Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05."

Transkript

1 Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/ Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: mai 2013 Møtested: Universitetet i Agder Rektor Torunn Lauvdal ønsket velkommen til Universitetet i Agder Leder av NRØA Bjarte Ravndal ønsket dernest velkommen til NRØA-møtet Det var utsendt følgende forslag til saksliste: NRØA-sak 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA-sak 14/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 NRØA-sak 15/13 Miniseminar om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon NRØA-sak 16/13 Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA-sak 17/13 Presisering av opptakskravene i Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon NRØA-sak 18/13 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA-sak 19/13 Synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning NRØA-sak 20/13 Oversikt over søkertallene til økonomisk-administrativ utdanning NRØA-sak 21/13 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Engelsk versjon. Orientering NRØA-sak 22/13 Informasjon til videregående skoler. Orientering NRØA-sak 23/13 NRØA-møte 3/13 og studietur til København NRØA-sak 24/13 Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften NRØA-sak 25/13 Oppnevning av valgkomité NRØA-sak 26/13 Rapport for NRØA for 2012 NRØA-sak 27/13 Prosjekt praksis i bachelor i økonomi og administrasjon NRØA-sak 28/13 Orienteringer NRØA-sak 29/13 Eventuelt 1

2 Saksnr 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 14/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 Forslag til referat fra rådsmøtet ble sendt til møtedeltakerne ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. SAKSNR 15/13 Miniseminar om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon I henhold til tiltak 22 i NRØAs arbeidsplan skal det arrangeres en dagskonferanse om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon. Det ble imidlertid i rådsmøtet i januar gjort vedtak om at det i stedet arrangeres et miniseminar i tilknytning til NRØA-møte 2/13. For å få til et utvidet møte, ble alle medlemmene av fagkomiteene invitert. Det ble på seminaret gitt disse presentasjoner: Refleksjoner om implementering av ny plan v/terje Simonsen, instituttleder, Høgskolen i Bergen Litt om læringsutbyttebeskrivelser, utenlandske studenter og frafall ved HiOA Gunnar Engelsåstrø, fungerende instituttleder, Høgskolen i Oslo og Akershus Implementeringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon på Høgskolen i Vestfold v/ Stine Bergman Olsson, fakultetsrådgiver, Høgskolen i Vestfold Pedagogikk og Etikk på NHHs bachelor v/ førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole Presentasjonene etterfulgtes av en grundig debatt om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon, av kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbyttebeskrivelsene og undervisnings- og vurderingsformer. 2

3 SAKSNR 16/13 Kartlegging av forskning innenfor det økonomiskadministrative fagområdet Arbeidet med etablering av et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi er som kjent behandlet i en rekke NRØA-møter og er tatt opp med Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og de eksterne medlemmene i NRØA. Erik Vea innledet i saken og redegjorde for at Forskningsrådet tydelig har tilkjennegitt at det vil være vanskelig å få til et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi. NRØA har derfor i stedet valgt å ha tett kontakt med Forskningsrådet for å få informasjon om hvilke forskningsprogram som kan være relevante for NRØAs medlemsinstitusjoner. I forkant av NRØA-møtet 9. januar 2013 ble det holdt et møte mellom arbeidsutvalget og representanter for den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi. Konklusjonen i møtet var at NRØA bør kartlegge behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, hvilke forskningsprogram som fagområdet kan søke på, om det er fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer, hvilke programmer det har vært søkt på, samt hvilke søknader som har fått tilslag, og hvilke som har fått avslag. Kartleggingen bør også avdekke behovene for stipendiater, og innenfor hvilke fagområder disse behovene er. Arbeidsutvalget vil foreslå for NRØA at det blir foretatt en slik kartlegging. Vea presenterte videre en skisse til hvilke spørsmål som bør stilles i kartleggingen og inviterte rådsmøtet til å komme med synspunkter på skissen. Følgende ble nevnt i drøftingen av saken: Forskerskolen opererer med en annen kategorisering enn BØA-planen. Den mest hensiktsmessige kategoriseringen må avklares. FoU-prosjekter med finansiering av regionalt næringsliv eller regionale myndigheter bør vurderes tatt med Det bør ikke kun fokuseres på Norges forskningsråd, men også på andre finansieringskilder, jf. bl.a. punktet oven over. Sponsorerte professorater ble nevnt. Faget revisjon bør vurderes tatt med Spørreundersøkelsen bør ha muligheter for kvalitative tilbakemeldinger, dvs det må være muligheter for en fri tekst. Vedtak. 1. NRØA støtter arbeidsutvalgets forslag om en kartlegging av behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og ber arbeidsutvalget gjennomføre denne og fremlegge resultatene i NRØAs høstmøte. 2. Konkrete innspill til spørreundersøkelsen sendes til sekretariatet og Erik Vea senest 31. mai. 3

4 SAKSNR 17/13 Presisering av opptakskravene i Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon NRØA godkjente 15. oktober 2012 Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon som anbefalt plan for institusjonenes masterutdanninger i økonomi og administrasjon med rett til sidetittelen siviløkonom. Arbeidsutvalget har i etterkant mottatt forslag om at det bør vurderes å foreta en endring av opptakskravene til masterstudiene i økonomi og administrasjon slik at det presiseres at alle 180 studiepoeng skal være innenfor det økonomisk- administrative fagområdet. Bakgrunnen er at det i planen for et bachelorstudium i Facility Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus heter at studiet gir rett til opptak til Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel siviløkonom. AU har vurdert studieplanen og mener at studiet med sin fokusering på serviceledelse har en snevrere vinkling enn BØA-studiet. Videre synes opptakskravene tolket slik at det ikke er føringer for de siste 60 studiepoengene i bachelorplanen. Høgskolen i Ålesund har også fremmet en sak der de ønsker å gi sidetittelen siviløkonom for Masterstudium i Internasjonal Business og markedsføring. AU mener at også dette studiet har en for spesiell innretning og ikke gir den ønskede breddeutdanningen. Arbeidsutvalget vurderte det slik at intensjonen med bruk av sidetittelen «siviløkonom» er at den skal gis for en femårig utdanning hvor første del er BØA/BRR og siste del er MØA. Dette synspunktet er likeledes tilkjennegitt overfor Kunnskapsdepartementet i NRØAs/UHRs høringsuttalelse til forslag til endringer i gradsforskrift (om beskyttelse av titlene siviløkonom og sivilingeniør). Arbeidsutvalget fremla derfor i rådsmøtedokumentene forslag om at opptakskravet skulle være universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng (bachelor eller tilsvarende) som spesifisert i den til enhver tid gjeldende Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA) vedtatt av NRØA eller Rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (BRR). Rådsleder og sekretær ble imidlertid før møtet av NHH gjort oppmerksom på at slike opptakskrav ville medføre problemer ved NHH, spesielt for de internasjonale studentene. Rådsleder informerte derfor i møtet om at AU trekker det fremlagte forslaget og foreslo at MØA-planen forblir som vedtatt, eller at AU gis i mandat å foreta en grundigere utredning. Arbeidsutvalget hadde bedt dean for masterstudiene ved Handelshøyskolen BI Geir Gripsrud om å redegjøre for hvordan opptakskravene til MØA praktiseres ved BI. Gripsrud redegjorde for hvilke masterprogrammer i bedriftsøkonomi som tilbys ved BI, og hvilke bachelorstudier som gir opptak til disse. Han viste til at BI følger NRØAs krav for tildeling av sidetittelen siviløkonom. Det innebærer at studentene kan ha ulik bakgrunn for å komme inn på masterstudiene, men kun de som oppfyllet NRØA-kravene får sidetittelen siviløkonom. NRØA gir arbeidsutvalget fullmakt til å foreta en grundigere utredning av opptakskravene til master i økonomi og administrasjon. 4

5 SAKSNR 18/13 Karaktersetting av masteroppgaver. Orientering NRØA vedtok i møte 1/13 å nedsette en arbeidsgruppe på seks-syv personer fra NRØAs medlemsinstitusjoner som har masterutdanning i økonomi og administrasjon. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å utpeke medlemmene i arbeidsgruppen og til å utarbeide et mandat. Arbeidsgruppens forslag ønskes fremlagt i NRØA-møtet oktober Arbeidsutvalget har nedsatt følgende arbeidsgruppe: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø, leder arbeidsgruppen Dean Geir Gripsrud, Handelshøyskolen BI Professor Paul Gooderham, Norges Handelshøyskole Førstelektor Andre Tofteland, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Marit Engeset, Høgskolen i Buskerud Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Norsk studentorganisasjon var forespurt, men har ikke gitt tilbakemelding. I møtet orienterte NSO-representant Hogne Ulla om at han vil bli NSOs representant i arbeidsgruppen. Terje Vassdal informerte i møtet om bakgrunnen for hvorfor karaktersetting av masteroppgaver er tatt opp til vurdering og om NRØAs arbeid med karaktersaken. Han presenterte arbeidsgruppens mandat, og hvilke relevante dokumenter gruppen har til rådighet. Han presenterte likeledes en fremdriftsplan for gruppens arbeid. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 19/13 Synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning I arbeidsplanen for NRØA heter det under NRØAs prioriteringer at NRØA vil arbeide for å synliggjøre økonomisk-administrativ utdannings omfang og betydning. Som oppfølging av denne prioritering har arbeidsutvalget som kjent vedtatt at det skal utarbeides en kronikkserie i regi av NRØA. Som et første tiltak er det vedtatt at Bjarte Ravndal og Espen Gressetvold skal skrive en kronikk hvori det argumenteres for behovene for økonomisk-administrativ kompetanse både på bachelor- og masternivå i arbeidslivet. Denne utarbeides etter at søknadstallene fra samordna opptak er kjent, og den skal trekke på framskrivingen av behovet som er dokumentert av KD desember Videre foreslår arbeidsutvalget at det etter at kartleggingen av behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet er foretatt, jf. NRØA-sak 16/13, skrives en artikkel om hva kartleggingen har avdekket om rekrutteringsbehov, behov for stipendiater m.m. Leder inviterte møtedeltakerne til å komme med innspill i saken. Det kom følgende synspunkter: Det vistes til det utsendte innovasjonsdokumentet. NRØAs representanter bør lage tilsvarende nyhetssaker som er nevnt i dette dokumentet og selge dem til mediene. Koblingen mellom øk.adm.-utdanningene og arbeidslivet kan medvirke til å synliggjøre utdanningene Det politiske systemet bør påvirkes Det ble vist til at det er utfordrende å holde god studiekvalitet med det store studenttallet, både absolutt og i forhold til antall vitenskapelig ansatte. 5

6 NRØA ber arbeidsutvalget drøfte og følge opp innspillene som ble gitt i saken. SAKSNR 20/13 Oversikt over søkertallene til økonomiskadministrativ utdanning Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO) viser at 13,1 prosent av søkerne har økonomisk-administrative fag som sitt førstevalg. Tallene viser at det i år er søkere til 5380 planlagte plasser (2,9 søker per plass). I fjor var det førstevalgssøkere. Dette er en økning på 7,8 prosent. Leder viste til at kun helsefagene har flere førstevalgssøkere enn økonomisk-administrativ utdanning, og at økonomisk-administrativ utdanning også er et av studieområdene med størst vekt i prosent av søkerne fra foregående studieår. Det ble i drøftingene av saken vist til at BI ikke er med i statistikken fra Samordna opptak slik at søkningen til fagområdet er langt større enn SO-tallene viser. NRØA tar saken til orientering SAKSNR 21/13 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Engelsk versjon. Orientering I arbeidsplanen for NRØA heter det som prioritering nr. 6 at NRØA vil få utarbeidet en autorisert engelsk oversettelse av de nasjonale NRØA-planene for økonomiskadministrativ utdanning. Arbeidsutvalget inngikk derfor som kjent avtale med statsautorisert translatør Connie J. Stultz om oversettelse av BØA-planen til engelsk. Forslaget til engelsk BØA-plan ble behandlet i NRØA-møte 1/13, og rådet godkjente den engelske oversettelsen av planen med de endringene som ble vedtatt i møtet. NRØA ble invitert til å sende eventuelle forslag til justeringer til NRØAs sekretær. Det kom ingen slike merknader. Plan for the Bachelor s Degree in Business Administration er lagt ut på NRØAs hjemmeside og på den engelskspråklige siden på UHRs hjemmeside. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 22/13 Informasjon til videregående skoler. Orientering Som oppfølging av tiltak 5 i arbeidsplanen for NRØA for ble det inngått avtale med Econa om utarbeiding av felles informasjonsmateriell til de videregående skolene. 6

7 Brosjyren «Bli økonom. Informasjonsbrosjyre om studier i økonomi og administrasjon» ble sendt til NRØAs medlemmer ved mail av 19. mars og er også lagt ut på NRØAs hjemmeside. NRØAs medlemsinstitusjoner er oppfordret til å sende brosjyren til relevante videregående skoler i egen region. Econa inviterte i møtet rådsmedlemmene til å gi innspill til eventuelle forbedringer av brosjyren og av hjemmesiden som det vises til i brosjyren. Videre inviterte rådsleder til tilbakemelding på hvordan brosjyren brukes. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 23/13 NRØA-møte 3/13 og studietur til København NRØA ba i NRØA-møtet oktober 2012 arbeidsutvalget undersøke om NRØA-møte 3/13 kunne kombineres med et studiebesøk i København til bl.a. Copenhagen Business School (CBS). Sekretariatet har forespurt CBS som har bekreftet at de kan ta imot oss tirsdag 15. oktober, og at de har sendt følgende forslag til program: Kl : Presentasjon av CBS, CBS utdannelsesstrategi, CBS internasjonale strategi samt utveksling av studerende mellem NO og DK Kl : Lunsj Kl : Presentasjon av CBS Academic Development (avløser for Learning Lab) og rekruttering Ordinært NRØA-møte blir da holdt mandag 14. oktober, antagelig på hotellet hvor vi bor. Det ble fra en av fagkomitélederne spurt om fagkomiteene inviteres til å delta. Rådsleder svarte at fagkomitélederne inviteres, men hvis de enkelte fagkomiteene ønsker å ha egne møter, kan de selv inngå avtaler med relevante fagmiljø ved CBS. NRØA godkjenner at NRØA-møte 3/13 holdes i København oktober Rådsmøtet avholdes 14. oktober, og det blir studiebesøk ved Copenhagen Business School 15. oktober. SAKSNR 24/13 Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften Finanstilsynet har sendt forslag om endring i utdanningskravet for å bli autorisert Regnskapsfører på høring med høringsfristen 19. juni Finanstilsynet ber spesielt om tilbakemelding på følgende to punkter: 7

8 Tittel og bekreftelse Planen innfører en bekreftelsesordning. For kandidater som allerede har en bachelor i økonomi o g administrasjon, og som i ettertid tar profileringsemnene som beskrevet i planen, skal sistnevnte utdanningsinstitusjon utstede en bekreftelse på at utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører er oppfylt. Bekreftelsesordningen skal også gjelde for kandidater med annen bachelorgrad og høyere grad. For høyere grads studenter kan dette forstås slik at kandidatene m å oppfylle samtlige krav som fremgår av planen og ikke bare profileringsemnene. Dette er en endring i forhold til gjeldende rett som åpner for at søkere med enhver mastergrad oppfyller utdanningskravet såfremt eksamen i profileringsemnene er avlagt. For høyere grads kandidater som allerede har en økonomisk- administrativ utdanning, kan endringen innebære at man må avlegge eksamener på lavere grads nivå for å oppfylle utdanningskravet. Finanstilsynet antar at slike kandidater likevel kan få godkjent fag som er avlagt ved å ta kontakt med utdanningsinstitusjonene. Kandidater med bachelor i regnskap og revisjon eller annen treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet. Dette er en videreføring av gjeldende rett. Overgangsregel Finanstilsynet foreslår at forskriftsendringen trer i kraft l. Juli Finanstilsynet har vurdert om det er behov for en overgangsregel for kandidater som er i ferd med a å avslutte utdanningen etter gjeldende regler. Finanstilsynet har kommet til at utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei oppfyller kravene i den anbefalte planen, og at det av den grunn ikke er behov for en særskilt overgangsregel. Arbeidsutvalget hadde bedt Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag utarbeide et forslag til høringsuttalelse. Denne var fremsendt som del av rådsmøtedokumentene. Medlem av fagkomiteen Geir Haaland orienterte kort om komiteens forsalg. Det kom i møtet frem forsalg om en presisering i høringsuttalelsen om overgangsordninger. Denne ble vedtatt av NRØA NRØA godkjenner det fremlagte forslag til høringsuttalelse til Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften med de presiseringene om overgangsordninger som ble vedtatt i møtet. SAKSNR 25/13 Oppnevning av valgkomité I henhold til 5 i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter er funksjonsperioden for leder og nestleder 2 år med anledning til gjenvalg 2 ganger, men ikke ut over vedkommendes valg-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Valget skal foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Gjenvalg/valg må foregå i NRØAs oktobermøte. Det måtte derfor velges en valgkomité i dette rådsmøte. 1. NRØA oppnevner følgende valgkomité: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø (leder) 8

9 Instituttleder Aase Haukaas Gjerde, Høgskolen i Telemark 2. Innstilling fra komiteen om leder og nestleder legges fram for rådet i møtet oktober SAKSNR 26/13 Rapport for NRØA for 2012 Det har de senere årene blitt utarbeidet årlige rapporter for virksomheten i UHRs ulike råd og utvalg for å synliggjøre virksomheten som foregår i regi av UHR. Forslaget til årsrapport for NRØA for 2012 var utarbeidet etter samme mal som tidligere, dvs at det er hovedsakene som NRØA og arbeidsutvalget har jobbet med som er tatt inn i rapporten. NRØA godkjenner Rapport for NRØA for SAKSNR 27/13 Prosjekt praksis i bachelor i økonomi og administrasjon Det ble i NRØA møtet oktober 2012 gjort vedtak om at Hovedorganisasjonen Virke tar ansvar for videre arbeid med å utrede modeller for praksis og internships, i samarbeid med NSO og interesserte institusjoner, og at resultatet av dette arbeidet legges fram for NRØA til drøfting og vedtak om videreføring. Hovedorganisasjonen Virke hadde utarbeidet et notat som seniorrådgiver Tormod Skjerve presenterte i møtet. Han informerte om at det vil bli utviklet et dokument med forslag til modeller for praksis som vil bli lagt fram for drøfting i et NRØA-møte. Han nevnte at det i denne prosessen er naturlig å ta med de fire institusjonene som ble identifisert i NRØA surveyen med eksisterende tilbud om praksis (UiA, HiNT, BI, HiT) + NSO. I tillegg inviterte Skjerve andre institusjoner som ønsker å bidra til utvikling av modeller for praksis til å melde fra til ham senest 15. mai. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 28/13 Orienteringer Det var følgende orienteringssaker: Arbeidsutvalget Anmodning om justering av forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Brev fra NRØA til KD, datert

10 NSO oppnevnte Maren Lunde, student ved UiS, som nytt, men fast møtende, varamedlem for NSO i arbeidsutvalget. Lunde har nettopp tilkjennegitt at hun trekker seg fra vervet. NSO er bedt om å oppnevne nytt medlem. Norges forskningsråd har oppnevnt Ragnhild Hutchison som er fagansvarlig for de økonomisk-administrative fagene i Avdeling for humaniora og samfunnsfag som observatør i NRØA UHR Langsiktighet for forskning og utdanning UHRs kommentarer til Forskningsmeldingen EUREKA! Om innovasjon i UH-sektorens kunnskapskretsløp. Et inspirasjonsnotat fra UHR. Januar 2013 (var sendt som vedlegg 7) Den vil bli lagt ut på UHRs hjemmeside Annet NHH-kvinner publiserer mer Kvinnelige NHH-forskere publiserer dobbelt så mye som for tre år siden. Det viser rapporten om vitenskapelig publisering for høyere utdanningsinstitusjoner. 10 Tverrfaglig studie om revisors skjønn Forskere ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap skal gjennomføre en tverrfaglig studie for å få en bedre forståelse av revisors skjønn. De søker i forbindelse med dette etter MRR-studenter. Flere studenter velger offentlig sektor Mer enn hver tiende BI-student valgte jobb i offentlig sektor i NHH på søkertoppen Siviløkonomutdanningen ved NHH er landets mest populære studium. Fire av fem som har studiet som førstevalg kommer ikke inn. NLA har etablert bachelor i økonomi og administrasjon NLA Høgskolen er ifølge hjemmesiden en privat, kristen høgskole. Høyskolen er en fusjonert institusjon av NLA Høgskolen i Bergen, Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo). Høgskolen som er akkreditert av NOKUT har omkring studenter og 200 ansatte. Om studiet, se også Ny analyse av ressurser og resultater i norsk velferdsforskning Litt over 1,1 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent av samlet FoU i universitets/høgskolesektoren og instituttsektoren, ble brukt på velferdsforskning i Det viser en fersk kartlegging NIFU har gjort på bestilling fra Forskningsrådet.

11 norsk_velferdsforskning/ ?wt.mc_id=nyhetsbrev- ForskningsradetNorsk Saksnr 29/13 Eventuelt Espen Gressetvold, HiST, informerte om HSS-konferansen Høgskole og samfunn i samhandling som holdes juni i Trondheim. Program og påmelding 11

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12.

Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12. Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer