Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05."

Transkript

1 Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/ Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: mai 2013 Møtested: Universitetet i Agder Rektor Torunn Lauvdal ønsket velkommen til Universitetet i Agder Leder av NRØA Bjarte Ravndal ønsket dernest velkommen til NRØA-møtet Det var utsendt følgende forslag til saksliste: NRØA-sak 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA-sak 14/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 NRØA-sak 15/13 Miniseminar om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon NRØA-sak 16/13 Kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet NRØA-sak 17/13 Presisering av opptakskravene i Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon NRØA-sak 18/13 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA-sak 19/13 Synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning NRØA-sak 20/13 Oversikt over søkertallene til økonomisk-administrativ utdanning NRØA-sak 21/13 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Engelsk versjon. Orientering NRØA-sak 22/13 Informasjon til videregående skoler. Orientering NRØA-sak 23/13 NRØA-møte 3/13 og studietur til København NRØA-sak 24/13 Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften NRØA-sak 25/13 Oppnevning av valgkomité NRØA-sak 26/13 Rapport for NRØA for 2012 NRØA-sak 27/13 Prosjekt praksis i bachelor i økonomi og administrasjon NRØA-sak 28/13 Orienteringer NRØA-sak 29/13 Eventuelt 1

2 Saksnr 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Saksnr 14/13 Referat fra NRØA-møte 1/13 Forslag til referat fra rådsmøtet ble sendt til møtedeltakerne ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det var ingen merknader til referatet som dermed er å anse som godkjent og lagt ut på NRØAs hjemmeside. SAKSNR 15/13 Miniseminar om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon I henhold til tiltak 22 i NRØAs arbeidsplan skal det arrangeres en dagskonferanse om implementering av bachelorplanen i økonomi og administrasjon. Det ble imidlertid i rådsmøtet i januar gjort vedtak om at det i stedet arrangeres et miniseminar i tilknytning til NRØA-møte 2/13. For å få til et utvidet møte, ble alle medlemmene av fagkomiteene invitert. Det ble på seminaret gitt disse presentasjoner: Refleksjoner om implementering av ny plan v/terje Simonsen, instituttleder, Høgskolen i Bergen Litt om læringsutbyttebeskrivelser, utenlandske studenter og frafall ved HiOA Gunnar Engelsåstrø, fungerende instituttleder, Høgskolen i Oslo og Akershus Implementeringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon på Høgskolen i Vestfold v/ Stine Bergman Olsson, fakultetsrådgiver, Høgskolen i Vestfold Pedagogikk og Etikk på NHHs bachelor v/ førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole Presentasjonene etterfulgtes av en grundig debatt om implementeringen av bachelorplanen i økonomi og administrasjon, av kvalifikasjonsrammeverket, læringsutbyttebeskrivelsene og undervisnings- og vurderingsformer. 2

3 SAKSNR 16/13 Kartlegging av forskning innenfor det økonomiskadministrative fagområdet Arbeidet med etablering av et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi er som kjent behandlet i en rekke NRØA-møter og er tatt opp med Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og de eksterne medlemmene i NRØA. Erik Vea innledet i saken og redegjorde for at Forskningsrådet tydelig har tilkjennegitt at det vil være vanskelig å få til et eget forskningsprogram i bedriftsøkonomi. NRØA har derfor i stedet valgt å ha tett kontakt med Forskningsrådet for å få informasjon om hvilke forskningsprogram som kan være relevante for NRØAs medlemsinstitusjoner. I forkant av NRØA-møtet 9. januar 2013 ble det holdt et møte mellom arbeidsutvalget og representanter for den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi. Konklusjonen i møtet var at NRØA bør kartlegge behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, hvilke forskningsprogram som fagområdet kan søke på, om det er fagfelt som ikke har mulighet for å søke på eksisterende programmer, hvilke programmer det har vært søkt på, samt hvilke søknader som har fått tilslag, og hvilke som har fått avslag. Kartleggingen bør også avdekke behovene for stipendiater, og innenfor hvilke fagområder disse behovene er. Arbeidsutvalget vil foreslå for NRØA at det blir foretatt en slik kartlegging. Vea presenterte videre en skisse til hvilke spørsmål som bør stilles i kartleggingen og inviterte rådsmøtet til å komme med synspunkter på skissen. Følgende ble nevnt i drøftingen av saken: Forskerskolen opererer med en annen kategorisering enn BØA-planen. Den mest hensiktsmessige kategoriseringen må avklares. FoU-prosjekter med finansiering av regionalt næringsliv eller regionale myndigheter bør vurderes tatt med Det bør ikke kun fokuseres på Norges forskningsråd, men også på andre finansieringskilder, jf. bl.a. punktet oven over. Sponsorerte professorater ble nevnt. Faget revisjon bør vurderes tatt med Spørreundersøkelsen bør ha muligheter for kvalitative tilbakemeldinger, dvs det må være muligheter for en fri tekst. Vedtak. 1. NRØA støtter arbeidsutvalgets forslag om en kartlegging av behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og ber arbeidsutvalget gjennomføre denne og fremlegge resultatene i NRØAs høstmøte. 2. Konkrete innspill til spørreundersøkelsen sendes til sekretariatet og Erik Vea senest 31. mai. 3

4 SAKSNR 17/13 Presisering av opptakskravene i Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon NRØA godkjente 15. oktober 2012 Plan for toårig masterstudium i økonomi og administrasjon som anbefalt plan for institusjonenes masterutdanninger i økonomi og administrasjon med rett til sidetittelen siviløkonom. Arbeidsutvalget har i etterkant mottatt forslag om at det bør vurderes å foreta en endring av opptakskravene til masterstudiene i økonomi og administrasjon slik at det presiseres at alle 180 studiepoeng skal være innenfor det økonomisk- administrative fagområdet. Bakgrunnen er at det i planen for et bachelorstudium i Facility Management ved Høgskolen i Oslo og Akershus heter at studiet gir rett til opptak til Master i økonomi og administrasjon, med sidetittel siviløkonom. AU har vurdert studieplanen og mener at studiet med sin fokusering på serviceledelse har en snevrere vinkling enn BØA-studiet. Videre synes opptakskravene tolket slik at det ikke er føringer for de siste 60 studiepoengene i bachelorplanen. Høgskolen i Ålesund har også fremmet en sak der de ønsker å gi sidetittelen siviløkonom for Masterstudium i Internasjonal Business og markedsføring. AU mener at også dette studiet har en for spesiell innretning og ikke gir den ønskede breddeutdanningen. Arbeidsutvalget vurderte det slik at intensjonen med bruk av sidetittelen «siviløkonom» er at den skal gis for en femårig utdanning hvor første del er BØA/BRR og siste del er MØA. Dette synspunktet er likeledes tilkjennegitt overfor Kunnskapsdepartementet i NRØAs/UHRs høringsuttalelse til forslag til endringer i gradsforskrift (om beskyttelse av titlene siviløkonom og sivilingeniør). Arbeidsutvalget fremla derfor i rådsmøtedokumentene forslag om at opptakskravet skulle være universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng (bachelor eller tilsvarende) som spesifisert i den til enhver tid gjeldende Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA) vedtatt av NRØA eller Rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (BRR). Rådsleder og sekretær ble imidlertid før møtet av NHH gjort oppmerksom på at slike opptakskrav ville medføre problemer ved NHH, spesielt for de internasjonale studentene. Rådsleder informerte derfor i møtet om at AU trekker det fremlagte forslaget og foreslo at MØA-planen forblir som vedtatt, eller at AU gis i mandat å foreta en grundigere utredning. Arbeidsutvalget hadde bedt dean for masterstudiene ved Handelshøyskolen BI Geir Gripsrud om å redegjøre for hvordan opptakskravene til MØA praktiseres ved BI. Gripsrud redegjorde for hvilke masterprogrammer i bedriftsøkonomi som tilbys ved BI, og hvilke bachelorstudier som gir opptak til disse. Han viste til at BI følger NRØAs krav for tildeling av sidetittelen siviløkonom. Det innebærer at studentene kan ha ulik bakgrunn for å komme inn på masterstudiene, men kun de som oppfyllet NRØA-kravene får sidetittelen siviløkonom. NRØA gir arbeidsutvalget fullmakt til å foreta en grundigere utredning av opptakskravene til master i økonomi og administrasjon. 4

5 SAKSNR 18/13 Karaktersetting av masteroppgaver. Orientering NRØA vedtok i møte 1/13 å nedsette en arbeidsgruppe på seks-syv personer fra NRØAs medlemsinstitusjoner som har masterutdanning i økonomi og administrasjon. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å utpeke medlemmene i arbeidsgruppen og til å utarbeide et mandat. Arbeidsgruppens forslag ønskes fremlagt i NRØA-møtet oktober Arbeidsutvalget har nedsatt følgende arbeidsgruppe: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø, leder arbeidsgruppen Dean Geir Gripsrud, Handelshøyskolen BI Professor Paul Gooderham, Norges Handelshøyskole Førstelektor Andre Tofteland, Universitetet i Agder Førsteamanuensis Marit Engeset, Høgskolen i Buskerud Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Norsk studentorganisasjon var forespurt, men har ikke gitt tilbakemelding. I møtet orienterte NSO-representant Hogne Ulla om at han vil bli NSOs representant i arbeidsgruppen. Terje Vassdal informerte i møtet om bakgrunnen for hvorfor karaktersetting av masteroppgaver er tatt opp til vurdering og om NRØAs arbeid med karaktersaken. Han presenterte arbeidsgruppens mandat, og hvilke relevante dokumenter gruppen har til rådighet. Han presenterte likeledes en fremdriftsplan for gruppens arbeid. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 19/13 Synliggjøring av økonomisk-administrativ utdanning I arbeidsplanen for NRØA heter det under NRØAs prioriteringer at NRØA vil arbeide for å synliggjøre økonomisk-administrativ utdannings omfang og betydning. Som oppfølging av denne prioritering har arbeidsutvalget som kjent vedtatt at det skal utarbeides en kronikkserie i regi av NRØA. Som et første tiltak er det vedtatt at Bjarte Ravndal og Espen Gressetvold skal skrive en kronikk hvori det argumenteres for behovene for økonomisk-administrativ kompetanse både på bachelor- og masternivå i arbeidslivet. Denne utarbeides etter at søknadstallene fra samordna opptak er kjent, og den skal trekke på framskrivingen av behovet som er dokumentert av KD desember Videre foreslår arbeidsutvalget at det etter at kartleggingen av behovene for forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet er foretatt, jf. NRØA-sak 16/13, skrives en artikkel om hva kartleggingen har avdekket om rekrutteringsbehov, behov for stipendiater m.m. Leder inviterte møtedeltakerne til å komme med innspill i saken. Det kom følgende synspunkter: Det vistes til det utsendte innovasjonsdokumentet. NRØAs representanter bør lage tilsvarende nyhetssaker som er nevnt i dette dokumentet og selge dem til mediene. Koblingen mellom øk.adm.-utdanningene og arbeidslivet kan medvirke til å synliggjøre utdanningene Det politiske systemet bør påvirkes Det ble vist til at det er utfordrende å holde god studiekvalitet med det store studenttallet, både absolutt og i forhold til antall vitenskapelig ansatte. 5

6 NRØA ber arbeidsutvalget drøfte og følge opp innspillene som ble gitt i saken. SAKSNR 20/13 Oversikt over søkertallene til økonomiskadministrativ utdanning Søkning om opptak til høyere utdanning Tall fra Samordna opptak (SO) viser at 13,1 prosent av søkerne har økonomisk-administrative fag som sitt førstevalg. Tallene viser at det i år er søkere til 5380 planlagte plasser (2,9 søker per plass). I fjor var det førstevalgssøkere. Dette er en økning på 7,8 prosent. Leder viste til at kun helsefagene har flere førstevalgssøkere enn økonomisk-administrativ utdanning, og at økonomisk-administrativ utdanning også er et av studieområdene med størst vekt i prosent av søkerne fra foregående studieår. Det ble i drøftingene av saken vist til at BI ikke er med i statistikken fra Samordna opptak slik at søkningen til fagområdet er langt større enn SO-tallene viser. NRØA tar saken til orientering SAKSNR 21/13 Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Engelsk versjon. Orientering I arbeidsplanen for NRØA heter det som prioritering nr. 6 at NRØA vil få utarbeidet en autorisert engelsk oversettelse av de nasjonale NRØA-planene for økonomiskadministrativ utdanning. Arbeidsutvalget inngikk derfor som kjent avtale med statsautorisert translatør Connie J. Stultz om oversettelse av BØA-planen til engelsk. Forslaget til engelsk BØA-plan ble behandlet i NRØA-møte 1/13, og rådet godkjente den engelske oversettelsen av planen med de endringene som ble vedtatt i møtet. NRØA ble invitert til å sende eventuelle forslag til justeringer til NRØAs sekretær. Det kom ingen slike merknader. Plan for the Bachelor s Degree in Business Administration er lagt ut på NRØAs hjemmeside og på den engelskspråklige siden på UHRs hjemmeside. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 22/13 Informasjon til videregående skoler. Orientering Som oppfølging av tiltak 5 i arbeidsplanen for NRØA for ble det inngått avtale med Econa om utarbeiding av felles informasjonsmateriell til de videregående skolene. 6

7 Brosjyren «Bli økonom. Informasjonsbrosjyre om studier i økonomi og administrasjon» ble sendt til NRØAs medlemmer ved mail av 19. mars og er også lagt ut på NRØAs hjemmeside. NRØAs medlemsinstitusjoner er oppfordret til å sende brosjyren til relevante videregående skoler i egen region. Econa inviterte i møtet rådsmedlemmene til å gi innspill til eventuelle forbedringer av brosjyren og av hjemmesiden som det vises til i brosjyren. Videre inviterte rådsleder til tilbakemelding på hvordan brosjyren brukes. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 23/13 NRØA-møte 3/13 og studietur til København NRØA ba i NRØA-møtet oktober 2012 arbeidsutvalget undersøke om NRØA-møte 3/13 kunne kombineres med et studiebesøk i København til bl.a. Copenhagen Business School (CBS). Sekretariatet har forespurt CBS som har bekreftet at de kan ta imot oss tirsdag 15. oktober, og at de har sendt følgende forslag til program: Kl : Presentasjon av CBS, CBS utdannelsesstrategi, CBS internasjonale strategi samt utveksling av studerende mellem NO og DK Kl : Lunsj Kl : Presentasjon av CBS Academic Development (avløser for Learning Lab) og rekruttering Ordinært NRØA-møte blir da holdt mandag 14. oktober, antagelig på hotellet hvor vi bor. Det ble fra en av fagkomitélederne spurt om fagkomiteene inviteres til å delta. Rådsleder svarte at fagkomitélederne inviteres, men hvis de enkelte fagkomiteene ønsker å ha egne møter, kan de selv inngå avtaler med relevante fagmiljø ved CBS. NRØA godkjenner at NRØA-møte 3/13 holdes i København oktober Rådsmøtet avholdes 14. oktober, og det blir studiebesøk ved Copenhagen Business School 15. oktober. SAKSNR 24/13 Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften Finanstilsynet har sendt forslag om endring i utdanningskravet for å bli autorisert Regnskapsfører på høring med høringsfristen 19. juni Finanstilsynet ber spesielt om tilbakemelding på følgende to punkter: 7

8 Tittel og bekreftelse Planen innfører en bekreftelsesordning. For kandidater som allerede har en bachelor i økonomi o g administrasjon, og som i ettertid tar profileringsemnene som beskrevet i planen, skal sistnevnte utdanningsinstitusjon utstede en bekreftelse på at utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører er oppfylt. Bekreftelsesordningen skal også gjelde for kandidater med annen bachelorgrad og høyere grad. For høyere grads studenter kan dette forstås slik at kandidatene m å oppfylle samtlige krav som fremgår av planen og ikke bare profileringsemnene. Dette er en endring i forhold til gjeldende rett som åpner for at søkere med enhver mastergrad oppfyller utdanningskravet såfremt eksamen i profileringsemnene er avlagt. For høyere grads kandidater som allerede har en økonomisk- administrativ utdanning, kan endringen innebære at man må avlegge eksamener på lavere grads nivå for å oppfylle utdanningskravet. Finanstilsynet antar at slike kandidater likevel kan få godkjent fag som er avlagt ved å ta kontakt med utdanningsinstitusjonene. Kandidater med bachelor i regnskap og revisjon eller annen treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet. Dette er en videreføring av gjeldende rett. Overgangsregel Finanstilsynet foreslår at forskriftsendringen trer i kraft l. Juli Finanstilsynet har vurdert om det er behov for en overgangsregel for kandidater som er i ferd med a å avslutte utdanningen etter gjeldende regler. Finanstilsynet har kommet til at utdanningskravet i gjeldende forskrift langt på vei oppfyller kravene i den anbefalte planen, og at det av den grunn ikke er behov for en særskilt overgangsregel. Arbeidsutvalget hadde bedt Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag utarbeide et forslag til høringsuttalelse. Denne var fremsendt som del av rådsmøtedokumentene. Medlem av fagkomiteen Geir Haaland orienterte kort om komiteens forsalg. Det kom i møtet frem forsalg om en presisering i høringsuttalelsen om overgangsordninger. Denne ble vedtatt av NRØA NRØA godkjenner det fremlagte forslag til høringsuttalelse til Forslag til endring av utdanningskravet i regnskapsførerforskriften med de presiseringene om overgangsordninger som ble vedtatt i møtet. SAKSNR 25/13 Oppnevning av valgkomité I henhold til 5 i reglementet for UHRs fagstrategiske enheter er funksjonsperioden for leder og nestleder 2 år med anledning til gjenvalg 2 ganger, men ikke ut over vedkommendes valg-/tilsettingsperiode ved egen institusjon. Valget skal foretas på grunnlag av innstilling fra en valgkomité utpekt av det nasjonale rådet. Gjenvalg/valg må foregå i NRØAs oktobermøte. Det måtte derfor velges en valgkomité i dette rådsmøte. 1. NRØA oppnevner følgende valgkomité: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø (leder) 8

9 Instituttleder Aase Haukaas Gjerde, Høgskolen i Telemark 2. Innstilling fra komiteen om leder og nestleder legges fram for rådet i møtet oktober SAKSNR 26/13 Rapport for NRØA for 2012 Det har de senere årene blitt utarbeidet årlige rapporter for virksomheten i UHRs ulike råd og utvalg for å synliggjøre virksomheten som foregår i regi av UHR. Forslaget til årsrapport for NRØA for 2012 var utarbeidet etter samme mal som tidligere, dvs at det er hovedsakene som NRØA og arbeidsutvalget har jobbet med som er tatt inn i rapporten. NRØA godkjenner Rapport for NRØA for SAKSNR 27/13 Prosjekt praksis i bachelor i økonomi og administrasjon Det ble i NRØA møtet oktober 2012 gjort vedtak om at Hovedorganisasjonen Virke tar ansvar for videre arbeid med å utrede modeller for praksis og internships, i samarbeid med NSO og interesserte institusjoner, og at resultatet av dette arbeidet legges fram for NRØA til drøfting og vedtak om videreføring. Hovedorganisasjonen Virke hadde utarbeidet et notat som seniorrådgiver Tormod Skjerve presenterte i møtet. Han informerte om at det vil bli utviklet et dokument med forslag til modeller for praksis som vil bli lagt fram for drøfting i et NRØA-møte. Han nevnte at det i denne prosessen er naturlig å ta med de fire institusjonene som ble identifisert i NRØA surveyen med eksisterende tilbud om praksis (UiA, HiNT, BI, HiT) + NSO. I tillegg inviterte Skjerve andre institusjoner som ønsker å bidra til utvikling av modeller for praksis til å melde fra til ham senest 15. mai. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 28/13 Orienteringer Det var følgende orienteringssaker: Arbeidsutvalget Anmodning om justering av forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Brev fra NRØA til KD, datert

10 NSO oppnevnte Maren Lunde, student ved UiS, som nytt, men fast møtende, varamedlem for NSO i arbeidsutvalget. Lunde har nettopp tilkjennegitt at hun trekker seg fra vervet. NSO er bedt om å oppnevne nytt medlem. Norges forskningsråd har oppnevnt Ragnhild Hutchison som er fagansvarlig for de økonomisk-administrative fagene i Avdeling for humaniora og samfunnsfag som observatør i NRØA UHR Langsiktighet for forskning og utdanning UHRs kommentarer til Forskningsmeldingen EUREKA! Om innovasjon i UH-sektorens kunnskapskretsløp. Et inspirasjonsnotat fra UHR. Januar 2013 (var sendt som vedlegg 7) Den vil bli lagt ut på UHRs hjemmeside Annet NHH-kvinner publiserer mer Kvinnelige NHH-forskere publiserer dobbelt så mye som for tre år siden. Det viser rapporten om vitenskapelig publisering for høyere utdanningsinstitusjoner. 10 Tverrfaglig studie om revisors skjønn Forskere ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap skal gjennomføre en tverrfaglig studie for å få en bedre forståelse av revisors skjønn. De søker i forbindelse med dette etter MRR-studenter. Flere studenter velger offentlig sektor Mer enn hver tiende BI-student valgte jobb i offentlig sektor i NHH på søkertoppen Siviløkonomutdanningen ved NHH er landets mest populære studium. Fire av fem som har studiet som førstevalg kommer ikke inn. NLA har etablert bachelor i økonomi og administrasjon NLA Høgskolen er ifølge hjemmesiden en privat, kristen høgskole. Høyskolen er en fusjonert institusjon av NLA Høgskolen i Bergen, Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo). Høgskolen som er akkreditert av NOKUT har omkring studenter og 200 ansatte. Om studiet, se også Ny analyse av ressurser og resultater i norsk velferdsforskning Litt over 1,1 milliarder kroner, tilsvarende 5 prosent av samlet FoU i universitets/høgskolesektoren og instituttsektoren, ble brukt på velferdsforskning i Det viser en fersk kartlegging NIFU har gjort på bestilling fra Forskningsrådet.

11 norsk_velferdsforskning/ ?wt.mc_id=nyhetsbrev- ForskningsradetNorsk Saksnr 29/13 Eventuelt Espen Gressetvold, HiST, informerte om HSS-konferansen Høgskole og samfunn i samhandling som holdes juni i Trondheim. Program og påmelding 11

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. august 2013 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Thomas Bogen, Espen Gressetvold og Trine Ellekjær.

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt:

Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: Avdelingsstyremøte nr. 3/2009 Møtedato: 14. mai 2009 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 13/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 17/3532 FMA PF 17/

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 17/3532 FMA PF 17/ Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 17/3532 FMA PF 17/231-1 04.12.2017 Høring NOU 2017: 15 Revisorloven Det vises til deres høringsbrev av 4. september

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i NRØA 17. - 18. oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Prorektor Kristian Bogen ønsket velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge Leder

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene

Ingeborg Jensen og Malin Vangsnes, inviterte representanter fra Interimsstyret for organisering av fagskolestudentene REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 07.12.2011, NHO, Oslo Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO), Ragnar Johansen (NFFL),

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer