STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL"

Transkript

1 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I POLITIETS FORVALTNINGSMESSIGE GJØREMÅL 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012

2 1. Innledning Politidistriktene behandler årlig en rekke forvaltningsmessige oppgaver og forvalter et til dels komplisert regelverk. Rettsområder som politiet har ansvar for innen forvaltningsområdet, fremgår blant annet av våpenloven, lov om vaktvirksomhet, utlendingsloven, veitrafikkloven og passloven m.fl. Politihøgskolen vil gjennom videreutdanning for ansatte i politiet med forvaltningsmessige oppgaver som spesialfelt, bidra til økt kvalitet i saksbehandlingen, og danne forståelse for politiets forvaltningsoppgaver som et kriminalitetsforebyggende virkemiddel. Studiet er organisert i en grunnmodul og flere påbygningsmoduler rettet mot bestemte saksområder: modul 1: Politiets forvaltningsmessige gjøremål 10 studiepoeng modul 2A: Våpenloven 5 studiepoeng modul 2B: Førekort og kjøreseddel - 5 studiepoeng modul 2C: Utlendingsforvaltning - 5 studiepoeng modul 2D: Politiets kontrollvirksomhet på forvaltningsområdene - 5 studiepoeng Påbygningsmodulene er uavhengige av hverandre og kan tas enkeltvis. 2. Formål Formålet med utdanningen er å bidra til at politiets forvaltningsmessige gjøremål utføres på en kvalitativ god måte slik at publikums rettsikkerhet ivaretas og kriminalitet kan forebygges. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 1

3 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgruppe Den primære målgruppen er ansatte i politiet som har forvaltningsmessige oppgaver som sitt hovedarbeidsområde eller som er tiltenkt å ha slike oppgaver i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner. 3.2 Opptakskrav Søkere til modul 1 må minimum ha arbeidet ett år med forvaltningsmessige gjøremål i politiet. Etter særskilt vurdering kan praksiskravet fravikes. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Søkere til modul 2A, 2B, 2C må ha bestått modul 1. Jurister kan søke direkte på modul 2. Søkere til modul 2D må enten ha bestått modul 1, ha utdanning fra Politiskolen/Politihøgskolen, eller mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 2

4 4. Modul 1: Politiets forvaltningsmessige gjøremål 10 studiepoeng 4.1 Læringsutbytte Generell kompetanse framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som saksbehandler vise selvstendig ansvar ved behandling av forvaltningsoppgaver i overensstemmelse med gjeldende regelverk Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning grunnleggende kunnskap om: politiet som forvaltningsorgan og de ulike forvaltingsoppgavene som er tillagt politiet de forvaltningsrettslige grunnprinsipper Forvaltingslovens saksbehandlingsregler med vekt på enkeltvedtak reglene om klage og ulike klageordninger rettskilder forvaltningsmessig gjøremål som ledd i forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse yrkesetikk taushetsplikt/-rett for politiet Ferdigheter anvende grunnleggende juridisk metode gjøre rede for politiets ulike forvaltningsmessige gjøremål anvende generelle forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler og prinsipper utøve saksbehandling i tråd med reglene om taushetsplikt begrunne utøvelsen av politiets forvaltningsoppgaver som et kriminalitetsforebyggende virkemiddel Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 3

5 4.2 Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 6 måneder. Modulen er anslått til ca. 280 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør ca. 70 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen: to individuelle oppgaver relatert til praksis (hver på inntil 1200 ord) en individuell teorioppgave (inntil 1200 ord) 4.3. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer. Det benyttes karakterene A til E for bestått og F for ikke bestått. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 4

6 4.4 Litteratur Obligatorisk pensum (530 sider) Boe, E. (2010): Grunnleggende juridisk metode. Oslo: Universitetsforlaget (2. utg). (170 sider) Auglend, R, H. Mæland og K. Røsandhaug (2004): Politirett. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel , 6.9 unntatt punkt 6.9.9, 11, 12, 13, 15 og 16 (81 sider) Eckhoff, T. og E. Smith (2010): Forvlatningsrett (9. utg). Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1 (avsnitt III VII), 11-12, 14, 15-20, (137) Myhre Lie, E. (2011): I forkant. Oslo: Gyldendal. Kapittel 1, 3 10 (274) Politidirektoratet (2009): Grunnleggende verider, moral og etikk, En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. 2. utg. POD-publikasjon nr. 2009/09 (26 sider). Lest 27. mars 2012, Anbefalt litteratur Gisle, J. (red) (2010): Jusleksikon med engelsk (4. utg). Oslo: Kunnskapsforlaget. Woxholth, G. (2011). Forvaltningsloven: kommentarutgave (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske. Kommentar til 13 13f. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 5

7 5. Modul 2A: Våpenloven 5 studiepoeng 5.1 Læringsutbytte Generell kompetanse framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som behandler av våpensaker vise selvstendig ansvar ved behandling av våpensaker i overensstemmelse med gjeldende regelverk Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning grunnleggende kunnskap om: Våpenloven m/ relevante forskrifter, rundskriv og forvaltningspraksis o generelle krav: vandel, edruelighet og skikkethet o spesielle krav: behov, samling, affeksjon mv. o saksbehandling: tillatelse, avslag, tilbakekall GAT våpen våpen skytebaner Ferdigheter behandle våpensaker i tråd med gjeldende regelverk anvende våpenlovgivningen som et ledd i kriminalitetsforebyggende arbeid 5.2 Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 6 måneder. Modulen er anslått til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 6

8 Samlingene utgjør ca 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: delta på en ekskursjon med etterfølgende refleksjonsnotat en individuell teorioppgave på inntil 2000 ord 5.3 Vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen på fire timer. Det benyttes karakterene A til E for bestått og F for ikke bestått. 5.4 Litteratur Obligatorisk pensum (342 sider) NOU 2011:9 Ny våpenlov. (169 sider) Auglend, R, H. Mæland og K. Røsandhaug (2004): Politirett. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 14 (10 sider) Rundskriv (Sosial- og helsedirektoratet) IS-7/2003, Pasienter som innehar våpen (4 sider) Rundskriv (POD) RPOD (5 sider) Øren, L. (2007): Skytevåpen identifisering. Nesbru: Vett og viten. Kapittel 4 og 17 (95 sider) Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 7

9 Rundskriv RPOD (POD) (59 sider) Forutsettes kjent Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften). (FOR ). Lest 26. mars 2012, Våpenloven: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) av 9. juni 1961 nr. 1. Lest 26. mars 2012, Anbefalt litteratur Miljøverndepartementet: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (FOR ). Lest 26. mars 2012, html Viltloven: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29. mai 1981 nr. 38. Lesst 26. mars 2012, Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 8

10 6. Modul 2B: Førekort og kjøreseddel - 5 studiepoeng 6.1 Læringsutbytte Generell kompetanse framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som saksbehandler av førerkort og kjøreseddel vise selvstendig ansvar ved saksbehandlingen i overensstemmelse med gjeldende regelverk Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning grunnleggende kunnskap om Veitrafikkloven og Yrkestransportloven m/ relevante forskrifter, rundskriv og forvaltningspraksis o generelle krav: Vandel, edruelighet, skikkethet og helsekrav o saksbehandling: tillatelse, avslag, tilbakekall og søknad om redusert tapsperiode tap av førerett og kjøreseddel i straffesak bruksforbud internasjonalt samarbeid registerføring Ferdigheter behandle saker etter vegtrafikkloven og yrkestransportloven med relevante forskrifter anvende regelverket som ledd i kriminalitetsforebyggende arbeid 6.2 Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 6 måneder. Modulen er Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 9

11 anslått til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: delta på ekskursjon med etterfølgende refleksjonsnotat en individuell teorioppgave på inntil 2000 ord 6.3. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen på fire timer. Det benyttes karakterene A til E for bestått og F for ikke bestått. 6.4 Litteratur Obligatorisk pensum (168 sider) Politidirektoratet: Rundskriv 2007/001: Håndhevingsinnstruks i førerkortsaker m.v.(40 sider) Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 10

12 Engstrøm, B. (Red.) (2012): Vegtrafikkloven og trafikkreglene: Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget (5. utg). Kapittel 1, samt kommentarene til 24, 24a, 33, 34, 39, 40 (128 sider) Forutsettes kjent Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. (Tapsforskriften). (FOR ). Lest 26. mars 2012, Samferdselsdepartementet: Forskrift om førerkort m.m.(førerkortforskriften), herunder vedlegg 1 Helsekrav. (FOR ). Lest 26. mars 2012, Vegtrafikklovgivningen. Oslo: Cappelen Akademiske forlag (siste versjon, oppdateres årlig) Yrkestransportloven (2002): Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av 21. juni 2002 nr. 45. Kapittel 7A kjøresedler 40 bruksforhold. Lest 26. mars 2012, Anbefalt litteratur Engsrøm, B.: Fra inndagning av førerkort til tap av førerett. Universitetsforlaget: Lov og Rett 03/2004 Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 11

13 7. Modul 2C: Utlendingsforvaltning - 5 studiepoeng 7.1 Læringsutbytte Generell kompetanse framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som behandler av utlendingssaker vise selvstendig ansvar ved behandling av utlendingssaker i overensstemmelse med gjeldende regelverk Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning grunnleggende kunnskap om: Utlendingsloven og statsborgerskapsloven m/relevante forskrifter, rundskriv og forvaltningspraksis o Saksbehandling: tillatelse, avslag, tilbakekall, bortvisning og utvisning o Politiets plass i utlendingsforvaltningen beskyttelse (Asyl, Dublinreglene) tvangsmidler og bostedskontroll avdekking av falsk identitet og falske dokumenter taushetsplikt straffesak og utlendingssak Ferdigheter behandle saker etter utlendingsloven og statsborgerskapsloven med relevante forskrifter anvende regelverket som ledd i kriminalitetsforebyggende arbeid 7.2 Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 6 måneder. Modulen er anslått til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 12

14 ekskursjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: delta på ekskursjon med etterfølgende refleksjonsnotat en individuell teorioppgave på inntil 2000 ord 7.3. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen på fire timer. Det benyttes karakterene A til E for bestått og F for ikke bestått. 7.4 Litteratur Obligatorisk pensum (281 sider) Vevestad, V. (Red.) (2010) Utlendingsloven. Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13 minus (281 sider) Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 13

15 7.4.2 Forutsettes kjent Statsborgerloven (2005). Lov om norsk statborgerskap (statborgerloven) av 10. juni 2005 nr. 51. Lest 26. mars 2012, Utlendingsdirektoratet: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsforskriften). Ikrafttreden 1. januar Lest 26. mars 2012, 0lover%20og%20forskrifter/Utlendingsforskriften.aspx Utlendingsloven (1988): Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. Lest 15. april 2010, Anbefalt litteratur Politidirektoratet: Veileder: Utelenindger og kriminalitet, Kontroll, metode og sanksjoner Bunæs R., K.O. Kvigne og B. Vandvik(red) (2004): Utlendingsrett. Oslo: Universtietsforlaget. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 14

16 8. Modul 2D: Politiets kontrollvirksomhet på forvaltningsområdene - 5 studiepoeng 8.1 Læringsutbytte Generell kompetanse framstå med økt innsikt og trygghet i rollen som kontrollør vise selvstendig ansvar ved behandling av kontrolloppgaver i overensstemmelse med gjeldende regelverk Kunnskaper Studentene har etter gjennomført utdanning grunnleggende kunnskap om: kontrollhjemler på de ulike forvaltningsområder gjennomføring av kontroll tverretatlig kontrollvirksomhet Ferdigheter utøve kontroll med tillatelser gitt av politiet anvende politiets forvaltningshjemler som et kriminalitetsforebyggende virkemiddel skrive rapporter i forvaltningssaker 8.2 Organisering og arbeidskrav Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 6 måneder. Modulen er anslått til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør ca. 40 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 15

17 En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: planlegge og gjennomføre kontroll i eget distrikt med avsluttende rapport et refleksjonsnotat etter gjennomført kontroll 8.3. Vurdering Studiet avsluttes med en individuell skriftlig seks timers hjemmeeksamen basert på en case. Det benyttes karakterene A til E for bestått og F for ikke bestått. 8.4 Litteratur Obligatorisk pensum (237 sider) Auglend, R, H. Mæland og K. Røsandhaug (2004): Politirett. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel (1 side) Vevestad, V. (Red.) (2010) Utlendingslvoen Kommentarutgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kommentar til 21 (6 sider) Stub, M. (2011): Tilsynsforvaltingens kontrollvirksomehet. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2, 3 og 9 (77 sider) Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 16

18 Myhrer, T-G. (2000): Politiet og taushetsplikten: et hinder for samarbeid med andre etater? Oslo: Justisdepartementet (60 sider) Politidirektoratet: Håndbok 2004/1: Kriminalitet knyttet til serveringssteder. Kapittel 1 5 (50 sider) Politidirektoratet: Rundskriv RPOD Vaktvirksomhet. Politiets saksbehandling og kontroll. (19 sider) Politidirektoratet:Rundskriv, Politiets utøvelse av utlendingskontroll på territoriet, herunder i grenseområdene (8 sider) Politidirektoratet: Rundskriv Grensekontrollrundskrivet (16 sider) Forutsettes kjent Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften). (FOR ). Lest 26. mars 2012, Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om vaktvirksomhet (FOR ). Lest 26. mars 2012, Utlendingsdirektoratet: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsforskriften). Ikrafttreden 1. januar Lest 26. mars 2012, 0lover%20og%20forskrifter/Utlendingsforskriften.aspx Utlendingsloven (1988): Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. Lest 15. april 2010, Vaktvirksomhetsloven: Lov om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) av 5. januar 2001 nr. 1. Lest 26. mars 2012, Våpenloven: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) av 9. juni 1961 nr. 1. Lest 26. mars 2012, Studieplan for videreutdanning i Politiets forvaltningsmessige gjøremål 2012 Side 17

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I FORVALTINGSOPPGÅVENE TIL POLITIET

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I FORVALTINGSOPPGÅVENE TIL POLITIET STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I FORVALTINGSOPPGÅVENE TIL POLITIET 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innleiing Politidistrikta utfører kvart år ei rekkje forvaltingsoppgåver og forvaltar

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler en rekke oppgaver innen den sivile

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 12. desember 2013 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL KRISEHÅNDTERING INNENFOR INTERNASJONALE POLITIOPERASJONER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING LEDERKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Politi- og lensmannsetaten har til enhver tid behov for rekruttering til ulike lederstillinger.

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE 2 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Etterforsking hvor IKT-teknologi er involvert, er i betydelig

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Enkelte av politiets oppgaver gjennomføres i dag av ansatte

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN

STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN STUDIEPLAN UTDANNING OPERATØRARBEID I OPERASJONSSENTRALEN 15 STUDIEPOENG Utkast 7. mai 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av hendelser, fra daglige situasjoner

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR OPERASJONSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2B KULTURMINNEKRIMINALITET 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning I Norge har vi lange tradisjoner for vern

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKING AV BRANNÅSTED Kriminalteknikk: Modul 3D 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17.oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I VOLD- OG DØDSFALLSAKER 20 studiepoeng Modul 2A: Fordypning i kriminalteknisk etterforskning av vold- og dødsfallsaker (15 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR VAKTLEDERE VED SENTRALE SAMFUNNSINSTITUSJONER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2015 1. Innledning Norges Bank, Stortinget og Departementene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING Kriminalteknikk: Modul 2D 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning Det er

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I ULYKKER OG EKSTRAORDINÆRE HENDELSER 20 studiepoeng Modul 2B: Kriminalteknisk etterforskning av ulykker og ekstraordinære hendelser

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I BRANN. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I BRANN. 20 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING FORDYPNING I BRANN 20 studiepoeng Modul 2C: Brannetterforskning (15 studiepoeng) Modul 3C: Kriminalteknisk etterforskning av brannåsted (5 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I TILRETTELAGTE AVHØR AV SÆRLIGE SÅRBARE PERSONER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I TILRETTELAGTE AVHØR AV SÆRLIGE SÅRBARE PERSONER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I TILRETTELAGTE AVHØR AV SÆRLIGE SÅRBARE PERSONER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3.juni 2014 Revisjon godkjent av rektor 10. mai 2016 Revisjon godkjent av rektor 8.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 Revisjon godkjent av rektor 19. mars 2014 1. Innledning Det er en sentral

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET ETTERFORSKNING FOR ANSATTE UTEN POLISIÆR UTDANNING.

STUDIEPLAN UTDANNING ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET ETTERFORSKNING FOR ANSATTE UTEN POLISIÆR UTDANNING. STUDIEPLAN UTDANNING ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET OG ETTERFORSKNING FOR ANSATTE UTEN POLISIÆR UTDANNING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 20. april 2015 1. Innledning Et stadig

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2C ARBEIDSMILJØKRIMINALITET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Hvert år omkommer ca. 45 arbeidstakere

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 1 FELLES FOR MILJØSTUDIENE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Miljøkriminalitet er kriminalitet som rammer

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING. 30 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I GENERELL KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING 30 studiepoeng Modul 1A: Kriminalteknisk etterforsking av åsted (15 studiepoeng) Modul 1B: Kriminalteknisk fotografering (7,5 studiepoeng)

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER. 5 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I TEGN OG SYMPTOMER PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDLER 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innledning Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK VURDERING OG DOKUMENTASJON Kriminalteknikk: Modul 2C 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning En av kriminalteknikkens

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I BRANNETTERFORSKING Kriminalteknikk: Modul 2D 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 15. februar 2012 Revidert 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innleiing Det er

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I K.R.E.A.T.I.V.- METODEN FOR INSTRUKTØRER I POLITIET

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I K.R.E.A.T.I.V.- METODEN FOR INSTRUKTØRER I POLITIET KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I K.R.E.A.T.I.V.- METODEN FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 19. mars 2019 1. Innledning For å øke rettsikkerheten og fremme en mer effektiv straffesaksbehandling, er

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR FORHANDLARTENESTA HOS POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR FORHANDLARTENESTA HOS POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING FOR FORHANDLARTENESTA HOS POLITIET 15 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 30. april 2014 1. Innleiing I den daglege operative tenesta har politiet kontakt med publikum

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR PÅTALEJURISTAR I POLITIET

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR PÅTALEJURISTAR I POLITIET STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR PÅTALEJURISTAR I POLITIET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Eit velfungerande og integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte,

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3.

STUDIEPLAN. VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3. STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTHANDSAMARAR Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTRETTLEIARAR Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innleiing Informanthandsaming

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV MILJØKRIMINALITET MODUL 2C ARBEIDSMILJØ - OG ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 1.

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1. 30 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING AV INNSATSPERSONELL KATEGORI 1 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 11. september 2013 1. Innledning Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse 1

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I FINANSIELL ETTERFORSKING OG INNDRAGNING 10 studiepoeng Modul 1 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Det er en sentral kriminalpolitisk målsetning at straffbare

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIOPPGÅVER INNANFOR DEN SIVILE RETTSPLEIA

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIOPPGÅVER INNANFOR DEN SIVILE RETTSPLEIA STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIOPPGÅVER INNANFOR DEN SIVILE RETTSPLEIA 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Politidistrikta handsamar ei rekkje oppgåver innanfor den sivile

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING POLITIOPERATIVE DISIPLINER 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING AV SEKSUALFORBRYTELSER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING AV SEKSUALFORBRYTELSER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING AV SEKSUALFORBRYTELSER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Seksualforbrytelser er en form for kriminalitet som er prioritert

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innleiing Økonomisk kriminalitet er eit samleomgrep for ei rekkje lovbrot

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR TILSETTE I POLITIET MED AVGRENSA POLITIMYNDE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR TILSETTE I POLITIET MED AVGRENSA POLITIMYNDE STUDIEPLAN UTDANNING FOR TILSETTE I POLITIET MED AVGRENSA POLITIMYNDE 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Nokre av oppgåvene til politiet vert i dag handsama av tilsette

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER

KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER KURSPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VÅPENHUNDER Godkjent av rektor 19. august 2015 Kursplan for hundeførere i politiet med våpenhunder 2014 Side 1 1. Innledning Politihunden er en viktig

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED REDNINGSTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. desember 2014 1. Innledning Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR. 15 studiepoeng STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TVERRETATLIG BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN UTDANNING I TVERRETATLIG BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN UTDANNING I TVERRETATLIG BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 2. desember 2015 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 25 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 28. august 2012 Revisjon godkjent av rektor 4. juni 2014 Endret i høgskolestyre 20. april

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL RETTSPLEIE

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL RETTSPLEIE STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING SIVIL RETTSPLEIE 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS Module 3D Macintosh Computer Forensics 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 Revisjon godkjent av rektor 5. oktober

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 25 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 28. august 2012 Revisjon godkjent av rektor 4. juni 2014 Endret i høgskolestyre 20. april

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 22. februar 2017 1. Innledning Politiet står overfor komplekse utfordringer som følge av samfunns-

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I PRAKTISK PROSESSLEDELSE I POLITIET 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 22. februar 2017 Revisjon godkjent av rektor 3. september 2018 1. Innledning Politiet står overfor

Detaljer

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes

Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Politiinspektør Leif Ole Topnes Forvaltningssporet som metode aktuelt lovverk i samhandling med kommuner for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes Politiets samfunnsoppdrag Politiets samfunnsoppdrag er

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I AVHØR AV SÅRBARE PERSONER 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Barn i førskolealder og utviklingshemmede personer er sårbare av flere grunner.

Detaljer

GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET

GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET GRUNNKURS FOR FREMTIDIGE HUNDEFØRERE I POLITIET Introduksjon Godkjent av rektor 26. februar 2013 1. Innledning Politihunden er en av politiets viktigste ressurser i den operative tjeneste og skal ivareta

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 Revisjon godkjent av rektor 8.november 2012 og 12. mars 2014 1. Innledning Etterforskning er en av politiets

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING. 20 studiepoeng STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014, og 30. september 2016. 1. Innledning Endring og utvikling

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL

STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL STUDIEPLAN UTDANNING I TEIKN OG SYMPTOM PÅ MISBRUK AV NARKOTIKA OG ANDRE RUSMIDDEL 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 26. juni 2013 1. Innleiing Politifolk i operativ teneste treff ofte menneske dei

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 og 16. september 2015 Revisjon godkjent av rektor 4.juli 2017 1. Innledning Etterforskning er en av politiets

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ETTERFORSKING 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. september 2015 Revisjon godkjent av rektor 4.juli 2017 1. Innledning Etterforskning er en av politiets kjerneoppgaver

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 30. september 2016 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING. 20 studiepoeng STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014, og 30. september 2016. 1. Innledning Endring og utvikling

Detaljer