Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3.4: Organisering av ledere i PF"

Transkript

1 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: E-post: Org. nr.: NO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: Internett: Bankkonto: Sak 3.4: Organisering av ledere i PF PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten... 2 Tidligere vedtak... 2 Overordnede målsetninger for ivaretakelse av PFs ledermedlemmer... 3 Ledernes rolle i politiet... 4 Samfunnsoppdraget... 4 Styrke politiledernes tillit til politiet... 4 Ledernes rolle i PF... 4 Felleskap, samhold og styrke... 4 Lønns- og arbeidsvilkår... 4 Arbeidsgruppens rapport... 5 Organisering... 5 En viktig del av PF... 5 Organisering i andre forbund... 6 Ledermedlemmer organiseres i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL).. 6 Leder... 7 Forbundssekretær/politisk rådgiver... 7 Målgruppe... 7 Aktiviteter og tiltak... 7 Forholdet til lokallag i politidistrikt, særorgan og institusjon... 8 Medlemskap... 8 Landsmøte... 8 Evaluering... 8 Økonomi... 8 Generelt... 8 Kontingent... 9 Driftskostnader... 9 Vedtekter Valg av organisasjonsform Medlemskap Kontingent Delegater Vara til Landsmøtevalgte utvalg Valg Forening Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:... 12

2 PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten Visjon «PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde og engasjerte medlemmer». PF skal være en fagforening som medlemmer ønsker å være en del av, felleskapstanken og samholdet gir styrke. Det er en styrke å ha medlemsgrupper som har forskjellige profesjon, rolle og oppgaver. Det fremmer helhetstenking for politiets samfunnsoppdrag og øker vår legitimitet. Samtidig skapes det ulike behov som skal imøtekommes. God ivaretakelse av medlemmer er grunnlaget for PF sin eksistens. I et historisk perspektiv ligger grunnlaget for saken helt tilbake til slutten av 1990 tallet. PF har hatt fokus på og har hatt en særskilt satsing på ledelse gjennom blant annet opprettelse av norske politiledere, lederprosjektet med evaluering, sentral og lokal lederdialog, og arbeidsgruppene som har vært nedsatt de siste årene. Den foreslåtte organiseringen er en videreutvikling fra forslaget til arbeidsgruppen som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF». Intensjonen har vært å finne en best mulig løsning for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF, til det beste for ledermedlemmer og PF i sin helhet. Det foreslås at PF organiserer ledermedlemmer i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL). Leder av PFPL har en politisk rolle som i samhandling med forbundssekretær/politisk rådgiver, de lokale lederutvalgene og lokallagene ivaretar ledermedlemmers interesser. Forbundssekretæren har oppfølgingsansvar og initierer, tilrettelegger og gjennomfører aktiviteter og tiltak rettet inn mot ledermedlemmer i PF. Med den foreslåtte organiseringen forankres, forsterkes og utvides arbeidet betraktelig med ivaretakelse av ledermedlemmer i PF. Tidligere vedtak Politiets Fellesforbund har i forbindelse med flere Landsmøter fattet vedtak når det gjelder ledermedlemmer i PF. Vedtak fra PFs landsmøte i Molde Sak 7. Handlingsprogram og strategisk program 1. Det fremlagte handlingsprogrammet og strategisk program vedtas med de kommentarer som er fremlagt under debatten. I handlingsprogrammet fra 2012 står det under punktet ledelse at PF vil bygge videre på erfaringene med lederprosjektet og resultatene av lederprosjektets evaluering og skal ha fokus på: lederes lønns- og arbeidsvilkår lederkultur og læring lederes rolle og utvikling HMS for ledere Vedtak fra PFs landsmøte i Sarpsborg 2013 Sak Ledermedlemmer 1. Forbundsstyret skal, med rapporten i saksunderlaget som grunnlag og i tråd med organisasjonsutviklingen i PF, lage et mandat til en bredt sammensatt arbeidsgruppe. 2. Arbeidsgruppen skal frem til neste landsmøte utrede muligheten for å etablere en lederforening som en del av PF. 3. Norske Politiledere vil være en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. Etter landsmøte i 2013 vedtok forbundsstyret mandat og opprettelse av arbeidsgruppen som til årets landsmøte har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF».

3 Overordnede målsetninger for ivaretakelse av PFs ledermedlemmer PFs ledermedlemmer skal ivaretas på en god måte. Ledere har et legitimt behov for ivaretakelse av sine interesser. Erkjennelsen av dette er viktig for å komme frem til en god løsning for organisering av ledermedlemmer. Ledere kan oppleve et krysspress i rollen som leder, generelt og spesielt i forhandlingssituasjoner eller arbeidskonflikter. Ledere i slike situasjoner gir uttrykk for at de har behov for ivaretakelse, og at det kan være utfordrende for lokale tillitsvalgte å både ivareta deres og andre medlemsgruppers interesser på samme tid. Ny organisering for ledermedlemmer kan ivareta denne interessekonflikten, ved at den som har oppfølgingsansvar kan ivareta det enkelte ledermedlems interesser. Ledere har først og fremst en arbeidsgiverrolle og lojalitet til den. Det er ønskelig og naturlig at denne rollen er sterkere enn medlems- og tillitsvalgt rollen i en fagforening. Dette er forhold vi som fagforening må ta hensyn til når vi organiserer vårt arbeid. Lojalitet til samfunnsoppdraget har ledere i likhet med medarbeidere et sterkt forhold til, mens lojalitet til arbeidsgiverrollen setter ledere i en særstilling. Topplederne i politiet blir ofte stående alene om sine utfordringer. Det er derfor viktig at det skapes arenaer for å gi støtte til ledere som står i en slik posisjon. Ledere i politiet, i likhet med ledere forøvrig i offentlig sektor arbeider i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk. Dette spenningsfeltet fører til at lederrollen er ekstra sårbar for eventuelle konflikter. En ny organisering for ledermedlemmer kan være med å gi ledere en trygg, god og faglig støtte. Ledere kan videre oppleve et press fra toppledelsen om at det kan være utfordrende å være organisert i samme forbund som sine medarbeidere. Ledermedlemmer har i ulike spørreundersøkelser svart at de ønsker særlig at PF skal ha større fokus på lederlønn. Gruppen politiledere er den eneste gruppen som har hatt lønnsvekst i forhold til gjennomsnittlig lønn for alle statsansatte i perioden fra 2004 til Dette er en god utvikling, og PF skal jobbe for bedre lønnsutvikling for alle medlemsgrupper i tråd med PF sitt hovedsatsingsområde. Ledere ønsker annerkjennelse for utdanning og kompetanse, samt har en forventing om faglig utvikling. I de ulike spørreundersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppenes arbeid og som fremkommer i Fafo sin rapport om «Ledermedlemmer i Unios forbund», er det spesielt tre forhold som vurderes som viktig for medlemskap: ivaretakelse av sine interesser i lokale lønnsforhandlinger at forbundet kan yte juridisk bistand forbundets politikk når det gjelder egen yrkesgruppe En ny organisering for ledere i PF kan imøtekomme disse utfordringene. PF skal ivareta ledermedlemmer, ledere skal bli sett, få annerkjennelse, ha sparrepartnere, få støtte, råd og veiledning, dele erfaring- og kunnskapsutveksling fra sin fagforening som ivaretar deres interesser. Samfunnet er i endring og det samme er politi- og lensmannsetaten. Endringer i lederrollen gjør at ledermedlemmer ønsker og har et behov å bli ivaretatt på en annen måte en tidligere. Ledere vil bli sterkt påvirket av de endringene som skjer i politiet, både i form av at de skal lede omstillingsprosesser og at mange ledere vil bli direkte berørt av endringene. Ivaretakelse av ledermedlemmer vil være en ekstra viktig oppgave for PF i denne prosessen. Dette handler om å gi trygghet i rollen med å lede omstillingsprosesser og ivareta det enkelte ledermedlemmet som blir berørt av endringene.

4 Ledernes rolle i politiet Samfunnsoppdraget Politiet er en samfunnsinstitusjon som i samarbeid med andre skal sikre demokratiet, forebygge kriminalitet og styrke trygghetsfølelsen i befolkningen. Kvaliteten på politiproduktet, politiets omdømme og tillit skapes i det direkte møtet mellom politi og publikum. Ledere har en viktig rolle for å kommunisere og forvalte samfunnsoppdraget. Lederne har en utadrettet rolle mot samfunnet, som i samhandling med sine medarbeidere forvalter samfunnsoppdraget. Medlemmer og ansattes erfaring og kompetanse samlet sett gjør at norsk politi blir bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget. Ledere har også en innadrettet rolle for å lede sine medarbeidere. Politietaten skal inn i store endrings- og omstillingsprosesser og lederne har et naturlig lederansvar i disse prosessene. Ledernes rolle i omstillingsprosesser er avgjørende for hvordan prosessene oppleves og for resultatene av endring- og omstillingsprosesser. Styrke politiledernes tillit til politiet Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i lederprosjektet viser at det er store variasjoner blant ledermedlemmers tro på endringer. Liv Finstad peker i sin evaluering på at manglende tro på endringer handler om tillit og manglende tillit til politiets evne til å bli bedre. Dette er svært problematisk når vi vet hvilke endringer vi står foran. Vi står ovenfor store endrings- og omstillingsprosesser, og som nevnt innledningsvis er ledernes rolle i dette svært viktig. Hvis ikke våre ledere har tro på endring, -har tro og tillit til at politiets evne til å bli bedre er tilstede, så går vi inn i omfattende og komplekse utfordringer med en langt mindre forutsetning for å lykkes. Det finnes utallige eksempler som viser at større endringer som er initiert ovenfra lykkes i mindre grad enn endringer som initieres nedenfra. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver. PF ønsker å styrke politiledernes tillit til politiet. Det er viktig for ledere å ha tillit til egen arbeidsplass. For alle medlemsgrupper i PF er det av avgjørende betydning at ledere har tro på at politiet kan forbedres. Ivaretakelse og lederes muligheter for utvikling er steg til å skape en større tro på at politiet kan forbedres. Ledernes rolle i PF Felleskap, samhold og styrke Det er en stor styrke at PF organiserer alle grupper, det fremmer helhetstenking om samfunnsoppdraget og øker vår legitimitet. Det kan være vanskeligere å ha en god helhetstenking om samfunnsoppdraget hvis ikke alle medlemsgrupper er organisert sammen. Ved å være organisert har man felles interesser, samtidig som hver medlemsgruppe sine interesser og verdier, og dette samspillet gir bedre rom for helhetstenking. Det gir videre gode muligheter for i felleskap å kunne utvikle politiets rolle i samfunnet. PF er en tydelig samfunnsaktør og det er av uvurderlig verdi og nytte å stå samlet for å kunne løfte aktuelle problemstillinger lokalt og sentralt inn i den samfunnspolitiske debatten. Det er videre av stor verdi å stå samlet i PF om utfordringer, sette fokus på viktige saker og jobbe sammen mot felles mål. Lønns- og arbeidsvilkår Ledermedlemmer har i flere spørreundersøkelser tilknyttet lederprosjektet, og undersøkelser knyttet til arbeidsgruppene svart at de særlig ønsker at PF skal sette større fokus på lederlønn. Fokus på lønnsspørsmålet, muligheter for kompetanse og utvikling vil kunne forsterkes ved en ny organisering. Lønns- og arbeidsvilkår er PFs hovedsatsingsområde. Gode arbeidsvilkår er avgjørende for opplevelsen av å ha et arbeid som er verdifullt, skaper arbeidslyst og engasjement. Lederne har en viktig rolle i dette arbeidet både ovenfor og i samhandling med sine medarbeidere, og i sin rolle som leder.

5 Gode arbeidsvilkår avhenger av å ha ledere som evner å lede etter prinsipper om kunnskapsbasert ledelse og hierarkisk beslutningsledelse når det er behov for det. Medarbeidere i politiet har stor grad av autonomi i sitt arbeid, og ledernes valg av lederstil får påvirkning på arbeidsvilkårene til de ansatte. En ny organisering for ledermedlemmer skal ha fokus på ivaretakelse av ledermedlemmer, og et målrettet fokus på PFs målsettinger. På den ene siden er dette et spørsmål om prioriteringer, valg av aktiviteter og tiltak innenfor vårt hovedsatsingsområde, mens det på den andre siden er viktig å legge til rette for en organisering som vil kunne bidra til å nå målene som er satt. Arbeidsgruppens rapport Det fremlagte forslaget fra arbeidsgruppen som ble nedsatt av forbundsstyret i 2013 og som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF» innebærer at det etableres et lokallag for ledere. Det foreslås noen utvidede funksjoner og rettigheter for lokallaget. Viser til rapport fra arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens forslag gir noen utfordringer i forhold til PF som organisasjon. Det gjelder i forhold til vedtekter, dagens lokallag, organisasjon- og ledelsesstruktur i PF, landsmøtes rolle, valg av styre, retningslinjer for økonomisk bistand, samt kulturelle forhold. Saken om ledermedlemmer har vært til inngående behandling av forbundsstyret. Det har vært avholdt møter med det sentrale lederutvalget i PF hvor utfordringer og løsninger har vært drøftet. Intensjonen med arbeidet har vært å finne den beste organiseringen for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF. Den foreslåtte organiseringen som skisseres under er et resultat av samarbeidet. Organisering En viktig del av PF Det er skapt forventninger og engasjement om ny organisering av ledermedlemmer i PF. PF skal være løsningsorientert og ivareta sine medlemmer. Det fremstår som den beste organiseringen at ledermedlemmer organisatorisk skal være sterkt tilknyttet PF. PF ønsker ikke å ha en «satellitt» på utsiden av organisasjonen. Det foreslås derfor et lederforum eller en lederforening som en del av PF sin nåværende struktur. Landsmøte fatter vedtak, forbundsstyre forvalter vedtakene og sekretariatet i samarbeid med lokallagene setter strategier ut i livet. Alle nivå, lokallag, og utvalg er forvaltere av valgte strategier og er forpliktet til retningen landsmøte velger. Avgjørende faktorer for at strategier blir satt ut i livet handler om samkjøring og felles forståelse for valgte strategier blant de som har ansvaret for gjennomføringen. Dette er viktig for å oppnå en strøm av handlinger i tråd med valgte strategier. Det foreslås at ledermedlemmer organiseres slik vi gjør i dag og at ledermedlemmer i tillegg blir tilknyttet forumet eller foreningen for ledere i PF gjennom Politiets Fellesforbund Politiledere (PFPL). Det finnes ulike definisjoner på begrepene forum og forening. En beskrivelse av begrepet forum/forening i denne sammenheng betyr at PF ivaretar sine medlemmer i tett samhandling med resten av PF. Det er viktig å kunne organisere lederne som i kraft av sin rolle i etaten har stor innflytelse på hverdagen til medarbeidere, og i forhold til utøvelsen av det samfunnsoppdraget politiet har. Forvaltning av verdier og strategier styrkes gjennom tett og god samhandling. Forslaget som skisseres innebærer at innholdet i ny organisering og ivaretakelse av ledermedlemmer er det viktigste for PF.

6 På Altinn (Brønnøysundregistrene) er forening definert: «Forening En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukket for allmennheten. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen. Foreningens øverste organ er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et styre og velger styremedlemmer på årsmøtet. For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret må foreningen ha et styre.» Dersom landsmøte velger at PFPL skal være en forening, vil det være naturlig at de blir en selvstendig juridisk enhet, med egen økonomi, regnskap med kasserer, medlemsregisteransvarlig, egne vedtekter, eget styre m.m. Et forum har færre formelle konsekvenser, mens det innholdsmessige gir de samme gevinstene. Det gir gruppen ledere tilhørighet og tilknytning til en organisering som er tilpasset deres interesser og utfordringer. I rapporten «ledermedlemmer er viktige i og for PF!» (rapport fra arbeidsgruppe som ble nedsatt etter landsmøte i 2012) vises det til at hvis PF skal være en attraktiv fagforening så handler det om å være konkret og synlig, særlig i forhold til det som handler om tariff-, ressurs og ledelse. Ett virkemiddel er å organisere ledermedlemmer i forumet eller foreningen PFPL, som kan arbeide målrettet og utvikle arenaer som ivaretar ledernes interesser. Det kan oppleves som et problem at gruppen ledermedlemmer får særbehandling og eksklusivitet, og det kan skape uro i organisasjonen. Ser man hen til andre fagforeninger så viser utviklingen at det i stor grad skapes aksept, da flere tar innover seg at ledere i likhet med andre medlemmer har et legitimt behov for ivaretakelse av sine interesser. Organisering i andre forbund Ser vi til andre fagforeninger så finnes det flere eksempel på organisering av ledermedlemmer. LO-Fagforbundet har organisert sine ledere i en landsdekkende forening «Forening for rådmenn og ledere» som er en del av Fagforbundet. Lederforeningen er registrert i Brønnøysund registrene, har eget styre, og vedtekter er i tråd med Fagforbundets. De har èn leder som har tjenestefri etter HA, samt en heltidsansatt sekretær som drifter foreningen og har oppfølgingsansvar for medlemmer. Leder velges på foreningens kongress. Leder har ikke plass i Fagforbundets styre. Foreningen har tett samhandling med resten av Fagforbundet. Ser vi til andre forbund i Unio har Utdanningsforbundet oppnevnt et sentralt Lederråd. I alle fylkeslag har de opprettet en personalnemd som bistår medlemmer i konflikt og personalsaker. Norsk Fysioterapeutforbund har et forum for fysioterapeutledere i kommunehelsetjenesten og ledere i spesialisthelsetjenesten. Ledere i Norsk sykepleieforbund er organisert i Landsgruppen for ledere. Dette forumet er et møtested og en arena for faglig utvikling. Ledermedlemmer organiseres i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) Hvorvidt Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) skal være et forum eller en forening vil ha betydning på flere områder, både for PFPL og resten av PF. Det vil føre til at det må gjøres endringer i vedtektene. Hvis Landsmøte beslutter at det skal være forumet PFPL er det naturlig at utvalget (NPL) jamfør. vedtektenes 2-3 opprettholdes, med navneendring. Se forslag til vedtektsendringer.

7 Hvis landsmøte beslutter at PFPL skal være en forening, blir foreningen en selvstendig juridisk enhet med blant annet ansvar for egen økonomi. Foreningen velger selv sitt styre og NPL utgår. Leder Leder av forumet eller foreningen PFPL innehar en politisk rolle. Leder har fast plass i forbundsstyret. Ved forfall møter et annet medlem fra PFPLs styre (forening) eller utvalg (forum). Leder har en strategisk rolle og bidrar til utvikling av helhetlig strategi i forbundsstyret. Leder velges av landsmøte etter forslag til valgkomiteen. Se punkt om tiltak og aktiviteter. Leder har frikjøp i størrelsesorden X%. Størrelsen på frikjøp angir i hvilken utstrekning oppgaver og tiltak initierer fra leder av PFPL, samt en fordeling av arbeidsoppgaver mellom leder og forbundssekretær/politisk rådgiver. Leder og forbundssekretær/politisk rådgiver har et nært samarbeid. Det fremstår som hensiktsmessig at leder er knyttet til sekretariatet i PF, for å sikre samhandling, kontinuitet, bruk og utvikling av spesialkompetanse fra forbundskontoret. Leder og forbundssekretær/politisk rådgiver samhandler nært med de lokale lederutvalgene. Utvalgsmedlemmer får i dag, og vil i fremtiden få tjenestefri gjennom Hovedavtalens bestemmelser. Forbundssekretær/politisk rådgiver Det velges en forbundssekretær som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Det foreslås opprettelse av et nytt verv som forbundssekretær/politisk rådgiver, med frikjøp i størrelsesorden X. Det foreslås at forbundssekretæren/politisk rådgiver er dedikert til PFPL og vil bruke sitt verv i hovedsak til denne rollen. Forbundssekretærens rolle og oppgaver innbefatter å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte, og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser og spørsmål, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. Forbundssekretæren/politiske rådgiver har et nært samarbeid med leder av PFPL, lokale lederutvalg og lokallagene for å ivareta ledermedlemmers interesser. Forbundskontoret har i dag kompetanse innenfor mange områder som lønnsarbeid, politirollen, forhandlinger, omstilling, juridisk kompetanse med mer. I dagens organisering har alle forbundssekretærene ansvar for alle grupper medlemmer. En forbundssekretær har som en av flere oppgaver ansvaret for oppfølging av ledere. Ved å forsterke forbundssekretær/politisk rådgiver funksjonen for ledere vil også ledermedlemmene i enda større grad dra nytte av kompetansen på forbundskontoret. En forsterket ledersatsning vil også bidra til å utvikle den kompetansen som allerede er på forbundskontoret. Oppfølgingsansvaret til forbundssekretæren/politisk rådgiver er en endring fra dagens organisering, og arbeidet forankres, forsterkes og utvides betraktelig for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF gjennom forbundssekretæren/politisk rådgivers rolle. Målgruppe Målgruppen i Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. Dette kan være blant annet avsnittsledere/seksjonsledere/avdelingsledere. Aktiviteter og tiltak Det foreslås at PFPL årlig gjennomfører en faglig og fagforeningspolitisk kongress innenfor retningslinjer for bruk av OU midler, at det avholdes sentrale og lokale lederdialoger, samt ulike arenaer og nye møtepunkter for ledermedlemmer. De ulike ledernivå har ulike behov. Et viktig mål med å opprette en ny organisering for ledermedlemmer er at det skal initieres, tilrettelegges og gjennomføres aktiviteter og tiltak tilpasset de ulike nivåene. Det er et viktig signal å fastsette ulike tiltak og aktiviteter for våre ledermedlemmer. Dette handler i stor grad om opplevelsen av å være ivaretatt, bli sett, hørt og satset på.

8 Hvis landsmøte beslutter at det skal være et forum innstiller kongressen til PFPL forslag til valgkomiteen på leder, utvalgsmedlemmer og vara av PFPL. Valg av kandidater besluttes av landsmøte. Hvis landsmøte beslutter at det skal være en forening innstiller kongressen til PFPL navn på hvem som skal være PFPLs representant i forbundsstyret. Kongressen innstiller også vara til forbundsstyret. Valg av kandidater besluttes av landsmøte. Forholdet til lokallag i politidistrikt, særorgan og institusjon På lokalt plan har vi lokallag med lokallagsledere med sine styrer, og tillitsvalgtordninger på flere nivå. PFs lokallag har et ansvar for å ivareta alle medlemsgrupper, og ny organisering for ledermedlemmer fratar ikke lokallaget dette ansvaret, men forsterkes ved ny organisering. Ledermedlemmer har, og skal ha sin tilhørighet i lokallaget. I tillegg vil de være tilknyttet PFPL Arbeidsgruppen som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF» peker på at det er noe ulikt hvordan lokallagene organiserer sine styrer og forhandlingsutvalg. På landsmøte i 2000 opphørte normalvedtektene. Lokallagene er selvstendige juridiske enheter, er selvstyrte og de fleste er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Det foreslås ikke at landsmøte skal pålegge lokallagene og ta inn bestemmelser i sine vedtekter som sikrer ledermedlemmer plass, men ønsker et forsterket fokus på at ledere har en naturlig plass i styrer og forhandlingsutvalg lokalt. PFPL og forbundssekretæren/politisk rådgiver har et tett samarbeid med de lokale lederutvalgene, og lokallagene for å ivareta ledermedlemmers interesser. Medlemskap Den enkelte leder er medlem i sitt lokallag, -samt tilknyttet PFPL. Ledermedlemmer blir automatisk tilknyttet PFPL men kan reserve seg. Se forslag til nye vedtekter. I vedtektene 3-1 nr.1 står det at «medlemskap oppnås gjennom lokallag». Det foreslås derfor at det gjøres endringer i vedtektene for både å åpne for medlemskap i lokallag under politidistrikt/særorgan/institusjon og kunne være tilknyttet PFPL. Det foreslås at den enkelte leder betaler medlemskontingent i sitt lokallag, samt en kontingent til Politiets Fellesforbund Politilederne (årlig kontingent på kr 396, 33*12). Se punkt om økonomi. PFPL leder og forbundssekretær/politisk rådgiver i samarbeid med de lokale lederutvalgene er ansvarlig for å oppdatere oversikt over ledermedlemmer. Forbundskontoret har i dag et system som viser oversikt over hvem som per i dag er tilknyttet NPL. Systemet gjøres tilgjengelig for PFPL. Landsmøte I dag er leder av lederutvalget fullverdig delegat på landsmøte. Det foreslås at PFPL får to ekstra delegater. Dette innebærer at PFPL får tre delegater på Landsmøte med stemme, tale- og forslagsrett. Dette fører til at det må gjøres endringer i vedtektene 5-2. Evaluering Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal ses i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering av politiet. Økonomi Generelt En forening bør være satt opp slik at foreningen har ansvaret for økonomien. På samme måte som for Politiforum fastsettes det et beløp som er overføringen til PFPL. PFPL er ansvarlig for den økonomiske driften. Velger landsmøte at det skal være et forum har PFPL ansvar for økonomien på linje med utvalgene. Aktiviteter og tiltak som vil komme inn under OU midler, tildeles etter søknad.

9 Kontingent Velger landsmøtet at PFPL skal være en forening, er det naturlig at foreningen fastsetter kontingenten. Overføringen til PFPL fra PF politisk reduseres med den summen som det forutsettes at PFPL tar inn i kontingent. Velger landsmøtet å opprette et forum skal landsmøte fastsette kontingenten. Arbeidsgruppens forslag til kontingent tilsvarer en inntekt på mellom kr til kr , under forutsetning av at alle ledere i målgruppen ønsker å være tilknyttet PFPL. Ny organisering av etaten kan medføre færre ledermedlemmer, som vil få virkning for kontingentinntektene dersom kontingenten blir holdt på det nivået som er foreslått. Driftskostnader Hvis landsmøte beslutter at det skal være en forening vil foreningen være en selvstendig juridisk enhet, med ansvar for egen økonomi. Dette krever en del funksjoner som for eksempel kasserer og medlemsregisteransvarlig. Det er mange variabler å ta med i beregningen av driftskostnader. Blant annet stillingsbrøk for leder PFPL, pendling, kontorleie, m.m. Dersom landsmøtet skulle bestemme seg for at leder av PFPL skal ha 100 % stilling lønnet av PFPL, vil lønn, inklusiv arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorutgifter, IT, telefoni, forsikringer, reisekostnader, m.m beløpe seg til mellom 1,2 til 1,5 mill. Skal leder av PFPL ha kontorlokaler ved forbundskontoret, og trenger pendlerleilighet og får pendlerutgifter, blir kostnadene større. Hvis landsmøte beslutter dette, så foreslås det at forbundsstyret innarbeider disse driftskostnadene til PFPL i rammebudsjettet. Det er foreslått opprettelse av et nytt verv som forbundssekretær/politisk rådgiver som har oppfølgingsansvar for PFPL. I det foreslåtte rammebudsjettet fra forbundsstyret er det ikke budsjettert med midler til frikjøp av leder av PFPL eller opprettelse av en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver. Det er ikke budsjettert med midler til dette formålet utover kr til drift av NPL. Rammebudsjettet er gjort opp med et overskudd på 1,45 mill. Det er likevel viktig å påpeke at det er bekymring knyttet til ressursbruk i PF med tanke på endring og omstilling i politiet, og ekstra ressurser som må settes av til dette arbeidet, -samt at reforhandling av ATB vil kreve store resurser. Samlinger for lederkontakter og ledermedlemmer dekkes i dag av OU-midler. Den faglige og fagpolitiske kongressen som foreslås vil kunne dekkes av OU midler.

10 Vedtekter Valg av organisasjonsform Velges forum Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-3 Faste utvalg/forum Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne Sivilutvalget Likestillingsutvalget Velges forening Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-1 Lokallag 1. Lokallagenes drift reguleres av egne vedtekter. 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-1 Lokallag/forening 1. Lokallagenes og foreningens drift reguleres av egne vedtekter. 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Medlemskap 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer Nytt pkt 4. Ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis blir automatisk tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne. Medlemmet kan reservere seg fra tilknytning til PFPL. Tilknytning til PFPL forutsetter medlemskap i lokallag. Et pensjonert PFPL medlem kan fortsatt være tilknyttet PFPL etter pensjonering. Kontingent Hvis landsmøte velger forum, fastsetter landsmøte kontingenten. Velges forening skal PFPL fastsette kontingent. 4-1 Kontingent 1. Kontingent fastsettes av Landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For studentmedlemmer og pensjonistmedlem fastsettes egen kontingent. Delegater 5-2 Landsmøtets delegater 1. Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene og fire delegater fra PFstudentene til sammen 124 delegater. 4-1 Kontingent 1. Kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For studentmedlemmer og pensjonistmedlem fastsettes egen kontingent. Medlemmer som er tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne betaler en ekstra kontingent fastsatt av landsmøtet. 5-2 Landsmøtets delegater 1. Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene, to fra Politiets Fellesforbund Politilederne og fire delegater fra PF-studentene til sammen 126 delegater.

11 Vara til Landsmøtevalgte utvalg Blir PFPL et forum bør følgende endring gjennomføres. Det bør tas inn en fotnote om at PFPL får stille med èn vara. 5-4 Annen representasjon og gjester Følgende skal inviteres til landsmøtet: 4. Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg, som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett. 5-4 Annen representasjon og gjester Følgende skal inviteres til landsmøtet: Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett. Valg Hvis LM velger forum foreslås vedtektsendringer som følger. Velges forening bortfaller ordningen med NPL som et utvalg. Utvalget erstattes med foreningen PFPL, som velger styre på sin kongress. Forum 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 3., tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 4. Leder av og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 3. Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 4. Leder av Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. Forening 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 5. Norske Politiledere, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 6. Leder av Norske Politiledere og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 5. Norske Politiledere, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 6. Leder av Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret.

12 Nedenfor er forslag til politiske vedtak knyttet til saken. Endringer i vedtekter som må fattes på bakgrunn av de politiske vedtakene tas under behandlingen av sak 3.6. Forbundsstyret, mot en stemme, innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Forum PFPL 1. Det opprettes forumet Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) 2. Målet for PFs fortsatte og forsterkede ledersatsing er bedre ivaretakelse av ledermedlemmer, styrking av PFs rolle som samfunnsaktør og bedre måloppnåelse. 3. Målgruppen til Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. 4. PFPL får to ekstra delegater på landsmøte. Forening PFPL 1. Det opprettes foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) 2. Målet for PFs fortsatte og forsterkede ledersatsing er bedre ivaretakelse av ledermedlemmer, styrking av PFs rolle som samfunnsaktør og bedre måloppnåelse. 3. Målgruppen til Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. 4. PFPL får to ekstra delegater på landsmøte. 5. Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av PF, i størrelsesorden X. 6. Det opprettes en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver, som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Rollen innebærer å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. 7. Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal sees i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering i politiet. 8. Organisatoriske konsekvenser Kontingent fastsettes av Landsmøtet. 9. Økonomi Forumet får midler til drift, i tillegg til det som tas inn av kontingent. OU-midler tildeles etter søknad. 5. Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av PF, i størrelsesorden X. 6. Det opprettes en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver, som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Rollen innebærer å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. 7. Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal ses i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering i politiet. 8. Organisatoriske konsekvenser Foreningen PFPL blir en selvstendig juridisk enhet. Kontingent fastsettes av PFPL. 9. Økonomi Foreningen har et selvstendig ansvar for økonomien. PFPL får tilskudd til driften av forbundet i tillegg til det som tas inn av kontingent. OU-midler tildeles etter søknad.

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO Organisasjonsfellesskap Delta STAFO «Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting» BESLUTNINGSGRUNNLAG Prosjektgruppens forslag per 18.09.14 Innhold Forord... 3 Innledning... 5 Framtidig organisasjonsfellesskap

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer