Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og ønsket spesielt nye representanter velkommen i NRØA Dekanus ved Handelshøgskolen i Bodø Frank Lindberg og rektor ved Høgskolen i Bodø Pål Pedersen ønsket dernest velkommen til høgskolen. Professor Ove Jakobsen holdt et innledende foredrag med temaet: Etikk ved handelshøgskoler Det var utsendt følgende forslag til saksliste: 11. oktober: NRØA-sak 30/10 Innkalling og saksliste NRØA-sak 31/10 Referat fra NRØA-møte 2/10 NRØA-sak 32/10 SAK-midler til arbeidet med ny plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon NRØA-sak 33/10 Revisjon av plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon med diskusjon av fagkomiteenes forslag til læringsutbyttebeskrivelser NRØA-sak 34/10 Orienteringer fra fagkomiteene Rapport fra studiereise ved Fagkomité for administrasjonsfag Fagkomiteenes behov for hjemmeside Andre orienteringer

2 12. oktober: Miniseminar om Norsk matematikkråds undersøkelse av studentenes forkunnskaper i matematikk ved førsteamanuensis Per Manne, NHH NRØA-sak 35/10 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Orientering NRØA-sak 36/10 Nytt fra forskerskolen i bedriftsøkonomi. Orientering NRØA-sak 37/10 Bruk av Handelshøyskolenavnet NRØA-sak 38/10 Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon NRØA-sak 39/10 Publiseringskanaler til Nivå 2 NRØA-sak 40/10 Entreprenørskap NRØA-sak 41/10 Orienteringer NRØA-sak 42/10 Eventuelt

3 Saksnr 30/10 Innkalling og saksliste Det ble meldt to saker under eventuelt. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent. Saksnr 31/10 Referat fra NRØA-møte 2/10 Forslag til referat fra NRØA-møte 2/10 ble sendt til NRØA og øvrige deltakere på rådsmøtet ved mail av med en ukes merknadsfrist. Terje Simonsen ønsket noen av vedtakene utdypet. Leder gjorde dette ved mail til Simonsen. Jon Erik Svendsen hadde noen kommentarer til utformingen av referatene. Han viser til at når et vedtak er NRØA sluttet seg til forslaget fra arbeidsutvalget da ønsker han at dette forslaget blir sitert, eventuelt vedlagt som del av protokollen. Sekretæren har besvart henvendelsen og vist til at dette er en normal formulering i UHR-systemet, samt at arbeidsutvalgets forslag alltid vil fremgå av saksutredningen. Forslag til vedtak er å anse som godkjent og er lagt ut på NRØAs hjemmeside. Saksnr 32/10 SAK-midler til arbeidet med ny plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon UHR fikk våren 2010 informasjon fra Kunnskapsdepartementet om at det var ledige SAKmidler på ca 6 mill. som det kunne søkes på. NRØAs leder og sekretær utarbeidet en søknad som gjelder arbeidet med revisjon av bachelorplanen i økonomi og administrasjon. I søknaden heter det at midlene er tenkt brukt til: *planleggingsmøter for de 8 fagkomiteene for drøfting av faglig innhold i bachelorutdanningen, herunder utarbeiding av forslag til læringsutbyttebeskrivelser med dertil hørende forslag til adekvate undervisnings- og vurderingsformer * å avholde et seminar for medlemmene av fagkomiteene og avtakergrupper for våre bachelorkandidater for å drøfte sentrale aspekter ved en ny bachelorplan, herunder overordnet målsetning, ønskede læringsmål og læringsutbytter, utdanningens relevans for samfunns- og næringsliv, drøfting av arbeidsdeling mellom institusjonene/faglig profilering ut fra Institusjonenes strategier m.m. NRØA har fått tilsagn om kr av SAK-midlene. NRØA gjorde slikt vedtak: SAK-midlene anvendes ved at halvparten av beløpet i utgangspunktet avsettes til fagkomiteenes arbeid og at den andre halvparten avsettes til ett eller flere

4 høringsmøter for diskusjon av ny bachelorplan i økonomi og administrasjon, hvor også eksterne inviteres til å delta. Fagkomiteene bes søke om midler til aktiviteter som fremmer samordning og samarbeid. Søknadene behandles fortløpende. Det gjelder altså i utgangspunktet et først-til-mølla prinsipp for relevante søknader. Søknader må senest være sekretariatet i hende innen 1. februar 2011, da vi må rapportere om disponeringen av midlene til departementet innen 1. mars (Men søknadene kan gjelde aktiviteter som gjennomføres etter denne dato.) Rådets leder gis fullmakt til å vurdere søknadene, og arbeidsutvalget gis fullmakt til å endre disponeringen av midler (når utvalget ser hva slags søknader som kommer inn). Saksnr 33/10 Revisjon av plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon med diskusjon av fagkomiteenes forslag til læringsutbyttebeskrivelser Forslag om revisjon av NRØAs anbefalte plan for bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon er behandlet i flere rådsmøter, senest i NRØA-møte 2/10, der også lederne av fagkomiteene var invitert til å legge frem komiteenes synspunkter for sine respektive fagområder. Til dette møtet var det også utarbeidet et notat med forslag til hvordan læringsutbyttebeskrivelser og annen relevant informasjon kan skrives inn i vedlegg til en ny Bachelorplan. NRØA vedtok i møtet å be fagkomiteene om å utarbeide forslag til læringsutbyttebeskrivelser for sine ansvarsområder og sende disse til NRØAs arbeidsutvalg innen Komiteene skulle ta utgangspunkt i de vedtak som ble gjort i møtet om en skisse til bachelorplanen og forslagene til hvordan læringsutbyttebeskrivelsene bør utformes. Videre ble arbeidsutvalget bedt om på bakgrunn av de nevnte to dokumentene og innspillene fra fagkomiteene å utarbeide et helhetlig plandokument som kan diskuteres på et nytt NRØA møte før det sendes ut på offisiell høring til institusjonene og andre organisasjoner. På bakgrunn av drøftingene og vedtak i NRØA-møtet utarbeidet arbeidsutvalget en justert plan, datert 25. juni som ble sendt rådsmedlemmene og lederne av fagkomiteene ved mail av Fagkomiteene hadde i samsvar med vedtaket i forrige NRØAmøte utarbeidet forslag til læringsutbyttebeskrivelser innenfor sine respektive fagområdet. Disse var sendt til rådsmøtedeltakerne til møtet. AU hadde bedt to små arbeidsgrupper om å utarbeide et utkast til læringsutbyttebeskrivelser for henholdsvis etikk og IKT/digital kompetanse. Forslagene fra disse ble utdelt i møtet. Leder innledet i saken med å minne rådet om at man i NRØA-møte 2/10 ble enige om prinsippene for bachelorplanen i økonomi og administrasjon på et overordnet nivå. Man vedtok også føringer for hvordan læringsutbyttebeskrivelsene skulle utarbeides. Leder minnet i denne sammenheng om at læringsutbyttebeskrivelsene skal utformes på en slik måte at de gir uttrykk for hva ALLE som består en bachelorutdanning skal kunne. Ledere/representanter for fagkomiteene var bedt om å gi en kort presentasjon av hvordan komiteene hadde arbeidet, hva som var bakgrunnen for de aktuelle forslagene, og om det var spesielle ting som komiteene ønsket å trekke frem.

5 De enkelte komiteenes presentasjoner og forslag ble grundig drøftet, og det kom en rekke konkrete forslag og innspill. Følgende hovedmomenter kom frem i presentasjonene og drøftingene: Komiteene syntes det hadde vært et nyttig arbeid å gjennomgå hvilke læringsutbyttebeskrivelser det bør utarbeides for eget fagområde, herunder vekting mellom ulike tema, bruk av ulike verber og vurdering av detaljeringsgrad Strukturen i de ulike læringsutbyttebeskrivelser bør gjennomgås slik at det bli en viss harmonisering i oppbygging og detaljeringsgrad Det bør foretas en gjennomgang av de anvendte begrepene slik at disse brukes på samme måte av de ulike komiteene/i de ulike læringsutbyttebeskrivelsene (f. eks. begrepene kjenne til, ha kunnskap om, ha innsikt i, kunne ) Fokus må være på læringsutbyttet. Det er hva studentene kan som skal være bestemmende for utforming av læringsutbyttebeskrivelsene. Prosessen for hvordan man kommer frem til dette bestemmes av den enkelte institusjon Det ble nevnt at når arbeidet med plandokumentene er forankret i fagkomiteene, kan det medføre at det blir for lite integrasjon mellom fagene/at man ikke får bygget bro mellom de ulike emnene. Det kan være problematisk for studentene at de møter ulik begrepsbruk om det samme i ulike emner. Det er derfor viktig at hver institusjon fastsetter de overordnede målene med utdanningen, og påser at studieplanen henger sammen. Læringsutbyttebeskrivelsene må settes inn i en helhet, dvs ses i forhold til hverandre Det ble gjort slikt vedtak: 1. NRØA ber fagkomiteene vurdere innspillene som kom fram i møtet og komme tilbake til arbeidsutvalget med eventuelle justeringer av forslagene til læringsutbyttebeskrivelser innen 15. november. 2. Arbeidsutvalget bes om å se på læringsutbyttebeskrivelsene og komme med et helhetlig forslag til NRØA-møte 1/ Arbeidsutvalget får fullmakt til å jobbe videre med læringsutbyttebeskrivelsene for etikk og IKT/digital kompetanse. NRØA oppfordres til å komme med innspill i saken til NRØAs sekretær. Møtets dag to ble innledet med et miniseminar om Norsk matematikkråds undersøkelse av studentenes forkunnskaper i matematikk ved førsteamanuensis Per Manne, NHH. Presentasjonen vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

6 Saksnr 34/10 Orienteringer fra fagkomiteene Det ble informert om at Kjell Magne Baksaas, Høgskolen i Vestfold, overtar ledervervet i Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag. Leder takket Gunnar Engelsåstrø, Høgskolen i Oslo, for arbeidet han har utført som leder av komiteen. Fagkomité for administrasjonsfag foretok april 2010 en studiereise og har utarbeidet en rapport fra dette besøket. Komitéleder Lise Langåker skulle i møtet orientere om studieturen, men orienteringen ble av tidsmessige grunner utsatt. Saksnr 35/10 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Orientering Leder orienterte om oppfølgingen av saken etter NRØA-møte 2/10: Representanter fra arbeidsutvalget hadde 10. juni et møte med HSH og fikk her en del konkrete og konstruktive innspill til det videre arbeidet med forskningsstrategien. Arbeidsutvalget var videre i møte med Kunnskapsdepartementet 24. juni for drøfting av forslaget til forskningsprogrammet. Forskningsrådet ved seniorrådgiver Jannike Harsheim deltok også i møtet. KD var positive til NRØAs innspill og ga en del konstruktive tilbakemeldinger i saken. Sekretæren har vært i kontakt med NHO for å få et møte med organisasjonen. NHO har fått ny avdelingsdirektør for Kompetanseavdelingen d. 1. september. NHO ønsker at han skal delta i møtet og vil komme tilbake med forslag til dato. Det ble sendt brev til LO med invitasjon til dialog om forskningsprosjektet. Landsorganisasjonen svarer i brev av at NRØA presenterer gode argumenter, men at de er nødt til å prioritere nøye sine aktiviteter på det forskningspolitiske området. De takker derfor nei til invitasjonen, men holdes gjerne orientert om utviklingen på et forskningsfelt som har LOs interesse. Arbeidsutvalget vil etter møtet med NHO kontakte Nærings- og Handelsdepartementet for avtale om møte. Vedtak: NRØA tar saken til orientering og ber arbeidsutvalget følger saken opp overfor aktuelle departementer og organisasjoner. Saksnr 36/10 Nytt fra Forskerskolen i bedriftsøkonomi. Orientering Bjarte Grønner, Norges Handelshøgskole, ga i møtet en orientering om status for forskerskolen i bedriftsøkonomi og planene fremover. Presentasjonen vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

7 Vedtak: NRØA tar saken til orientering og ber om jevnlig å bli orientert om status for forskerskolen i bedriftsøkonomi. Saksnr 37/10 Bruk av Handelshøyskolenavnet Saken ble drøftet i NRØA-møte 2/10 på bakgrunn av et notat utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan. Det ble vedtatt at arbeidsutvalget skulle drøfte saken og fremlegge saken på nytt i NRØA-møte 3/10 med forslag til vedtak. Terje Vassdal og Lars Fallan fremla i møtet arbeidsutvalgets synspunkter og forslag til vedtak. NRØA gjorde følgende vedtak: Institusjoner som bruker Handelshøyskolenavnet skal ha utdanning i økonomi og administrasjon på alle tre nivåene, dvs. bachelornivå, masternivå og ph.d.nivå. Saksnr 38/10 Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon NRØA har gjennomført en rekke årlige undersøkelser av karaktergivningen i bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. I 2008 gjennomførte Rådet en omfattende analyse av karakterbruken i alle mastegradsstudier i økonomi og administrasjon for studieåret 2006/07. Undersøkelsen viste blant annet at gjennomsnittskarakter for masteroppgaven varierte tydelig mellom institusjonene, samtidig som karakterfordelingen for masteroppgaven var venstretung ved alle institusjoner. Karakterfordelingen for andre emner i masterutdanningen (utenom masteroppgaven) var imidlertid mye nærmere den såkalte normalfordelingen. Rådet oppfordret medlemsinstitusjoner til å drøfte resultatene i rapporten og trekke de nødvendige konklusjonene for videre praksis i karaktergivningen. NRØA har ønsket å foreta en ny, sammenlignbar analyse av den helhetlige karakterbruken for de samme masterstudiene, med spesiell fokus på masteroppgaven. Det vil dermed være mulig å sammenligne de nye resultatene med undersøkelsen fra 2006/07. Theo Schewe har med bistand av Trine Ellekjær og Mona Majgaard utarbeidet forslag til Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon, datert Theo Schewe presenterte karakterrapporten i møtet. Rapporten vil bli lagt ut på NRØAs hjemmeside.

8 Det ble gjort slikt vedtak: 1. NRØA godkjenner Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon, datert Rapporten oversendes til UHRs analysegruppe. 2. NRØA oppfordrer rådsmedlemmene til å diskutere resultatene av karakterundersøkelsen internt ved institusjonene. Saksnr 39/10 Publiseringskanaler til Nivå 2 I NRØA-møte 2/10 ble det behandlet et forslag fra Fagråd for samfunnsøkonomi om å flytte over tidsskrifter til deres liste. NRØA vurderte at det er en utydelig grense mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi, og mange tidsskrifter er felles for fagområdene. NRØA ba arbeidsutvalget skrive et brev til publiseringsutvalget der NRØA ber om at fordelingen enten fortsetter som i dag, eller, hvis en ønsker å endre noe, da å gjøre dette balansert slik at en omfordeling skjer begge veier. Fagråd for samfunnsøkonomi har utarbeidet er forslag til en pragmatisk løsning, og arbeidsutvalget la frem forslag om at denne fikk NRØAs tilslutning. UHRs publiseringsutvalg har ved brev av 31. august invitert NRØA til å fremme forslag til publiseringskanaler som bør tas inn på eller ut av nivå 2. Brevet ble oversendt til NRØA med tilbakemeldingsfrist 1. oktober. Det er kommet forslag fra fire institusjoner. Arbeidsutvalget ved leder hadde til møtet utarbeidet en oversikt med forslag til hvilke journaler som AU anbefaler blir flyttet opp til nivå 2, hvilke journaler som kan diskuteres, men som AU ikke anbefalte flyttet opp, samt forslag til journal som foreslås flyttet ned til nivå 1. Det ble gjort følgende vedtak: 1. NRØA har ingen innvendinger mot den løsningen som i henvendelse av foreslås av Fagråd for samfunnsøkonomi for fordeling av tidsskrifter mellom samfunnsøkonomi og økonomisk-administrative fag. 2. NRØA slutter seg til arbeidsutvalgets forslag om at følgende journaler flyttes opp til nivå 2: 1. Review of Accounting Studies 2. Journal of Ecomonics & Management Strategy 3. Contemporary Accounting Research 4. Marketing Letters Følgende journal flyttes ned til nivå 1: European Journal of Marketing

9 3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vurdere om det skal iverksettes en gjennomgang av tidsskriftene på nivå 2 for vurdering av om det er de riktige tidsskriftene som er oppført på dette nivået. Saksnr 40/10 Entreprenørskap NRØA har tidligere bedt arbeidsutvalget kartlegge medlemsinstitusjonenes studietilbud innen entreprenørskap med bakgrunn i stortingsmeldingen om innovasjon - Et nyskapende og bærekraftig Norge som ble lagt fram i Arbeidsutvalget foreslår at saken utsettes på ubestemt tid pga av at det er ønskelig at NRØA prioriterer de store sakene som rådet og arbeidsutvalget jobber med. HSHs representant i NRØA har sendt inn følgende forslag til vedtak: Entreprenørskap i øk./adm.utdanninger settes opp som sak våren HSH bes om å lage bakgrunnsdokument for saken i samarbeid med AU. Det ble gjort følgende vedtak: NRØA utsetter sak om kartlegging av medlemsinstitusjonenes studietilbud innen entreprenørskap på ubestemt tid. Saksnr 41/10 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: Fra arbeidsutvalget Fra UHR Sunniva College Universitets- og høgskolerådet har mottatt et brev fra Sunniva College, datert I brevet vises det til at NRØAs tidligere leder Ole Gjølberg i et intervju med tidsskriftet Kapital har brukt betegnelsen kjeltringstreker om virksomheten ved Sunniva College. Dette er tatt inn i referatsak i NRØA-møte 2/07. Sunniva College ved administrerende direktør Roald A. Flo ønsker referatet endret under henvisning til at utsagnet skader virksomheten ved Sunniva College. UHR viser i sitt svarbrev av til at det i nevnte referatet henvises til tittelen på en artikkel i tidsskriftet Kapital. Referatet fra NRØA-møtet er godkjent av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA), og et godkjent referat er som kjent ikke mulig å endre i etterkant. Skulle Sunniva College få en benektelse av utsagnene i nevnte artikkel fra tidsskriftet Kapital, vil denne naturligvis også bli tatt inn i et referat fra et NRØA-møte. Utdanning + FoU = Sant. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR, juli 2010

10 Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg, 28. oktober 2010: Karaktersamling, Scandic Oslo Airport Hotell Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg, 29. oktober 2010: Vurderingsformer, Scandic Oslo Airport Hotell. Kvalifikasjonsrammeverk og ph.d.utdanningene UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg inviterer til konferanse om hvordan forventet læringsutbytte beskrevet i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning kan ivaretas i ph.d.- utdanningene. Tid og sted: 16. november 2010 på Scandic Oslo Airport. Målgruppe: Forskningsadministrativt tilsatte, prorektorer, prodekaner, sentral stab og ledere for ph.d.- utdanningsprogrammer og forskerskoler. Fra Kunnskapsdepartementet Endring i forskrift opprykk til professor Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ny forskrift for ordningen med personlig opprykk til professor etter kompetanse. Ordningen med nasjonale komiteer er opphevet, og det er nå den enkelte institusjon som har ansvar for å gjøre de faglige vurderingene av sine ansatte. De formelle kravene rundt saksbehandlingen er de samme som tidligere (sammensetning av komité, området det kan søkes opprykk innenfor, regler for ettersending av dokumentasjon osv.). Det er ingen nasjonal søknadsfrist, men den enkelte institusjon kan sette egen frist dersom det er ønskelig. Skal forskningen være nyttig? Innlegg av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på seminar om forskning arrangert av UNIO, Forskerforbundet, Akademikerne, Tekna, Norsk Industri og UHR i Litteraturhuset 19. august Flere studenter tar studier i utlandet Mer nytenkning inn i studiene Sju norske universiteter og høyskoler har fått til sammen 4,4 millioner kroner for å styrke kompetansen innen innovasjon og entreprenørskap i studiene. Regjeringen ønsker at nytenking og innovasjon skal inn på alle nivåer og fagområder i det norske utdanningssystemet. Som et ledd i handlingsplanen "Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning " lyste Kunnskapsdepartementet i vår derfor ut 4,4 mill kr i prosjektmidler. Midlene skal gå til å styrke kompetansen til fagpersoner, utvikle studietilbud og få fram gode eksempler på hvordan entreprenørskap og innovasjon kan integreres i ulike

11 typer utdanninger. Tradisjonelt har økonomiske og teknologiske fagretninger vært i førersetet, men nå skal også fag som lærerutdanninger og helsefag tenke nyskaping. Følgende prosjekter har fått midler: Høgskolen i Oslo: Kompetanseutvikling i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning i Oslo og Akershusregionen. Tildeles 1 million kr. Høgskolen i Hedmark: Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen. Tildeles kr. Høgskolen i Sør-Trøndelag: Kompetanseheving og studiepoengsutvikling innen innovasjon og entreprenørskap ved helse- og sosialfagutdanningene. Tildeles kr. NTNU: ihum - Humanister i Innovasjon. Tildeles kr. Høgskolen i Bergen: Implementering av entreprenørskap i faget "Utdanningsvalg i grunnskolen". Tildeles kr. Høgskolen i Vestfold: Kompetanseheving gjennom samarbeid innen teknologibasert entreprenørskap. Tildeles kr. Høgskolen i Buskerud: Utvikling av undervisningstilbud innen innovasjon og Likestillingsprisen 2010 Kunnskapsdepartementet har besluttet å dele ut Likestillingsprisen Prisen er på 2 millioner kroner, og har tidligere blitt delt ut i 2007, 2008 og Prisen skal gå til den/de institusjoner og/eller forskningsinstitutt som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i universitets-, høyskole- og forskningsinstituttsektoren. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) lyser ut, vurderer og innstiller til likestillingsprisen. Alle universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt inviteres til å sende inn søknad med handlingsplaner eller tilsvarende planverk og likestillingstiltak til komiteen innen 22. oktober Institusjonene/instituttene må dokumentere hvor mye ressurser som er avsatt til implementering av handlingsplaner og likestillingstiltak. Ytterligere informasjon og fullstendige vurderingskriterier finnes her: Saksnr 42/10 Eventuelt NRØA-møte 1/11 holedes som avtalt 5. januar ved NHH i forkant av FIBE- konferansen NRØA-møte 2/11 er avtalt holdt ved Høgskolen i Vestfold. NRØA vedtok at tidspunktet blir mai Høgskolen i Lillehammer inviterte NRØA til å holde møte 3/11 ved høgskolen. Dette ble vedtatt. Dato i fastsettes senere.

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer