NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE"

Transkript

1 1

2 2 Hvordan møter PHS forventningene til fremtidens ledere?

3 3 Tema Mulighetsvindu Forventninger til politiet Forventninger til fremtidens ledere Kjennetegn på en god politileder en internasjonal studie Politihøgskolens lederutdanning i et fremtidsperspektiv

4 4 Mulighetsvindu PHS utdanner ca 720 nye politikandidater (Bachelor) hvert år. I perioden blir det utdannet ca 7200 nye politifolk Hvert år tar ansatte etter- og videreutdanning ved PHS Et ukjent antall tar annen videreutdanning Det investeres ca 350 millioner kroner årlig i kompetansehevende tiltak i politiet (NOU 2013:9 Politianalysen, kap 8.5 s 46)

5 Side juli kommisjonen (NOU 2012:14) Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet (ikt-utnyttelse) Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig (resultatorientert lederskap)

6 Etter kommisjonens mening handler disse lærdommene i større grad om ledelse, samhandling, kultur og holdninger enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg SIDE 6

7 7 Prioriterte innsatsområder (Meld. St.21) Beredskap Forebyggende arbeid Effektiv kriminalitetsbekjempelse

8 8 Ledelsesfokus i JD (Meld. St.21) Skape en kultur som preges av gjennomføringsevne der ledere og medarbeidere er kontinuerlig opptatt av forbedring og videreutvikling Videreutvikle et strategisk og resultatorientert lederskap og et styrket medarbeiderskap Etablere felles verdigrunnlag, visjon og ma l Forbedre styringen og samhandlingen internt og mot underliggende og tilknyttede virksomheter Utvikle en tydeligere sikkerhets- og beredskapskultur og styrke utførelsen av ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap Sørge for mer effektiv bruk av de totale ressurser i sektor gjennom styrket samvirke og bedre utnyttelse av IKT

9 9 Politianalysen (NOU 2013:9) Kvalitetsreformen har som forma l a utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. vil omfatte forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner.

10 10 Anbefalinger for bedre ledelse (NOU 2013:9) Det må innføres metodikk for a velge ut og dyrke frem gode ledere i politiet Det må etableres klare krav og kriterier til lederne. Det må sikres at lederne har et høyt kompetansenivå Lederne må følge et felles opplæringsprogram for bedre a sikre en enhetlig ledelse av politiet. Det må foretas systematisk evaluering og oppfølging av alle lederne for a videreutvikle og sikre et høyt nivå på utøvelse av ledelse i politiet Det bør innføres prestasjonsledelse med tydelige ma lsettinger og krav, ma ling og oppfølging av resultater og tiltak for a ha ndtere manglende ma loppna else over tid

11 11 Samfunnets forventninger til politiet God samfunnsforståelse Kunnskap om folks forventninger til politiet Til for innbyggerne (lytte til og ta på alvor) Å være i forkant Effektiv utnytting av disponible ressurser Utnytte teknologiske muligheter Hente spisskompetanse der den er Åpenhet

12 12 Forventninger til fremtidens ledere (I) Samfunns- og rolleforståelse Kunnskapsbasert ledelse Gjennomføringsevne Strategisk og resultatorientert lederskap og et styrket medarbeiderskap Evne å lede kunnskapsmedarbeidere Samhandlingskompetanse og ferdigheter Integrert forebyggings perspektiv Endringskompetanse og kapasitet

13 13 Forventninger til fremtidens ledere (II) Strategisk kompetanseleder Teknologileder Innsikt i internasjonaliseringsprosessene Lete etter muligheter og løsninger

14 14 Kunnskapsbasert oppgaveløsning kunnskapsbasert løsning av politiets oppgaver gjennom systematisk bruk av analyse og utvikling av beste praksismetoder (kunnskapskultur) standardiserte arbeidsmetoder og prosesser basert på beste praksis, kombinert med prosesser for kontinuerlig forbedring og læring på tvers av etaten Utdrag fra Bedre kvalitet og prestasjoner (NOU 2013:9 Politianalysen, kap side 51)

15 Side 15 UTVIKLE KUNNSKAPSBASERT LEDELSE Politiets strategi (POD): Politi- og lensmannsetaten skal ha en analytisk og aktiv arbeidsform. Utfordringer må vi møte på en offensiv og strategisk måte. Politiet mot 2020(POD): At lederne i politidistriktene har kompetanse i å utøve kunnskapsbasert ledelse er en forutsetning for styring av ressursene og en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Politidistriktenes evne til å bekjempe og operasjonalisere kunnskap henger i praksis sammen med viljen til å legge til rette for en hensiktmessig etterretnings- og analysefunksjon, slik det er beskrevet i nasjonal strategi for etterretning og analyse. Fra tilsynsrapporten i POD: Tilsynet er av den oppfatning at kulturen i politiet i noen grad preges av at ansatte er vant til å lede seg selv og følge sine egne prioriteringer.

16 16 Evne til å se og utnytte kompetanse evne til å utnytte den kunnskap en person eller organisasjon har ervervet seg for å løse en bestemt oppgave eller en situasjon formell og uformell kompetanse Målsetting for norsk politi er å være kompetent. Det innebærer å vise evne til å utnytte formell og uformell kompetanse i løsning av oppdrag. Dette kalles handlingskompetanse (Ellström, 1992)

17 17 Strategisk kompetansestyring Fraværet av strategisk kompetansestyring gjør at investeringene som gjøres i kompetanseutvikling, ikke nødvendigvis gir full nytte eller ønsket verdi for politiet (NOU 2013:9 Politianalysen, kap 8.5 s 46) Bruken av etter- og videreutdanning må styres i henhold til en strategisk kompetanseplan, og insentivstrukturen for slik utdanning bør gjennomga s

18 18 Et kunnskapssenter i politiet? Problem: Hvordan jobbe kunnskapsbasert uten tilgang til kunnskapskildene? Hva kan et kunnskapssenter levere? Lage forskningsoppsummeringer (om effekt av tiltak) Utføre systematiske litteratursøk innenfor spesifikke problemstillinger Være en felles kunnskapsressurs som tilbyr lik tilgang til kunnskapsressurser for hele etaten Utarbeide prosedyrer på grunnlag av oppdatert forskning og/eller erfaring

19 Mandat Grunnmodell Tiltak Ta i bruk kompetansen SIDE 19

20 20 Forsking på politiledelse FoU strategi Ressursbruk på forsking i justissektoren Fire satsingsområder for PHS forskning: Politiet som samfunnsinstitusjon; Politiets organisasjon, kultur og atferd; Politiets strategier, praksis og metoder; og Politiets utfordringer. Oversikt over forskingsproduksjon finner dere i årets forskningsmelding på

21 21 Kjennetegn på en god politileder Etisk Rollemodell God kommunikator Kritisk og kreativ tenker Beslutningsevne Pålitelig Legitimitet

22 22 Hva gjør en god leder Løser problemer Utvikler og deler en visjon Skaper engasjement i organisasjonen Omsorg for ansatte (underordnede) Driv og håndterer endring

23 23 Utvikling av godt (politi)lederskap Formell utdannelse Arbeidserfaring Bruk av mentor

24 Quo Vadis, politiet? Side 24

25 SIDE 25

26 26 Utdanningsløp ledelse på alle nivå Bachelorutdanningen i politistudier Etterutdanninger Spesialistutdanninger (videreutdanning) Funksjonsrettet ledelse Generell ledelsesutdannelse

27 27 Videreutvikle lederutdanningene Ansvarsdeling POD PHS POD lederutvikling PHS lederutdanning Work-shop høsten 2014 med oppdrag å videreutvikle lederutdanningene Alle nivå og alle ledelseselementer/utdanninger Involvering av etaten Involvering av eksterne miljø nasjonalt og internasjonalt Se ledelsesutvikling og lederutdanning i sammenheng og supplert med mentor Utvikling av master i ledelse Er det behov? Profesjonsrettet master i funksjonsrettet ledelse (90 stp) Master i politiledelse (120 stp)

28 Master i politivitenskap med fordypning i etterforskning/master i etterforsking Funksjonsrettet ledelse for etterforskingsledere 15 stp Instruktørutdanning - etterforsking 20 stp Overgripende fenomen- og metodeforståelse i etterforsking - 5 stp (ikke ferdig utviklet) Krimtek 3 A-D 5-10 stp Krimtek 2A-D stp Krimtek 1A-B stp NCFI stp NCFI 2 25 stp NCFI 1 5 stp Org. krim. 20 stp 15 stp Grov vold og drap 15 stp Økom. krim. 15 stp Seksualforbr. Miljøkrim. 4 moduler og 10 stp Felles modul miljø 5 stp Finans. etterf. og inndragn, 10 stp Avhør småbarn/ sårbare stp Under utvikling Avhør av barn og ungdom 15 stp Felles modul avhør 10 stp Informant -veileder 5 stp Avansert informant behandl. 10 stp Etterretning Modul 2 25 stp? Under utvikl. Etterretning Modul 1 5 stp? Strateg. analyse Modul 2 15 stp Strateg. analyse Modul 1 5 stp Pårørendearb. i kriser og katastrof 5 stp Videreutdanning i etterforsking - 15 stp SIDE 28

29 29 Lederutdanning for politiet PHS eier studieplanene (godkjennes i styret ved PHS) Partnerskap med en eller flere andre universitet/høgskoler nasjonalt el internasjonalt Modulbasert kan bygge en master med ulike moduler PHS skal gjøre mer av det vi er gode på Vesentlig å bygge ledelse for å følge opp Stortingets prioriteringer Beredskap Forebyggende arbeid Effektiv kriminalitetsbekjempelse

30 Kvalitet i utdanning er viktig Side 30

31 Side 31

32 32 Takk for oppmerksomheten

33 33

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer