Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014"

Transkript

1 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. En arbeidsgruppe under UHR har analysert karakterrapportene og på bakgrunn av disse utarbeidet årlige, nasjonale karakterrapporter. NRØA har bidratt til disse undersøkelsene ved å utarbeide flere karakterrapporter for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon samt to karakterrapporter på masterstudiene. Rapportene har vært grundig drøftet i NRØA-møtene og er også oversendt til NRØAs medlemsinstitusjoner for internt bruk. NRØA nedsatte i tillegg i 2013 en ad hoc-arbeidsgruppe som bl.a. fikk som oppgave å utarbeide generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne i økonomi og administrasjon. Denne arbeidsgruppen avleverte sin innstilling desember 2013, og innstillingen ble behandlet i NRØA-møte 8. januar NRØA har i likeledes i 2014 utarbeidet og vedtatt karakterbeskrivelser for bacheloroppgavene i økonomi og administrasjon. (Se: og kadm_vedtatt_ endelig_versjon.pdf ) 1

2 UHR har bedt fagmiljøene delta i en ny runde med karakterunderundersøkelser i perioden Hvert fagområde vil være gjenstand for én undersøkelse i perioden. NRØA skal gjennomføre undersøkelsen i UHRs analysegruppe har pekt på følgende problemstillinger: Valg av karakterskala, bokstavkarakterskalaen eller bestått ikke-bestått Forholdet mellom bokstavkarakterskalaen og bestått ikke-bestått, særskilt vurdering av karakteren F i høve til minstekravet for bestått (gjelder særlig profesjonsutdanninger der en sertifiserer for yrkesutøving) Bruken av karakterskalaen på masterarbeid. Undersøkelse av inntil10 masterarbeid Erfaringene med fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeid Bruken av karakterskalaen på bachelorarbeid eller tilsvarendeinnleveringsarbeid. Undersøkelse av inntil 15 oppgaver Bruken av karakterskalaen på skoleeksamen. Undersøkelse av inntil 15 oppgaver Bruken av karakterskalaen opp mot kvalifikasjonsrammeverket Oppfølging ved institusjonene og i de nasjonale rådsorganene Andre aktuelle problemstillinger innen faget/fagområdet Analysegruppen under UHR anmoder om at det i tillegg til arbeidet med karakterbeskrivelser foretas en undersøkelse av karaktersettingen på et begrenset antall masterarbeider. Analysegruppen anbefaler også at NRØA vurderer om det er mulig å samordne karakterbeskrivelsene for masterarbeider med de samfunnsvitenskapelige fagene. I rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. Sammen med juridiske fag har masterarbeidene i økonomi og administrasjon den klart høyeste andelen av karakteren A, og det ingen tendens til endringer. Arbeidsgruppen som utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne hadde i tillegg til mandatet kartlagt karaktergiving på masteroppgaver i perioden Arbeidsgruppen kom til samme konklusjon som UHRs analysegruppe. 2

3 På bakgrunn av ovennevnte vedtok NRØA derfor at NRØAs karakterrapport for 2014 skal ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. Dette ble begrunnet med at det både i rapportene fra UHRs analysegruppe og i SØF-rapport nr. 03/13 påpekes en uheldig karakterfordeling for masterarbeidene i økonomi og administrasjon. NRØA vedtok i sak 6/14 at det nedsettes en arbeidsgruppe på fem medlemmer for utarbeiding av karakterrapporten, og at de institusjonene som tilbyr masterutdanninger inviteres til å foreslå et medlem av arbeidsgruppen. Arbeidsutvalget for NRØA ble bedt om å nedsette gruppen på bakgrunn av de innkomne forslag. NRØA fant det hensiktsmessig at karakterrapporten tar utgangspunkt i den førnevnte ad hoc arbeidsgruppes kartlegging. Følgende karakterpanel ble oppnevnt: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Gabriel R.G. Benito, Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Prodekan Frode Fjelldal Soelberg, Universitetet i Nordland Førsteamanuensis Kolbjørn Christoffersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Seniorrådgiver/sekretær i NRØA Mona Majgaard, UHR har vært panelets sekretær. Mandat for karakterpanelet: Panelet får i mandat å utarbeide en karakterrapport for bruk av karakterskalaen på masterarbeidene i økonomisk-administrativ utdanning. Panelet bes ta utgangspunkt i funnene om karaktergiving på masteroppgaver i perioden som er presentert i rapport fra NRØAs hoc-arbeidsgruppe som har utarbeidet generiske karakterbeskrivelser for masterarbeiderne i økonomi og administrasjon, datert desember Gruppen bes i tillegg undersøke karaktergivingen i ca. 10 utvalgte masterarbeider i økonomisk-administrativ utdanning for studieåret Gruppen bes ferdigstille karakterrapporten 15. september Se: 3

4 Ny analyse av 12 masteroppgaver innlevert 2013 Som det påpekes i NRØAs vedtatte mandat for karakterpanelet, vil ny analyse/karaktersetting av minst 10 oppgaver være hovedarbeidet for gruppen. Metode benyttet for ny karaktersetting I utvalgsmøtet 10. juni ble man enig om metode for ny karaktersetting Gruppen sensurerer med utgangspunkt i de nye karakterbeskrivelsene. Karakterpanelet skal foreta den nye karaktersettingen og er derfor den kommisjonen som skal sette karakterer. Det er blind sensur, dvs. karakterpanelet skal ikke få greie på hvilken karakter studenten opprinnelig har fått på oppgaven. Navnet på kandidaten(e), veileder(e) og lærestedet holdes mest mulig skjult for karaktergruppen. Vi avgrenser denne analysen til besvarelser som opprinnelig hadde fått A eller B. Begrunnelse for dette er at det er en utbredt oppfatning at det gis for mye gode karakterer, spesielt A. Utvalgets sekretær får tilsendt 4 oppgaver fra BI, 4 fra NHH og 2 fra hver av de øvrige institusjonene som gir siviløkonommaster, til sammen 22 oppgaver. Oppgavene må være innlevert og sensurert i Det må opplyses om det er en eller to studenter som har skrevet oppgaven. Oppgavene kan samles inn randomisert hvor fortrinnsvis noen som ikke kjenner innholdet i oppgaven foretar utvelging. Av de tilsendte oppgavene velges så ut minst 10 oppgaver basert på den kompetansen som karakterutvalget har. Det blir to sensorer på hver oppgave. Sekretariatet i NRØA tilskrev de institusjonene i Norge som gir mastergrad i økonomi og administrasjon i henhold til NRØAs plan for master som gir sidetittel «Siviløkonom». Vi fikk inn 23 oppgaver hvor navn på veileder og student(er) var fjernet fra alle oppgavene. Det lot seg ikke gjøre å anonymisere oppgavene på institusjonsnivå. Leder av karakterutvalget satte sammen nye kommisjoner basert på faglig kompetanse og oppgavenes innhold. For å få bredest og mest mulig faglig kompetanse ble utvalget for denne nye karaktergivingen utvidet med følgende anerkjente fagpersoner: professor Olje Gjølberg, NMBU, professor Øystein Gjerde, NHH, og professor Bernt Arne Ødegaard, UiS. Alle som deltok sensurerte 3-5 4

5 oppgaver. Ingen har sensurert oppgaver fra egen institusjon. Det er forsøkt unngått at noen sensurerte fra institusjon hvor man har bistilling. Det er skrevet karakterbegrunnelse for hver enkelt sensurert oppgave. Denne karakterbegrunnelsen, og hvem som sensurerte de enkelte oppgaver, er interne arbeidsdokumenter for arbeidsgruppen, og vil ikke bli offentliggjort. Til sammen 12 oppgaver ble sensurert. Resultatet vises i følgende tabell, hvor vi har med opprinnelig karakter og karakter ved ny sensur. Institusjon og fordypning Opprinnelig karakter Ny karakter NHH oppgave 2 (Finansiell økonomi) A B+ NHH oppgave 4 (Finansiell økonomi) A A/B UIT Oppgave 1 (Finans og investering/regnskap) B B- BI - Oppgave 1 (Finans) B B BI - Oppgave 2 (Finans) A B BI - Oppgave 4 (Tax and Accounting) A A/B NMBU - Oppgave 1 (CSR corporate social responsibility) A A NMBU - Oppgave 2 (Strategi/organisasjon) B C- UiA - Oppgave 1 (Økonomisk analyse) A D/C UiA - Oppgave 2 (Financial Economics) A B/C SiB Bodø Oppgave 1 (Finans og investering) B B (-) HBV oppgave 2 (Markedsføring) A A Drøfting De utvalgte masteroppgavene besto bare av oppgaver som hadde fått karakteren A (8 besvarelser) og B (4 besvarelser). Utvelging av de 12 oppgavene av et utvalg på 23 hvor ingen i karakterpanelet kjente til opprinnelig karakter, har ført til at vi ikke fikk jevn fordeling av A og B. Ingen av besvarelsene som opprinnelig fikk B har ved ny sensur fått A. Av de åtte besvarelsene som opprinnelig fikk A, endte fire med enten en klar A eller A/B. I praktisk sensurarbeid hvor også veileder er med i sensurarbeidet, vil ofte A/B bli forhøyet til karakter A. Fire besvarelser med A har nå fått en lavere karakter. Det er én oppgave med opprinnelig karakter A som nå har fått karakter C/D. Det kan skyldes at ulike fagområder har ulik standard på hva som er en god besvarelse. Det kan også skyldes at veiledere nominerer eksterne sensorer, og derfor vil ha en tendens til å velge sensorer som har samme faglige utgangspunkt. 5

6 Et annet moment er hvordan sensurprosessen foregår. Hvis det er lite sentral samordning på institusjonsnivå skjer det en del ganger at hver veileder kontakter sin egen sensor (gjerne en nær kollega), selv om man bare veileder én eller to oppgaver. Det å sensurere én eller to oppgaver uten en større kontekst kan være uheldig. Det vil være bedre å samordne sensur, slik at hver sensor har flere / mange oppgaver å vurdere (gjerne alle fra en hovedprofil hvis mulig). En slik metode for å velge ekstern sensor vil gi mer rettferdighet. Man kan rangere oppgavene, og det vil være lettere å se hvilke oppgaver som framstår som utmerkede eller "klart skiller seg ut". Dette er vanskelig hvis en sensor bare leser én oppgave, særlig hvis veileder og/eller sensor er uerfaren. Samordning av sensur kan være et forslag til tiltak i denne sammenheng. De nye karakterene er relativt mye forskjellige fra de opprinnelige. Bruker vi vanlig vekting (A=5, B=4 osv.) er differansen 0,77 når alle observasjonene er med og 0,52 hvis vi tar bort observasjon 9 (som ble endret fra A til D/C). Med statistisk testing, hvor vi har brukt både vanlig t-test og bayesiansk t-test, er begge differansene forskjellig fra null innenfor 95 % signifikansintervall. 6

7 Karakterutviklingen over tid Utvalget har tatt utgangspunkt i arbeidet til NRØAs karakterutvalg oppnevnt i Som en del av dette arbeidet, og som oppfølging av tidligere karakterutredninger gjort av NRØA, er det samlet inn karakterstatistikk fra alle norske institusjoner som gir master i økonomi og administrasjon av typen «Siviløkonom». Noen institusjoner har forholdsvis parallelle studier med delvis overlappende emneinnhold, som likevel ikke fullt ut tilfredsstiller kravene som stilles av NRØA for master i økonomi og administrasjon. Vi har skilt ut slike studier. I tilfeller hvor slike studier er til stede innen en institusjon, har vi i noen tilfeller forsøkt å se om det er systematiske forskjeller i karaktergiving mellom de ulike studieløpene. Denne analysen er ikke vist i dette notatet. Konklusjonen er imidlertid at innen en og samme institusjon er hovedregelen at ulike studieløp får om lag samme karakterfordeling på mastergradsoppgaven. Noen studieløp med få studenter er observert å ha avvikende karakterfordeling. Vi har følgende totaltall for sektoren for masteroppgaver i økonomi/administrasjon (Siviløkonom). Vi har karakterstatistikk for besvarelser fordelt på åtte år. Vi noterer at antall kandidater har mer enn fordoblet seg i denne perioden. A B C D E F Sum Sum Totalsum 7811 Det er helt klart at A og B er de dominerende karakterene. Dette forholdet er stabilt over tid. Ikke bestått og karakter svakere enn C er relativt uvanlig. Den relative fordeling hvert år og samlet fremgår av følgende tabell. 7

8 A B C D E F ,2 % 37,9 % 13,3 % 2,7 % 0,0 % 0,9 % ,5 % 39,7 % 13,9 % 2,4 % 0,0 % 0,5 % ,3 % 40,8 % 12,1 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % ,8 % 42,9 % 11,0 % 1,2 % 0,1 % 0,0 % ,9 % 44,2 % 10,7 % 2,1 % 1,0 % 0,2 % ,4 % 41,3 % 14,5 % 2,2 % 0,3 % 0,3 % ,4 % 44,6 % 12,6 % 2,1 % 0,5 % 0,9 % ,5 % 45,8 % 10,5 % 2,7 % 0,1 % 1,5 % Samlet 42,1 % 42,7 % 12,2 % 2,1 % 0,3 % 0,6 % Det er få studenter som innleverer masteroppgave og så stryker. Vi kan vel anta at en del svake masteroppgaver blir holdt igjen av veileder og ikke kommer fram til sensur. Ulike institusjoner kan ha ulike eksamensregler for slike tilfeller. Når en inkluderer stryk, er det bare 3 % av studentene som får dårligere karakter enn C. I fem år (av åtte) er A den vanligste karakter på masteroppgave. Over hele tidsperioden får nesten 85 % av studentene karakter A eller B. Vi har for alle institusjoner beregnet veid karakter (vekt: A=5, B=4, C =3, D=2, E=1) for besvarelser bedømt til en bestått karakter. Vi har også for alle institusjoner regnet ut antall studenter for hver karakter, og relativ fordeling. I denne rapporten viser vi er slik analyse bare for hele sektoren. 8

9 Hele sektoren Karakterutvikling (Siviløkonom) 4,35 4,30 4,25 4,27 4,25 4,30 4,31 4,24 4,22 4,21 4,24 4,20 4,15 4,10 4,05 4,

10 Er det lik karakterfordeling på alle institusjonene? Nei, det er det ikke. Noen institusjoner gir over tid klart bedre gjennomsnittlige karakterer enn andre. Dette illustreres i totaltallene, som vises i følgende figur. Vi har ikke gjort noe forsøk på å finne årsaken til denne situasjonen. 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 Gjennomsnitt karakter på institusjonsnivå 4,35 4,30 4,14 4,13 4,11 4,01 3,98 3,87 3,87 Vi ser at NHH og BI samlet over hele perioden har gitt bedre karakterer enn de øvrige institusjonene. Hvor stor forskjellen er, er vist i følgende figur. Forskjellen er statistisk signifikant når testet med ikke-parametrisk kji-kvadrattest. 10

11 Drøfting og oppsummering Denne utredningen har vurdert karaktersetting for masteroppgave i økonomisk-administrative fag som gir sidetittel «Siviløkonom». Det finnes mange alternative studieretninger innen det forholdsvis brede fagfeltet under betegnelsen samfunnsøkonomi, uspesifisert økonomi, økonomi og ledelse osv. Som påpekt, vår avgrensing er oppfattet å bare evaluere «Siviløkonom» -studiet. Den nye karaktersettingen av 12 oppgaver viste at forholdsvis få oppgaver fikk eksakt den samme karakter. Ingen av oppgaven fikk bedre karakter ved ny karaktergiving. Men hvis en tar hensyn til avrunding til hele karakterer, og en tendens til avrunding oppover, fikk 7 av 12 den samme karakter. Dette kan skyldes at karaktergiving i utgangspunktet ikke er en helt eksakt vitenskap. I det eksperimentet vi har gjort, har hver kommisjon hatt forholdsvis få oppgaver å forholde seg til. Det har derfor ikke vært mulig, som ofte er praksis, å starte med å rangere oppgavene internt for å finne «det relative nivået», og deretter relatere oppgavene til karakterbeskrivelsen. Men vårt arbeid kan også ha avdekket virkning av den etablerte prosedyre for karaktersetting. For det første har ikke vi hatt veileder med i karaktersettingen. Hvem som var veileder, var forsøkt holdt skjult for karaktergruppen. Veileder vil normalt ha et synspunkt på hvilken karakter en oppgave fortjener og vil kunne ha sterk innflytelse på karakterkommisjonen. For det andre er det i vårt eksperiment bare eksterne sensorer (to på hver oppgave). Dette skiller seg fra praksis i øk.adm. fagene som alle bruker en ekstern og en intern sensor, og hvor den interne sensor normalt også er veileder. For det tredje vil i mange tilfeller veileder nominere (foreslå) ekstern sensor for «sine» oppgaver. Det er ofte en ekstern sensor som har samme syn på metode og teorigrunnlag. Etter vår vurdering trekker de fleste av disse forhold i retning av at den etablerte sensurprosedyre tenderer til å gi studenten bedre karakterer enn vi kom fram til. Riktig karakter er bestemt av den vedtatte karakterbeskrivelsen. Dette fører til at vi skal sette karakter i forhold til en absolutt karakterskala. Vi vet at i den perioden vi har statistikk fra ( ) og for det året vi foretok ny karaktersetting (bare for året 2013), har det ikke vært en god fagspesifikk karakterbeskrivelse tilgjengelig. Det er nå rettet opp. NRØA har fått utarbeidet en ny, grundig og gjennomtenkt karakterbeskrivelse for masteroppgaver. NRØA har anbefalt at alle institusjoner tar i bruk den nye karakterbeskrivelsen fra og med Denne endringen kan påvirke karaktersetting, og virkningen av dette ene tiltaket må 11

12 evalueres. I neste trinn bør det vurderes om også andre tiltak bør implementeres. To forhold er etter vårt syn sentrale hvis karakterene fremdeles blir urimelig gode, og bare en liten del av karakterskalaen brukes. Det første og enkleste tiltaket er at alle institusjoner for sitt sensurarbeid begynner å anvende et standardisert sensurskjema, for eksempel tilvarende det som er anbefalt brukt for MNT-fagene. Dette vil føre til at en nødt til å dokumentere bedre hva som er grunnlaget for den karakteren som gis. Det andre tiltaket er å komme fram til en sensurprosedyre hvor veileder ikke er med i karaktergivingen, men selvsagt blir konsultert av kommisjonen og får komme med innspill og vurderinger. Etter vår informasjon er det den nye, anbefalte praksis for MNT-fagene. Bare én institusjon (UiT) bruker i dag en slik eksamensform for vurdering av øk.adm. masteroppgaver. NRØA har vedtatt å anbefale at alle institusjoner som gir master i økonomi og administrasjon anvender samme prosedyre for involvering av veileder. Implisitt betyr nok vedtaket at en da forsetter med den praksis som flertallet allerede følger, dvs. at veileder er et av medlemmene i kommisjonen. Men det kan tenkes at en bør gå over til den eksamensform som MNT-fagene har vedtatt å innføre, hvor veileder ikke er med i karakterkommisjonen, men skal konsulteres før karaktersetting, for eksempel i et møte med sensorene. Motargumentet kan være at dette blir mer kostbart og administrativt vanskeligere enn dagens ordning. Kostnadsargumentet og praktiske hensyn synes vi er svakt underbygget. Karakter på masteroppgave er for studentene trolig den viktigste karakter i hele studiet. Institusjoner bør ikke ta lett på denne karaktersettingen og velge en billig sensurprosedyre. Det er vist at gjennomsnittlig karakternivå er forholdsvis stabilt over tid innen hver institusjon. Sammenpressing av karakterskalaen til dagen praksis med hovedsakelig karakterer A og B, er også stabil. Noen institusjoner har en tydelig mer sammenpresset bruk av skalaen enn andre. Dette fenomen kan forklares eller bortforklares. For det første har studentene gått gjennom seleksjon før de blir opptatt på masterstudiet, og karakterkrav for opptak varierer mellom institusjonene. Opptak til bachelor skjer (bortsett fra BI) gjennom Samordna opptak, og karakternivå for lavest kvalifiserte student kan der avleses. For opptak til masterstudiet praktiserer mange institusjoner internt opptak. Karaktergrensen er da ikke åpent kjent. Det bør gjøres en studie som ser på sammenhengen mellom karakterer på masteroppgaven og kvalifikasjonsgrense for opptak til samme masterstudium. Det er også fremhevet at studentene får veiledning. Det er derfor ikke urimelig at resultatet blir bra og markert bedre enn for normale karakterfordelinger til vanlige eksamen i ulike emner. En student med en i utgangspunktet svak oppgave kan bli frarådet å innlevere, kan bruke ekstra tid, eller få aktiv hjelp av veileder til å forbedre oppgaven. Svake besvarelser blir derfor 12

13 sortert ut før eksamen. Studenter har også mulighet til å skrive oppgaven innen et tema som de har spesiell interesse og talent for, og dette trekker trolig også opp karakternivået. Vi må ikke her glemme at karakterer skal settes i forhold til et absolutt nivå, ikke en relativ frekvensskala. Og til slutt kan trekkes frem at fagets praktiske og næringsrettede egenart, på grense til et profesjonsfag med liten interesse fra studentene til videre studier mot en PhDgrad, gjør at en detaljert karakterskala kan oppfattes som et lite relevant signal når en skal ut i den første jobben. En vurdering i form av bestått ikke bestått har i lengre perioder tidligere vært brukt av noen av våre institusjoner før nåværende karakterskala ble innført. En kan ikke helt se bort fra at en så enkel vurderingsmåte faktisk kan være dekkende for behovet. Det nåværende store antall gode karakterer, hvor tidvis A er den mest brukte karakteren, er en ulempe for de spesielt gode besvarelsene. Det virker ikke helt rimelig at % av besvarelsene er så fullkomne at de kan karakteriseres som «En fremragende prestasjon som klart utmerker seg på et nasjonalt nivå». (Sitat fra karakterbeskrivelse for A). I årene er det 3286 slike «fremragende» besvarelser av totalt Trolig er en slik karaktersetting mest diskriminerende eller urettferdige for de virkelig utmerkede besvarelsene. Det bør ikke være en stor nedvurdering om oppgaven mer riktig kan karakteriseres som «En meget god prestasjon som klart skiller seg ut» (karakter B), eller «En generelt god prestasjon [som har] god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et godt nivå.» (karakter C). Oppsummert kan en si at vi argumenterer som følger: Er den nåværende karaktersetting et problem eller ikke? Det kan tenkes at karakterene avspeiler riktig nivå på oppgavene og studentenes evner. Vi synes ikke de verbale argumentene for dette synet er overbevisende, men det bør kanskje studeres om det er en sammenheng mellom opptaksnivå og karakterer på masteroppgaven. Vi synes det kan argumenteres for at karakternivået er blitt et problem fordi det ikke gir informasjon om hva som er spesielt gode prestasjoner, og hva som er alminnelig gode prestasjoner. Også sammenlignet med andre fag kan karakternivået bli sett på som et problem. Hva skal en så gjøre? Vi foreslår at en følger NRØAs anbefaling og bruker de nye karakterbeskrivelsene aktivt fra og med 2015, og at alle har en ensartet praksis for hvor involvert veileder skal være. En bør observere om dette har noen effekt. Hvis problemet består, bør en vurdere å gjøre mer fundamentale endringer i selve funksjonen til eksamenskommisjonene. Det mest drastiske er da å frikoble veileder fra direkte karaktersetting, og at eksamenskommisjonen bare konsulterer med veileder før karakter settes. 13

14 Vedlegg 1: En detaljert beskrivelse av karakterene for alle institusjonene som deltar i undersøkelsen Institusjonene kommer i følgende rekkefølge: 1. BI Handelshøgskolen 2. Høgskolen i Buskerud 3. Høgskolen i Sør-Trøndelag (TØH) 4. Norges Handelshøyskole (NHH) 5. NMBU 6. Universitetet i Agder 7. Universitetet i Nordland Handelshøgskolen i Bodø 8. Universitetet i Stavanger Handelshøgskolen 9. Universitetet i Tromsø - Handelshøgskolen 14

15 BI For perioden er trolig mer enn master i øk.adm. inkludert. Høgskolen i Buskerud

16 HiST (TØH)

17 NHH

18 NMBU (alias NLH, alias UMB)

19 UiAgder

20 UiN Høgskolen i Bodø (har bare årstall ) 20

21 UiS Handelshøgskolen

22 UiT Handelshøgskolen

23 23

24 Vedlegg 2: Testing av forskjeller Hensikten med denne testen er å sammenligne frekvensfordeling for to utvalg. Frekvensene som brukes er antall karakterer i karaktergruppene A, B, C D, E. Ikke bestått (F) er utelatt. Dette gir en 5 x 2 tabell, som har (5-1) x (2-1) = 4 frihetsgrader. En kji-kvadrattest er brukt, og vi har brukt signifikansnivå 99 % og 95 %. Konkusjonen «Sterkt signifikant forskjell» betyr at forskjellen mellom forventet og observert fordeling er signifikant på minst 99 % nivå. Konklusjonen «Svak signifikant forskjell» betyr at forskjellen er signifikant mellom 95 % og 99 %, mens «Ingen signifikant forskjell» betyr at forskjellen ikke er signifikant på 95 % nivå. Nedenfor er vist testprosedyren for forskjellen mellom BI og NHH perioden Konklusjonen er at det er forskjell i karaktergiving. Vi ser imidlertid av utregningen «Decomposed Chi-Square» at forskjellen ikke kommer av ulik frekvens A-karakterer, men skyldes ulik frekvens for B, C og D. NHH gir relativt mer B og mindre C og D enn BI. Resultatet av de øvrige testene er vist summarisk på neste side. Er det forskjell på NHH og BI i hele perioden ? Kjikvadrattest Tekst A B C D E Obs NHH BI Expected NHH BI Actual - Expected Decomposed Chi-Square 0,157 6,075 8,888 6,047 0,600 0,187 7,216 10,558 7,183 0,713 Kjikvadrat 47,625 4 frihetsgrader For 4 degrees of freedom P(χ 2 >13.28) = 0.01 and P(χ 2 >9.49) = 0.05 Konklusjon: Sterk signifikant forskjell 24

25 Følgende tester er gjennomført Kjikvadrat testobservator (4 df) Konklusjon Er det forskjell på NHH og BI i hele perioden ? 47,625 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på NHH og BI i perioden ? 14,905 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk opp mot lignende studieretninger i økonomi på NMBU ? 1,240 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk i Tromsø og i Bodø ,158 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på siv.øk (5 eller 3+2)i Bodø og Andre i Bodø 9,441 Ingen signifikant forskjell Er det forskjell på NHH+BI mot "røkla" ,439 Sterk signifikant forskjell Er det forskjell på beste år NHH (2013) mot dårligste år NHH (2009) 19,598 Svak signifikant forskjell Er det forskjell på HiBodø mot (Energy mangement og sustainable management trukket fra) 26,650 Sterk signifikant forskjell 25

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Studieutvalget

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2009 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2009-10 Ørjan Arntzen, Studentenes landsforbund/nso Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Karakterrapport 2005 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Bakgrunn og prosess Karakterstatistikk teknologi 2005 Anbefalinger Bakgrunn og prosess Brev av 280306 UHR Nasjonale fakultetsmøter nasjonale

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

En A er ikke alltid en A

En A er ikke alltid en A Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-01/08 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2008 En A er ikke alltid en A av Rolf Jens

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2008 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2008-09 Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Per Manne, Norges Handelshøgskole Kirsti Margrethe

Detaljer

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5:

I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs analysegruppe) heter det s. 5: Rapport fra karakterutvalget i NRØA Bakgrunn NRØA behandlet i Sak 04/13 karaktersetting av masteroppgaver. I karakterrapporten for 2011 fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHRs

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver

Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver Innføring av nye karakterbeskrivelser for masteroppgaver I 2003 ble dagens bokstavkarakterskala innført. Skalaen går fra A til F, og karakterene er kvalitativt beskrevet. I årene etter at denne karakterskalaen

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09

NRØA møte 2-09. Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008. NRØA møte 2-09 NRØA møte 2-09 Karakterrapport for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon 2008 NRØA møte 2-09 Stavanger, 19. 10. 2009 NRØA arbeidsutvalg Theo Schewe NRØA har tidligere offentliggjort rapporter om

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2014

Karakterbruk i UH-sektoren 2014 Karakterbruk i UH-sektoren 2014 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 Karakterundersøkelse i kjønnsforskning 2014 2.1 Rapport 2.2 Analysegruppens

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Karakterundersøkelsen Rapport fra Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 1 Innledning

Karakterundersøkelsen Rapport fra Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 1 Innledning Karakterundersøkelsen 2014. Rapport fra Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning 1 Innledning 1.1 Utarbeidelse av rapporten Fagrådet for kjønnsforskning har utarbeidet rapporten. Den bygger på notat og muntlig

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO UiB

Detaljer

Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport

Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport Karakterundersøkelser i MNT-fag 2015 Hovedrapport Innhold 1 Innledning... 2 Oppdrag fra UHR... 2 Organisering av karakterundersøkelsene i MNT-fag... 2 Karakterpanelenes medlemmer... 3 1.3.1 Master i realfag...

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

1. studenter. 3. administrativt ansatte

1. studenter. 3. administrativt ansatte Bli kjent Hvem er vi og hvem er dere? Hvor mange i salen er 1. studenter 2. forelesere/lærere 3. administrativt ansatte 4. Ingen av delene Hva er en C? Synes du at C er en 1. God karakter 2. Middels god

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning?

Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? Generelle karakterbeskrivelser og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: sammenheng eller motsetning? UHRs karakterseminar 28. oktober 2009 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Noe om læringsmål,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt:

Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Bjørn Berre, IMT Karakterer resultat og diskusjon om bruk av karakterskalaen Følgende kilder er brukt: Karakterbruk i UH-sektoren http://www.uhr.no/documents/karakterrapport_sluttrapport_31 0506.pdf Karakterrapport

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Matematisk institutt Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester 2012 Innhold Mål og målgruppe... 2 Om sensorveiledningen...

Detaljer

Karakterbruk i UHsektoren

Karakterbruk i UHsektoren UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Karakterbruk i UHsektoren 2015 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Innhold 1 Innledning.. 3 1.1 Bakgrunn. 3 2 Karakterundersøkelse i juridiske

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE

FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE FAGSPESIFIKKE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING VED INNFØRING AV ECTS KARAKTERSKALA VED SAMTLIGE LÆRESTEDER FOR HØYERE PSYKOLOGUTDANNING I NORGE Skala og retningslinjer Karakterskalaen løper fra A til

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren

Karakterbruk i UH-sektoren Karakterbruk i UH-sektoren 2005-2006 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere bokstavkarakterskalaen som

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl

KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 08. oktober 2013 KARAKTERUNDERSØKELSE - PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 08. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon

Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Karakterrapport for 2008 for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon Rapporten er utarbeidet av arbeidsutvalget for NRØA på basis av offisiell

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Bokstavkarakterer på masternivå

Bokstavkarakterer på masternivå 26. januar 2004 Bokstavkarakterer på masternivå Bjørn Erik Rasch Innledning Dette notatet følger opp et tidligere notat om bruken av bokstavkarakterer ved bacheloreksamener. Vi bygger på karakterstatistikk

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN

SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN 1 SENSORVEILEDNING FOR BACHELOROPPGAVEN DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 2 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om sensurarbeidet 1.1.1 Oppnevning I henhold til Forskrift om eksamen ved Universitetet i

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2012

Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Karakterbruk i UH-sektoren 2012 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt i 2003. Som ledd i arbeidet

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

NOKUTs notater Er karakterer rettferdige?

NOKUTs notater Er karakterer rettferdige? NOKUTs notater Er karakterer rettferdige? Et notat om klagesensur September 2017 www.nokut.no Sammendrag Studenter i norsk høyere utdanning vurderes jevnlig gjennom eksamener. I tilfeller der studentene

Detaljer

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning

Høringssvar fra Universitetet i Bergen: Vurdering av sensorordningene innen høyere utdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsledelsen Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/3165-TOVST 23.04.2015 Høringssvar fra Universitetet i Bergen:

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2010

Karakterbruk i UH-sektoren 2010 Karakterbruk i UH-sektoren 2010 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere den nye bokstavskalaen som ble innført

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013

Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning. Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning Bjarne Strøm, SØF/NTNU UHR s karaktersamling 24. oktober 2013 1 Om prosjektet Prosjektet utført ved Senter for økonomisk forskning (SØF) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2006 Forslag 10.01.07 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2

Vedtakssaker. 36/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste 2 MØTEINNKALLING Programutvalget for bachelorutdanningen Dato: 28.10.2015 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 15/00085 Arkivkode: 011.5 Mulige forfall meldes snarest til Kjetil S. Larssen SAKSKART Side

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE. Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt)

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE. Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) HØRINGSFORSLAG KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 4/1/2011 2 Contents Bakgrunn... 2 Mandat og arbeidsgruppe...

Detaljer

Jan I. Haaland, Kirsten Foss, Kaja K. Toset, Carsten Bienz, Ragnhild Balsvik, Helge Ratvik, Iver Bragelien

Jan I. Haaland, Kirsten Foss, Kaja K. Toset, Carsten Bienz, Ragnhild Balsvik, Helge Ratvik, Iver Bragelien MØTEPROTOKOLL Programutvalget for masterutdanningen Dato: 06.05.2015 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00045 Tilstede: Protokollfører: Jan I. Haaland, Kirsten Foss, Kaja K. Toset, Carsten Bienz, Ragnhild

Detaljer