16.4. Medarbeiderperspektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16.4. Medarbeiderperspektivet"

Transkript

1 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens mål om å utvikle en lærende organisasjon, med fokus på kompetanse, fremtidsrettet utvikling og medvirkningsbaserte endringer. Endring kan gi glede og mestringsfølelse dersom man har mulighet til å definere og forstå utfordringene, til å påvirke utfallet og til å lære av de erfaringene man høster Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder Rekruttere og beholde medarbeidere Kompetanseutvikling Felles ansvar for utviklingsarbeid Trivsel Kommunen vil på sikt møte store utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft. Kommunen ønsker å være en god og profesjonell arbeidsgiver. Kommunen jobber for en aktiv seniorpolitikk. Arendal kommune vil gi medarbeiderne mulighet og stimulans til å utvikle sin kompetanse. En viktig forutsetning for dette er å skape vilje til og forutsetninger for å lære av hverandre. En sentral del av kommunens ledelsesutviklingsprogram er å stimulere til en utviklingsorientert kultur i virksomheten. Målet er å sikre sammenhengen mellom ambisjonen om å være en lærende organisasjon og samtidig ha fokus på daglige lederoppgaver. For å skape gode arbeidsplasser er trivsel en bærende faktor. Tiltak knyttet til oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen skal bidra til dette. Ledelsen skal stimulere medarbeiderne til å ta initiativ til trivselstiltak. 45 av 66

2 Likestilling Medarbeidere skal oppleve at likestilling mellom kjønnene er godt ivaretatt. Innvandrere som arbeider eller rekrutteres til kommunen skal oppleve at deres utfordringer i arbeidssituasjonen møtes konstruktivt Satsingsområder i medarbeiderperspektivet Kommuneplanens målsetninger innen medarbeiderperspektivet er mange og ambisiøse. For å nå disse vil kommunen arbeide innenfor noen satsingsområder. Følgende tema er satsingsområder i medarbeiderperspektivet: - Målrettet lederutvikling - Rekruttere og beholde (generasjonsskifte, flerkultur, likestilling, seniorpolitikk) - Nærvær/kvalitetskommune - Organisasjonsutvikling/IKT/Styringsinformasjon - HMS system Målrettet lederutvikling Ledelsesutviklingsprogram Arendal kommune gjennomfører et studium i endrings- og utviklingsledelse for sine ledere i et ledelsesutviklingsprogram for perioden Studiet gir 30 studiepoeng og er praksisrelatert. Dette skal sikre sammenhengen mellom ambisjonen om å være en lærende organisasjon og ha fokus på de daglige lederoppgaver. Etikk Fokus på etikk for ledere er en videreføring av kommunens arbeidsiverpolitikk og vil gi grunnlag for utarbeidelse av gode retningslinjer og rutiner Rekruttere og beholde medarbeidere Generasjonsskifte i Arendal kommune Som ledd i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk og kompetanseutvikling i Arendal kommune skal det satses på en fremadrettet rekrutteringsstrategi. 600 Oversikten viser at mange 500 kommunale medarbeidere 400 vil gå av med pensjon i 300 løpet av de neste årene. Kommunen må ta hensyn til dette i sin 100 rekrutteringsstrategi. 0 Figur 24: Utvikling alderssammensetning Aldersammensetning av 66

3 Seniorpolitiske tiltak Bystyret vedtok i 2006 seniorpolitiske tiltak hovedsaklig rettet mot medlemmer av KLP og Arendal kommunale pensjonskasse. Tiltakene har vært i gang fra januar Evaluering av tiltakene gjennomføres i oktober I tillegg er det vedtatt tiltak rettet mot det pedagogiske personale, gjeldende fra januar Hensikten med seniortiltakene er å bidra til for at medarbeiderne står lengst mulig i aktivt arbeid. Det er iverksatt inspirasjons- og motivasjonstiltak rettet mot alle ansatte i aktuell aldersgruppe i kommunen for å beholde godt kvalifisert arbeidskraft. Bystyret forelegges en sak om evaluering av seniortiltakene i november Likestilling Det utarbeides forslag til sentrale tiltak for likestilling i Arendal kommune. Likestillingsloven og kommuneplanen setter overordnede rammer for arbeidet. Arendal kommune er med i prosjektet Fritt valg? 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. Målet med prosjektet er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Det opprettes arbeidsgrupper lokalt. Bystyret vedtok i 2007 Handlingsplan for økt rekruttering av flerkulturelle i egen organisasjon. Planen er en oppfølging av kommuneplanen og i tråd med Plattform for Arendal kommunes internasjonale engasjement. Planen inngår i kommunens arbeidsgiverstrategi Nærvær sykefravær Helhet og langsiktighet er sentralt i forhold til utviklingen av nærværsarbeidet i Arendal kommune. Styringsgruppen for nærværsprogrammet legger til rette for et kontinuerlig arbeid for bedre rutiner og forebygging av sykefravær. Et langsiktig mål for programmet er å redusere fraværet med 2 prosentpoeng til 7,3 %. Arendal kommunes bedriftshelsetjeneste utøves av Agder Arbeidsmiljø IKS. Dette selskapet eier Arendal kommune sammen med Aust-Agder fylkeskommune og Froland kommune. Agder Arbeidsmiljø er en aktiv samarbeidspart i oppfølging av kommunens sykemeldte og i utviklingen av kommunen som IA-bedrift. Selskapet står for arbeidsmiljøopplæring og kurs i henhold til krav i lov og forskrift. I 2010 bidrar selskapet til utarbeidelse av en revidert HMShåndbok for sine eiere HMS-systemet Arbeidsmiljøutvalget arbeider aktivt for å påse og følge opp alle kommunale enheters satsing på godt arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Rapporter fra enhetenes HMS-utvalg, tertialrapporter for avvik og behandling av disse samt befaringer inngår som en fast del av møter med enhetene. Opplæring av enhetsledere, avdelings- og teamledere samt alle verneombud er prioritert og informasjon og tilrettelegging av gode praksisrutiner i HMS inngår i alle sammenhenger. Særskilte tiltak er: 47 av 66

4 Videreutvikling av overordnet nettbasert HMS-håndbok med rutiner og systemer for internkontroll, styringsdokumenter, avviksbehandling og risikoanalyser. Oppfølging av pålegg knyttet til skolene. Plan for etablering av ny brannstasjon. Fokus på risikovurdering knyttet til ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø gjennom å etablere gode internkontrollsystem i enhetene med årshjul for rapportering av avvik og systemforbedringer. Det er viktig å forebygge helsebelastninger/-skader, økte kostnader relatert til manglende jobbtilfredshet, usikkerhet knyttet til arbeid, ineffektivitet, konflikt og økt sykefravær knyttet til tiltakene. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009 Medarbeidertilfredsundersøkelsen 2009 (MTU) skal gjennomføres i november. HMSutvalgene har en sentral rolle i både motivere ansatte til å delta og følge opp resultatene i undersøkelsen Organisasjonsutvikling, IKT og styringsinformasjon Arendal kommune har sammen med de tre andre eierne av IKT Agder gått til innkjøp av nye felles IKT-systemer. Dette innebærer en omlegging av rutiner og arbeidsprosesser for ledere og medarbeidere innen områdene sak/arkiv, lønn, kompetansekartlegging og -styring, oppfølging av sykmeldte, medarbeideroppfølging, ansettelser og rapportering. Felles oppsett og utvikling av systemene med de andre eierne av IKT Agder gir bedre arbeidsflyt og bedre utnyttelse av ressurser i forhold til oppdatering, vedlikehold og utvikling. Økonomisk gevinst ligger i en lavere ressursbruk ved rekruttering og medarbeideroppfølging, samt enklere og mer kvalitetssikret administrasjon for ledere. Mål for 2010 Å gi kommunens ledere og ansatte god opplæring i å bruke de nye programmene samt de nye arbeidsprosesser som er utviklet som følge av de nye programmene. Gi samtlige ansatte som trenger dette en grunnleggende IKT-kompetanse, slik at alle kan benytte de nye IKT-verktøyene. Etablering av elektronisk HMS-system med økt kontroll og oversikt over kommunens HMS-system som resultat Investeringer knyttet til medarbeiderperspektivet Det er foreslått avsatt 4 7 mill kroner til IKT-utstyr hvert år i planperioden. Dette går i hovedsak til videre utbygging av IKT-utstyret på skolene. Det foreslås avsatt et mindre beløp for hvert av årene i planperioden til annet utstyr. Figur 25: Investeringer medarbeiderperspektivet Medarbeiderperspektivet (1000 kr) IKT-utstyr Annet utstyr Sum investeringer medarbeiderperspektivet av 66

5 Styringsinformasjon medarbeiderperspektivet Medarbeiderperspektivet legger til grunn at medarbeiderne er organisasjonens viktigste ressurs. Medarbeidernes trivsel er et mål i seg selv, samtidig som det er en antagelse om at høy trivsel også vil gi bedre motivasjon og bedre tjenesteproduksjon. Det er viktig med systematisk og pålitelig informasjon om trivsel og motivasjon hos medarbeiderne. Det legges opp til å gjennomføre jevnlig medarbeidertilfredshetsundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsene vil bli brukt til videre utvikling av arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Sist undersøkelse av medarbeidertilfredshet ble foretatt i Skala er fra 1 til 6. Nærvær/Fravær oversikten er akkumulerte tall pr sept Andel ansatte i omsorg i deltidsstillinger er tall pr september Periode resultat av indikatorene om uføre er fra Angående flerkulturelle med ikke-vestlig bakgrunn er tallet fra Andel kvinnelige ledere er fra Det vises ellers til vedlegg om definisjoner av indikatorene. 49 av 66

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Konsernstyret 6.mars 2015

Konsernstyret 6.mars 2015 Styresak B 24 / 2015 Kompetanse - og organisasjonsutvikling Innledning Kompetanse- og organisasjonsutvikling i SiT står som fast sak på styrets årshjul. Bakgrunnen for at temaet ble satt opp til årlig

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2013 31.3.2014 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord... 3 OVERORDNET... 4 Organisasjonen vår... 4 Organisasjonsmodell... 4 Menneskelige ressurser... 4 Personalstatistikk...

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer