Politilederundersøkelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politilederundersøkelsen 2008-2010"

Transkript

1 Politilederundersøkelsen En studie av politiledere og deres oppfatning om vilkår for ledelse i politiet Presentasjon av et utsnitt Norsk Politilederlag Gardermoen, Rune Glomseth Politihøgskolen

2 Utgangspunkt: 1.Hvem er norske politiledere? 2. Hva kjennetegner norske politiledere? 3. Hva kjennetegner norske politilederes vilkår for ledelse? Politilederundersøkelsen er en spørreundersøkelse som ble gjennomført medio juni til medio august i Målsettingen var å samle kunnskap om politilederne og om hva som karakteriserer deres ledelsessituasjon slik de selv oppfattet den. Undersøkelsen rettet seg mot ledere i norsk politi fra seksjonsledere til mellomledere og politimestre og ledere av særorgan. 581 ledere i norsk politi ble identifisert innenfor disse tre kategoriene ved hjelp av Politiets Fellesforbund sentralt og lokalt. Svarprosenten ble 62,1 prosent. Det er ikke tidligere gjennomført tilsvarende studie i Norge. Undersøkelsen tok utgangspunkt i Institutionslederen en undersøkelse av vilkår for ledelse i kommunale institutioner, fra 2004, av professorene Kurt Klaudi Klausen og Johannes Michelsen ved Syddanske Universitet. Rapport fra Politilederundersøkelsen leveres PHS og foreligger juli

3 Politilederundersøkelsen Om politiledelse et bakteppe 2. Ledernes bakgrunn kjønn, alder, lederutdanning, stilling 3. Ledelsesvilkår og karriereutvikling antall medarbeidere tid som leder antall lederjobber 4. Ledernes støttepersoner 5. Ledelsessituasjonen arbeidstid pr. uke lederroller, forventet, faktisk og ideell lederientitet 6. Ledernes tilfredshet og tanker om videre karriere 3

4 Ledere og ledelse er viktig i politiet Det er ledernes ansvar å sørge for at de ulike deler av politiorganisasjonen fungerer, utvikler seg og tilpasser seg de krav samfunnet og kriminalitetsutviklingen setter til politiet Lederne holder så å si nøkkelen til hvordan framtiden blir for medarbeiderne, de ulike polititjenestene og implementering av reformer og endringer slik at politiet kan bidra til sin del av velferdsproduksjonen i samfunnet trygghet og sikkerhet Lederne er ikke bare lederindivider som leder innenfor egen organisasjonsenhet. De er også en del av et ledelsessystem som skal fungere sammen Vær stolte av å være ledere i politiet. Det kan være grunn til det. Tenk på ledelse som noe dere kan jobbe med og videreutvikle både hos dere selv og i hele organisasjonen 4

5 Politiet mot Kunnskaps- og endringsledelse Ledere i politiet må ofte agere i et krysspress mellom politiske forventninger, administrasjon, media, publikum og egne medarbeidere Lederopplæringen må derfor være allsidig og omfatte samfunnsog organisasjonskunnskap, kulturforståelse og mangfold, kunnskap om nettverksbygging og kommunikasjons- og samhandlingskompetanse Fremtidens ledere må ha kompetanse i mangfold for å være i stand til å hente ut ressursene i en mangfoldig arbeidsstokk Rekruttering av ledere med forskjellig bakgrunn Samtidig må ny kompetanse tilføres dagens ledere Det blir viktig at morgendagens ledere har god evne til å lede gjennom omstillingsprosesser. 5

6 Politiet mot Kunnskapsbasert politiarbeid Skal omfatte hele organisasjonen og danne grunnlag for prioriteringer, fokusområder og strategier på kort og lang sikt Gjennom metodisk innhenting, bearbeiding, systematisering og analyse av informasjon skal det utarbeides strategiske og operative vurderinger Det forutsetter kunnskap om bakenforliggende årsaker til kriminalitet, lokale forhold, regionale og nasjonale sammenhenger samt hvilke mekanismer som fører mennesker inn i kriminalitet Politiets virksomhet skal skje i samspill og samarbeid med kommunen, lokalsamfunnet og andre relevante aktører At lederne i politidistriktene har kompetanse i å utøve kunnskapsbasert ledelse er en forutsetning for styring av ressursene og effektiv kriminalitetsbekjempelse 6

7 Politirollemeldingen 3 (s. 104) Lederkompetanse er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å utvikle politi- og lensmannsetaten. Det må stilles tydelige krav til ledelse i etaten. Topp- og mellomledernivået vil få utfordringen med å ta initiativet til og legge regi for strategiske prosesser. Ledere på operativt nivå vil utfordres både ift å levere kunnskap inn i strategiarbeidet og ikke minst ift til å utøve sitt lederskap i tråd med gjeldende strategier. Etaten må være forberedt på stadige endringer. Dette krever ledere som mestrer endringsledelse. Ledere er i kraft av sin normgivende posisjon viktige rollemodeller eller endringsagenter. Kunnskapsledelse..dette stiller etatens ledere overfor utfordringer som en også finner i typiske kunnskapsbedrifter. Ledelsesutvikling..for å imøtekomme ovennevnte krav til lederkompetanse, vil det være avgjørende å innarbeide rutiner for Glomseth: lederrekruttering Politilederundersøkelsen og leder- og ledelsesutvikling. 7

8 Kilde: Aftenposten, og Ukeavisen ledelse, Justisministeren om politiledelse Justisministeren ønsker flere kvalifiserte politiledere Mange av de utfordringene man møter er like uansett hvor man leder Politiet står overfor en brytningstid når det gjelder ledelse, den hierarkiske stilen som praktiseres i krig passer ikke helt i fredstid. Nå kreves en helt annen type lederstil. Det er viktig at politiet har tillit og skaper trygghet i befolkningen Politiledere er i dag lite tilstede i den offentlige debatten Politiledere må forstå sin rolle i et demokratisk samfunn Kvaliteten på lederskapet er svært viktig Politiledere må fange opp nye signaler i kriminalpolitikken Oppfordrer til mer åpenhet og samarbeid med lokale politiske myndigheter eks. politiråd Politiledere bør tenke over begrepet meroffentlighet knyttet til sitt lederskap i politiet Politiet kan ikke forvente mer penger, vi må se på organisering og ressursutnyttelse. Dette er en betydelig ledelsesoppgave. 8 8

9 Det to-sporede system Riksadvokaten Bidra til å redusere kriminalitet: 1. Fagledelse 2. Straffesaksbehandling 3. Utadrettet virksomhet Overordnet faglig ledelse med vekt på resultater og kvalitet på etterforskningen og påtaleavgjørelsene Politidirektoratet Politidirektoratets hovedoppgaver er faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. Oppgavene deres fordeler seg på Samordning av politidistriktenes og særorganenes mål, planer og arbeid. Ledelse av etaten. Personal- og organisasjonsutvikling. Støtte- og tilsynsoppgaver. Beredskap. Forvaltningsoppgaver. Behandling av klagesaker I praksis vil det foreligge overlappende kompetanse (myndighet) mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet og riksadvokaten når mål og prioriteringer skal fastsettes. Målformulering i fire faser: (1) POD, RA og JD samarbeider om utkast til St. prp. nr. 1 bl.a. når det gjelder satsningsområder og mål. (2) St.prp. 1 behandles politisk. (3) POD, RA og JD samarbeider om bl.a. målformuleringer i sine respektive styringsdokumenter. (4) Utsendelse av styringsdokumenter fra de nevnte etater. Kilde: Tor-Aksel Busch 9

10 Er det noe spesielt med politiledelse? noen momenter Del av offentlig sektor Makt, det sivile maktapparat Hva sier noen politiledere? Hva sier Politirollemeldingen? Hva sier justisministeren? Noen viktige faktorer: Organisasjonen, uniformert, hierarkisk Oppgavebredden, situasjonsmangfoldet Samfunnsoppmerksomhet, eksponert posisjon Flere bunnlinjer, ulike og uklare målsettinger Profesjonelle medarbeidere, kritisk til ledere og ledelse Kriminalitet har flere problemeiere eller aktører 10 10

11 Fire hovedtyper ledelsessituasjoner Daglig drift Utviklingsledelse Politiledelse Aksjonsledelse Strategisk ledelse 11 11

12 Ledelsessituasjonen noen sentrale faktorer Det tosporede system Sterk og innflytelsesrik fagforening Mediafokus om oppgaveløsning etc Profesjonelle medarbeidere Variasjon og spennet i oppgaver Det sivile maktapparat Hierarkisk Organisasjon Målstyring Regelstyring Verdistyring Politisk styring Del av offentlig sektor særlige utfordringer 12

13 Politiledelse, noen faktorer Tillit/omdømme Vilje og mot Effektivitet Politiledelse Relasjoner Prosesser Mål 13

14 Perspektiver på ledelse og endring Mål ledere når Prosesser ledere skaper Relasjoner ledere er i Kilder ledere handler fra Kilde: Hildebrandt,

15 Politiledelse Resultater Mål Ledere Prosesser Relasjoner Ansatte Politiet som organisasjon:, strukturen, kulturen, organisasjonsprosessene, Glomseth: menneskene, Politilederundersøkelsen interessentene, omgivelsene

16 Utfordring til politiledere Vilje til lederskap Hvorfor vil du være leder i politiet? Hva vil du med ditt lederskap? Hva er ditt bilde av godt politilederskap? Hva er ditt bilde av en god politileder? Hvem leder du? Hva trenger de av deg? Ledelse er et valg Ikke bare en stillingsbetegnelse Det er ikke minst en måte å tenke og handle på Hva legger du i din lederrolle? Ledelse er et fag det kan profesjonaliseres Ledelse er å tenke og lede i helheten 16 16

17 Norske politiledere alder og kjønn Kjønn Prosent Verdi Kvinne 11,4 39 Mann 88,6 304 Total Ledernes alder i år Prosent Verdi , , , eller mer 6,1 22 Total

18 Norske politiledere - stilling Nåværende lederstilling Prosent Verdi Politimester/leder for særorgan 5 18 Visepolitimester 1,4 5 Administrasjonssjef 4,5 16 Påtaleleder 2,5 9 Statsadvokat 1,1 4 Avdelingsdirektør 1,7 6 Driftsenhetsleder (geografisk eller funksjonell) 35,8 135 Lensmann tjenestestedsleder 23,0 82 Seksjonsleder 16,5 59 Annet 6,4 23 Total

19 Norske politiledere - lederutdanning Lederutdanning Prosent Befalskole 33,7 Krigsskole 2,2 Forsvarets Høyskole 2,0 Interne kurs i organisasjon og ledelse, ikke formalisert med studiepoeng 61,0 Eksterne kurs i organisasjon og ledelse, ikke formalisert med studiepoeng 32,3 Lederutvikling i regi av PHS, ikke formalisert med studiepoeng 25,6 Funksjonsrettet ledelse i regi av PHS, 15 studiepoeng 4,5 Lederutdanningen LOU-I i regi av PHS, 30 studiepoeng 25,0 Lederutdanningen LOU-II i regi av PHS, 30 studiepoeng 9,8 Lederutdanning gitt av høgskole/universitet formalisert med inntil 60 studiepoeng 19,1 Masterutdanning i organisasjon og ledelse i regi av høgskole/universitet formalisert med 90 studiepoeng eller mer 2,2 Ingen former for kurs eller utdanning i organisasjon og ledelse 5,1 Annet 9,3 19

20 Norske politiledere - lederutdanning Lederutdanning Kjønn Kvinne Mann Befalskole 10,3 36,8 Krigsskole 0,0 2,7 Forsvarets Høyskole 2,6 1,3 Interne kurs i organisasjon og ledelse, ikke formalisert med studiepoeng 41,0 63,5 Eksterne kurs i organisasjon og ledelse, ikke formalisert med studiepoeng 30,8 33,1 Lederutvikling i regi av PHS, ikke formalisert med studiepoeng 5,1 28,8 Funksjonsrettet ledelse i regi av PHS, 15 studiepoeng 5,1 4,0 Lederutdanningen LOU-I i regi av PHS, 30 studiepoeng 38,5 23,4 Lederutdanningen LOU-II i regi av PHS, 30 studiepoeng 15,4 10,0 Lederutdanning gitt av høgskole/universitet formalisert med inntil 60 studiepoeng 25,6 18,7 Masterutdanning i organisasjon og ledelse i regi av høgskole/universitet formalisert med 90 studiepoeng eller mer 2,6 2,3 Ingen former for kurs eller utdanning i organisasjon og ledelse 10,3 4,0 20

21 Norske politiledere antall medarbeidere Antall medarbeidere Prosent Verdi , , , , , , og over 8,4 30 Total

22 Norske politiledere tid som leder Tid som leder i politiet samlet Prosent Verdi 0-2 år 8, år 8, år 25, år eller mer 57,1 205 Total

23 Norske politiledere antall lederjobber før nåværende Antall lederjobber i politiet før nåværende jobb Prosent Verdi Ingen 35, , , , , , ,3 1 7 eller flere 2,0 7 Total

24 Norske politiledere - fagforeningstilhørighet Medlemskap i fagforening Prosent Verdi Politiets fellesforbund 57,7 205 PEL - Politijuristene 11,0 39 NTL 0,3 1 Norges Lensmanns og politilederlag 24,8 88 Annet 7,0 25 Totalt

25 Norske politiledere - støttepersoner Politiledernes viktigste støttepersoner i lederjobben, i prosent Liten betydning Noe betydning Stor betydning Meget stor betydning Stor og meget stor betydning sammenslått Nærmeste leder 7,8 23,7 32,4 26,8 59,2 Lederkolleger 3,1 23,7 43,9 26,8 70,7 Medarbeidere 1,4 20,9 48,5 28,4 76,9 Mentor, coach, veileder 14,5 10,9 4,4 2,7 7,1 Familie og venner 18,4 35,9 16,7 12,7 39,4 Fagforening 26,4 22,2 9,4 0,9 10,3 25

26 Norske politiledere arbeidstid pr. uke Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Prosent Verdi Inntil 40 timer 20, timer 38, timer 28, timer 8, timer eller mer 3,9 14 Totalt

27 Arbeidstid fordelt på stilling Arbeidstid pr. uke i gjennomsnitt fordelt på stilling I prosent Stilling Politimester / leder særorgan Avdelings - direktør Visepolitimester Administrasjonssjef Statsadvokat Påtaleleder Driftsenhetsleder Lensmann Tjenestestedsleder Seksjonsleder Inntil 40 timer 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 19,4 25,6 27, timer timer timer 25,0 40,0 43,8 25,5 33,3 33,3 41,8 40,2 31,0 50,0 40,0 18,8 25,5 55,6 50,0 23,1 26,8 34,5 12,5 0,0 18,8 25,5 0,0 0,0 11,2 7,3 3,4 55 timer 12,5 20,0 0,0 25,5 11,1 16,7 4,5 0,0 3,4 eller mer Total

28 Norske politiledere prioritet ift ledelsesfunksjon, enkel tabell Forventninger Faktisk bruk av tiden (reell praksis) Ideell bruk av tiden Faglig ledelse Administrativ ledelse Personalledelse Strategisk ledelse

29 Norske politiledere - identitet Politiledernes lederidentitet Meget liten betydning Liten betydning Noen betydning Stor betydning Meget stor betydning Stor og meget stor betydning sammenslått Min faglige identitet er viktigst Min identitet som leder er viktigst Min identitet som leder og min faglige identitet er like viktige

30 Norske politiledere generell tilfredshet Generell tilfredshet i nåværende jobb Kjønn i prosent Kvinne Mann Meget tilfreds Tilfreds Verken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2.7 0,3 30

31 Norske politiledere videre karriere Kunne du på et tidspunkt tenke deg å fortsette din karriere i en annen type stilling: Kjønn Kvinne Mann Ja Nei Kanskje Ja Nei Kanskje I en mer ansvarsfull lederstilling i politiet I en annen stilling enn lederstilling i politiet Innenfor et annet fagområde i politiet I annen type stilling i annen del av offentlig sektor utenfor politiet I annen type stilling i privat sektor

32 Takk for oppmerksomheten 32

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9

Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Hvordan håndterer driftsenhetsledere forholdet mellom politiets samfunnsoppdrag og måltall? LOU II kull 9 Gry Lene Sem Ida Melbo Øystese Dag Rune Omland Leif Ole Topnes John Kristian Thoresen Frode G.

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/01185-87 011.2 11.11.2010 Resultatreform i politi- og lensmannsetaten - oversendelse av rapporter

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE

LOK - PROSJEKTET. Delrapporter LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE LOK - PROSJEKTET LEDELSE - ORGANISERING - KOMPETANSE Delrapporter Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no Innholdsfortegnelse Delrapport

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer