STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE"

Transkript

1 STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012

2 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene i norsk politi, og etatens evne til å håndtere saker er av betydning for befolkingens opplevelse av trygghet og rettsikkerhet. Politiets kompetanse og innsats har stor betydning for utfallet av etterforskningen, og omfattes ofte av stor oppmerksomhet fra media og publikum. For at etterforskningsarbeidet skal bli effektivt og ha høy kvalitet er det nødvendig med høy kompetanse i alle ledd, det gjelder ikke minst på ledernivå. God organisering, koordinering, samspill og oppfølging gjennom god ledelse er en viktig forutsetning for å utnytte ressursene optimalt og for å nå målsettingene med etterforskingen. I planlegging, gjennomføring og evaluering av etterforskning er etterforskningslederne sentrale. Etterforskingsledere trenger en grunnleggende forståelse av kompleksiteten og sammenhengen mellom organisasjonsprosesser, og de formelle og uformelle trekk i organisasjonen. Etterforskingsledere må utvikle gode relasjoner til medarbeiderne, offentlige etater og andre som politiet samarbeider med. Utdanningen vil omhandle funksjonsspesifikke sider ved rollen som etterforskingsleder samt mer universelle teorier som vil gjennomgås og diskuteres opp i mot funksjonen som etterforskingsleder. Utdanningen gir 15 studiepoeng. 2. Formål Formålet er å utdanne etterforskningsledere som kan ivareta lederfunksjonen og bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets og påtalemyndighetens etterforskningsarbeid. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 1

3 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgrupper Målgruppen er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har funksjon som etterforskningsleder, eller er tiltenkt å ha slik funksjon i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner. 3.2 Opptakskrav Søkere må ha: politiskole/politihøgskole eller mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning eller revisorutdanninger ansettelse i politiet og påtalemyndigheten bred politifaglig erfaring/erfaring som påtalejurist/revisor og minst tre års praksis med straffesaksarbeid Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. Søkere med politibakgrunn må ha bestått Modul 1 Generell etterforskning fra Politihøgskolen, eller tilsvarende utdanning. Påtalejurister må ha gjennomført obligatorisk opplæring for jurister i politiet. Dokumentert lang og bred erfaring kan erstatte det formelle kravet til etterforskingsutdanning, eller til obligatorisk juristopplæring. Studieplassene fordeles mellom målgruppene med omlag 20 prosent påtalejurister/revisorer og 80 prosent politietterforskere. Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravet om tre års praksis. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 2

4 4. Læringsutbytte Generell kompetanse Studentene kan etter gjennomført utdanning utvise god forståelse av etterforskingslederrollen fremstå som tydelig, analytisk, beslutningsdyktig og inkluderende leder identifisere og vurdere etiske dilemma i etterforskingsledelse vise forståelse for betydningen av både teoribasert og erfaringsbasert kunnskap Kunnskap Studentene har etter gjennomført utdanning kunnskaper om etterforskingsleders rolle og ansvar i organisasjonen ulike lederstiler, lederroller og perspektiver på ledelse dilemmaer mellom rollene som etterforskingsleder og fagperson organisasjoner og organisering med vekt på o prosjekt o team beslutninger og beslutningsprosesser risikovurdering og kriser kommunikasjon stress erfaringslæring og evaluering samarbeidspartnere i etterforskingen Ferdigheter Studentene kan etter gjennomført utdanning identifisere og beskrive etterforskingens mål, faser, organisering, sentrale virkemidler og arbeidsmetoder samt de sentrale utfordringer anvende sentrale begreper, modeller og teorier i etterforskingsledelse kommunisere med ulike målgrupper i etterforskingen anvende ulike virkemidler og verktøy for å organisere, effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene reflektere over og utvikle egen lederpraksis og benytte seg av ulike lederstiler i rollen som etterforskingsleder identifisere utfordringer knyttet til rollen som leder av etterforskinger foreta og gjennomføre beslutninger begrunne og vurdere valg i utøvelse av etterforskingsledelse håndtere eget og andres stress Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 3

5 5. Organisering og arbeidsmåter Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og skal som hovedregel gjennomføres i løpet av seks måneder. Utdanningen er anslått til ca. 420 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvelser, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Samlingene utgjør inntil 140 timer som kan fordeles over kortere og lengre tid. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Utdanningen organiseres rundt sentrale problemstillinger og utfordringer i etterforskningsledelse, som kobles til relevant teori fra organisasjon og ledelse. Utøvelse av lederrollen i ulike og aktuelle case vil bli en sentral del i utdanningen. En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får avlegge eksamen en individuell oppgave hvor studenten skal reflektere over egen praksis som etterforskingsleder sett opp imot teori (inntil 2500 ord). en muntlig presentasjon av et selvvalgt tema fra pensumet. Det skal gis et kort sammendrag av det valgte pensumbidraget. Dette skal så knyttes til funksjonen som etterforskningsleder og eget lederskap (inntil 1200 ord). et refleksjonsnotat over egen læring (inntil 1000 ord). Arbeidene skal leveres elektronisk. Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 4

6 6. Vurdering Studiet avsluttes med en muntlig eksamen med utgangspunkt i en case. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått. 7. Litteratur 7.1. Obligatorisk litteratur (882 sider) 1 Arnulf, J.K. (2012). Hva er ledelse? Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3-4. (52 sider) Ashraf, A.F. (2011). Da Faiza forsvant. Samtiden, (1). (20 sider) Ekman, G. (2004). Fra prat til resultat om lederskap i hverdagen. Oslo: Abstrakt. Kapittel (130 sider) Haaland, F. & Dale, F. (2005). På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse. Oslo: Gyldendal Norsk. Kapittel 1-9 (160 sider) Hammond, J. S., Keeney, R. L. og Raiffa, H. (2009): Skjulte feller i beslutningsprosesser. (kapitel 13) I: Martinsen, Øyvind Lund (red.): Perspektiver på ledelse, Gyldendal Akademiske (16 sider) Karlsen, J. T. (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: kap. 1, 4, 5,7 og 9. (130 sider). Kuvaas, B. (2009): Lederen som informasjonsbehandler (kapitel 12) I: Martinsen, Øyvind Lund (red.): Perspektiver på ledelse, Gyldendal Akademiske (14 sider) Kvålshaugen, R. og Wennes, G. (2012): Organisere og lede. Dilemmaer i praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 3-7 (200 sider). 1 Revidert 19. juni 2013 Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 5

7 Myhrer, T-G.(2001): Etterforskningsbegrepet: Avgrensing, vilkår, roller og ansvar. Tidsskrift for strafferett Nr.1. Side 6. Nilsen, J-A. (2012):Fra kaos til kontroll. Om etterforskningsledelse i startfasen av store kriminalsaker. (Masteroppgave, Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap). (75 sider). Olsen, O.E., Mathiesen, E.R. & Boyesen, M. (2010): Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndtering. Kristiansand: Høgskoleforlaget. Kap. 6 og 8 (50 sider). Rachlew, A. (2009). Justisfeil ved politiets etterforskning: noen eksempler og forskingsbaserte mottiltak. Doktorgradsavhandling ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Pensum: Del 1. (34 sider). 7.2 Anbefalt litteratur Cook, T. & Tattersall, A. (2008). Blackstone s Senior Investigating Officer s handbook. Oxford: Oxford University Press. (Enkelte sider unntatt). (380 sider) Gottschalk, P. & Glomseth, R. (2012): Attitudes of Police managers to Different Leadership Roles in Their Jobs: An Empirical Study in Norway. Journal of leadership Studies, 2012 Volume 6 Issue 1 (Spring 2012) (6 sider) Karlsen, J. T., Gottschalk, P., Glomseth, R. & Fahsing, I. A. (2007). Managing police investigations by projects. International Journal of Innovation and learning, 4(4), (15 sider) Stelfox, Peter (2009): Criminal Investigation, An introduction to principles and Practice. Willan Publishing, Devon. Kapittel 7. (20 sider). Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 6

8 7.3 Forutsettes kjent Aktuelt lovverk og styringsdokumenter Pensumlitteraturen fra Studiet Generell etterforsking eller Videreutdanning i etterforsking NOU 2007:7. Fritz Moen og norsk strafferettspleie. Norges offentlige utredninger. Justis- og politidepartementet. Lest 19. juni 2013: NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet. Lest 19. juni 2013: Studieplan Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 2012 Side 7