RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015."

Transkript

1 RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER Bente Nestvold, Barnevernleder Verdal kommune TAKK det er en ære å få muligheten til å snakke til denne forsamlingen. Og - det er viktig for det barnevernfaglige arbeidet å få en stemme inn i lederskapet i kommunene. Vi som er samlet her i dag har ulikt forhold til barnevern og ulik kunnskap om barnevern. Men en sak har vi felles vi har alle sammen et ansvar for barn som lever under vanskelige forhold. Og jeg er også helt sikker på at vi har et felles multiplum vi ønsker barn det beste! Barneverntjenesten har et stort ansvar og en særegen posisjon i norsk oppvekst-og omsorgspolitikk på grunn av vår unike tilgang til barns, ungdoms og familiers problemer. Barnevernet er satt til å løse komplekse oppgaver knyttet både til forvaltningsmessige, barnevernfaglige og samfunnsmessige forhold. For at vi i barneverntjenesten skal realisere samfunnsmandat vårt kreves det formålstjenlige rammebetingelser og det forutsetter den rette kompetansen hos ansatte. Behovene i barnevernfeltet forandrer seg i takt med at samfunnsforholdene endrer seg. Hva forventes så av et godt og moderne barnevern? Kommunalt selvstyre skal ikke åpne for variasjoner som går på tvers av kravet på vern. Det mest grunnleggende prinsipp innen norsk barnevern prinsippet om barnets beste må forstås sånn at hvert enkelt barn skal motta vern dersom det lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Det vernet eller det tiltaket som iverksettes, skal være det beste for det respektive barnet.

2 Barnevernet må derfor organiseres og eventuelt reorganiseres på en sånn måte at vi kan imøtekomme de unike lokale behovene og vi må ha et perspektiv om at hvert enket barn skal få det samme vernet uansett hvilken kommune i Nord- Trøndelag det bor Det var et vanskelig å bestemme hva jeg skulle sette fokus på når jeg i dag fikk anledning til å si noen bevingede ord til en så viktig forsamling. I går snakket jeg i seks timer om barnevern på Hint til og med på såpass med tid syntes jeg at jeg bare å være på overflaten. Jeg kommer ikke til å holde en innledning i forhold til de problemstillingene vi skal jobbe med senere i dag. Jeg har valgt å benytte den tilmålte tida jeg har her i dag til å snakke om barnevernledelse eller ledelse av barnevernet om en vil. Barnevernet skal være en lærende organisasjon, med krav til kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og forsvarlighet i utøvelsen av vern av barn. DET KREVER EN EFFEKTIV OG TYDELIG LEDELSE. God ledelse er således en forutsetning for et godt barnevern!! I Prop 106 L «Endringer i barnevernloven» - er det en klar forventning om at ledelse i barnevernet skal forbedres. Både Riksrevisjonen og Fylkesmennene har vurdert at lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke barnevernet på. En leder i barnevernet kan ikke gjøre hva som helst. Restriksjoner ligger i lover, forskrifter og rundskriv. Dette legger rammene - og beslutningsautonomien/ eller skjønnet - ligger innenfor disse rammene. Men denne rammen som hegner om skjønnet, er i stadig endring. Det vil si at det stadig kommer nye krav som legger føringer til hvilke forventninger befolkningen har til barnevernet. En endring som trådte i kraft er kravet om forsvarlige tjenester. Begrepet forsvarlige tjenester er et dynamisk krav det betyr at innholdet endrer seg med situasjonen og med kunnskapsutviklingen.

3 Jeg har vært så heldig å få sitte i ei gruppe nedsatt av Bufdir som har hatt som oppgave å utarbeide «Krav og forventninger til operativ ledelse av barnevernet» - En spesifikasjon til tilskuddsbrev til lederutdanningen I den gruppa satt i tillegg Torill Moe fra Hint, En barnevernleder fra en stor bydel i Oslo, en leder i Bufetat fra Troms, en professor i statsvitenskap fra universitetet i Bergen og to representant fra Bufdir. Jeg føler meg privilegert som har fått deltatt i dette viktige arbeidet. Jeg har lært utrolig mye. Vi har jobbet i vel et halvt år. Gruppa har kartlagt lederes praksisfelt gjennom å beskrive barnevernledernes oppgaveportefølje. Deretter har gruppa artikulert krav og forventninger knyttet til oppgaveporteføljen. Dette har vi samlet i seks hovedoppgaver: Barnevernledelse - Organisere og forvalte barneverntjenesten. den daglige driften av selve det barnevernfaglige arbeidet. Barnevernleder skal organisere og forvalte det operative barnevernet. Det innebærer meldingsmottak, sørge for at utredninger blir foretatt og at det blir fattet beslutninger med eventuelle tiltak. Ledelse er avgjørende i alle ledd av en barnevernssak. Leder er videre ansvarlig for at vern av barn er organisert slik at behovet for øyeblikkelig hjelp/inngrep vurderes, tiltaksoppfølging og evaluering av tiltak gjennomføres. Forberedelse av saker til Fylkesnemnda og rettssystemet for øvrig i tvangsvedtak om omsorgsovertakelse og atferdsplasseringer. Fagledelse - Fag og utviklingsarbeid Det betyr i praksis at barnevernleder skal kunne planlegge og gjennomføre kompetanseprosesser sånn at en sikrer at barnevernet utvikler seg som en kunnskapsorganisasjon og sånn at kvalitetsforbedringen skjer opp mot de seks kvalitetsmålene for barnevernet virkningsfulle tiltak trygge og sikre tjenester involvering av og innflytelse til brukerne god samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet

4 god ressursutnyttelse tilgjengelige og likeverdige tjenester. Strategiledelse - Strategiarbeid Vi skal jobbe med langsiktige drifts-, tilpasnings- og utviklingsmål. Da er det nødvendig å ha en sammenhengende dialog og god informasjonsflyt opp mot politikere, styringsinstanser og samarbeidspartnere både interne og eksterne. Personalledelse - Arbeidsmiljø og personalarbeid For at vi skal kunne sikre et forsvarlig barnevern er de menneskelige ressursene i tjenesten helt sentrale. Leder må kunne rekruttere riktig personell, drive personalplanlegging og tilrettelegging, håndtere personalsaker og arbeide systematisk med arbeidsmiljøet. Å delegere og fordele myndighet og oppgaver er vesentlig for at leder skal greie å ta det rommet som det å lede en barneverntjeneste både gir og krever. Økonomiledelse - Ressurs og økonomistyring En barnevernleder må planlegge og styre hvordan tjenestens samlede ressurser skal prioriteres og benyttes. Leder må arbeide for å tilpasse det samlede tilbud etter befolkningens behov for tiltak mot sviktende omsorg for barn. Det er viktig å arbeide systematisk og strategisk opp mot kommunal budsjettutvikling slik at kommunen blir kjent med risikovurdering og kostnadsbildet i barnevernet. Offentlig ledelse - Tjeneteseovergripende arbeid. Ledelse inngår som et ledd i tverrfaglig og tverretatlig arbeid, bl.a. gjennom etablerte møtefora. Da er det viktig å artikulere faglige behov, innsatsmuligheter og begrensinger. Leder må tilrettelegge for at viktige samarbeidspartnere har lav terskel for å henvende seg til barnevernet og at barnevernet bidrar lengst mulig inn med forebyggende tiltak rettet mot alle barn i risiko.

5 Et viktig tiltak er å arbeide opp mot media og befolkningen for øvrig for å formidle hva barnevernet er og hva det ikke er. Som dere hører er det ikke småting en barnevernleder med sine gode barnevernmedarbeidere skal mestre. Men jeg kan i alle fall berolige våre kjære rådmenn, bl.a. takket være et stort økonomisk bidrag fra KS, med at alle barnevernledere i Nord-Trøndelag sammen med sine med medledere nå er i innspurten av sin barnevernlederutdanning en lederutdanning som er en pilot for den nå nasjonale utdanningen som kommer i gang i regi av NTNU/Hint/Hist/RKBU i februar Da sier jeg takk for at dere hørte på meg og ser frem til en spennende fortsettelse på denne dagen!

6

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven

Prop. 106 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i barnevernloven Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 106 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold 9 2 Bakgrunnen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?.

Tema på denne konferansen er Nye barndoms- og familieforståelser. Mye er forskjellig men er det utenpå?. Tale/artikkel, publisert 19.09.2007 Av: Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem - Norsk Barnevernkongress Vi skal ha et likeverdig og kunnskapsbasert barnevern Åpningstale under Norsk Barnevernkongress

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet

Presentasjon i dialogseminar om styring av det kommunale barnevernet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 15/00220-2

Detaljer

norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

norsk barnevernlederorganisasjon NOBO norsk barnevernlederorganisasjon NOBO FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN PROP 106 L A. LOVENDRINGENE Endringer som har særlig betydning for kommunenes arbeid: 1-4: Tjenester og tiltak skal være forsvarlige

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14

Arbeidsgiverpolitikk. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune. Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Arbeidsgiverpolitikk Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget 08.12.2014, sak 16/14 Innhold 1 Overordnet mål for Kåfjord...2 2 Verdigrunnlag...2 3 Arbeidsgiverpolitikk og sentrale

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus.

Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Antall saker pr. saksbehandler i 1.linje barnevern. Erfaringstall fra barnevernledere i Oslo og Akershus. Undersøkelsen er gjort av Stein Grødal, Nordstrand barneverntjeneste, stein.grodal@bns.oslo.kommune.no,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Maktesløst tilsyn Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Rapport fra Barneombudet: Nr 1-2010 Jeg visste at mamma ikke hadde lov til å slå. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Beregnet til PIO-senteret Dokument type Sluttrapport Dato Januar 2013 PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo

Detaljer