Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning"

Transkript

1 Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi reelle hindringer for svart økonomi og organisert kriminalitet Identitetsforvaltningen er helhetlig, sikker og pålitelig Lønnstakere og pensjonister opplever at våre digitale tjenester dekker deres behov Skatteetaten inngir tillit og fremmer tydelige faglige standpunkt I 2025 ser næringslivet verdien av et økt samarbeid med Skatteetaten for å sikre egne konkurransevilkår og et velfungerende arbeidsmarked. Byrden er redusert fordi Skatteetaten informasjonsinnhenting er godt tilpasset næringslivets prosesser og informasjonsstrømmer. Næringslivet erfarer at Skatteetaten har god kunnskap om deres prosesser og forståelse for deres behov. Skatteetaten har vært en pådriver for å redusere næringslivets kostnader. Markedet for svart økonomi er betydelig svekket. Skatteunndragelser får umiddelbare konsekvenser. Gjennom Skatteetatens slagkraftige samarbeid med andre aktører opplever kriminelle reelle hindringer for å organisere og ekspandere sin virksomhet. Internasjonale avtaler og tiltak utnyttes effektivt for å forhindre skatteunndragelser og sikre skattefundamentet. I 2025 er den nasjonale identitetsforvaltningen helhetlig, sikker og pålitelig. Den gir et korrekt grunnlag for rettigheter og plikter i samfunnet og hindrer misbruk og identitetskriminalitet. Skatteetaten er aktiv i internasjonalt samarbeid for identitetsforvaltning. Lønnstakere og pensjonister opplever at digitale tjenester dekker deres behov, og trenger sjelden ta kontakt med Skatteetaten. Næringslivet og borgerne opplever en forutsigbar og imøtekommende etat som inngir tillit. Skatteetaten fremmer tydelige faglige standpunkt i det offentlige rom. Leveranse og brukerperspektivet 2

2 Vi er en smidig organisasjon som jobber smart og helhetlig Gjensidig forpliktende samarbeid med næringslivet Vår virksomhet er innrettet etter hvilken grad av risiko den enkelte skattyter representerer Gjennom tidlig indikasjon får skattyter en umiddelbar oppfølging av sine skattemessige forhold Vi påvirker regelverksutviklingen på en offensiv og modig måte Utviklingsarbeidet ivaretar helhet og sammenheng mellom prosesser, regelverk teknologi og organisasjon Profesjonelt, effektivt og forpliktende samarbeid i offentlig sektor I 2025 samarbeider vi systematisk og gjensidig forpliktende med næringslivet. Samarbeidet gir oss en god og oppdatert forståelse av næringslivets behov. Gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid har Skatteetaten tilrettelagt for regelverk som gir enklere bokføring. Vi innhenter informasjon direkte fra sertifiserte økonomi- og regnskapssystemer. Vår innsats er styrt av skattyters risiko og adferd. Vi har økt informasjonstilgang fra andre aktører enn skattyter og håndterer denne på en måte som sikrer krav til personvern og konkurransesensitiv informasjon. Skatteetaten har et kraftsenter for analyse og kunnskapsbygging. Vi forstår hva som påvirker og motiverer skattyters adferd. Analyser gir grunnlag for automatiserte skattyterprofiler. Profilene oppdateres løpende og gir tidlig indikasjon på behov for bistand og avklaringer, og risiko for feil og unndragelser. Profilen setter oss i stand til umiddelbar og målrettet oppfølging av skattyter. Skatteetaten har lagt til rette for at kontrollmekanismer er integrert i brukernes løsninger slik at muligheten for å gjøre feil er redusert. Hendelser av skattemessig betydning fanges opp i sanntid og håndteres fortløpende. I 2025 understøtter regelverket aksjoner og initiativ fra Skatteetaten basert på tidlige indikasjoner. Et forenklet regelverk og vesentlig redusert behov for skjønnsmessige vurderinger har lagt til rette for automatisering, likebehandling og redusert byrde for samfunnet. Vi har mulighet for raskt å kunne sette stopper for kriminell virksomhet. Vi har aktivt påvirket regelverksutviklingen gjennom å identifisere risiko og begrunne endringsbehov. Forbedrings- og utviklingsarbeidet i etaten ivaretar helhet og sammenheng mellom prosesser, regelverk, teknologi og organisasjon. Etatens prosesser er i stor grad automatisert og vi utnytter effektivt nye teknologiske muligheter. Porteføljen er spisset og realiserer prioriterte strategiske gevinster. Vi har et forpliktende samarbeid på tvers i offentlig sektor for å sikre et helhetlig og godt tjenestetilbud til samfunnet. Felles risikovurderinger, årsaksanalyser og økt grad av informasjonsdeling har forbedret evnen betydelig til å iverksette effektive felles tiltak. For å sikre helhetlig identitetsforvaltning har vi vært en pådriver for å etablere tverretatlige prosesser med en tydelig ansvarfordeling. Interne prosesser perspektivet 3

3 Vi har sterke og nytenkende fagmiljøer som jobber risikobasert Skatteetaten innretter fortløpende vår virksomhet ut fra risiko Vi er synlige der det påvirker etterlevelsen Strategisk og dynamisk kompetanseutvikling Systematisk og effektiv kunnskapsforvaltning og deling Vi fremmer helhetstenkning og har en kultur for raske endringer Moderne IKT portefølje som gir etaten stor datakraft og fleksibilitet I 2025 har Skatteetaten flyttet fokus fra egne, interne forvaltningsprosesser til hvordan prosessene er i næringslivet og øvrig forvaltning. Vi har en dypere forståelse av årsakene til manglende etterlevelse og setter inn ressurser ut fra løpende vurdering av risiko. Vi har høy mobilitet, jobber helhetlig og beveger oss mellom ulike roller avhengig av behov. Dette stiller krav til en fleksibel arbeidsorganisering. Vi er til stede på digitale arenaer og driver oppsøkende virksomhet. Vår synlighet styrkes gjennom samarbeid med næringslivet og andre aktører. Vi er fysisk til stede der det har betydning for å sikre etterlevelse og grunnlag for sterke fagmiljøer. Vi er fysisk til stede på vesentlig færre faste kontorsteder. Vi har løpende oversikt over hvilken kompetanse den enkelte har. Vi responderer raskt på nye kompetansebehov og vet hva vi trenger på kort og lang sikt. Vi har sterke og nytenkende fagmiljøer med kompetanse til å analysere og håndtere komplekse saksforhold og problemstillinger. Skatteetaten er en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Skatteetaten driver systematisk kunnskapsforvaltning som fremmer læring og effektiv ressursutnyttelse på tvers av organisasjonsenheter. Kunnskap dokumenteres, tilgjengeliggjøres og gjenbrukes. Skatteetatens kultur er preget av helhetstenking, kontinuerlig forbedring og en robusthet for raske endringer. Verdier, adferd og forventninger støtter opp om etatens mål. Moderniseringen av Skatteetatens IKT portefølje har medført at det har blitt enklere og mer fleksibelt å forvalte og videreutvikle porteføljen og takle større teknologisprang. Etaten utnytter mulighetene og forstår truslene som teknologiutvikling skaper for samfunnsoppdraget. Etaten tilbyr tjenester i de kanaler som er effektive for etaten og ivaretar skattyters behov. Skatteetaten deltar aktivt i modernisering og effektivisering av IKT i offentlig sektor. Vi tilbyr og utnytter tjenester, informasjon og kunnskap som fremmer samhandling og deling på tvers. Læring- og utviklingsperpektivet 4

4 Vi bruker midlene målrettet og effektivt Eksternt og internt oppleves vi som profesjonelle på gevinstrealisering og effektivisering Budsjettfordelingen er endret i takt med våre strategiske prioriteringer Oppgaveløsningen i offentlig sektor krever økt grad av kostnadsdeling på IKT-området I 2025 har vi skapt handlingsrom gjennom effektivisering. Vi setter krav til lønnsomhetsnivå og prioriterer utredninger og gjennomføring av forbedringer som gir størst mulig gevinster. Vi inkluderer alle midlertidige og varige utgifter før forbedrings- og utviklingsprosjekter besluttes igangsatt. Moderniseringen av Skatteetatens IKT portefølje har medført at utvikling og forvaltning av IKT skjer raskere og er mer effektiv enn tidligere. Skatteetaten kan disponere en større andel av ressursene til strategisk viktige og prioriterte områder. Etaten bruker en relativt større del av budsjettet på IKT. Forenkling av regelverk, formålsrettet organisering og samspillet mellom dyktige saksbehandlere og intelligente IKT-systemer, gjør at det samlede behov for ansatte i etaten er redusert. I 2025 optimaliserer offentlig sektor ressursbruk gjennom økt felles forvaltning og kostnadsdeling. Skatteetaten benytter seg av eksterne tjenestetilbud der det er hensiktsmessig. Økonomi perspektivet 5

5 Fremtidsbildet oppsummert Leveranser og brukere Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker IDforvaltning I 2025 opplever næringslivet likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde. Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi reelle hindringer for svart økonomi og organisert kriminalitet. Identitetsforvaltningen er helhetlig, sikker og pålitelig. Lønnstakere og pensjonister opplever at våre digitale tjenester dekker deres behov. Skatteetaten inngir tillit og fremmer tydelige faglige standpunkt. Interne prosesser Vi er en smidig organisasjon som jobber smart og helhetlig I 2025 har Skatteetaten et gjensidig forpliktende samarbeid med næringslivet. Vi skreddersyr innsats etter risikovurderinger basert på en bredere informasjonstilgang og gode analyser. Gjennom tidlig indikasjon får skattyter en umiddelbar oppfølging av sine skattemessige forhold. Vi påvirker regelverksutviklingen på en offensiv og modig måte. Utviklingsarbeidet ivaretar helhet og sammenheng mellom prosesser, teknologi og organisasjon. Vi deltar aktivt i et profesjonelt, effektivt og forpliktende samarbeid i offentlig sektor. Læring og utvikling Vi har sterke og nytenkende fagmiljøer som jobber risikobasert I 2025 innretter Skatteetaten fortløpende vår virksomhet ut fra risiko. Vi er synlige der det påvirker etterlevelsen. Etaten har en strategisk og dynamisk kompetanseutvikling. Vi har en systematisk og effektiv kunnskapsforvaltning og deling. Vi fremmer helhetstenkning og har en kultur for raske endringer. En moderne IKT portefølje gir etaten stor datakraft og fleksibilitet. Økonomi Vi bruker midlene målrettet og effektivt I 2025 oppleves vi eksternt og internt som profesjonelle på gevinstrealisering og effektivisering. Budsjettfordelingen endres i takt med våre strategiske prioriteringer. Oppgaveløsningen i offentlig sektor krever økt grad av kostnadsdeling på flere områder, ikke minst innenfor IKT-området. 6

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvordan få kunnskap om etterlevelse? 10 Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 16 30 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2015 Skatteetatens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer