2. Utviklingen i systemet for risikostyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Utviklingen i systemet for risikostyring"

Transkript

1 Innlegg på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon oktober 2006 Risikostyring som faglig i utfordring i Riksrevisjonen ved ekspedisjonssjef Therese Johnsen 1. Innledning Arbeidet med vesentlighets- og risikovurderinger står svært sentralt i planarbeidet hos alle virksomheter hvor hovedbeskjeftigelsen er revisjon. Det betyr at den offentlige revisjonsvirksomheten ofte har praktisert risikostyring lenge før dette ble et tema i økonomireglementet for staten. Men en ting er å ha risikostyring på dagsorden i planarbeidet, mens en annen ting er å legge risikostyringen til grunn for prioriteringene av oppgavene og ressursinnsatsen. Å la risikovurderingene styre revisjonsarbeidet på en mer konsistent måte er en ledelsesmessig utfordring i tillegg til det å gjøre gode risikovurderinger. I de 10 årene jeg har jobbet i Riksrevisjonen har arbeidet med vesentlighets- og risikovurderinger vært på dagsorden årlig. Og det er vel ingen andre områder hvor vi så systematisk har arbeidet med å forbedre våre systemer og rutiner som nettopp på dette området. Men la meg allerede innledningsvis nevne at det er først nå i de siste årene at også styringssystemet og den praktiske styringen er rettet mot risikomomentene og ikke bare mot oppdragene. Jeg skal senere komme tilbake til hvordan dette skjer i praksis. Men resultatet er blitt at toppledelsen styrer på risiko i stedet for på oppdragene. 2. Utviklingen i systemet for risikostyring I 2002 ble arbeidet med risikovurderingene reorganisert. Arbeidet ble løftet ut av den enkelte avdeling og organisert i team på tvers av revisjonstyper. Det ble utarbeidet en felles mal for risikovurderingene som skulle bidra til at vesentlige risikomomenter ble vurdert noenlunde likt fra virksomhet til virksomhet, slik at vi skulle kunne sammenligne risiko mellom departementsområdene. Dessuten ble framstillingen av risikomomentene vesentlig forenklet. Denne reorganiseringen av arbeidet med risikovurderingene var et forsøk på å synliggjøre for hele organisasjonen hvilke risikoforhold som gjaldt på de ulike departementsområdene. Arbeidsprosessene skulle være styrt ovenfra ved at toppledelsen bestemte gjennom en felles mal hvilke områder som spesielt skulle vurderes for risiko, og hvordan risikomomentene skulle struktureres. Samtidig skulle revisorene som reviderte områdene finne fram til de aktuelle risikomomentene og vurdere disse. For både regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon er arbeidet med risikovurderinger beskrevet i retningslinjene for revisjonstypene, og revisorene skal legge disse til grunn i identifiseringen av risiko. Dokumentet skulle så behandles oppover i systemet og til slutt presenteres for det aktuelle departementet. Side 1 av 11

2 Hvert år i etterkant av risikovurderingene har det blitt gjennomført en evaluering av arbeidsprosessen og resultatet, og malen for risikovurderingene har stadig blitt bedre eller rettere sagt mer og mer forenklet og tydelig. Også dialogen med departementene har utviklet seg, og det hender til og med at departementets ledelse kommer med innspill til nye risiki som ikke på forhånd er tatt opp av Riksrevisjonen. Men selv om nåværende system for risikovurderinger ble utviklet, videreutviklet og tatt i bruk i årene 2002 til 2005, er det å ta for hardt i å si at virksomhetsstyringen og risikostyringen er hundre prosent integrert. I forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetsplan for planåret 2006/2007 skjedde det en vesentlig endring i malen/strukturen for risikovurderingene som innebærer at Riksrevisjonen gikk over til reell og direkte risikostyring. Jeg skal senere i dette innlegget gjennomgå systemet, men i praksis betyr dette at vi styrer på risikomomentene, og avdelingene rapporterer til toppledelsen på de prioriterte risikomomentene. Dette har vært en betydelig omlegging i måten å tenke virksomhetsstyring på, og jeg mener at Riksrevisjonen er på god vei til å integrere risikostyringen i mål- og resultatstyringen. Riksrevisjonens toppledelse har hatt et betydelig engasjement i denne omleggingen. 3 Presentasjon av systemet for risikostyring Riksrevisjonen har følgende elementer i sin risikostyring. Visjon: Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning. Fire hovedmål som retter seg mot våre brukere og et hovedmål som går på interne forhold og hvordan våre medarbeidere skal oppfatte arbeidsplassen. Omdømmeverdier: Kompetent, uavhengig og objektiv. Samspillverdier: Lagånd, åpenhet og respekt. Fire strategier: Prioritert risiko, kompetanse, ressursbruk Kritiske suksessfaktorer: kompetanse, kunnskapsdeling, gode arbeidsprosesser og god ledelse. Rapportering: Avkrefte/ bekrefte risiko, kompetanse, ressursbruk 3. Presentasjon av systemet for risikovurdering. Det er forutsatt at det under hvert departement årlig skal utarbeides en overordnet risikovurdering som normalt utgjør 3-4 sider. Formålet er å sikre at den etterfølgende operative Side 2 av 11

3 planleggingen i avdelingene baserer seg på et omforent og forpliktende felles vurderingsgrunnlag. I neste omgang vil Riksrevisjonen overfor departementene kunne framstå med mest mulig konsistente vurderinger av risiko. Risikovurderingen skal resultere i en overordnet plan hvor det skal framgå hvilke risikofaktorer som dekkes av de ulike revisjonstypene. Revisjonstypene kan dekke samme risikofaktor og dermed være overlappende. I disse tilfellene kreves det god koordinering og samarbeid fra revisjonen. I forbindelse med den overordnede planen skal risikofaktorene grupperes i følgende fem områder: 1. Budsjett Regnskap 2. Kontroll av disposisjonene 3. Årlig vurdering av styring, måloppnåelse og resultatrapportering 4. Forvaltning av statens eierinteresser i selskaper 5. Måloppnåelse og effektivitet De fire første områdene skal dekke de risikofaktorene som er relevante ift. den årlige rapporteringen i Dokument nr. 1. Den overordnede risikovurderingen vil derfor på en god måte kunne legge til rette for en bedre helhetlig rapportering fra Riksrevisjonen til Stortinget. Framstillingen skal vektlegge og beskrive risiko under det enkelte departement og i nødvendig grad beskrive forhold vedrørende de ulike saksområdene. Arbeidet med den overordnede risikovurderingen skal bygge på de strategiske analysene i regnskapsrevisjonen (hovedfokus på område 1-3), risikovurderinger i selskapskontrollen (hovedfokus på område 4) og risikovurderinger og eventuelle strategiske studier i forvaltningsrevisjonen (hovedfokus på område 5). 3.1 Risikoområdene er vurdert i forhold til: Mål og primæroppgaver Under dette punktet skal vurderinger av risiko knyttet til hovedmålene og primæroppgavene og departementets samfunnsmessige betydning vektlegges. Videre bør nye satsingsområder og viktige vedtak på området synliggjøres og vurderes. Dette punktet skal også inneholde en vurdering av kompleksiteten i mål- og oppgavestrukturer på området. Dette gjelder spesielt koordineringsansvaret for tverrgående oppgaver og er spesielt aktuelt for departementer som har slike funksjoner. Aktuelle risikofaktorer for mangelfull måloppnåelse kan bl.a. være: Mange og sprikende mål og oppgaver Uklare ansvarsforhold (jf. koordineringsdepartement kontra sektordepartement) Manglende eller lite hensiktsmessig koordinering Sektormål prioriteres framfor mer tverrgående prioriteringsområder Satsingsområder nedprioriteres Side 3 av 11

4 Budsjettmessig/regnskapsmessig betydning Det er viktig at det under hvert departement gis en kort omtale av økonomisk informasjon (både utgifter og inntekter). Omtalen baseres i hovedsak på den økonomiske analysen som framkommer gjennom finansiell revisors vurdering av budsjettet, foreløpig regnskap og fjorårets regnskap.. For de ulike utgifts- og inntektstypene er det forskjell i risiko og vesentlighet på alle departementsområdene, og det er viktig å synliggjøre utgifts- og inntektstyper og hvilke deler av departementsområdet som revisor må ha særlig oppmerksomhet mot senere i risikovurderingen. Dette kan f.eks. gjelde stønader under Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller tilskuddene til internasjonal bistand under Utenriksdepartementet. Det vil også kunne være hensiktsmessig å gi kommentarer vedr. risiko under departementer med betydelige beløp på post 45 (større utstyrsanskaffelser). Merknad: Økonomi skal vurderes særlig i forhold til hvilke virksomheter og ordninger som har stor budsjettmessig betydning. Også betydelige endringer over tid skal drøftes. Organisatoriske virkemidler/forhold Her vurderes den organisatoriske kompleksiteten og andre risikofaktorer vedrørende organiseringen av forvaltningen. Kompleksiteten kan f.eks. være forbundet med at et departement har ansvaret for styringen av et stort antall større og mindre virksomheter med svært ulike oppgaver, tilknytningsformer og finansieringsformer. Et annet eksempel er at en og samme virksomhet forvalter mange ulike oppgaver og virkemidler, og at virksomheten av hensyn til tilstedeværelse og likt tjenestetilbud over hele landet er inndelt i mange geografiske enheter. Høy organisatorisk kompleksitet innebærer store krav til kompetanse og til samordning innenfor og mellom sektorer, og medfører en risiko. Risikoen for feil prioritering av oppgavene og ulik fortolkning av styringssignaler øker med antall forvaltningsnivåer og spredningen i saksområder, og kan resultere i manglende gjennomføring av Stortingets vedtak og forutsetninger. Organiseringen av økonomi- og regnskapsfunksjoner kan ha betydning for risikoen for feil og mangler i regnskapsavleggelsen. Aktuelle risikofaktorer kan bl.a. være: Organisatorisk kompleksitet Manglende kompetanse Komplisert styrings- og oppfølgingsarbeid Annet Omorganisering, omstilling og fristilling Side 4 av 11

5 Her vurderes vesentlige omorganiseringer og endringer innenfor departementets ansvarsområde, og som antas å være av betydning for effektiviteten i departementets oppgaveløsning. Ved større omorganiseringer er det erfaringsmessig også utfordrende å få på plass tilfredstillende styringssystemer som gjør virksomhetene i stand til å avlegge fullstendig regnskap. Risiko skal vurderes både i forhold til planlagte, pågående og nylig gjennomførte omstillinger. Aktuelle risikofaktorer kan bl.a være: Kompetansen forsvinner og må bygges opp med nye medarbeidere Kostnadsoverskridelser Manglende måloppnåelse og ivaretakelse av oppgaver i omstillingsfasen Tidspress Manglende overvåkning av kontrollsystemer Effektivitetsperspektivet ikke tilstrekkelig vektlagt Juridiske, økonomiske og pedagogiske virkemidler Her vurderes risiko knyttet til bruken av juridiske, økonomiske og pedagogiske virkemidler. I statsforvaltningen brukes disse virkemidlene i stor utstrekning. Juridiske virkemidler kan f.eks. være lover, forskrifter, konsesjoner, lisenser, reguleringer, kontrakter og avtaler. Økonomiske virkemidler kan f.eks. være ulike typer tilskudd, statlige kjøp av varer og tjenester, skatter og avgifter, utlånsvirksomhet, utbyttepolitikk. Pedagogiske virkemidler kan f.eks. være informasjon, handlingsplaner, holdningskampanjer og veiledningsvirksomhet. Risikoen ved juridiske virkemidler kan bl.a. være knyttet til både manglende etterlevelse av virkemidlene (kontroll av disposisjonene og etterlevelsesperspektivet i selskapskontrollen) og at virkemidlene ikke alltid vil ha de tilsiktede virkninger (måloppnåelse og effektivitet). Risikoen kan bl.a. ha sin bakgrunn i følgende forhold: Virkemidlenes tilgjengelighet (bl.a. knyttet til hvor komplekse regelverk, kontrakter o.l. er) Forvaltningen av virkemidlene (bl.a. knyttet til kompetansen i forvaltningen av f.eks. regelverket, tolkninger, rettssikkerhet) De juridiske virkemidlenes preventive virkning (bl.a. knyttet til fordeler, ulemper og risiki ved hhv. etterlevelse og overtredelse av regelverket). Risikoen ved økonomiske virkemidler er i første rekke knyttet til at virkningen ikke er som forventet, eller at det økonomiske virkemiddelet også gir seg utslag i utilsiktede og uønskede resultater og handlinger. Risikoen kan bl.a. ha sin bakgrunn i følgende forhold: Side 5 av 11

6 Forvaltningens kompetanse til å innrette og forvalte de økonomiske virkemidlene på en effektiv måte. Målgruppens kompetanse, dvs. hvilken evne målgruppen har til å sette seg inn i og forstå forskjellige ordninger. Hvor tungt den økonomiske gevinsten ved virkemiddelet veier i forhold til andre hensyn som kan virke motiverende for målgruppen. Risikoen ved pedagogiske virkemidler er knyttet til at målgruppen ikke har sterk nok interesse av å endre adferd i tråd med det som er målet for virkemiddelet. Styring og kontroll (Governance) Under dette punktet skal vi vurdere risiko knyttet til bruken av ulike styringssystemer. Styringen omfatter i denne sammenheng både virksomhetsstyring og etatsstyring. Systemene omfatter rutiner for planlegging, styringsdialog, resultatrapportering og oppfølging, og elektroniske systemer som økonomi- og regnskapssystemer, saksbehandlingssystemer, administrative systemer og systemer for registrering og rapportering av resultater. Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll, jf. Reglement for økonomistyring i staten. Virksomhetens ledelse har ansvaret for å påse at den fungerer på en tilfredsstillende måte, og at den kan dokumenteres. Intern kontroll skal primært være innebygd i virksomhetens interne styring og skal forhindre styringssvikt, feil og mangler. Svak intern kontroll øker risikoen for at departementets eller virksomhetens fastsatte mål på ulike områder ikke nås. Videre skal det gis en beskrivelse av de systemer og prosesser som benyttes i styring og oppfølging. Det er virksomhetenes ansvar å ha tiltak både for å forebygge og å avdekke misligheter samt rutiner for å behandle ev. tilfeller iht. gjeldende regelverk. Det er imidlertid forventninger om at revisor spiller en mer aktiv rolle i å avdekke misligheter. Det er derfor viktig å identifisere risikofaktorer knyttet til eventuelle misligheter som trygdemisbruk eller lignende. Det kan belyses ved bl.a. å se på virksomhetenes holdning til kontroll og etablering av en god internkontroll, om det er etablert etiske retningslinjer og en tydelig policy for hva som skjer hvis misligheter avdekkes. Mangelfull internkontroll og mangler ved regnskapssystemene øker risikoen for at misligheter kan begås. Aktuelle risikofaktorer knyttet til styring og kontroll kan bl.a være: Kontrollmiljø med svakt fokus på intern kontroll og svak oppfølging fra ledelsen (bl.a. i forhold til policy, regler og retningslinjer) Rapporteringsmiljø statsregnskapet, økonomisystemer, resultatrapportering mv. Svak kompetanse hos ledelse og ansatte (bl.a. i forhold til instrukser, retningslinjer og bruk av elektroniske systemer) Uklar ansvars- og myndighetsfordeling i den løpende driften Dårlige rutiner for rapportering og oppfølging av risikoforhold som svakheter og mangler Mangler ved oppfølging av resultater og måloppnåelse Manglende informasjon om kostnader Side 6 av 11

7 Etikk, habilitetsspørsmål med mer. Høy kompleksitet i systemene og rutinene Manglende kompatibilitet mellom systemer Svikt ved innføring av styringssystemer, kostnadsoverskridelser og framdriftsproblemer Feil eller mangelfull bruk Mangelfull dokumentasjon, kvalitet, kompetanse og kapasitet Mangelfull styring eller oppfølging av underliggende virksomheter Spesielt om misligheter: Store pengestrømmer Betydelige anskaffelser Omfattende konsulentbruk Betydelige omstillinger med fare for sviktende lojalitet Ledelsens holdninger, policy, integritet og kompetanse Side 7 av 11

8 Tidligere revisjonsfunn Denne delen skal basere seg på saker eller forhold som er av vesentlig betydning, fortrinnsvis saker som har vært rapportert til Stortinget og som ikke er rettet opp. Revisor skal vurdere om tidligere revisjonsfunn fortsatt utgjør en risiko og spesielt ha oppmerksomhet mot gjentagende feil. Risikovurderingene skal omfatte rapporteringen av revisjonsfunn de siste tre årene fra både regnskapsrevisjonen, forvaltningsrevisjonen og selskapskontrollen. Risikofaktorer knyttet til ovennevnte punkter kan være: Antall og type saker Manglende evne/vilje til å følge opp Riksrevisjonens saker og iverksette tiltak Avdekkede svakheter i styring og intern kontroll kan innebære risiko for manglende måloppnåelse og effektivitet Andre forhold av betydning for revisjonen Dersom viktige forhold av samfunnsmessig art ikke er omtalt i kapitlene 1-5 foran, kan det innarbeides her dersom det er relevant for drøftingen av overordnet risiko. Dette kan være sektorovergripende forhold som f.eks. hvordan måloppnåelsen på departementsområdet påvirkes av virkemiddelbruk på andre departementsområder, f.eks. innenfor miljøområdet. 3.2 Analyse av risikofaktorene Dette punktet skal basere seg på de risikofaktorene som er omtalt i punktene foran. I drøftingen skal man vektlegge faktorer som gir sannsynlighet for avvik fra Stortingets vedtak og forutsetninger, og hvor konsekvenser av slike avvik er vesentlige. Drøftingen skal være så vidt spesifikk at den kan gi grunnlag for identifisering av revisjonshandlingene. Samtidig er det også viktig at man i analysen evner å legge vekt på risikofaktorer som gjelder flere av revisjonstypene. Dette punktet skal synliggjøre alle risikofaktorer som kan være aktuelle å følge opp gjennom revisjon og kontroll i det påfølgende planåret. Dette punktet skal også synliggjøre relevante risikofaktorer som ikke blir vektlagt, f.eks. av hensyn til pågående eller nylig gjennomførte revisjoner eller knapphet på ressurser Prioritering og fordeling Under dette punkt skal det lages en overordnet plan som viser hvordan risikovurderingene skal følges opp. Den overordnede planen skal vises i en tabell hvor det framgår hvilket område hver enkelt risikofaktor er knyttet til. Videre skal tabellen vise hvilken revisjonstype som skal forestå håndteringen av risikoen, alternativt at det skal etableres et samarbeid på tvers av Side 8 av 11

9 revisjonstypene for å håndtere risikoen. Når risikoen skal håndteres i samarbeid mellom revisjonstypene, skal den valgte samarbeidsformen beskrives nærmere i kommentarer til tabellen. Den overordnede planen skal være forpliktende i forhold til den etterfølgende og mer detaljerte operative planleggingen av aktivitetene i det kommende revisjonsåret. Prioriteringene under hvert departement skal dessuten sikre at risikopregede forhold blir underlagt tilstrekkelig revisjon, samtidig som dobbeltarbeid unngås. Tabell: Gruppering og fordeling av risikofaktorer i forhold til områder og revisjonstyper Eksempel: Prioriteringer i revisjonen for departement X Budsjett/ regnskap Kontroll av disposisjonene Årlig vurdering av virksomhetenes styring, Forvaltning av eierinteresser i Måloppnåelse og effektivitet mål og resultatrapportering selskapene Risikoområder R R R, F, RF S, F F 1. Risikostyring og R R S intern kontroll 2. Kompetanse, R R F samordning, samarbeid og kvalitet 3. Måloppnåelse knyttet R R S til tilskuddene 4. Måloppnåelse knyttet R R S F til handlingsplaner 5. Måloppnåelse av S kvalitetsindikatorer 6. IT og helse R R F 7. Etterlevelse av regelverk 8. Trygdeetatens kontroll av refusjoner 9. Kvalitet, effektivitet og måloppnåelse i FHI 10. Legemiddelforvaltningen 11. Saksbehandlingstid i Statens helsetilsyn 12. Risiko i forhold til beredskap 13. Fond, stiftelser og legater R R S R R F R R F F R R F Side 9 av 11

10 R = Regnskapsrevisjon F = Forvaltningsrevisjon S = Selskapskontroll RF = Samarbeid mellom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon Nærmere beskrivelse av revisjonsområdene: I forhold til Budsjett Regnskap skal det settes søkelys på risiko for feil og mangler i regnskapsavleggelsen og risiko for urealistisk budsjettering. I forhold til Kontroll av disposisjonene skal det settes søkelys på risiko for at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, ikke er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning. I forhold til Årlig vurdering av virksomhetenes styring og resultatrapportering skal det settes søkelys på risiko for mangler og svakheter i mål- og resultatstyringen og risiko for manglende gjennomføring av planlagte aktiviteter og tiltak knyttet til gjennomføringen av det årlige budsjettet. I forhold til Forvaltning av eierinteresser i selskapene skal det settes søkelys på risiko knyttet til kontrollperspektivene Ivaretakelse av samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål, Effektiv og økonomisk forsvarlig drift og Etterlevelse av Stortingets vedtak og forutsetninger. I forhold til Måloppnåelse og effektivitet skal det settes søkelys på risiko for manglende måloppnåelse og effektivitet. 4. Risikostyring i Riksrevisjonen Både den overordnede styringen og den operative styringen skjer med bakgrunn i de prioriterte risikofaktorene. Fokus i styringen vil være på hvordan disse risikofaktorene er kvittert ut. Er det gjennomført tilstrekkelige handlinger til å avkrefte eller bekrefte risikofaktorene? I tilfeller der risikofaktorene dekkes av flere revisjonstyper, vil også styringen og oppfølgingen være rettet mot hvordan samordningen og samarbeidet har blitt ivaretatt. Denne måten å drive risikostyring på har blitt til underveis. Og våren 2007 skal vi for første gang rapportere i forhold til risikofaktorene. Rapporteringen vil måtte omfatte hvordan risikoen er avkreftet/bekreftet, ev. funn og hvor mye ressurser som er gått med til å løse oppdraget. Riksrevisjonen har også egne samspillverdier som er lagånd, åpenhet og respekt, og det er derfor viktig for toppledelsen også å få informasjon om hvordan samarbeidet og kunnskapsdelingen har vært særlig på områder som dekkes av flere revisjonstyper. Riksrevisjonens overordnede mål er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og å fremme god forvaltning. Vår risikostyring skal være så god at vi får fram og prioriterer risikofaktorer som er vesentlige samtidig som vi organiserer arbeidet slik at vi utfører oppgavene våre mest mulig effektivt. Side 10 av 11

11 Side 11 av 11

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen

Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Risikostyring som faglig utfordring i Riksrevisjonen Innlegg på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, 17. 18. oktober 2006 Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Riksrevisjonen Revisjonsvirksomheter burde

Detaljer

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011

Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen medspiller eller motstander? SSØs kundeforum 2011 Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan Enda flere brudd på anskaffelses- regelverket? Manglende informasjons- sikkerhet? Svakheter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2006-2010

STRATEGISK PLAN 2006-2010 STRATEGISK PLAN 2006-2010 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Riksrevisjonens fokusområder i 2006: Hva blir sykehusene kontrollert på? Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Forvaltningsrevisjonsavdeling I

Riksrevisjonens fokusområder i 2006: Hva blir sykehusene kontrollert på? Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Forvaltningsrevisjonsavdeling I Riksrevisjonens fokusområder i 2006: Hva blir sykehusene kontrollert på? Therese Johnsen Ekspedisjonssjef Forvaltningsrevisjonsavdeling I Om Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Utfører

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Kort om DFØs rolle Forvaltning av Økonomiregelverket for staten Fortolkning av Økonomiregelverket

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11

Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11 Forholdet mellom revisjon og veiledning Riksrevisjonens rolle Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 8.12.11 Påstander 1. Riksrevisjonen er en viktig aktør og medspiller i utviklingen

Detaljer

Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand

Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand Orientering fra Riksrevisjonen på UH-sektorens økonomiseminar 2017 Bernt Nordmark og Thorgunn Nordstrand Oslo 17. oktober, Gardermoen 24. oktober, Bergen 31. oktober 2017 Orientering fra Riksrevisjonen

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter Kunnskapsdepartementet 13. oktober 2015 Norges Interne Revisorers Forening Ellen Brataas, generalsekretær Revisjon kan være så mangt, og utføres

Detaljer

Risiko, mislighold og korrupsjon

Risiko, mislighold og korrupsjon Risiko, mislighold og korrupsjon Riksrevisor Per-Kristian Foss, MNKRFs nyttårsmøte 28. januar 2015 Om Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Reviderer 215 statlige virksomheter Kontrollerer

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring

Kapittel 2 Virksomhetens interne styring Kapittel 2 Virksomhetens interne styring 2.1 Innledning Kapitlet omhandler virksomhetens interne styring, herunder krav til myndighets- og ansvarsstrukturer, styringsprosesser, intern kontroll og kontroll

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet

HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET. Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet HOVEDINSTRUKS FOR STYRINGEN AV SJØFARTSDIREKTORATET Fastsattav Nærings-og fiskeridepartementet01.01.2014 1 1 Innledning Hovedinstruksen er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 01.01.2014

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten

Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Om del IV. Styring og kontroll i virksomheten Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet har et overordnet ansvar for styring og kontroll av underliggende virksomhet

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon gjennom ti år - noen sentrale utviklingstrekk

Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon gjennom ti år - noen sentrale utviklingstrekk Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon gjennom ti år - noen sentrale utviklingstrekk Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, Riksrevisjonen Framveksten av forvaltningsrevisjon på midten av 90-tallet Ansvarskontroll

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Vegtilsynet v/ vegdirektøren Deres ref Vår ref Dato 15/3472-18.01.2016 Statsbudsjettet 2016- Tildelingsbrev til Vegtilsynet Samferdselsdepartementet viser til Prop.

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll

Samarbeidsforum internkontroll Samarbeidsforum internkontroll 10. desember 2013 13.12.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Samarbeidsforum hjelp til selvhjelp! Bidra til å videreutvikle statlige virksomheters og departementers

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Riksrevisjonen og UH-sektoren - viktige saker og forventninger. Riksrevisor Per-Kristian Foss, Kunnskapsdepartementets styreseminar

Riksrevisjonen og UH-sektoren - viktige saker og forventninger. Riksrevisor Per-Kristian Foss, Kunnskapsdepartementets styreseminar Riksrevisjonen og UH-sektoren - viktige saker og forventninger Riksrevisor Per-Kristian Foss, 13.01.2016 Kunnskapsdepartementets styreseminar Om Riksrevisjonen Stortingets revisjons- og kontrollorgan Skal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Styret Administrerende direktør Kommentar Formålet med styrets arbeid Styret er ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet. Selskapets

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten

Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten Krav til innhold i årsrapporter Om del IV i årsrapport: Styring og kontroll i virksomheten V/ Helge Moe Spildrejorde DFØ Utgangspunktet for etatsstyringen Økonomiregelverket slår fast at departementet

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER

HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER HOVEDINSTRUKSFOR VIRKSOMHETSSTYRINGENI MAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLERETTIGHETER Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 04.04.2013 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Instruksensformål,virkeområdeogforholdtil

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017

Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Riksrevisjonens handlingsplan for oppfølging av SAI PMF-rapporten 2017 Illustrasjon: Lars Tothammer Riksrevisjonens toppledergruppe (TLG) vedtok 31. august 2016 at det skulle gjennomføres en intern evaluering

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Riksrevisjonens rolle i utviklingen av forvaltningen. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum

Riksrevisjonens rolle i utviklingen av forvaltningen. Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum Riksrevisjonens rolle i utviklingen av forvaltningen Tor Saglie Institutt for statsvitenskap, UiO Partnerforum 11.3.11 Påstander Riksrevisjonen er en viktig medspiller for forvaltningen og fyller en meget

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 Vår saksbehandler Inger Skare Hotvedt 22241342 Vår dato Vår referanse 19.05.2016 2016/00743-1 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen 86 ")0 " Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks 8160 DEP 0033

Detaljer

I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard

I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard I Beretning om revisjonen av statsregnskapet og regnskapet for administrasjonen av Svalbard 1 Revisjonsomfang Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Et revisjonsblikk på internkontroll

Et revisjonsblikk på internkontroll Et revisjonsblikk på internkontroll Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen Riksrevisjonen PSC INTOSAI Professional Standards Committee Utgangspunkt I: Early history of internal control Internal controls have

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei SAK NR. 30/2009 Lunner kommune VURDERING AV BEHOVET FOR UTVIDET REGNSKAPSREVISJON Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Gustav Birkeland SUHS-konferansen 4. november 2015 Mål s overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren er å forebygge

Detaljer

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN

KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN KOMMUNENS PLIKT TIL INTERNKONTROLL I INTRDUKSJONSORDNINGEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Plikt til interkontroll Introduksjonsloven 24 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer