ETISKE RETNINGS- LINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGS- LINJER"

Transkript

1 ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009

2 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

3 INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv 13 5 Lagånd 14 6 Åpenhet 16 7 Respekt 17 8 Andre etiske regler som gjelder for Riksrevisjonen 18 VEDTATT 15. MAI

4 FORORD Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning. For at Riksrevisjonen skal nå sine mål og fremstå som objektiv og uavhengig er det er en forutsetning at Stortinget, forvaltningen og allmennheten har stor tillit til den måten Riksrevisjonen gjennomfører sine oppgaver på. Dette stiller store krav til den enkelte medarbeiders holdninger og atferd. Alle i Riksrevisjonen har et ansvar for at vurderinger og avgjørelser som den enkelte tar holder et høyt etisk nivå. Riksrevisjonens etiske retningslinjer er utformet slik at de skal gjelde for alle i Riksrevisjonen (kollegiet, ledere, revisorer og øvrige medarbeidere). Den enkelte medarbeidere plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Målet med de etiske retningslinjene er at den enkelte medarbeider skal være seg bevisst sitt ansvar for å bygge og å opprettholde den tillit og troverdighet Riksrevisjonen er avhengig av for å nå sine mål. Disse retningslinjene skal også gi hver enkelt medarbeider en støtte til å gjøre de nødvendige vurderinger og valg i sitt daglige arbeid. Riksrevisjonens etiske retningslinjer skal også bidra til en felles forståelse for etiske verdier. Ledere og spesielt toppledelsen har et særskilt ansvar for at etikk og verdier blir en integrert del av arbeidet i Riksrevisjonen og at etiske standarder og problemstillinger stadig er på dagsorden, fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen fordi det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. 1 Etikk handler om holdninger og verdier og Riksrevisjonens etiske retningslinjer er bygget på Riksrevisjonens verdier; uavhengighet, kompetanse, objektivitet, lagånd, åpenhet og respekt. De etiske retningslinjene er ment å binde sammen og tydeliggjøre etiske regler som er vesentlige for 1 Etiske retningslinjer for statstjenesten, Forord 4 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

5 Riksrevisjonen. De er ikke ment å erstatte eller overstyre andre retningslinjer. Etiske verdier og normer som gjelder for medarbeidere i Riksrevisjonen er regulert i Etiske retningslinjer for statstjenesten gir overordnete føringer for statsmedarbeidere INTOSAIs Code of Ethics fastsetter internasjonale etiske regler for revisorer i offentlig sektor Riksrevisjonens standarder skal legges til grunn for alt revisjonsarbeid i Riksrevisjonen Lover, forskrifter og andre retningslinjer inneholder bl.a. saksbehandlingsregler som har etiske aspekter Noen steder i retningslinjene er det henvist særskilt til det som ellers gjelder, ellers vises det til kap. 9 Andre etiske regler som gjelder for Riksrevisjonen. Riksrevisjonens etiske retningslinjer utfyller disse reglene. Opptreden eller handlinger som bryter med disse retningslinjene medfører ikke i seg selv sanksjoner. Men man må være oppmerksom på at en handling eller brudd på bestemmelsene vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner eller bli tillagt vekt i en personalsak. Noen handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan i visse tilfeller være så grove at det kan medføre overtredelse av straffelovens bestemmelser. Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på disse etiske retnings linjene 2. Overholdelse av retningslinjene skal være tema i den årlige medarbeidersamtalen. I Riksrevisjonen ønsker vi at det skal være takhøyde for dialog og diskusjon omkring etiske dilemmaer vi står overfor i vårt daglige arbeid. Refleksjon omkring etiske problemstillinger skal være en naturlig del av planlegging og gjennomføring av oppgaver og revisjonshandlinger. De etiske retningslinjene skal være en generell rettesnor for etiske vurderinger, men det er den enkeltes ansvar å velge løsning ved konkrete etiske utfordringer. I dette dokumentet er de etiske retningslinjene satt inn i rammer, mens den øvrige teksten er kommentarer til retningslinjene. Oslo, den 15 mai 2009 Jørgen Kosmo riksrevisor 2 Etiske retningslinjer for statstjenesten, Forord VEDTATT 15. MAI

6 1 GENERELLE KRAV Riksrevisjonens medarbeidere skal opptre på en måte som inngir tillit og troverdighet hos Stortinget, forvaltningen, allmennheten og den enkelte borger. Som Stortingets kontrollorgan er det av grunnleggende betydning at Riksrevisjonen inngir tillit og troverdighet. Reviderte virksomheter og allmennheten har rett til å forvente at medarbeideres opptreden og handlinger er etisk forsvarlig. 3 Den enkelte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Riksrevisjonens tillit og anseelse blir ivaretatt, og må være seg dette bevisst i sitt arbeid. Medarbeidere må unngå forhold og situasjoner i sitt privatliv som kan svekke Riksrevisjonens tillit og troverdighet. 4 Hvis du er i tvil, snakk med noen. Nærhet til situasjonen kan føre til at det noen gang er vanskelig å ta gode valg. Det finnes som regel ingen fasitsvar, og det vil derfor alltid være nyttig å være åpen om saken og belyse etiske utfordringer fra flere perspektiver. Riksrevisjonens medarbeidere er forpliktet til å forvalte Riksrevisjonens ressurser på en økonomisk forsvarlig måte for å bidra til at Riksrevisjonen kan nå sine mål godt og effektivt. For å sikre god måloppnåelse kreves det imidlertid en avveiing mellom effektivitet og grundighet, kvalitet og ressursbruk. Effektivitetshensynet må også sees i sammenheng med Riksrevisjonens verdier og intensjonene om et godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv. 5 3 CoE, pkt. 7, 9, 10 og 12 4 CoE, pkt. 5 5 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

7 2 KOMPETENT 2.1 Kompetanse Riksrevisjonens medarbeidere er forpliktet til å oppføre seg på en profesjonell måte til enhver tid og å anvende høye yrkesmessige standarder når de utfører sitt arbeid, slik at de er i stand til å utføre sine plikter på en kompetent og upartisk måte 6 6 Ledere har et særskilt ansvar for å sikre at medarbeidere får opplæring og oppfølging. Den enkeltes behov for kompetanseutvikling skal behandles i den årlige medarbeidersamtalen. Kulturell kompetanse og respekt for andre kulturer og religioner er viktig i all samhandling. Den enkelte har et selvstendig ansvar for å tilegne seg slik kompetanse og opptre å på en måte som fremmer samarbeid og ivaretar Riksrevisjonens omdømme. 2.2 Taushetsplikt og ytringsfrihet Riksrevisjonens medarbeidere har taushetsplikt om informasjon mottatt i forbindelse med arbeidet 7. Taushetsplikten skal likevel ikke innskrenke den enkeltes grunnleggende ytringsfrihet. 7 Regler om taushetsplikt følger av riksrevisjonsloven 15. Særlige behov for konfidensialitet knyttet til Riksrevisjonens virksomhet som kontrollorgan innebærer behov for en noe mer omfattende taushetsplikt enn det som følger av taushetspliktbestemmelser ellers i forvaltningen. Det følger av vår funksjon som kontrollorgan at medarbeidere i Riksrevisjonen har tilgang til, kan innhente og besitte mye informasjon om reviderte etater. Riksrevisjonens medarbeidere skal derfor blant annet av hensyn til tillitsforholdet til reviderte virksomheter undertegne en egen taushetserklæring. Nærmere regler om sikkerhet for all informasjonsbehandling i Riksrevisjonen finner du i "Bestemmelser om sikkerhet og informasjonsbehandling i Riksrevisjonen". Medarbeidere i Riksrevisjonen plikter å gjøre seg kjent med disse bestemmelsene. 6 CoE, pkt Riksrevisjonsloven 15; CoE, pkt. 27 VEDTATT 15. MAI

8 Medarbeiderne må også i sitt privatliv være seg bevisst hvilken informasjon de har tilegnet seg gjennom arbeidet i Riksrevisjonen, og i hvilken grad dette er taushetsbelagte opplysninger. Alle i Riksrevisjonen har likevel en grunnleggende rett til å ytre seg om alle forhold, men lojalitetsplikten betyr at en medarbeider i Riksrevisjonen har noe snevrere adgang til å ytre seg om Riksrevisjonens forhold enn om andre forhold. Tillitsvalgte står i en særstilling i og med at de skal ivareta medarbeidernes interesser. Det skal derfor mer til før en tillitsvalgt anses å bryte med lojalitetsplikten i de tilfeller vedkommende opptrer som tillitsvalgt. 8 Riksrevisjonen har gjennom sine verdier lagt til rette for åpenhet internt. Det skal blant annet være takhøyde for kritiske ytringer. Det er utarbeidet egne rutiner for medarbeideres rett til å varsle om kritikkverdige forhold jf. kap Taushetsplikt gjelder også etter fratreden fra Riksrevisjonen. 8 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

9 3 UAVHENGIG 3.1 Faglig uavhengighet Riksrevisjonen skal være uavhengig og alle medarbeidere må utvise faglig og personlig integritet ved utøvelsen av arbeidet. 9 Riksrevisjonens uavhengighet følger av riksrevisjonsloven 2. Revisors uavhengighet er fastsatt i standarder for revisjonsarbeidet blant annet revisjonsstandard nr.1 og 2. Revisor må ikke ha en tilknytning til revidert virksomhet som er egnet til å svekke vedkommendes uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. 10 Forhold som kan påvirke uavhengigheten skal vurderes før man utfører revisjonsoppdraget. Riksrevisjonens medarbeidere bør ikke ivareta ansvaret for revisjonen av et bestemt område over for lang tid. Vurderingen av behovet for skifte av ansvarsområde bør være tema i den årlige medarbeidersamtalen. Organiseringen av Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i andre land skal ha en slik form at det ikke kan stilles spørsmål ved Riksrevisjonens uavhengighet som revisor. Det følger av riksrevisjonsloven at Riksrevisjonen har en veiledningsfunksjon overfor forvaltningen. Revisor skal i veiledningen opptre slik at det ikke kan reises tvil om Riksrevisjonens uavhengighet og objektivitet, og heller ikke opptre slik at veiledningen kan oppfattes som pålegg til virksomheten, jf. revisjonsstandarder nr Revisor skal kun veilede på områder hvor vedkommende har nødvendig kompetanse. Når revisor er i tvil om dette skal det tas opp med nærmeste leder. 9 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap CoE, pkt. 14, se også CoE, pkt. 22 VEDTATT 15. MAI

10 3.2 Habilitet Alle må opptre på en slik måte at tilliten til deres upartiskhet ikke svekkes Det er avgjørende for tilliten til Riksrevisjonen at ingen skal kunne stille spørsmål ved habiliteten til de som utfører tjeneste eller oppdrag for Riksrevisjonen. Dette gjelder for revisjons- og kontrolloppgavene og i administrative saker. Regler om habilitet følger av riksrevisjonsloven 19 og generelle standarder for revisjonen nr.1 og 2. Generelle regler om habilitet følger også av forvaltningsloven, kap. 2. Det er etablert en egen rutine for behandling av spørsmål om habilitet i Riksrevisjonen og alle medarbeidere i Riksrevisjonen skal undertegne på en egen habilitetserklæring. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Riksrevisjonen må løpende vurdere sin egen habilitet. Dersom vedkommende anser seg som inhabil eller er i tvil om egen habilitet skal dette taes opp med nærmeste overordnede. Vurderingen skal også foretas med tanke på hvordan egen rolle kan bedømmes av utenforstående. Enkelte rollekombinasjoner vil også kunne medføre at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og som kan gjøre at det kan stilles spørsmål ved den enkeltes habilitet eller uavhengighet. Dette kan for eksempel gjelde i forbindelse med medlemskap i politiske organisasjoner, politiske verv, medlem i styrer og råd. 13 Den enkelte må derfor være særlig oppmerksom på slike forhold. Er medarbeidere i tvil om egen habilitet skal saken straks legges fram for nærmeste leder for avgjørelse. Den enkelte har selv ansvaret for å vurdere og opplyse om egen inhabilitet og tre til side når saken krever det. Habilitets spørsmål skal også tas opp i den årlige medarbeidersamtalen. 12 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap. 4.1 CoE, pkt CoE, pkt. 20 og ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

11 3.3 Overgangen fra stilling i revidert virksomhet Ved overgang fra stilling i revidert virksomhet er det viktig å sikre at tilliten til Riksrevisjonen som objektivt og uavhengig organ ikke blir svekket Medarbeidere i Riksrevisjonen som er rekruttert fra revidert/kontrollert virksomhet bør ikke settes til arbeid som kan føre til at den enkelte opplever det som vanskelig i forhold til tidligere arbeidsgiver. 15 Ledere har et særlig ansvar for å følge opp den enkelte i saker hvor slike forhold kan føre til at Riksrevisjonen fremstår som uprofesjonell og tilliten til revisjonen svekkes. 3.4 Bierverv mv. Riksrevisjonens medarbeidere skal ikke inneha bierverv, styreverv, eierinteresser eller annet oppdrag eller medlemskap som er egnet til å svekke tilliten til Riksrevisjonen eller som er uforenelig med Riksrevisjonens rolle og oppgaver Bierverv mv. som kan skade Riksrevisjonens anseelse eller som gjør en medarbeider inhabil i arbeidet i mer enn enkeltstående tilfeller er ikke akseptabelt. Det følger av den generelle lojalitetsplikten at medarbeidere uoppfordret må gi opplysninger til leder om bierverv mv. når det er tvil om vervet er forenlig med Riksrevisjonens interesser. Riksrevisjonen har ikke adgang til å pålegge alle medarbeidere å gi opplysninger om bierverv, men kan i konkrete tilfeller kreve slike opplysninger dersom det er tvil om den enkelte kan ha slike verv. Det følger ellers av arbeidsavtalene i Riksrevisjonen at en ansatt ikke må inneha bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke hans/hennes ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Det er særlige regler i riksrevisjonsloven om adgangen til å inneha bierverv mv for medlemmer av Kollegiet. 14 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap. 4.3 og CoE, pkt Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap. 4.2 VEDTATT 15. MAI

12 3.5 Gaver og andre ytelser eller fordeler Medarbeidere i Riksrevisjonen skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller tilby gaver eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til eller som er ment å påvirke deres tjenestehandlinger eller skade Riksrevisjonens tillitt Ansatte kan takke ja til lunsj, middager og/eller faglige arrangementer betalt av andre (revidert/ kontrollert virksomhet, leverandører mv). Det skal likevel alltid vurd eres om deltakelsen kan være egnet til å påvirke beslutningsprosesser eller skade Riksrevisjonens tillit. I den grad man er i tvil om deltakelse er akseptabelt forelegges saken for nærmeste leder, som avgjør om deltakelse kan tillates. Tilbud om gaver eller andre ytelser fra mulige leverandører til Riksrevisjonen, skal alltid avvises. Eventuelle utgifter for medarbeidere i forbindelse med arrangementer/reiser knyttet opp mot en anbudskonkurranse, skal alltid betales av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen skal ikke utbetale honorar for oppgaver medarbeidere utfører i arbeidstiden. Ansatte som påtar seg eksterne undervisnings- eller forelesningsoppdrag kan ta imot honorar for dette. Det vises til regelverk i Statens Personalhåndbok om honorar for frivillig undervisning18. I den grad man er i tvil om honorar bør tas i mot forlegges saken for nærmeste leder. Det er akseptabelt å motta mindre gaver i forbindelse med foredrag, konferanser, høytider, ved besøk i eller fra utlandet mv. Er man i tvil om gaven bør tas i mot forelegges saken for nærmeste leder. 17 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap. 4.5 CoE, pkt SPH 2009, pkt ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

13 4 OBJEKTIV Riksrevisjonens medarbeidere skal være objektive i utførelsen av arbeidet. Kravet til objektivitet følger av riksrevisjonsloven 19 og standarder for revisjonsarbeidet nr. 1 og 2. Alle skal utvise integritet og aktsomhet ved utøvelsen av sitt arbeid, slik at Riksrevisjonen oppfattes som uavhengig og objektiv. Objektivitetskravet gjelder gjennom alle faser i revisjonsarbeidet og ved utarbeidelse av rapporter til Stortinget. Det har alltid vært en klar forutsetning at Riksrevisjonen skal fungere uavhengig av skiftende politiske konstellasjoner og at dens vurderinger skal være av faglig karakter og ikke partipolitiske. Alle må derfor forvalte revisjonsansvaret uavhengig av partipolitisk oppfatning og 19 VEDTATT 15. MAI

14 5 LAGÅND 5.1 Faglig og sosialt fellesskap Alle skal bidra til å styrke det faglige og sosiale fellesskapet. Et godt arbeidsmiljø, gode kollegaer og følelsen av fellesskap er viktig både av hensyn til den enkeltes trivsel og for at Riksrevisjonen når sine mål. 20 Den enkelte har selv ett ansvar for å bidra til gode interne prosesser, og faglig og sosial samhandling internt i seksjonen og på tvers av seksjoner og avdelinger. Det følger av ledelsesprinsippene at ledere har ett særlig ansvar for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 5.2 Likebehandling Riksrevisjonens medarbeidere skal ha like muligheter og rettigheter. Riksrevisjonens ledelse skal legge til rette for at alle gis lik mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Ved tildeling av oppgaver, ansvar og faglige utviklingstiltak skal det tas hensyn den enkeltes potensial. Det følger av ledelsesprinsippene at ledere har et særskilt ansvar for å sikre likebehandling. Positiv særbehandling kan i visse tilfeller likevel være forsvarlig. Nære relasjoner mellom medarbeidere kan gjøre det vanskelig å ivareta prinsippene om likebehandling og skape utfordringer i forhold til andre medarbeidere. Eksempelvis samboende eller ektefeller/samlivspartner skal derfor ikke arbeide i samme seksjon eller som leder/medarbeider i samme avdeling. 20 CoE, pkt ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

15 5.3 Lojalitet Arbeidsgiver og arbeidstaker har en gjensidig lojalitetsplikt. Dette medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe som kan være ulovlig eller uetisk Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig. Ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold. Medarbeidere i Riksrevisjonen plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten. Det følger av lojalitetsplikten at medarbeidere ved Riksrevisjonen skal reise de nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas, slik at det gjennom saksforberedelsen presenteres et mest mulig fullstendig bilde av de hensyn og verdier som gjør seg gjeldende. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer. Medarbeidere i Riksrevisjonen plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent med og som kan påføre arbeidsgiver, medarbeidere eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap. 2.2 VEDTATT 15. MAI

16 6 ÅPENHET 6.1 Kommunikasjon Riksrevisjonens medarbeidere skal dele nødvendig informasjon med hverandre. Intern kommunikasjon skal være åpen og tydelig. All informasjon skal være i samsvar med Riksrevisjonens kommunikasjonsstrategi Åpenhet påvirker samarbeidsklimaet positivt. Alle må være oppmerksomme på hvilken informasjon de har kjennskap til og hvem som kan ha behov for disse opplysningene i arbeidet sitt. Relevant informasjon skal deles med andre. Den enkelte skal etterspørre andres meninger og faglige vurderinger for å gi mulighet for innspill som kan belyse saken og gi støtte til beslutning. Informasjonsdelingen må balanseres mot taushetsplikten, men skal ikke begrenses mer enn nødvendig. 6.2 Rett til å varsle Riksrevisjonens medarbeidere har rett til å varsle om interne kritikkverdige forhold Det vises til Riksrevisjonens egne retningslinjer for varsling. Begrepet kritikkverdige forhold omfatter alle forhold som medarbeidere blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som kan være ulovlige eller uetiske. Utgangspunktet bør være at man varsler i linjen. Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best passer å varsle. I Riksrevisjonen er det opprettet en egen varslingsgruppe som kan motta varsler. Det er krav om at varslingen skal skje på en forsvarlig måte, og at man ikke mot bedre vitende fremmer grunnløse påstander. Det er i strid med arbeidsmiljøloven å reagere negativt mot en ansatt som varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Det er i Riksrevisjonens interesse at det varsles om forhold som er eller som man mistenker kan være ulovlige eller uetiske. 23 Riksrevisjonens kommunikasjonsstrategi er under omarbeiding. 24 Etiske retningslinjer for statstjenesten, kap ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

17 7 RESPEKT Medarbeidere i Riksrevisjonen skal vise respekt for andre. Det er en grunnleggende verdi at medarbeidere opptrer respektfullt i samhandling med andre mennesker, både når det gjelder faglig arbeid og sosialt samspill. Kravet om respektfull atferd gjelder både internt i Riksrevisjonen og ved opptreden eksternt. Alle medarbeidere skal unngå atferd som er egnet til å krenke en annens verdighet eller faglige kvalifikasjoner. Alle skal vise respekt for andres vurderinger og godta saklig uenighet i arbeidet. Tilbakemeldinger skal gis på en respektfull, saklig og konstruktiv måte. VEDTATT 15. MAI

18 8 ANDRE ETISKE REGLER SOM GJELDER FOR RIKSREVISJONEN I tille gg til disse retningslinjene er det en rekke andre etiske regler og normer som også gjelder for Riksrevisjonen. De mest sentrale er: Riksrevisjonsloven: Riksrevisjonsloven har en rekke bestemmelser som har etiske aspekter. Dette gjelder særlig riksrevisjonslovens regler om uavhengighet ( 2) habilitetsbestemmelser ( 19), taushetsplikt ( 15) og generelle krav til revisjonsutførelsen ( 10). Riksrevisjonen revisjonsstandarder og INTOSAIs Code of Ethics: Revisjonsstandardene i Riksrevisjonen setter en rekke krav til revisor som også har etiske aspekter. Revisjonsstandardene baserer seg på INTOSAI standardene og INTOSAIs Code of Ethics som i oversatt form følger som vedlegg til våre standarder. INTOSAIs Code of Ethics inneholder internasjonale etiske regler for revisor i offentlig sektor og gjelder derfor også for oss. Riksrevisjonens verdier: Riksrevisjonens verdier skal ses på som overordnede etiske føringer for hvordan man bør opptre og hvordan man selv ønsker å bli behandlet. Riksrevisjonens ledelsesprinsipper: Prinsippene gir etiske føringer for hvordan lederskap i Riksrevisjonen skal utøves. Etiske retningslinjer for statstjenesten: Etiske retningslinjer for statstjenesten, utgitt av Moderniseringsdepartementet har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer og gjelder generelt for alle i staten inkludert Riksrevisjonen. Riksrevisjonens egne etiske retningslinjer må ansees å supplere disse retningslinjene basert på vårt eget behov. 18 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN

19 VEDTATT 15. MAI

20 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo Telefon Telefaks Brosjyren kan lastes ned fra Finnes i engelsk utgave Utgitt av Riksrevisjonen november ISBN Foto: Ilja Hendel Grafisk design/produksjon: 07 Gruppen AS

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >>

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Helse Nord RHF Hjem Større skrift SØK ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Ansatte RHF Oppdragsdokument Etikk Foretaksmøter Helseforetakene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

I sak 78-2007/7 Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

I sak 78-2007/7 Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: Direktøren Styresak 27/08 Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/1296 Dato: 11.06.2008 Trykt vedlegg: Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 1. desember 2011 Fotograf Pål Bental Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Samfunnsansvaret

Detaljer

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 INNHOLD 1. Målsetting... 3 2. Ansvar... 3 3. Hensynet til kommunens omdømme... 3 4. Lojalitet... 3 5. Hensynet til innbyggerne...

Detaljer

Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik

Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik Generelle etiske retningslinjer for ansatte ved Høgskolen i Gjøvik 1 Generelle bestemmelser... 1 2 Lojalitet... 2 3 Åpenhet... 3 4 Å fremme tillit... 3 5 Etikk i det faglige arbeidet... 4 6 Forholdet til

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hvorfor etiske retningslinjer? Etiske retningslinjer handler om hva vi anser som god og ønskelig atferd i Utlendingsdirektoratet. Som ansatte har vi et ansvar overfor UDI som virksomhet,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Innherred samkommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Behandlet i forum for tillitsvalgte. Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal kommune Vedtatt

Detaljer

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler Etiske retningslinjer og regler for gaver og personlige fordeler Bærum kommunes oppgaver er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune V Oppdal Kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune Vedtatt i kommunestyret 05.03.2014, sak 14/19 Innhold 1 FORORD... 3 1.1 Retningslinjenes status... 3 1.2 Ansvar og roller...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006

Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006 Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006 INNHOLD Etiske retningslinjer for Notodden kommune kortversjon... 2-4 Etiske retningslinjer for Notodden kommune

Detaljer

VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN. For ansatte og folkevalgte

VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN. For ansatte og folkevalgte VEILEDER TIL ETIKKPLAKATEN For ansatte og folkevalgte Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 13.11.2013 25/13 ØA 4.12.2013 170/13 Kommunestyret 5.2.2014 3/14 INNHOLD OM ETIKKPLAKATEN...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER PASIENTREISER ANS ETISKE RETNINGSLINJER 1 Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig,

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning adm. direktør...3 Etiske retningslinjer for Bioforsk...4 Ansvar...4 Hovedprinsipper...5 Lojalitet til Bioforsk...5 Åpenhet i Bioforsk...7 Tillit til Bioforsk...9

Detaljer

ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold

ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold Saksnr: 201408516-22 Saksbehandler: KAMB Delarkiv: ESARK-0107 ETISK STANDARD FOR BERGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning 2. Åpenhet, ytringsfrihet, lojalitet og taushetsplikt 3. Respekt og mangfold 4. Bruk

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2006-2010

STRATEGISK PLAN 2006-2010 STRATEGISK PLAN 2006-2010 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Detaljer

Etiske retningslinjer for Namsos kommune

Etiske retningslinjer for Namsos kommune Etiske retningslinjer for Namsos kommune Innhold Forord 1 Etiske retningslinjer for Namsos kommune 2 1. Generelle bestemmelser 2 2. Åpenhet 2 3. Tillit til kommunen 4 4. Lojalitet 5 5. Faglig uavhengighet

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer i SIU. Desember 2009

Etiske retningslinjer i SIU. Desember 2009 Etiske retningslinjer i SIU Desember 2009 Etiske retningslinjer i SIU Som statlig forvaltningsorgan er SIU omfattet av etiske retningslinjer for statstjenesten (Moderniseringsdepartementet 2005). SIUs

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Behandlet i forum for tillitsvalgte. Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal kommune 14.02.08 Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak - Offentlig ansattes ytringsfrihet DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/940 15/1767-2 15.06.2015 Sivilombudsmannen - Undersøkelse av eget tiltak

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014.

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014. Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune Revidert den 29.09.2014. Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Hattfjelldal kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i ulike situasjoner.

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Etiske retningslinjer for Røyken kommune. Vedtatt av kommunestyret 12. mars 2009

Etiske retningslinjer for Røyken kommune. Vedtatt av kommunestyret 12. mars 2009 Etiske retningslinjer for Røyken kommune Vedtatt av kommunestyret 12. mars 2009 INNHOLD Forord 3 Etiske retningslinjer for Røyken kommune... 5 1. Generelle bestemmelser.. 5 2. Lojalitet. 6 3. Åpenhet.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og ombud i Harstad kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og ombud i Harstad kommune Etiske retningslinjer for ansatte og ombud i Harstad kommune Vedtatt i Kommunestyret 24.06.10, sak 10/77 Innhold 1 FORORD... 3 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 HENSYN TIL INNBYGGERNE... 4 2.2 HENSYNET

Detaljer

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Sak 6.2/2012 Til NKRFs årsmøte 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NKRFs MEDLEMMER Vedlagt følger forslag til etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer. Styret sluttbehandlet forslag til etiske retningslinjer

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Vadsø kommune 0 Folkevalgte og ansatte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse etiske retningslinjene skal bidra til en bevisstgjøring av folkevalgte og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer 2009 Etiske Retningslinjer 2 Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer 3 Innhold Kjære medarbeider Kjære medarbeider 3 Høy etisk standard og åpen bedriftskultur 4 Konsernets ansvar 7 Den enkeltes ansvar

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Etiske retningslinjer for Sørum kommune

Etiske retningslinjer for Sørum kommune Etiske retningslinjer for Sørum kommune Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 29.08.2001, sak 0051/01 Administrasjon 15.04.2002, ( 4) Lederforum Nye reviderte

Detaljer

ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013

ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013 ETISKEREGLER Godkjentavstyret7.mai2013 Fastsatt av Forord Sparebanken Øst og sparebankene for øvrig spiller en sentral rolle i det moderne samfunn. Vi er mer enn andre virksomheter avhengige av tillit

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Personal- og organisasjonssjefen har ansvaret for vedlikehold, oppdatering og revisjon av dette dokument. Sist oppdatert 21/6-2011 1. Innledning Holdninger Som ansatt eller folkevalgt

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer for statstjenesten

Etiske retningslinjer for statstjenesten Etiske retningslinjer for statstjenesten Revidert 26. april 2012. Forord Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer