oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå=

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oáâëêéîáëàçåéåë=ñçêã ä=çö=çêö~åáë~ëàçå="

Transkript

1 oáâëêéîáëàçåéåëñçêã äçöçêö~åáë~ëàçå sáëàçåçöîéêçáéê Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og å fremme god forvaltning. Riksrevisjonen skal framstå som kompetent, uavhengig og objektiv. Lagånd, åpenhet og respekt er sentrale verdier. Disse verdiene gir oss en felles identitet og setter oss i stand til å jobbe sammen for å nå våre mål. De bidrar også til at vi utfører arbeidet på en effektiv og likeartet måte. mä~ëëéêáåöçöêçääé Norge har en parlamentarisk styreform, der regjeringen er avhengig av Stortingets tillit. Stortinget har den lovgivende og bevilgende makt og regjeringen den utøvende makt. Hvis Stortinget fatter beslutning om mistillit mot en statsråd eller hele regjeringen, må statsråden eller regjeringen gå av. Riksrevisjonen er underlagt Stortinget og kontrollerer at regjeringen styrer slik Stortinget har bestemt. Riksrevisjonen er Stortingets viktigste eksterne kontrollorgan. Stortinget oppnevner en ekstern revisor som reviderer Riksrevisjonen. Stortinget Riksrevisjonen Regjeringen Dept Dept Dept Dept Dept Figur 1 Riksrevisjonens plassering og rolle Riksrevisjonen reviderer og kontrollerer alle departementer med underliggende virksomheter Stortingets administrasjon og virksomhetene som rapporterer direkte til Stortinget: Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for forsvaret og EOS-utvalget. Riksrevisjonen reviderer ikke fylker og kommuner. ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

2 cçêã ä Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte, og slik Stortinget har bestemt Riksrevisjonen er ikke en beslutningsmyndighet, men har til oppgave å legge fram resultatene fra revisjonen. Det er Stortinget som endelig godkjenner de statlige regnskapene. iéçéäëé Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer. Kollegiet behandler rapportene til Stortinget og andre viktige saker i plenum. Riksrevisorene og deres personlige varamedlemmer velges av Stortinget for fire år om gangen. Kollegiet valgt av Stortinget for perioden : Jørgen Kosmo (Arbeiderpartiet), leder Jan L. Stub (Fremskrittspartiet), nestleder Annelise Høegh (Høyre) Geir-Ketil Hansen (Sosialistisk venstreparti) Ranveig Frøiland (Arbeiderpartiet) Lederen av kollegiet er Riksrevisjonens daglige leder. Riksrevisorene har en stemme hver. Beslutninger fattet av kollegiet krever at minst tre riksrevisorer er enige. lêö~åáë~ëàçå Riksrevisjonen er inndelt i sju avdelinger: fire avdelinger for regnskapsrevisjon, to for forvaltningsrevisjon og én for administrasjon. Selskapskontrollen utføres i den ene forvaltningsrevisjonsavdelingen. Revisjonsråden er øverste administrative leder og har et juridisk sekretariat som sin stab. Riksrevisjonens kollegium Riksrevisjonens leder Revisjonsråden Jur. sek. Avd. I Avd. II Avd. III Avd. IV F.avd. I F.avd. II Adm.avd. Figur 2 Organisasjonskart

3 oáâëêéîáëàçåéåëçééö~îéê oéîáëàçåëçãñ~åö Riksrevisjonen er gjennom Grunnloven pålagt å revidere statens regnskaper. Staten har i dag organisert sin virksomhet i mange ulike former fra rene statlige forvaltningsorganer, til statlige foretak og til heleide og deleide aksjeselskaper. Riksrevisjonens rett til revisjon og kontroll av de ulike virksomhetsformene gjenspeiles av revisjonstypen. Vi skiller mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Figuren viser revisjonsomfanget og revisjonstypene. pí~íëj êéöåëâ~ééí Forvaltningsrevisjon Regnskapsrevisjon Selskapskontroll Figur 3 Riksrevisjonens revisjons- og kontrollomfang Figuren illustrerer Riksrevisjonens oppgaver (lov om Riksrevisjonen 9). I sentrum ligger hovedoppgaven kontroll av statsregnskapet og departementene. Fargen er svakere jo lenger ut fra sentrum man går. Det illustrerer at i det indre kjerneområdet følges statens økonomiregelverk og andre statlige bestemmelser fullt og helt jo lenger ut fra sentrum, desto svakere gyldighet har det statlige regelverket. De tre revisjonstypene både supplerer og overlapper hverandre. ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

4 oéöåëâ~éëêéîáëàçå I regnskapsrevisjonen skal vi bekrefte regnskapene og kontrollere disposisjonene ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger, gjeldende regelverk og normer og standarder for statlig økonomiforvaltning. I dag brukes IT-baserte hjelpeverktøy i arbeidet både ved henting av data, gjennomføring av revisjonen, dokumentasjon og arkivering. Figur 4 Hovedløpet i Regnskapsrevisjonen Forklaring:( fra venstre) Hovedaktivitetene i revisjonsprosessen, tilsvarer fargene i tidslinjen og viser ca. arbeidsomfang i hver fase. Tidslinjen viser tidspunkt for aktivitetene, de hvite boksene representerer dokumenter utviklet av Riksrevisjonen. De grå boksene representerer dokumenter som utarbeides av Stortinget og forvaltningen. Revisor arbeider med flere revisjonsår parallelt og avslutter en revisjon mens neste påbegynnes. cçêî~äíåáåöëêéîáëàçå Forvaltningsrevisjonen består av systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjoner begrenser seg til saker av prinsipiell, økonomisk eller stor samfunnsmessig betydning. Sakene velges ut fra risiko og vesentlighet. Arbeidet er prosjektorganisert. péäëâ~éëâçåíêçää I selskapskontrollen kontrollerer vi forvaltningen av statens interesser i selskaper og om statsråden har ivaretatt sitt ansvar som forvalter av statens interesser i selskapene. ^åçêéçééö~îéê Riksrevisjonen skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Riksrevisjonen kan også veilede forvaltningen for å forebygge fremtidige feil og mangler. Denne oppgaven utføres med forsiktighet.

5 hê~îíáäêéîáëàçåëìíñ êéäëéå céääéëçîéêçêçåéí êáëáâçîìêçéêáåö De årlige revisjonsplanene utarbeides gjennom en bred prosess basert på erfaringer og vurdering av risikoområder for det enkelte departementsområde. Revisjonsavdelingene samarbeider nært slik at man kommer fram til en omforent risikovurdering. Dette gir grunnlag for å prioritere revisjonsinnsatsen. pí~åç~êçéêçö êéíåáåöëäáåàéê Riksrevisjonen arbeider aktivt med å videreutvikle egne revisjonsstandarder og spesifikke veiledninger for de ulike revisjonstypene. Våre standarder er i stor grad basert på internasjonale standarder som vedtas i INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions). Lov og instruks Revisjonsstandarder Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Spesifikke veiledninger for de ulike revisjonstypene Figur 5 Struktur for revisjonsstøtte r~îüéåöáöüéí Riksrevisjonen bestemmer selv hvordan arbeidet skal innrettes og organiseres. Det er bare Stortinget i plenum som kan be Riksrevisjonen om å foreta spesielle undersøkelser, og dette skjer sjelden. Stortinget fastsetter Riksrevisjonens budsjett uten at regjeringen kan gripe inn i prosessen. oéíííáäáåñçêã~ëàçå Riksrevisjonen kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, uten hinder av taushetsplikt. Riksrevisjonen kan ikke kreve å få se regjeringsnotater (interne drøftelser i regjeringen). ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

6

7 o~ééçêíéêáåö hçããìåáâ~ëàçåãéç Ñçêî~äíåáåÖÉå Gjennom året har Riksrevisjonen møter med departementene om resultatet av revisjonen og de nyeste risikovurderingene som er gjort på departementenes områder. Det skjer også ellers en løpende muntlig og skriftlig kommunikasjon med forvaltningen etter behov. Når resultatet av årets revisjon foreligger, sendes det et avsluttende revisjonsbrev til virksomhetene. lññéåíäáöüéíá oáâëêéîáëàçåéå Riksrevisjonen følger offentlighetsloven. Korrespondanse med revidert virksomhet blir offentlig først når saken er overlevert til Stortinget; såkalt utsatt offentlighet. o~ééçêíéêáåö~î êéîáëàçåéåíáä píçêíáåöéí Resultatet av den årlige regnskapsrevisjonen og selskapskontrollen rapporteres i et eget dokument (Dokument nr. 1), som legges fram for Stortinget i begynnelsen av oktober. Forvaltningsrevisjonens rapporter for de enkelte prosjekter legges fram for Stortinget etter hvert som de er behandlet i Riksrevisjonens kollegium. Mellom 10 og 20 rapporter legges fram for Stortinget hvert år. Figur 6 Eksempler på forvaltningsrevisjonsrapporter ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

8 lîéêäéîéêáåöíáä píçêíáåöéí Ved overleveringen av rapporten(e) til Stortinget er det vanlig at Riksrevisjonen presenterer rapporten(e) for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Senere på dagen holdes det en pressekonferanse i Riksrevisjonen, som ofte fører til innslag i TV-nyhetene, på Internett og i avisene. Figur 7 Presentasjon av Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005 píçêíáåöéíë ÄÉÜ~åÇäáåÖ~î ê~ééçêíéåé Kontroll- og konstitusjonskomiteen arbeider videre med sakene fra Riksrevisjonen. Noen ganger innkaller komiteen representanter for de berørte virksomheter og departementer til åpne høringer om den aktuelle revisjonssaken. Komiteen lager en Innstilling som følger saken fram til den avsluttende behandlingen i Stortinget. oáâëêéîáëàçåéåë êëê~ééçêí Riksrevisjonens årlige rapport om egen virksomhet overleveres Stortinget i april. Figur 8 Riksrevisjonens årsrapport for 2007

9 fåíéêå~ëàçå~äîáêâëçãüéí fåíéêå~ëàçå~äëéâëàçå Riksrevisjonen er alene om å utføre statlig revisjon i Norge, og har derfor behov for å samarbeide faglig og utveksle erfaringer med andre lands riksrevisjoner. Det internasjonale arbeidet er koordinert av Internasjonal seksjon (Administrasjonsavdelingen), mens det faglige arbeidet gjennomføres hovedsakelig i fagavdelingene. Et viktig unntak er Riksrevisjonens arbeid med kapasitetsutvikling av andre lands riksrevisjoner. Dette ledes av Internasjonal seksjon for å sikre uavhengighet fra øvrige revisjonsoppgaver. fkqlp^f Riksrevisjonen er en aktiv deltaker i INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions), særlig innenfor utvikling av offentlige revisjonsstandarder og revisjon av miljø, privatisering og IT. Norge er vertsland for IDI (INTOSAI Development Initiative), der riksrevisor er styreleder. Figur 9 Organisasjonskart for INTOSAI INTOSAIs organisasjon er bygd opp rundt fire strategiske mål. Rød tekst indikerer områder der Riksrevisjonen er aktiv. ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

10 ^ååéíáåíéêå~ëàçå~äí ~êäéáç Riksrevisjonen er med i flere multilaterale fora, både nordiske, europeiske og internasjonale. Riksrevisjonen har også en rekke oppdrag som ekstern revisor for ulike internasjonale organisasjoner. I samarbeid med andre riksrevisjoner har Riksrevisjonen gjennomført fagfellevurderinger av andre riksrevisjoner og er også selv blitt vurdert. Bilateralt samarbeid er en del av hverdagen, det betyr ofte å besvare spørsmål, men kan også ta form av en parallellrevisjon. h~é~ëáíéíëìíîáâäáåö Riksrevisjonen utvidet i 2007 sitt kapasitetsutviklingssamarbeid med andre riksrevisjoner. Det ble inngått en samarbeidsavtale med Utenriksdepartementet for å sikre at arbeidet skjer i tråd med norsk utviklingspolitikk. Figur 10 Riksrevisor Jørgen Kosmo og Utviklingsminister Erik Solheim undertegner samarbeidsavtale Riksrevisjonen skal i hovedsak fokusere på institusjonell styrking og etterstrebe en langsiktighet i de oppdragene Riksrevisjonen påtar seg. Kapasitetsutviklingen skal hovedsakelig rettes mot Norges samarbeidsland og nye demokratier. Arbeidet finansieres over Riksrevisjonens budsjett. fkqlp^faéîéäçéãéåí fåáíá~íáîéefaff Norge er vertsland for IDI der riksrevisor er styreleder. IDI har som formål å styrke kapasiteten til riksrevisjoner i utviklingsland. Tilnærmingen er alltid regional eller global. For mer informasjon:

11 méêëçå~äñçêî~äíåáåö mä~ëëéêáåö Riksrevisjonen har ca. 500 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, men ca. 90 ansatte holder til ved 16 kontorer andre steder i Norge. Figur 11 Riksrevisjonens kontorer i Norge jéç~êäéáçéêé Riksrevisjonen satser på mangfold blant sine ansatte. Gode kvalifikasjoner fra et bredt spekter av utdanningsbakgrunner fra revisjon, økonomi og jus til samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og naturvitenskap sikrer den nødvendige faglige kompetansen. Kravet om minst 40 prosent kvinner i alle stillingstyper har vært oppfylt i flere år. i ååçööççéê Riksrevisjonen kan tilby spennende oppgaver som dekker viktige samfunnsområder. Lønn er på linje med offentlig sektor, og Riksrevisjonen tilbyr de samme goder som staten for øvrig. ïïïkêáâëêéîáëàçåéåkåç

12 hçãééí~åëéìíîáâäáåö Som nyansatt får man opplæring innenfor seksjon og avdeling, og i felleskap med andre nyansatte. En treårig opplæringsplan sikrer nyutdannede den basiskompetansen de trenger innenfor revisjonstypen. I Norge finnes det ikke noe sertifisering for offentlig revisjon, men ansatte har mulighet for å gjennomføre eksterne sertifiseringer som CISA (Certified Information Systems Auditor) og CIA (Certified Internal Auditor). Hver medarbeider i revisjonsavdelingene skal sette av 35 timer i året til kurs for å vedlikeholde og oppdatere sin kompetanse. I samråd med sine ledere kan medarbeiderne velge blant interne og eksterne kurs. Etter tre års ansettelse er det også mulig å søke stipend. For studieåret ble det delt ut 30 stipend. Lokal introduksjon i egen seksjon og avdeling Felles introduksjonsprogram for alle nyansatte Treårig opplæringsplan i revisjon 6 mnd 1 år 2 år 3 år Figur 12 Introduksjon og opplæringsplan nyansatte Planen er tredelt med en lokal introduksjon i egen seksjon og avdeling, et felles introduksjonsprogram for alle nyansatte, og en treårig opplæringsplan i revisjon som er tilpasset den revisjonstypen vedkommende skal jobbe med (regnskaps-, forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll). Dette skal sikre en enhetlig basiskompetanse.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer