Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)"

Transkript

1 Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 ( ) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn (A til E) for bestått og F for ikke bestått. I samarbeid med de nasjonale fakultetsmøtene opprettet Universitets- og høgskolerådet (UHR) 49 karakterpanel (da kalt referansepanel) i 2004 for å ha tilsyn med karakterbruken i UH-sektoren. I tillegg kom de fire nasjonale rådene. Formålet med de nasjonale karakterpanelene var å få en nasjonal koordinering og å utvikle en felles forståelse av hvordan den nye karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de forskjellige fagnivå. En egen arbeidsgruppe nedsatt av UHR utarbeidet retningslinjer for de nasjonale karakterpanelene. Som et ledd i en forenkling i arbeidet ble ansvaret for karakterpanelarbeidet overført til de nasjonale fagrådene i desember Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet, KD) ga i brev av følgende føringer for hvilke grunnprinsipper som skal legges til grunn for bruken av karaktersystemet på alle studienivåer: 1. Karaktersettingen skal ta utgangspunkt i den verbale beskrivelse som er gitt av prestasjoner på de enkelte nivåene, der karakteren C skal gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Den verbale beskrivelsen må forstås med referanse til anerkjente faglige standarder for det aktuelle studiet og de kunnskapsmål som er satt for det enkelte program eller emne. Kravene vil naturlig stige fra lavere til høyere studienivå. Det eksisterer således ingen forhåndsgitt fordeling av karakterer som noe eksamens- eller studiekull skal presses inn i. 2. Skillet mellom bestått karakter og ikke bestått skal beskrives som absolutte krav. Kriterier for bestått karakter skal gjenspeile faglig mestring i emnet, tilpasset det aktuelle studienivå. Kravene til bestått skal ikke gjøres avhengig av endringer i studentenes forutsetninger for å gjennomføre emnet. Grensen mellom bestått og ikke bestått kan settes høyere enn grensen mellom E og F der en kun benytter uttrykkene bestått/ikke bestått og ikke den graderte skalaen. 3. Den enkelte student skal i utgangspunktet vurderes opp mot hele skalaen, uansett nivå (bachelor/master) og seleksjonsprosess, for å skjelne gode fra mindre gode prestasjoner og rangere studentene innbyrdes. UHR har utarbeidet retningslinjer for karakterpanelenes arbeid. Disse er sendt til referansepanelene. I oversendelsesbrevet fra UHR, datert , heter det bl.a.: Universitets- og høgskolerådet er opptatt av at de rapporter og statistikker som skal brukes av referansepanelene, skal være enkle å hente ut av studentdatasystemene, altså at man i all hovedsak skal bruke data som allerede er i systemene. Det vil likevel bli nødvendig for referansepanelene å vurdere oppgavebesvarelser innen de forskjellige kategoriene. 1 Jfr. 1

2 NRØA vedtok i sitt rådsmøte 3/04 at arbeidsutvalget skal fungere som referansepanel (heretter kaldt karakterpanel) i utvalgets funksjonsperiode. Arbeidsutvalget valgte i første omgang å konsentrere arbeidet om bachelorstudiene. Det foreligger to omfattende rapporter om karakterbruk i og i ( I 2007/2008 ønsker imidleretid NRØA å se nærmere på karakterbruk i masterutdanningene i økonomi og administrasjon. NRØA fattet følgende vedtak på møtet 2/07 (sak 21/07): NRØA ber arbeidsutvalget innsamle karakterstatistikk fra masterutdanningene ved de enkelte institusjonene, dvs. karakterer fra skoleeksamen, hjemmeeksamen og masteroppgaver. Etter drøftingen i AU sendte sekretæren til rådsmedlemmene fra siviløkonominstitusjonene følgende oppdrag: AU ber om å få tilsendt karakterer for avlagte mastergrader studieåret Det ønskes både den totale gjennomsnittskarakteren oppgitt som tallekvivalenten til gjennomsnittskarakteren der A= 5, B= 4 etc. og karakteren for masteroppgaven. Tidsfristen settes til 1. september. Det kom inn opplysninger og tallmateriale fra følgende ti institusjoner Tabell 1: Masterstudier i økonomi og administrasjon Universitetet i Agder (UiA) 2. Handelshøyskolen i Bodø (HHB) 3. Høgskolen i Buskerud HiBu Masterstudium i Økonomi og administrasjon - siviløkonom Siviløkonom / Master of Science in Business Siviløkonomutdanning - Femårig studium i økonomi og administrasjon 4. Høgskolen i Molde (HiM) 5. Trondheim økonomiske høgskole (TØH) 6. Norges Handelshøyskole (NHH) 7. Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) 8. Universitet i Tromsø / Norges Fiskerihøgskole (UiT) 9. Universitetet i Stavanger (UiS) 10. Handelshøyskolen BI (BI) Siviløkonom (masterstudium i Logistikk eller masterstudium i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse) Master i økonomi og administrasjon - Siviløkonom Masterstudium i økonomi og administrasjon - siviløkonom Master - Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Mastergrad i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) Masterstudium i økonomisk-administrative fag - siviløkonom Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom 2-årig 2-årig 2-årig 2-årig 2

3 Det viste seg imidlertid at tallmaterialet institusjonene sendte inn til NRØA, var av svært ulik kvalitet og varierte mye i både omfang og sammensetning. De innleverte tallene var dermed ikke kompatible og sammenlignbare. Vi har derfor supplert og kvalitetssikret tallmaterialet ved også å analysere statistikk fra den nasjonale databasen DBH ( Karakterfordeling og gjennomsnittskarakterer for mastergradsoppgavene I tabell 2 nedenfor er det gjengitt karakterfordelingen i absolutte tall og i prosent for mastergradsoppgaver ved alle ni medlemsinstitusjoner i NRØA samt for Handelshøyskolen BI 2 for skoleåret Tabell 2: Karakterstatistikk masteravhandlinger på master i økonomi og administrasjon Absolutte tall Høst 06 + Vår 07 Institusjon Karakterer A B C D E F Totalt Gj.snittskarakter NHH ,37 UiA ,31 HiBo ,26 BI ,22 UiS ,13 HiMolde ,10 UiT ,00 TØH ,98 HiBu ,96 UMB ,57 Alle ,21 Prosenvis fordeling Høst 06 + Vår 07 Institusjon Karakterer A B C D E F Totalt NHH 48,8 % 41,5 % 7,7 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % UiA 46,2 % 38,5 % 15,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % HiBo 45,3 % 37,7 % 15,1 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % BI 43,3 % 41,7 % 8,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % UiS 33,3 % 46,7 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % HiMolde 41,9 % 30,2 % 20,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 100,0 % UiT 18,8 % 62,5 % 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % TØH 24,4 % 51,2 % 22,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % HiBu 29,2 % 54,2 % 8,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 100,0 % UMB 14,3 % 42,9 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % Alle 41,4 % 42,2 % 12,9 % 2,7 % 0,6 % 0,2 % 100,0 % Kilder: Oppgifter fra institusjonene. 2 BI leverer ikke karakterdata til DBH. Tallene for BI i denne tabellen er derfor ikke kvalitetssikret mot DBH. 3

4 Karakterene er registrert for alle studenter som har fått godkjent oppgaven, og betyr ikke at alle kandidater har fullført masterprogrammet det samme året som karakterene er gitt. 3 Tabellen inneholder også gjennomsnittskarakteren for masteroppgavene 4. Alle tall gjelder studieåret H2006-V2007. Institusjonene er sortert etter fallende beregnet gjennomsnittskarakter. Den beste karakterfordelingen viser NHH. Av i alt 207 kandidater har 48,8 % fått A, 41,5 % har fått B, 7,7 % har fått C og kun 1,9 % har fått D. NHH har ikke registrert karakter E eller F. NHH har med 207 av i alt 519 kandidater også den største andelen av alle masterstudenter i økonomi og administrasjon. Gjennomsnittskarakteren ved NHH blir med 4,37 også den høyeste av alle institusjoner. Gjennomsnittsverdiene for alle institusjoner til sammen fordeler seg slik: Av i alt 519 masterstudenter har 41,4 % fått karakteren A, 41,2 % har fått B, 12,9 % har fått C, 2,7 % har fått D. Tre kandidater (0,6 %) har fått E, og en kandidat (0,2 %) har fått F. Gjennomsnittskarakteren ligger med 4,21 også for hele studentmassen tydelig høyere enn karakter B. Kun fem av i alt ti institusjoner har en karakterfordeling der det gis færre A enn B (figur 2). Dette er stort sett de samme institusjonene som har også en lavere gjennomsnittskarakter enn totalen. Ut fra tallmaterialet er følgende to forhold mest påfallende: Den skjeve karakterfordelingen sammenlignet med normalfordelingen er markant. Samtidig er det interessant å se den store forskjellen i gjennomsnittskarakteren mellom institusjonene. For eksempel er gjennomsnittskarakteren ved TØH 0,4 enheter lavere enn ved NHH, og forskjellen mellom UMB og NHH er enda større, nemlig 0,8 karakterenheter. Figur 1: Karakterfordeling masteroppgave NHH, HiA, HiBo, BI, HiM Figur 2: Karakterfordeling masteroppgave UiS, UiT, TøH, HiBu, UMB Andel i % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % NHH HiA HiBo BI HiM Andel i % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % UiS UiT TØH HiBu UMB 10,0 % 10,0 % 0,0 % A B C D E F 0,0 % A B C D E F Karakter Karakter 3 Tallene er hentet fra DBH (unntatt for NHH og BI). Fordi DBH ikke offentliggjør karakterer for emner der totalt antall studenter er færre enn fem, kan det ikke utelukkes små feil i tabellen. 4 Gjennomsnittskarakterene er beregnet ved hjelp av følgende omregningstabell: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F = 0. 4

5 Karakterfordeling og gjennomsnittskarakterer for øvrige emner i mastergradsstudiene I dette avsnittet gjennomgår vi alle 10 institusjoner enkeltvis. Vi dokumenterer kort hvilke data som ble levert til NRØA. Ut fra dette tallmaterialet har vi beregnet karakterfordeling og gjennomsnittskarakter for andre emner enn selve masteroppgaven. For institusjoner som ikke har innrapportert brukbar statistikk, har vi hentet karakterdata fra DBH og beregnet karakterfordelinger og gjennomsnittskarakterer for et uvektet gjennomsnitt for alle emner der det foreligger karakterdata i DBH. Selv om tallmaterialet i tabellene nedenfor ikke uten videre kan sammenlignes direkte med hverandre, gir disse tallene verdifull informasjon når det gjelder likheter og forskjell mellom ulike type eksamen innenfor hver institusjon, og mellom de ulike institusjonene. (1) Norges Handelshøyskole leverte tabeller med karakterfordelinger for følgende tre typer emner: (a) masteroppgaver, (b) mastergradsemner med såkalt skoleeksamen og (c) mastergradsemner med såkalt alternativ evaluering. Tabellen nedenfor viser nøkkeltall som kan sammenlignes med de øvrige institusjonene: Tabell 3: Karakterstatistikk - Masterstudium i økonomi og administrasjon H2006-V2007 Mastergradsoppgave 48,7 % 41,6 % 7,7 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 207 4,37 Mastergradsemner skoleeksamen 13,5 % 36,9 % 32,2 % 12,6 % 3,3 % 1,5 % ,45 Mastergradsemner alternativ vurdering 29,9 % 49,8 % 16,1 % 3,7 % 0,5 % 0,1 % 919 4,05 Tall innrapportert til NRØA Tabellen viser klare forskjell i karakterfordelinger og gjennomsnittskarakterer for mastergradsoppgaven på den ene siden og for de øvrige mastergradsemner på den annen side - med henholdsvis skoleeksamen og alternativ vurdering. Over 90 % av alle masteroppgaver fikk karakter A eller B, og gjennomsnittskarakteren 4,37 er høyere enn hos alle andre institusjoner. Når det gjelder andre emner med såkalt skoleeksamen, er gjennomsnittskarakteren (3,45) en hel karakter lavere, og fordelingen ligner mer en normalfordeling. For øvrige emner med såkalt alternativ vurdering er gjennomsnittskarakteren tydelig høyere (4,05), og fordelingen er mer venstretung slik at om lag 80 % av alle emner har fått karakter A eller B. (2) Universitetet i Agder leverte en prosentvis fordeling av summen på alle enkeltkarakterene som ble gitt på ordinære emner og på masteroppgaven. Oversikten omfatter 33 studenter som fikk kvalifikasjonen i perioden : 5

6 Tabell 4: Karakterstatistikk for 33 kandidater som fikk kvalifikasjonen i perioden august juli 2007 Ordinære emner 29,2 % 38,1 % 31,4 % 8,8 % 1,5 % 0,0 % 33 4,12 Masteroppgave 42,4 % 39,4 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33 4,24 Gjennomsnittskarakter på alle mastergradsemner under ett er på 4,12, og 67 % av alle karakterer er på A eller B. Gjennomsnittskarakter på masteroppgaver på 4,24. I DBHstatistikken er 39 masteroppgaver registrert, og gjennomsnittskarakteren er på 4,31 (jfr. Tabell 2). (3) Handelshøyskolen i Bodø leverte en oversikt over antall eksamener og utdelte karakterer i ulike typer emner. Vi har omarbeidet tabellen for studieåret , og den viser følgende fordeling: Tabell 5: Omarbeidet tabell for H2006-V %-tall 2007 Vår A B C D E Ikke bestått Antall i alt Gj.sn.kar. Essay/paper 36,8 % 47,4 % 15,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 19 4,21 Hjemmeeksamen 35,4 % 45,1 % 18,3 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 24 4,15 Muntlig 47,1 % 50,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 34 4,41 Obligatorisk innl.oppgave 19,5 % 52,8 % 22,0 % 5,0 % 0,0 % 0,6 % 43 3,87 Oppgave 29,0 % 46,8 % 17,7 % 5,6 % 0,8 % 0,0 % 188 3,98 Skoleeksamen 12,5 % 31,2 % 29,2 % 12,0 % 8,7 % 6,5 % 188 3,29 Alle emner 21,7 % 41,1 % 22,7 % 7,6 % 3,9 % 2,9 % 496 3,71 Tabellen viser at karakterfordelingen og gjennomsnittskarakterer varierer betydelig for ulike typer eksamen. Nærmest en normalfordeling ligger såkalte skoleeksamen, der også gjennomsnittkarakteren er lavest med 3,29. Størst andel med A og B, og dermed også høyest gjennomsnittskarakter oppnås i muntlige eksamen (4,41). Beregnet gjennomsnittskarakter på masteravhandlinger (i alt 53 ifølge DBH-statistikk) er på 4,26 (jfr. tabell 2). (4) Høgskolen i Buskerud leverte en oversikt over karakterene på masteroppgaven. Tallene er identiske med registreringen i DBH. Gjennomsnittskarakteren på avhandlingen er 3,96. En egen beregning på karakterfordeling og gjennomsnittskarakterene for to utvalgte emneeksamener fra DBH-databasen sammenlignet med karakterfordelingen på masteravhandlingen gir følgende resultat: 6

7 Tabell 6: Beregnet karakterfordeling fra DBH A B C D E F Antall i alt Gj.sn.kar. Metode 1-skriftlig eksamen 5,7 % 34,3 % 37,1 % 17,1 % 2,9 % 2,9 % 35 3,24 Muntlig høring 35,7 % 50,0 % 7,1 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 28 4,14 Avhandling 29,2 % 54,2 % 8,3 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 24 3,96 Karaktergivningen i skriftlig eksamen i Metode 1 ligger nærmere normalfordelingen, og gjennomsnittskarakteren er på 3,24. Både for avhandlingen og for muntlig høring er over 80 % av karakterene A og B, og gjennomsnittskarakteren er på hhv. 4,14 og 3,96. (5) Høgskolen i Molde leverte karakterfordelingen på alle karakterer gitt på summen av alle mastergradskurs (totalt 550 enkeltkarakterer) og av mastergradsoppgaver (totalt 41): Tabell 7: Karakterstatistikk for de som fullførte mastergrad i logistikk i perioden august juli 2007 Mastergradskurs 32,7 % 38,0 % 19,3 % 5,5 % 0,7 % 3,8 % 550 4,00 Mastergradsoppgave 41,5 % 34,1 % 22,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 41 4,15 Det er kun et lite avvik mellom karakterfordelingen for mastergradsoppgave i DBH-statistikk i tabell 2 (antall kandidater 43, gjennomsnittskarakter = 4.00) og data innlevert til NRØA (antall kandidater 41, gjennomsnittskarakter = 4.15). Gjennomsnittskarakteren for mastergradskursene er 4,00 og dermed ubetydelig lavere enn for masteroppgaven. Både kurs og oppgaver har en stor andel A og B (over 70 %). (6) Høgskolen i Sør-Trøndelag / Trondheim Økonomiske Høgskole leverte en tabell med gjennomsnittkarakter og karakter på masteravhandling for alle kandidater i studieåret , inklusive 10 kandidater fra vår Vi har beregnet karakterfordelingen for to studentgrupper, med og uten de 10 kandidater fra vår 2006: Tabell 8: Karakterstatistikk for de som oppnådde mastergraden i perioden august juli 2007 (A) Alle mastergradsemner 3,61 (B) Mastergradsoppgave 25,0 % 53,8 % 19,2 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 52 4,02 (C) Alle mastergradsemner 11,8 % 31,6 % 32,5 % 13,4 % 4,2 % 6,5 % 449 3,36 (D) Mastergradsoppgave 23,8 % 52,4 % 21,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 42 3,98 (A) Inkl. 10 kandidater fra vår Innrapportert til NRØA (B) Inkl.. 10 kandidater fra vår 2006, innrapportert til NRØA (C) Alle mastergradsemner eks. avhandling, beregnet fra DBH H2006--V2007. (D) Ekskl. 10 kandidater fra vår 2006, innrapportert til NRØA 7

8 Avviket mellom DBH-tall og tall innrapportert til NRØA er ubetydelig. Gjennomsnittskarakteren for mastergradsoppgaven ligger rund 4,0. Mer enn 75 % av alle karakterer er A og B. Vår egen beregning med tall fra DBH viser at den samlede karakterfordelingen for alle masterstudieemner unntatt oppgaven ligner på den såkalte normalfordelingen, med en gjennomsnittskarakter på 3,36. (7) Universitetet for miljø- og biovitenskap leverte en tabell kun med en prosentvis fordeling av karakterene for masteroppgavene (30 studiepoeng) for alle fem masterprogrammer ved instituttet IØR. Vi har derfor beregnet både fordeling og gjennomsnittskarakter for masteroppgaven og for alle studieemner i masterstudium i økonomi og administrasjon ved hjelp av tallene registrert i DBH: Tabell 9: Karakterstatistikk fra DBH Masterstudium i økonomi og administrasjon H2006-V2007 Mastergradsoppgave 14,3 % 42,9 % 28,6 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 21 3,57 Mastergradsemner 8,9 % 32,2 % 34,6 % 16,1 % 2,1 % 6,2 % 292 3,32 Avviket mellom DBH-tall og prosenttall innrapportert til NRØA for masteroppgaven i økonomi og administrasjon er ubetydelig. Karakterfordelingen både for masteroppgaven og for gjennomsnittet av alle mastergradsemner ligner normalfordelingen i sterkere grad enn hos de andre institusjonene. Også gjennomsnittskarakterene er forholdsvis lave: 3,57 for oppgaven og 3,32 for øvrige mastergradsemner. (8) Universitetet i Tromsø / Norges fiskerihøgskole leverte en tabell som kun inneholder gjennomsnittkarakterer på ulike mastergradsemner. I alt ble det uteksaminert 18 kandidater studieåret Vi har derfor beregnet både fordeling og gjennomsnittskarakter for masteroppgaven og for alle studieemner i masterstudium i økonomi og administrasjon ved hjelp av tallene registrert i DBH: Tabell 10: Karakterstatistikk fra DBH Masterstudium i økonomi og administrasjon H2006-V2007 Mastergradsoppgave 18,8 % 62,5 % 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16 4,00 Mastergradsemner 12,7 % 41,5 % 39,8 % 5,1 % 0,8 % 1,7 % 120 3,60 Slik som for mange andre institusjoner, viser også karakterfordelingen i Tromsø for mastergradsemner utenom selve oppgaven at den ligner en normalfordeling, mens karakterene for oppgaven har over 80 % med A og B. Gjennomsnittskarakteren for oppgaven er på 4,0 og for gjennomsnittet av alle øvrige emner på 3,6. (9) Universitetet i Stavanger, Norsk Hotellhøgskole leverte kun karakterfordelingen for masteroppgaven i økonomi og administrasjon og for masterstudium i hotell- og 8

9 reiselivsledelse. Tallene er identiske med statistikken i DBH. Vi har derfor beregnet både fordeling og gjennomsnittskarakter for masteroppgaven og for alle øvrige studieemner i masterstudium i økonomi og administrasjon ved hjelp av tallene registrert i DBH: Tabell 11: Karakterstatistikk fra DBH Masterstudium i økonomi og administrasjon H2006-V2007 Mastergradsoppgave 33,3 % 46,7 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15 4,13 Mastergradsemner 11,2 % 33,6 % 31,6 % 13,2 % 5,9 % 4,6 % 152 3,32 Fordelingen av karakterene ved UiS viser det samme mønster som ved de fleste andre institusjoner: Vel 80 % av mastergradsoppgavene har fått karakter A eller B, mens karakterfordelingen for øvrige emner ligger nærmere en normalfordeling. Gjennomsnittskarakteren for oppgaven ligger med 4,13 tydelig høyere enn gjennomsnittskarakteren 3,32 for alle øvrige mastergradsemner. (10) Handelshøyskolen BI leverte en tabell med karakterfordelingen for masteroppgaver innen master i økonomi og ledelse/ siviløkonom registrert våren 2007 (i alt 60 kandidater). Tallene er gjengitt i tabell 2. Fordelingen viser samme struktur som hos de øvrige institusjonene: nesten 85 % fikk karakter A eller B, og gjennomsnittkarakter for masteroppgaven er på 4,22. BI innrapporterte også gjennomsnittskarakteren for alle mastergradsemner samlet for alle kandidater som ble uteksaminert våren Gjennomsnittskarakteren er på 3,88 og ligger dermed relativt høyt sammenlignet med de øvrige institusjonene. Fordi BI ikke rapporterer karakterer til DBH, kunne vi ikke beregne karakterfordelingen for øvrige mastergradsemner. Kort sammenfatning av resultatene Gjennomsnittskarakter for masteroppgaven varierer fra 4,37 til 3,57 (jfr. tabell 2). Karakterfordelingen for masteroppgaven er venstretung ved alle institusjoner, dog med delvis klare forskjeller (jfr. figurene 1 og 2). Nærmest en såkalt normalfordeling kommer karakterfordelingen for masteroppgavene ved UMB. For fem institusjoner er hyppigst brukte karakter A ( modalverdi ), og for de øvrige fem institusjonene er B den hyppigste karakteren. Karakterene D og E ved sensurering av masteroppgaver brukes kun i svært liten grad (jfr. tabell 2 og figurene 1 og 2). Strykkarakteren F brukes faktisk ikke. Dette kan tyde på at oppgaver som står til stryk, vanligvis ikke blir innlevert av kandidatene. Et gjennomgående trekk ved institusjonene er at karakterfordelingen for andre emner i masterutdanningen (utenom masteroppgaven) er mindre venstretung og dermed nærmere en normalfordeling. 9

10 Også gjennomsnittskarakterene for de øvrige emnene er stort sett signifikant lavere enn gjennomsnittskarakterene for masteroppgaven. Forskjellen er påfallende også ved Norges Handelshøyskole (jfr. tabell 3). Mest markant er forskjellene mellom såkalte (skriftlige) skoleeksamen og masteroppgaven, jfr. blant annet også Handelshøyskolen i Bodø (tabell 5), Høgskolen i Buskerud (tabell 6), Trondheim Økonomiske høgskole (tabell 8), Universitetet i Stavanger 8tabell 11). Forskjellen er mindre ved UMB der karakterfordelingen for både oppgavene og øvrige mastergradsemner er nærmere en normalfordeling enn hos de øvrige institusjonene. Her finner vi også de laveste gjennomsnittskarakterene. 10

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt:

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Karakterbruk i UH-sektoren http://www.uhr.no/documents/karakterrapport_sluttrapport_31 0506.pdf Karakterrapport

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Bakgrunn og prosess Karakterstatistikk teknologi 2005 Anbefalinger Bakgrunn og prosess Brev av 280306 UHR Nasjonale fakultetsmøter nasjonale

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Studieutvalget

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Bruken av karaktersystemene. Kvalitetssikring, rapporter og diskusjon om mulige tiltak

Bruken av karaktersystemene. Kvalitetssikring, rapporter og diskusjon om mulige tiltak Til: Fra: Universitetets studiekomité Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Sak 1 Møtenr. 2-10 Møtedato: 18.3.2010 Notatdato: 10.3.2010 Arkivsaksnr.: 2008/20474 Saksbehandler: STA

Detaljer

Rapport fra karakterpanel F:

Rapport fra karakterpanel F: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel F: Bachelor i ergoterapi Bachelor i fysioterapi Desember 2013 Rapport fra karakterpanel F Ergoterapi- og fysioterapiutdanningene i Norge Denne

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 08. oktober 2013 KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

1. studenter. 3. administrativt ansatte

1. studenter. 3. administrativt ansatte Bli kjent Hvem er vi og hvem er dere? Hvor mange i salen er 1. studenter 2. forelesere/lærere 3. administrativt ansatte 4. Ingen av delene Hva er en C? Synes du at C er en 1. God karakter 2. Middels god

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Bokstavkarakterer på masternivå

Bokstavkarakterer på masternivå 26. januar 2004 Bokstavkarakterer på masternivå Bjørn Erik Rasch Innledning Dette notatet følger opp et tidligere notat om bruken av bokstavkarakterer ved bacheloreksamener. Vi bygger på karakterstatistikk

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren

Karakterbruk i UH-sektoren Karakterbruk i UH-sektoren 2005-2006 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere bokstavkarakterskalaen som

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad,

Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad, Kvalitetssikring av karakterskala ved Høgskolen i Bodø UHR konferanse28.oktober 2010 Karaktersamling og sensurkonferanse v/berit Skorstad, Prorektor Fem innganger til kvalitetssikring av karakterbruken:

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene

Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon. Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Karakterrapport for 2007 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Delrapportene er utarbeidet av fagkomiteene Arbeidsutvalget for NRØA har ferdigstilt rapporten januar 2009 1 Innledning.s. 3 1.

Detaljer

Tilsynssensorrapport for 2011 fra Inger Hanssen-Bauer

Tilsynssensorrapport for 2011 fra Inger Hanssen-Bauer 1 Tilsynssensorrapport for 2011 fra Inger Hanssen-Bauer 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Emner, emnegruppe(r), studieprogram eller fag rapporten er gyldig for Denne rapporten er basert på materiale mottatt

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2012

Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt i 2003. Som ledd i arbeidet

Detaljer

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK

HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK Studiestyresak: 03/11 Saksnr.: 10/3834 Møte: 26. januar 2011 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK BAKGRUNN: På studiestyremøte 3. november stilte representant

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren

Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Avlevert 10 12 08 1. Innledning Utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVTENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Presentasjon for FS-brukerforum Asker, 17.november 2009 Presentasjonen skal ta for seg: Kort

Detaljer

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 1 Om prosjektet Prosjektet utført ved Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2011

Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Versjon 2 justert 22.10.2012 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt

Detaljer

Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016

Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016 Tilbyr NMBU utdanninger som legger til rette for jobbmestring i framtidssamfunnet? Samtale med Mari Sundli Tveit Sigurd Rysstad, januar 2016 Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER

OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER SAMARBEIDSAVTALE OM ETABLERING AV FORDYPNINGSRETNING I MASTERSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MELLOM UNIVERSITETET I STAVANGER () OG UNIVERSITETET I TROMSØ () 1. Innledning Dette er en samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2009 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2009-10 Ørjan Arntzen, Studentenes landsforbund/nso Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2007

Karakterbruk i UH-sektoren 2007 Karakterbruk i UH-sektoren 2007 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet, oppdatert 7. mai 2008 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavkarakterskalaen

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag ato: 3. juni 2013 ORINTRINGSSK Saksnr.: 36/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Vurderingsuttrykk og karakterfordeling ved fakultet

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO UiB

Detaljer

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket.

Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. Regelverksendringer gjeldende fra og med 01.08.2011. Endringene er i all hovedsak markert med fete skrifttyper som er understreket. OPPTAKSFORSKRIFTEN Ad. 5-4 For opptak til engelskspråklig masterprogram

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2008 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2008-09 Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Per Manne, Norges Handelshøgskole Kirsti Margrethe

Detaljer

Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen

Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen Karakterundersøkelse for masterutdanning i teknologi 2015 Ø. Gregersen, G.Ø. Kløkstad, S. Hervik, H.E. Plesser og I. Pettersen Kunnskap for en bedre verden Datamateriale og dimensjoner DATA Kvalitative

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG. 1. Innledning. 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten

KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG. 1. Innledning. 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG 1. Innledning 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten Ifølge brev av 10. mars 2015 fra UHR til Det nasjonale fakultetsmøte for juridiske fag skal juridiske fag gjennomføre

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Rapport fra karakterpanel B, farmasiutdanningene i Norge:

Rapport fra karakterpanel B, farmasiutdanningene i Norge: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel B, farmasiutdanningene i Norge: Utdanning til provisorfarmasøyt Utdanning til reseptarfarmasøyt Endelig rapport levert august 2013 Rapport fra

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

SENSORMAPPEN. til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved. Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

SENSORMAPPEN. til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved. Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen SENSORMAPPEN til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen 1 Mål 1. juli 2003 ble det innført et nytt nasjonalt karaktersystem for bedømmelse av

Detaljer

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi

Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling på bachelor- og masterprogrammet i sosiologi Til: Programrådet i sosiologi Fra: Undervisningsansvarlig Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 26. februar 2014 Notatdato: 19. februar 2014 Saksbehandler: Bethina Strandberg-Jensen Sak 2, saksnr. 8/14: Karakterfordeling

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap 1. Sammensetning og mandat Nasjonalt fagråd oppnevnte 9. Mars 2006 en komité som skal vurdere forskjellige sider av betydning

Detaljer

Eksamensordning! Bachelor"i"sosialt"arbeid"" Diakonhjemmet"Høgskole" "Fagplan"2011" Godkjent"av"instituttleder"Torhild"Bjerkreim"23.06.

Eksamensordning! Bachelorisosialtarbeid DiakonhjemmetHøgskole Fagplan2011 GodkjentavinstituttlederTorhildBjerkreim23.06. Eksamensordning Bachelorisosialtarbeid DiakonhjemmetHøgskole Fagplan2011 GodkjentavinstituttlederTorhildBjerkreim23.06.15 1 Innholdsfortegnelse- 1. Innledning...3 2. Eksamenervednormertstudieløp...3 2.1Heltidsstudiet...3

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 16 September 16 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Karakterbruk i UH-sektoren 2013 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 2 Kapitteloversikt I Innledning 1 Bakgrunn 1.1 Analysegruppen 1.2 Premisser for bruk av karakterskalaen

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2018

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2018 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 18 September 18 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer