STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET"

Transkript

1 STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014

2 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter av hendingar frå daglegdagse situasjonar til situasjonar som kan krevje ein større organisert politiinnsats, inkludert oppdrag med væpningsordre. Operasjonssentralen er den sentrale styringseininga i kvart politidistrikt, og skal halde oversikt over og leie den løpande, prioriterte, operative verksemda. Operatørane skal fortløpande motta, vurdere og prioritere meldingar som kjem inn til operasjonssentralen for politidistriktet. Dette føreset at operatørane er i stand til å handsame tidskritisk informasjon som sikrar optimal tenesteutføring og tek vare på tryggleiken både til mannskapa og publikum. I det daglege arbeidet har operatørane mange oppgåver som krev fagleg koordinering og oppfølging. Medarbeidarane ved operasjonssentralane i politidistrikta må ha høg kompetanse for å kunne handsame ulukker, kriser og andre alvorlege hendingar forutan ordinære førespurnader frå publikum på ein god måte. Utdanninga som Politihøgskolen gir i operatørarbeid, er med på å auke denne kompetansen. Utdanninga gir 15 studiepoeng. 2. Føremål Føremålet med utdanninga er å medverke til at operatørane ved operasjonssentralane kan utføre oppgåvene sine med høg kvalitet og i samsvar med gjeldande retningsliner.

3 3. Målgruppe og opptakskrav 3.1 Målgruppe Målgruppa for studiet er polititenestepersonar og sivile som arbeider som operatørar i politidistriktet, eller som er tiltenkte ein slik funksjon. Det er ein føresetnad at studentane vert valde ut i samsvar med lokale kompetanseplanar. 3.2 Opptakskrav Søkjarane må: ha politiskole-/politihøgskoleutdanning eller anna relevant utdanning minimum på bachelornivå vere tilsette i politi- og lensmannsetaten ha operatørerfaring frå ein operasjonssentral vere sertifiserte for bruk av ICCS ha tryggleiksklarering for HEMMELEG Søkjarane må anten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning som svarar til minst 60 studiepoeng, eller ha realkompetanse som kan erstatte manglande formell kompetanse. Kravet om utdanning på bachelornivå kan etter særskilt vurdering fråvikast for sivile søkjarar. 4. Læringsutbyte 4.1 Generell kompetanse Etter avslutta utdanning kan studentane: stå fram med auka innsikt og tryggleik i rolla som operatør forstå verdien av kvalitet og godt samarbeid med operasjonsleiaren og andre i operatørarbeidet ta sjølvstendig ansvar for arbeidsoppgåvene sine

4 4.2 Kunnskap Etter avslutta utdanning har studentane kunnskap om: kva rolle og ansvar operatøren har samarbeid med høvesvis andre operatørar og operasjonsleiaren kva rolle og ansvar operasjonsleiaren har i organisasjonen kor mykje notoritet har å seie stabsarbeid i politiet situasjonsvurderingar og vedtaksprosessar kommunikasjonsteori- og metodar, inkludert krisekommunikasjon HMS og risikovurdering det aktuelle lovverket, instruksar og reglement dei operative styringssystema politiet som beredskaps- og serviceorganisasjon 4.3 Ferdigheiter Etter avslutta utdanning kan studentane: motta og prioritere oppdrag medverke til å kvalitetssikre arbeidet som innsatspersonellet gjer meistre politioperative styringssystem som til dømes PO, Geopol og ICCS kommunisere målretta med publikum i ulike situasjonar, inkludert krisesituasjonar kommunisere med interne og eksterne samvirkeaktørar i tråd med sambandsreglementa grunngi avgjerder nytte aktuelt lovverk og relevante instruksar

5 5. Organisering og arbeidsmåtar Studiet er lagt opp som deltidsstudium med samlingar og studiearbeid utanom samlingane. Utdanninga skal som hovudregel gjennomførast i løpet av seks månader. Utdanninga tek om lag 420 timar. Dette omfattar undervising, øvingar, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudium. Samlingstida utgjer inntil 140 timar. Det er obligatorisk å delta på samlingane. Arbeidsmetodane i studiet skal gi studentane godt læringsutbyte, og særleg klargjere samanhengen mellom teori og praksis. Det vert lagt vekt på varierte arbeidsformer med mykje studentaktivitet. Ei nettbasert læringsplattform vert nytta til administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. Arbeidskrav Før studentane kan ta eksamen, må følgjande arbeidskrav vere godkjende: Eit refleksjonsnotat (inntil 1200 ord) som skal leverast før første samling, og der studenten drøftar utfordringar i det eigne arbeidet som operatør. Ei individuell oppgåve (inntil 2500 ord) der studenten drøftar eigen praksis som operatør, sett opp imot teori. Emnet skal vere godkjent av fagansvarleg.

6 6. Vurdering Studiet vert avslutta med ein praktisk og ein munnleg eksamen. Den praktiske eksamenen tek utgangspunkt i ein case på ein operasjonssentral, og vert etterfølgt av ein munnleg eksaminasjon. Karakterane er bestått/ikkje bestått. 7. Litteratur 7.1. Obligatorisk litteratur (756 sider) Lai, L. (1999). Dømmekraft. Oslo: Tano Aschehoug. Pensum: s (195 sider) Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse: Teamtrening. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Pensum: kap. 1 4 og 7 (176 sider) Eid, J. & Johnsen, B. H. (2006). Operativ psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. Pensum: kap. 6, 9, 16 og 17 (74 sider) Hargie, Owen (2006). The Handbook of Communication Skills. England: Routhledge. Pensum: kap. 1, 2, 4, 5, 6 og 7 (197 sider) Olsen, O. E., Mathiesen, E. R. & Boyesen, M. (2010). Media og krisehåndtering: En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndtering. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Pensum: kap. 6 og 8 (50 sider) Politidirektoratet. (2013). Kompetanse i operasjonssentralen. Oslo: Politidirektoratet. Pensum: s (64 sider) 7.2. Skal vere kjent NOU 2012:14. (2014). Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Oslo: Departementenes servicesenter. Skal vere kjent: kap. 6 8, 14 og 19. Politidirektoratet. (2011). PBS I: Politiets beredskapssystem del 1: Retningslinjer for politiets beredskap. Oslo: Politidirektoratet.

7 Politidirektoratet. (2008). Politiets beredskapssystem del 2 (PBS II): Håndbok for innsatspersonell. Oslo: Politidirektoratet. Politidirektoratet. (u. å). Politiets beredskapssystem del 3 (PBS III): Politidistriktene og særorganenes planverk. Politidirektoratet. (2014), Håndbok i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) for politi- og lensmannsetaten. Oslo: Politidirektoratet. Politidirektoratet. (2012). 22. juli 2011: Evaluering av politiets innsats. Oslo: Politidirektoratet. Politidirektoratet. (2013). Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere nivå I. Oslo: Politidirektoratet. Pensum: s Politidirektoratet. (2013). Sambandsreglement for politiet nivå II. Oslo: Politidirektoratet.

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING I ARBEID MOT ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innleiing Økonomisk kriminalitet er eit samleomgrep for ei rekkje lovbrot

Detaljer

STUDIEPLAN. INSTRUKTØRUTDANNING OPERATIVE STYRINGSSYSTEMER I BRANN, HELSE og POLITI. 20 studiepoeng

STUDIEPLAN. INSTRUKTØRUTDANNING OPERATIVE STYRINGSSYSTEMER I BRANN, HELSE og POLITI. 20 studiepoeng STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING OPERATIVE STYRINGSSYSTEMER I BRANN, HELSE og POLITI 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Nødetatene i Norge består av brann, helse og politi.

Detaljer

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING

STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING FORSVARETS HØGSKOLE STUDIEPLAN NASJONAL BEREDSKAP OG KRISEHÅNDTERING 15 studiepoeng (10 + 5 studiepoeng) Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Politiet og Forsvaret er sentrale aktører

Detaljer

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng

STUDIEPLAN. VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2. 10 studiepoeng. INFORMANTVEILEDERE Modul 3. 5 studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR AVANSERTE INFORMANTBEHANDLERE Modul 2 10 studiepoeng OG INFORMANTVEILEDERE Modul 3 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 1. Innledning Informantbehandling

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE

STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE STUDIEPLAN UTDANNING I POLITIETS OPPGAVER INNEN DEN SIVILE RETTSPLEIE 60 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Politidistriktene behandler en rekke oppgaver innen den sivile

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR ETTERFORSKINGSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Etterforsking av straffesaker utgjør en av kjernefunksjonene

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET

STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET STUDIEPLAN UTDANNING FOR ANSATTE I POLITIET MED BEGRENSET POLITIMYNDIGHET 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Enkelte av politiets oppgaver gjennomføres i dag av ansatte

Detaljer

Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM)

Beredskapsledelse. (20 studiepoeng) Kursforslag. Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Beredskapsledelse (20 studiepoeng) Kursforslag Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag (ATØM) Studium: Videreutdanning Kurs på Bachelorgradsnivå Varighet: 2 semestre (høsten 2013 og våren 2014)

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING ETTERFORSKING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK KRIMINALITET 15 studiepoeng Modul 2 Godkjent i høgskolestyret 25. april 2012 1. Innledning Økonomisk kriminalitet er et samlebegrep for en rekke lovbrudd

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF)

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG (ASF) 2003/2004 AVDELING FOR SAMFUNNSFAG AVDELING FOR SAMFUNNSFAG () Avdelinga held til i Kulturhuset i Sogndal sentrum, og har om lag 475 studieplassar og om lag 30 tilsette. Opningstid i ekspedisjonen: kl

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF

AVDELING FOR HELSEFAG (AHF) AHF AVDELING FOR HELSEFAG () Avdelinga sin aktivitet er fordelt på to studiestader; Førde og Sandane. På Vie i Førde er det om lag 410 studieplassar og 45 tilsette, med vekt på grunn- og vidareutdanningar

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11

OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 OMTALE AV HiSF SITT KVALITETSSYSTEM Revidert h- 11 Mål for kvalitetssystemet Kvalitetsprosessar... 2 Studentmedverknad... 2 Forankring i overordna planar... 3 Kvalitetshandboka... 3 Roller og ansvar i

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer