STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE"

Transkript

1 STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012

2 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene i norsk politi, og etatens evne til å håndtere saker er av betydning for befolkingens opplevelse av trygghet og rettsikkerhet. Politiets kompetanse og innsats har stor betydning for utfallet av etterforskningen, og omfattes ofte av stor oppmerksomhet fra media og publikum. For at etterforskningsarbeidet skal bli effektivt og ha høy kvalitet er det nødvendig med høy kompetanse i alle ledd, det gjelder ikke minst på ledernivå. God organisering, koordinering, samspill og oppfølging gjennom god ledelse er en viktig forutsetning for å utnytte ressursene optimalt og for å nå målsettingene med etterforskingen. I planlegging, gjennomføring og evaluering av etterforskning er etterforskningslederne sentrale. Etterforskingsledere trenger en grunnleggende forståelse av kompleksiteten og sammenhengen mellom organisasjonsprosesser, og de formelle og uformelle trekk i organisasjonen. Etterforskingsledere må utvikle gode relasjoner til medarbeiderne, offentlige etater og andre som politiet samarbeider med. Utdanningen vil omhandle funksjonsspesifikke sider ved rollen som etterforskingsleder samt mer universelle teorier som vil gjennomgås og diskuteres opp i mot funksjonen som etterforskingsleder. Utdanningen gir 15 studiepoeng. 2. Formål Formålet er å utdanne etterforskningsledere som kan ivareta lederfunksjonen og bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens etterforskningsarbeid. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 1

3 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgrupper Målgruppen er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har funksjon som etterforskningsleder, eller er tiltenkt å ha slik funksjon i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner. 3.2 Opptakskrav Søkere må ha: politiskole/politihøgskole eller mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning eller revisorutdanninger ansettelse i politiet og påtalemyndigheten bred politifaglig erfaring/erfaring som påtalejurist/revisor og minst tre års praksis med straffesaksarbeid Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Søkere med politibakgrunn må ha bestått Modul 1 Generell etterforskning fra Politihøgskolen, eller tilsvarende utdanning. Påtalejurister må ha gjennomført obligatorisk opplæring for jurister i politiet. Dokumentert lang og bred erfaring kan erstatte det formelle kravet til etterforskingsutdanning, eller til obligatorisk juristopplæring. Studieplassene fordeles mellom målgruppene med omlag 20 prosent påtalejurister/revisorer og 80 prosent politietterforskere. Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravet om tre års praksis. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 2

4 4. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning utvise god forståelse av etterforskingslederrollen fremstå som tydelig, analytisk, beslutningsdyktig og inkluderende leder identifisere og vurdere etiske dilemma i etterforskingsledelse vise forståelse for betydningen av både teoribasert og erfaringsbasert kunnskap Kunnskap Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskaper om etterforskingsleders rolle og ansvar i organisasjonen ulike lederstiler, lederroller og perspektiver på ledelse dilemmaer mellom rollene som etterforskingsleder og fagperson organisasjoner og organisering med vekt på o prosjekt o team beslutninger og beslutningsprosesser risikovurdering og kriser kommunikasjon stress erfaringslæring og evaluering samarbeidspartnere i etterforskingen Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning identifisere og beskrive etterforskingens mål, faser, organisering, sentrale virkemidler og arbeidsmetoder samt de sentrale utfordringer anvende sentrale begreper, modeller og teorier i etterforskingsledelse kommunisere med ulike målgrupper i etterforskingen anvende ulike virkemidler og verktøy for å organisere, effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene reflektere over og utvikle egen lederpraksis og benytte seg av ulike lederstiler i rollen som etterforskingsleder identifisere utfordringer knyttet til rollen som leder av etterforskinger foreta og gjennomføre beslutninger begrunne og vurdere valg i utøvelse av etterforskingsledelse håndtere eget og andres stress Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 3

5 5. Organisering og arbeidsmåter Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av seks måneder. Utdanningen er anslått til ca. 420 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvelser, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør inntil 140 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Utdanningen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i etterforskningsledelse, som kobles til relevant teori fra organisasjon og ledelse. Utøvelse av lederrollen i ulike og aktuelle case vil bli en sentral del i utdanningen. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen en individuell oppgave hvor studenten skal reflektere over egen praksis som etterforskingsleder sett opp imot teori (inntil 2500 ord). en muntlig presentasjon av et selvvalgt tema fra pensumet. Det skal gis et kort sammendrag av det valgte pensumbidraget. Dette skal så knyttes til funksjonen som etterforskningsleder og eget lederskap (inntil 1200 ord). et refleksjonsnotat over egen læring (inntil 1000 ord). Arbeidene skal leveres elektronisk. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 4

6 6. Vurdering Studiet avsluttes med en muntlig eksamen med utgangspunkt i en case. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 7. Litteratur 7.1. Obligatorisk litteratur (ca. 900 sider) 1 Ask, K. (2013): Fejl og faldgruber i efterforskning (kap. 4) I: Hald, C. & Vrist Rønn, K. Om at oppdage. Metodiske refleksjoner over politiets undersøkelsespraksis. Fredriksberg: Samfundslitteratur (20 sider) Ekman, G. (2004). Fra prat til resultat om lederskap i hverdagen. Oslo: Abstrakt. Kapittel (130 sider) Fahsing, I.A. (2013). Tænkestille. Effektivitet, dyder og krydspres i efterforskninger. (kap. 3). I: Hald, C. & Vrist Rønn, K. Om at oppdage. Metodiske refleksjoner over politiets undersøkelsespraksis. Fredriksberg: Samfundslitteratur (25 sider) Gangdal, J. & Angeltveit, G. (2014). Krise. Forebygging, beredskap, håndtering, kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3, 5, 6, 7, 8 (80 sider) Haaland, F. & Dale, F. (2005). På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse. Oslo: Gyldendal Norsk. Kapittel 1-9 (160 sider) Hammond, J. S., Keeney, R. L. og Raiffa, H. (2009): Skjulte feller i beslutningsprosesser. (kapitel 13) I: Martinsen, Øyvind Lund (red.): Perspektiver på ledelse, Gyldendal Akademiske (16 sider) Karlsen, J. T. (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 4, 5,7 og 9. (130 sider). 1 Pensum er endret 8. mai 2014 Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 5

7 Kvålshaugen, R. og Wennes, G. (2012): Organisere og lede. Dilemmaer i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 3-7 (200 sider). Myhrer, T-G.(2001): Etterforskningsbegrepet: Avgrensing, vilkår, roller og ansvar. Tidsskrift for strafferett. (6 sider) Nilsen, J-A. (2012):Fra kaos til kontroll. Om etterforskningsledelse i startfasen av store kriminalsaker. (Masteroppgave, Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap). (75 sider). Olsvik, E.H. (2013). Vitenskapsteori for politiet. Tenkemåter i kunnskapsstyrt politiarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4, 5, 6 (30 sider) Rachlew, A. (2009). Justisfeil ved politiets etterforskning: noen eksempler og forskingsbaserte mottiltak. Doktorgradsavhandling ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Pensum: Del 1. (34 sider) 7.2 Anbefalt litteratur Ashraf, A.F. (2011). Da Faiza forsvant. Samtiden, (1). (20 sider) Cook, T. & Tattersall, A. (2008). Blackstone s Senior Investigating Officer s handbook. Oxford: Oxford University Press. (380 sider) Dahl, J.Y. & Morkell, H. (2014). Fra spor til dom. En evaluering av DNA-rapporten. Politihøgskolen. Gottschalk, P. & Glomseth, R. (2012): Attitudes of Police managers to Different Leadership Roles in Their Jobs: An Empirical Study in Norway. Journal of leadership Studies, 2012 Volume 6 Issue 1 (Spring 2012) (6 sider) Karlsen, J. T., Gottschalk, P., Glomseth, R. & Fahsing, I. A. (2007). Managing police investigations by projects. International Journal of Innovation and learning, 4 (4), (15 sider). Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 6

8 Knutsson, J. (2013). Måling av effektivitet I etterforskning. Delrapport i «Etterforskningsprosjektet». PHS forskning Politidirektoratet (2013). Etterforskning I politiet Rapport fra arbeidsgruppe. Riksadvokaten (2013): Avhørsmetodikk i politiet. Rapport fra arbeidsgruppe. Stelfox, Peter (2009): Criminal Investigation, An introduction to principles and Practice. Willan Publishing, Devon. Kapittel 7. (20 sider). 7.3 Forutsettes kjent Aktuelt lovverk og styringsdokumenter Pensumlitteraturen fra Studiet Generell etterforsking eller Videreutdanning i etterforsking NOU 2007: 7. Fritz Moen og norsk strafferettspleie. Norges offentlige utredninger. Justis- og politidepartementet. NOU 2013: 9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen. Lest 8. mai Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 7

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING AV AVHØRSINSTRUKTØRER I ETTERFORSKING Påbyggingsmodul 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innledning Avhør er en av politiets viktigste etterforskingsmetoder,

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017

FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 FAGPLAN BACHELOR POLITIUTDANNINGEN 2014-2017 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Innhold... 4... 9 Vurdering... 11 Bachelorutdanningens første studieår (B1)... 12 Hovedområdet Politi og samfunn...

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016

Fagplan for Bachelorstudiet BIII. Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Fagplan for Bachelorstudiet BIII Studieåret 2015/2016 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Forvaltningsrett og privatrettslige emner

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2015-17 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2015-2017 1 Innhold 1. Innledning... 3 Målet med studiet

Detaljer

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole

Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole Studieplan - Påbygningsstudium til bachelor i etterretning - Forsvarets etterretningshøgskole BACHELOR I ETTERRETNING / BACHELOR OF ARTS IN INTELLIGENCE STUDIES Studiepoeng / ECTS Credits: 120 Første syklus

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren STUDIEPLAN Oppvekstfag for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren Innhold 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG... 4 1.1 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR UTDANNINGEN...

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer