Komplett helseoversikt per 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komplett helseoversikt per 2014"

Transkript

1 Kmplett helseversikt per 2014 Faktrene i tabellen er de sm anses sm mest sentrale fr en kmplett helseversikten. Kategriene a) g) er bligatriske jf. flkehelsefrskriften. Frkrtelser/frklaringer: FK = Fredrikstad kmmune Innb. = Innbyggere SSB = Statistisk sentralbyrå = Flkehelseinstituttet MSIS = Meldingssystem fr smittsmme sykdmmer ved Flkehelseinstituttet = Kmmune-Stat-Rapprtering K13 = Kstragruppe 13, sm er de største kmmunene i landet unntatt de fire største, ttalt 45 kmmuner ASSS-kmmunene = Aggregerte styringsdata fr samarbeidende strkmmuner, de 10 største kmmunene i landet EU 60 = inntekt under 60 % av nasjnal medianinntekt, beregnet etter EU-skala BOSO = Bligssial handlingsplan, Fredrikstad kmmune Ungdata = et kvalitetssikret g standardisert system fr lkale spørreskjemaundersøkelser i ungdmsskle/videregående. Gjennmført i ungdmssklene i Fredrikstad i 2013 Østf.u.s./Østfldundersøkelsen = Østfld Helseprfil En spørreundersøkelse gjennmført i Østfld, av Østfldhelsa, sm del av det internasjnale prsjektet HEPROGRESS Innvandrerbeflkning - landbakgrunn: EU etc: EU/EØS, USA; Canada, Australia g New Zealand. Asia, Afrika etc: Afrika, Asia, Latin- Amerika, Oseania unntatt Austr. g New Z. g Eurpa utenm EU/EØS. Kategri Faktrer / hva måler vi a) Beflkningssammensetning Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Innbyggere pers. SSB Pr 1. juli FK 1,5% av Nrges beflkning, g 27,2 % av beflkningen i Østfld. Innb.tall frventet å øke med m lag 1 prsent årlig.

2 Alders-/kjønnsfrdeling - andel 80 år g ver - andel i yrkesaktiv alder (16-66 år) 4,6 % år: (66,3%) Andelen barn (0-17) med enslig frsørger 17,4 % Stabilt % siste 8 år. Beflkning med innvandrerbakgrunn (Innvandrere g nrskfødte med innvandrerfreldre) - landbakgrunn Innvandrerandel 14,9 %. Ca 2/3 har landbakgrunn fra Asia, Afrika etc. Største landgrupper: Irak, vel 16 % av innvandrerbeflkning en Plen, vel 11 % Smalia, vel 8 % SSB Andelen eldre i beflkningen vil øke framver. I SSBs hvedalternativ (MMMM) vil andelen 80 år + øke til 6,0 % i 2030 g 7,4 % i I dag er det ca 5 persner i arbeidsfør alder per pensjnist. Med middels økning i levealder, vil antallet synke til ca 2,5 i 2040 g 2,1 i gjennmsnitt. Landsgjennmsnittet har gått ned fra 16,1 15,8 % siste 8 år. I Sarpsbrg har andelen økt fra 18,9 19,7 % i samme peride. 2013: 14,3 % SSB 2014-tall. Andelen er mtrent sm landssnittet, men lavere enn fr større byer. Prgnser anslår en økning i innvandrerandelen til ca 20 % fr Nedre Glmma i løpet av få tiår. I årene har innvandrere g deres barn stått fr nesten 80 % av beflkningsveksten i FK, blant annet på grunn av lave fødselsverskudd i kmmunen.

3 Kategri Faktrer / hva måler vi b) Oppvekst- g levekårsfrhld Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Oppvekst/helsestsjn - Andel av nyfødte med hjemmebesøk innen t uker etter hjemkmst - Årsverk jrdmødre (funksjn 232) - Årsverk helsesøstre (funksjn 232) - Årsverk ttalt på helsestasjnen pr 1000 innbyggere 0-5 år - Tillit til freldre; andel av åringer sm stler på freldrene Utdanning 82 % 86 % i 2008 K13: 86 % 2,6 26,2 3,58 Helsestasjnstjenest ene i Fredrikstad har vært lavest priritert av alle ASSSkmmunene i lang tid, men er nå på ASSS-snitt, etter en økning i ressursbruk siste par år. 95 % Ungdata ASSS-snitt: 3,56 - Barnehagetilknytning ttalt, andel - Barnehagetilknytning blant minritetsspråklige, andel (av alle minritetsspråklige barn 1-5 år) 1-5 år: 89 % 3-5 år: 96 % 1-5 år: 68 % Ttalt ser vi en økning i bhgdeltakelsen ver de siste 8 år (stabilt siste 4) Andel minritetsspråkli ge i bhg er igjen på 2009-nivå (65,5 %) etter en nedgang til 55,8 % i Landsgj.snitt (uten Osl): 91 % (1-5 år) Fredrikstad ligger lavest av ASSS-kmmunene, der snittet er 77 %. Landsgj.snitt (uten Osl): 73 %

4 - Barnehager kmmunale/private, antall barn - Barhehagekvalitet Driftsutgifter kmmunalt (nett) per innbygger 1-5 år, barnehager Andel assistenter med barne- g ungdmsarbeiderfag, barnehagelærer- eller annen pedaggisk utdanning Andel styrere g pedaggiske ledere med gdkjent barnehagelærerutdanning - Midler fra staten til språkpplæring av minritetsspråklige barn i barnehage Kmm: 1334 Priv: ,- 34,4 % 97,6 % ,- 504 barn, dvs 3 550,-/barn Økt siden : ,- 345 barn, dvs 4 970,-/barn Seksjn fr utdanning g ppvekst ASSS-snitt: ,- K13: 27,6 % K13: 89,4 % - Ansatte tspråklige assistenter i barnehagene, fr språkpplæring - Sklekvalitet Driftsutgifter til grunnskle, per elev i grunnsklen (202/knsern) Andel lærere med univ/høgskle g pedaggisk utdanning - SFO-kvalitet Driftsutgifter til SFO ( 215), per elev Avtalte årsverk, SFO - Skletrivsel, i andel av 7. (g 10.) klassinger sm trives gdt på sklen 3,20 årsverk ,- 93 % ,- 2008: 10,40 årsverk Økt siden Stabilt siden 2010 Fra ,- i 2007 ASSS-snitt: ,- Sarpsbrg: 89 % Sarpsbrg: ,- 113 (= 0,05/elev) Ned fra 116 i Sarp: 81 (= 0,05/elev) 88,2 % (86 %) Bedring fra året før Landsgjennmsnittet er 87,1 % (83,5 %)

5 år; trives nkså/svært gdt på sklen - Elevprestasjner, andel med leseferdighet på laveste mestringsnivå, 5. (g 8.) trinn - Deltakelse i videregående pplæring Ttalbeflkningen år, andel Nrskfødte med innvandrerfreldre fra Asia, Afrika etc., andel Innvandrere med landbakgrunn Asia, Afrika etc., andel 96 % Ungdata 27,6 % (8,2 %) Bedring siste t år Landsgj.snitt:26,2 % (7,6 %) Østfld: 28,9 % (8,9 %) 92 % 96 % 83 % Økning i deltakelse fr gruppene med innvandrerbakgrunn SSB 2012-tall Landsgj.snitt: 91 % Landsgj.snitt: 91 % Landsgj.snitt: 71 % - Frafall i vg skle (= ikke ppnådd yrkes- eller studiekmpetanse i løpet av 5 år) 28,8 % (Fr innvandrere med landbakgrunn Asia, Afrika etc. er frafallet 51 % (SSB)) 2010: 31,7 % 2007: 25,1 % tall. Landsgj.snitt: 25 % Undersøkelser viser at ca 1/3 står frtsatt utenfr utdanning g arbeidsliv 5-10 år etter ikke-fullført videregående Kstnader knyttet til frafall Min mill. kr - Andel med høyere utdanning år, i frhldstall der 90 Var 88 i 2005 UTANFÖR- SKAPETS EKONOMISKA SOCIOTOPER. Ingvar Nilssn & Anders Wadeskg, SEE AB SSB Det er gjrt frsøk på å beregne hvr mye en drput kster kmmunen, øknmisk sett, g tallene det er snakk m er i gjennmsnitt minimum milliner krner fra drput til 65 års alder 2012-tall Def. høyere utdanning:

6 landsgjennmsnittet = 100 universitet/høyskle år, andel av ttalbeflkning 35 % Landsgj.snitt: 40 % år, andel av innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika etc 25 % Landsgj.snitt: 29 % Av nrskfødte med innvandrerbakgrunn er imidlertid en str andel (19-24 år) i høyere utdanning; Landbakgrunn EU etc: 67 %, Afrika etc: 40 % (Ttalbef: 28 %) - Grunnskle sm høyeste utdanningsnivå, år, andel Øknmi 20 % Sunket fra 22 i 2007 Landsgj.snitt: 17 % - Andel lavinntektshushldninger (g andel barn i lavinntektshushldninger) - Inntektsnivå, i frhldstall der landsgjennmsnittet = 100 Ttalbeflkningen 96 Innvandrere fra EU etc 78 Innvandrere fra Asia, Afrika etc 65 - Ssialhjelpsmttakere, antall 2470 persner (hvrav 631 med frsørgerplikt fr barn) 11,4 % (13,8 %) Relativt stabilt siste 5 år, men ne økende andel barn sm lever i lavinnt.h. (11,7 % i 2006) I antall har mfanget av ssialhjelp økt, fra 2129 (593) i 2010 SSB 2011-tall Def. lavinntekt: Samlet hushldningsinntekt lavere enn EU 60 Landsgj.sn: 9,6 % (9,5 %) Østfld: 10,7 % (12,9 %) 2011-tall

7 - Andel av aldersgrupper år: 6,4 % år: 4,0 % I % av beflkningen har mfanget av ssialhjelp blitt mindre siden tall. Landsgj.snitt: 5,8 g 3,3 % - Andel av innvandrere fra EU etc - Andel av innvandrere fra Asia, Afrika etc. Arbeidsfrhld 2,0 % 11,6 % SSB 2012-tall. (Ttalbeflkningen sm referanse: 2,8 %) - Sysselsetting Ttalt, sm andel av arbeidsstyrken (15-74 år) 63 % Falt jevnt siden 2007 (67 %) SSB Andel, Nrge: 68,6 % Andel av år, menn Andel av år, kvinner Andel av år, innvandrer-menn fra EU etc Andel av år, innvandrer-kvinner, EU etc Andel av år, innvandrer-menn fra Asia, Afrika, etc Andel av år, innvandrer-kvinner fra Asia, Afrika, etc - Uføretrygd, andel av år (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) 81 % 76 % 83 % 80 % 54 % 49 % 3,3 % (136) Andelen uføretrygdede i Fredrikstad har ligget jevnt/lett stigende siden 2005, mens den har vært jevnt/lett fallende i 2012-tall Sammenlignet med landsgjennmsnittet er færre menn g kvinner i ttalbeflkningen sysselsatt. Fr innvandrere fr Asia g Afrika-etc-er sysselsettingsandelen svært lav i Fredrikstad. En høyere andel av innvandrere fra EU etc er sysselsatt tall. Andelen uføretrygdede har økt både i ttalppulasjnen (18-66 år) g i yngre g eldre aldersgrupper (18-44/45-66 år).

8 - Arbeidsledighet Andel av ttalt (15-74 år) Andel av år 2,3 % 3,4 % landet sm helhet. Derfr har frhldstallet vært stigende siden 2005 (da det var 111) Økende , fallende Sm ver. Landsgjennmsnittet har tilsvarende vært fallende fr alle disse tre gruppene tall Landsgj.snitt ttalt: 1,7 % Landsgj.snitt 15-29: 2,2 % Andel av innvandrerbeflkning med landbakgrunn Asia, Afrika, etc. - Sykefravær, legemeldt, tapte dagsverk i % - Sykefravær, legemeldt, frdelt på yrker, tapte dagsverk i % 18 % 6,4 % (Menn: 5,1 % Kvinner: 7,9 %) T største diagnsegrupper (kjønn samlet): - Muskel/skjelettlidelser (42,4 %*) - Psykiske lidelser (19,6 %**) Adm.ledere g plitikere: 5,7 % Akademiske yrker: 5,7 % Håndverkere: 5,7 % Kntryrker: 6 % Lager- g transprt: 21,4 % Prsess-g maskin:* Jevnt økende siden 2008 (da det var 11 %) Utvikling begge kjønn, : 6,7-6,1-6,2-6,4 SSB NAV Østfld, Arbeidslivssenter NAV Østfld, Arbeidslivssenter Pr 2. kvartal 2014 Tilsvarende tall fr: Sarpsbrg: 6,5 % Mss: 5,7 % NB! Et inkluderende arbeidsliv medfører gså et høyere sykefravær * Halvparten av disse er «andre lidelser» ** Halvparten av disse er «lettere psykiske lidelser» Gjennmsnitt fr årene * mangelfulle tall

9 Bfrhld Hushldning g restaurant: 10,7 % Pleie- g msrgspersnale: 9,7 % Rednings-/vaktyrker: 7,1 % Krtere høyskle/univ: 7,2 % Yrker uten krav til utd: 11,8 % (bud, dørvakter.l: 18,4 %) Militære g andre: 3,4 % - Bstedsløse, antall : : : : Kmmunalt eide bliger, antall 954 Bligavd. Ved tildelingskntret BOSO Pr Kmmunalt dispnerte bliger per 1000 innbyggere 16 K13: 20 - Kmm. disp. bliger tilgjengelige fr rullestlbrukere, andel - Individuelle bstøtte-søknader, antall 67 % 3846 Variert, men ne høyere nivå nå enn i 2005 (3604) Økt siden 2005 (70) - Individuelle mttakere av bstøtte, pr 1000 husstander 76 - Husstander i midlertidig blig, antall 136 Har ligget rundt 80 siden 2007, men NAV BOSO K13: 51 %

10 pp til 127 i Antall enslige 80 år g ver 2375 (= 66 % av de 80 år +) Kategri Faktrer / hva måler vi c) Fysisk, bilgisk g kjemisk miljø Tall Falt fra 69 % i 2007 Andelen eldre sm br alene antas å synke frem mt ca 2030, fr så å øke igjen Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Drikkevannskvalitet, andel tilfredsstillende analyseresultater mht E.cli Radn frekmst Luftkvalitet, antall døgnverskridelser (svevestøv) pr år Vesentlige ROS-mråder i FK? Antall støyplagede 100 % Stabilt bra siden start (2006) Landstall g Østfldtall ligger på 95,9 g 98,7 %. Ca 40% av alle Virksmhet målinger sm er miljørettet gjrt i bliger i helsevern Fredrikstad ligger (MHV)/ Statens ver 200 Bq/m3. strålevern 37 MHV persner i Fredrikstad (31 %) er utsatt fr veitrafikkstøy ver 55dB ved sin blig Beredskapssjef i administrasjnsavdelingen MHV Beredskapssjefen melder at det ikke er spesielle risikfrhld i Fredrikstad. ROS-analysen ligger i Kvalitetssystemet. Siste fra juni db er grenseverdi fr ppføring av nye bliger 5700 persner (7,5 %) er utsatt fr veitrafikkstøy ver

11 Infeksjnsepidemilgiske frhld (smittevernlven 7-1 g 2) 65 db ved sin blig Campylb: 68 Salmnella: 16 Kikhste: 33 E.cli: 0 MRSA-inf: 9 Kategri Tall Faktrer / hva måler vi d) Skader g ulykker (Risikatferd = under e) helserelatert atferd) (40) (25) (5) (0) (3) Utvikling siste 4-8 år Smittevern-KOL / MSIS Kilde(r) (med 2003-tall i parantes) Bemerkninger Drukningsulykker Til sammen 19 drukningsulykker i Østfld i 2012/13 Brann, mkmne per innbyggere Østfld: 2012: 0, : 1,79 Eldre med tjenester; røykvarslere kblet til trygghetsalarmen Hfte-/lårbensbrudd, antall per år (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) Nrsk flkehjelp Fall fra land/brygge: 6 Under bading: 4 Fritidsbåt: 2 Direktratet fr sikkerhet g beredskap (dsb) Brannvesenet melder at brann er en større risik i spesielt gruppene eldre g innvandrere. 200 Brannvesenet 2012-tall. I 2012: ca 30 utrykninger, hvrav 7-8 helt klart frhindret brann. 191 (103) årlig siden 2010 (Frhldstall: varierende mellm ver en 4- årsperide.) Mndl hftebruddstatistikk, Sykehuset Østfld. Nasjnale tall angir at gj.snittsalder fr hftebrudd er 80 år. Nasjnale beregninger viser at ca 24 % skjer i sykehjem. Prsjekt i gang i FK fr fallregistrering i sykehjem. - Kstnader 191 hftebrudd vil i følge beregninger ila det første året kste kmmunen ttalt 51 Trndheim Hip Fracture Trial (THFT) THFT: Etter t år er 32 % av pasientene døde g ttalkstnaden fr de gjenlevende er dblet.

12 Mttakere av trygghetsalarm milliner krner + 35 ekstra, permanente sykehjemsplasser 473 persner (tilsvarer 6/1000 innbyggere) Økt fra 344 i Sarp: 690 pers. (tilsvarer 13/1000 innbyggere) Drammen: 1265 pers. (tilsvarer 19/1000 innbyggere) Fysiterapitimer pr. uke pr. beber i sykehjem 0,25 K13: 0,38 Persnskader behandlet i sykehus, antall 14,4 (109) Økende fra 13, tall per 1000 (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) (101) ver en 4- årsperide. Spesielle ulykkesstrekninger eller steder Veivesenet Kart finnes fr hver kmmune med kartkrdinater, fr ulykker med bil invlvert. Flest ulykker skjer i sentrum. Kategri Faktrer / hva måler vi e) Helserelatert atferd, inkl tilbud Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Røyk/snus/rusmidler - Røykeandel, daglig, år (g vksne) - Snusandel, daglig, år Alkhl 2 % (13-14 %) 4 % - Skjenkesteder/åpningstider 98 skjenkesteder. Skjenking fra 08:00 / Ungdata / Østf.u.s. Administrasjns -avdelingen Røykeandelen varierer i betydelig grad avhengig av ssiøknmisk status (9-25 %) Vi ønsker å få tak i bedre tall på alkhlfrbruk g skader sm resultat av alkhlbruk dersm det er mulig å fremskaffe Variable skjenketider (smmer/vinter,

13 til nrmalt sett 01:30 el 02:00. - Alkhlknsum, egenmeldt 20,8 % av beflkningen ppgir å drikke 2 gg/uke el ftere. 4,1 % drikker 4 gg/uke el mer. 48,8 % ppgir å ftest drikke 3 enheter el mer når de drikker. Østf.u.s. hverdag/helg). Jf. nasjnale tall har alkhlknsumet vært klart økende siste par tiår. Flere med høy utdanning enn med lav utdanning drikker 2 gg/uke el ftere. Fr mengde har vi ikke sammenligninger mellm ssiøknmiske grupper. - Antall innbyggere med vedtak m kmmunale tjenester pga rusprblem Ksthld / fysisk aktivitet 4 % av Ungdata åringene ppgir å drikke alkhl minst månedlig. 395 Brukerplan Sept 2014-tall. 264 av disse har samtidig psykisk lidelse - Fysisk aktivitet 56 % av åringene ppgir å bli anpusten/svett minst 3 gg/uke. 38,2 % av vksne ppgir å msjnere/være fysisk aktiv minst 4 gg/uke. Nasjnale tall viser at det har vært en kraftig reduksjn i aktivitetsnivået ver få tiår. Ungdata Østf.u.s. Anbefalingene fr fysisk aktivitet er å bli anpusten/svett minst 60 min daglig fr barn g 30 min daglig fr vksne. Nasjnale tall viser at 90 % av 6-åringer, 50 % av 15- åringer g 30 % av vksne ppfyller rådene m fys.akt. Andelene er ujevnt frdelt, basert på ssiøknmiske kjennetegn, g er en del av bildet på ssial ulikhet i Fredrikstad.

14 - Overvekt --> se f) - Andel sm ppfyller frukt/grønt-råd Spiser frukt 2 el fl gg/dag: 24,5 % Spiser grønnsaker 2 el fl gg/dg: 14,3 % Østf.u.s. - Andel åringer sm daglig Ungdata spiser Frkst J: 59 / G: 72 % J: 54 / G: 61 % Lunsj/niste J: 38 / G: 51 % Kveldsmat - Brukere av idrettsanlegg, antall Mangler freløpig Virksmhet idrett, Fredrikstad kmmune - Andel sm går/sykler til sklen Mangler tall fr Fredrikstad - Reisemiddelfrdeling Andel reiser fretatt med sykkel Andel reiser fretatt til fts Andel reiser fretatt med kllektivtransprt - Sykkelbruk Passeringer mellm Fredrikstad sentrum g Kråkerøy (pr en dag i juni) 5 %.... Gangbrua + Kråkerøybrua: 619 Økt fra 597 i Klimaindikatrer (FK) Manuelle tellinger. Framtidens byer Anbefalingene fr frukt/grønt er å spise ttalt minst 5 prsjner hver dag. Andelene er ujevnt frdelt, basert på ssiøknmiske kjennetegn Virksmhet idrett jbber sammen med de 6 andre største kmmunene fra ASSS m å få på plass en versikt. Det er ønskelig å ha jevnlige kartlegginger av dette tall Ttale passeringer økte fra 559 i 1993 (1 bru) til 799 i 2013 (3 bruer) Passeringer ved tellepunkt Steffensjrdet / FV Økt fra 202 i 2009 Statens vegvesen 2011-tall. ÅDT (årsdøgntrafikk)

15 Passeringer Nygaardsgata / Msseveien, mndl gj.snitt 2013 g -14 Sykkelvegnett; kmmunale gang-, tur- g sykkelveier Driftsmidler per løpemeter gang- g sykkelvei ( Brutt driftsutgifter i kr pr. km kmmunal vei g gate ) Tilgang til frimråder g friluftsmråder Andel dispensasjnssøkn. fr nybygg i 100- m beltet langs saltvann innvilget / Tellestlper, FK Tilgang til nettside ecvisi. Fm nv 13 tm sept 14. Kmmer flere tellestlper fremver. 61 km (2013) = 8 km per innbyggere Fra 54 km i Bygd i 2013: 0,4 km. Gj.snitt per innbyggere i K13: K13: ,7 % svarer at det er gd tilgang til sprtsarenaer g turstier (15,9 % nei) Østf.u.s. 100 % K13: 83 % Tilgang til anlegg fr rganisert g egenrganisert aktivitet, antall anlegg per innbygger Tilbud g tilgjengelighet til kllektivtransprt Opplevelse av nærmrådet sm trygt g rlig Under utarbeidelse, tall klare i ,9 % svarer at det er et gdt tilbud (37,6 % nei) 92,8 % (3,4 % nei) år: 72 % frnøyd med nærmrådet Nrsk idrettsindeks, anleggsregister Østf.u.s. Østf.u.s. Ungdata Landgj.snittet: 69 % Vld g mbbing 7-9 % av gutter g 5-6 % av jenter (13-15 år) ppgir å ha blitt skadet av vld. Ungdata Der 7 % av Fredrikstadungdm ppgir å ha blitt skadet av vld,

16 9-12 % av åringene ppgir å være ffer fr plaging/utfrysing månedlig el ftere. 7,9 % (10.trinn) ppgir å bli mbbet. Blant vksne ppgir 3-4 % mbbing el trakassering på arb.plassen g 3,5 % vld, vergrep el hærverk. Østf.u.s. gjelder dette 10 % på landsbasis. Tilsvarende er tall fr nasking, slåssing g trusler lavere i Fredrikstad enn landsgjennmsnittet tall 2011-tall Seksualtrender ungdm eks bruk av kndm; Indirekte indikatr: genital klamydia, sm registrerte årlige tilfeller Vaksinasjnsrater (andel sm har tatt MMR-vaksine v/ 2 g 9 år) Registrert vldsutsatte ved legevakt: Økt siste 8 år: 2005: : ,5 g 96,2 % Dekningen har gått litt pp g litt ned igjen fr 2-åringer, men økt fra 94,8 % fr 9-åringene siste fireårsperide. MSIS 425 tilfeller betyr 1 tilfelle per 183 innbyggere. Til sammenligning har Sarpsbrg 1 tilfelle per 272 innbyggere, Drammen 1 per 261 innbyggere. Sarpsbrg: 95,6 g 96 % Landsgj.sn: 93,2 g 94,4 %

17 Kategri Faktrer / hva måler vi f) Helsetilstand, fysisk g psykisk Tall Utvikling siste 4-8 år Kilde(r) Bemerkninger Selvpplevd helse Ganske/svært gd: 73,6 % av vksne Østfldu.s. 78 % av gutter g 68 Ungdata % av jenter (13-15 år) er litt el svært frnøyd med helsa J: 69 % / G: 91 % Ungdata Stre ssiale variasjner mellm lengste g krteste utdanningsgruppe (90 % vs 59 %) g mellm yrkesaktive g yrkesinaktive (87 % vs 34 %) Strt sett frnøyd med seg selv, år, andel Søvnprblemer; klarer fte ikke å svne før 14,5 % Ungdata J: 16 % / G: 13 % kl 02, åringer, andel Tillit / m man kan stle på flk flest Ja: 72,3 % Østf.u.s. Varierer sterkt med alder (18-29 år: 57,9 %) g utdanning (gr.sk: 65,2 % vs univ.høy: 80,4 %) Frventet levealder ved fødsel M: 76,6 K: 81,8 år (Økt med 2,7 g 1,6 år siste tiårsperide) Landsgj.sn: 77,5 g 82,3 år (økning: 2,9 g 1,7 år) Overdødelighet (døde i alderen 0-74 år/ innbyggere) 308,9 Utgjøres av bl.a: Kreft: 117,1 Hjerte/kar: 68,8 Skader: 34,6 KOLS: 12,2 Frekmst av frebyggbare sykdmmer sm: - Psykiske lidelser Antall sm mttar kmmunale, psykiske helsetj: 172. Landsgj.sn: 285,6

18 - Psykisk stress, sm Anspent eller ppjaget Følelse av håpløshet Andel av beflkningen sm pr år får en psykisk lidelse/symptmdiagnse hs fastlegen: 15,0 % 7,9 % er mye plaget 8,6 % er mye plaget (18-29 år: 17,6 %) Østfldu.s tall Landsgj.sn. er 13,6 %. Nasjnale tall anslår at % av barn g unge har psykiske plager eller lidelser. Ssiale variasjner mellm gruppen yrkesaktive g yrkesinaktive (7,1 % vs 13,4 %) år: 12 % av gutter g 26 % av jenter - Hjerte- karsykdmmer Andel av beflkningen sm pr år får en hjerte-/kardiagnse hs fastlegen: 11,7 % - KOLS Andel av beflkningen (45-74 år) sm bruker legemidler mt KOLS g astma: 12,0 % - Type 2-diabetes Andel av beflkningen (30-74 år) sm bruker legemidler mt dia Ingen utviklingstall tilgjengelig Økende fra 11,0 % i Kraftig økende fra 2,7 % i Ungdata 2012-tall Landsgj.sn. er 10,4 % 2012-tall. Landsgj.sn. er 9,7 % (økning fra 9,2 %) Behandlede i sykehus fr KOLS, viser samme frhld: 3,5/1000 i FK, 3,2/1000 i landet tall. Landsgj.sn. er 3,3 % (økning fra 2,6 %)

19 type 2: 3,6 % Sarpsbrg: 3,9 % - Kreft, nye tilfeller per Ttalt: 611,1 - Andel av beflkningen sm pr år får følgende diagnse hs fastlegen: Muskel- g skjelettplager Muskel- g skjelettsykdmmer - Overvekt Menn på sesjn Ttalbeflkningen Type-inndelt: Frdøyelsesrg: 137,9 Lunge: 53,7 Prstata M: 179,6 Bryst Kv: 108,6 19,7 % 12,0 % 26,8 % KMI>25 7,6 % KMI ver 30 (fedme) 14,2 % ppgir KMI ver : Ttalt: 552,3 Type-inndelt: 128,3 45,7 124,6 104,7 Ingen utviklingstall tilgjengelig Østfldu.s tall Landsgj.sn: 564, tall Landsgj.sn: 17,4 % 12,8 % Gjennmsnittstall Landsgj.snitt: 25,5 % Ssial gradient i fedmefrekmst mellm lengste g krteste utdanningsgruppe (8,7 % vs 17,3 %) Barn - Karies, andel barn med DMFT=0 (dvs ingen karies el fyllinger) Tall freligger ikke annå 5 år: F: 82 % (Ø: 83)* 12 år: F: 63 % (Ø: 60) 18 år: F: 22 % (Ø: 24) Vært en psitiv utvikling fr alle aldersgrupper de siste årene. Helsestasjn Fylkestannlegen + Høyde/vekt registreres hs 3. g 8.klasse lkalt. * F = Fredrikstad Ø = Østfld

20 Kategri Utvikling siste Tall Kilde(r) Bemerkninger Faktrer / hva måler vi 4-8 år g) Ssialt (MHV) g kulturelt miljø her kunne vi kanskje ønske ss mer inf gjennm kval u.s. / fkusgr.intervjuer? Valgdeltakelse, andel (g i frhldstall, landsgjennmsnittet = 100) 61,8 % (98) Fr innbyggere med innvandrerbakgrunn: ttalt 52 % (mt et landsgj.snitt blant innvandrere på 43 %). Med en btid på 20 år eller mer er gruppen mer deltakende enn ttalbeflkningen. Organisasjnsdeltakelse, tilbud g aktivitet 29,8 % deltar 1 g/mnd el ftere, i freningsliv, styrer, kveldsskler eller lignende i fritiden. Siden 2005 gått ned g pp mellm 96 g 99 i frhld til landsgj.snitt. SSB/KRD Valget Østf.u.s. Gruppene under 30 år er minst delaktige medl i idretten (=1/3 av F s beflkning) I bedriftsidretten: 2507 medl./ttalt 167 lag Vekst på medl siden 1990 Frivillighetsmeldi nga (FK) tall Musikkrådet har 55 kr/krps g 1450 medl. Speiderrg i F: 800 medl.

21 DNT Nedre Glmma (tilsluttet Den Nrske Turistfrening) hadde ved utgangen av 2011, 2400 medlemmer. Frivillige barne- g ungdmsfreninger: 39 Redusert fra 48 i 2009 Sarpsbrg: 64 (red fra 111) Medlem i rganisasjn, klubb, lag, frening, år, andel Andel (13-15 år) sm ppgir kl sm det tidspunkt de vanligvis spiller dataspill Kulturtilbud - Elever i Kultursklen, antall - Venteliste Kultursklen, antall Driftstilskudd til lag/freninger: 2,87 mill Økning fra 2,13 i ,5 % Ungdata J: 3 % / G: 9 % Ungdata 1025 (13/1000 innb.) 514 Økt fra 651 i 2010 Ned fra 624 i 2011 Kulturetaten/ Sarpsbrg: 4,52 mill (pp fra 3,27) Sarp: 789 (tilsvarer 14/1000) - Besøk bibliteket, antall (=2,4 per innb.) Økt fra i 2009 K13: 4,3 besøk per innb. - Besøk kin, antall - Besøk fritidsklubber, antall - Arrangementer St.Crix-huset, antall - Arrangementer Blå Grtte, antall Lavere enn 2012, men høyere enn 2011 Lavere enn tre fregående år Økt fra 424 i 2010 Relativt stabilt

22 Ressursbruk kultur g idrett - Nett driftsutgifter kultursektr, pr innb Fra i 2011 ASSS-snitt: Dr*: / Kr.s**: Nett driftsutgifter kulturskle, pr innb. 110 Fra 73 i 2011 ASSS-snitt: 233 Dr*: 149 / Kr.s**: Nett driftsutgifter flkebiblitek, pr innb. 191 Fra 186 i 2011 ASSS-snitt: 240 Dr*: 292 / Kr.s**: Nett driftsutgifter idrett, pr innb. 509 Fra 456 i 2011 ASSS-snitt: 757 Dr*: 548 / Kr.s**: 418 Kulturtilbud, tilgjengelighet g utvalg, andel sm ppgir dette sm bra 73 % Østf.u.s. * Drammen ** Kristiansand Gj.snitt i Østfld: 53,4 % KS I KS sitt kmmunebarmeter screr FK 2,3 (på en skala fra 1-6 der 6 er best) på «Kultur». 64,3 % Østf.u.s. Gj.snitt i Østfld: 63,2 % Ssiale møteplasser, tilgjengelighet, andel sm ppgir dette sm bra Ssial støtte Østf.u.s. Også på ssial støtte er det - Treffer venner g bekjente 1 g/uke 52 % stre variasjn på bakgrunn el mer av utdanningslengde g - Ingen nære persner å regne med 2,3 % yrkesaktivitet ved stre persnlige prblemer - Er fte alene selv m man skulle 6,6 % ønske å være sammen med andre år; ingen venner fr tiden 9,5 % Ungdata Nærmiljø - kvalitet KS I KS sitt kmmunebarmeter screr FK 3,8 (på en skala fra 1 til 6, der 6 er best) på «Nærmiljø»

Matrise løpende helseoversikt

Matrise løpende helseoversikt Matrise løpende helseoversikt Faktorene i tabellen er de som anses sentrale at kommunen jevnlig har oversikt over. Målet er god helseoversikt og muligheter for snarlig å kunne iverksette tiltak, justere

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer SØR-VARANGER KOMMUNE Oversikt ver helsetilstand g påvirkningsfaktrer Krtversjn Sør-Varanger kmmune 2016 Vedtatt i kmmunestyre xxxx 1 Sammendrag Gd flkehelse skapes gjennm gd samfunnsutvikling samtidig

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen. Tranøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Tranøy kmmune Rapprt 2014 Frrd På grunnlag av bestilling fra kntrllutvalget i Tranøy kmmune har KmRev NORD gjennmført frvaltningsrevisjn av kmmunens grunnskle. Kntrllutvalgets plikt

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba

Oppgradering for framtida Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden. Kvam Monica Ketelsen, Husbanken vest Husba Oppgradering fr framtida Husbankens låne- g tilskttsrdningar til ppgradering av bustaden Kvam 21.11.2017 Mnica Ketelsen, Husbanken vest Husba Bliger sm møter fremtidens behv! Det er et mål fr bligplitikken

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD MIDTFYLKET DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning Denne presentasjonen er tenkt som et innspill i forbindelse med fylkeskommunens og kommunenes oversiktsarbeid. Presentasjonen

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon

Folkehelseoversikt Askøy. Sammendrag/kortversjon Folkehelseoversikt 2016 -Askøy Sammendrag/kortversjon Hva er en folkehelseoversikt? Etter lov om folkehelse, skal alle kommuner ha oversikt over det som påvirker helsen vår, både positivt og negativt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

FOLKEHELSE I BUSKERUD

FOLKEHELSE I BUSKERUD FOLKEHELSE I BUSKERUD BUSKERUD FYLKE VARIASJON I KOMMUNER DEMOGRAFI LEVEKÅR SKOLE HELSE - MILJØ Innledning I denne presentasjonen vises statistikk og folkhelseindikatorer for Buskerud fylke. For å gi et

Detaljer

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN

Harstad Kommune TRYGGE LOKALSAMFUNN Harstad Kmmune TRYGGE LOKALSAMFUNN Eldredagen 2009: Arbeidslaget fra Harstad kmmune fikk Innsatsprisen fra Harstad eldreråd ved Liv Kristiansen. Strøsand, måking g alltid velvillig fr ss eldre, var stikkrd

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2016 Sjøskgen skle bygget i Minecraft av elever på 6. g 7. trinn http://sjskgenskle.n/sjeskgen-skle-bygget-i-minecraft.5961725-353187.html 1 Innhldsfrtegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, STEINKJER KOMMUNE 2015 Handlingsplan fr flkehelse i Steinkjer 2015 er skrevet i tråd med Kmmunedelplanene, Strategi fr flkehelse i Steinkjer kmmune 2013-2017, Flkehelseprfil

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer