Sak 3.4: Organisering av ledere i PF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3.4: Organisering av ledere i PF"

Transkript

1 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: E-post: Org. nr.: NO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: Internett: Bankkonto: Sak 3.4: Organisering av ledere i PF PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten... 2 Tidligere vedtak... 2 Overordnede målsetninger for ivaretakelse av PFs ledermedlemmer... 3 Ledernes rolle i politiet... 4 Samfunnsoppdraget... 4 Styrke politiledernes tillit til politiet... 4 Ledernes rolle i PF... 4 Felleskap, samhold og styrke... 4 Lønns- og arbeidsvilkår... 4 Arbeidsgruppens rapport... 5 Organisering... 5 En viktig del av PF... 5 Organisering i andre forbund... 6 Ledermedlemmer organiseres i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL).. 6 Leder... 7 Forbundssekretær/politisk rådgiver... 7 Målgruppe... 7 Aktiviteter og tiltak... 7 Forholdet til lokallag i politidistrikt, særorgan og institusjon... 8 Medlemskap... 8 Landsmøte... 8 Evaluering... 8 Økonomi... 8 Generelt... 8 Kontingent... 9 Driftskostnader... 9 Vedtekter Valg av organisasjonsform Medlemskap Kontingent Delegater Vara til Landsmøtevalgte utvalg Valg Forening Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak:... 12

2 PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten Visjon «PF- den beste fagforeningen for ansatte i politi- og lensmannsetaten, med fornøyde og engasjerte medlemmer». PF skal være en fagforening som medlemmer ønsker å være en del av, felleskapstanken og samholdet gir styrke. Det er en styrke å ha medlemsgrupper som har forskjellige profesjon, rolle og oppgaver. Det fremmer helhetstenking for politiets samfunnsoppdrag og øker vår legitimitet. Samtidig skapes det ulike behov som skal imøtekommes. God ivaretakelse av medlemmer er grunnlaget for PF sin eksistens. I et historisk perspektiv ligger grunnlaget for saken helt tilbake til slutten av 1990 tallet. PF har hatt fokus på og har hatt en særskilt satsing på ledelse gjennom blant annet opprettelse av norske politiledere, lederprosjektet med evaluering, sentral og lokal lederdialog, og arbeidsgruppene som har vært nedsatt de siste årene. Den foreslåtte organiseringen er en videreutvikling fra forslaget til arbeidsgruppen som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF». Intensjonen har vært å finne en best mulig løsning for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF, til det beste for ledermedlemmer og PF i sin helhet. Det foreslås at PF organiserer ledermedlemmer i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL). Leder av PFPL har en politisk rolle som i samhandling med forbundssekretær/politisk rådgiver, de lokale lederutvalgene og lokallagene ivaretar ledermedlemmers interesser. Forbundssekretæren har oppfølgingsansvar og initierer, tilrettelegger og gjennomfører aktiviteter og tiltak rettet inn mot ledermedlemmer i PF. Med den foreslåtte organiseringen forankres, forsterkes og utvides arbeidet betraktelig med ivaretakelse av ledermedlemmer i PF. Tidligere vedtak Politiets Fellesforbund har i forbindelse med flere Landsmøter fattet vedtak når det gjelder ledermedlemmer i PF. Vedtak fra PFs landsmøte i Molde Sak 7. Handlingsprogram og strategisk program 1. Det fremlagte handlingsprogrammet og strategisk program vedtas med de kommentarer som er fremlagt under debatten. I handlingsprogrammet fra 2012 står det under punktet ledelse at PF vil bygge videre på erfaringene med lederprosjektet og resultatene av lederprosjektets evaluering og skal ha fokus på: lederes lønns- og arbeidsvilkår lederkultur og læring lederes rolle og utvikling HMS for ledere Vedtak fra PFs landsmøte i Sarpsborg 2013 Sak Ledermedlemmer 1. Forbundsstyret skal, med rapporten i saksunderlaget som grunnlag og i tråd med organisasjonsutviklingen i PF, lage et mandat til en bredt sammensatt arbeidsgruppe. 2. Arbeidsgruppen skal frem til neste landsmøte utrede muligheten for å etablere en lederforening som en del av PF. 3. Norske Politiledere vil være en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet. Etter landsmøte i 2013 vedtok forbundsstyret mandat og opprettelse av arbeidsgruppen som til årets landsmøte har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF».

3 Overordnede målsetninger for ivaretakelse av PFs ledermedlemmer PFs ledermedlemmer skal ivaretas på en god måte. Ledere har et legitimt behov for ivaretakelse av sine interesser. Erkjennelsen av dette er viktig for å komme frem til en god løsning for organisering av ledermedlemmer. Ledere kan oppleve et krysspress i rollen som leder, generelt og spesielt i forhandlingssituasjoner eller arbeidskonflikter. Ledere i slike situasjoner gir uttrykk for at de har behov for ivaretakelse, og at det kan være utfordrende for lokale tillitsvalgte å både ivareta deres og andre medlemsgruppers interesser på samme tid. Ny organisering for ledermedlemmer kan ivareta denne interessekonflikten, ved at den som har oppfølgingsansvar kan ivareta det enkelte ledermedlems interesser. Ledere har først og fremst en arbeidsgiverrolle og lojalitet til den. Det er ønskelig og naturlig at denne rollen er sterkere enn medlems- og tillitsvalgt rollen i en fagforening. Dette er forhold vi som fagforening må ta hensyn til når vi organiserer vårt arbeid. Lojalitet til samfunnsoppdraget har ledere i likhet med medarbeidere et sterkt forhold til, mens lojalitet til arbeidsgiverrollen setter ledere i en særstilling. Topplederne i politiet blir ofte stående alene om sine utfordringer. Det er derfor viktig at det skapes arenaer for å gi støtte til ledere som står i en slik posisjon. Ledere i politiet, i likhet med ledere forøvrig i offentlig sektor arbeider i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk. Dette spenningsfeltet fører til at lederrollen er ekstra sårbar for eventuelle konflikter. En ny organisering for ledermedlemmer kan være med å gi ledere en trygg, god og faglig støtte. Ledere kan videre oppleve et press fra toppledelsen om at det kan være utfordrende å være organisert i samme forbund som sine medarbeidere. Ledermedlemmer har i ulike spørreundersøkelser svart at de ønsker særlig at PF skal ha større fokus på lederlønn. Gruppen politiledere er den eneste gruppen som har hatt lønnsvekst i forhold til gjennomsnittlig lønn for alle statsansatte i perioden fra 2004 til Dette er en god utvikling, og PF skal jobbe for bedre lønnsutvikling for alle medlemsgrupper i tråd med PF sitt hovedsatsingsområde. Ledere ønsker annerkjennelse for utdanning og kompetanse, samt har en forventing om faglig utvikling. I de ulike spørreundersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med arbeidsgruppenes arbeid og som fremkommer i Fafo sin rapport om «Ledermedlemmer i Unios forbund», er det spesielt tre forhold som vurderes som viktig for medlemskap: ivaretakelse av sine interesser i lokale lønnsforhandlinger at forbundet kan yte juridisk bistand forbundets politikk når det gjelder egen yrkesgruppe En ny organisering for ledere i PF kan imøtekomme disse utfordringene. PF skal ivareta ledermedlemmer, ledere skal bli sett, få annerkjennelse, ha sparrepartnere, få støtte, råd og veiledning, dele erfaring- og kunnskapsutveksling fra sin fagforening som ivaretar deres interesser. Samfunnet er i endring og det samme er politi- og lensmannsetaten. Endringer i lederrollen gjør at ledermedlemmer ønsker og har et behov å bli ivaretatt på en annen måte en tidligere. Ledere vil bli sterkt påvirket av de endringene som skjer i politiet, både i form av at de skal lede omstillingsprosesser og at mange ledere vil bli direkte berørt av endringene. Ivaretakelse av ledermedlemmer vil være en ekstra viktig oppgave for PF i denne prosessen. Dette handler om å gi trygghet i rollen med å lede omstillingsprosesser og ivareta det enkelte ledermedlemmet som blir berørt av endringene.

4 Ledernes rolle i politiet Samfunnsoppdraget Politiet er en samfunnsinstitusjon som i samarbeid med andre skal sikre demokratiet, forebygge kriminalitet og styrke trygghetsfølelsen i befolkningen. Kvaliteten på politiproduktet, politiets omdømme og tillit skapes i det direkte møtet mellom politi og publikum. Ledere har en viktig rolle for å kommunisere og forvalte samfunnsoppdraget. Lederne har en utadrettet rolle mot samfunnet, som i samhandling med sine medarbeidere forvalter samfunnsoppdraget. Medlemmer og ansattes erfaring og kompetanse samlet sett gjør at norsk politi blir bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget. Ledere har også en innadrettet rolle for å lede sine medarbeidere. Politietaten skal inn i store endrings- og omstillingsprosesser og lederne har et naturlig lederansvar i disse prosessene. Ledernes rolle i omstillingsprosesser er avgjørende for hvordan prosessene oppleves og for resultatene av endring- og omstillingsprosesser. Styrke politiledernes tillit til politiet Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i lederprosjektet viser at det er store variasjoner blant ledermedlemmers tro på endringer. Liv Finstad peker i sin evaluering på at manglende tro på endringer handler om tillit og manglende tillit til politiets evne til å bli bedre. Dette er svært problematisk når vi vet hvilke endringer vi står foran. Vi står ovenfor store endrings- og omstillingsprosesser, og som nevnt innledningsvis er ledernes rolle i dette svært viktig. Hvis ikke våre ledere har tro på endring, -har tro og tillit til at politiets evne til å bli bedre er tilstede, så går vi inn i omfattende og komplekse utfordringer med en langt mindre forutsetning for å lykkes. Det finnes utallige eksempler som viser at større endringer som er initiert ovenfra lykkes i mindre grad enn endringer som initieres nedenfra. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver. PF ønsker å styrke politiledernes tillit til politiet. Det er viktig for ledere å ha tillit til egen arbeidsplass. For alle medlemsgrupper i PF er det av avgjørende betydning at ledere har tro på at politiet kan forbedres. Ivaretakelse og lederes muligheter for utvikling er steg til å skape en større tro på at politiet kan forbedres. Ledernes rolle i PF Felleskap, samhold og styrke Det er en stor styrke at PF organiserer alle grupper, det fremmer helhetstenking om samfunnsoppdraget og øker vår legitimitet. Det kan være vanskeligere å ha en god helhetstenking om samfunnsoppdraget hvis ikke alle medlemsgrupper er organisert sammen. Ved å være organisert har man felles interesser, samtidig som hver medlemsgruppe sine interesser og verdier, og dette samspillet gir bedre rom for helhetstenking. Det gir videre gode muligheter for i felleskap å kunne utvikle politiets rolle i samfunnet. PF er en tydelig samfunnsaktør og det er av uvurderlig verdi og nytte å stå samlet for å kunne løfte aktuelle problemstillinger lokalt og sentralt inn i den samfunnspolitiske debatten. Det er videre av stor verdi å stå samlet i PF om utfordringer, sette fokus på viktige saker og jobbe sammen mot felles mål. Lønns- og arbeidsvilkår Ledermedlemmer har i flere spørreundersøkelser tilknyttet lederprosjektet, og undersøkelser knyttet til arbeidsgruppene svart at de særlig ønsker at PF skal sette større fokus på lederlønn. Fokus på lønnsspørsmålet, muligheter for kompetanse og utvikling vil kunne forsterkes ved en ny organisering. Lønns- og arbeidsvilkår er PFs hovedsatsingsområde. Gode arbeidsvilkår er avgjørende for opplevelsen av å ha et arbeid som er verdifullt, skaper arbeidslyst og engasjement. Lederne har en viktig rolle i dette arbeidet både ovenfor og i samhandling med sine medarbeidere, og i sin rolle som leder.

5 Gode arbeidsvilkår avhenger av å ha ledere som evner å lede etter prinsipper om kunnskapsbasert ledelse og hierarkisk beslutningsledelse når det er behov for det. Medarbeidere i politiet har stor grad av autonomi i sitt arbeid, og ledernes valg av lederstil får påvirkning på arbeidsvilkårene til de ansatte. En ny organisering for ledermedlemmer skal ha fokus på ivaretakelse av ledermedlemmer, og et målrettet fokus på PFs målsettinger. På den ene siden er dette et spørsmål om prioriteringer, valg av aktiviteter og tiltak innenfor vårt hovedsatsingsområde, mens det på den andre siden er viktig å legge til rette for en organisering som vil kunne bidra til å nå målene som er satt. Arbeidsgruppens rapport Det fremlagte forslaget fra arbeidsgruppen som ble nedsatt av forbundsstyret i 2013 og som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF» innebærer at det etableres et lokallag for ledere. Det foreslås noen utvidede funksjoner og rettigheter for lokallaget. Viser til rapport fra arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens forslag gir noen utfordringer i forhold til PF som organisasjon. Det gjelder i forhold til vedtekter, dagens lokallag, organisasjon- og ledelsesstruktur i PF, landsmøtes rolle, valg av styre, retningslinjer for økonomisk bistand, samt kulturelle forhold. Saken om ledermedlemmer har vært til inngående behandling av forbundsstyret. Det har vært avholdt møter med det sentrale lederutvalget i PF hvor utfordringer og løsninger har vært drøftet. Intensjonen med arbeidet har vært å finne den beste organiseringen for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF. Den foreslåtte organiseringen som skisseres under er et resultat av samarbeidet. Organisering En viktig del av PF Det er skapt forventninger og engasjement om ny organisering av ledermedlemmer i PF. PF skal være løsningsorientert og ivareta sine medlemmer. Det fremstår som den beste organiseringen at ledermedlemmer organisatorisk skal være sterkt tilknyttet PF. PF ønsker ikke å ha en «satellitt» på utsiden av organisasjonen. Det foreslås derfor et lederforum eller en lederforening som en del av PF sin nåværende struktur. Landsmøte fatter vedtak, forbundsstyre forvalter vedtakene og sekretariatet i samarbeid med lokallagene setter strategier ut i livet. Alle nivå, lokallag, og utvalg er forvaltere av valgte strategier og er forpliktet til retningen landsmøte velger. Avgjørende faktorer for at strategier blir satt ut i livet handler om samkjøring og felles forståelse for valgte strategier blant de som har ansvaret for gjennomføringen. Dette er viktig for å oppnå en strøm av handlinger i tråd med valgte strategier. Det foreslås at ledermedlemmer organiseres slik vi gjør i dag og at ledermedlemmer i tillegg blir tilknyttet forumet eller foreningen for ledere i PF gjennom Politiets Fellesforbund Politiledere (PFPL). Det finnes ulike definisjoner på begrepene forum og forening. En beskrivelse av begrepet forum/forening i denne sammenheng betyr at PF ivaretar sine medlemmer i tett samhandling med resten av PF. Det er viktig å kunne organisere lederne som i kraft av sin rolle i etaten har stor innflytelse på hverdagen til medarbeidere, og i forhold til utøvelsen av det samfunnsoppdraget politiet har. Forvaltning av verdier og strategier styrkes gjennom tett og god samhandling. Forslaget som skisseres innebærer at innholdet i ny organisering og ivaretakelse av ledermedlemmer er det viktigste for PF.

6 På Altinn (Brønnøysundregistrene) er forening definert: «Forening En forening er en selveiende sammenslutning som skal fremme ett eller flere bestemte formål av humanitær, sosial eller lignende art. Foreninger kan være både åpne og lukket for allmennheten. Foreningen må ha minst to medlemmer som forener seg om et bestemt formål. Medlemmene deltar i beslutninger som treffes, men er ikke eiere av formuen i foreningen. Foreningens øverste organ er årsmøtet. Der skal alle medlemmene ha møterett og stemmerett. På dette møtet skal blant annet årsregnskapet legges frem og godkjennes. Det er vanlig at foreninger har et styre og velger styremedlemmer på årsmøtet. For å kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret må foreningen ha et styre.» Dersom landsmøte velger at PFPL skal være en forening, vil det være naturlig at de blir en selvstendig juridisk enhet, med egen økonomi, regnskap med kasserer, medlemsregisteransvarlig, egne vedtekter, eget styre m.m. Et forum har færre formelle konsekvenser, mens det innholdsmessige gir de samme gevinstene. Det gir gruppen ledere tilhørighet og tilknytning til en organisering som er tilpasset deres interesser og utfordringer. I rapporten «ledermedlemmer er viktige i og for PF!» (rapport fra arbeidsgruppe som ble nedsatt etter landsmøte i 2012) vises det til at hvis PF skal være en attraktiv fagforening så handler det om å være konkret og synlig, særlig i forhold til det som handler om tariff-, ressurs og ledelse. Ett virkemiddel er å organisere ledermedlemmer i forumet eller foreningen PFPL, som kan arbeide målrettet og utvikle arenaer som ivaretar ledernes interesser. Det kan oppleves som et problem at gruppen ledermedlemmer får særbehandling og eksklusivitet, og det kan skape uro i organisasjonen. Ser man hen til andre fagforeninger så viser utviklingen at det i stor grad skapes aksept, da flere tar innover seg at ledere i likhet med andre medlemmer har et legitimt behov for ivaretakelse av sine interesser. Organisering i andre forbund Ser vi til andre fagforeninger så finnes det flere eksempel på organisering av ledermedlemmer. LO-Fagforbundet har organisert sine ledere i en landsdekkende forening «Forening for rådmenn og ledere» som er en del av Fagforbundet. Lederforeningen er registrert i Brønnøysund registrene, har eget styre, og vedtekter er i tråd med Fagforbundets. De har èn leder som har tjenestefri etter HA, samt en heltidsansatt sekretær som drifter foreningen og har oppfølgingsansvar for medlemmer. Leder velges på foreningens kongress. Leder har ikke plass i Fagforbundets styre. Foreningen har tett samhandling med resten av Fagforbundet. Ser vi til andre forbund i Unio har Utdanningsforbundet oppnevnt et sentralt Lederråd. I alle fylkeslag har de opprettet en personalnemd som bistår medlemmer i konflikt og personalsaker. Norsk Fysioterapeutforbund har et forum for fysioterapeutledere i kommunehelsetjenesten og ledere i spesialisthelsetjenesten. Ledere i Norsk sykepleieforbund er organisert i Landsgruppen for ledere. Dette forumet er et møtested og en arena for faglig utvikling. Ledermedlemmer organiseres i forumet eller foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) Hvorvidt Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) skal være et forum eller en forening vil ha betydning på flere områder, både for PFPL og resten av PF. Det vil føre til at det må gjøres endringer i vedtektene. Hvis Landsmøte beslutter at det skal være forumet PFPL er det naturlig at utvalget (NPL) jamfør. vedtektenes 2-3 opprettholdes, med navneendring. Se forslag til vedtektsendringer.

7 Hvis landsmøte beslutter at PFPL skal være en forening, blir foreningen en selvstendig juridisk enhet med blant annet ansvar for egen økonomi. Foreningen velger selv sitt styre og NPL utgår. Leder Leder av forumet eller foreningen PFPL innehar en politisk rolle. Leder har fast plass i forbundsstyret. Ved forfall møter et annet medlem fra PFPLs styre (forening) eller utvalg (forum). Leder har en strategisk rolle og bidrar til utvikling av helhetlig strategi i forbundsstyret. Leder velges av landsmøte etter forslag til valgkomiteen. Se punkt om tiltak og aktiviteter. Leder har frikjøp i størrelsesorden X%. Størrelsen på frikjøp angir i hvilken utstrekning oppgaver og tiltak initierer fra leder av PFPL, samt en fordeling av arbeidsoppgaver mellom leder og forbundssekretær/politisk rådgiver. Leder og forbundssekretær/politisk rådgiver har et nært samarbeid. Det fremstår som hensiktsmessig at leder er knyttet til sekretariatet i PF, for å sikre samhandling, kontinuitet, bruk og utvikling av spesialkompetanse fra forbundskontoret. Leder og forbundssekretær/politisk rådgiver samhandler nært med de lokale lederutvalgene. Utvalgsmedlemmer får i dag, og vil i fremtiden få tjenestefri gjennom Hovedavtalens bestemmelser. Forbundssekretær/politisk rådgiver Det velges en forbundssekretær som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Det foreslås opprettelse av et nytt verv som forbundssekretær/politisk rådgiver, med frikjøp i størrelsesorden X. Det foreslås at forbundssekretæren/politisk rådgiver er dedikert til PFPL og vil bruke sitt verv i hovedsak til denne rollen. Forbundssekretærens rolle og oppgaver innbefatter å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte, og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser og spørsmål, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. Forbundssekretæren/politiske rådgiver har et nært samarbeid med leder av PFPL, lokale lederutvalg og lokallagene for å ivareta ledermedlemmers interesser. Forbundskontoret har i dag kompetanse innenfor mange områder som lønnsarbeid, politirollen, forhandlinger, omstilling, juridisk kompetanse med mer. I dagens organisering har alle forbundssekretærene ansvar for alle grupper medlemmer. En forbundssekretær har som en av flere oppgaver ansvaret for oppfølging av ledere. Ved å forsterke forbundssekretær/politisk rådgiver funksjonen for ledere vil også ledermedlemmene i enda større grad dra nytte av kompetansen på forbundskontoret. En forsterket ledersatsning vil også bidra til å utvikle den kompetansen som allerede er på forbundskontoret. Oppfølgingsansvaret til forbundssekretæren/politisk rådgiver er en endring fra dagens organisering, og arbeidet forankres, forsterkes og utvides betraktelig for ivaretakelse av ledermedlemmer i PF gjennom forbundssekretæren/politisk rådgivers rolle. Målgruppe Målgruppen i Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. Dette kan være blant annet avsnittsledere/seksjonsledere/avdelingsledere. Aktiviteter og tiltak Det foreslås at PFPL årlig gjennomfører en faglig og fagforeningspolitisk kongress innenfor retningslinjer for bruk av OU midler, at det avholdes sentrale og lokale lederdialoger, samt ulike arenaer og nye møtepunkter for ledermedlemmer. De ulike ledernivå har ulike behov. Et viktig mål med å opprette en ny organisering for ledermedlemmer er at det skal initieres, tilrettelegges og gjennomføres aktiviteter og tiltak tilpasset de ulike nivåene. Det er et viktig signal å fastsette ulike tiltak og aktiviteter for våre ledermedlemmer. Dette handler i stor grad om opplevelsen av å være ivaretatt, bli sett, hørt og satset på.

8 Hvis landsmøte beslutter at det skal være et forum innstiller kongressen til PFPL forslag til valgkomiteen på leder, utvalgsmedlemmer og vara av PFPL. Valg av kandidater besluttes av landsmøte. Hvis landsmøte beslutter at det skal være en forening innstiller kongressen til PFPL navn på hvem som skal være PFPLs representant i forbundsstyret. Kongressen innstiller også vara til forbundsstyret. Valg av kandidater besluttes av landsmøte. Forholdet til lokallag i politidistrikt, særorgan og institusjon På lokalt plan har vi lokallag med lokallagsledere med sine styrer, og tillitsvalgtordninger på flere nivå. PFs lokallag har et ansvar for å ivareta alle medlemsgrupper, og ny organisering for ledermedlemmer fratar ikke lokallaget dette ansvaret, men forsterkes ved ny organisering. Ledermedlemmer har, og skal ha sin tilhørighet i lokallaget. I tillegg vil de være tilknyttet PFPL Arbeidsgruppen som har levert rapporten «Ledermedlemmer i PF» peker på at det er noe ulikt hvordan lokallagene organiserer sine styrer og forhandlingsutvalg. På landsmøte i 2000 opphørte normalvedtektene. Lokallagene er selvstendige juridiske enheter, er selvstyrte og de fleste er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Det foreslås ikke at landsmøte skal pålegge lokallagene og ta inn bestemmelser i sine vedtekter som sikrer ledermedlemmer plass, men ønsker et forsterket fokus på at ledere har en naturlig plass i styrer og forhandlingsutvalg lokalt. PFPL og forbundssekretæren/politisk rådgiver har et tett samarbeid med de lokale lederutvalgene, og lokallagene for å ivareta ledermedlemmers interesser. Medlemskap Den enkelte leder er medlem i sitt lokallag, -samt tilknyttet PFPL. Ledermedlemmer blir automatisk tilknyttet PFPL men kan reserve seg. Se forslag til nye vedtekter. I vedtektene 3-1 nr.1 står det at «medlemskap oppnås gjennom lokallag». Det foreslås derfor at det gjøres endringer i vedtektene for både å åpne for medlemskap i lokallag under politidistrikt/særorgan/institusjon og kunne være tilknyttet PFPL. Det foreslås at den enkelte leder betaler medlemskontingent i sitt lokallag, samt en kontingent til Politiets Fellesforbund Politilederne (årlig kontingent på kr 396, 33*12). Se punkt om økonomi. PFPL leder og forbundssekretær/politisk rådgiver i samarbeid med de lokale lederutvalgene er ansvarlig for å oppdatere oversikt over ledermedlemmer. Forbundskontoret har i dag et system som viser oversikt over hvem som per i dag er tilknyttet NPL. Systemet gjøres tilgjengelig for PFPL. Landsmøte I dag er leder av lederutvalget fullverdig delegat på landsmøte. Det foreslås at PFPL får to ekstra delegater. Dette innebærer at PFPL får tre delegater på Landsmøte med stemme, tale- og forslagsrett. Dette fører til at det må gjøres endringer i vedtektene 5-2. Evaluering Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal ses i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering av politiet. Økonomi Generelt En forening bør være satt opp slik at foreningen har ansvaret for økonomien. På samme måte som for Politiforum fastsettes det et beløp som er overføringen til PFPL. PFPL er ansvarlig for den økonomiske driften. Velger landsmøte at det skal være et forum har PFPL ansvar for økonomien på linje med utvalgene. Aktiviteter og tiltak som vil komme inn under OU midler, tildeles etter søknad.

9 Kontingent Velger landsmøtet at PFPL skal være en forening, er det naturlig at foreningen fastsetter kontingenten. Overføringen til PFPL fra PF politisk reduseres med den summen som det forutsettes at PFPL tar inn i kontingent. Velger landsmøtet å opprette et forum skal landsmøte fastsette kontingenten. Arbeidsgruppens forslag til kontingent tilsvarer en inntekt på mellom kr til kr , under forutsetning av at alle ledere i målgruppen ønsker å være tilknyttet PFPL. Ny organisering av etaten kan medføre færre ledermedlemmer, som vil få virkning for kontingentinntektene dersom kontingenten blir holdt på det nivået som er foreslått. Driftskostnader Hvis landsmøte beslutter at det skal være en forening vil foreningen være en selvstendig juridisk enhet, med ansvar for egen økonomi. Dette krever en del funksjoner som for eksempel kasserer og medlemsregisteransvarlig. Det er mange variabler å ta med i beregningen av driftskostnader. Blant annet stillingsbrøk for leder PFPL, pendling, kontorleie, m.m. Dersom landsmøtet skulle bestemme seg for at leder av PFPL skal ha 100 % stilling lønnet av PFPL, vil lønn, inklusiv arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorutgifter, IT, telefoni, forsikringer, reisekostnader, m.m beløpe seg til mellom 1,2 til 1,5 mill. Skal leder av PFPL ha kontorlokaler ved forbundskontoret, og trenger pendlerleilighet og får pendlerutgifter, blir kostnadene større. Hvis landsmøte beslutter dette, så foreslås det at forbundsstyret innarbeider disse driftskostnadene til PFPL i rammebudsjettet. Det er foreslått opprettelse av et nytt verv som forbundssekretær/politisk rådgiver som har oppfølgingsansvar for PFPL. I det foreslåtte rammebudsjettet fra forbundsstyret er det ikke budsjettert med midler til frikjøp av leder av PFPL eller opprettelse av en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver. Det er ikke budsjettert med midler til dette formålet utover kr til drift av NPL. Rammebudsjettet er gjort opp med et overskudd på 1,45 mill. Det er likevel viktig å påpeke at det er bekymring knyttet til ressursbruk i PF med tanke på endring og omstilling i politiet, og ekstra ressurser som må settes av til dette arbeidet, -samt at reforhandling av ATB vil kreve store resurser. Samlinger for lederkontakter og ledermedlemmer dekkes i dag av OU-midler. Den faglige og fagpolitiske kongressen som foreslås vil kunne dekkes av OU midler.

10 Vedtekter Valg av organisasjonsform Velges forum Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-3 Faste utvalg/forum Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne Sivilutvalget Likestillingsutvalget Velges forening Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-1 Lokallag 1. Lokallagenes drift reguleres av egne vedtekter. 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Kapittel 2 Organer og faste utvalg 2-1 Lokallag/forening 1. Lokallagenes og foreningens drift reguleres av egne vedtekter. 2-3 Faste utvalg Norske Politiledere Sivilutvalget Likestillingsutvalget Medlemskap 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer 3-1 Opptak av enkeltmedlemmer Nytt pkt 4. Ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis blir automatisk tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne. Medlemmet kan reservere seg fra tilknytning til PFPL. Tilknytning til PFPL forutsetter medlemskap i lokallag. Et pensjonert PFPL medlem kan fortsatt være tilknyttet PFPL etter pensjonering. Kontingent Hvis landsmøte velger forum, fastsetter landsmøte kontingenten. Velges forening skal PFPL fastsette kontingent. 4-1 Kontingent 1. Kontingent fastsettes av Landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For studentmedlemmer og pensjonistmedlem fastsettes egen kontingent. Delegater 5-2 Landsmøtets delegater 1. Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene og fire delegater fra PFstudentene til sammen 124 delegater. 4-1 Kontingent 1. Kontingent fastsettes av landsmøtet. Kontingenten beregnes i prosent av medlemmets pensjonsgivende inntekt. Landsmøtet kan fastsette en øvre grense for kontingenttrekkets grunnlag og minstekontingent. For studentmedlemmer og pensjonistmedlem fastsettes egen kontingent. Medlemmer som er tilknyttet Politiets Fellesforbund Politilederne betaler en ekstra kontingent fastsatt av landsmøtet. 5-2 Landsmøtets delegater 1. Landsmøtet består av forbundsstyret, valgte delegater fra lokallagene, to fra Politiets Fellesforbund Politilederne og fire delegater fra PF-studentene til sammen 126 delegater.

11 Vara til Landsmøtevalgte utvalg Blir PFPL et forum bør følgende endring gjennomføres. Det bør tas inn en fotnote om at PFPL får stille med èn vara. 5-4 Annen representasjon og gjester Følgende skal inviteres til landsmøtet: 4. Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg, som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett. 5-4 Annen representasjon og gjester Følgende skal inviteres til landsmøtet: Medlemmer og varamedlemmer av landsmøtevalgte utvalg som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett. Valg Hvis LM velger forum foreslås vedtektsendringer som følger. Velges forening bortfaller ordningen med NPL som et utvalg. Utvalget erstattes med foreningen PFPL, som velger styre på sin kongress. Forum 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 3., tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 4. Leder av og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 3. Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 4. Leder av Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. Forening 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 5. Norske Politiledere, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 6. Leder av Norske Politiledere og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret. 5-6 Valg Landsmøtet skal velge for en to års periode: Det velges representanter til følgende utvalg: 5. Norske Politiledere, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Sivilutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Likestillingsutvalg, tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. 6. Leder av Norske Politiledere Politiets Fellesforbund Politilederne og Sivilutvalget er medlemmer av forbundsstyret.

12 Nedenfor er forslag til politiske vedtak knyttet til saken. Endringer i vedtekter som må fattes på bakgrunn av de politiske vedtakene tas under behandlingen av sak 3.6. Forbundsstyret, mot en stemme, innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Forum PFPL 1. Det opprettes forumet Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) 2. Målet for PFs fortsatte og forsterkede ledersatsing er bedre ivaretakelse av ledermedlemmer, styrking av PFs rolle som samfunnsaktør og bedre måloppnåelse. 3. Målgruppen til Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. 4. PFPL får to ekstra delegater på landsmøte. Forening PFPL 1. Det opprettes foreningen Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) 2. Målet for PFs fortsatte og forsterkede ledersatsing er bedre ivaretakelse av ledermedlemmer, styrking av PFs rolle som samfunnsaktør og bedre måloppnåelse. 3. Målgruppen til Politiets Fellesforbund Politilederne er ledere med personal, budsjett og resultatansvar, helt eller delvis. 4. PFPL får to ekstra delegater på landsmøte. 5. Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av PF, i størrelsesorden X. 6. Det opprettes en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver, som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Rollen innebærer å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. 7. Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal sees i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering i politiet. 8. Organisatoriske konsekvenser Kontingent fastsettes av Landsmøtet. 9. Økonomi Forumet får midler til drift, i tillegg til det som tas inn av kontingent. OU-midler tildeles etter søknad. 5. Leder av PFPL. Leder er frikjøpt av PF, i størrelsesorden X. 6. Det opprettes en ny stilling som forbundssekretær/politisk rådgiver, som har oppfølgingsansvar for ledermedlemmer i PF. Rollen innebærer å initiere, tilrettelegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter, gi støtte og veiledning i utfordrende situasjoner, fremme lederrelaterte interesser, og ivareta enkeltmedlemmer ved behov. 7. Ny organisering for ledermedlemmer i PF skal evalueres innen to år. Dette skal ses i sammenheng med endringer i PF som følge av ny organisering i politiet. 8. Organisatoriske konsekvenser Foreningen PFPL blir en selvstendig juridisk enhet. Kontingent fastsettes av PFPL. 9. Økonomi Foreningen har et selvstendig ansvar for økonomien. PFPL får tilskudd til driften av forbundet i tillegg til det som tas inn av kontingent. OU-midler tildeles etter søknad.

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2014. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2014 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning...4 Visjon...4 Forbundets virksomhet...5 PF som organisasjon...6 Langsiktig plan for perioden 2014-2016...7 Lønns- og arbeidsvilkår...7

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Hva kan NSF lære av politiet?

Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Hva kan NSF lære av politiet? Fagernes, 24. Januar 2013 Roar Isaksen Hva av? Læring 22.7 rapporten Erfaringer fra vårt lederprosjekt. 14 000 medlemmer Ca. 1 500 ledere Hvem

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Januar 2015. Vedtekter, statutter og instrukser

Januar 2015. Vedtekter, statutter og instrukser Januar 2015 Vedtekter, statutter og instrukser Innhold Vedtekter for Politiets Fellesforbund... 3 Kapittel 1 Navn, formål og virksomhet... 3 Kapittel 2 Organer og faste utvalg... 3 Kapittel 3 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Sak 4: Lønn og pensjon

Sak 4: Lønn og pensjon Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn?

- Konflikter på arbeidsplassen m.v. Er praksis i dag god nok? Kan denne typen saker ivaretas lokalt, eller må forbundet sentralt inn? Ledere - intervjuguide - Bakgrunn: hvor lenge medlem, hvor lenge ledermedlem, hva er den største forskjellen på å være ordinært medlem og ledermedlem? Andre ledere organisert i Utdanningsforbundet? - Hvilken

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid

Fartøyvernets ABC. Organisering og organisasjonsarbeid Fartøyvernets ABC Organisering og organisasjonsarbeid ORGANISASJONSFORMER Det er fartøyene som er medlemmer i NFF. Rundt hvert fartøy er det en gruppering mennesker som er organisert på forskjellige måter.

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer