Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 21. mai med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013"

Transkript

1 Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 21. mai med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda sterkere faglig og politisk drivkraft i utviklingen av samspillet mellom UH-institusjonene og andre samfunnsaktører Mål 2: UHR skal arbeide for å oppnå større gjennomslagskraft for verdien av kunnskap og kompetanse og for universiteters og høyskolers interesser Mål 3: UHR skal gi effektive tjenester av høy kvalitet til medlemsinstitusjonene Strategien skal inngå som en del av de samlede styrende dokumenter for virksomheten i UHR. Styret har derfor vedtatt at det skal utarbeides handlingsplaner for UHRs råd og utvalg. Prioriteringene i NRØAs arbeidsplan er utarbeidet i samsvar med UHRs strategi og med prioriteringer vedtatt av NRØA i møte 3/11. Arbeidsplanen er videre utarbeidet i henhold til Reglement for UHRs fagstrategiske enheter Overordnet mål for NRØA: NRØA vil arbeide for å styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning

2 NRØAs prioriteringer Tiltak AUs prioriteringer Status 1. NRØA vil arbeide for å synliggjøre økonomiskadministrativ s omfang og betydning NRØA vil prioritere kontakt og kommunikasjon med relevante, politiske myndigheter og samfunnet for øvrig. Følgende tiltak prioriteres: 1. NRØA vil arbeide for å bedre rammevilkårene for økonomiskadministrativ 2. NRØA vil løfte diskusjoner om økonomisk-administrativ inn i UHR 3. NRØA vil arbeide for at økonomisk-administrativ blir en egen kategori i offentlige statistikker 1 og 2 ses i sammenheng. Arbeidsutvalget vil be om et møte med UHRs styre på nyåret 2014 om rammevilkårene for økonomiskadministrativ. Følgende to tema ønskes drøftet: 1) behov for stipendiat-stillinger og 2) sak om studieplasser i øk.adm.-ene. Som grunnlag lages et notat 3. Forbedring av DBH-statistikken er første tiltak 1 og 2. NRØA har høsten 2013 kartlagt forskningsbehovene innenfor det øk.adm. fagområdet. De foreløpige funnene ble drøftet i NRØAs høstmøte mhb sluttbehandling januar Dataene vil danne grunnlag for notat til møtet med UHR 3. Tiltaket er gjennomført. NSD har oversendt DBHstatistikken for øk.adm. ene til NRØA. Det er gjort vedtak om at de enkelte medlemsinstitusjoner skal gjennomgå statistikken ved egen institusjon og påse at opplysningene som innsendes til NSD er korrekte

3 4. Det skal utarbeides kronikker i regi av NRØA 5. NRØA vil utarbeide informasjonsmateriale til videregående skoler og rådgivere 6. NRØA vil arrangere et bedriftsøkonomisk seminar i løpet av planperioden 4. Det bør utarbeides kronikkene som fokuserer på å synliggjøre de økonomisk-administrative enes samfunnsmessige betydning. AU bør også gi tilsvar på kristiske oppslag om økonomiskadministrativ 5. Econa forespørres om samarbeid om felles «flyer» i PDF-format, og om de vil utarbeide et forslag. Bør være ferdig innen mars Ansvar i AU avtales senere 6. Econa har jubileum i 2014 og forespørres om det er aktuelt å arrangere et felles bedriftsøkonomisk seminar 4. Saken følges opp når resultatene av forskningskartleggingen foreligger. 5. Tiltaket er gjennomført Econa utarbeidet i samarbeid med arbeidsutvalget en brosjyre som 19. mars ble sendt til NRØA for videre distribuering til aktuelle videregående skoler 6. Econa inviteres til et AU-møte for å diskutere et eventuelt felles bedriftsøkonomisk seminar i 2014

4 2. NRØA vil arbeide for en styrking av forskning innenfor det økonomisk- administrative fagområdet NRØA vil arbeide for å øke tilgangen til forskningsmidlene innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet gjennom initiativer overfor NFR, KD og NHD Følgende tiltak prioriteres: 7. AU vil holde årlige kontaktmøter med NFR 8. AU vil arrangere møter med KD og NHD 9. NRØA vil nominere bedriftsøkonomiske kandidater til fagkomiteer i NFR 10. NRØA vil arbeide for å øke finansiering av stipendiater og post doc.-stillinger innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet 11. NRØA vil bidra til at relevante programmer i NFR er kjent for medlemmene 7. AU ønsker et nytt møte med NFR på nyåret Her ønskes også tatt opp om det er mulig å få tall fra NFR på nivå 2 slik at NRØA kan få opplysninger om relevant økonomisk forskning 8. AU ønsker møter om finansiering av stipendiater og andre aktuelle saker 10. Dette følges opp som del av flere av de ovennevnte tiltak 11. NRØA vil be Forskningsrådet orientere om relevante forskningsprogram, herunder Horizon AU avtaler møte med NFR på nyåret 2014 etter at rapporten om forskningskartleggingen er ferdigstilt 8. AU ønsker møte med KD våren NRØA har nominert kandidater etter forespørsel fra NFR 10. Dette følges opp som del av flere av de ovennevnte tiltak 11. NFR orienterte i NRØA-møte 1/13 om aktuelle forskningsprogram. Det ble i NRØA-møte 3/13 gitt en orientering om NHHs forskningsportefølje

5 12. NRØA vil samarbeide med forskerskolen i bedriftsøkonomi om forskningsspørsmål 12. AU ønsker å møte styret for Forskerskolen i forbindelse med FIBEkonferansene 12. Det ble holdt et møte med representanter for Forskerskolen. Det kom her bl.a. forslag om en kartlegging av forskningsbehovene innenfor øk.adm., jf. tiltak 1. AU ønsker er nytt møte i forbindelse med FIBE NRØA vil nedsette en faglig komité for vurdering av tidsskriftene på nivå AU foreslår på rådsmøtet oktober 2012 nedsatt en komité. AU kontakter Helge Thorbjørnsen for å få aktuelle medlemmer fra Forskerskolen i komiteen 13. NRØA har nedsatt en publiseringskomité for perioden Komiteen fremla sin første innstilling på NRØA-møtet

6 3. NRØA vil styrke samspillet mellom økonomisk-administrativ og arbeidslivet og andre samfunnsaktører for å styrke kvalitet og relevans i økonomisk-administrativ 14. NRØA vil prioritere samarbeide med sentrale organisasjoner i arbeidslivet, slik som NHO, Virke og Econa 14. AU ønsker samarbeid med Econa i forbindelse med deres jubileumsår AU vurderer å ha et møte med NHO/Abelia høsten NRØA har samarbeidet med Virke om utarbeidelse av et notat om praksis i øk.adm.. Dette ble presentert i NRØA-møte 2/13. Virke vil utarbeide et dokument med forslag til modeller for praksis. NRØA har samarbeidet med Econa om en brosjyre til vgs. 4. NRØA vil arbeide for å styrke skvaliteten i økonomisk-administrativ NRØA vil prioritere følgende tiltak for å styrke skvaliteten i økonomisk-administrativ : NRØA vil prioritere arbeidet med pedagogisk utvikling innen fagområdet. Dette kan inkludere: 15. Det arrangeres et pedagogisk miniseminar i perioden 15. AU vil påvirke FIBE-komiteen til å få en bedre pedagogisk sesjon samt søke å få til et plenumsforedrag om pedagogikk. KF følger opp. EV kontakter redaktøren for Uniped for å få de som har skrevet artikler innenfor det øk.adm. fagområdet til å presentere innlegg på FIBE AU overveier om det senere skal holdes et miniseminar om pedagogikk 15. Både på FIBE- og NEONkonferansene arrangeres det pedagogiske sesjoner

7 16. Bidra til utveksling av informasjon/erfaringer mellom medlemmene 17. Utrede modeller for praksis og internships 16. Dette foregår løpende i rådsmøtene 17. NRØA har vedtatt dette utredet i Dette foregår løpende 17 Tiltaket er gjennomført Det ble 2012 foretatt en kartlegging av praksis i bachelorstudiene. Det vises til tiltak NRØA vil bidra til nasjonal kvalitetssikring, bl.a. ved å innhente statusoversikt for implementeringen av planene for: - Bachelor i regnskap og revisjon - Bachelor i økonomi og administrasjon - Master i øk. og administrasjon 19. NRØA vil våren 2013 holde en konferanse om implementeringen av BØA-planen 20. NRØA vil gjennom arbeidet i de fem fagkomiteene arbeide for å styrke kvaliteten i økonomisk-administrativ på bachelor-, master- og ph.d.-nivå 18. TE innhenter statusoversikt for BØA høsten AU vil for de tildelte SAK-midlene arrangere en dagskonferanse mars Saken fremlegges for NRØA oktober 2012* 20. Dette foregår løpende 18. TE har gitt tilbakemelding om at så vidt hun har kunnet se på institusjonenes hjemmeside er BØA implementert. Se videre tiltak Tiltaket er gjennomført NRØA vedtok i stedet å arrangere et miniseminar i forkant av NRØAmøte 2/13. Det ble gjort med innlegg fra HiB, HiOA, HiVe og NHH. 20. Dette foregår løpende 21. NRØA vil drøfte innholdet i ph.d.- en innenfor det økonomiskadministrative fagområdet 24. Det vises til arbeidet i Forskerskolen og AUs kontakt med denne 24. Det vises til arbeidet i Forskerskolen og AUs kontakt med denne

8 5. NRØA vil være et forum for erfaringsutveksling 22. NRØA vil i 2014 utarbeide en karakterrapport for økonomiskadministrativ i samsvar med opplegget fra UHRs analysegruppe NRØA vil prioritere følgende tiltak for å fremme erfaringsutveksling i NRØA: 22. Karakterrapport utarbeides i Ansvar avtales senere 22. Karakterrapport utarbeides i NRØA nedsatte i møte 1/13 en karaktergruppe for å utarbeide karakterbeskrivelser for selvstendig arbeid/masterarbeider i økonomi og administrasjon samt komme med forslag til hvordan beskrivelsene kan implementeres. Komiteen fremla utkast til innstilling i NRØA-møtet NRØA vil være en møteplass for drøfting og erfaringsutveksling av aktuelle utfordringer og problemstillinger 23. Dette foregår løpende i rådsmøtene 23. Dette foregår løpende 24. NRØA vil avholde seminarer hvor aktuelle utfordringer og problemstillinger tas opp 24. Det vises til de øvrige seminarene i arbeidsplanen 24. NRØA har holdt miniseminarer om aktuelle problemstillinger 6. NRØA vil arbeide for internasjonalisering av økonomisk-administrativ NRØA vil prioritere følgende tiltak for å styrke internasjonalisering av økonomisk-administrativ : 25. NRØA vil få utarbeidet en autorisert engelsk oversettelse av de nasjonale NRØA-planene for økonomisk- administrativ 25. BØA-planen ønskes oversatt. MM undersøker internt i UHR om aktuelle oversettere. AU kvalitetsikrer oversettelsen. H BØA- planen er oversatt til engelsk av autorisert translatør. oversettelsen ble godkjent av NRØA i møte 1/13

9 26. NRØA vil kartlegge tilbudene av engelskspråklige kurs på bachelor- og masterstudiene i økonomi og administrasjon 26. MM får ansvar for å kartlegge NRØA-institusjonenes tilbud slik at resultatet kan legges frem i NRØAmøtet oktober Tiltaket er gjennomført. Tilbudene av engelskspråklige kurs på bachelor- og masterstudiene i økonomi og administrasjon ble kartlagt h NRØA ba AU ta diskusjonen/føringene fra NRØA tilbake i arbeidsutvalget for drøfting og vurdering * Kvalifikasjonsrammeverket med læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformene knyttet til disse, er sentrale tema.

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer