Komplett helseoversikt per 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplett helseoversikt per 2014"

Transkript

1 Kmplett helseversikt per 2014 Faktrene i tabellen er de sm anses sm mest sentrale fr en kmplett helseversikten. Kategriene a) g) er bligatriske jf. flkehelsefrskriften. Frkrtelser/frklaringer: FK = Fredrikstad kmmune Innb. = Innbyggere SSB = Statistisk sentralbyrå = Flkehelseinstituttet MSIS = Meldingssystem fr smittsmme sykdmmer ved Flkehelseinstituttet = Kmmune-Stat-Rapprtering K13 = Kstragruppe 13, sm er de største kmmunene i landet unntatt de fire største, ttalt 45 kmmuner ASSS-kmmunene = Aggregerte styringsdata fr samarbeidende strkmmuner, de 10 største kmmunene i landet EU 60 = inntekt under 60 % av nasjnal medianinntekt, beregnet etter EU-skala BOSO = Bligssial handlingsplan, Fredrikstad kmmune Ungdata = et kvalitetssikret g standardisert system fr lkale spørreskjemaundersøkelser i ungdmsskle/videregående. Gjennmført i ungdmssklene i Fredrikstad i 2013 Østf.u.s./Østfldundersøkelsen = Østfld Helseprfil En spørreundersøkelse gjennmført i Østfld, av Østfldhelsa, sm del av det internasjnale prsjektet HEPROGRESS Innvandrerbeflkning - landbakgrunn: EU etc: EU/EØS, USA; Canada, Australia g New Zealand. Asia, Afrika etc: Afrika, Asia, Latin- Amerika, Oseania unntatt Austr. g New Z. g Eurpa utenm EU/EØS. Kategri Faktrer / hva måler vi a) Beflkningssammensetning Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Innbyggere pers. SSB Pr 1. juli FK 1,5% av Nrges beflkning, g 27,2 % av beflkningen i Østfld. Innb.tall frventet å øke med m lag 1 prsent årlig.

2 Alders-/kjønnsfrdeling - andel 80 år g ver - andel i yrkesaktiv alder (16-66 år) 4,6 % år: (66,3%) Andelen barn (0-17) med enslig frsørger 17,4 % Stabilt % siste 8 år. Beflkning med innvandrerbakgrunn (Innvandrere g nrskfødte med innvandrerfreldre) - landbakgrunn Innvandrerandel 14,9 %. Ca 2/3 har landbakgrunn fra Asia, Afrika etc. Største landgrupper: Irak, vel 16 % av innvandrerbeflkning en Plen, vel 11 % Smalia, vel 8 % SSB Andelen eldre i beflkningen vil øke framver. I SSBs hvedalternativ (MMMM) vil andelen 80 år + øke til 6,0 % i 2030 g 7,4 % i I dag er det ca 5 persner i arbeidsfør alder per pensjnist. Med middels økning i levealder, vil antallet synke til ca 2,5 i 2040 g 2,1 i gjennmsnitt. Landsgjennmsnittet har gått ned fra 16,1 15,8 % siste 8 år. I Sarpsbrg har andelen økt fra 18,9 19,7 % i samme peride. 2013: 14,3 % SSB 2014-tall. Andelen er mtrent sm landssnittet, men lavere enn fr større byer. Prgnser anslår en økning i innvandrerandelen til ca 20 % fr Nedre Glmma i løpet av få tiår. I årene har innvandrere g deres barn stått fr nesten 80 % av beflkningsveksten i FK, blant annet på grunn av lave fødselsverskudd i kmmunen.

3 Kategri Faktrer / hva måler vi b) Oppvekst- g levekårsfrhld Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Oppvekst/helsestsjn - Andel av nyfødte med hjemmebesøk innen t uker etter hjemkmst - Årsverk jrdmødre (funksjn 232) - Årsverk helsesøstre (funksjn 232) - Årsverk ttalt på helsestasjnen pr 1000 innbyggere 0-5 år - Tillit til freldre; andel av åringer sm stler på freldrene Utdanning 82 % 86 % i 2008 K13: 86 % 2,6 26,2 3,58 Helsestasjnstjenest ene i Fredrikstad har vært lavest priritert av alle ASSSkmmunene i lang tid, men er nå på ASSS-snitt, etter en økning i ressursbruk siste par år. 95 % Ungdata ASSS-snitt: 3,56 - Barnehagetilknytning ttalt, andel - Barnehagetilknytning blant minritetsspråklige, andel (av alle minritetsspråklige barn 1-5 år) 1-5 år: 89 % 3-5 år: 96 % 1-5 år: 68 % Ttalt ser vi en økning i bhgdeltakelsen ver de siste 8 år (stabilt siste 4) Andel minritetsspråkli ge i bhg er igjen på 2009-nivå (65,5 %) etter en nedgang til 55,8 % i Landsgj.snitt (uten Osl): 91 % (1-5 år) Fredrikstad ligger lavest av ASSS-kmmunene, der snittet er 77 %. Landsgj.snitt (uten Osl): 73 %

4 - Barnehager kmmunale/private, antall barn - Barhehagekvalitet Driftsutgifter kmmunalt (nett) per innbygger 1-5 år, barnehager Andel assistenter med barne- g ungdmsarbeiderfag, barnehagelærer- eller annen pedaggisk utdanning Andel styrere g pedaggiske ledere med gdkjent barnehagelærerutdanning - Midler fra staten til språkpplæring av minritetsspråklige barn i barnehage Kmm: 1334 Priv: ,- 34,4 % 97,6 % ,- 504 barn, dvs 3 550,-/barn Økt siden : ,- 345 barn, dvs 4 970,-/barn Seksjn fr utdanning g ppvekst ASSS-snitt: ,- K13: 27,6 % K13: 89,4 % - Ansatte tspråklige assistenter i barnehagene, fr språkpplæring - Sklekvalitet Driftsutgifter til grunnskle, per elev i grunnsklen (202/knsern) Andel lærere med univ/høgskle g pedaggisk utdanning - SFO-kvalitet Driftsutgifter til SFO ( 215), per elev Avtalte årsverk, SFO - Skletrivsel, i andel av 7. (g 10.) klassinger sm trives gdt på sklen 3,20 årsverk ,- 93 % ,- 2008: 10,40 årsverk Økt siden Stabilt siden 2010 Fra ,- i 2007 ASSS-snitt: ,- Sarpsbrg: 89 % Sarpsbrg: ,- 113 (= 0,05/elev) Ned fra 116 i Sarp: 81 (= 0,05/elev) 88,2 % (86 %) Bedring fra året før Landsgjennmsnittet er 87,1 % (83,5 %)

5 år; trives nkså/svært gdt på sklen - Elevprestasjner, andel med leseferdighet på laveste mestringsnivå, 5. (g 8.) trinn - Deltakelse i videregående pplæring Ttalbeflkningen år, andel Nrskfødte med innvandrerfreldre fra Asia, Afrika etc., andel Innvandrere med landbakgrunn Asia, Afrika etc., andel 96 % Ungdata 27,6 % (8,2 %) Bedring siste t år Landsgj.snitt:26,2 % (7,6 %) Østfld: 28,9 % (8,9 %) 92 % 96 % 83 % Økning i deltakelse fr gruppene med innvandrerbakgrunn SSB 2012-tall Landsgj.snitt: 91 % Landsgj.snitt: 91 % Landsgj.snitt: 71 % - Frafall i vg skle (= ikke ppnådd yrkes- eller studiekmpetanse i løpet av 5 år) 28,8 % (Fr innvandrere med landbakgrunn Asia, Afrika etc. er frafallet 51 % (SSB)) 2010: 31,7 % 2007: 25,1 % tall. Landsgj.snitt: 25 % Undersøkelser viser at ca 1/3 står frtsatt utenfr utdanning g arbeidsliv 5-10 år etter ikke-fullført videregående Kstnader knyttet til frafall Min mill. kr - Andel med høyere utdanning år, i frhldstall der 90 Var 88 i 2005 UTANFÖR- SKAPETS EKONOMISKA SOCIOTOPER. Ingvar Nilssn & Anders Wadeskg, SEE AB SSB Det er gjrt frsøk på å beregne hvr mye en drput kster kmmunen, øknmisk sett, g tallene det er snakk m er i gjennmsnitt minimum milliner krner fra drput til 65 års alder 2012-tall Def. høyere utdanning:

6 landsgjennmsnittet = 100 universitet/høyskle år, andel av ttalbeflkning 35 % Landsgj.snitt: 40 % år, andel av innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika etc 25 % Landsgj.snitt: 29 % Av nrskfødte med innvandrerbakgrunn er imidlertid en str andel (19-24 år) i høyere utdanning; Landbakgrunn EU etc: 67 %, Afrika etc: 40 % (Ttalbef: 28 %) - Grunnskle sm høyeste utdanningsnivå, år, andel Øknmi 20 % Sunket fra 22 i 2007 Landsgj.snitt: 17 % - Andel lavinntektshushldninger (g andel barn i lavinntektshushldninger) - Inntektsnivå, i frhldstall der landsgjennmsnittet = 100 Ttalbeflkningen 96 Innvandrere fra EU etc 78 Innvandrere fra Asia, Afrika etc 65 - Ssialhjelpsmttakere, antall 2470 persner (hvrav 631 med frsørgerplikt fr barn) 11,4 % (13,8 %) Relativt stabilt siste 5 år, men ne økende andel barn sm lever i lavinnt.h. (11,7 % i 2006) I antall har mfanget av ssialhjelp økt, fra 2129 (593) i 2010 SSB 2011-tall Def. lavinntekt: Samlet hushldningsinntekt lavere enn EU 60 Landsgj.sn: 9,6 % (9,5 %) Østfld: 10,7 % (12,9 %) 2011-tall

7 - Andel av aldersgrupper år: 6,4 % år: 4,0 % I % av beflkningen har mfanget av ssialhjelp blitt mindre siden tall. Landsgj.snitt: 5,8 g 3,3 % - Andel av innvandrere fra EU etc - Andel av innvandrere fra Asia, Afrika etc. Arbeidsfrhld 2,0 % 11,6 % SSB 2012-tall. (Ttalbeflkningen sm referanse: 2,8 %) - Sysselsetting Ttalt, sm andel av arbeidsstyrken (15-74 år) 63 % Falt jevnt siden 2007 (67 %) SSB Andel, Nrge: 68,6 % Andel av år, menn Andel av år, kvinner Andel av år, innvandrer-menn fra EU etc Andel av år, innvandrer-kvinner, EU etc Andel av år, innvandrer-menn fra Asia, Afrika, etc Andel av år, innvandrer-kvinner fra Asia, Afrika, etc - Uføretrygd, andel av år (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) 81 % 76 % 83 % 80 % 54 % 49 % 3,3 % (136) Andelen uføretrygdede i Fredrikstad har ligget jevnt/lett stigende siden 2005, mens den har vært jevnt/lett fallende i 2012-tall Sammenlignet med landsgjennmsnittet er færre menn g kvinner i ttalbeflkningen sysselsatt. Fr innvandrere fr Asia g Afrika-etc-er sysselsettingsandelen svært lav i Fredrikstad. En høyere andel av innvandrere fra EU etc er sysselsatt tall. Andelen uføretrygdede har økt både i ttalppulasjnen (18-66 år) g i yngre g eldre aldersgrupper (18-44/45-66 år).

8 - Arbeidsledighet Andel av ttalt (15-74 år) Andel av år 2,3 % 3,4 % landet sm helhet. Derfr har frhldstallet vært stigende siden 2005 (da det var 111) Økende , fallende Sm ver. Landsgjennmsnittet har tilsvarende vært fallende fr alle disse tre gruppene tall Landsgj.snitt ttalt: 1,7 % Landsgj.snitt 15-29: 2,2 % Andel av innvandrerbeflkning med landbakgrunn Asia, Afrika, etc. - Sykefravær, legemeldt, tapte dagsverk i % - Sykefravær, legemeldt, frdelt på yrker, tapte dagsverk i % 18 % 6,4 % (Menn: 5,1 % Kvinner: 7,9 %) T største diagnsegrupper (kjønn samlet): - Muskel/skjelettlidelser (42,4 %*) - Psykiske lidelser (19,6 %**) Adm.ledere g plitikere: 5,7 % Akademiske yrker: 5,7 % Håndverkere: 5,7 % Kntryrker: 6 % Lager- g transprt: 21,4 % Prsess-g maskin:* Jevnt økende siden 2008 (da det var 11 %) Utvikling begge kjønn, : 6,7-6,1-6,2-6,4 SSB NAV Østfld, Arbeidslivssenter NAV Østfld, Arbeidslivssenter Pr 2. kvartal 2014 Tilsvarende tall fr: Sarpsbrg: 6,5 % Mss: 5,7 % NB! Et inkluderende arbeidsliv medfører gså et høyere sykefravær * Halvparten av disse er «andre lidelser» ** Halvparten av disse er «lettere psykiske lidelser» Gjennmsnitt fr årene * mangelfulle tall

9 Bfrhld Hushldning g restaurant: 10,7 % Pleie- g msrgspersnale: 9,7 % Rednings-/vaktyrker: 7,1 % Krtere høyskle/univ: 7,2 % Yrker uten krav til utd: 11,8 % (bud, dørvakter.l: 18,4 %) Militære g andre: 3,4 % - Bstedsløse, antall : : : : Kmmunalt eide bliger, antall 954 Bligavd. Ved tildelingskntret BOSO Pr Kmmunalt dispnerte bliger per 1000 innbyggere 16 K13: 20 - Kmm. disp. bliger tilgjengelige fr rullestlbrukere, andel - Individuelle bstøtte-søknader, antall 67 % 3846 Variert, men ne høyere nivå nå enn i 2005 (3604) Økt siden 2005 (70) - Individuelle mttakere av bstøtte, pr 1000 husstander 76 - Husstander i midlertidig blig, antall 136 Har ligget rundt 80 siden 2007, men NAV BOSO K13: 51 %

10 pp til 127 i Antall enslige 80 år g ver 2375 (= 66 % av de 80 år +) Kategri Faktrer / hva måler vi c) Fysisk, bilgisk g kjemisk miljø Tall Falt fra 69 % i 2007 Andelen eldre sm br alene antas å synke frem mt ca 2030, fr så å øke igjen Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Drikkevannskvalitet, andel tilfredsstillende analyseresultater mht E.cli Radn frekmst Luftkvalitet, antall døgnverskridelser (svevestøv) pr år Vesentlige ROS-mråder i FK? Antall støyplagede 100 % Stabilt bra siden start (2006) Landstall g Østfldtall ligger på 95,9 g 98,7 %. Ca 40% av alle Virksmhet målinger sm er miljørettet gjrt i bliger i helsevern Fredrikstad ligger (MHV)/ Statens ver 200 Bq/m3. strålevern 37 MHV persner i Fredrikstad (31 %) er utsatt fr veitrafikkstøy ver 55dB ved sin blig Beredskapssjef i administrasjnsavdelingen MHV Beredskapssjefen melder at det ikke er spesielle risikfrhld i Fredrikstad. ROS-analysen ligger i Kvalitetssystemet. Siste fra juni db er grenseverdi fr ppføring av nye bliger 5700 persner (7,5 %) er utsatt fr veitrafikkstøy ver

11 Infeksjnsepidemilgiske frhld (smittevernlven 7-1 g 2) 65 db ved sin blig Campylb: 68 Salmnella: 16 Kikhste: 33 E.cli: 0 MRSA-inf: 9 Kategri Tall Faktrer / hva måler vi d) Skader g ulykker (Risikatferd = under e) helserelatert atferd) (40) (25) (5) (0) (3) Utvikling siste 4-8 år Smittevern-KOL / MSIS Kilde(r) (med 2003-tall i parantes) Bemerkninger Drukningsulykker Til sammen 19 drukningsulykker i Østfld i 2012/13 Brann, mkmne per innbyggere Østfld: 2012: 0, : 1,79 Eldre med tjenester; røykvarslere kblet til trygghetsalarmen Hfte-/lårbensbrudd, antall per år (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) Nrsk flkehjelp Fall fra land/brygge: 6 Under bading: 4 Fritidsbåt: 2 Direktratet fr sikkerhet g beredskap (dsb) Brannvesenet melder at brann er en større risik i spesielt gruppene eldre g innvandrere. 200 Brannvesenet 2012-tall. I 2012: ca 30 utrykninger, hvrav 7-8 helt klart frhindret brann. 191 (103) årlig siden 2010 (Frhldstall: varierende mellm ver en 4- årsperide.) Mndl hftebruddstatistikk, Sykehuset Østfld. Nasjnale tall angir at gj.snittsalder fr hftebrudd er 80 år. Nasjnale beregninger viser at ca 24 % skjer i sykehjem. Prsjekt i gang i FK fr fallregistrering i sykehjem. - Kstnader 191 hftebrudd vil i følge beregninger ila det første året kste kmmunen ttalt 51 Trndheim Hip Fracture Trial (THFT) THFT: Etter t år er 32 % av pasientene døde g ttalkstnaden fr de gjenlevende er dblet.

12 Mttakere av trygghetsalarm milliner krner + 35 ekstra, permanente sykehjemsplasser 473 persner (tilsvarer 6/1000 innbyggere) Økt fra 344 i Sarp: 690 pers. (tilsvarer 13/1000 innbyggere) Drammen: 1265 pers. (tilsvarer 19/1000 innbyggere) Fysiterapitimer pr. uke pr. beber i sykehjem 0,25 K13: 0,38 Persnskader behandlet i sykehus, antall 14,4 (109) Økende fra 13, tall per 1000 (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) (101) ver en 4- årsperide. Spesielle ulykkesstrekninger eller steder Veivesenet Kart finnes fr hver kmmune med kartkrdinater, fr ulykker med bil invlvert. Flest ulykker skjer i sentrum. Kategri Faktrer / hva måler vi e) Helserelatert atferd, inkl tilbud Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Røyk/snus/rusmidler - Røykeandel, daglig, år (g vksne) - Snusandel, daglig, år Alkhl 2 % (13-14 %) 4 % - Skjenkesteder/åpningstider 98 skjenkesteder. Skjenking fra 08:00 / Ungdata / Østf.u.s. Administrasjns -avdelingen Røykeandelen varierer i betydelig grad avhengig av ssiøknmisk status (9-25 %) Vi ønsker å få tak i bedre tall på alkhlfrbruk g skader sm resultat av alkhlbruk dersm det er mulig å fremskaffe Variable skjenketider (smmer/vinter,

13 til nrmalt sett 01:30 el 02:00. - Alkhlknsum, egenmeldt 20,8 % av beflkningen ppgir å drikke 2 gg/uke el ftere. 4,1 % drikker 4 gg/uke el mer. 48,8 % ppgir å ftest drikke 3 enheter el mer når de drikker. Østf.u.s. hverdag/helg). Jf. nasjnale tall har alkhlknsumet vært klart økende siste par tiår. Flere med høy utdanning enn med lav utdanning drikker 2 gg/uke el ftere. Fr mengde har vi ikke sammenligninger mellm ssiøknmiske grupper. - Antall innbyggere med vedtak m kmmunale tjenester pga rusprblem Ksthld / fysisk aktivitet 4 % av Ungdata åringene ppgir å drikke alkhl minst månedlig. 395 Brukerplan Sept 2014-tall. 264 av disse har samtidig psykisk lidelse - Fysisk aktivitet 56 % av åringene ppgir å bli anpusten/svett minst 3 gg/uke. 38,2 % av vksne ppgir å msjnere/være fysisk aktiv minst 4 gg/uke. Nasjnale tall viser at det har vært en kraftig reduksjn i aktivitetsnivået ver få tiår. Ungdata Østf.u.s. Anbefalingene fr fysisk aktivitet er å bli anpusten/svett minst 60 min daglig fr barn g 30 min daglig fr vksne. Nasjnale tall viser at 90 % av 6-åringer, 50 % av 15- åringer g 30 % av vksne ppfyller rådene m fys.akt. Andelene er ujevnt frdelt, basert på ssiøknmiske kjennetegn, g er en del av bildet på ssial ulikhet i Fredrikstad.

14 - Overvekt --> se f) - Andel sm ppfyller frukt/grønt-råd Spiser frukt 2 el fl gg/dag: 24,5 % Spiser grønnsaker 2 el fl gg/dg: 14,3 % Østf.u.s. - Andel åringer sm daglig Ungdata spiser Frkst J: 59 / G: 72 % J: 54 / G: 61 % Lunsj/niste J: 38 / G: 51 % Kveldsmat - Brukere av idrettsanlegg, antall Mangler freløpig Virksmhet idrett, Fredrikstad kmmune - Andel sm går/sykler til sklen Mangler tall fr Fredrikstad - Reisemiddelfrdeling Andel reiser fretatt med sykkel Andel reiser fretatt til fts Andel reiser fretatt med kllektivtransprt - Sykkelbruk Passeringer mellm Fredrikstad sentrum g Kråkerøy (pr en dag i juni) 5 %.... Gangbrua + Kråkerøybrua: 619 Økt fra 597 i Klimaindikatrer (FK) Manuelle tellinger. Framtidens byer Anbefalingene fr frukt/grønt er å spise ttalt minst 5 prsjner hver dag. Andelene er ujevnt frdelt, basert på ssiøknmiske kjennetegn Virksmhet idrett jbber sammen med de 6 andre største kmmunene fra ASSS m å få på plass en versikt. Det er ønskelig å ha jevnlige kartlegginger av dette tall Ttale passeringer økte fra 559 i 1993 (1 bru) til 799 i 2013 (3 bruer) Passeringer ved tellepunkt Steffensjrdet / FV Økt fra 202 i 2009 Statens vegvesen 2011-tall. ÅDT (årsdøgntrafikk)

15 Passeringer Nygaardsgata / Msseveien, mndl gj.snitt 2013 g -14 Sykkelvegnett; kmmunale gang-, tur- g sykkelveier Driftsmidler per løpemeter gang- g sykkelvei ( Brutt driftsutgifter i kr pr. km kmmunal vei g gate ) Tilgang til frimråder g friluftsmråder Andel dispensasjnssøkn. fr nybygg i 100- m beltet langs saltvann innvilget / Tellestlper, FK Tilgang til nettside ecvisi. Fm nv 13 tm sept 14. Kmmer flere tellestlper fremver. 61 km (2013) = 8 km per innbyggere Fra 54 km i Bygd i 2013: 0,4 km. Gj.snitt per innbyggere i K13: K13: ,7 % svarer at det er gd tilgang til sprtsarenaer g turstier (15,9 % nei) Østf.u.s. 100 % K13: 83 % Tilgang til anlegg fr rganisert g egenrganisert aktivitet, antall anlegg per innbygger Tilbud g tilgjengelighet til kllektivtransprt Opplevelse av nærmrådet sm trygt g rlig Under utarbeidelse, tall klare i ,9 % svarer at det er et gdt tilbud (37,6 % nei) 92,8 % (3,4 % nei) år: 72 % frnøyd med nærmrådet Nrsk idrettsindeks, anleggsregister Østf.u.s. Østf.u.s. Ungdata Landgj.snittet: 69 % Vld g mbbing 7-9 % av gutter g 5-6 % av jenter (13-15 år) ppgir å ha blitt skadet av vld. Ungdata Der 7 % av Fredrikstadungdm ppgir å ha blitt skadet av vld,

16 9-12 % av åringene ppgir å være ffer fr plaging/utfrysing månedlig el ftere. 7,9 % (10.trinn) ppgir å bli mbbet. Blant vksne ppgir 3-4 % mbbing el trakassering på arb.plassen g 3,5 % vld, vergrep el hærverk. Østf.u.s. gjelder dette 10 % på landsbasis. Tilsvarende er tall fr nasking, slåssing g trusler lavere i Fredrikstad enn landsgjennmsnittet tall 2011-tall Seksualtrender ungdm eks bruk av kndm; Indirekte indikatr: genital klamydia, sm registrerte årlige tilfeller Vaksinasjnsrater (andel sm har tatt MMR-vaksine v/ 2 g 9 år) Registrert vldsutsatte ved legevakt: Økt siste 8 år: 2005: : ,5 g 96,2 % Dekningen har gått litt pp g litt ned igjen fr 2-åringer, men økt fra 94,8 % fr 9-åringene siste fireårsperide. MSIS 425 tilfeller betyr 1 tilfelle per 183 innbyggere. Til sammenligning har Sarpsbrg 1 tilfelle per 272 innbyggere, Drammen 1 per 261 innbyggere. Sarpsbrg: 95,6 g 96 % Landsgj.sn: 93,2 g 94,4 %

17 Kategri Faktrer / hva måler vi f) Helsetilstand, fysisk g psykisk Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Selvpplevd helse Ganske/svært gd: 73,6 % av vksne Østfldu.s. 78 % av gutter g 68 Ungdata % av jenter (13-15 år) er litt el svært frnøyd med helsa J: 69 % / G: 91 % Ungdata Stre ssiale variasjner mellm lengste g krteste utdanningsgruppe (90 % vs 59 %) g mellm yrkesaktive g yrkesinaktive (87 % vs 34 %) Strt sett frnøyd med seg selv, år, andel Søvnprblemer; klarer fte ikke å svne før 14,5 % Ungdata J: 16 % / G: 13 % kl 02, åringer, andel Tillit / m man kan stle på flk flest Ja: 72,3 % Østf.u.s. Varierer sterkt med alder (18-29 år: 57,9 %) g utdanning (gr.sk: 65,2 % vs univ.høy: 80,4 %) Frventet levealder ved fødsel M: 76,6 K: 81,8 år (Økt med 2,7 g 1,6 år siste tiårsperide) Landsgj.sn: 77,5 g 82,3 år (økning: 2,9 g 1,7 år) Overdødelighet (døde i alderen 0-74 år/ innbyggere) 308,9 Utgjøres av bl.a: Kreft: 117,1 Hjerte/kar: 68,8 Skader: 34,6 KOLS: 12,2 Frekmst av frebyggbare sykdmmer sm: - Psykiske lidelser Antall sm mttar kmmunale, psykiske helsetj: 172. Landsgj.sn: 285,6

18 - Psykisk stress, sm Anspent eller ppjaget Følelse av håpløshet Andel av beflkningen sm pr år får en psykisk lidelse/symptmdiagnse hs fastlegen: 15,0 % 7,9 % er mye plaget 8,6 % er mye plaget (18-29 år: 17,6 %) Østfldu.s tall Landsgj.sn. er 13,6 %. Nasjnale tall anslår at % av barn g unge har psykiske plager eller lidelser. Ssiale variasjner mellm gruppen yrkesaktive g yrkesinaktive (7,1 % vs 13,4 %) år: 12 % av gutter g 26 % av jenter - Hjerte- karsykdmmer Andel av beflkningen sm pr år får en hjerte-/kardiagnse hs fastlegen: 11,7 % - KOLS Andel av beflkningen (45-74 år) sm bruker legemidler mt KOLS g astma: 12,0 % - Type 2-diabetes Andel av beflkningen (30-74 år) sm bruker legemidler mt dia Ingen utviklingstall tilgjengelig Økende fra 11,0 % i Kraftig økende fra 2,7 % i Ungdata 2012-tall Landsgj.sn. er 10,4 % 2012-tall. Landsgj.sn. er 9,7 % (økning fra 9,2 %) Behandlede i sykehus fr KOLS, viser samme frhld: 3,5/1000 i FK, 3,2/1000 i landet tall. Landsgj.sn. er 3,3 % (økning fra 2,6 %)

19 type 2: 3,6 % Sarpsbrg: 3,9 % - Kreft, nye tilfeller per Ttalt: 611,1 - Andel av beflkningen sm pr år får følgende diagnse hs fastlegen: Muskel- g skjelettplager Muskel- g skjelettsykdmmer - Overvekt Menn på sesjn Ttalbeflkningen Type-inndelt: Frdøyelsesrg: 137,9 Lunge: 53,7 Prstata M: 179,6 Bryst Kv: 108,6 19,7 % 12,0 % 26,8 % KMI>25 7,6 % KMI ver 30 (fedme) 14,2 % ppgir KMI ver : Ttalt: 552,3 Type-inndelt: 128,3 45,7 124,6 104,7 Ingen utviklingstall tilgjengelig Østfldu.s tall Landsgj.sn: 564, tall Landsgj.sn: 17,4 % 12,8 % Gjennmsnittstall Landsgj.snitt: 25,5 % Ssial gradient i fedmefrekmst mellm lengste g krteste utdanningsgruppe (8,7 % vs 17,3 %) Barn - Karies, andel barn med DMFT=0 (dvs ingen karies el fyllinger) Tall freligger ikke annå 5 år: F: 82 % (Ø: 83)* 12 år: F: 63 % (Ø: 60) 18 år: F: 22 % (Ø: 24) Vært en psitiv utvikling fr alle aldersgrupper de siste årene. Helsestasjn Fylkestannlegen + Høyde/vekt registreres hs 3. g 8.klasse lkalt. * F = Fredrikstad Ø = Østfld

20 Kategri Utvikling siste Tall Kilde(r) Bemerkninger Faktrer / hva måler vi 4-8 år g) Ssialt (MHV) g kulturelt miljø her kunne vi kanskje ønske ss mer inf gjennm kval u.s. / fkusgr.intervjuer? Valgdeltakelse, andel (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) 61,8 % (98) Fr innbyggere med innvandrerbakgrunn: ttalt 52 % (mt et landsgj.snitt blant innvandrere på 43 %). Med en btid på 20 år eller mer er gruppen mer deltakende enn ttalbeflkningen. Organisasjnsdeltakelse, tilbud g aktivitet 29,8 % deltar 1 g/mnd el ftere, i freningsliv, styrer, kveldsskler eller lignende i fritiden. Siden 2005 gått ned g pp mellm 96 g 99 i frhld til landsgj.snitt. SSB/KRD Valget Østf.u.s. Gruppene under 30 år er minst delaktige medl i idretten (=1/3 av F s beflkning) I bedriftsidretten: 2507 medl./ttalt 167 lag Vekst på medl siden 1990 Frivillighetsmeldi nga (FK) tall Musikkrådet har 55 kr/krps g 1450 medl. Speiderrg i F: 800 medl.

21 DNT Nedre Glmma (tilsluttet Den Nrske Turistfrening) hadde ved utgangen av 2011, 2400 medlemmer. Frivillige barne- g ungdmsfreninger: 39 Redusert fra 48 i 2009 Sarpsbrg: 64 (red fra 111) Medlem i rganisasjn, klubb, lag, frening, år, andel Andel (13-15 år) sm ppgir kl sm det tidspunkt de vanligvis spiller dataspill Kulturtilbud - Elever i Kultursklen, antall - Venteliste Kultursklen, antall Driftstilskudd til lag/freninger: 2,87 mill Økning fra 2,13 i ,5 % Ungdata J: 3 % / G: 9 % Ungdata 1025 (13/1000 innb.) 514 Økt fra 651 i 2010 Ned fra 624 i 2011 Kulturetaten/ Sarpsbrg: 4,52 mill (pp fra 3,27) Sarp: 789 (tilsvarer 14/1000) - Besøk bibliteket, antall (=2,4 per innb.) Økt fra i 2009 K13: 4,3 besøk per innb. - Besøk kin, antall - Besøk fritidsklubber, antall - Arrangementer St.Crix-huset, antall - Arrangementer Blå Grtte, antall Lavere enn 2012, men høyere enn 2011 Lavere enn tre fregående år Økt fra 424 i 2010 Relativt stabilt

22 Ressursbruk kultur g idrett - Nett driftsutgifter kultursektr, pr innb Fra i 2011 ASSS-snitt: Dr*: / Kr.s**: Nett driftsutgifter kulturskle, pr innb. 110 Fra 73 i 2011 ASSS-snitt: 233 Dr*: 149 / Kr.s**: Nett driftsutgifter flkebiblitek, pr innb. 191 Fra 186 i 2011 ASSS-snitt: 240 Dr*: 292 / Kr.s**: Nett driftsutgifter idrett, pr innb. 509 Fra 456 i 2011 ASSS-snitt: 757 Dr*: 548 / Kr.s**: 418 Kulturtilbud, tilgjengelighet g utvalg, andel sm ppgir dette sm bra 73 % Østf.u.s. * Drammen ** Kristiansand Gj.snitt i Østfld: 53,4 % KS I KS sitt kmmunebarmeter screr FK 2,3 (på en skala fra 1-6 der 6 er best) på «Kultur». 64,3 % Østf.u.s. Gj.snitt i Østfld: 63,2 % Ssiale møteplasser, tilgjengelighet, andel sm ppgir dette sm bra Ssial støtte Østf.u.s. Også på ssial støtte er det - Treffer venner g bekjente 1 g/uke 52 % stre variasjn på bakgrunn el mer av utdanningslengde g - Ingen nære persner å regne med 2,3 % yrkesaktivitet ved stre persnlige prblemer - Er fte alene selv m man skulle 6,6 % ønske å være sammen med andre år; ingen venner fr tiden 9,5 % Ungdata Nærmiljø - kvalitet KS I KS sitt kmmunebarmeter screr FK 3,8 (på en skala fra 1 til 6, der 6 er best) på «Nærmiljø»

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsnotat forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- g msrgsdepartementet Barne-, likestillings- g inkluderingsdepartementet Høringsntat frslag til ny regulering av markedsføring rettet mt barn g unge av usunn mat g drikke 7.6.2012 Innspillsfrist:

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) DET KNGELIGE FINANSDEPARTEMENT St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) FR BUDSJETTERMINEN 2002 m endring av St.prp. nr. 1 m statsbudsjettet medregnet flketrygden 2002 I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kunnskapsdokument. en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski

Kunnskapsdokument. en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski Kunnskapsdokument en oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Ski Innhold INNLEDNING... 5 Oppsummering... 7 1. FOLKEHELSEBAROMETER FOR SKI KOMMUNE 214... 12 1.1 Kort forklaring om folkehelsebarometeret...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året! 1 Frretningsidé NrdNrsk Reiseliv er et prfilerings- g markedsføringsselskap fr reiselivsnæringen i Nrd-Nrge. Vi skal skape reelle g målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjnalt g internasjnalt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Vedleggshefte, revidert 2015 Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 OVERSIKTSDOKUMENT FOLKEHELSE I VENNESLA STATISTIKK / GRUNNLAGSMATERIALE Vedtatt plan i kommunestyret 21.05.2015 Dette vedleggshefte til

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer