Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program"

Transkript

1 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: E-post: Org. nr.: NO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: Internett: Bankkonto: Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Innledning Handlingsprogrammet er PFs viktigste styringsdokument. Det forplikter forbundet sentralt og lokalt. Handlingsprogrammet er delt inn i verdier, visjon, PF som organisasjon, hovedsatsningsområde, fokusområder og langsiktig plan. Landsmøtets oppgave blir å vedta de langsiktige planene, hovedsatsningsområde og fokusarbeidsområder for landsmøteperioden. Forbundsstyret skal påse at det er sammenheng mellom handlingsprogram og ressurser. De fleste lokallag utarbeider egne handlingsprogram og strategiplaner for å nå målene landsmøtet fastsetter. Lokallagenes planer og mål må støtte opp om landsmøtevedtakene og handlingsprogrammet. For å bedre måloppnåelsen er det helt nødvendig at det strategiske arbeidet utvikles lokalt og sentralt. Ansvar og myndighet innenfor flere satsningsområder er også et lokalt ansvar. Lokallagenes arbeid og innsats er av vesentlig betydning for måloppnåelsen. Lokalt er det gode muligheter for iverksettelse av strategiske aktiviteter og tiltak, både lønns- og arbeidsmessig. Verdier PFs målsettinger skal bidra til at politiet skaper trygghet, lov og orden. PFs arbeid skal bygge på åpenhet, solidaritet, samhold, regulert arbeidsliv, medbestemmelse og ansvarlighet. PFs grunnmur er en rekke enkeltmedlemmer som har valgt å stå sammen i et fellesskap. Vi skal derfor se og ivareta det individuelle medlem, men først og fremst tenke fellesskap og søke gode kollektive løsninger. oppnå gode resultater gjennom god samhandling. ha modige, engasjerte, dyktige og ambisiøse tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal sette organisasjonen, og måloppnåelse på vegne av fellesskapet foran seg selv og egne ambisjoner. Visjon Politiets Fellesforbund den beste fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde og engasjerte medlemmer. For å oppfylle vår visjon og oppnå resultater innenfor våre prioriterte saker, innebærer det kontinuerlig evaluering og utvikling av PF som en lærende organisasjon. 1

2 Forbundets virksomhet Vedtektenes 1-3 sier hva PFs grunnleggende virksomhet er. 1-3 Forbundets virksomhet Forbundet skal: 1. Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 2. Arbeide for innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass og arbeidssituasjon. 3. Arbeide for likeverd mellom alle grupper medlemmer, gode kollegiale forhold og likestilling mellom kjønnene. 4. Arbeide for at medlemmenes grunn-, etter- og videreutdanning til enhver tid er i samsvar med de krav som er satt til medlemmene i deres arbeid. 5. Utvikling av tillitsvalgte og arbeide for at de får best mulige arbeidsvilkår. 6. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid. 7. Utgi fagblad. 8. Gi økonomisk støtte til juridisk bistand og rettshjelp til medlemmer i saker som gjelder deres lønns- og arbeidsvilkår eller har sammenheng med deres arbeidsforhold, i henhold til egne retningslinjer. 9. Avsette midler til et fond som skal nyttes til å støtte medlemmene under arbeidskamp, i henhold til egne retningslinjer. 10. Delta i den generelle samfunnsdebatten, med særlig vekt på kriminalpolitikk. 11. Arbeide for å videreutvikle gode merkantile tilbud. 12. Arbeide mål- og resultatorientert for å gjennomføre organisasjonens handlingsprogram. PF som organisasjon PFs sterke sider PF er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Det er en stor styrke for PF som organisasjon at vi organiserer mange dyktige og engasjerte medlemmer. Det er også en styrke at PF har medlemmer innenfor alle yrkesgrupper i justissektoren. På bakgrunn av dette må PF som organisasjon ha fokus på helhetlige løsninger. Dette fører igjen til at PF kan være en mer attraktiv samarbeidspartner for arbeidsgiver, både lokalt og sentralt. Helhetstenking gjør mulighetene større for å finne felles interesser med arbeidsgiver. PF har et svært godt utbygd nettverk for tillitsvalgte med god kompetanse. Vi har vist at PF er en dyktig og handlekraftig fagforening som på mange arenaer er aktive pådrivere for endring og omstillingsarbeid, samt at vi er en fagforening med engasjerte medlemmer som er i stand til å kjempe for de målene vi står sammen om. PF har vært en aktiv bidragsyter til UNIO sitt arbeid i mange år, og dette er en styrke ved vår fagforening. PF har et kompetent sekretariat med spisskompetanse innenfor de viktigste områdene for oss som organisasjon. Våre omgivelser Hele samfunnet, og ikke minst offentlig sektor er preget av endring og omstilling. Det stilles nye krav til politiet som etat og flere alvorlige hendelser har synliggjort behov for forbedring og endring. Terrorhandlingene 22. juli 2011 og den lærdommen som ble tatt ut av dette, og som har blitt beskrevet i blant annet NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen, Difi rapporten, og Politianalysen viser behov for endring i norsk politi. Det er forventet at det legges fram Stortingsproposisjon om politireform i løpet av høsten Hvordan norsk politi skal endres, vil fremkomme tydeligere i proposisjonen. Endring og omstilling vil prege politiet i mange år fremover, og dermed også PF sitt arbeid. PF er og skal være en aktiv pådriver for utvikling og endringsarbeid i norsk politi. 2

3 Våre satsingsområder Landsmøtet har prioritert tre områder som særdeles viktige og med høyeste prioritet: Hovedsatsingsområde er lønns- og arbeidsvilkår Dernest har forbundsstyret utpekt to fokusområder ressurser ledelse Dette er områder det er viktig å oppnå resultater på om nå sine mål. De omfatter alle våre medlemmer. Det er et særlig behov for å videreutvikle strategier innen flere av områdene på både sentralt og lokalt nivå. Dette gjelder blant annet sammenhengen mellom lokalt og sentralt lønnsarbeid, kriminalpolitikk, ledelse, mangfold, likestilling og etikk. Landsmøtets valg av et hovedsatsningsområde og to særskilte fokusområder innebærer at vi må ha fokus på omgivelsene og tilpasse oss disse. Ressursbruken må hele tiden tilpasses det som til enhver tid bidrar til størst måloppnåelse. Langsiktig plan for perioden Lønns- og arbeidsvilkår: Arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal være PFs viktigste sak. Den enkelte medarbeiders kompetanse, holdninger og motivasjon er helt avgjørende for at politiet skal kunne løse sine oppgaver, ivareta samfunnsoppdraget og sikre tillit og omdømme i befolkningen. Samfunnsutviklingen vil kreve utvikling av politirollen. Endring av kompleksitet og krav til kompetanse kan medføre at dagens belønningssystemer ikke er tilpasset utviklingen. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetent personell. Videre er det nødvendig å videreutvikle kompetansen og arbeidskraften som er nødvendig for at politiet skal ivareta og løse sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Pensjon er en sentral del av medlemmenes samlede lønns- og arbeidsvilkår. Videreføring av en god offentlig tjenestepensjon skal være en prioritert sak for PF. På grunn av politiets rolle og oppgaver er det avgjørende at ordningen med særaldersgrense opprettholdes, samtidig som det gjøres mer attraktivt og lettere å arbeide ut over særaldersgrensen. arbeide for at medlemmene får en lønnsutvikling og en verdsetting som står i forhold til politiets samfunnsoppdrag. Dette sett i sammenheng med den rolle, oppgaver, risiko, belastning, kompetanse, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen innebærer. arbeide for å beholde og fremforhandle gode kollektive avtaler som det grunnleggende for lønnsdannelsen for statsansatte utvikle nye arenaer som bedrer samhandlingen mellom lokallag og forbundskontoret. Vi skal bruke betydelige ressurser for å øke kompetansen og forståelsen av hvordan lønnsdannelsen skjer i det statlige tariffområdet, og ikke minst få en gjensidig forståelse av at det er en sammenheng mellom den sentrale og den lokale lønnsdannelsen. skape og videreutvikle en fagforeningskultur som gjør oss i stand til å oppnå god lønnsutvikling for alle våre medlemmer bruke mulighetene en fremtidig omstilling gir for lønnsutvikling og bedre verdsetting av medlemmene i PF sikre gode særavtaler sentralt og lokalt arbeide for å beholde og forbedre en god offentlig tjenestepensjon beholde ordningen med særaldersgrense sikre gode arbeidsvilkår forankret i et sterkt fokus på HMS og tett samarbeid med vernetjenesten i etaten 3

4 Likestilling, mangfold og etikk: PF har fokus på rekruttering og utvikling av dyktige tillitsvalgte. Det er gjennom dyktige tillitsvalgte på alle plan at vi når våre mål. Mangfold i organisasjonen er en solid plattform for å få fram et beslutningsgrunnlag som gir gode resultater. PF mener at mangfold tydelig bør gjenspeiles gjennom balanse i alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering (kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk) og nedsatt funksjonsevne hos våre tillitsvalgte. Vi skal benytte den samlede kompetanse og kunnskap som er tilgjengelig. PF ønsker å sette etiske prinsipper og holdninger sterkere på dagsorden i politi- og lensmannsetaten generelt, og i vår organisasjon spesielt. Dette gir retning for valg av konkrete handlinger. Våre etiske valg er med på å bygge vårt omdømme. være en premissleverandør for organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet i etaten, samt for polititjenesten som leveres det norske samfunnet. sørge for en balansert representasjon i våre utvalg, råd og styrende organ, lokalt og sentralt gi PFs tillitsvalgte kompetanse og kunnskap om likestilling, mangfold, inkludering og etikk være pådrivere for at rapporteringsplikten til Likestilling- og diskrimineringsombudet oppfylles videreutvikle samarbeidet med arbeidsgiver på områder som omfatter likestilling, inkludering, mangfold og etikk Kriminalpolitikk og ressurser Samfunns- og kriminalitetsutviklingen stiller store krav til politiet. Det er nødvendig at politiet er dynamiske og omstillingsdyktige, slik at etaten evner å endres i takt med i samfunnet. PF vil være med å påvirke dette til det beste for befolkningen og våre medlemmer. Vårt hovedfokus vil være på politiets tilgjengelighet, kompetanse og god hverdagsberedskap. PF vil jobbe for at det skal settes krav til politiets responsevne. Denne handler om tid, handlekraft og kompetanse knyttet til å løse oppgavene. Politiet må dimensjoneres i forhold til samfunnets krav og forventninger. Endret organisering og videreutvikling av politiets arbeidsmetoder krever endring av målekriterier. I dagens system måles politiet i stor grad på aktivitet og ikke effekten av aktivitet. I tillegg måles det på den reaktive delen som hovedsakelig er knyttet til hvordan politiet håndterer kriminalitet som har skjedd. Det blir også pekt på at politiet i dag har målekriterier som er til hinder for samhandling mellom enheter og distrikter. Vi har forståelse og respekt for at det fra politisk hold prioriteres spesifikke hovedsatsningsområder, og at det må være målparametere som viser til dette. PF mener dette likevel må inkludere andre målparametere som ikke kun gjenspeiler et tallmateriale. Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge kriminalitet og skape trygghet. Svært mye av arbeidet politiet utøver i møte med publikum rapporteres det ikke på. Mange hevder at det kan være vanskelig å tallfeste kriminalforebyggende arbeid, samvirke med andre aktører og politiets beredskap. PF mener likevel at målekriterier og rapportering må videreutvikles slik at disse reflekterer helheten i politiets virksomhet spesielt forebyggende arbeid. PF vil at politiet skal være til stede for folk der hvor de bor og oppholder seg, enten dette er i by eller bygd eller på internett. Det er viktig for PF å beholde og videreutvikle et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap. Politiet må arbeide målrettet og systematisk for å forebygge og bekjempe kriminalitet, og opprettholde befolkningens trygghet. Politiet er avhengig av å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere med riktig kompetanse. Budsjettene må være tilpasset samfunnets krav til politiet og krav om tjenesteutøvelse. 4

5 arbeide for at politiet har tilstrekkelige antall ansatte med rett kompetanse og at nyutdannede fra PHS får jobb i politiet arbeide for tilstrekkelige driftsbudsjetter til å håndtere både politimessige og sivile oppgaver på en god og effektiv måte prioritere utvikling av et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap som har høy kvalitet og kompetanse i det ytterste leddet være den viktigste premissleverandør for utvikling av kriminalpolitikken i Norge arbeide for endrede målekriterier i norsk politi Ledelse PF mener politiet har behov for både styring og ledelse, men at det i politiet er for stort fokus på styring. I en etat der den enkelte ansattes adferd i stor grad påvirker omdømme og resultat, må hovedfokuset ligge på ledelse, spesielt når det skal gjennomføres store endringer. En forutsetning for at politiet skal lykkes er at ledelse utvikles og styrkes der oppgaven skal løses. Det blir spesielt viktig hvis det skjer store strukturelle endringer. Lokal ledelse og ledelse i det ytterste leddet må få økt handlingsrom og større ansvar for resultatoppnåelsen. PF mener at erfaring om og fra politiet skal vektlegges når det skal rekrutteres toppledere til norsk politi. Erfaring, kunnskap og kompetanse fra politifaget er uvurderlig. Formell lederutdanning er viktig, men kan ikke erstatte personlige egenskaper og relasjonell kompetanse. være pådriver for at det utvikles enn sunn verdibasert lærings- og lederkultur. PF vil bygge videre på erfaringene med lederprosjektet, resultatene av lederprosjektets evaluering og de siste års samarbeid med arbeidsgiver. Vi skal videreutvikle ledersatsingen for våre ledermedlemmer som i nær samhandling med medarbeiderne utøver politiets samfunnsoppdrag. Ledermedlemmer er svært viktige for PF. Arbeidsgruppenes rapporter og landsmøtets vedtak om ledermedlemmer, vil være et viktig grunnlag for utvikling og bedre ivaretakelse av ledermedlemmene. jobbe for å være den beste fagforeningen for alle ledere i politi og lensmannsetaten. Vår ledersatsningen vil ha fokus på verdsetting av lederrollen ledernes lønns- og arbeidsvilkår lederkultur og læring ledernes rolle og utvikling HMS for ledere Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Samfunnet er i endring, kriminalitetsbildet forandres og dette stiller nye krav og forventninger til politiet. En avgjørende forutsetning for at politiet skal lykkes, er at det er samsvar mellom forventninger og krav samfunnet har til politiet, og de rammevilkår etaten til enhver tid har til disposisjon. Det er ansatte i politi- og lensmannsetaten, og dermed PFs medlemmer som bidrar til å opprettholde tryggheten i samfunnet. Samfunnet har krav på et politi som bidrar til økt trygghet og forebygger kriminalitet. Politiet er derfor avhengig av trygge, kompetente og engasjerte medarbeidere. Skal politiet kunne løse samfunnsoppdraget må politiet være lokalt forankret og ha en god hverdagsberedskap. Dette krever tilstedeværelse og tilgjengelighet der hvor befolkningen bor og oppholder seg. 5

6 Avgjørende forutsetninger for å oppfylle PFs målbilde vil være en god lønns og personalpolitikk som sikrer god rekruttering, rett kompetanse og tar hensyn til de iboende kjennetegn i politirollen tydelig ledelse der oppgaven skal løses, og ledelse som har fokus på åpenhet, læring og utvikling i et samfunn som er i stadig endring. Hvis strukturen sentraliseres må konsekvensen være at ledelsen desentraliseres, og at lokal ledelse får større autonomi og handlingsrom enn i dag. politiets omdømme og tillit skapes i det ytterste leddet. Det betyr at kompetansen også må være i det ytterste leddet. Utvikling av nye målekriterier som vektlegger trygghet, forebygging og fravær av kriminalitet god hverdagsberedskap betyr at hele politiet er en beredskapsorganisasjon beredskap er ikke en funksjon som angår noen få eller en avdeling i politiet. Nærhet, evne til samhandling og god etterforsking er en viktig del av politiets beredskap. lokal forankring ved at politiet samarbeider med lokale myndigheter, lag og frivillige organisasjoner. Dette må være et formalisert arbeid med fokus på forebygging. Politiets lokale tilstedeværelse i slike fora og nødvendige personifiserte samarbeidsrelasjoner er særdeles viktig for at et slikt samarbeid skal gi effekt. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent politi som løser sine oppgaver på en god måte. Omstillingsprosesser er krevende. En forutsetning for å lykkes er at de som skal lede prosessene har rett kompetanse og personlige egenskaper som er nødvendig for å gjennomføre til dels komplekse prosesser. Det er framforhandlet en omstillingsavtale. Hovedpoenget i den er at de som blir berørt av omstillingen skal ivaretas på en god måte og i henhold til gode intensjoner og målsetninger. Det avgjørende vil være at intensjonene og målsettingene blir fulgt opp i praksis. Hvordan de berørte blir behandlet og hvordan endringsprosessen gjennomføres, vil ha betydning for politiets omdømme, både internt og i samfunnet for øvrig. PF har en forventning om at det stilles omstillingsmidler til rådighet som gjør det mulig å gjennomføre endringene, og at tillitsvalgte og ansatte blir involvert og har reell medbestemmelse i utviklingen av norsk politi. arbeide for at de som blir berørt av endring og omstilling får ta del i rettighetene de har, og får den oppfølging og trygghet de har krav på. Endring og omstilling i norsk politi skal gi en gevinst til samfunnet. Det er PFs medlemmer som skaper denne gevinsten. Det vil være naturlig at PFs medlemmer får sin del av gevinsten i form av bedre lønns- og arbeidsvilkår. være der fremtidens politi skapes være en aktiv pådriver i endrings- og omstillingsarbeid gjennom dialog med ledelsen på alle nivåer i politiet, ta ansvar og bidra til utvikling av politiet med publikum i fokus sikre at lønns- og personalpolitikk blir et viktig bidrag til politiets utviklingsarbeid utvikle kompetanse i endrings- og omstillingsprosesser blant medlemmer og tillitsvalgte arbeide for at gode intensjoner og målsetninger i omstillingsavtalen følges opp arbeide for at fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser med tid og mulighet for involvering arbeide for at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid sikre at medlemmene får sin del av gevinsten ved omstilling bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov 6

7 Politirollen PF er opptatt av politiets samfunnsoppdrag og at dette må være utgangspunktet når politiet skal forbedres. Viktige forutsetninger for endringsarbeidet er: Politiet er en samfunnsinstitusjon som i samarbeid med andre skal sikre demokratiet, forebygge kriminalitet og styrke trygghetsfølelsen i befolkningen. Kvaliteten på politiproduktet, politiets omdømme og tillit skapes i det direkte møtet mellom politi og publikum. Kvalitet og omdømme på politiets arbeid skapes av den enkelte som utøver politirollen i dialog og direkte kontakt med den enkelte borger. Kompetanse og motivasjon hos de som utøver politirollen er derfor avgjørende for at politiet lykkes med samfunnsoppdraget. Skal politiet kunne løse samfunnsoppdraget må politiet være lokalt forankret og ha en god hverdagsberedskap. Dette krever tilstedeværelse og tilgjengelighet der hvor befolkningen bor og oppholder seg. Nærpolitiets rolle er uvurderlig. Det er ingen motsetning mellom nærpoliti, forebygging, etterforsking og beredskap. God hverdagsberedskap handler om politiets evne til å forebygge og skape trygghet i hverdagen. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av å være et desentralisert politi at politiet utøver sitt samfunnsoppdrag med rett kompetanse og med god kvalitet at publikum har høy tillit til politiet at ledelse, kvalitet og kompetanse finnes i det ytterste leddet - der politiproduktet skapes. Det betyr at det må være en lokal ledelse med handlingsrom, vilje og evne til å ta beslutninger at politiet må ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor samarbeidspartnere lokalt at politiet må ha felles målsetninger og retning, mens de aktivitetene som skal skape resultatene må være forskjellige ut i fra lokale forutsetninger og situasjon at politiet skal ha en beredskap som tilfredsstiller samfunnets krav, jamfør NOU 2012:14, rapport fra 22. juli kommisjonen med flere være en pådriver for at historien knyttet til politi -og lensmannsetaten skal tas vare på. Dette må gjøres på en systematisk og profesjonell måte, slik at vi tar ut læring i utvikling av politirollen. arbeide for at samfunnets krav om trygghet sikres gjennom en politirolle som er lokalt forankret, har god hverdagsberedskap og har hovedfokus på forebygging sikre at politirollen utvikles i tråd med endrede krav og forventninger fra samfunnet sikre rammevilkår for at utøvelse av politirollen oppfylles Aktiv deltakelse i Unio Unio er Norges nest største hovedorganisasjon etter LO med nærmere medlemmer fordelt på 12 særforbund. Unio er partipolitisk uavhengig. Unio er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken og har et bredt samfunnsengasjement. De 12 særforbundene i Unio-familien deler de samme politiske og faglige verdiene. PF er den fjerde største organisasjonen i Unio. Som hovedorganisasjon er Unio på alle de arenaene hvor hovedorganisasjonene forhandler og drøfter, og det samme skjer på hovedsammenslutningsnivå. Dette er viktige arenaer som vi får tilgang til gjennom vårt medlemskap i Unio. Vi skal videreutvikle det gode samarbeidet innen Unio delta aktivt på alle nivå i Unio for å få best mulig gjennomslag for PFs politikk Forbundsstyret innstiller til landsmøtet om å gjøre følgende vedtak: 1. Landsmøtet vedtar handlingsprogram og strategisk program for perioden 2015 til 2017, og forutsetter at dette følges opp i alle deler av organisasjonen. Dette handlingsprogrammet erstatter tidligere vedtatt handlingsprogram. 7

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet

- ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten - ansvarlig, åpen og fremtidsrettet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Organisasjon... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlag... 3 Mål... 3 Tiltak... 4 Politisk

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen

Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen 1 Innholdsfortegnelse Politidirektoratets oppgaver og ansvar... 3 Nærpoliti...

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- lensmannsetaten HMS-kultur i politi- lensmannsetaten Politidirektoratet 2007 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1.utgave, Oslo 2007 POD Publikasjon nr. 09/2007 ISBN 978-82.92524-54-1 HMS-kultur

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 1 2 Politisk plattform verdier og mål, 2014 2016 Vedtatt på Unios representantskapsmøte 11. desember 2013 Verdier og mål Unio er en viktig samfunnsaktør som

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer