HANDLINGSPLAN FOR NFE-HS for 2017 og 2018

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR NFE-HS for 2017 og 2018"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR NFE-HS for 2017 og 2018 Vedtatt av NFE-HS 4. mai 2017, justert etter møter i arbeidsutvalget 9. juni og 22. september NFE-HS sin handlingsplan er inndelt i fire hovedområder: Utdanning Forskning og innovasjon Fellestemaer i utdanning, forskning og innovasjon Utvikling av UHR, NFE-HS, NPR og samarbeidsarenaer Det organisatoriske apparatet vi har til å arbeide med de fire hovedtemaene består av UHR, NFE-HS, NPR og samarbeidsarenaer med instanser utenfor. Men også organisasjonen er under utvikling, det er synliggjort i et fjerde område i handlingsplanen. Samhandling mellom NFE-HS, profesjonsrådene og samarbeidsarenaene mellom UH og barnevernsområdet, arbeids- og velferdsområdet og helsesektoren vil styrke gjennomføring av handlingsplanaktivitetene. Det vil bidra til legitimitet og at sakene følges opp utover planperioden. Temaene er satt opp i en plan hvor det er foreslått handlinger under hvert enkelt tema. Til slutt er det satt inn en kolonne som viser omtrentlig tidspunkt for at arbeidsutvalget skal behandles sakene, en kolonne som viser når det tas sikte på at sakene skal til NFE-HS, og en kolonne som viser når det er 0nskelig a behandle saker i samarbeidsorganene. Tempoplanen kan endres av arbeidsutvalget. I det følgende gis en kort omtale av områdene i handlingsplanen 1. UTDANNING 1. KD s planer for nytt styringssystem, med utvikling av nasjonale retningslinjer for sluttkompetansekrav til alle helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger Viser til høringsbrev fra KD , med forslag til Forskrift om felles rammeplan og nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanningene. Gjennomføres som et KD-ledet prosjekt fram mot implementering i Avgi høringsuttalelse 2. Arbeide for at profesjonsrådene får en rolle i arbeidet med utviklingen av retningslinjene 3. Sette av tilstrekkelig tid i NFE-HS-møtene de neste to årene for bl.a. å ivareta behov for koordinering mellom programgruppene. 2. Lovfesting og finansiering av veiledet praksis på alle relevante læringsarenaer: Det har vært arbeidet over lang tid med temaet. Målene med saken er fortsatt ikke nådd, og det er nødvendig å intensivere arbeidet med saken og vurdere flere innfallsvinkler. Det bør vurderes å samarbeide tettere med andre instanser som NSO og arbeidslivets organisasjoner. 1

2 1. Knytte forslaget til UHRs budsjettinnspill for Be om å få møte i relevante stortingskomiteer 3. Samarbeide med NSO og andre studentorganisasjoner og arbeidslivets hovedorganisasjoner om budsjettinnspill 3. Utdanningsmodeller: Aktører i utdanningene selv, profesjonsforbundene og i yrkesfeltet det utdannes til, har over mange år argumentert for at det er behov for å utvide flere av de 3-årige profesjonsutdanninger til 5-årig integrerte profesjonsutdanninger, tydeligst formulert for barnevernspedagogutdanningen og fysioterapeututdanningen (vedtak i fagforbund), men også diskutert i flere av UHRs profesjonsråd. Det er nødvendig med en bred debatt om temaet som ikke bare fokuserer på 3+2 versus 5- årig integrert. Det er også behov for en debatt om utdanningsmodeller koplet til kompetansebehov i praksisfeltene og sluttkompetanse i studiene, der alle 3-årige helse- og sosialfagutdanningene inkluderes. 1. Sekretariatet utarbeider et notat om utviklingstrender i 3+2-modellen innen helse- og sosialfag 2. Drøfte i UHRs sekretariat om dette er et tema det kan være interesse for å arbeide med i fellesskap 3. Dersom UHR tar saken på bredere basis, bidra med representant i evt. arbeidsgruppe. Hvis ikke UHR tar saken, vurdere om NFE-HS- skal gå videre på temaet selv. 4. Kvalitetssikring av praksisstudiene oppfølging av forslag fra Praksisprosjektet: Praksisprosjektet har levert mange forslag til tiltak som vil styrke arbeidet med kvalitetssikring av praksisstudiene. Disse må grupperes og følges opp på flere plan, blant annet i lys av hva som legges inn i forslag til ny forskrift om felles rammeplan, og hva som er tatt inn i Kvalitetsmeldingen. Andre av praksisprosjektets forslag må også vurderes fulgt opp i UHR og NFE-HS-sammenheng, for eksempel forslag knyttet til avtaleverk mm. 1. Sluttføre arbeidet med forslag til nasjonale retningslinjer for veilederutdanning. 2. Igangsette arbeid om utvikling og utprøving av kvalitetsindikatorer 3. Vurdere om andre av praksisprosjektets forslag skal følges opp i regi av NFE-HS. 5. Innpassing av videreutdanninger i mastergradsprogram: Her er det levert gode rapporter til NFE-HS i 2016 som skal følges opp. Saken aktualiserer også spørsmål om forholdet mellom KD som ansvarlig for utdanning og fagdepartementene HOD, ASD og BLD når det gjelder kompetansebehovet f.eks. HODs oppdrag til Hdir om gjennomgang og vurdering av om innholdet i dagens videreutdanninger for sykepleiere møter behovet i tjenestene, samt å utrede spørsmålet om en eller flere kliniske videreutdanninger på masternivå som møter behovet for breddekompetanse i tjenestene. 2

3 Fra sosialfagene meldes det om et behov for å se på forholdet mellom praksisfeltets signaler om behovet for videreutdanning og masternivået. Det kan oppfattes som at dagens masterstudier ikke fullt ut gir den kompetansen som praksisfeltet etterspør. I tillegg erfares lav gjennomstrømning i masterstudiene som en utfordring blant flere utdanningsinstitusjoner. Institusjonene selv har tatt grep om videre utvikling av forholdet mellom videreutdanninger og mastergradsutdanning. 1. NFE-HS følger med på den videre utviklingen av saken og vurderer evt. behovet for aktiv oppfølging etter ytterligere observasjon. 2. Arbeide for at KD setter i gang en gjennomgang av eksisterende rammeplaner slik at disse bringes i tråd med gjeldende styringsparametere for høyere utdanning, og slik at disse utdanningene tilbys på masternivå 3. At spørsmålet om finansieringskategori for videreutdanninger på masternivå utredes nærmere 6. Karakterundersøkelsene før og framover: Alle utdanningene i NFE-HS-området var i fokus i 2013, jf. UHRs karakterrapport Flere funn og anbefalinger er blitt fulgt opp: en UHR arbeidsgruppe har levert rapport om karakterskalaen bestått- ikke bestått, og en annen UHR-oppnevnt gruppe ser på om karakterbeskrivelsene for A-F skalaen bør revideres fordi karakteren E ikke anses forenlig med krav til en ferdig utdannet profesjonsutøver. Begge disse arbeidene må følges opp i sektoren: hvilke konsekvenser skal de få? Og hva gjøres i NFE-HS-området i forhold til målet om lik bruk av karakterskalaen på tvers av fag, program og institusjoner? Karakterer og karakterbruk er en så viktig sak for studentene og overfor omverden at NFE-HS bør ta stilling til på hvilken måte NFE-HS som en nasjonal arena, skal jobbe videre med tematikken i bred forstand: det handler også om samspillet mellom undervisningsopplegg, vurderingsordninger og valg av karakterskala, samt om skikkethetsvurderingens rolle og plass i bildet. 1. Gi tilbakemelding på innspill fra Utdanningsutvalget 2. Følge opp temaet om revisjon av A-F skalaen fordi karakteren E ikke anses som tilstrekkelig nivå for en utdannet profesjonsutøver. 7. Utdannings- og forskningsledelse Det er ønskelig med tilbud om kompetansehevende kurs innen utdannings- og forskningsledelse også for personell som innehar stillinger på nivåer under dekan. Det tenkes her på instituttledere, ulike typer fag- og programkoordinatorer, ledere for utdannings- og forskningsgrupper, større prosjekter osv. 1. Det må utarbeides et kort notat som beskriver behovet for denne type kompetanseheving. 3

4 2. FORSKNING OG INNOVASJON 1. Utdanningsforskning NFE-HS besluttet i november-møtet 2016 at utdanningsforskning skal ha prioritet framover. Utdanningsforskning er et stort felt som NFE-HS har begynt å se nærmere på 1. På bakgrunn av drøftinger i NFE-HS-møtet etableres et nettverk som skal fokusere på utdanningsforskning og bl.a. ha i oppgave å anbefale strategisk viktige tema som bør behandles i NFE-HS. 2. Ta initiativ til etablering av forskerskole innen utdanningsforskning. 3. Arrangere konferanse om utdanningsforskning. 2. Brukermedvirkning i forskning, utdanning og innovasjon i UH-sektoren Dette er et prioritert tema i HelseOmsorg21-strategien. HO21-rådet har bedt UHR om å ta stilling til om det er behov for å utvikle nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i utdanning, forskning og innovasjon. 1. Besvare henvendelse fra HO21-rådet 3. Datadeling Datadeling er et stort tema. Bl.a. følgende er sagt om dette: «Deling av vitenskapelige data er sentralt og viktig, og det er en måte å la forskningen fungere kumulativt. Samtidig er det både praktiske og etiske utfordringer.» https://www.etikkom.no/aktuelt/nyheter/2015/deling-av-data-policy-etikk-og-erfaringer/ Datadeling er et område forskningsmiljøer innen helsefag har erfaring med. Helseforskningsloven gir en del føringer for hvordan datadeling kan skje. Det er også et område av tverrfaglig karakter. 1. Seminar i NFE-HS-møte om datadeling: Hvordan er relasjonen mellom datadeling og forskning? 2. Drøfte temaet med UHRs forskningsutvalg. 3. FELLESTEMAER I UTDANNING OG FORSKNING 1.: IKT, helse- og velferdsteknologi. Digitalisering, teknologi og IKT har to særlig to sider som er vesentlige uavhengig av om inngangen til temaet kommer fra helsefag eller sosialfag. Den ene siden har en pedagogisk inngang: Hvordan kan digitalisering, teknologi, IKT brukes til å styrke studentenes læring? Den andre siden handler om digitalisering, teknologi og IKT innenfor en ramme av tjenesteyting til brukere av helse- og velferdstjenestene. En side her er tjenesteyternes bruk av digitale tjenester i saksbehandling og kommunikasjon mellom brukere av tjenester og kolleger. En annen side er digitale løsninger som bidrar til en bedre og sikrere hverdag for brukerne. Digitale løsninger er også en viktig del av moderne forskningsarbeid. Registerforskning, etablering av egne databaser, spørreundersøkelser osv. er eksempler på digitale verktøy om forskere må kunne bruke. 4

5 1. På bakgrunn av drøftinger i NFE-HS-møtet i mai 2017 utarbeider AU plan for strategisk arbeid med temaet. 2. Seminar om temaet i NFE-HS-møter 3. Etablering av ressurssider. 4. Undersøke hensiktsmessighet av og mulighet for samarbeid med UHR-MNT om temaet 4. UTVIKLING AV UHR SOM ORGANISASJON, NFE-HS OG DE NASJONALE PROFESJONSRÅDENE 1. Organisering og arbeidsmåter i UHR-sammenheng NFE-HS og de 14 nasjonale profesjonsrådene representerte en ny organisering av arbeidet med helse- og sosialfaglige utdanninger i UHR, med virkning fra september 2014 altså en relativt fersk modell. Etter planen skal nyordningen evalueres i Tidspunktet for en slik evaluering, og formen denne skal få må nå ses på i lys av at UHRs styre har bestemt at UHRs struktur og oppgaveportefølje skal gjennomgås. Dette som følge av prosesser knyttet til strukturreformen, Gjedrem-rapporten, andre utviklingstrekk i sektoren og UHRs nye status per Det er fortsatt et behov for en videreutvikling av både NFE-HS og profesjonsrådene, og samspillet mellom enhetene slik at de kan fylle sine mandater og være aktive aktør i utvikling av forskning og utdanning innen sine områder. NFE- HS og de 14 NPRene har vært viktige bidrag i arbeidet med å utvikle og forene utdanning/fag nasjonalt. Det er fortsatt en vei å gå ift. at forskning skal komme like tydelig på agendaen, men organisasjonen er i god utvikling ift. også dette. En videreutvikling av dette bør få fokus i ny handlingsplan. 1. NFE-HS gir innspill til UHRs organisering av strukturen under styret gjennom deltakelse i møter med UHRs sekretariatsledelse. 2. Generalsekretær, evt. assisterende generalsekretær, møter i NFE-HS-møtet for direkte dialog med representantene for medlemmene. 3. Videreutvikle arbeidsmåter og samarbeidsformer for å styrke virksomheten i og mellom NFE-HS og profesjonsrådene, samt mellom profesjonsrådene. 4. Styrke samarbeidet og se synergimuligheter mellom strategiske enheter i UHR. 5. Utforming av andre tiltak må vurderes ettersom organiseringsprosessen utvikler seg. 2. Samarbeidsarenaer med omverden NRHS/NFE-HS har i perioden etablert egne møtearenaer for dialog og samarbeid mellom utdanningene og hhv helsesektoren, NAV og barnevernet. Per dato er status at samarbeidsorganet med helsesektoren er stilt i bero, samarbeidsorganet med barnevernet skal evaluere sin første periode nå i 2017, og det er etablert et nytt 5

6 samarbeidsforum NAV-UHR, basert på det som ble oppnådd i den første perioden med et fast samarbeidsorgan mellom NRHS/NFE-HS og NAV. 1. Bidra til videreutvikling av samarbeidsforumet NAV-UHR 2. Bidra i evalueringen av samarbeidsorganet mellom UH-sektoren og barnevernet 3. Ta kontakt med HOD vedr. oppfølgingen av HO21-strategiens forslag om samarbeidsorgan. 6

7 Handlingsplan med temaer, handlinger og tempoplan NFE-HS Hovedområder i handlingsplanen Temaer Handlinger Vår 2017 Høst 2017 Vår 2018 Høst UTDANNING 1. KDs planer for nytt 1. Avgi høringsuttalelse styringssystem, med utvikling 2. Arbeide for at profesjonsrådene får en rolle i arbeidet med utviklingen av av nasjonale retningslinjer for sluttkompetansekrav 3. retningslinjene Sette av tilstrekkelig tid i NFE-HS-møtene de neste to årene for bla. å ivareta behov for koordinering mellom programgruppene 2. Lovfesting og finansiering 1. Knytte forslaget til UHRs budsjettinnspill for 2019 av veiledet praksis på alle 2. Be om å få møte i relevante stortingskomiteer relevante læringsarenaer 3. Samarbeide med NSO, andre studentorganisasjoner og arbeidslivets hovedorganisasjoner om budsjettinnspill 3. Utdanningsmodeller 1. Sekretariatet utarbeider et notat om utviklingstrender i 3+2-modellen innen helse- og sosialfag 2. Drøfte i UHRs sekretariat om dette er et tema det kan være interesse for å arbeide med i fellesskap 3. Dersom UHR tar saken på bredere basis, bidra med representant i evt. arbeidsgruppe. Hvis ikke UHR tar saken, vurdere om NFE-HS- skal gå videre på temaet selv. 4. Kvalitetssikring av 1. Sluttføre arbeidet med forslag til nasjonale retningslinjer for veilederutdanning. praksisstudiene oppfølging av forslag fra 2. Igangsette arbeid om utvikling og utprøving av kvalitetsindikatorer Praksisprosjektet 3. Vurdere om andre av praksisprosjektets forslag skal følges opp i regi av NFE-HS 5. Innpassing av 1. NFE-HS følger med på den videre utviklingen av saken og vurderer evt. videreutdanninger i mastergradsprogram 2. behovet for aktiv oppfølging etter ytterligere observasjon. Arbeide for at KD setter i gang en gjennomgang av eksisterende rammeplaner slik at disse bringes i tråd med gjeldende styringsparametere for høyere utdanning, og slik at disse utdanningene tilbys på masternivå 3. At spørsmålet om finansieringskategori for videreutdanninger på masternivå utredes nærmere 6. Karakterundersøkelsene 1. Gi tilbakemelding på evt. innspill fra Utdanningsutvalget 2. Følge opp temaet om revisjon av A-F skalaen fordi karakteren E ikke anses som tilstrekkelig nivå for en utdannet profesjonsutøver 7. Utdanningsledelse 1. Det må utarbeides et kort notat som beskriver behovet for denne type kompetanseheving. 7

8 Hovedområder i handlingsplanen 2. FORSKNING OG INNOVASJON Utvalgte saker fra hovedområdene Handlinger 1. Utdanningsforskning 1. På bakgrunn av drøftinger i NFE-HS-møtet etableres et nettverk som skal fokusere på utdanningsforskning og bl.a. ha i oppgave å anbefale strategisk viktige tema som bør behandles i NFE-HS. Vår 2017 Høst 2017 Vår 2018 Høst Ta initiativ til etablering av forskerskole innen utdanningsforskning. 3. FELLESTEMAER I UTDANNING, FORSKNING OG INNOVASJON 4. UTVIKLING AV UHR, NFE.HS, NPR OG SAMARBEIDS- ARENAER 3. Arrangere konferanse om utdanningsforskning 2. Brukermedvirkning i 1. Besvare henvendelse fra HO21-rådet forskning, utdanning, innovasjon 3. Datadeling 1. Seminar i NFE-HS-møte om datadeling: Hvordan er relasjonen mellom datadeling og utdanningsforskning? IKT, helse- og velferdsteknologi. 1. Organisering og arbeidsmåter i UHRsammenheng 2. Samarbeidsarenaer med omverdenen 1. På bakgrunn av drøftinger i NFE-HS-møtet i mai 2017 utarbeider AU plan for strategisk arbeid med temaet. 2. Seminar om temaet i NFE-HS-møter 3. Etablering av ressurssider. 4. Undersøke hensiktsmessighet av og mulighet for samarbeid med UHR- MNT om temaet 1. NFE-HS gir innspill til UHRs organisering av strukturen under styret gjennom deltakelse i møter med UHRs sekretariatsledelse. 2. Generalsekretær, evt. assisterende generalsekretær, møter i NFE-HS-møtet for direkte dialog med representantene for medlemmene. 3. Videreutvikle arbeidsmåter og samarbeidsformer for å styrke virksomheten i og mellom NFE-HS og profesjonsrådene, samt mellom profesjonsrådene. 4. Styrke samarbeidet og se synergimuligheter mellom strategiske enheter i UHR. 5. Utforming av andre tiltak må vurderes ettersom organiseringsprosessen utvikler seg. 1. Bidra til videreutvikling av samarbeidsforumet NAV-UHR 2. Bidra i evalueringen av samarbeidsorganet mellom UH-sektoren og barnevernet 3. Ta kontakt med HOD vedr. oppfølgingen av HO21-strategiens forslag om samarbeidsorgan. 8

Nytt styringssystem og felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene

Nytt styringssystem og felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene 23. MARS 2017 Nytt styringssystem og felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene Målgruppe for presentasjonen: Profesjonsrådet i farmasi 21. mars 2017 Bakgrunn for forslaget Meld. St. 13 (2011-2012)

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området

Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området Presentasjon på konferansen Framtidens vårdkompetens nationell konferens 15. juni 2017 Tor Rynning-Torp

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte 30.9.2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR Endringsbehovet strukturendringer med tanke på både institusjons, avdelings-

Detaljer

Nytt styringssystem og ny felles rammeplan for helse- og sosialfagene

Nytt styringssystem og ny felles rammeplan for helse- og sosialfagene Nytt styringssystem og ny felles rammeplan for helse- og sosialfagene Lena Engfeldt, NFE-HS møte 3. mai 2017 Styringssystem på tre nivåer: 1. Universitets- og høgskoleloven gir hjemmel for faglig styring

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 15.1.2015 Møtetid: 10.15-14.45 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene Kunnskapsdepartementet RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene Møte for bruker- og interesseorganisasjoner 26. september 2017 Prosjektsekretariatet v/ Ane-Berit Hurlen Mia Andresen Irene

Detaljer

Oppfølging av Meld. St 13 Hva skjer? NSH Helsefaglig Utdanningskonferanse

Oppfølging av Meld. St 13 Hva skjer? NSH Helsefaglig Utdanningskonferanse Oppfølging av Meld. St 13 Hva skjer? NSH Helsefaglig Utdanningskonferanse 5.11.2013 Målene og hovedbudskapet Politisk mål: Bedre helse og velferd for hele befolkningen Kunnskap og kompetanse er avgjørende

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Referat fra møte i samarbeidsorganet mellom Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) og NAV

Referat fra møte i samarbeidsorganet mellom Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) og NAV Referat fra møte i samarbeidsorganet mellom Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS) og NAV Dato: 20.05.15 // Sted: Gardermoen Radisson Park Inn Til stede: Riina Kiik, Anne

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 5. februar 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 08.30-11.30 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

Utdanning for velferd Samspill i praksis. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt

Utdanning for velferd Samspill i praksis. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt Utdanning for velferd Samspill i praksis Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Lena Engfeldt 24.3.2013 Oppfølging av meldingen Felles mål, samarbeid, åpenhet og inkludering vil være avgjørende

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet. UHRs. 26. mars Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT

Det helsevitenskapelige fakultet. UHRs. 26. mars Arnfinn Sundsfjord, dekan Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Det helsevitenskapelige fakultet UHRs meldingskonferanse 26. mars 2012 Arnfinn Sundsfjord, dekan arnfinn.sundsfjord@uit.no Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Gratulerer KD GOD retning, men laang tidshorisont

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem

Høringssvar - Forskrift om felles rammeplan og forslag til nytt styringssystem FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 17/364-17/00009-32 05.04.2017 Høringssvar - Forskrift

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis

Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Kvalitet og innhold i bioingeniørstudentenes praksis Jane Glende Seksjonsleder Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus Praksisprosjektet Kvalitet i praksisstudiene i helse og sosialfaglig høyere

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene

Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 15.10.2015 NFE-HS Sosialfaglig kompetanse og BSVutdanningene 2013-2015 Resultater og anbefalinger Dag Jenssen Oversikt Et ledd I KDs oppfølging av St.meld.nr 13, 2011-2012 Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene?

Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Fremtidens praksisstudier i HS-utdanning: Hvordan kan den gjøres mer relevant for tjenestene? Med utgangspunkt i forslag til tiltak og anbefalinger i det nasjonale Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene Kunnskapsdepartementet RETHOS- Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene Møte for arbeidsgiver-, arbeidstaker- og profesjonsorganisasjonene 27. september 2017 Ane-Berit Hurlen Natalina Heia Mia

Detaljer

Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS

Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS Dato: August 2017 Oppdragsgiver: KD Med forbehold om endringer Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS 1 Bakgrunn I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011 2012) Utdanning

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012

1 1. m a i 2 1 2. Helsekonferansen 8. mai 2012 1 1. m a i 2 0 1 2 Helsekonferansen 8. mai 2012 Agenda Utdanning av helsepersonell Omfang, to læringsarenaer - samspill Samspillmeldinga Unik, perspektivene Den gode retningen Utfordringene Praksisstudiene-/arenaene

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

En utdanning som samsvarer med tjenestenes behov utdanningsinstitusjonenes ansvar? Laila Luteberget

En utdanning som samsvarer med tjenestenes behov utdanningsinstitusjonenes ansvar? Laila Luteberget En utdanning som samsvarer med tjenestenes behov utdanningsinstitusjonenes ansvar? Laila Luteberget 2017 1 Samspillsmeldingen Mer velferd krever nye helse- og sosialfaglige utdanninger som er bedre tilpasset

Detaljer

Til: statssekretær Bjørn Haugstad Fra: leder av NFE-HS, dekan Arnfinn Sundsfjord

Til: statssekretær Bjørn Haugstad Fra: leder av NFE-HS, dekan Arnfinn Sundsfjord Til: statssekretær Bjørn Haugstad Fra: leder av NFE-HS, dekan Arnfinn Sundsfjord.0. 206 VIKTIG: Dette notatet og den skissen som notatet kommenterer (se s.5 her), er et uformelt innspill til statssekretær

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 24.2.2015 Møtetid: 10.15-17.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Sluttfasen av prosjektet foreløpige anbefalinger fra prosjektgruppen Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) Sluttfasen

Detaljer

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør

Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Forskningsrådets programsatsinger: Høgskolene - en viktig FoU- og innovasjonsaktør Dialogmøte mellom høgskolene og Forskningsrådet 11.2.2013 Jesper W. Simonsen Dialogmøtet 2012 Etableringen av en egen

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar

Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar Gode og effektive helse-,omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) Søkeseminar i Trondheim 14. februar Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL), 2015-2024 Hovedmål Programmet skal

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

NRHS-AU. Referat. Saksliste

NRHS-AU. Referat. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Trine Grønn Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR 23. April 2013 NRHS 1 Ny hovedmodell - to arenaer En nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Formål å styrke samhandling mellom utdanningene

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NASJONALE RETNINGSLINJER FOR PRAKSISVEILEDERUTDANNING

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NASJONALE RETNINGSLINJER FOR PRAKSISVEILEDERUTDANNING Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO postmottak@uhr.no NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 1.11.2017 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NASJONALE

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status 06.06.14 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars Profesjonsrådsmøte 21. Mars 2017 21.03.17 Agenda Saksnr 17/01 Kl.09.00 17/02 Kl. 09.05 17/03 Kl. 0920 17/04 Kl. 09.40 Kl. 10.00 17/05 Kl. 10.15 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat fra profesjonsrådsmøte

Detaljer

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene»

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» «Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» Et nasjonalt prosjekt som ledd i oppfølgingen av stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis Nasjonal fordeling av 35 (37) sosialfaglige

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram

Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Samarbeidsavtale mellom HiST og Trondheim kommune - Handlingsprogram Handlingsprogrammet er utarbeidet med basis i de overordnede planene om samarbeid mellom HiST og Trondheim kommune. Handlingsprogrammet

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

GLØD- Nettverket 2016

GLØD- Nettverket 2016 GLØD- Nettverket 2016 KOMMUNESAMLING BARNEHAGEOMRÅDET 9.JUNI 2016 TRINE SAMUELSBERG, PBL GLØD Nettverket i Hordaland GLØD-Nettverket prioritert videreført etter at KD avsluttet prosjektet i 2014 Videreføringen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning.

Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Nasjonale rammeplaner skal gjenspeile kvalitetskrav og sammenheng mellom helsepolitiskemål og utdanning. Hvordan samsvarer forutsetningene knyttet til praksisstudiene med føringene i rammeplanen Sissel

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status mars 2015 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 8. september 2016 Møtested: UHR, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15 15.00 Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: PRAKSISPROSJEKTET

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: PRAKSISPROSJEKTET Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: PRAKSISPROSJEKTET Konklusjoner og anbefalinger http:///documents/praksisprosjektet_sluttrapport_ver2.pdf Grete Ottersen Samstad,

Detaljer

Karakterpanel G. Nedsatt av UHR i 2013:

Karakterpanel G. Nedsatt av UHR i 2013: Karakterpanel G Nedsatt av UHR i 2013: Ramona Lorentsen, Studieleder HiT Oddbjørn Johansen, Studieleder HiNT Per Arne Olsen Prodekan for undervisning, HiOA Nita Ørmen, Programansvarlig, barnevern, HiØ

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS)

Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS) Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS) Godkjent referat fra NFE-HS-møte Tilstede: Se vedlagte liste. Møtedato: 3.-4. mai 2017 Møtetid: fra 12.30-18.00

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis

Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis Regjeringen satser bredt på utvikling av helse- og velferdstjenestene. For et fortsatt bærekraftig system, der pasienter

Detaljer

NRHS-AU. Forfall: Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes NSO-representanten frasagt seg vervet. Ny vil bli oppnevnt.

NRHS-AU. Forfall: Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes NSO-representanten frasagt seg vervet. Ny vil bli oppnevnt. NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes NSO Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall: Borgunn

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

1 Virkeområde og formål

1 Virkeområde og formål Høringssvar fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge: Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID RAMMEAVTALE mellom HØGSKOLEN I OSLO og HELSE SØR-ØST RHF om SAMARBEID OM UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1 INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen 12-06-14 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang NIFU-rapport 16/2014, Asbjørn Kårstein og Joakim Caspersen Oppdraget For det første å kartlegge hva som er skrevet

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Status oktober 2015 : sluttfasen av prosjektet.

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet. Status oktober 2015 : sluttfasen av prosjektet. Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) Status

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Utfordringer med de to karakterskalaene.

Utfordringer med de to karakterskalaene. Utfordringer med de to karakterskalaene. Karakterbeskrivelse av D og E uegnet for profesjonsutdanningene? Behov for nasjonal samordning av krav til bestått når skalaen B/IB velges brukt? Unni Vågstøl,

Detaljer

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.

Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10. Helseforskningsprogrammene fokus, nytte, brukermedvirkning profesjonsutdanningene Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen NFE-HS, Gardermoen 15.10.2015 Litt om... Forskningsrådet i helseforskningen Ny programstruktur

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011

3. Informasjon om evaluering fellesmøte mellom HSAM og USAM 17.11.2011 Vår ref. 2010/342-76 Referent/dir.tlf.:75512915 Silje Paulsen, Helse Nord RHF Sted/Dato: Bodø, 18.05.2012 Møtereferat Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 15.mars i Tromsø, fra kl 10.00-15.00

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer