B 28,2 % 41,4 % 22,4 % 5,9 % 1,2 % 1,0 % ,6 % 3,87 42,6 % 42,9 % 12,6 % 1,6 % 0,2 % 0,3 % ,5 % 4,26 44,3 % 44,3 % 10,7 % 0,7 % ,6 % 4,32 Kilder: UHR; egne beregninger Andel i % 5 45,0 % 4 35,0 % 3 25,0 % 2 Figur 12: fordeling masteroppgaver Sammenligning (i %) Alle institusjoner Alle masterstudier innen økad-fag Masterstudier i øk&adm (siviløkonom) 15,0 % 1 5,0 % 12

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt:

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Karakterbruk i UH-sektoren http://www.uhr.no/documents/karakterrapport_sluttrapport_31 0506.pdf Karakterrapport

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Bakgrunn og prosess Karakterstatistikk teknologi 2005 Anbefalinger Bakgrunn og prosess Brev av 280306 UHR Nasjonale fakultetsmøter nasjonale

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2009 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2009-10 Ørjan Arntzen, Studentenes landsforbund/nso Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2008 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2008-09 Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Per Manne, Norges Handelshøgskole Kirsti Margrethe

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2011

Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Versjon 2 justert 22.10.2012 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 08. oktober 2013 KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren

Karakterbruk i UH-sektoren Karakterbruk i UH-sektoren 2005-2006 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere bokstavkarakterskalaen som

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 1 Om prosjektet Prosjektet utført ved Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bruken av karaktersystemene. Kvalitetssikring, rapporter og diskusjon om mulige tiltak

Bruken av karaktersystemene. Kvalitetssikring, rapporter og diskusjon om mulige tiltak Til: Fra: Universitetets studiekomité Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Sak 1 Møtenr. 2-10 Møtedato: 18.3.2010 Notatdato: 10.3.2010 Arkivsaksnr.: 2008/20474 Saksbehandler: STA

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2012

Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt i 2003. Som ledd i arbeidet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2010

Karakterbruk i UH-sektoren 2010 Karakterbruk i UH-sektoren 2010 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavskalaen som ble innført

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag ato: 3. juni 2013 ORINTRINGSSK Saksnr.: 36/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Vurderingsuttrykk og karakterfordeling ved fakultet

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2007

Karakterbruk i UH-sektoren 2007 Karakterbruk i UH-sektoren 2007 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet, oppdatert 7. mai 2008 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavkarakterskalaen

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2014

Karakterbruk i UH-sektoren 2014 Karakterbruk i UH-sektoren 2014 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 Karakterundersøkelse i kjønnsforskning 2014 2.1 Rapport 2.2 Analysegruppens

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2008

Karakterbruk i UH-sektoren 2008 1 Innledning Karakterbruk i UH-sektoren 2008 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 29. mai 2009 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavkarakterskalaen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (31. mai 2006)

Karakterbruk i UH-sektoren. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (31. mai 2006) Karakterbruk i UH-sektoren Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (31. mai 2006) 2 Innhold: 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1. 2 Analysegruppe...4 2. Rapporter for 2004-05...5

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5:

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5: Rapport fra karakterutvalget i NRØA Bakgrunn NRØA behandlet i Sak 04/13 karaktersetting av masteroppgaver. I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Karakterbruk i UH-sektoren 2013 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 2 Kapitteloversikt I Innledning 1 Bakgrunn 1.1 Analysegruppen 1.2 Premisser for bruk av karakterskalaen

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE ASBJØRN BJØRNSET

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE ASBJØRN BJØRNSET Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE 26.10.12 ASBJØRN BJØRNSET Analysegruppa i 2011-12 Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen, leiar Svein Gladsø, NTNU (2012)

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Karakterbruk i UHsektoren

Karakterbruk i UHsektoren UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Karakterbruk i UHsektoren 2015 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Innhold 1 Innledning.. 3 1.1 Bakgrunn. 3 2 Karakterundersøkelse i juridiske

Detaljer

Brev av 14. desember 2011 fra KD til universiteter og høyskoler redegjør for hvordan det norske karaktersystemet fungerer.

Brev av 14. desember 2011 fra KD til universiteter og høyskoler redegjør for hvordan det norske karaktersystemet fungerer. UiO: Universitetet i Oslo ~J(LZ~~ I JD Notat Til: Fakulteter Sentre Museer Studentparlamentet Dato: 10.1.2012 Saksnr..: KIRSTIMO Informasjon om det norske karaktersystemet Vedl~gt følger brev fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SENSORMAPPEN. til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved. Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

SENSORMAPPEN. til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved. Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen SENSORMAPPEN til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Mål 1. juli 2003 ble det innført et nytt nasjonalt karaktersystem for bedømmelse av

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2009

Karakterbruk i UH-sektoren 2009 1 Innledning Karakterbruk i UH-sektoren 2009 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavkarakterskalaen som

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Arbeidsutvalget for NRØA har ferdigstilt rapporten januar 2009 1 Innledning.s. 3 1.

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Studieutvalget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 September 2017 1 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren

Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Avlevert 10 12 08 1. Innledning Utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen

Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen Kunnskap for en bedre verden Datamateriale og dimensjoner DATA Kvalitative

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Rapport fra karakterpanel F:

Rapport fra karakterpanel F: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel F: Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Desember 2013 Rapport fra karakterpanel F Ergoterapi- og fysioterapiutdanningene i Norge Denne

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport

Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport Innhold 1 Innledning... 2 Oppdrag fra UHR... 2 Organisering av karakterundersøkelsene i MNT-fag... 2 Karakterpanelenes medlemmer... 3 1.3.1 Master i realfag...

Detaljer

Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad,

Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad, Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad, Prorektor Fem innganger til kvalitetssikring av karakterbruken:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Matematisk institutt Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester 2012 Innhold Mål og målgruppe... 2 Om sensorveiledningen...

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

ECTS Users Guide 2009

ECTS Users Guide 2009 ECTS Users Guide 2009 Vurdering av endringer i ECTS Users Guide Høring v/seniorrådgiver Rachel Glasser, UHR FS Brukerforum 3. november 2010 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver

Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver I 2003 ble dagens bokstavkarakterskala innført. Skalaen går fra A til F, og karakterene er kvalitativt beskrevet. I årene etter at denne karakterskalaen

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

1. Bakgrunn N O T A T

1. Bakgrunn N O T A T NTNU S-sak 35/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.10.2017 Arkiv: 2017/1393 Saksansvarlig: Anne Borg Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Sensur - forslag

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 26. februar 2014 Notatdato: 19. februar 2014 Saksbehandler: Bethina Strandberg-Jensen Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Forslag 10.01.07 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer