Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og ønsket spesielt nye representanter velkommen i NRØA Dekanus ved Handelshøgskolen i Bodø Frank Lindberg og rektor ved Høgskolen i Bodø Pål Pedersen ønsket dernest velkommen til høgskolen. Professor Ove Jakobsen holdt et innledende foredrag med temaet: Etikk ved handelshøgskoler Det var utsendt følgende forslag til saksliste: 11. oktober: NRØA-sak 30/10 Innkalling og saksliste NRØA-sak 31/10 Referat fra NRØA-møte 2/10 NRØA-sak 32/10 SAK-midler til arbeidet med ny plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon NRØA-sak 33/10 Revisjon av plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon med diskusjon av fagkomiteenes forslag til læringsutbyttebeskrivelser NRØA-sak 34/10 Orienteringer fra fagkomiteene Rapport fra studiereise ved Fagkomité for administrasjonsfag Fagkomiteenes behov for hjemmeside Andre orienteringer

2 12. oktober: Miniseminar om Norsk matematikkråds undersøkelse av studentenes forkunnskaper i matematikk ved førsteamanuensis Per Manne, NHH NRØA-sak 35/10 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Orientering NRØA-sak 36/10 Nytt fra forskerskolen i bedriftsøkonomi. Orientering NRØA-sak 37/10 Bruk av Handelshøyskolenavnet NRØA-sak 38/10 Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon NRØA-sak 39/10 Publiseringskanaler til Nivå 2 NRØA-sak 40/10 Entreprenørskap NRØA-sak 41/10 Orienteringer NRØA-sak 42/10 Eventuelt

3 Saksnr 30/10 Innkalling og saksliste Det ble meldt to saker under eventuelt. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent. Saksnr 31/10 Referat fra NRØA-møte 2/10 Forslag til referat fra NRØA-møte 2/10 ble sendt til NRØA og øvrige deltakere på rådsmøtet ved mail av med en ukes merknadsfrist. Terje Simonsen ønsket noen av vedtakene utdypet. Leder gjorde dette ved mail til Simonsen. Jon Erik Svendsen hadde noen kommentarer til utformingen av referatene. Han viser til at når et vedtak er NRØA sluttet seg til forslaget fra arbeidsutvalget da ønsker han at dette forslaget blir sitert, eventuelt vedlagt som del av protokollen. Sekretæren har besvart henvendelsen og vist til at dette er en normal formulering i UHR-systemet, samt at arbeidsutvalgets forslag alltid vil fremgå av saksutredningen. Forslag til vedtak er å anse som godkjent og er lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 32/10 SAK-midler til arbeidet med ny plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon UHR fikk våren 2010 informasjon fra Kunnskapsdepartementet om at det var ledige SAKmidler på ca 6 mill. som det kunne søkes på. NRØAs leder og sekretær utarbeidet en søknad som gjelder arbeidet med revisjon av bachelorplanen i økonomi og administrasjon. I søknaden heter det at midlene er tenkt brukt til: *planleggingsmøter for de 8 fagkomiteene for drøfting av faglig innhold i bachelorutdanningen, herunder utarbeiding av forslag til læringsutbyttebeskrivelser med dertil hørende forslag til adekvate undervisnings- og vurderingsformer * å avholde et seminar for medlemmene av fagkomiteene og avtakergrupper for våre bachelorkandidater for å drøfte sentrale aspekter ved en ny bachelorplan, herunder overordnet målsetning, ønskede læringsmål og læringsutbytter, utdanningens relevans for samfunns- og næringsliv, drøfting av arbeidsdeling mellom institusjonene/faglig profilering ut fra Institusjonenes strategier m.m. NRØA har fått tilsagn om kr av SAK-midlene. NRØA gjorde slikt vedtak: SAK-midlene anvendes ved at halvparten av beløpet i utgangspunktet avsettes til fagkomiteenes arbeid og at den andre halvparten avsettes til ett eller flere

4 høringsmøter for diskusjon av ny bachelorplan i økonomi og administrasjon, hvor også eksterne inviteres til å delta. Fagkomiteene bes søke om midler til aktiviteter som fremmer samordning og samarbeid. Søknadene behandles fortløpende. Det gjelder altså i utgangspunktet et først-til-mølla prinsipp for relevante søknader. Søknader må senest være sekretariatet i hende innen 1. februar 2011, da vi må rapportere om disponeringen av midlene til departementet innen 1. mars (Men søknadene kan gjelde aktiviteter som gjennomføres etter denne dato.) Rådets leder gis fullmakt til å vurdere søknadene, og arbeidsutvalget gis fullmakt til å endre disponeringen av midler (når utvalget ser hva slags søknader som kommer inn). Saksnr 33/10 Revisjon av plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon med diskusjon av fagkomiteenes forslag til læringsutbyttebeskrivelser Forslag om revisjon av NRØAs anbefalte plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon er behandlet i flere rådsmøter, senest i NRØA-møte 2/10, der også lederne av fagkomiteene var invitert til å legge frem komiteenes synspunkter for sine respektive fagområder. Til dette møtet var det også utarbeidet et notat med forslag til hvordan læringsutbyttebeskrivelser og annen relevant informasjon kan skrives inn i vedlegg til en ny Bachelorplan. NRØA vedtok i møtet å be fagkomiteene om å utarbeide forslag til læringsutbyttebeskrivelser for sine ansvarsområder og sende disse til NRØAs arbeidsutvalg innen Komiteene skulle ta utgangspunkt i de vedtak som ble gjort i møtet om en skisse til bachelorplanen og forslagene til hvordan læringsutbyttebeskrivelsene bør utformes. Videre ble arbeidsutvalget bedt om på bakgrunn av de nevnte to dokumentene og innspillene fra fagkomiteene å utarbeide et helhetlig plandokument som kan diskuteres på et nytt NRØA møte før det sendes ut på offisiell høring til institusjonene og andre organisasjoner. På bakgrunn av drøftingene og vedtak i NRØA-møtet utarbeidet arbeidsutvalget en justert plan, datert 25. juni som ble sendt rådsmedlemmene og lederne av fagkomiteene ved mail av Fagkomiteene hadde i samsvar med vedtaket i forrige NRØAmøte utarbeidet forslag til læringsutbyttebeskrivelser innenfor sine respektive fagområdet. Disse var sendt til rådsmøtedeltakerne til møtet. AU hadde bedt to små arbeidsgrupper om å utarbeide et utkast til læringsutbyttebeskrivelser for henholdsvis etikk og IKT/digital kompetanse. Forslagene fra disse ble utdelt i møtet. Leder innledet i saken med å minne rådet om at man i NRØA-møte 2/10 ble enige om prinsippene for bachelorplanen i økonomi og administrasjon på et overordnet nivå. Man vedtok også føringer for hvordan læringsutbyttebeskrivelsene skulle utarbeides. Leder minnet i denne sammenheng om at læringsutbyttebeskrivelsene skal utformes på en slik måte at de gir uttrykk for hva ALLE som består en bachelorutdanning skal kunne. Ledere/representanter for fagkomiteene var bedt om å gi en kort presentasjon av hvordan komiteene hadde arbeidet, hva som var bakgrunnen for de aktuelle forslagene, og om det var spesielle ting som komiteene ønsket å trekke frem.

5 De enkelte komiteenes presentasjoner og forslag ble grundig drøftet, og det kom en rekke konkrete forslag og innspill. Følgende hovedmomenter kom frem i presentasjonene og drøftingene: Komiteene syntes det hadde vært et nyttig arbeid å gjennomgå hvilke læringsutbyttebeskrivelser det bør utarbeides for eget fagområde, herunder vekting mellom ulike tema, bruk av ulike verber og vurdering av detaljeringsgrad Strukturen i de ulike læringsutbyttebeskrivelser bør gjennomgås slik at det bli en viss harmonisering i oppbygging og detaljeringsgrad Det bør foretas en gjennomgang av de anvendte begrepene slik at disse brukes på samme måte av de ulike komiteene/i de ulike læringsutbyttebeskrivelsene (f. eks. begrepene kjenne til, ha kunnskap om, ha innsikt i, kunne ) Fokus må være på læringsutbyttet. Det er hva studentene kan som skal være bestemmende for utforming av læringsutbyttebeskrivelsene. Prosessen for hvordan man kommer frem til dette bestemmes av den enkelte institusjon Det ble nevnt at når arbeidet med plandokumentene er forankret i fagkomiteene, kan det medføre at det blir for lite integrasjon mellom fagene/at man ikke får bygget bro mellom de ulike emnene. Det kan være problematisk for studentene at de møter ulik begrepsbruk om det samme i ulike emner. Det er derfor viktig at hver institusjon fastsetter de overordnede målene med utdanningen, og påser at studieplanen henger sammen. Læringsutbyttebeskrivelsene må settes inn i en helhet, dvs ses i forhold til hverandre Det ble gjort slikt vedtak: 1. NRØA ber fagkomiteene vurdere innspillene som kom fram i møtet og komme tilbake til arbeidsutvalget med eventuelle justeringer av forslagene til læringsutbyttebeskrivelser innen 15. november. 2. Arbeidsutvalget bes om å se på læringsutbyttebeskrivelsene og komme med et helhetlig forslag til NRØA-møte 1/ Arbeidsutvalget får fullmakt til å jobbe videre med læringsutbyttebeskrivelsene for etikk og IKT/digital kompetanse. NRØA oppfordres til å komme med innspill i saken til NRØAs sekretær. Møtets dag to ble innledet med et miniseminar om Norsk matematikkråds undersøkelse av studentenes forkunnskaper i matematikk ved førsteamanuensis Per Manne, NHH. Presentasjonen vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

6 Saksnr 34/10 Orienteringer fra fagkomiteene Det ble informert om at Kjell Magne Baksaas, Høgskolen i Vestfold, overtar ledervervet i Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag. Leder takket Gunnar Engelsåstrø, Høgskolen i Oslo, for arbeidet han har utført som leder av komiteen. Fagkomité for administrasjonsfag foretok april 2010 en studiereise og har utarbeidet en rapport fra dette besøket. Komitéleder Lise Langåker skulle i møtet orientere om studieturen, men orienteringen ble av tidsmessige grunner utsatt. Saksnr 35/10 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Orientering Leder orienterte om oppfølgingen av saken etter NRØA-møte 2/10: Representanter fra arbeidsutvalget hadde 10. juni et møte med HSH og fikk her en del konkrete og konstruktive innspill til det videre arbeidet med forskningsstrategien. Arbeidsutvalget var videre i møte med Kunnskapsdepartementet 24. juni for drøfting av forslaget til forskningsprogrammet. Forskningsrådet ved seniorrådgiver Jannike Harsheim deltok også i møtet. KD var positive til NRØAs innspill og ga en del konstruktive tilbakemeldinger i saken. Sekretæren har vært i kontakt med NHO for å få et møte med organisasjonen. NHO har fått ny avdelingsdirektør for Kompetanseavdelingen d. 1. september. NHO ønsker at han skal delta i møtet og vil komme tilbake med forslag til dato. Det ble sendt brev til LO med invitasjon til dialog om forskningsprosjektet. Landsorganisasjonen svarer i brev av at NRØA presenterer gode argumenter, men at de er nødt til å prioritere nøye sine aktiviteter på det forskningspolitiske området. De takker derfor nei til invitasjonen, men holdes gjerne orientert om utviklingen på et forskningsfelt som har LOs interesse. Arbeidsutvalget vil etter møtet med NHO kontakte Nærings- og Handelsdepartementet for avtale om møte. Vedtak: NRØA tar saken til orientering og ber arbeidsutvalget følger saken opp overfor aktuelle departementer og organisasjoner. Saksnr 36/10 Nytt fra Forskerskolen i bedriftsøkonomi. Orientering Bjarte Grønner, Norges Handelshøgskole, ga i møtet en orientering om status for forskerskolen i bedriftsøkonomi og planene fremover. Presentasjonen vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

7 Vedtak: NRØA tar saken til orientering og ber om jevnlig å bli orientert om status for forskerskolen i bedriftsøkonomi. Saksnr 37/10 Bruk av Handelshøyskolenavnet Saken ble drøftet i NRØA-møte 2/10 på bakgrunn av et notat utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan. Det ble vedtatt at arbeidsutvalget skulle drøfte saken og fremlegge saken på nytt i NRØA-møte 3/10 med forslag til vedtak. Terje Vassdal og Lars Fallan fremla i møtet arbeidsutvalgets synspunkter og forslag til vedtak. NRØA gjorde følgende vedtak: Institusjoner som bruker Handelshøyskolenavnet skal ha utdanning i økonomi og administrasjon på alle tre nivåene, dvs. bachelornivå, masternivå og ph.d.nivå. Saksnr 38/10 Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon NRØA har gjennomført en rekke årlige undersøkelser av karaktergivningen i bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. I 2008 gjennomførte Rådet en omfattende analyse av karakterbruken i alle mastegradsstudier i økonomi og administrasjon for studieåret 2006/07. Undersøkelsen viste blant annet at gjennomsnittskarakter for masteroppgaven varierte tydelig mellom institusjonene, samtidig som karakterfordelingen for masteroppgaven var venstretung ved alle institusjoner. Karakterfordelingen for andre emner i masterutdanningen (utenom masteroppgaven) var imidlertid mye nærmere den såkalte normalfordelingen. Rådet oppfordret medlemsinstitusjoner til å drøfte resultatene i rapporten og trekke de nødvendige konklusjonene for videre praksis i karaktergivningen. NRØA har ønsket å foreta en ny, sammenlignbar analyse av den helhetlige karakterbruken for de samme masterstudiene, med spesiell fokus på masteroppgaven. Det vil dermed være mulig å sammenligne de nye resultatene med undersøkelsen fra 2006/07. Theo Schewe har med bistand av Trine Ellekjær og Mona Majgaard utarbeidet forslag til Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon, datert Theo Schewe presenterte karakterrapporten i møtet. Rapporten vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

8 Det ble gjort slikt vedtak: 1. NRØA godkjenner Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon, datert Rapporten oversendes til UHRs analysegruppe. 2. NRØA oppfordrer rådsmedlemmene til å diskutere resultatene av karakterundersøkelsen internt ved institusjonene. Saksnr 39/10 Publiseringskanaler til Nivå 2 I NRØA-møte 2/10 ble det behandlet et forslag fra Fagråd for samfunnsøkonomi om å flytte over tidsskrifter til deres liste. NRØA vurderte at det er en utydelig grense mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi, og mange tidsskrifter er felles for fagområdene. NRØA ba arbeidsutvalget skrive et brev til publiseringsutvalget der NRØA ber om at fordelingen enten fortsetter som i dag, eller, hvis en ønsker å endre noe, da å gjøre dette balansert slik at en omfordeling skjer begge veier. Fagråd for samfunnsøkonomi har utarbeidet er forslag til en pragmatisk løsning, og arbeidsutvalget la frem forslag om at denne fikk NRØAs tilslutning. UHRs publiseringsutvalg har ved brev av 31. august invitert NRØA til å fremme forslag til publiseringskanaler som bør tas inn på eller ut av nivå 2. Brevet ble oversendt til NRØA med tilbakemeldingsfrist 1. oktober. Det er kommet forslag fra fire institusjoner. Arbeidsutvalget ved leder hadde til møtet utarbeidet en oversikt med forslag til hvilke journaler som AU anbefaler blir flyttet opp til nivå 2, hvilke journaler som kan diskuteres, men som AU ikke anbefalte flyttet opp, samt forslag til journal som foreslås flyttet ned til nivå 1. Det ble gjort følgende vedtak: 1. NRØA har ingen innvendinger mot den løsningen som i henvendelse av foreslås av Fagråd for samfunnsøkonomi for fordeling av tidsskrifter mellom samfunnsøkonomi og økonomisk-administrative fag. 2. NRØA slutter seg til arbeidsutvalgets forslag om at følgende journaler flyttes opp til nivå 2: 1. Review of Accounting Studies 2. Journal of Ecomonics & Management Strategy 3. Contemporary Accounting Research 4. Marketing Letters Følgende journal flyttes ned til nivå 1: European Journal of Marketing

9 3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vurdere om det skal iverksettes en gjennomgang av tidsskriftene på nivå 2 for vurdering av om det er de riktige tidsskriftene som er oppført på dette nivået. Saksnr 40/10 Entreprenørskap NRØA har tidligere bedt arbeidsutvalget kartlegge medlemsinstitusjonenes studietilbud innen entreprenørskap med bakgrunn i stortingsmeldingen om innovasjon - Et nyskapende og bærekraftig Norge som ble lagt fram i Arbeidsutvalget foreslår at saken utsettes på ubestemt tid pga av at det er ønskelig at NRØA prioriterer de store sakene som rådet og arbeidsutvalget jobber med. HSHs representant i NRØA har sendt inn følgende forslag til vedtak: Entreprenørskap i øk./adm.utdanninger settes opp som sak våren HSH bes om å lage bakgrunnsdokument for saken i samarbeid med AU. Det ble gjort følgende vedtak: NRØA utsetter sak om kartlegging av medlemsinstitusjonenes studietilbud innen entreprenørskap på ubestemt tid. Saksnr 41/10 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: Fra arbeidsutvalget Fra UHR Sunniva College Universitets- og høgskolerådet har mottatt et brev fra Sunniva College, datert I brevet vises det til at NRØAs tidligere leder Ole Gjølberg i et intervju med tidsskriftet Kapital har brukt betegnelsen kjeltringstreker om virksomheten ved Sunniva College. Dette er tatt inn i referatsak i NRØA-møte 2/07. Sunniva College ved administrerende direktør Roald A. Flo ønsker referatet endret under henvisning til at utsagnet skader virksomheten ved Sunniva College. UHR viser i sitt svarbrev av til at det i nevnte referatet henvises til tittelen på en artikkel i tidsskriftet Kapital. Referatet fra NRØA-møtet er godkjent av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA), og et godkjent referat er som kjent ikke mulig å endre i etterkant. Skulle Sunniva College få en benektelse av utsagnene i nevnte artikkel fra tidsskriftet Kapital, vil denne naturligvis også bli tatt inn i et referat fra et NRØA-møte. Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR, juli 2010

10 Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg, 28. oktober 2010: Karaktersamling, Scandic Oslo Airport Hotell Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg, 29. oktober 2010: Vurderingsformer, Scandic Oslo Airport Hotell. Kvalifikasjonsrammeverk og ph.d.utdanningene UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg inviterer til konferanse om hvordan forventet læringsutbytte beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning kan ivaretas i ph.d.- utdanningene. Tid og sted: 16. november 2010 på Scandic Oslo Airport. Målgruppe: Forskningsadministrativt tilsatte, prorektorer, prodekaner, sentral stab og ledere for ph.d.- utdanningsprogrammer og forskerskoler. Fra Kunnskapsdepartementet Endring i forskrift opprykk til professor Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ny forskrift for ordningen med personlig opprykk til professor etter kompetanse. Ordningen med nasjonale komiteer er opphevet, og det er nå den enkelte institusjon som har ansvar for å gjøre de faglige vurderingene av sine ansatte. De formelle kravene rundt saksbehandlingen er de samme som tidligere (sammensetning av komité, området det kan søkes opprykk innenfor, regler for ettersending av dokumentasjon osv.). Det er ingen nasjonal søknadsfrist, men den enkelte institusjon kan sette egen frist dersom det er ønskelig. Skal forskningen være nyttig? Innlegg av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på seminar om forskning arrangert av UNIO, Forskerforbundet, Akademikerne, Tekna, Norsk Industri og UHR i Litteraturhuset 19. august Flere studenter tar studier i utlandet Mer nytenkning inn i studiene Sju norske universiteter og høyskoler har fått til sammen 4,4 millioner kroner for å styrke kompetansen innen innovasjon og entreprenørskap i studiene. Regjeringen ønsker at nytenking og innovasjon skal inn på alle nivåer og fagområder i det norske utdanningssystemet. Som et ledd i handlingsplanen "Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning " lyste Kunnskapsdepartementet i vår derfor ut 4,4 mill kr i prosjektmidler. Midlene skal gå til å styrke kompetansen til fagpersoner, utvikle studietilbud og få fram gode eksempler på hvordan entreprenørskap og innovasjon kan integreres i ulike

11 typer utdanninger. Tradisjonelt har økonomiske og teknologiske fagretninger vært i førersetet, men nå skal også fag som lærerutdanninger og helsefag tenke nyskaping. Følgende prosjekter har fått midler: Høgskolen i Oslo: Kompetanseutvikling i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning i Oslo og Akershusregionen. Tildeles 1 million kr. Høgskolen i Hedmark: Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Tildeles kr. Høgskolen i Sør-Trøndelag: Kompetanseheving og studiepoengsutvikling innen innovasjon og entreprenørskap ved helse- og sosialfagutdanningene. Tildeles kr. NTNU: ihum - Humanister i Innovasjon. Tildeles kr. Høgskolen i Bergen: Implementering av entreprenørskap i faget "Utdanningsvalg i grunnskolen". Tildeles kr. Høgskolen i Vestfold: Kompetanseheving gjennom samarbeid innen teknologibasert entreprenørskap. Tildeles kr. Høgskolen i Buskerud: Utvikling av undervisningstilbud innen innovasjon og Likestillingsprisen 2010 Kunnskapsdepartementet har besluttet å dele ut Likestillingsprisen Prisen er på 2 millioner kroner, og har tidligere blitt delt ut i 2007, 2008 og Prisen skal gå til den/de institusjoner og/eller forskningsinstitutt som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høyskole- og forskningsinstituttsektoren. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) lyser ut, vurderer og innstiller til likestillingsprisen. Alle universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt inviteres til å sende inn søknad med handlingsplaner eller tilsvarende planverk og likestillingstiltak til komiteen innen 22. oktober Institusjonene/instituttene må dokumentere hvor mye ressurser som er avsatt til implementering av handlingsplaner og likestillingstiltak. Ytterligere informasjon og fullstendige vurderingskriterier finnes her: Saksnr 42/10 Eventuelt NRØA-møte 1/11 holedes som avtalt 5. januar ved NHH i forkant av FIBE- konferansen NRØA-møte 2/11 er avtalt holdt ved Høgskolen i Vestfold. NRØA vedtok at tidspunktet blir mai Høgskolen i Lillehammer inviterte NRØA til å holde møte 3/11 ved høgskolen. Dette ble vedtatt. Dato i fastsettes senere.

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Side 1 08/337-23 JP.ID 13/392 P3 Unntak pga dokumenteta innhold Mottaker *** Anmodning om fritak av lagrettemedlem 1--***-*** SEKR-NWI 09/375-8 JP.ID 13/370 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00 16.30 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 5. desember 2013 kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad Liv Berit

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå (forfall dag 2) Fagdirektør Terje Olav Moen Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen (deltok, men første

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo Deltakere: Medlemmer: Forfall: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer