Strategi Politiets utlendingsenhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet"

Transkript

1 Strategi Politiets utlendingsenhet

2 FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å registrere og identifisere asylsøkere, uttransportere personer med ulovlig opphold samt drifte Politiets utlendingsinternat. Videre har vi viktige oppgaver knyttet til å samle inn, bearbeide og analysere informasjon innen utlendingsfeltet, avdekke og forebygge kriminalitet samt avdekke reiseruter for de som søker opphold i Norge. Vi skal være politiets kompetansesenter innen vårt ansvarsområde og bistå øvrige politienheter med kompetanse og ressurser. Innen utlendingsforvaltningen er ansvar og roller fordelt mellom flere aktører. Politiets utlendingsenhet er en sentral aktør som gjennom samhandling med øvrige aktører skal bidra til en kunnskapsbasert og effektiv utlendingsforvaltning hvor brukerne blir møtt med service, likebehandling og rettsikkerhet. Samtidig skal vi gjennom økt kompetanse og målrettet arbeid sikre nødvendig kontroll for å hindre ulovlig opphold og forebygge kriminalitet. Personer med ulovlig opphold skal returneres raskt og sikkert. Det er de ansatte i Politiets utlendingsenhet som gjør det mulig å utføre enhetens samfunnsoppdrag og møte de utfordringer virksomheten står overfor. Våre medarbeidere er PUs viktigste ressurs, og som kunnskapsorganisasjon er den enkeltes kompetanse avgjørende for at vi skal utføre våre oppgaver på rettsikker og human måte og fremstå som en attraktiv samarbeidspartner. PU skal utvikle sin kompetanse og sine metoder for å gjøre oppgaveløsningen enda bedre, og vi skal forvalte vår kunnskap til nytte for samfunnet og våre samarbeidsparter. Politiets utlendingsenhet skal være en attraktiv arbeidsplass for kompetente og mangfoldige medarbeidere. Denne strategiplanen gir retning om hvor vi skal og hva vi skal prioritere for å nå de mål vi har satt oss. Planen er et verktøy som vi aktivt skal benytte i den videre utvikling og styring av Politiets utlendingsenhet. Den er noe å strekke seg etter, men gjennom god samhandling og målrettet arbeid skal vi nå de mål som er satt. Strategiene er utarbeidet med bakgrunn i Politiets strategi og Justisdepartementets Strategi for returområdet Alle ledere og medarbeidere i Politiets utlendingsenhet skal bruke strategidokumentet på en aktiv og forpliktende måte slik at vi i fellesskap bidrar til en positiv utvikling. Oslo, 22. november 2011 Ingrid Wirum Sjef for Politiets utlendingsenhet 2

3 VÅRE HOVEDOPPGAVER Våre hovedoppgaver er registrering av asylsøkere, fastsetting av identitet, forberedelse og iverksetting av endelig avslag på asylsaker, samt koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av alle uttransporter fra Norge. Vi har også ansvaret for å drifte Politiets utlendingsinternat. VÅR VISJON Trygghet gjennom rettssikkerhet og likebehandling. VÅRE VERDIER Positiv, Åpen, Ærlig og Respekt Dette betyr at vi: Viser engasjement og entusiasme Ser muligheter og finner løsninger Deler kunnskap og informasjon Hører og ser hva andre sier og gjør Respekterer og anerkjenner hverandre Opptrer rettferdig og profesjonelt Er lojale mot beslutninger Roser og hjelper hverandre Gir og tåler tydelige tilbakemeldinger Sprer glede VI SKAL VÆRE SERVICE- OG BRUKERORIENTERT Vi skal yte god service overfor våre brukere som vi skal møte med vennlighet, åpenhet og respekt i tråd med våre verdier. Vi skal opptre slik at våre brukere får tillit til at de får en korrekt behandling. Vår organisasjon og oppgaveløsning skal til enhver tid være basert på brukernes behov. Som en del av utlendingsforvaltningen leverer vi unike tjenester og vi skal sikre brukerne rettsikkerhet og likebehandling, men også legge til rette for åpenhet og tilgjengelighet. 3

4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER PU har for strategiperioden valgt 3 satsningsområder; Rask retur Kunnskapsstyrt Medarbeiderskap 4

5 Rask retur Begrunnelse PU skal være ledende innenfor sitt fagfelt. Samfunnet og brukerne forventer at PU utfører alle sine kjerneoppgaver på en effektiv, trygg, rettssikker og tillitsvekkende måte. Oppgaver innenfor utlendingsforvaltningen blir løst av flere aktører og et godt samarbeid er avgjørende for å lykkes. Rask retur av utlendinger uten lovlig opphold har betydning for hele utlendingsforvaltningens legitimitet og tillit. Rask retur gir viktige signaleffekter, hindrer en ulovlig tilværelse i Norge og bedrer den enkeltes muligheter til å etablere seg på nytt i hjemlandet. Rask retur er også et viktig virkemiddel i kriminalitetsbekjempelsen. Falsk og ukjent identitet blant kriminelle utlendinger utgjør en sikkerhetsrisiko og er et samfunnsproblem. Ulovlig opphold kan skape grobunn for svart arbeid og utøvelse av kriminalitet. PU bidrar til å bekjempe og forebygge kriminalitet ved å fastsette riktig identitet og returnere personer med ulovlig opphold. Retur av straffedømte skal prioriteres. Dette kan bidra til færre gjengangere og redusert press på straffesakskjeden. Returperspektivet skal ivaretas fra vårt første møte med utlendingen og gjennom hele saksbehandlingen. PU skal utvikle kompetanse og metodikk som sikrer rask retur. Sentrale tiltak i perioden For å oppfylle dette strategiske satsingsområdet skal følgende tiltak gjennomføres: Utvikle rutiner som sikrer systematisk, målrettet og rask effektuering av negative asylvedtak Utvikle metoder for systematisk og målrettet identitetsarbeid i alle ledd av saksbehandlingen Utvikle et godt og effektivt bistandskonsept til politidistriktene Utvikle rutiner som sikrer rask formidling av informasjon om identitet internt og til/fra våre samarbeidspartnere Utvikle effektive samhandlingsløsninger med utenlandske myndigheter Utvide ordningen med politiets spesialutsendinger i verifiserings- og returspørsmål Utvikle gode samhandlingsløsninger med påtalemyndigheten og kriminalomsorgen for å sikre rask retur av straffedømte 5

6 Kunnskapsstyrt Begrunnelse PU skal være i forkant, arbeide kunnskapsstyrt og være løsningsorientert. Dette krever at vi innhenter, bearbeider, dokumenterer og anvender relevant informasjon i planleggingen og gjennomføringen av våre oppgaver. PU er avhengig av et godt samarbeid, gjensidig forståelse og effektiv saksflyt internt og med eksterne aktører på alle nivåer i utlendingsforvaltningen. Saksbehandlingen i PU skal ha høy kvalitet, være effektiv og rettssikker. Dette krever god kompetanse blant våre medarbeidere, men også rutiner, samarbeid og verktøy som legger til rette for god oppgaveutførelse og rask saksbehandling i alle ledd. Vi skal arbeide systematisk med kvalitetssikring for å utelukke feil i utførelsen av arbeidet og forbedre den enkeltes forutsetninger for å utføre arbeidet. Det skal legges til rette for læring og forbedring i alle våre arbeidsprosesser og vi skal sikre høy kvalitet på vår oppgaveutførelse gjennom god ledelse og målrettet kompetanseoppbygging. Sentrale tiltak i perioden For å oppfylle dette strategiske satsingsområdet skal følgende tiltak gjennomføres: Bruke strategi- og analysefunksjonene aktivt i den planmessige styringen av PU Skape arenaer for læring og deling av kunnskap Utarbeide en strategisk kompetanseplan Utvikle kvalitetssystemer for PUs kjerneoppgaver; asylregistrering, identitetsavklaring og uttransport Utvikle IKT-løsninger som øker effektiviteten og kvaliteten på arbeidet Utvikle systematisk og god internkontroll Utvikle et godt samarbeid og gjensidig forståelse med alle relevante samarbeidspartnere innen utlendingsfeltet 6

7 Medarbeiderskap Begrunnelse PU skal være en arbeidsplass med motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere. Våre medarbeidere skal gis utfordrende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. PUs oppgaveløsning krever ulik kompetanse. Medarbeidere med ulik utdanning, kultur og yrkesfaglig erfaring er en styrke og et mål for vår organisasjon. God forståelse for hverandres ulike roller og ansvar og samhandling på tvers av avdelinger og kompetanse vil bidra til en god og effektiv oppgaveutførelse. Mangfoldskompetanse er nødvendig og en styrke i vårt møte med brukerne. Alle ansatte i PU skal utvise godt medarbeiderskap på samme måte som lederne skal utvise godt lederskap. Medarbeiderskap og lederskap er gjensidig avhengig av hverandre. Det er alles ansvar å bidra til at arbeidsmiljøet i eget team og i PU som helhet er godt. PUs verdier: Respekt, ærlig, åpen og positiv angir hvordan vi skal møte brukere, samarbeidspartnere og ikke minst kollegaer. Våre samspillsregler gir viktige føringer for hvordan vi skal forholde oss til og hva vi kan forvente av hverandre. Alle ansatte har ansvar for at oppgaver blir løst etter fastsatte kvalitets- og resultatkrav, egen utvikling og til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er leders ansvar å gi medarbeiderne støtte og påse at medarbeiderne er kompetente og leverer i henhold til oppsatte krav. God ledelse handler om å skape resultater gjennom andre og ta ansvar for helheten. Endringer i immigrasjonsstrømmen til Norge har stor betydning for PUs arbeid med asylankomster, identitetsfastsettelse, uttransporter og drift av utlendingsinternatet. De store svingningene i ankomsttall og behov for uttransporter fører til at organisasjonen til enhver tid må kunne tilpasse seg endrede behov. Sentrale tiltak i perioden For å oppfylle dette strategiske satsingsområdet skal følgende tiltak gjennomføres: Rekruttere, videreutvikle og beholde medarbeidere med relevant kompetanse og erfaring Utvikle en god personalpolitikk Skape trygge medarbeidere gjennom et godt forankret HMS-arbeid Utvikle en god organisasjonsstruktur gjennom systematisk evaluering og organisasjonsutvikling 7

8 SUKSESSFAKTORER Følgende faktorer er av avgjørende betydning for at vi skal lykkes med gjennomføringen av strategien: Tillit, forståelse og respekt for den enkeltes ansvar og rolle, både internt og eksternt Aktiv og kunnskapsbasert ledelse, bruk av styringsdata, økonomi- og personalstyring God kommunikasjon og samhandling internt og eksternt Endringsvilje og omstillingsevne blant ledere og medarbeidere Åpenhet og forutsigbarhet i alle prosesser GJENNOMFØRING AV STRATEGIEN Strategidokumentet skal ligge til grunn for PUs årlige virksomhetsplaner. Virksomhetsplanene skal være koblet til strategien gjennom etterprøvbare resultatmål. 8

9 POLITIETS UTLENDINGSENHET Adresse: Christian Kroghs gate 32, Oslo Postadresse: Postboks 8102 Dep 0032 OSLO Telefon Telefaks: E-post: 9

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/2185 2013/00435-2 008 09.09.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - Politianalysen

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2012 2 leder sjef pu 4 PUs organisasjon 6 Registrering 8 Identitetsundersøkelser 10 Uttransportering 15 Politiets utlendingsinternat 18 Kompetanse og bistand Utgiver:

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev 2015. Politidirektoratet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2015 Politidirektoratet 5. februar 2015 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDUTFORDRINGER OG MÅL 2015... 4 2.1 Hovedutfordringer... 4 2.2 Mål for justis-

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer