LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING"

Transkript

1 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING Delstudium 1: 30 studiepoeng Delstudium 2: 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 8. desember 2010

2 Innledning for begge delstudiene Reformer og endringer preger politiet som andre offentlige etater. Politiledere stilles overfor stadig nye krav og forventninger med blant annet økt fokus på god resultatoppnåelse, effektivitet og evne til endring. Betydningen av ledelse i politiet uttrykkes i sentrale styringsdokumenter som omhandler politiets rolle, oppgaver og utfordringer. Ledelse i politi- og lensmannsetaten har mange likheter med ledelse i andre typer organisasjoner, og kan begrunnes og forstås i lys av grunnleggende organisasjonsog ledelsesteori. Samtidig er det noe som er spesifikt for ledelse i offentlige virksomheter. Ledere i det offentlige er forpliktet på demokratiske og rettsstatlige verdier med forventninger om å tjene fellesskapet og forvalte fellesverdier ut fra politiske føringer og utfordringer. Politiledere er ansvarlig for at justispolitikk blir omsatt i praktisk handling. I tillegg har politiet som samfunnets sivile maktapparat sine spesielle utfordringer som forutsetter en særskilt innsikt i den samfunnsmessige og kulturelle konteksten for denne institusjonen og særlige kunnskaper om etaten. Et politi som skal tjene et samfunn i stadig utvikling, krever også politiledere med evne og vilje til å utvikle og endre organisasjonen for å møte stadig nye utfordringer. Politihøgskolen tilbyr videreutdanning i Ledelses- og organisasjonsutvikling (LOU) for alle ledere i politi- og lensmannsetaten. Studiet er todelt; LOU 1 og LOU 2 som hvert er på 30 studiepoeng. De bygger på hverandre, men kan gjennomføres som separate studier. Del 1 (LOU 1) gir en grunnleggende innføring i ledelses- og organisasjonsfaget, og knytter dette spesielt til forståelse av politiet som organisasjon, politilederrollen og individuell lederutvikling. Studieplan LOU - generelt Side 1

3 Del 2 (LOU 2) bygger på LOU 1 og fokuserer spesielt på modernisering av offentlig sektor, ledelse i det offentlige, og strategisk ledelse og endringsledelse i politiet. Samtidig fortsetter det individuelle utviklingsarbeidet med vekt på bevisstgjøring av den enkeltes lederidentitet og økt forståelse av lederrollen. Studiets formål De to delstudiene i Ledelses- og organisasjonsutvikling skal hver for seg og samlet utdanne og utvikle kompetente ledere som er trygge, reflekterte og løsningsorienterte, og som kan bidra i videreutviklingen av norsk politi. Læringsarbeidet fram mot dette formålet er konkretisert i studieplanen for - Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1), s Ledelses- og organisasjonsutvikling 2 (LOU 2), s Studieplan LOU - generelt Side 2

4 Del 1: Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1) Studietilbudet Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1) skal gi studentene en grunnleggende innføring i sentrale begreper og teorier om organisasjon og ledelse. Denne kunnskapen skal gi den enkelte student økt organisasjonsforståelse og større innsikt i politilederrollen og politiets yrkeskultur som grunnlag for videreutvikling av politiorganisasjonen. Studiet vektlegger systematisk bevisstgjøring og videreutvikling av egen lederfunksjon og lederrolle og utøvelse av ledelse i praksis. Studentene utfordres til å reflektere over og arbeide bevisst med egne lederutfordringer gjennom hele studiet. De skal bevisstgjøres på hvordan de som ledere spiller viktige roller i faglig, sosial og kulturell drifting og utvikling av organisasjonen. Studiet gir 30 studiepoeng. 1. Målgruppe LOU 1 retter seg mot ledere på ulike nivåer i politi- og lensmannsetaten. 2. Opptakskrav Søkere må være tilsatt i en lederstilling i politi- og lensmannsetaten. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Studieplan LOU Side 3

5 3. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - formidle og anvende sentrale begreper, modeller og teorier innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse - bidra til utvikling og nytenking i organisering, styring og ledelse i egen organisasjon og politiet generelt - framstå med økt innsikt og trygghet i lederrollen Studiet er organisert i fire hovedtemaer som samlet skal fremme arbeidet mot studentenes helhetlige læringsutbytte. 3.1 Organisasjon og ledelse Studiet gir en grunnleggende innføring i sentrale begreper, modeller og teorier innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse. Dette utgjør et nødvendig faglig bakteppe for å kunne analysere og forstå sider ved egen organisasjon og ledelse. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha grunnleggende kunnskap om - ulike perspektiver på organisasjoner - formelle og uformelle trekk i organisasjoner - organisasjons- og ledelsesprosesser - organisasjon og omgivelser - lederroller, lederstiler og lederatferd - arbeids- og lederpsykologi - personal- og kompetanseledelse - relasjonsledelse - ledelse og mangfold Studieplan LOU Side 4

6 Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - anvende grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, modeller og teorier innenfor fagfeltet organisasjon og ledelse - belyse problemstillinger i egen praksis med bruk av teori 3.2 Politiet som institusjon og organisasjon Politiets mandat og rolle som samfunnsinstitusjon medfører ansvar og oppgaver i det sivile maktapparatet. Dette er et viktig bakteppe for å forstå politiet som organisasjon. Studiet fokuserer på hvordan politiet er organisert, styres og ledes, samt ledernes rolle og ansvar ut fra samfunnsmandatet. Ledernes kulturelle og relasjonelle samspill med omgivelsene og ansatte i arbeidet mot organisasjonens mål, blir vektlagt. Etisk refleksjon og bevissthet utgjør en viktig del av lederskapet. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha kunnskap om - politiets rolle og mandat som samfunnsinstitusjon - politiets organisering, styring og ledelse - ulike styringsformer i politiet, med særlig vekt på mål- og resultatstyring - ledelse og medbestemmelse i politiet - politiledelse og etikk Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - beskrive, analysere og vurdere organisering, styring og ledelse i egen organisasjon - utøve etisk refleksjon i eget lederskap - påvirke etisk bevisstgjøring i egen organisasjon Studieplan LOU Side 5

7 3.3 Sentrale virkemidler for styring og utøvelse av ledelse Trygge ledere må ha god kjennskap til sentrale virkemidler for utøvelse av styring og ledelse i praksis. De må også kunne reflektere over egne erfaringer med og få trening i praktisk lederutøvelse ved bruk av sentrale virkemidler. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha - grunnleggende kunnskap om virksomhetsplanlegging og styring, med særlig vekt på forståelse av lederens rolle og ansvar i arbeid med Strategisk analyse i politiet VP- prosesser Styringsdialogen Politimesterens styringsverktøy (PSV) Mediekommunikasjon - grunnleggende kunnskap om arbeidsrett, med spesiell vekt på forståelse av lederens ansvar og rolle i arbeid med Hovedavtalen/medbestemmelse Drøftinger/forhandlinger HMS - grunnleggende kunnskap om personalledelse, med spesiell vekt på lederens ansvar og rolle i arbeid med Kompetanseplanlegging Medarbeidersamtaler Konflikthåndtering/den vanskelige samtalen Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - mestre relevante virkemidler for styring og ledelse i politiet i praksis - håndtere media Studieplan LOU Side 6

8 3.4 Lederens egenutvikling Den enkelte students utvikling som leder står sentralt og vil gjennomgående være i fokus gjennom hele studiet. Utviklingsprosessen vil foregå i samspill med veiledere og medstudenter i studiet, og i samhandling med ledere og medarbeidere i egen organisasjon. Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - begrunne og vise hva de ønsker å stå for i sitt lederskap - vise innsikt i sterke og svake sider ved eget lederskap - reflektere over egen lederutøvelse og justere denne ut fra veiledning og tilbakemelding 4. Organisering og arbeidsmåter Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid i hjemmeperiodene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av måneder. Utdanningen er anslått til ca. 840 timer. Samlingene utgjør ca. 245 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentene skal bidra i hverandres læring blant annet ved å gi og motta veiledning, skriftlig og muntlig. På hver samling blir det avsatt tid til organisert gruppeveiledning med utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer og problemstillinger. Studiearbeidet vil også bli knyttet opp mot konkrete oppgaver på eget arbeidssted i hjemmeperiodene. Studieplan LOU Side 7

9 Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: Utarbeide individuell utviklingsplan (inntil 1200 ord), gjennomføre planen gjennom studieåret og skrive avsluttende refleksjonsnotat (inntil 1200 ord) Individuell fagoppgave med analyse og vurdering av sider ved egen organisasjon som grunnlag for praksisutvikling (inntil 2200 ord) Prosjektoppgave i gruppe (inntil 4500 ord) 5. Vurdering Studentene skal ved avslutningen av studiet dokumentere læringsutbyttet på grunnlag av: Skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager Muntlig eksamen Det benyttes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Studentene må ha bestått skriftlig eksamen for å kunne framstille seg til muntlig eksamen. Det gis en samlet karakter der muntlig eksamen kan justere karakteren inntil ett trinn. 6. Litteratur 6.1 Obligatorisk pensum 1 (inntil 1918 sider) Bang, H. & Midelfart, T. N. (2012). Effektive ledergrupper. Oslo: Gyldendal Akademisk. Pensum: Kap (135 sider) Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (5. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Pensum: Kap (448 sider) Hansen, J. L. & Christophersen, J.(2009). Integritet og innflytelse: Om å lede mennesker effektivt. Oslo: Abstrakt forlag. Pensum: Kap. 1,2,3,4. (205 sider) 1 Pensum er revidert november 2015 Studieplan LOU Side 8

10 Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J.(2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (449 sider) Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 3,6,7,9. (117 sider) Rød, A. (2015). Endring: Systeminspirert ledelse i praksis. Oslo: Flux. (256 sider) Senge, P., Hamilton, H., & Kania, J. (2015) The dawn of systems leadership. Stanford Social Innovation Review, (Winter 2015). Hentet fra: (13 sider) Spurkeland, J. (2012). Relasjonskompetanse: Resultater gjennom samhandling. Oslo: Universitetsforlaget. (308 sider) 6.2 Selvvalgt pensum Ca. 100 sider er selvvalgt pensum og skal godkjennes av fagansvarlig i god tid før eksamen. 6.3 Forutsettes kjent Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005, nr. 62. (2005). Hentet 10. november 2010 fra: html&emne=arbeidsmilj%D8lov*&& Driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten (2010). Oslo: Politidirektoratet. Grunnleggende verdier, moral og etikk- En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. (2009). Oslo: Politidirektoratet. Hentet 21. november 2013 fra %20versjon% pdf Hovedavtalen i staten gjeldende fra 1. februar 2009 til 31. desember Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2009). Hentet 10. november 2010 fra: Studieplan LOU Side 9

11 NOU 2009:12. (2009). Et ansvarlig politi: Åpenhet, kontroll og læring: Evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars Oslo: Departementenes servicesenter. Hentet 21. november 2013 fra NOU 2012:14 (2012) Rapport fra 22.juli-kommisjonen. Oslo: Departementets servicesenter. Hentet 21. november 2013 fra NOU 2013:9. (2013). Ett politi: Rustet til å møte fremtidens utfordringer: Politianalysen. Oslo: Departementets servicesenter. Hentet 21. november 2013 fra Operativ mediehåndbok for politiet. (2010). Oslo: Politidirektoratet. Plan for mangfoldsarbeidet i politiet og lensmannsetaten. (2008). Oslo: Politidirektoratet. Politiet mot 2020: Bemannings- og kompetansebehov i politiet. (2008). Oslo: Politidirektoratet. Hentet 21. november 2013 fra St.mld. nr. 22 ( ). (2001). Politireform 2000: Et tryggere samfunn. Oslo: Justis- og politidepartementet. Hentet 21. november 2013 fra ld-nr html?id= St.mld. nr. 42 ( ). (2005). Politiets rolle og oppgaver. Oslo: Justis- og politidepartementet. Hentet 21. november 2013 fra ld-nr html?id= St. prop. 61 LS ( ). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen Studieplan LOU Side 10

12 nærpolitireformen). Hentet 19.oktober 2015 fra Virksomhetsstyring: Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet. (2010). Oslo: Politidirektoratet 6.4 Anbefalt litteratur Egge, M. & Ganapathy, J. (2010). Kan man rekruttere uten tillit? I S. R. Runhovde (Red.), Tillit til politiet (PHS Forskning 2010:4). Oslo: Politihøgskolen. (16 sider). Ekman, G. (2004). Fra prat til resultat: Om lederskap i hverdagen. Oslo: Abstrakt forlag (132 sider) Johannessen, S. O. (2013). Politikultur, identitet, makt og forandring i politiet. Trondheim: Akademika forlag. (259 sider) Johannessen, S.0. & Glomseth R. (Red.) (2015). Politiledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (465 sider) Studieplan LOU Side 11

13 Del 2: Ledelses- og organisasjonsutvikling 2 (LOU 2) Studietilbudet Ledelses- og organisasjonsutvikling 2 (LOU 2) bygger på Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1). LOU 2 vektlegger spesielt ledelse i og endring av offentlig sektor, endring og endringsledelse i politiet, strategisk ledelse, organisasjons- og erfaringslæring, kunnskaps- og kompetanseledelse, samt mangfolds- og inkluderingsledelse. Politilederrollen er sentral i studiet. Det betyr at studentene gjennom LOU 2 forventes å videreutvikle kunnskaper og analytiske ferdigheter og blir seg ytterligere bevisst sine verdier som leder. Studiet fokuserer på at studentene skal styrke sin lederidentitet. De skal få økt bevissthet om hvordan de som ledere spiller viktige roller i drift, utvikling og tilpasning av politiet og de menneskelige ressurser til samfunnets behov. Studiet gir 30 studiepoeng. 1. Målgruppe Studiet retter seg mot ledere på ulike nivåer i politi- og lensmannsetaten. 2. Opptakskrav Søkere må - være tilsatt i en lederstilling i politi- og lensmannsetaten - ha minimum 2 års erfaring som leder i politiet - ha godkjent eksamen fra Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1) eller tilsvarende studier fra universitet eller høgskole Søkere må enten dokumentere utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller generell studiekompetanse, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Studieplan LOU Side 12

14 3. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene skal etter gjennomført utdanning - kunne initiere utvikling og nytenking i organisering, styring og ledelse i egen virksomhet - kunne utvikle og befeste godt samarbeid med relevante samfunnsaktører - framstå med selvinnsikt, trygghet og profesjonalitet i lederrollen og med tydelig lederidentitet På LOU 2 legges det vekt på videreføring, faglig avgrensing og fordypning innenfor de samme fire hovedområdene som LOU Organisasjon og ledelse Studiet gir en videreføring og kontekstuell fordypning i teorigrunnlaget fra LOU 1. Formålet er at studentene skal tilegne seg økt innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, deres struktur, kultur og ledelsesprosesser, med særlig fokus på offentlig sektor og politiet. Studiet skal gi studentene nødvendig kunnskaper og innsikt til å kunne være viktige bidragsytere i endrings- og utviklingsprosesser i politiet. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha inngående kunnskap om - samfunnsmessige utviklingstrekk - kriminalitetsbildet og sentrale trekk ved kriminalitetsutviklingen - offentlig organisering, styring, strategi og endring - ledelse og modernisering av offentlig sektor - endring og endringsprosesser i politiet med utgangspunkt i viktige styringsdokumenter, interne og eksterne påvirkningsfaktorer og endringskrefter - ledelse av kunnskapsvirksomheter og kunnskapsmedarbeidere Studieplan LOU Side 13

15 Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne beskrive, analysere, vurdere og begrunne endringsprosesser og reformer i politiet 3.2 Politiet som institusjon og organisasjon Kunnskapsgrunnlaget fra hovedtemaet Organisasjon og ledelse gir et nødvendig bakteppe for å kunne beskrive, analysere og reflektere over forhold i organisasjonen som påvirker egen lederutøvelse. Spesielt viktig blir en forståelse av politiet som institusjon, organisering av politiet, styringssystemene og ledernes rolle og ansvar i samspillet med ansatte for å nå organisasjonens mål. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha inngående kunnskap om - politiets rolle og mandat som samfunnsinstitusjon med vekt på forholdet makt, demokrati og politi - politi og samfunn i samhandling, herunder politiets omdømme og tillit, og forhold til media - ledelses- og styringsprosesser i politiet - politiets yrkeskultur og ledelse - kunnskapsbasert ledelse av politiets arbeid - organisasjonslæring, kompetanse- og kunnskapsledelse - mangfolds- og inkluderingsledelse Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - beskrive, analysere og vurdere ulike sider av organisering, styring, kultur og ledelse i egen organisasjon - bidra i utviklingen av politiet som lærende organisasjon - anvende politiets kommunikasjonsstrategi Studieplan LOU Side 14

16 3.3 Sentrale virkemidler for styring og utøvelse av ledelse LOU 2 vektlegger særlig virkemidler knyttet til styring, endrings- og beslutningsprosesser. Studentene skal reflektere over egne erfaringer med og få ytterligere trening i praktisk lederutøvelse. Kunnskaper Studentene skal etter gjennomført utdanning ha inngående kunnskap om - sentrale virkemidler for utøvelse av styring og endringsledelse i politiet - beslutningsprosesser og de mekanismer som innvirker på disse Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning kunne - innhente, analysere og vurdere nødvendig informasjon og kunnskap for å fatte gode beslutninger - initiere, planlegge, iverksette og lede endring og endringsprosesser - anvende mål- og resultatstyring, og økonomistyring i politiets arbeid - gjennomføre og følge opp strategisk kompetanseplanlegging - evaluere og bidra til erfaringslæring 3.4 Lederens egenutvikling Den enkelte students egenutvikling er en viktig del av studiet også på LOU 2. Den individuelle lederutviklingen vil foregå i samspill med veiledere og medstudenter i studiet og med ledere og medarbeidere på egen arbeidsplass. Ferdigheter Studentene skal etter gjennomført utdanning - vise økt innsikt i sterke og svake sider ved eget lederskap - kunne reflektere over politilederrollen, egen lederrolle og egen lederidentitet - ha utarbeidet egen lederplattform - videreutvikle egen lederutøvelse under veiledning Studieplan LOU Side 15

17 4. Organisering og arbeidsmåter Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid i hjemmeperiodene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av måneder. Utdanningen er anslått til ca. 840 timer. Samlingene utgjør ca. 245 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En av samlingene inkluderer en studietur. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og skal særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentene skal bidra i hverandre læring blant annet ved å gi og motta veiledning, skriftlig og muntlig. På hver samling blir avsatt tid til organisert gruppeveiledning med utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer og problemstillinger. Studiearbeidet vil også bli knyttet opp mot konkrete oppgaver på eget arbeidssted i hjemmeperiodene. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: Utarbeide individuell utviklingsplan (inntil 1200 ord), gjennomføre planen gjennom studieåret og skrive avsluttende refleksjonsnotat (inntil 1200 ord) Presentasjon av eget lederskap i studentgruppa Individuell fagoppgave med analyse av og refleksjon over planlegging og gjennomføring av en endringsprosess ved eget arbeidssted (inntil 2500 ord) Faglig notat etter gjennomført studietur (inntil 1200 ord) Ha ansvar for en nettbasert læringsaktivitet som involverer medstudenter Studieplan LOU Side 16

18 5. Vurdering Studentene skal ved avslutningen av studiet dokumentere læringsutbyttet på grunnlag av: Prosjektoppgave i gruppe (inntil ord) Individuell muntlig eksamen Det benyttes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det gis separat karakter for de to eksamenene. Begge eksamener må være bestått før studentene kan få studiebevis. 6. Litteratur 6.1 Obligatorisk pensum 2 (1868 sider) Busch, T., Johnsen, E., Klausen, K. K. & Vanebo, J. O. (Red.) (2005). Modernisering av offentlig sektor: New Public Management i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap.1-9, 16-22, 24. (328 sider) Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S. J. & Vanebo, J. O.(2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. (246 sider) Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S. J., & Vanebo, J. O. (2009). Strategisk ABCD analyseverktøy for strategisk ledelse: Arbeidshefte til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. (59 sider) Busch, T., Johnsen, E. & Vanebo, J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap. 1-3, 5, 7-9. (181 sider) Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G. & Røvik, K. A. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. (189 sider) 2 Pensum er revidert august 2012 Studieplan LOU Side 17

19 Cockroft, T. & Beattie, I. (2009). Shifting cultures: Managerialism and the rise of performance. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 32(3), (Distribueres elektronisk) Filstad, C. (2010). Organisasjonslæring: Fra kunnskap til kompetanse. Bergen. Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 1-7, (186 sider) Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Pensum: Kap (303 sider) Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: Kap. 1-6, 8-9. (195 sider) Klausen, K. K.(2004). Strategisk ledelse: De mange arenaer. Odense: Syddanske universitetsforlag. Pensum: Kap. 1-3, 7-8. (135 sider) Schafer, J. A. (2009). Developing effective leadership in policing: Perils, pitfalls, and paths forward. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 32(2), (Distribueres elektronisk) 6.2 Forutsettes kjent Driftsanalyse av politi- og lensmannsetaten. (2010) Oslo: Politidirektoratet. NOU 2009:12. (2009). Et ansvarlig politi: Åpenhet, kontroll og læring: evalueringsrapport fra utvalget oppnevnt av Justis- og politidepartementet 5. mars Oslo: Departementenes servicesenter. Politiet mot 2020: Bemannings- og kompetansebehov i politiet. (2008). Oslo: Politidirektoratet. Politiets kommunikasjonsstrategi. (2009). Oslo: Politidirektoratet. St.mld. nr. 22 ( ). (2001). Politireform 2000: Et tryggere samfunn. Oslo: Justis- og politidepartementet. Studieplan LOU Side 18

20 St.mld. nr. 42 ( ). (2005). Politiets rolle og oppgaver. Oslo: Justis- og politidepartementet. Virksomhetsstyring: Revidert instruks for styring av virksomheter underlagt Politidirektoratet. (2010). Oslo: Politidirektoratet. Studieplan LOU Side 19

LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING

LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDELSES- OG ORGANISASJONSUTVIKLING Delstudium 1: 30 studiepoeng Delstudium 2: 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 8. desember 2010 Innledning for begge delstudiene Reformer

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2015 1. Innledning Norges Bank, Stortinget og Departementene

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 22. februar 2017 1. Innledning Politiet står overfor komplekse utfordringer som følge av samfunns-

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler årlig en rekke forvaltningsmessige

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng

NTNU. Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse. 15 studiepoeng NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultetet for medisin og helse Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt- Norge) Emnebeskrivelse MDV 6247 Påbygning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN 15 STUDIEPOENG Utkast 7. mai 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av hendelser, fra daglige situasjoner

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITILEDELSE. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITILEDELSE. 60 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITILEDELSE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 22. februar 2017 1. Videreutdanning i politiledelse 1.1. Innledning Politiet står overfor store utfordringer i årene

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer

Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold Kritiske faktorer Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 14. Oktober 2015 Kjersti Nissen Å drive et utviklingsarbeid Et utviklingsarbeid/

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER 20 studiepoeng Modul 2B: Kriminalteknisk etterforskning av ulykker og ekstraordinære hendelser

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan. Coaching del 3

Studieplan. Coaching del 3 Studieplan Coaching del 3 Fokus på coaching av kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i organisasjoner. 30 studiepoeng 2 1. Innledning Dette studiet fokuserer på kreativitet, entrepenørskap og innovasjon.

Detaljer

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE

Dypere forståelse av egen rolle. Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE Dypere forståelse av egen rolle Svein Dyrrdal, leder IKT Drift NHH LEDERSKOLE BERGEN KOMMUNES LEDERSKOLE GULL 4505 prosess. Bergen kommunes lederskole tar utgangspunkt i de utfordringene ledere står ovenfor

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2B KULTURMINNEKRIMINALITET 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning I Norge har vi lange tradisjoner for vern

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING. 30 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING 30 studiepoeng Modul 1A: Kriminalteknisk etterforsking av åsted (15 studiepoeng) Modul 1B: Kriminalteknisk fotografering (7,5 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 11. september 2013 1. Innledning Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse 1

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3.

STUDIEPLAN. VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3. STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innleiing Informanthandsaming

Detaljer

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp.

Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Emneplan Praktisk lederutvikling 15 stp. Høgskolestudium med 15 studiepoeng i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge. Studiet består av 2 samlinger a 3 dager. Dag en på samlingene starter kl. 12.00 og

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING Kriminalteknikk: Modul 2D 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innleiing Det er

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER 20 studiepoeng Modul 2A: Fordypning i kriminalteknisk etterforskning av vold- og dødsfallsaker (15 studiepoeng)

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler en rekke oppgaver innen den sivile

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON Kriminalteknikk: Modul 2C 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning En av kriminalteknikkens

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED Kriminalteknikk: Modul 3D 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17.oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 60 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK ÅRSENHET Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Lederskap og mestring

Lederskap og mestring Lederskap og mestring Emnekode: E-MBA100_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: UiS EVU: Etter- og videreutdanning, UiS EVU: Etter- og videreutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer