Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014"

Transkript

1 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. En arbeidsgruppe under UHR har analysert karakterrapportene og på bakgrunn av disse utarbeidet årlige, nasjonale karakterrapporter. NRØA har bidratt til disse undersøkelsene ved å utarbeide flere karakterrapporter for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon samt to karakterrapporter på masterstudiene. Rapportene har vært grundig drøftet i NRØA-møtene og er også oversendt til NRØAs medlemsinstitusjoner for internt bruk. NRØA nedsatte i tillegg i 2013 en ad hoc-arbeidsgruppe som bl.a. fikk som oppgave å utarbeide generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne i økonomi og administrasjon. Denne arbeidsgruppen avleverte sin innstilling desember 2013, og innstillingen ble behandlet i NRØA-møte 8. januar NRØA har i likeledes i 2014 utarbeidet og vedtatt karakterbeskrivelser for bacheloroppgavene i økonomi og administrasjon. (Se: og kadm_vedtatt_ endelig_versjon.pdf ) 1

2 UHR har bedt fagmiljøene delta i en ny runde med karakterunderundersøkelser i perioden Hvert fagområde vil være gjenstand for én undersøkelse i perioden. NRØA skal gjennomføre undersøkelsen i UHRs analysegruppe har pekt på følgende problemstillinger: Valg av karakterskala, bokstavkarakterskalaen eller bestått ikke-bestått Forholdet mellom bokstavkarakterskalaen og bestått ikke-bestått, særskilt vurdering av karakteren F i høve til minstekravet for bestått (gjelder særlig profesjonsutdanninger der en sertifiserer for yrkesutøving) Bruken av karakterskalaen på masterarbeid. Undersøkelse av inntil10 masterarbeid Erfaringene med fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeid Bruken av karakterskalaen på bachelorarbeid eller tilsvarendeinnleveringsarbeid. Undersøkelse av inntil 15 oppgaver Bruken av karakterskalaen på skoleeksamen. Undersøkelse av inntil 15 oppgaver Bruken av karakterskalaen opp mot kvalifikasjonsrammeverket Oppfølging ved institusjonene og i de nasjonale rådsorganene Andre aktuelle problemstillinger innen faget/fagområdet Analysegruppen under UHR anmoder om at det i tillegg til arbeidet med karakterbeskrivelser foretas en undersøkelse av karaktersettingen på et begrenset antall masterarbeider. Analysegruppen anbefaler også at NRØA vurderer om det er mulig å samordne karakterbeskrivelsene for masterarbeider med de samfunnsvitenskapelige fagene. I rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. Sammen med juridiske fag har masterarbeidene i økonomi og administrasjon den klart høyeste andelen av karakteren A, og det ingen tendens til endringer. Arbeidsgruppen som utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne hadde i tillegg til mandatet kartlagt karaktergiving på masteroppgaver i perioden Arbeidsgruppen kom til samme konklusjon som UHRs analysegruppe. 2

3 På bakgrunn av ovennevnte vedtok NRØA derfor at NRØAs karakterrapport for 2014 skal ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. Dette ble begrunnet med at det både i rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. NRØA vedtok i sak 6/14 at det nedsettes en arbeidsgruppe på fem medlemmer for utarbeiding av karakterrapporten, og at de institusjonene som tilbyr masterutdanninger inviteres til å foreslå et medlem av arbeidsgruppen. Arbeidsutvalget for NRØA ble bedt om å nedsette gruppen på bakgrunn av de innkomne forslag. NRØA fant det hensiktsmessig at karakterrapporten tar utgangspunkt i den førnevnte ad hoc arbeidsgruppes kartlegging. Følgende karakterpanel ble oppnevnt: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Gabriel R.G. Benito, Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Prodekan Frode Fjelldal Soelberg, Universitetet i Nordland Førsteamanuensis Kolbjørn Christoffersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Seniorrådgiver/sekretær i NRØA Mona Majgaard, UHR har vært panelets sekretær. Mandat for karakterpanelet: Panelet får i mandat å utarbeide en karakterrapport for bruk av karakterskalaen på masterarbeidene i økonomisk-administrativ utdanning. Panelet bes ta utgangspunkt i funnene om karaktergiving på masteroppgaver i perioden som er presentert i rapport fra NRØAs hoc-arbeidsgruppe som har utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne i økonomi og administrasjon, datert desember Gruppen bes i tillegg undersøke karaktergivingen i ca. 10 utvalgte masterarbeider i økonomisk-administrativ utdanning for studieåret Gruppen bes ferdigstille karakterrapporten 15. september Se: 3

4 Ny analyse av 12 masteroppgaver innlevert 2013 Som det påpekes i NRØAs vedtatte mandat for karakterpanelet, vil ny analyse/karaktersetting av minst 10 oppgaver være hovedarbeidet for gruppen. Metode benyttet for ny karaktersetting I utvalgsmøtet 10. juni ble man enig om metode for ny karaktersetting Gruppen sensurerer med utgangspunkt i de nye karakterbeskrivelsene. Karakterpanelet skal foreta den nye karaktersettingen og er derfor den kommisjonen som skal sette karakterer. Det er blind sensur, dvs. karakterpanelet skal ikke få greie på hvilken karakter studenten opprinnelig har fått på oppgaven. Navnet på kandidaten(e), veileder(e) og lærestedet holdes mest mulig skjult for karaktergruppen. Vi avgrenser denne analysen til besvarelser som opprinnelig hadde fått A eller B. Begrunnelse for dette er at det er en utbredt oppfatning at det gis for mye gode karakterer, spesielt A. Utvalgets sekretær får tilsendt 4 oppgaver fra BI, 4 fra NHH og 2 fra hver av de øvrige institusjonene som gir siviløkonommaster, til sammen 22 oppgaver. Oppgavene må være innlevert og sensurert i Det må opplyses om det er en eller to studenter som har skrevet oppgaven. Oppgavene kan samles inn randomisert hvor fortrinnsvis noen som ikke kjenner innholdet i oppgaven foretar utvelging. Av de tilsendte oppgavene velges så ut minst 10 oppgaver basert på den kompetansen som karakterutvalget har. Det blir to sensorer på hver oppgave. Sekretariatet i NRØA tilskrev de institusjonene i Norge som gir mastergrad i økonomi og administrasjon i henhold til NRØAs plan for master som gir sidetittel «Siviløkonom». Vi fikk inn 23 oppgaver hvor navn på veileder og student(er) var fjernet fra alle oppgavene. Det lot seg ikke gjøre å anonymisere oppgavene på institusjonsnivå. Leder av karakterutvalget satte sammen nye kommisjoner basert på faglig kompetanse og oppgavenes innhold. For å få bredest og mest mulig faglig kompetanse ble utvalget for denne nye karaktergivingen utvidet med følgende anerkjente fagpersoner: professor Olje Gjølberg, NMBU, professor Øystein Gjerde, NHH, og professor Bernt Arne Ødegaard, UiS. Alle som deltok sensurerte 3-5 4

5 oppgaver. Ingen har sensurert oppgaver fra egen institusjon. Det er forsøkt unngått at noen sensurerte fra institusjon hvor man har bistilling. Det er skrevet karakterbegrunnelse for hver enkelt sensurert oppgave. Denne karakterbegrunnelsen, og hvem som sensurerte de enkelte oppgaver, er interne arbeidsdokumenter for arbeidsgruppen, og vil ikke bli offentliggjort. Til sammen 12 oppgaver ble sensurert. Resultatet vises i følgende tabell, hvor vi har med opprinnelig karakter og karakter ved ny sensur. Institusjon og fordypning Opprinnelig karakter Ny karakter NHH oppgave 2 (Finansiell økonomi) A B+ NHH oppgave 4 (Finansiell økonomi) A A/B UIT Oppgave 1 (Finans og investering/regnskap) B B- BI - Oppgave 1 (Finans) B B BI - Oppgave 2 (Finans) A B BI - Oppgave 4 (Tax and Accounting) A A/B NMBU - Oppgave 1 (CSR corporate social responsibility) A A NMBU - Oppgave 2 (Strategi/organisasjon) B C- UiA - Oppgave 1 (Økonomisk analyse) A D/C UiA - Oppgave 2 (Financial Economics) A B/C SiB Bodø Oppgave 1 (Finans og investering) B B (-) HBV oppgave 2 (Markedsføring) A A Drøfting De utvalgte masteroppgavene besto bare av oppgaver som hadde fått karakteren A (8 besvarelser) og B (4 besvarelser). Utvelging av de 12 oppgavene av et utvalg på 23 hvor ingen i karakterpanelet kjente til opprinnelig karakter, har ført til at vi ikke fikk jevn fordeling av A og B. Ingen av besvarelsene som opprinnelig fikk B har ved ny sensur fått A. Av de åtte besvarelsene som opprinnelig fikk A, endte fire med enten en klar A eller A/B. I praktisk sensurarbeid hvor også veileder er med i sensurarbeidet, vil ofte A/B bli forhøyet til karakter A. Fire besvarelser med A har nå fått en lavere karakter. Det er én oppgave med opprinnelig karakter A som nå har fått karakter C/D. Det kan skyldes at ulike fagområder har ulik standard på hva som er en god besvarelse. Det kan også skyldes at veiledere nominerer eksterne sensorer, og derfor vil ha en tendens til å velge sensorer som har samme faglige utgangspunkt. 5

6 Et annet moment er hvordan sensurprosessen foregår. Hvis det er lite sentral samordning på institusjonsnivå skjer det en del ganger at hver veileder kontakter sin egen sensor (gjerne en nær kollega), selv om man bare veileder én eller to oppgaver. Det å sensurere én eller to oppgaver uten en større kontekst kan være uheldig. Det vil være bedre å samordne sensur, slik at hver sensor har flere / mange oppgaver å vurdere (gjerne alle fra en hovedprofil hvis mulig). En slik metode for å velge ekstern sensor vil gi mer rettferdighet. Man kan rangere oppgavene, og det vil være lettere å se hvilke oppgaver som framstår som utmerkede eller "klart skiller seg ut". Dette er vanskelig hvis en sensor bare leser én oppgave, særlig hvis veileder og/eller sensor er uerfaren. Samordning av sensur kan være et forslag til tiltak i denne sammenheng. De nye karakterene er relativt mye forskjellige fra de opprinnelige. Bruker vi vanlig vekting (A=5, B=4 osv.) er differansen 0,77 når alle observasjonene er med og 0,52 hvis vi tar bort observasjon 9 (som ble endret fra A til D/C). Med statistisk testing, hvor vi har brukt både vanlig t-test og bayesiansk t-test, er begge differansene forskjellig fra null innenfor 95 % signifikansintervall. 6

7 Karakterutviklingen over tid Utvalget har tatt utgangspunkt i arbeidet til NRØAs karakterutvalg oppnevnt i Som en del av dette arbeidet, og som oppfølging av tidligere karakterutredninger gjort av NRØA, er det samlet inn karakterstatistikk fra alle norske institusjoner som gir master i økonomi og administrasjon av typen «Siviløkonom». Noen institusjoner har forholdsvis parallelle studier med delvis overlappende emneinnhold, som likevel ikke fullt ut tilfredsstiller kravene som stilles av NRØA for master i økonomi og administrasjon. Vi har skilt ut slike studier. I tilfeller hvor slike studier er til stede innen en institusjon, har vi i noen tilfeller forsøkt å se om det er systematiske forskjeller i karaktergiving mellom de ulike studieløpene. Denne analysen er ikke vist i dette notatet. Konklusjonen er imidlertid at innen en og samme institusjon er hovedregelen at ulike studieløp får om lag samme karakterfordeling på mastergradsoppgaven. Noen studieløp med få studenter er observert å ha avvikende karakterfordeling. Vi har følgende totaltall for sektoren for masteroppgaver i økonomi/administrasjon (Siviløkonom). Vi har karakterstatistikk for besvarelser fordelt på åtte år. Vi noterer at antall kandidater har mer enn fordoblet seg i denne perioden. A B C D E F Sum Sum Totalsum 7811 Det er helt klart at A og B er de dominerende karakterene. Dette forholdet er stabilt over tid. Ikke bestått og karakter svakere enn C er relativt uvanlig. Den relative fordeling hvert år og samlet fremgår av følgende tabell. 7

8 A B C D E F ,2 % 37,9 % 13,3 % 2,7 % 0,0 % 0,9 % ,5 % 39,7 % 13,9 % 2,4 % 0,0 % 0,5 % ,3 % 40,8 % 12,1 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % ,8 % 42,9 % 11,0 % 1,2 % 0,1 % 0,0 % ,9 % 44,2 % 10,7 % 2,1 % 1,0 % 0,2 % ,4 % 41,3 % 14,5 % 2,2 % 0,3 % 0,3 % ,4 % 44,6 % 12,6 % 2,1 % 0,5 % 0,9 % ,5 % 45,8 % 10,5 % 2,7 % 0,1 % 1,5 % Samlet 42,1 % 42,7 % 12,2 % 2,1 % 0,3 % 0,6 % Det er få studenter som innleverer masteroppgave og så stryker. Vi kan vel anta at en del svake masteroppgaver blir holdt igjen av veileder og ikke kommer fram til sensur. Ulike institusjoner kan ha ulike eksamensregler for slike tilfeller. Når en inkluderer stryk, er det bare 3 % av studentene som får dårligere karakter enn C. I fem år (av åtte) er A den vanligste karakter på masteroppgave. Over hele tidsperioden får nesten 85 % av studentene karakter A eller B. Vi har for alle institusjoner beregnet veid karakter (vekt: A=5, B=4, C =3, D=2, E=1) for besvarelser bedømt til en bestått karakter. Vi har også for alle institusjoner regnet ut antall studenter for hver karakter, og relativ fordeling. I denne rapporten viser vi er slik analyse bare for hele sektoren. 8

9 Hele sektoren Karakterutvikling (Siviløkonom) 4,35 4,30 4,25 4,27 4,25 4,30 4,31 4,24 4,22 4,21 4,24 4,20 4,15 4,10 4,05 4,

10 Er det lik karakterfordeling på alle institusjonene? Nei, det er det ikke. Noen institusjoner gir over tid klart bedre gjennomsnittlige karakterer enn andre. Dette illustreres i totaltallene, som vises i følgende figur. Vi har ikke gjort noe forsøk på å finne årsaken til denne situasjonen. 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 Gjennomsnitt karakter på institusjonsnivå 4,35 4,30 4,14 4,13 4,11 4,01 3,98 3,87 3,87 Vi ser at NHH og BI samlet over hele perioden har gitt bedre karakterer enn de øvrige institusjonene. Hvor stor forskjellen er, er vist i følgende figur. Forskjellen er statistisk signifikant når testet med ikke-parametrisk kji-kvadrattest. 10

11 Drøfting og oppsummering Denne utredningen har vurdert karaktersetting for masteroppgave i økonomisk-administrative fag som gir sidetittel «Siviløkonom». Det finnes mange alternative studieretninger innen det forholdsvis brede fagfeltet under betegnelsen samfunnsøkonomi, uspesifisert økonomi, økonomi og ledelse osv. Som påpekt, vår avgrensing er oppfattet å bare evaluere «Siviløkonom» -studiet. Den nye karaktersettingen av 12 oppgaver viste at forholdsvis få oppgaver fikk eksakt den samme karakter. Ingen av oppgaven fikk bedre karakter ved ny karaktergiving. Men hvis en tar hensyn til avrunding til hele karakterer, og en tendens til avrunding oppover, fikk 7 av 12 den samme karakter. Dette kan skyldes at karaktergiving i utgangspunktet ikke er en helt eksakt vitenskap. I det eksperimentet vi har gjort, har hver kommisjon hatt forholdsvis få oppgaver å forholde seg til. Det har derfor ikke vært mulig, som ofte er praksis, å starte med å rangere oppgavene internt for å finne «det relative nivået», og deretter relatere oppgavene til karakterbeskrivelsen. Men vårt arbeid kan også ha avdekket virkning av den etablerte prosedyre for karaktersetting. For det første har ikke vi hatt veileder med i karaktersettingen. Hvem som var veileder, var forsøkt holdt skjult for karaktergruppen. Veileder vil normalt ha et synspunkt på hvilken karakter en oppgave fortjener og vil kunne ha sterk innflytelse på karakterkommisjonen. For det andre er det i vårt eksperiment bare eksterne sensorer (to på hver oppgave). Dette skiller seg fra praksis i øk.adm. fagene som alle bruker en ekstern og en intern sensor, og hvor den interne sensor normalt også er veileder. For det tredje vil i mange tilfeller veileder nominere (foreslå) ekstern sensor for «sine» oppgaver. Det er ofte en ekstern sensor som har samme syn på metode og teorigrunnlag. Etter vår vurdering trekker de fleste av disse forhold i retning av at den etablerte sensurprosedyre tenderer til å gi studenten bedre karakterer enn vi kom fram til. Riktig karakter er bestemt av den vedtatte karakterbeskrivelsen. Dette fører til at vi skal sette karakter i forhold til en absolutt karakterskala. Vi vet at i den perioden vi har statistikk fra ( ) og for det året vi foretok ny karaktersetting (bare for året 2013), har det ikke vært en god fagspesifikk karakterbeskrivelse tilgjengelig. Det er nå rettet opp. NRØA har fått utarbeidet en ny, grundig og gjennomtenkt karakterbeskrivelse for masteroppgaver. NRØA har anbefalt at alle institusjoner tar i bruk den nye karakterbeskrivelsen fra og med Denne endringen kan påvirke karaktersetting, og virkningen av dette ene tiltaket må 11

12 evalueres. I neste trinn bør det vurderes om også andre tiltak bør implementeres. To forhold er etter vårt syn sentrale hvis karakterene fremdeles blir urimelig gode, og bare en liten del av karakterskalaen brukes. Det første og enkleste tiltaket er at alle institusjoner for sitt sensurarbeid begynner å anvende et standardisert sensurskjema, for eksempel tilvarende det som er anbefalt brukt for MNT-fagene. Dette vil føre til at en nødt til å dokumentere bedre hva som er grunnlaget for den karakteren som gis. Det andre tiltaket er å komme fram til en sensurprosedyre hvor veileder ikke er med i karaktergivingen, men selvsagt blir konsultert av kommisjonen og får komme med innspill og vurderinger. Etter vår informasjon er det den nye, anbefalte praksis for MNT-fagene. Bare én institusjon (UiT) bruker i dag en slik eksamensform for vurdering av øk.adm. masteroppgaver. NRØA har vedtatt å anbefale at alle institusjoner som gir master i økonomi og administrasjon anvender samme prosedyre for involvering av veileder. Implisitt betyr nok vedtaket at en da forsetter med den praksis som flertallet allerede følger, dvs. at veileder er et av medlemmene i kommisjonen. Men det kan tenkes at en bør gå over til den eksamensform som MNT-fagene har vedtatt å innføre, hvor veileder ikke er med i karakterkommisjonen, men skal konsulteres før karaktersetting, for eksempel i et møte med sensorene. Motargumentet kan være at dette blir mer kostbart og administrativt vanskeligere enn dagens ordning. Kostnadsargumentet og praktiske hensyn synes vi er svakt underbygget. Karakter på masteroppgave er for studentene trolig den viktigste karakter i hele studiet. Institusjoner bør ikke ta lett på denne karaktersettingen og velge en billig sensurprosedyre. Det er vist at gjennomsnittlig karakternivå er forholdsvis stabilt over tid innen hver institusjon. Sammenpressing av karakterskalaen til dagen praksis med hovedsakelig karakterer A og B, er også stabil. Noen institusjoner har en tydelig mer sammenpresset bruk av skalaen enn andre. Dette fenomen kan forklares eller bortforklares. For det første har studentene gått gjennom seleksjon før de blir opptatt på masterstudiet, og karakterkrav for opptak varierer mellom institusjonene. Opptak til bachelor skjer (bortsett fra BI) gjennom Samordna opptak, og karakternivå for lavest kvalifiserte student kan der avleses. For opptak til masterstudiet praktiserer mange institusjoner internt opptak. Karaktergrensen er da ikke åpent kjent. Det bør gjøres en studie som ser på sammenhengen mellom karakterer på masteroppgaven og kvalifikasjonsgrense for opptak til samme masterstudium. Det er også fremhevet at studentene får veiledning. Det er derfor ikke urimelig at resultatet blir bra og markert bedre enn for normale karakterfordelinger til vanlige eksamen i ulike emner. En student med en i utgangspunktet svak oppgave kan bli frarådet å innlevere, kan bruke ekstra tid, eller få aktiv hjelp av veileder til å forbedre oppgaven. Svake besvarelser blir derfor 12

13 sortert ut før eksamen. Studenter har også mulighet til å skrive oppgaven innen et tema som de har spesiell interesse og talent for, og dette trekker trolig også opp karakternivået. Vi må ikke her glemme at karakterer skal settes i forhold til et absolutt nivå, ikke en relativ frekvensskala. Og til slutt kan trekkes frem at fagets praktiske og næringsrettede egenart, på grense til et profesjonsfag med liten interesse fra studentene til videre studier mot en PhDgrad, gjør at en detaljert karakterskala kan oppfattes som et lite relevant signal når en skal ut i den første jobben. En vurdering i form av bestått ikke bestått har i lengre perioder tidligere vært brukt av noen av våre institusjoner før nåværende karakterskala ble innført. En kan ikke helt se bort fra at en så enkel vurderingsmåte faktisk kan være dekkende for behovet. Det nåværende store antall gode karakterer, hvor tidvis A er den mest brukte karakteren, er en ulempe for de spesielt gode besvarelsene. Det virker ikke helt rimelig at % av besvarelsene er så fullkomne at de kan karakteriseres som «En fremragende prestasjon som klart utmerker seg på et nasjonalt nivå». (Sitat fra karakterbeskrivelse for A). I årene er det 3286 slike «fremragende» besvarelser av totalt Trolig er en slik karaktersetting mest diskriminerende eller urettferdige for de virkelig utmerkede besvarelsene. Det bør ikke være en stor nedvurdering om oppgaven mer riktig kan karakteriseres som «En meget god prestasjon som klart skiller seg ut» (karakter B), eller «En generelt god prestasjon [som har] god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et godt nivå.» (karakter C). Oppsummert kan en si at vi argumenterer som følger: Er den nåværende karaktersetting et problem eller ikke? Det kan tenkes at karakterene avspeiler riktig nivå på oppgavene og studentenes evner. Vi synes ikke de verbale argumentene for dette synet er overbevisende, men det bør kanskje studeres om det er en sammenheng mellom opptaksnivå og karakterer på masteroppgaven. Vi synes det kan argumenteres for at karakternivået er blitt et problem fordi det ikke gir informasjon om hva som er spesielt gode prestasjoner, og hva som er alminnelig gode prestasjoner. Også sammenlignet med andre fag kan karakternivået bli sett på som et problem. Hva skal en så gjøre? Vi foreslår at en følger NRØAs anbefaling og bruker de nye karakterbeskrivelsene aktivt fra og med 2015, og at alle har en ensartet praksis for hvor involvert veileder skal være. En bør observere om dette har noen effekt. Hvis problemet består, bør en vurdere å gjøre mer fundamentale endringer i selve funksjonen til eksamenskommisjonene. Det mest drastiske er da å frikoble veileder fra direkte karaktersetting, og at eksamenskommisjonen bare konsulterer med veileder før karakter settes. 13

14 Vedlegg 1: En detaljert beskrivelse av karakterene for alle institusjonene som deltar i undersøkelsen Institusjonene kommer i følgende rekkefølge: 1. BI Handelshøgskolen 2. Høgskolen i Buskerud 3. Høgskolen i Sør-Trøndelag (TØH) 4. Norges Handelshøyskole (NHH) 5. NMBU 6. Universitetet i Agder 7. Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø 8. Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen 9. Universitetet i Tromsø - Handelshøgskolen 14

15 BI For perioden er trolig mer enn master i øk.adm. inkludert. Høgskolen i Buskerud

16 HiST (TØH)

17 NHH

18 NMBU (alias NLH, alias UMB)

19 UiAgder

20 UiN Høgskolen i Bodø (har bare årstall ) 20

21 UiS Handelshøgskolen

22 UiT Handelshøgskolen

23 23

24 Vedlegg 2: Testing av forskjeller Hensikten med denne testen er å sammenligne frekvensfordeling for to utvalg. Frekvensene som brukes er antall karakterer i karaktergruppene A, B, C D, E. Ikke bestått (F) er utelatt. Dette gir en 5 x 2 tabell, som har (5-1) x (2-1) = 4 frihetsgrader. En kji-kvadrattest er brukt, og vi har brukt signifikansnivå 99 % og 95 %. Konkusjonen «Sterkt signifikant forskjell» betyr at forskjellen mellom forventet og observert fordeling er signifikant på minst 99 % nivå. Konklusjonen «Svak signifikant forskjell» betyr at forskjellen er signifikant mellom 95 % og 99 %, mens «Ingen signifikant forskjell» betyr at forskjellen ikke er signifikant på 95 % nivå. Nedenfor er vist testprosedyren for forskjellen mellom BI og NHH perioden Konklusjonen er at det er forskjell i karaktergiving. Vi ser imidlertid av utregningen «Decomposed Chi-Square» at forskjellen ikke kommer av ulik frekvens A-karakterer, men skyldes ulik frekvens for B, C og D. NHH gir relativt mer B og mindre C og D enn BI. Resultatet av de øvrige testene er vist summarisk på neste side. Er det forskjell på NHH og BI i hele perioden ? Kjikvadrattest Tekst A B C D E Obs NHH BI Expected NHH BI Actual - Expected Decomposed Chi-Square 0,157 6,075 8,888 6,047 0,600 0,187 7,216 10,558 7,183 0,713 Kjikvadrat 47,625 4 frihetsgrader For 4 degrees of freedom P(χ 2 >13.28) = 0.01 and P(χ 2 >9.49) = 0.05 Konklusjon: Sterk signifikant forskjell 24

25 Følgende tester er gjennomført Kjikvadrat testobservator (4 df) Konklusjon Er det forskjell på NHH og BI i hele perioden ? 47,625 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på NHH og BI i perioden ? 14,905 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk opp mot lignende studieretninger i økonomi på NMBU ? 1,240 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk i Tromsø og i Bodø ,158 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk (5 eller 3+2)i Bodø og Andre i Bodø 9,441 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på NHH+BI mot "røkla" ,439 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på beste år NHH (2013) mot dårligste år NHH (2009) 19,598 Svak signifikant forskjell Er det forskjell på HiBodø mot (Energy mangement og sustainable management trukket fra) 26,650 Sterk signifikant forskjell 25

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Bakgrunn og prosess Karakterstatistikk teknologi 2005 Anbefalinger Bakgrunn og prosess Brev av 280306 UHR Nasjonale fakultetsmøter nasjonale

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

En A er ikke alltid en A

En A er ikke alltid en A Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-01/08 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2008 En A er ikke alltid en A av Rolf Jens

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

1. studenter. 3. administrativt ansatte

1. studenter. 3. administrativt ansatte Bli kjent Hvem er vi og hvem er dere? Hvor mange i salen er 1. studenter 2. forelesere/lærere 3. administrativt ansatte 4. Ingen av delene Hva er en C? Synes du at C er en 1. God karakter 2. Middels god

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Görbitz, Kjemisk institutt, UiO Gardermoen

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG. 1. Innledning. 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten

KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG. 1. Innledning. 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten KARAKTERRAPPORT FOR 2015 JURIDISKE FAG 1. Innledning 1.1 Hvem som har utarbeidet rapporten Ifølge brev av 10. mars 2015 fra UHR til Det nasjonale fakultetsmøte for juridiske fag skal juridiske fag gjennomføre

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsledelsen Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/3165-TOVST 23.04.2015 Høringssvar fra Universitetet i Bergen:

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap

Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap Nasjonale retningslinjer for bedømmelse av masteroppgaver i statsvitenskap 1. Sammensetning og mandat Nasjonalt fagråd oppnevnte 9. Mars 2006 en komité som skal vurdere forskjellige sider av betydning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet

Karakterbruk i UH-sektoren 2013. Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Karakterbruk i UH-sektoren 2013 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 2 Kapitteloversikt I Innledning 1 Bakgrunn 1.1 Analysegruppen 1.2 Premisser for bruk av karakterskalaen

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Fag og nivåspesifikke karakterbeskrivelser for mastergradsoppgaver i biologi

Fag og nivåspesifikke karakterbeskrivelser for mastergradsoppgaver i biologi Fag og nivåspesifikke karakterbeskrivelser for mastergradsoppgaver i biologi Forslag utarbeidet av Instituttleder Jarl Giske, UiB Instituttleder Trond Schumacher, UiO Kontorsjef Anne Høydal, UiT Saken

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Masteroppgave i rettsvitenskap

Masteroppgave i rettsvitenskap Side 1 Masteroppgave i rettsvitenskap Læringsmål, veiledning og sensur Et samarbeidsprosjekt mellom UiO, UiB og UiT. Utredning overlevert dekan Hans Petter Graver den 3. januar 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen 1. Innledning Omlegging til 3+2 - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en treårig bachelorutdanning i juss

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring 1 av 5 Vår dato Vår saksbehandler Olve Hølaas, tlf. 7341 2562 Deres dato Deres referanse olve.holaas@hist.no 09.03.2015 14/271-29 Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Rapport om sensurordningene

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato:

Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Vår saksbehandler: Vår dato: Deres dato: Anne Bang Lyngdal 22.06.2015 27.03.2015 Telefon: Vår referanse: Deres referanse: 15/01017-2 10/6077 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Svar på

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer