STRATEGISK PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLAN 2014 2018"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN

2 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at statens inntekter blir innbetalt, og at statens verdier blir forvaltet forsvarlig og i samsvar med Stortingets forutsetninger. Riksrevisjonens visjon for den kommende perioden er å bidra til bedre offentlig ressursbruk. Riksrevisjonen må derfor prioritere revisjon og kontroll av områder som er av vesentlig betydning for samfunnet, og utføre oppgavene med høy faglig kvalitet. Den strategiske planen tar for seg de viktigste utfordringene Riksrevisjonen står overfor for å kunne løse samfunnsoppdraget i tråd med visjonen. Basert på strategiske vurderinger av vesentlighet og risiko har Riksrevisjonen prioritert fem satsingsområder for revisjon og kontroll. Dette er vesentlige samfunnsområder med høy risiko for mangelfull måloppnåelse i forhold til Stortingets forutsetninger. Bevilgningene til disse områdene utgjør også en stor andel av de offentlige midlene. Riksrevisjonen skal også legge vekt på særskilte vurderinger av risiko som går på tvers av departementenes ansvarsområder. Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon på viktige områder skal styrkes. Samtidig skal ressursbruken til regnskapsrevisjonens kontroll av disposisjonene reduseres. Det er behov for økt fleksibilitet for å sikre at organisasjonen disponerer flest ressurser til revisjonsoppgaver med høyest vesentlighet og størst risiko. For å legge til rette for best mulig utnyttelse av egne ressurser skal arbeidsprosesser forenkles og effektiviseres både innenfor revisjon og administrasjon. Riksrevisjonen forventer seg gevinster som høyere produksjon og frigjorte ressurser. I perioden vil det også være behov for kontinuerlig forbedring av revisjonsprosessene, kompetanse og kompetanseutviklingsprosesser, samt ledelse og ledelsesutviklingsprosesser. 2

3 En strategisk plan med forventninger til bedre oppgaveløsning og mer effektivitet og fleksibilitet, stiller også store krav til organisasjonen og medarbeiderne. Det er viktig at det legges til rette for gode prosesser og at det gode arbeidsmiljøet blir ivaretatt i alle endringsprosesser. Etterlevelse av Riksrevisjonens verdier vil være sentralt for å lykkes i arbeidet med å nå de strategiske målene! Riksrevisjonen har også et bredt internasjonalt engasjement. Både gjennom arbeidsgrupper i regi av INTOSAI og EUROSAI og gjennom bistand til riksrevisjoner i utviklingsland. Videre har Riksrevisjonen vært vertskap for INTOSAI Development Initiative (IDI) siden Det internasjonale engasjementet skal fortsette, men i løpet av perioden må det vurderes hvor lenge Riksrevisjonen skal påta seg ansvar for å være vertsland for IDI. Vedtatt i Riksrevisjonens møte 12. desember 2013 Jørgen Kosmo Arve Lønnum Annelise Høegh Per Jordal Synnøve Brenden 3

4 4

5 SAMFUNNSOPPDRAG Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Oppgavene er nedfelt i Grunnlovens 75k og i lov og instruks for Riksrevisjonen. Samfunnsoppdraget er å: kontrollere statens inntekter, utgifter og kapitalforvaltning ansvarliggjøre offentlig ledelse forbedre forvaltningen forebygge og avdekke misligheter 5

6 6

7 HOVEDOPPGAVER Riksrevisjonens hovedoppgaver er å utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med høy faglig kvalitet innenfor de rammer Stortinget har satt. VISJON Bedre offentlig ressursbruk. 7

8 VERDIER Riksrevisjonens verdier skal forplikte oss i det daglige arbeidet. Verdiene skaper en felles identitet og setter oss i stand til å jobbe sammen for å nå felles mål. Omdømmeverdier Kompetent, uavhengig og objektiv Riksrevisjonen er en kunnskapsbasert virksomhet. For å opprettholde et godt omdømme er vi avhengige av å ha medarbeidere med høy kompetanse. Riksrevisjonen er et uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Uavhengighet er avgjørende for at Riksrevisjonen skal ha troverdighet, og for at samfunnet skal ha tillit til arbeidet vårt. Medarbeiderne må unngå forhold og situasjoner både i tjeneste og privat som kan føre til at omgivelsene trekker i tvil den ansattes tillit, integritet og objektivitet. Riksrevisjonen skal være objektiv. All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal ha en nøktern, saklig og balansert form. 8

9 Samspillverdier Lagånd, åpenhet og respekt De beste resultatene oppnås når vi spiller på lag og samarbeider. Når alle bidrar med sin unike kompetanse, lærer vi av hverandre og gjør hverandre bedre. Humor og engasjement styrker lagånden og skaper et godt arbeidsmiljø. Åpen og tydelig kommunikasjon skaper tillit og arbeidsglede, og stor takhøyde gir rom for utvikling. Respekt er viktig for at alle skal føle seg verdsatt som den de er. Dette gir trygghet og skaper tillit, noe som er en forutsetning for å kunne yte sitt beste. 9

10 MÅL FOR PERIODEN Mål 1: Aktuell og samfunnsnyttig revisjon Revisjonen skal ha stor samfunnsmessig relevans og aktualitet. Dette betyr at Riksrevisjonen skal: Prioritere følgende strategiske områder: Helse Velferd, arbeid og pensjon Samfunnssikkerhet og beredskap Samferdsel Globalisering, bistand og miljø Prioritere revisjonsoppgavene og ressursbruken etter en helhetlig vurdering av vesentlighet og risiko på tvers av departementsområdene. Prioritere revisjon som går på tvers av departementer også ut over de strategiske satsingsområdene. Styrke selskapskontroll og forvaltningsrevisjon på viktige områder. 10

11 Mål 2: Profesjonell revisjon og kontroll Riksrevisjonen skal være et profesjonelt revisjons- og kontrollorgan med høy kompetanse. Planlegging, gjennomføring, rapportering og kommunikasjon skal utføres på en måte som gjør at Stortinget, forvaltningen og allmennheten opplever oss som profesjonelle. Dette betyr at Riksrevisjonen skal: Gjennomføre revisjon og veiledning med høy faglig kvalitet og i tråd med lov, instruks og internasjonale standarder. Koordinere planlegging og gjennomføring av oppgavene innenfor det enkelte departement på tvers av revisjonstypene. Ivareta rollen som ekstern revisor i statlige virksomheter i samsvar med god revisjonsskikk. Kommunisere revisjonen og resultatene tydelig og målrettet for å øke gjennomslagskraften og bidra til en bedre forvaltning. 11

12 Mål 3: God ledelse og effektiv ressursbruk God ledelse, organisering og styring skal sikre effektiv oppgaveløsning og fleksibel ressursbruk. Ledere og medarbeidere skal sammen sikre samsvar mellom oppgaver og kompetanse, og gjennomføring av arbeidet. Dette betyr at Riksrevisjonen skal: Ta tydelige strategiske beslutninger og sikre gjennomføring i organisasjonen. Vektlegge god faglig ledelse som gir merverdi og kvalitet i oppgaveløsningen. Videreutvikle sterke kompetansemiljøer. Utnytte kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonsenheter og revisjonstyper bedre Sikre at støttesystemene bidrar til effektiv og god oppgaveløsning. 12

13

14 Riksrevisjonen er Stortingets revisjonsog kontrollorgan og skal kontrollere statens inntekter, utgifter og kapitalforvaltning ansvarliggjøre offentlig ledelse forbedre forvaltningen forebygge og avdekke misligheter Samfunnsoppdrag Oppgaver Visjon Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Bedre offentlig ressursbruk Mål Aktuell og samfunnsnyttig revisjon Profesjonell revisjon og kontroll God ledelse og effektiv ressursbruk Utvikle ny organisasjon Tiltak Effektivisere og forbedre revisjonsprosessene og de administrative oppgavene Forbedre kompetanse og kompetanseutvikling Forbedre ledelse og ledelses utvikling Verdier Omdømmeverdier: Kompetent Uavhengig Objektiv Samspillverdier: Lagånd Åpenhet Respekt 14

15

16 Riksrevisjonens kollegium for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017 er: Per-Kristian Foss, leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nestleder Beate Heieren Hundhammer Gunn Karin Gjul Arve Lønnum Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo Telefon Telefaks Brosjyren kan lastes ned fra Finnes i engelsk utgave Utgitt av Riksrevisjonen april ISBN Foto Ilja Hendel / Jarle Nyttingnes (6 7, 12 13) Design og trykk: 07 Gruppen

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå=

oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå= oáâëêéîáëàçåéåëñçêã äçöçêö~åáë~ëàçå sáëàçåçöîéêçáéê Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og å fremme god forvaltning. Riksrevisjonen skal framstå som kompetent, uavhengig

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet

Strategi 2012-2016. Politiets utlendingsenhet Strategi 2012-2016 Politiets utlendingsenhet FORORD Politiets utlendingsenhet ble etablert i 2004 for å effektivisere, styrke og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet. Våre hovedoppgaver er å

Detaljer

Innst. 261 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 2 (2009 2010)

Innst. 261 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 2 (2009 2010) Innst. 261 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 2 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om virksomheten

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Innlegg på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 17. 18. oktober 2006 Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Revisjonsvirksomheter burde

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Innst. S. nr. 54. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2002-2003)

Innst. S. nr. 54. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2002-2003) Innst. S. nr. 54 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 2 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer