- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet"

Transkript

1 Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Mål... 3 Tiltak... 4 Politisk plattform... 4 Lønns- og arbeidsvilkår... 4 Endring og omstilling... 4 Strukturendringer og nærpoliti... 4 Oppgaver i politi- og lensmannsetaten... 5 Ressurssituasjonen i politi- og lensmannsetaten... 6 IKT satsingen i politiet... 6 Politiets beredskap og innsatsevne... 6 Bevæpning i politiet... 6 Etatsstyring... 7 Ledelse og lederutvikling... 7 Norges Politilederlag i framtida... 7 Side 2 av 8

3 Innledning Handlingsprogrammet beskriver Norges Politilederlag og hvilke mål organisasjonen skal arbeide mot i perioden. Fokus og innsats vil til enhver tid gjenspeile sentrale og lokale prosesser som berører lagets medlemmer. Programmet skal være førende for organisasjonens og særlig sekretariatets og landsstyrets arbeid i perioden. Norges Politilederlag er en organisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten og vårt viktigste formål er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjenspeiles i handlingsprogrammet og i organisasjonens aktivitet. Politi- og lensmannsetaten vil også i denne programperioden være i allmennhetens fokus. Som fagforening skal vi bidra til å styrke etatens generelle omdømme. Den viktigste saken i kommende programperiode vil være Nærpolitireformen. Norges Politilederlag skal være aktivt med i utviklingen, og være pådriver for åpenhet, involvering og medbestemmelse, både lokalt og sentralt. Samtidig er vårt fokus å sørge for at våre medlemmer blir godt ivaretatt i omstillingsprosessene. Handlingsprogrammet har fokus på viktige organisasjonsspørsmål og gir landsstyret de nødvendige pålegg og fullmakter. Organisasjon Norges Politilederlag skal være en selvstendig fagorganisasjon, tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Norges Politilederlags beslutningsorganer er, i.h.t. til vedtektene, Representantskapet og Landsstyret. Den daglige driften ivaretas av sekretariatet under ledelse av forbundslederen. Visjon Vi skal være den beste fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten. Verdigrunnlag Norges Politilederlag skal fremme medlemmenes interesser gjennom: å være en ansvarlig, åpen og fremtidsrettet fagorganisasjon å legge vekt på et respektfullt, ryddig og tillitskapende samarbeid med øvrige organisasjoner og parter i arbeidslivet å fremme samspill, involvering og medbestemmelse å fremstå som modige, helhetsorienterte ledere, tett på situasjonen og som skaper resultater i samhandling med de ansatte Mål Norges Politilederlag skal: være det naturlige valg for ledere i Politi- og lensmannsetaten arbeide for at ledere i politi- og lensmannsetaten gis best mulige lønns- og arbeidsvilkår være med på å sikre at endring skjer gjennom gode og inkluderende prosesser bidra til videreutvikling av ledelse som fagområde i politi- og lensmannsetaten Side 3 av 8

4 Tiltak bidra til utvikling av gode ledernettverk utvikle og tilby konkurransedyktige medlemsfordeler øke medlemsantallet hvert år Norges Politilederlag skal være med der beslutninger tas og markere oss i media. Aktiviteten i lokallagene utgjør kjernevirksomheten i Norges Politilederlag. Sekretariatet skal støtte aktiviteten i lokallagene gjennom praktisk bistand og synlighet på internett. Faglige ledersamlinger er et viktig tiltak for å rekruttere og beholde medlemmer. Lokallagene skal samarbeide om årlige regionale ledersamlinger. Sekretariat skal bidra med planlegging og tilrettelegging. Den årlige nasjonale ledersamlingen på Gardermoen skal videreføres. Sekretariatet skal administrere ledersamlingene i samarbeid med lokallag etter behov Sekretariatet skal i perioden ta initiativ til og legge til rette for opplæring av tillitsvalgte i avtaleverk, drøfting og forhandlinger, herunder topptillitsvalgtkurs i regi av YS Sekretariatet skal kontinuerlig videreutvikle og markedsføre medlemsfordeler Sekretariatet skal videreutvikle fagbladet og hjemmesiden, og utvikle kommunikasjonen med medlemmene bl.a. gjennom sosiale medier Politisk plattform Lønns- og arbeidsvilkår Norges Politilederlag skal prioritere ledernes lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være attraktivt for ledere i politi- og lensmannsetaten å være medlem i Norges Politilederlag. Lokale lønnsforhandlinger er en viktig del av lønnsdannelsen. Norges Politilederlag skal støtte sine lokale forhandlere for et best mulig resultat og aktivt delta i utviklingen av lokale lønnspolitiske handlingsplaner, særlig når det gjelder lederlønninger. Gjennom YS-Stat skal Norges Politilederlag arbeide for å løfte våre grupper lønnsmessig ved sentrale lønnsforhandlinger. Norges Politilederlag skal arbeide for at «Lederavtalen» opprettholdes og forbedres. Endring og omstilling Norges Politilederlag skal ivareta medlemmenes rettigheter i endringsprosesser. Vi skal arbeide for at også lederne blir ivaretatt gjennom gode omstillingsavtaler og inkluderende endringsprosesser i det enkelte politidistrikt og særorgan. Målsettingen er å støtte medlemmene i omstillingsprosesser med kunnskap om lov og avtaleverk slik at de selv kan se egne muligheter i ny organisering. Norges Politilederlag skal ha fokus på enkeltmedlemmenes arbeidssituasjon og også tilby direkte bistand ved behov. Strukturendringer og nærpoliti Norges Politilederlag skal være en aktiv medspiller i utvikling av politi- og lensmannsetaten. Samfunnsutviklingen gjør at endringer i struktur og organisering kan være nødvendig for å Side 4 av 8

5 sikre en robust og slagkraftig etat, som bidrar til en effektiv og fleksibel utnyttelse av ressursene. I Nærpolitireformen skal Norges Politilederlag ha hovedfokus på lederrollen og ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og rammer for utøvelse av tjenesten. Særdeles viktig er det å sikre lederne handlingsrom og mulighet for å utøve reell ledelse. Norges Politilederlag vil arbeide for videreutvikling av nærpolitimodellen. Vi er opptatt av å ivareta politilederrollen i lokalsamfunnet og ha et høyt fokus på forebygging. Videreutvikling av nærpolitimodellen vil sikre god forebygging, bedre etterretning og gi økt beredskapseffekt. Norges Politilederlag skal arbeide for å ivareta politi- og lensmannsetatens sivile preg, gode kvaliteter, nærhet til publikum, generalistkompetanse og løsningsorientering. Vi vil være med å videreutvikle politidistriktene hvor brukernes behov er i sentrum gjennom en fornuftig utnyttelse av tilgjengelige ressurser slik at det sivile preget, en robust beredskap, og et synlig nærpoliti ivaretas. Norges Politilederlag skal være aktive i samarbeidet med Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Stortinget i forbindelse med aktuelle program, meldinger og rapporter og høringer. Oppgaver i politi- og lensmannsetaten Nærpolitireformen foreslår endringer av politi- og lensmannsetatens oppgaver og ansvarsområder. Norges Politilederlag er opptatt av å bevare en hensiktsmessig oppgaveportefølje. Vi mener at generalistmodellen er den mest hensiktsmessige i de fleste av landets politidistrikter. Vi er opptatt av å heve statusen på etterforsknings- og forebyggendefaget Samtidig mener vi det er viktig at politiets sivile preg videreføres. Forvaltnings- og sivile rettspleieoppgavene er viktig både for etatens sivile preg og en bred kontaktflate, selv om de ikke direkte understøtter politiets kjerneoppgaver. En del steder representerer oppgavene viktige gjøremål for ansatte i fravær av polisiære oppgaver, samtidig som det gir ledelsen et større ressursmessig handlingsrom. Norges Politilederlag skal arbeide for økt bevisstgjøring av fagfeltet sivil rettspleie i politiog lensmannsetaten. Vi skal være en pådriver for kompetansehevende tiltak og videreutvikling av fagområde og bidra til en hensiktsmessig organisering. Forvaltningsoppgavene har en klart forebyggende effekt og kan forhindre straffbare handlinger eller krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. En forvaltningsmessig reaksjon, som utvisning eller tilbakekall av førerkort og inndragning av våpentillatelse kan gi mer effektiv og ha en bedre preventiv virkning enn et forelegg eller en fengselsstraff. Det er derfor nødvendig med en mer helhetlig gjennomgang av hvilke forvaltningsgjøremål politiet skal ha i fremtiden. Forvaltningsoppgavene bør videreutvikles og moderniseres for å oppnå god forebyggende effekt. Side 5 av 8

6 Ressurssituasjonen i politi- og lensmannsetaten Budsjettene for politi- og lensmannsetaten står ikke i forhold til de oppgavene som skal ivaretas og de forventingene befolkningen har til politi- og lensmannsetatens tjenester. Norges Politilederlag skal arbeide for økning av budsjettrammene i politi- og lensmannsetaten, i den hensikt å gi større handlingsrom og mulighet til å utøve ledelse på en bedre måte. Norges Politilederlag vil støtte arbeidet for å realisere målet om en politidekning på minst to polititjenestemenn pr 1000 innbygger (jfr. rapporten Politiet mot 2020) og et fortsatt høyt opptak på Politihøgskolen. IKT satsingen i politiet IKT satsningen i politiet har vært preget av kortsiktighet, manglede overordnet styring og for små bevilgninger. Norges Politilederlag mener det er uheldig at nødvendige utviklingsprosjekter og sentrale investeringer tapper driftsbudsjettene. Norges Politilederlag skal arbeide for økte bevilgninger til IKT, basert på strategiske investeringsplaner. Vi skal ha fokus på kompetanse og gjennomføring av IKT - strategier for å sikre god styring av utviklingsprosessene. Politiets beredskap og innsatsevne Norges Politilederlag er opptatt av å balansere ressursbruken i politiet mellom beredskap og de øvrige gjøremålene, etterforskning, forbyggende, forvaltnings- og sivil rettspleieoppgaver. Krav til responstid er innført fra og vi vil bidra aktivt i evalueringen av dette og hvordan dette påvirker ressursstyringen og prioriteringen av oppdrag. Særlig vil vi ha fokus på hvordan responstidsmålingen vil påvirke oppdrag i randsonene og i hvilken grad kvaliteten på oppdragsløsningen endrer seg. Norges Politilederlag skal arbeide for at politiet responderer raskt og med tilstrekkelig kvalitet. Bevæpning i politiet Norges Politilederlag ønsker et ubevæpnet politi. Ordningen med fremskutt lagring fungerer godt i dag og det derfor ikke er behov for generell bevæpning. De foreslåtte endringene i våpeninstruksen med overføring av bevæpningskompetansen til operasjonsleder, vil gjøre ordningen ytterligere hensiktsmessig. Vi aksepterer imidlertid at spørsmålet om generelle bevæpning må vurderes i forhold til den aktuelle trusselsituasjonen og støtter derfor endringen om midlertidig generell bevæpning i gjeldende våpeninstruks. Den nåværende trusselsituasjonen, hvor uniformert politi er oppgitt som terrormål, er ny og krever nye regler. Etter vår oppfatning er det imidlertid ikke er behov for generell bevæpning av norsk politi i en normal trusselsituasjon. Generell bevæpning skaper større avstand til publikum og fjerne det sivile preget. Kommunikasjon og dialog må fortsatt være politiets viktigste våpen. Side 6 av 8

7 Etatsstyring I justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev for 2015 er målstrukturen endret til et såkalt kjedeperspektiv; «asylkjeden, straffesakskjeden og området samfunnssikkerhet og beredskap». Norges Politilederlag skal arbeide for å redusere antall måleparametere og dreie fokuset fra kvantitetsmål til kvalitetsmål. Målingen bør innrettes mer mot resultatet en mot innsatsfaktorer. Det er særdeles viktig at styringsinformasjonen og resultatmålene tilpasses lokale forhold. Ledelse og lederutvikling Norges Politilederlag skal fremme lederes mulighet til å utøve reell ledelse, både sentralt og lokalt. Lederutfordringer bør gis økt oppmerksomhet i politimestrenes ledermøter. Norges Politilederlag skal sammen med arbeidsgiver arbeide for implementering av medarbeiderplattformen, utarbeidet av Politidirektoratet. Vi skal ha spesielt fokus på lederverdiene: «Sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultatet i samhandling med andre.» Som ledere skal vi være pådrivere i videreutviklingen av kulturen i politi- og lensmannsetaten, tuftet på medarbeiderplattformen. Norges politilederlag mener det er behov for en mer helhetlig strategi for rekruttering, utvikling og avvikling av ledere i politi- og lensmannsetaten. Som en del av dette vil vi arbeide for at det opprettes et sentralt vurderingssenter for ledere, etter modell fra Sverige og Danmark. Arbeidsgiver er ansvarlig for videreutvikling av lederkompetansen i politi- og lensmannsetaten. Norges Politilederlag skal være en pådriver for en mer helhetlig utvikling av kompetansehevende tiltak for ledere, herunder også for studier utenfor egen etat. Særlig vil vi arbeidet for at Politihøgskolen innarbeider en mastergrad innen ledelse og organisasjon i sitt videreutdanningsprogram. Norges Politilederlag skal være pådrivere for lokale ledelsesstudier, slik at bl.a. fagplaner tilpasses Politihøgskolens videreutdanningsprogram. Det må legges til rette for studiepermisjoner og hensiktsmessige økonomiske ordninger som stimulerer ledere til videreutdanning. Norges Politilederlag i framtida Norges Politilederlag skal være tydelige på at vi er en organisasjon for ledere. Vi skal være åpne for å inkludere nye former for lederkategorier i vår organisasjon. Politi- og lensmannsetaten trenger en organisasjon som samler alle ledere. Vi skal arbeide for at nettopp Norges Politilederlag skal være en slik organisasjon. Det er derfor avgjørende at vi er en selvstendig fagorganisasjon med selvstendig forhandlingsrett. Samtidig skal vi samarbeide med fagorganisasjonene, både i politi- og lensmannsetaten og i egen hovedorganisasjon i saker der dette er naturlig. Side 7 av 8

8 Vi skal vise vilje til, og være tydelige på, at vi støtter fornuftige endringer av etatens struktur, organisering og oppgaver. Vi skal være åpne og ærlige og akseptere at slike endringer også kan ha negative konsekvenser for enkeltmedlemmer i Norges Politilederlag. I programperioden vil en av våre viktigste oppgaver være å ivareta våre medlemmer som blir berørt av endring- og omstillinger. Norges Politilederlag skal systematisk arbeide for å øke antall medlemmer, gjennom god kommunikasjon, ledernettverk, faglige samlinger, økt synlighet i media og i den offentlige debatten og konkurransedyktige medlemsfordeler. Side 8 av 8

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer