Sak 4: Lønn og pensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4: Lønn og pensjon"

Transkript

1 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: E-post: Org. nr.: NO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: Internett: Bankkonto: Sak 4: Lønn og pensjon Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår utgjør grunnlaget for en fagforenings eksistens. Våre medlemmer har en klar forventning til at vi som fellesskap skal kunne etablere gode vilkår for våre medlemmer, - spesielt når det gjelder lønnsbetingelser. En fagforening forvalter den enkelte arbeidstakers lønnsforhandlinger med arbeidsgiversiden. Den enkelte arbeidstakers tilfredshet med sin fagforenings arbeid, er avhengig av at vedkommende opplever å få større lønnsmessig gevinst på denne måten i stedet for selv å forhandle sin egen lønnsdannelse. Pensjon er en vesentlig del av de ansattes livslønn. Historikk PFs vedtak om lønn finner vi i protokollene fra våre landsmøter. For å beskrive den siste tids historikk, har vi valgt å referere landsmøtevedtak fra 2010, 2011, 2012, samt handlingsplanen som ble vedtatt på landsmøtet i Landsmøtet i Alta 2010: 1. Lønn er PF sin viktigste sak. PF skal arbeide for at medlemmene får en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold til den rolle, de oppgavene, den belastningen, den risiko, krav til kompetanse, det ansvaret, de psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder. 2. PF skal engasjere og involvere alle tillitsvalgte og medlemmer i lønnsarbeidet. PF sine medlemmer skal kunne ta i bruk alle de muligheter for økt verdsetting og lønnsutvikling som finnes i lønnssystemet. Systematisk kompetansearbeid og påvirkning av kulturen i PF og i politiet skal bidra til dette. 3. Landsmøtet tar til etterretning at tidligere forpliktende vedtak om risikotillegg ikke er oppfylt, og påpeker at forbundsstyret og lokallagslederne må intensivere arbeidet med dette. 4. Sentrale og lokale særavtaler skal være et bidrag til økt verdsetting av de gruppene de omhandler. Særavtalene skal bli bedre enn de beste eksisterende særavtalene i landet. Særavtalene skal engasjere og motivere alle våre medlemmer med en bred forankring i lokallagene. 5. Arbeidstidsbestemmelsene er en sentral særavtale som angår store deler av PF sin medlemsmasse. PF skal arbeide for at de nye arbeidstidsbestemmelser skal ivareta krav til HMS og gi medlemmene bedre kompensasjon og lønnsmessige tillegg enn dagens arbeidstidsbestemmelser. 6. PF skal ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår knyttet til omstillingsarbeid. PF skal arbeide for at medlemmene i PF får sin del av samfunnets gevinst ved omstillinger. 7. Rapporten Lønn og karriereveger for sivile og ledere sine konklusjoner og anbefalinger vil være en del av PF sin totale lønnspolitikk. Landsmøtet på Sundvolden 2011: 1. De overordnede målene og hovedstrategien som ble fastlagt på landsmøtet i 2010 ligger fast. 2. PF skal arbeide for at medlemmene får en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder. 3. Arbeidet med ATB og sentrale særavtaler skal være et særlig prioritert arbeidsområde for PF i Arbeidstidsbestemmelsene er en sentral særavtale som angår store deler av PF sin medlemsmasse. PF skal arbeide for at de nye arbeidstidsbestemmelsene skal ivareta krav til HMS og gi medlemmene bedre kompensasjon og lønnsmessig tillegg enn dagens arbeidstidsbestemmelser. 5. PF skal sammen med Unio, arbeide for at forskriften av 1. juli 2009, som unntar polititjenestemenn og arrestforvarere fra hviletidsbestemmelsene, blir fjernet. 1

2 6. PF skal jobbe for at det innen utgangen av 2012 etableres en varslingsordning for mannskaper. Disse skal tilgodeses med et beredskapstillegg i størrelsesorden kr. 2500,- 3000,- pr. måned. 7. PF skal arbeide målrettet for å få etablert en ny lønnsramme for fagspesialistene i politiet. Landsmøtet i Molde 2012: 1. De overordnede målene og hovedstrategien som ble fastlagt på landsmøtet i 2010 ligger fast 2. PF skal arbeide for at medlemmene får en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder. 3. Lønns- og arbeidsvilkår er PF sitt viktigste arbeidsområde. Det forplikter PF på alle nivå. 4. Sammenhengen i lønnsarbeidet er avgjørende for gode resultater. PF er opptatt av at det skal være sammenheng mellom lønnsarbeidet på UNIO-nivå, på alle nivå i PF og på individnivå. Utdrag fra Handlingsplan vedtatt på landsmøtet i 2013: Lønns- og arbeidsvilkår Arbeidet med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal være PF sin viktigste sak. Den enkelte medarbeiders kompetanse, holdninger og motivasjon er helt avgjørende for at politiet skal kunne løse sine oppgaver, ivareta sitt samfunnsansvar og bedre omdømmet. Som følge av samfunnsutviklingen og stort fokus på politiet, vil politirollen være under utvikling. Endring av kompleksitet og krav til kompetanse kan utvikle seg på en slik måte at dagens belønningssystemer ikke er tilpasset utviklingen. Det er viktig med en lønn og en verdsetting som gjør det mulig å rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen og arbeidskraften som er nødvendig for at politiet skal kunne ivareta sitt samfunnsansvar. Pensjon er en viktig del av medlemmenes samlede lønns- og arbeidsvilkår. Videreføring av en god offentlig tjenestepensjon skal være en prioritert sak for PF. På grunn av politiets rolle og oppgaver er det viktig at ordningen med særaldersgrense opprettholdes, samtidig som det gjøres mer attraktivt og lettere å arbeide ut over særaldersgrensen. Politiets Fellesforbund skal arbeide for at medlemmene får en lønns-utvikling og en verdsetting som står i forhold til det samfunnsansvar politiet har. Dette innebærer den rolle, oppgaver, risiko, belastning, kompetanse, psykiske og fysiske krav, samt den kompleksitet politirollen inneholder til enhver tid. Vi skal arbeide for å beholde og utvikle gode kollektive avtaler som det grunnleggende for lønnsdannelsen i staten utvikle en kultur og en kompetanse blant medlemmer, tillitsvalgte og ledere i politiet som gjør det mulig for medlemmer av PF å ta ut mer lønn gjennom lokal eller sentral lønnsglidning utnytte de mulighetene all omstilling eller endringsarbeid vil gi for lønnsutvikling og bedre verdsetting av medlemmene i PF arbeide for å beholde og forbedre en god offentlig tjenestepensjon beholde ordningen med særaldersgrense 2

3 Overordnede forhold Den norske modellen for lønnsdannelse har lange og godt forankrede tradisjoner i vårt demokrati. Trepartssamarbeidet, der regjeringen på et overordnet nivå har en rolle som tilrettelegger for lønnsoppgjør mellom partene, er utgangspunktet for lønnsdannelsen. Frontfagmodellen er godt innarbeidet og ivaretar den konkurranseutsatte industrien. Modellen legger grunnlaget for lønnsdannelsen i det øvrige arbeidslivet, og sikrer Norges konkurranseevne. På denne måten vil ikke kronekursen påvirkes nevneverdig, og reduserer i mindre grad befolknings generelle kjøpekraft. Innenfor offentlig sektor anses staten som et «frontfag». Dette betyr at det er statlig sektor som ofte legger grunnlaget for resultatene på de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Vi er en del av det statlige tariffområdet. I lønnsoppgjørene er det UNIOs statlige forhandlingsutvalg som forhandler lønn på vegne av PFs medlemmer. Sentrale lønnsoppgjør Tradisjonelt har lønnsoppgjørene inneholdt tre elementer. Generelt tillegg, krone/prosent-tillegg (1.5) Justerings- og normeringsoppgjør (1.7) Lokale lønnsforhandlinger (HTA ) (1.8) Denne modellen har vært en suksess for å etablere gode, rettferdige og velbegrunnede lønnsoppgjør. Vi opplever imidlertid at denne modellen kan være under press. Under hovedoppgjøret i 2014 viste staten liten vilje til å benytte Justerings- og normeringselementet, og ønsket mulighet til stor lokal pott. Om dette er et så sterkt signal at det blir en trend er usikkert. PF vil være tydelig gjennom sitt medlemskap i UNIO og fremme en fortsatt tredeling i sentrale oppgjør. Politiets samfunnsrolle Trygghet, lov og orden er kjerneverdier i et velferdssamfunn. Disse verdiene er viktige for menneskers livskvalitet, og er avgjørende for samfunnets utvikling. Politiets samfunnsoppdrag er å være den viktigste bidragsyteren til å skape trygghet, lov og orden. Kvaliteten på politiets arbeid skapes og evalueres gjennom møtet mellom de mennesker som kommer i kontakt med politiet og etatens enkelte ansatte. Det er denne direkte kontakten som er avgjørende for politiets omdømme, og om politiet ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for at politiet skal kunne forbedre sitt omdømme og tillit i samfunnet. Gode arbeidsvilkår handler om at den enkelte medarbeider føler jobbtilfredshet. Med jobbtilfredshet menes at den enkelte opplever mestring i forhold til å kunne planlegge og utføre arbeidsoppgavene best mulig. I tillegg handler dette om kompetanse, ressurser, verdsetting og god tilpasning mellom den enkeltes- og arbeidsgivers behov. Det er en bred samfunnsmessig forståelse av at politiet har et viktig samfunnsansvar. Politiets oppgave og rolle er vanskelig og vil bli mer kompleks og krevende i fremtiden. Det er også en bred samfunnsmessig anerkjennelse av den jobben politiet utøver. Stor grad av anerkjennelse for politiets rolle og oppgaver gir i seg selv ikke høyere lønn for de ansatte. Det er ingen sammenheng mellom graden av samfunnsansvar og kompleksiteten i oppgavene og verdsettingen fra samfunnet. Historien har vist at arbeidsgiver ikke betaler mer enn den må. Økt lønnsnivå for medlemmer i PF er avhengig av at vi utvikler en kultur, kunnskap og vilje som gjør at våre medlemmer selger sin kompetanse og sin arbeidskraft til en høyere pris. 3

4 ATB Den totale lønnsdannelsen i politi- og lensmannsetaten har bedret seg noe de siste fem årene. PF er imidlertid av den oppfatning at lønnsnivået fremdeles ikke harmonerer med politiets samfunnsoppdrag. Dette gjelder rollen, oppgavene, belastning, risiko, krav til kompetanse, ansvar, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder. Den beskrevne bedringen i lønnsnivået gjelder spesielt for de tjenestepersonene som i dag mottar kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven. Det kan diskuteres om dette er lønn, og om dette bør medberegnes i de ansattes lønnsnivå. ATB er en del av beregningsgrunnlaget til TBU (Teknisk beregningsutvalg) når de synliggjør lønnsnivået i politiet. Ser vi bort fra denne delen av kompensasjon til ansatte som må forholde seg til massive unntak fra arbeidsmiljøloven, har det generelle lønnsnivået i politi- og lensmannsetaten sakket akterut med 0,4 % i siste tariffperiode, sammenlignet med resten av statlig sektor. Dette gir noen utfordringer med tanke på at ATB skal reforhandles innen De ansatte anser i dag ATB som en naturlig del av sin inntekt, og vil oppleve det svært krevende om denne kompensasjonen skulle bli redusert. PF vil ha et sterkt fokus på reforhandling av ATB til et økonomisk nivå som er i tråd med dagens kostnadsrammer og utvikling. Lønn og karrieremuligheter i en organisasjon i endring Politietaten er i endring. Sammen med kjerneoppgavene i politiet, er oppgaver innenfor forvaltningssporet også i endring. Struktur og kvalitet er kjerneområder, og endringene har til hensikt å skape et mer robust politi. PFs politikk tar utgangspunkt i at vi skal være konstruktive bidragsytere i kommende endringsprosesser. I en organisasjon i endring vil noen ansatte oppleve at dette er til det gode. For andre kan endringene ha negative følger for jobbtilfredshet og rammer for arbeidsforholdet. Det er vanskelig å unngå dette i en endringsprosess som er politisk besluttet, og der instituttet for medbestemmelse etter hovedavtalen først slår inn i de etterfølgende prosessene. Mye tyder på en reduksjon av politidistrikter og tjenestesteder. PF har ikke ønsket å ha et tydelig svar på hvor mange politidistrikter det bør være. Det er viktigere å definere hvilket politi vi skal ha. PF forutsetter at polititjenesten utøves der folk bor og oppholder seg, - med nærhet og tilstedeværelse som bærebjelker for god hverdagsberedskap. For å få dette til vil PF jobbe for å bringe både ledelse og fagkompetanse ut der hvor polititjenesten utøves. Lønnsmessig verdsetting vil være et viktig verktøy. PF vil ha fokus på at kommende omstillingsprosesser har til hovedhensikt å utvikle og ytterligere profesjonalisere politiet. For å få dette til er vi avhengig av å anerkjenne organisasjonens viktigste ressurs, - menneskene som arbeider i etaten. Lønns- og arbeidsvilkår er sentrale elementer i denne anerkjennelsen. Endring gir muligheter for å se på lønnsmessige incentiver som fremmer gode resultater. Særavtaler I de senere år har det vært en klar trend at arbeidsgiver har ønsket å fremforhandle sentrale særavtaler fremfor at det utvikles varierte lokale avtaler. Områder der dette har vært aktuelt er hundeavtalen, praksisveilederavtalen, instruktøravtalen og IP3 avtalen. Noen av disse avtalene er ferdige fremforhandlet, mens det foreligger en progresjonsplan på andre. Hva som er bakgrunnen for behovet om å fremforhandle sentrale særavtaler kan ha sammenheng med ønske om å rydde opp i uheldig praksis med lokale særavtaler og tilpasning til målet om å bli «ett politi». Når de sentralt fremforhandlede avtalene blir gode nok, vil mannskapene forholde seg til dette. Dersom det motsatte skjer vil mannskapene oppleve at arbeidsgiver ønsker å kjøpe deres tjenester til en rimelig penge. Dette vil kunne utfordre motivasjonen til de som allerede har funksjonene og påvirke fremtidig rekruttering negativt. Sentralt fremforhandlede særavtaler må være av en slik kvalitet og omfang, at de lokalt gir godt grunnlag for å beholde, rekruttere og utvikle mannskaper. PFs erfaring er at de sentralt fremforhandlede særavtalene ikke tilfredsstiller ovennevnte hensyn. 4

5 For PF er det viktig at avtalene blir så gode at etaten klarer å rekruttere personell til å utøve denne tjenesten. Forventninger til arbeidsgiver Politiet er avhengig av et godt omdømme for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Tillit og et godt omdømme kan ikke vedtas, - det må skapes. Det er i det direkte møtet mellom den enkelte borger og den enkelte medarbeider tillit og omdømme skapes og forbedres. Politiet er avhengig av kompetente, motiverte og engasjerte medarbeidere for å lykkes. Det kan ikke vedtas, og ingen kan beordres til å være motivert og engasjert. En god og forutsigbar lønns- og personalpolitikk som verdsetter rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder er avgjørende for å opprettholde politiets omdømme. PF har en klar forventning om at arbeidsgiver, både lokalt og sentralt, ser behovet for, - og bidrar til en god lønnsutvikling som stimulerer til god rekruttering, samt fornøyde og motiverte medarbeidere. I tillegg har PF en forventning om at arbeidsgiver har fokus på arbeidsvilkår som ivaretar hensynet til et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Pensjon PFs landsmøte i Sarpsborg i 2013 vedtok følgende: 1. Lønn og arbeidsvilkår er PF sin viktigste sak, og pensjon er lønn. Tjenestepensjon må gis høy prioritet i kommende landsmøteperiode. 2. PF vil sette et sterkt fokus på tjenestepensjon for å sikre våre medlemmer en god fremtidig pensjon med fokus på livslønn og livskvalitet. PF kan ikke akseptere at våre medlemmers livslønn blir redusert i fremtiden grunnet endringer i pensjonen. 3. Politiets Fellesforbund krever at systemet med særaldersgrenser opprettholdes med en økonomisk kompensasjon på dagens nivå. 4. Politiets Fellesforbund vil arbeide for en kultur- og personalpolitikk som stimulerer arbeidstakere til å stå lengre i arbeid enn laveste pensjonsalder i aktuell stillingskode. 5. Særaldersgrensene skal være like for tjenestepersoner som utfører samme type arbeid og samordnes på laveste nivå. 6. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak når det gjelder pensjon. PFs arbeid med pensjon siden landsmøtet 2013 Tidlig i 2014 fikk PF signaler om at aldersgrenser, herunder særaldersgrenser, ville bli omhandlet i sammenheng med forhandlinger om ny Hovedtariffavtale i Signalene kom både fra organisasjonsliv, herunder UNIO, og fra politisk hold. PFs «Arbeidsgruppe Pensjon» konsentrerte seg om aldersgrenser og særaldersgrenser med bakgrunn i vedtak fra landsmøtet i Sarpsborg i Aldersgrenser ble ikke tema i årets forhandlinger om ny tariffavtale og arbeidsgruppen jobber nå mer langsiktig med dette området. Arbeidsgruppen har på kort sikt hatt sterkere fokus på andre områder knyttet til pensjon, og da spesielt seniorpolitikken, jamfør punkt 4. fra landsmøtevedtaket i Sarpsborg i PF har deltatt aktivt i arbeidsgivers arbeid med «Prosjektplanen for seniorpolitiske tiltak» som nå er vedtatt og sendt ut til utvalgte politidistrikt. Planen gir muligheter til ti politidistrikter som får prøve ut seniorpolitiske ordninger for arbeidstakere som har særaldersgrense. PF og Politidirektoratet danner arbeidsgruppen sentralt og drifter prosjektplanen. PF vil også være sentral i forbindelse med evaluering av planen. I dette arbeidet er vi avhengig av tett kommunikasjon mellom lokale og sentrale ledd i PF. 1 UNIO er en viktig partner og kunnskapsbank for PF når det gjelder pensjon, og har gitt viktige bidrag til vårt arbeid med pensjon. Arbeidet med utvikling av egen «pensjonsbrosjyre» til medlemmene er under utredning. Rammen er snart klar, men vi mangler endelige vurderinger av et tilpasset innhold og vurdering av den økonomiske rammen for et slikt tiltak. 1 prosjektplanen følger vedlagt i landsmøtedokumentene 5

6 Flere lokallag har etter hvert satt pensjon på dagsorden i egne samlinger, og ti lokallag arbeider, som nevnt opp i mot «Prosjektplanen for seniorpolitiske tiltak». Vi trenger likevel enda sterkere bevissthet om pensjon lokalt, og dette er en av våre sentrale utfordringer fremover. Arbeidsministeren har i 2014 vært tydelig på at etablerte aldersgrenser må utfordres, og at arbeidstakere må stå lenger i arbeid. Han har ved flere anledninger uttalt i media at særaldersgrensen i politiet skal endres. Foreløpig vet vi lite om hva regjeringen konkret vil foreta seg i forhold til aldersgrenser, - herunder særaldersgrenser i politiet. Statens Pensjonskasse (SPK) problematiserer utfordringer ved at tjenestemenn går over i stilling med lavere pensjonsalder. Forbundsstyret har behandlet tema pensjon ved flere anledninger, og fattet følgende vedtak: 1. Forbundsstyret tar utredningen og debatten i saken til etterretning. 2. PFs arbeid med pensjon forankres i landsmøtevedtaket fra Sarpsborg, og strategien innebærer aktivitet både på kort og lang sikt i arbeidet med pensjon. 3. Lokallagene skal involveres i arbeidet med medlemmenes fremtidige pensjonsvilkår, og informasjonsmateriell må utarbeides opp i mot lokallagene. 4. PF vil samarbeide tett med UNIO i arbeidet med pensjon, og bidra til det skapes en helhetlig og omforent pensjonspolitikk fra hovedsammenslutningene. 5. PFs arbeid med pensjon vil være prosessorientert, og innbefatte politisk dialog med Storting, Regjering og Politidirektorat. PFs arbeid med fremtidige utfordringer a) PF må arbeide mer bevisst for å koble lønn og pensjon til PFs strategiske arbeid, og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til den enkeltes livslønn. b) PF må være offensiv i forhold til å utvikle ordningen med plikten til å gå av slik at det skapes engasjement og reelle muligheter ved å arbeide lenger for de som ønsker det. Her gir samarbeid med arbeidsgiver muligheter innenfor rammen av «Prosjektplanen om seniorpolitiske tiltak». c) Utvikling av særaldersgrensen må ses i forhold til at fremtidens medlemmer vil ha problemer med å oppnå full opptjening til å kunne gå av ved laveste pensjonsalder. I tillegg vil mange av de unge i etaten kunne bli «innhentet» av levealdersjusteringer, som ytterligere vanskeliggjør de økonomiske vilkårene for dagens særaldersgrense. d) PF må utvikle en politikk om pensjon som engasjerer og gir meningsfulle oppgaver angående pensjon også i lokallagene. Samarbeid med arbeidsgiver lokalt gir flere muligheter innenfor rammen av «Prosjektplanen om seniorpolitiske tiltak». e) PF må arbeide for at politidirektør og politimestre synliggjør sine standpunkter og tar stilling i offentlige debatter som pågår om aldersgrenser og særaldersgrenser i politiet. 6

7 Lederlønnspolitikk Et lederlønnsløft er en del av PFs totale strategi for bedre lønns- og arbeidsvilkår, og må ses i sammenheng med landsmøtesak om omstilling i politi- og lensmannsetaten. Ledere må ta ansvar for relativt omfattende krav i omstillingsprosessene vi nå er på vei inn i. Skal politiet klare å rekruttere og motivere ansatte til å søke seg til en profilert lederkarriere, må lønnsnivået gjenspeile oppgaver og ansvar ledere har. Avgjørende for måloppnåelsen i lederlønnspolitikken er at lederlønn og utvikling av lederlønnspolitikk finner sted i det enkelte politidistrikt. Ledernes synlighet, personlige anerkjennelse, kompetanse og resultatoppnåelse må verdsettes. Kompetansehevende tiltak for våre ledere vil være en viktig suksessfaktor for å kunne arbeide mot et lønnsnivå som sikrer lederrekruttering. En sentral forutsetning for dette er forståelse og aksept for at det i en kortere tidshorisont skapes skjevheter som kan virke urimelige. Videre må det foreligge en lokal lønnspolitikk som er forutsigbar og som gir trygghet for at skjevheter rettes opp. Det er flere elementer som påvirker lederlønnsutviklingen. Blant annet: kulturen i politiet og PF lønnssystemet (lønnsrammer, lønnsspenn, etc.) kompetanse om lønnsarbeid hos ledermedlemmer satsning på ledelse fra Politidirektoratet og politimestre satsning på ledelse fra PF samarbeidsklima mellom arbeidsgiver og arbeidstager Vi må skape aksept for rollen som leder og hva dette innebærer. Flere steder opplever vi fortsatt at ledere omtales negativt, og at reelle debatter om lederrolle overskygges av personkarateristikker. Noe av dette kan skyldes at lederes autoritet er under press under stigende forventninger. Krav til ferdigheter knyttet til kommunikasjon internt og eksternt forventes å stå sentralt for ledere. Videre vil kompetanse om prosessledelse og kulturpåvirkning være sentrale elementer for fremtidens politiledere. Det samme gjelder bruk av risikoanalyser i beslutningsfaser. Politiet er en hierarkisk organisasjon som rekrutterer mange av sine ledere internt. Kulturen som har utviklet seg, viser at vi i liten grad klarer å verdsette ledelse. Dette er spesielt beklagelig i en tid med omstilling hvor verdsetting av ledere er en sentral faktor for å lykkes. PF opplever at det ikke er vanlig å forhandle sin egen lønn ved tiltredelse i en del sentrale lederstillinger. Vi vil arbeide for en kulturendring der det er legitimt å stille krav om lønn, og øvrige arbeidsvilkår som gjelder lederstillinger. Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Den overordnede strategien og hovedmålene som ble fastlagt på landsmøtet 2010 gjelder fortsatt. 2. Landsmøtevedtak fra 2013 vedrørende pensjon gjelder fortsatt. 3. Øvrige vedtak som omhandler lønn og pensjon fra tidligere landsmøter erstattes av årets vedtak. 4. PF skal arbeide for at medlemmene får en verdsetting og en lønnsutvikling som står i forhold til rollen, oppgavene, belastningen, risiko, krav til kompetanse, ansvaret, psykiske og fysiske krav og den kompleksitet politirollen inneholder. 5. PF skal arbeide mer bevisst for å koble sammen lønn og pensjon i vår fagforenings strategiske arbeid, og etablere forståelse i medlemsmassen i forhold til medlemmenes livslønn. 6. PF skal ha fokus på hvilke behov en endring av politiet gir, i forhold til å skape et fremtidsrettet lønns- og karrieresystem. PFs tilnærming i dette arbeidet vil være å stimulere både fag og ledelse i politiets ytre publikumsrettede ledd. 7

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Pensjon er en vesentlig del av de ansattes livslønn, og er en del av det totale lønnsbegrepet.

Pensjon er en vesentlig del av de ansattes livslønn, og er en del av det totale lønnsbegrepet. 4.1 Lønn Innledning Arbeid for gode lønnsvilkår er en grunnleggende oppgave for en fagforening. Vektingen av lønnsarbeidet opp mot øvrige viktige oppgaver for en fagforening, som arbeidsvilkår, fagutvikling,

Detaljer

Januar Handlingsprogram og strategisk program

Januar Handlingsprogram og strategisk program Januar 2015 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2015-2017...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD

Nesodden kommune. Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD Nesodden kommune Personal- og organisasjonsavdelingen LOKAL LØNNSPOLITIKK EN DEL AV ARBEIDSGIVERSTRATEGIEN SOM OMFATTER LØNN, GODER OG VELFERD NESODDEN KOMMUNE, SEPTEMBER 2010 LOKAL LØNNSPOLITIKK NESODDEN

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte

Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte Lønnspolitikk vedtatt i forhandlingsmøte 03.06.08 1. Innledning Dette dokumentet som omhandler direktoratets lønnspolitikk inngår som en integrert del av direktoratets personal og arbeidsmiljøpolitikk.

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE

EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE EN LØNNSPOLITIKK FOR ALLE Sammen står vi sterkere! 1 Fellesskapet er vår styrke! I dette heftet kan du lese mer om NTLs syn på lønn i staten. NTL krever at det skal forhandles sentralt om hvordan mesteparten

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Hva kan NSF lære av politiet?

Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Fagernes, 24. Januar 2013 Roar Isaksen Hva av? Læring 22.7 rapporten Erfaringer fra vårt lederprosjekt. 14 000 medlemmer Ca. 1 500 ledere Hvem

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politiet

Sak 5: Endring og omstilling i politiet Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600 42 58790 Sak

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse

Lønn og lønnsdannelse Lønn og lønnsdannelse Grunnopplæring 2 Klikk for å skrive dato Agenda Sentral lønnsdannelse; Finansnæringens rolle i den norske frontfagsmodellen Lokale lønnsdannelsen tillitsvalgtes rolle Innflytelse

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015

NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITOs LØNNSPOLITIKK Vedtatt på NITOs kongress oktober 2015 NITO har i flere år utarbeidet lønnspolitiske dokumenter for hvert av de mest sentrale avtaleområdene der NITO har opprettet egne forhandlingsutvalg

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune

Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Lønnspolitiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2778 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/46 1. Personalpolitiske

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2009 2011 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Representantskapsmøtet den 12.6.09 HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2009 2011 1 Innledning

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten

Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Tariffpolitisk plattform for Parat i staten Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, som gjennom YS-stat vil arbeide for å styrke og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i

Detaljer

Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av

Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av Lønn i kommunal sektor Nytt avtaleverk virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm passer det? Tariffavtalene i kommunal sektor utvikles i retning av mer lokal lønnsdannelse, individuell lønn, fleksibilitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13

Vedtatt kommunestyret 01.10.13 jfr. Sak 54/13 1 1 INNLEDNING OG MÅLSETTING 1.1Utvikling 1.2Målsetting 2 HANDLINGSPLAN OG LØNNSPOLITISKE UTFORDRINGER 2.1Målsetting for handlingsplan 2-1-1 Alternativ lønnsplassering 2.2Lønnspolitiske retningslinjer

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015

Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 Kommunereform Gran og Lunner Møter for ansatte 28. og 29. april 2015 A Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner at de skulle utrede om de sammen skulle etablere en ny kommune

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Sak 3.4: Organisering av ledere i PF Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Forhandlinger. Introduksjon til forhandlinger i Stat og Kommune

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN. Forhandlinger. Introduksjon til forhandlinger i Stat og Kommune START INTRO GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Forhandlinger Introduksjon til forhandlinger i Stat og Kommune Hovedtemaer 1. Forhandlinger eller drøftinger 2. Forhandlinger de

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Modul I Raddison BLU Gardermoen Advokat/ spesialrådgiver Kristin Krogvold Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? En avtale mellom sentrale parter i statlig sektor Regulerer lønns-

Detaljer

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår

Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Årsmøte 25. - 26. mars 2015 Sak 4 Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Utdanningsforbundet har en klar politikk for sentral lønnsdannelse, og har hatt det i flere år. Til tross for dette har alle de siste

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG

HANDLINGSPROGRAM NORGES POLITILEDERLAG Stiftet 1893 HANDLINGSPROGRAM 2013 2015 NORGES POLITILEDERLAG Fagorganisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten Vedtatt på representantskapsmøtet den 30.05.2013 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer