Etiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2

3 Hvorfor etiske retningslinjer? Etiske retningslinjer handler om hva vi anser som god og ønskelig atferd i Utlendingsdirektoratet. Som ansatte har vi et ansvar overfor UDI som virksomhet, overfor våre kolleger, overfor våre brukere og overfor samfunnet i sin alminnelighet. Det påligger oss å være vennlige, korrekte og imøtekommende overfor publikum. Våre brukere skal møtes med vennlighet og respekt. UDI skal være en god arbeidsplass for alle ansatte, med vekt på verdiene menneskeverd, profesjonalitet og helhet. Vi skal ha en raus, men samtidig respektfull stil preget av åpne faglige diskusjoner. Jeg vil oppmuntre ansatte til aktiv bruk av ytringsfriheten. Samtidig er det viktig med spilleregler som klargjør hvor grensene går, og når enkeltansattes handlinger bryter med UDIs og fellesskapets interesser. Det har gått 4 år siden UDIs forrige etiske retningslinjer ble utarbeidet. Det er ingen lang tid, men flere forhold har gjort det påkrevd med en revisjon. I 2005 ble det utarbeidet generelle etiske retningslinjer for statstjenesten. Videre er Grunnlovens 100 (om ytringsfriheten) presisert og ansattes ytringsfrihet er styrket. Viktigheten av ansattes varsling om kritikkverdige forhold er understreket, og vernet av varslere er styrket. Og ikke minst: Kritikken og granskningen av UDI i 2006 viste behovet for en gjennomgang av våre etiske retningslinjer. Våre nye etiske retningslinjer bygger på og er i samsvar med ovennevnte Etiske retningslinjer for statstjenesten. De har samtidig en form og et innhold tilpasset UDIs behov. De har en overordnet karakter og gir ikke detaljerte anvisninger på korrekt atferd for enhver situasjon. De er generelle rettesnorer som i tillegg krever refleksjon av den enkelte ansatte. Det er min forventing at alle ansatte setter seg inn i og praktiserer de etiske retningslinjene. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold de får kjennskap til som ikke er i tråd med retningslinjene. En viktig forutsetning for at vi skal lykkes med dette er vi alle er åpne for dialog og diskusjon om hva som er rett og galt. I situasjoner hvor ansatte er i tvil eller opplever at det er problematisk å følge retningslinjene, må dette tas opp med nærmeste overordnede. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og legge til rette for etisk forsvarlig atferd. Ida Børresen Direktør Oslo, oktober 2007

4 Praktisering av retningslinjene Det er avgjørende at de etiske retningslinjene etterleves. Nyansatte skal gå gjennom retningslinjene sammen med leder. Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre, skape aksept for og legge til rette for etisk ansvarlig atferd. De har også ansvar for å se til at de etiske retningslinjene blir fulgt. Det er viktig at ledere selv setter et godt eksempel ved egen atferd. Ledere har ansvar for rapportering når det gjelder praktiseringen av retningslinjene i egen enhet eller avdeling. Også øvrige ansatte har ansvar for at retningslinjene etterleves. Det forventes at ansatte aktivt reagerer på det han/hun opplever som uetisk atferd hos kolleger og ikke bare passivt registrerer (og i praksis aksepterer) at uetisk atferd finner sted. Måten du som kollega bør reagere på vil variere i forhold til sakens innhold og alvorlighetsgrad. Det vanligste i første omgang vil nok være å ta forholdet opp direkte med den det gjelder. Hvis ikke dette har den ønskede virkning, bør saken tas videre i linjen. Hva vil være konsekvensene hvis ansatte bryter med UDIs etiske retningslinjer? Det vil variere med alvorlighetsgraden av bruddet. Ofte vil en samtale med den ansattes leder, og en understrekning av at uetisk atferd ikke kan aksepteres, være en tilstrekkelig reaksjon. Ved alvorlige brudd kan advarsel, ordensstraff og eventuelt oppsigelse komme på tale. Vi snakker da om situasjoner hvor det samtidig foreligger brudd på formelle lover og regler, som for eksempel ved brudd på tjenestemannsloven. I slike tilfeller vil disse lovbestemmelsene danne grunnlag for reaksjonene.

5

6 Etiske retningslinjer i Utlendingsdirektoratet 1. Lojalitet UDIs ansatte plikter å opptre i samsvar med direktoratets interesser, arbeide effektivt for de mål som er satt, rette seg etter de regler som gjelder og å følge pålegg fra overordnede. Ansatte har ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 2. Arbeidsgivers forpliktelser UDI som arbeidsgiver plikter å ivareta ansattes interesser, legge til rette for selvstendighet og medansvar og for faglig og personlig utvikling. UDI skal legge tilrette for et godt arbeidsmiljø. 3. Åpenhet UDI skal praktisere åpenhet utad og innad. Våre mål, vår praksis og våre resultater skal være synlige for allmennheten. Våre vedtak skal være forståelige. Innad gjelder prinsippet om åpen kommunikasjon og deling av informasjon. 4. Ytringsfrihet UDIs ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg. I dette ligger også en rett til offentlig å ytre seg om statsforvaltningen, herunder UDI. 5. Varsling UDIs ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsgiver skal støtte og beskytte ansatte som avdekker og rapporterer om kritikkverdige forhold.

7 6. Habilitet, bistillinger og bierverv UDIs ansatte skal ikke behandle saker der de selv eller nærstående har interesser som kan påvirke behandlingen av saken. De skal opptre på en slik måte at det ikke kan sås tvil om deres upartiskhet. Ansatte kan ikke inneha verv, bistilling eller ha annet oppdrag som er uforenelig med UDIs interesser. 7. Irregulær påvirkning Hvis en ansatt blir kontaktet av noen som har interesser i en sak, og som gjennom denne kontakten ønsker å påvirke behandlingen av saken på irregulært vis, skal den ansatte avvise denne anmodningen. Hvis det finnes saklige grunner for å undersøke saken (som ved påstand om saksbehandlingsfeil) skal forholdet tas opp med nærmeste overordnede. 8. Taushetsplikt og konfidensialitet UDIs ansatte er underlagt reglene for taushetsplikt. Det innebærer at man plikter å hindre at andre får adgang til taushetsbelagte opplysninger. Bare de som trenger personopplysninger og andre fortrolige opplysninger i forbindelse med behandlingen av en sak, skal ha kjennskap til denne informasjonen. 9. Gaver og fordeler UDIs ansatte skal ikke, verken for seg eller andre, ta imot gaver, eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke behandlingen eller avgjørelsen i en sak. De skal heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel, selv om disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger.

8 Retningslinjene med kommentarer 1. Lojalitet UDIs ansatte plikter å opptre i samsvar med direktoratets interesser, arbeide effektivt for de mål som er satt, rette seg etter de regler som gjelder og å følge pålegg fra overordnede. Ansatte har ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. Ansatte i UDI står overfor mange og sammensatte lojalitetsforhold: Til egen virksomhet, til politisk overordnet myndighet, til brukerne og til samfunnet. Dette punktet omhandler særlig ansattes lojalitetsplikt overfor UDI som arbeidsgiver. Det går også en forpliktelse motsatt vei, arbeidsgivers forpliktelse overfor de ansatte. Dette forholdet tas opp i punktet under. Hva vil det si å opptre i samsvar med virksomhetens interesser? Det betyr å opptre i samsvar med politiske mål, virksomhetsidé, kjerneverdier, samt de lover og regler som gjelder. Det betyr å følge fattede beslutninger hurtig og effektivt. Eventuelle motforestillinger bør legges fram slik at en helhetlig vurdering av relevante hensyn kan finne sted, men de bør reises før beslutning er fattet. Hurtig saksbehandling er et sentralt mål, men må hele tiden balanseres mot kravet til tilstrekkelig kvalitet og grundighet. Hva som er tilstrekkelig kvalitet vil kunne variere. Generelt gjelder at jo mer inngripende et vedtak er, jo større krav må det stilles til grundighet og kvalitet. Hensynet til hurtig produksjon må ikke sette rettssikkerheten i fare. Ansatte har ikke plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller noe som er i strid med de etiske retningslinjene. Dersom en medarbeider oppfatter et pålegg som ulovlig eller uetisk skal vedkommende straks ta dette opp med sin overordnede. Ansatte skal respektere arbeidstiden. Private gjøremål utover et minimum skal avklares med nærmeste leder. Å opptre i samsvar med virksomhetens interesser betyr også å opptre innad og utad på en måte som ikke kan skade UDIs omdømme. Det er dessuten viktig å huske på at når UDIs ansatte representerer innenlands eller i utlandet, vil vedkommende ikke bare bli oppfattet som en representant for UDI, men også for staten som sådan. I den sammenheng vil vi understreke at en ansatt ikke skal oppføre seg på en måte som kan krenke eller på en måte som er egnet til å bringe UDI eller den norske staten i miskreditt. Dette innebærer at en ansatt på oppdrag for UDI i Norge eller i utlandet, skal avstå fra uakseptabel atferd, som kjøp av seksuelle tjenester.

9 2. Arbeidsgivers forpliktelser UDI som arbeidsgiver plikter å ivareta ansattes interesser, legge til rette for selvstendighet og medansvar og for faglig og personlig utvikling. UDI skal legge tilrette for et godt arbeidsmiljø. Ansattes lojalitet til UDI gjelder innenfor et gjensidig lojalitetsforhold, der også UDI som arbeidsgiver har forpliktelser overfor de ansatte. For at de ansatte i UDI skal kunne ivareta sine interesser, rettigheter og plikter på en god måte, kreves det at UDI som arbeidsgiver støtter opp under og legger forholdene til rette for dette. I UDI er menneskene den viktigste ressurs. Dette må gjenspeiles i en forpliktende ledelses- og personalpolitikk. Bedre resultatoppnåelse er bare mulig dersom UDI systematisk søker å bygge opp menneskene i organisasjonen, og gjøre dem gode gjennom større selvstendighet, myndighet og ansvar, gjennom kompetanseutvikling, god ledelse og en forutsigbar personalpolitikk. Selv om det øverste ansvaret for et godt arbeidsmiljø påhviler ledelsen av direktoratet, har alle ansatte et medansvar for å bidra. Krenkende handlinger, diskriminering, ekskludering, mobbing eller trakassering skal ikke forekomme. Ansatte skal melde fra til nærmeste leder hvis de får kjennskap til at kolleger utsettes for krenkende handlinger. Arbeidsgiver plikter da å følge opp.

10 3. Åpenhet UDI skal praktisere åpenhet utad og innad. Våre mål, vår praksis og våre resultater skal være synlige for allmennheten. Våre vedtak skal være forståelige. Innad gjelder prinsippet om åpen kommunikasjon og deling av informasjon. UDI skal være et åpent direktorat. Vi skal gi brukere, samarbeidspartnere, media og allmennheten innsyn i direktoratets virksomhet. Vår informasjon skal være relevant, forståelig og gis til riktig tid. Vi skal arbeide for å skape forståelse for regelverket og for hva utlendingsforvaltningen gjør. Vi skal gi søkerne så god og forståelig informasjon som mulig, i saksbehandlingen og i vedtaket. UDI skal praktisere meroffentlighet i tråd med offentlighetslovens bestemmelser. Disse skal praktiseres på en måte som gir godt innsyn. Vesentlige opplysninger skal ikke holdes tilbake, unntatt når særskilte omstendigheter krever det. Direktoratet har i tillegg en aktiv opplysningsplikt. Det kan innebære at vi i noen sammenhenger uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning i en sak. Innad gjelder prinsippet om størst mulig deling av informasjon. All etablert praksis må legges til rette for at den lett skal kunne deles av alle. Deling av informasjon bidrar til læring og kompetanseutvikling. Det skaper tillit og fører til styrket medarbeideransvar for overordnede mål. 10

11

12 4. Ytringsfrihet UDIs ansatte har en grunnleggende rett til å ytre seg. I dette ligger også en rett til offentlig å ytre seg om statsforvaltningen, herunder UDI. Ansatte i UDI omfattes av den samme grunnleggende retten til fri ytring som andre innbyggere. I dette ligger en rett til offentlig å ytre seg, eventuelt kritisere statsforvaltningen, også UDI. (Se for øvrig punkt 5 om varsling). Av hensyn til allmennhetens krav på innsyn og informasjon om UDIs fagfelt, er det viktig at de ansatte med sin sakkunnskap bidrar med et kritisk og kompetent perspektiv i samfunnsdebatten. UDI som arbeidsgiver skal legge til rette for at ansatte deltar i den offentlige debatten innenfor rammene av et romslig lojalitetsbegrep. Innskrenkning i ytringsfriheten må begrunnes særskilt. Den åpenhet og det offentlige engasjement det her er tale om omfatter ikke offentliggjøring av personlige og konfidensielle opplysninger, eller dokumenter unntatt offentlighet. Det er også viktig å understreke at retten til fri ytring gjelder privatpersoners ytringer. Ytringer framført av representanter for UDI (framført i UDIs navn), skal UDI ha full kontroll med. Det må derfor framgå helt klart om vedkommende ytrer seg som privatperson eller som representant for UDI. Ansvaret for klarhet om dette påligger den enkelte som ytrer seg. Den retten ansatte har til fri ytring må veies opp mot den mulige skaden som kan påføres UDIs interesser og UDIs omdømme. I bestemte situasjoner kan lojaliteten og hensynet til direktoratets interesser og omdømme gjøre det nødvendig å innskrenke ytringsfriheten. Innskrenkningen må begrunnes, være relevant og saklig, og ikke gå lenger enn nødvendig. Den ansattes stilling i UDI vil være et moment i vurderingen av om en ytring er forenlig med direktoratets interesser eller ikke. Det er strengere lojalitetskrav til ledere enn til ansatte uten lederansvar og strengere for høyere ledernivåer enn for lavere. Tillitsvalgte står i en særlig stilling i og med at de skal ivareta arbeidstakernes interesser. Dette kan tilsi at det skal mer til før uttalelsene til en tillitsvalgt anses å bryte med lojaliteten til UDI. 12

13 5. Varsling UDIs ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidsgiver skal støtte og beskytte ansatte som avdekker og rapporterer om kritikkverdige forhold. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i direktoratet, eksempelvis brudd på lover, regler, instrukser, etiske retningslinjer, korrupsjon eller et uforsvarlig arbeidsmiljø. Varsling er positivt fordi det gir muligheter til å rette opp kritikkverdige forhold og utvikle UDI på en god måte. Ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold eller om forhold der liv og helse er i fare. Ved andre kritikkverdige forhold oppfordres ansatte til å varsle, men vil normalt ikke ha plikt til dette. Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best skal varsles. Kritikkverdige forhold bør, som en hovedregel, søkes løst i linjen, gjennom varsling til nærmeste overordnede, andre ledere eller direktøren. UDIs ledelse plikter å se til at de forhold det er varslet om blir tatt tak i med en gang. Dersom varsling i linjen ikke fører til noen reaksjon, eller hvis det ikke er mulig å gå til nærmeste leder, for eksempel ved mistanke om ulovlige forhold i ledelsen, kan varsleren gå til UDIs internrevisjon, tillitsvalgte, verneombud, overordnet departement eller Arbeidstilsynet. Hvis heller ikke dette er mulig, kan arbeidstaker varsle eksterne myndigheter og offentligheten. Varsling kan gjøres per telefon, e-post, i brev eller ved personlig frammøte. Det finnes tilfeller der det for varsleren er riktig å gå ut offentlig med kritiske opplysninger. Prinsippene om åpenhet og innbyggernes kontroll med forvaltningen forutsetter at allmennheten får innsyn i kritikkverdige forhold i forvaltningen. Dette innebærer at ansatte i noen tilfeller må kunne gi allmennheten faktiske opplysninger om klanderverdige forhold. Dette må samtidig avveies mot hensynene til lojalitet og plikten til å rapportere innad. Den ansatte skal som hovedregel ha forsøkt å ta opp forholdet internt før hun eller han går ut offentlig med kritiske opplysninger. UDI legger vekt på en organisasjonskultur der det er aksept for å ta opp kritikkverdige forhold åpent. Det må også legges til rette for fortrolighet og anonymitet. Anonym varsling skal behandles seriøst. Det er varslingens innhold som avgjør hvordan den bør følges opp, ikke om den er framsatt åpent eller anonymt. Generelt er åpenhet om kritikkverdige forhold å foretrekke. Åpenhet vil som oftest sikre bedre saksgang og gi et bedre resultat for alle involverte parter. Varslingsordningen skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser. UDI skal ikke reagere negativt overfor ansatte som tar opp kritikkverdige forhold jf. arbeidsmiljølovens 2-4 (2). 13

14 6. Habilitet, bistillinger og bierverv UDIs ansatte skal ikke behandle saker der de selv eller nærstående har interesser som kan påvirke behandlingen av saken. De skal opptre på en slik måte at det ikke kan sås tvil om deres upartiskhet. Ansatte kan ikke inneha verv, bistilling eller annet oppdrag som er uforenelig med UDIs interesser. Forvaltningsloven gir regler om når en offentlig tjenestemann er inhabil og gjelder for alle ansatte. Alle i direktoratet må gjøre seg kjent med denne loven. Etter 6 er man inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse dersom man selv er part i saken, eller står i et slikt forhold til en part som er nærmere angitt i 6 første ledd (bl.a. foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, søsken, ektefelle, tidligere ektefelle, forlovet, fosterforeldre osv.). Dessuten vil inhabilitet foreligge dersom det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansatte. Det skal i denne vurderingen blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den ansatte selv eller noen som han har sterk tilknytning til. For eksempel vil et svært nært vennskap eller klart uvennskap medføre inhabilitet. Inhabilitet kan også foreligge ved felles nasjonal eller etnisk bakgrunn med parten i saken. Sentralt for vurderingen av habilitetsspørsmålet er omverdenens tillit, at det ikke kan sås tvil om den ansattes objektivitet og upartiskhet. Derfor kan en tjenestemann bli inhabil også i tilfeller hvor det ikke er grunn til å tro at vedkommende vil opptre partisk. Ansatte har skriftlig meldeplikt ved inhabilitet i saksbehandlingen til nærmeste leder. Se egne retningslinjer for meldeplikten om hvordan dette skal gjøres. Ansatte har skriftlig meldeplikt til nærmeste leder dersom man har kunnskap om at nærstående (den ansatte selv, ansattes nære familie, nære venner og andre som på annen måte står nær) har saker under behandling i UDI. Meldeplikten gjelder der hvor den ansatte hadde vært inhabil hvis vedkommende selv skulle behandle saken. Se egne retningslinjer for meldeplikten om hvordan dette skal gjøres. Også medlemskap i organisasjoner, verv eller bistillinger kan skape inhabilitet eller på annen måte være i strid med UDIs interesser. Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det stilles spørsmål ved den ansattes lojalitet og integritet. Personlige økonomiske interesser kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til direktoratets virksomhet. Ansatte i UDI skal ikke inneha bistillinger eller andre lønnede oppdrag som hemmer eller sinker deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse til dette. Det må være åpenhet om ansattes ekstraerverv og bierverv som kan ha betydning for tjenesteutøvelsen. Hvis det er tvil om en stilling eller et verv er forenlig med UDIs interesser, skal den ansatte uoppfordret gi opplysninger om stillingen eller vervet. 14

15 7. Irregulær påvirkning Hvis en ansatt blir kontaktet av noen som har interesser i en sak, og som gjennom denne kontakten ønsker å påvirke behandlingen av saken på irregulært vis, skal den ansatte avvise denne anmodningen. Hvis det finnes saklige grunner for å undersøke saken (som ved påstand om saksbehandlingsfeil) skal forholdet tas opp med nærmeste overordnede. Hvis en ansatt blir kontaktet av noen som har interesser i en sak (søker, søkers familie, bekjente, e.l.), og som gjennom denne kontakten ønsker å påvirke saken på irregulært vis, skal den ansatte avvise denne anmodningen, eventuelt bidra med generell informasjon og for øvrig vise til de kanaler som er etablert for slike henvendelser. Irregulær påvirkning vil eksempelvis foreligge dersom henvendelsen, og den påfølgende intervenering, har som siktemål å få saken raskere behandlet enn andre like saker, og der det for øvrig ikke finnes andre saklige grunner til særbehandling. Det ville gi svært uheldige signaler dersom det ble kjent at enkelte, via kontakter innad i UDI, hadde oppnådd særbehandling i forhold til en sak. Dette vil svekke tilliten til UDIs evne til upartisk saksbehandling. Dersom en ansatt får informasjon som tyder på at det kan ha skjedd en saksbehandlingsfeil eller andre uheldige forhold knyttet til behandlingen av en sak, eller det foreligger andre saklige og legitime grunner til å undersøke saken, skal saken følges opp etter avtale med nærmeste overordnede. 15

16

17 8. Taushetsplikt og konfidensialitet UDIs ansatte er underlagt reglene for taushetsplikt. Det innebærer at man plikter å hindre at andre får adgang til taushetsbelagte opplysninger. Bare de som trenger personopplysninger og andre fortrolige opplysninger i forbindelse med behandlingen av en sak, skal ha kjennskap til denne informasjonen. UDI er en betydelig behandler av personopplysninger. Tilliten til direktoratet blant brukere og i offentligheten gjør det påkrevd at bestemmelsene om taushetsplikt følges lojalt. Også i tilfeller der det kan synes riktig å bringe opplysninger videre, for eksempel for å beskytte søkeren, gjelder taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også etter at ansatte har sluttet i UDI. Bestemmelsene om taushetsplikt framgår av personopplysningsloven, offentlighetsloven og fovaltningsloven. Forvaltningslovens 13 lyder som følger: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite om: 1. noens personlige forhold, eller 2. tekniske innretninger eller fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Typiske eksempler på personlige forhold er opplysninger om slektskaps-, familie- og hjemmeforhold, fysisk- og psykisk helse, karakter og følelsesliv. Taushetsplikten gjelder ikke uinnskrenket. Generelt sett vil taushetsplikten alltid måtte veies opp mot andre viktige samfunnsmessige interesser. Det kan for eksempel være aktuelt å fravike taushetsplikten hvis det dreier seg om alvorlig kriminalitet. I utgangspunktet vil opplysninger som er undergitt taushetsplikt være unntatt offentlighet. Forvaltningen har imidlertid plikt til å vurdere meroffentlighet av dokumenter med taushetsbelagte opplysninger, når noen ber om det. Her kan ønsket om innsyn ofte imøtekommes ved enkle forholdsregler, som for eksempel fjerning eller sladding av de aktuelle opplysningene. Prinsippet om at personopplysninger og andre fortrolige opplysninger skal behandles konfidensielt, er et ufravikelig krav. Opplysninger om enkeltsaker skal ikke videreformidles, heller ikke internt, om det ikke er nødvendig for saksbehandlingen. 17

18 9. Gaver og fordeler UDIs ansatte skal ikke, verken for seg eller andre, ta imot gaver, eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke behandlingen eller avgjørelsen i en sak. De skal heller ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel, selv om disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger. Ansatte i UDI skal være (og framstå som) upartiske og ubestikkelige. Det er derfor nødvendig at UDIs regler på dette punktet er strenge og tydelige. Ansatte skal ikke akseptere gaver eller andre personlige fordeler som er egnet til å påvirke behandlingen av en sak, eller som omverdenen kan oppfatte vil være egnet til å påvirke behandlingen av en sak. Vi snakker om korrupsjon når noen i kraft av sin stilling mottar (eller tilbyr) en utilbørlig fordel (økonomiske ytelser, gaver eller lignende). Slike handlinger er straffesanksjonert jf. straffelovens 276 a-c. Ansatte skal heller ikke bruke sin stilling til uberettiget å motta gaver eller andre personlige fordeler, selv om disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger. Med gaver menes her ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler i form av honorarer, faglige reiser, arrangementer og lignende. I noen sammenhenger (for eksempel som foredragsholder på vegne av UDI) kan gaver eller ytelser av ubetydelig verdi likevel aksepteres. Med gave menes blomster, konfekt, flaske vin og lignende. Enhver som mottar en gave, skal uansett melde fra til nærmeste overordnede. Da vil man også kunne vurdere om gaven er av en slik karakter at den bør tilfalle enheten eller avdelingen. Forbudet mot gaver gjelder også når ansatte i UDI er på tjenestereise eller oppdrag i utlandet. Dersom særskilte kulturelle forhold tilsier at et avslag vil virke fornærmende på giver, kan en gave likevel mottas, men overlates til arbeidsgiver ved hjemkomst. Gaver uansett verdi som omverdenen kan oppfatte vil kunne påvirke tjenestehandlingen, skal returneres giver, sammen med et brev som redegjør for direktoratets retningslinjer. 18

19 Andre relevante dokumenter Virksomhetsidé, kjerneverdier og leder- og medarbeiderkrav Skriftlig meldeplikt ved inhabilitet i saksbehandlingen Instruks for bruk av IKT-systemer i Utlendingsdirektoratet Skjema for taushetserklæring Dokumentene er tilgjengelig på UDIs intranettsider sammen med andre relevante regler og instrukser.

20 Utlendingsdirektoratet Postboks 8101 Dep Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt Oslo Telefon: Telefaks:

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN KOMMUNE Kortversjon vedtatt av kommunestyret 19.11.2007 1. GENERELLE BESTEMMELSER Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket

Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket Etiske retningslinjer i Nasjonalbiblioteket 1. Innledning... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 2.1. Hensynet til brukerne... 3 2.2. Hensynet til NBs omdømme... 4 3. Lojalitet... 4 3.1. Lydighetsplikt...

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

HR-seksjonen Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten

HR-seksjonen Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten HR-seksjonen 10.06.09 Etiske retningslinjer Toll- og avgiftsetaten FORORD Lojalitet, åpenhet, tillit og uavhengighet er viktige prinsipper i etatens etiske retningslinjer. Jeg ønsker at alle i etaten skal

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER Horten kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sdo_DokID» / «Sas_ArkivSakID» - «Sdo_DokNr» «Sas_ArkivID» Dato: «Sdo_DokDato» KVALITETSHÅNDBOK

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Etiske retningslinjer for AHO 2007

Etiske retningslinjer for AHO 2007 Etiske retningslinjer for AHO 2007 Innhold 1.0 GENERELT... 2 2.0 LOJALITET... 2 2.1 Lydighetsplikt... 2 2.2 Rapporteringsplikt... 2 2.3 Effektivitetsplikt... 3 3.0 ÅPENHET... 3 3.1 Offentlighet... 3 3.3

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09

LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER. Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 LARDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Vedtatt i kommunestyret i sak 033/09 INNHOLD 1. Målsetting... 3 2. Ansvar... 3 3. Hensynet til kommunens omdømme... 3 4. Lojalitet... 3 5. Hensynet til innbyggerne...

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >>

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Helse Nord RHF Hjem Større skrift SØK ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Ansatte RHF Oppdragsdokument Etikk Foretaksmøter Helseforetakene

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal

Etiske retningslinjer for. Kvinesdal kommune. Kvinesdal Kvinesdal kommune Etiske retningslinjer for Kvinesdal kommune Kvinesdal 07.02.08 1. INNLEDNING Retningslinjene er utarbeidet med sikte på å bevisstgjøre ansatte i etisk atferd. De er derfor i liten grad

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune V Oppdal Kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune Vedtatt i kommunestyret 05.03.2014, sak 14/19 Innhold 1 FORORD... 3 1.1 Retningslinjenes status... 3 1.2 Ansvar og roller...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

I sak 78-2007/7 Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

I sak 78-2007/7 Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: Direktøren Styresak 27/08 Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/1296 Dato: 11.06.2008 Trykt vedlegg: Etiske retningslinjer for Nordlandssykehuset

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL -

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 08/805-1 08/14236 007 14.10.2009 ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - 1. Forord Ansatte i Strand kommune har en viktig rolle for å kunne

Detaljer

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler Etiske retningslinjer og regler for gaver og personlige fordeler Bærum kommunes oppgaver er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE Vedtatt kommunestyret: 10.09.2015 sak 77/2015 Side 1 av 7 Audnedal framover Ansatte skal i sitt arbeid for Audnedal kommune ha fokus på kommunens valgte

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer 2016 Innledning Formålet med Longyearbyen lokalstyres etiske retningslinjer er å sikre god etisk praksis og definere felles standard for folkevalgte og ansatte. Som forvaltere av

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006

Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006 Etiske retningslinjer for Notodden kommune vedtatt i administrasjonsutvalget 08.11.2006 INNHOLD Etiske retningslinjer for Notodden kommune kortversjon... 2-4 Etiske retningslinjer for Notodden kommune

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Vedtatt i Kommunestyret 7.4.2011, revidert 05.10 2017. Etiske retningslinjer "Etikk er lære om hvordan våre handlinger, innstillinger, målsettinger og motiver bør være for å kunne kalles "gode" eller "riktige".

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer