Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011"

Transkript

1 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi

2 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og klare prinsipper ledelse og medvirkning skal vi legge til rette dette. Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, februar 2008

3 Innledning HR-strategien synliggjør hvilke områder vi tror vil fremme godt arbeidsmiljø og som best mulig understøtter Helse Sør-Øst sin strategi i perioden HR-strategien er et styrende dokument, den er retningsgivende og overordnet og beskriver kollektive innsatsfaktorer innen Helse Sør-Øst HR-strategien gir overordnede etakenes HR-arbeid. Innen denne rammen må det utarbeides mål og tiltak som dekker etakenes egne utdringer og behov Tiltakene i HR strategien vil bli gjennomført i alle HF i samarbeid med ledelse, ansattrepresentanter og medarbeidere Aktivitetene innen HR-området vil integreres i et styringsårshjul Struktur i presentasjonen: Bakgrunn

4 Strategisk fokus Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst er en stor kunnskapsbedrift, med medarbeidere som utgjør den viktigste ressursen Måten kompetansen valtes, videreutvikles og anvendes på er nøkkelen til å realisere de langsiktige målsettinger og møte de utdringer Helse Sør-Øst står over Helse Sør-Øst trenger ledere som er rollemodeller og som går an i arbeidet med å legge til rette samhandling og faglig engasjement. Våre ledere må stimulerer til kunnskaps- og kvalitetsutvikling både på medisinske, helsefaglige og administrative områder og mobiliserer sine ansatte til innsats felles mål

5 gode grunner å utvikle en HR-strategi Funksjonsdeling Fordeling mellom yrkesgrupper Rus 2 % Leger 11 % Psykisk helsevern 21 % Adm og teknisk personell 24 % Somatikk 77 % Forskning og fagutvikling 2 % Ledere 6 % Sykepleie 40 % Laboratoriepersonell 4 % Annet fagpersonell 13 %

6 Visjon, verdier og målområder Helse Sør-Øst Visjon Visjon Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst Verdigrunnlag Verdigrunnlag i i Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst Strategi Strategi og og mål mål Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst HR-strategi HR-strategi Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst Visjon Visjon til til Helse Helse Sør- Sør- Øst Øst skal skal inspirere inspirere og og sikre sikre målrettet målrettet arbeid arbeid i et i et langsiktig langsiktig perspektiv perspektiv Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst skal skal drive drive sin sin virksomhet virksomhet verdibasert verdibasert De nasjonale verdiene er - kvalitet - trygghet - respekt For medarbeidere og Ledere i Helse Sør-Øst betyr dette: -fremtidsrettet og kunnskapsbasert - åpenhet og involvering - respekt og utsigbarhet Mål Mål og og innsatsområder innsatsområder Helse Helse Sør-Øst Sør-Øst 1. Pasientbehandling 2. Forskning 3. Kunnskapshåndtering og beste praksis 4. Organisering av stabs- og støttefunksjoner 5. Mobilisering av medarbeidere og ledere 6. Økonomisk balanse og bærekraft HR-strategiens HR-strategiens definerte definerte innsatsområder innsatsområder 1. Mobilisering av medarbeidere og ledere 2. Kompetanseutvikling 3. Ressursstyring 4. Arbeidsmiljø og HMS

7 Bakgrunn Mobilisering av medarbeidere og ledere Kompetanseutvikling Ressursstyring Arbeidsmiljø og HMS Vi ønsker engasjerte og motiverte medarbeidere og ledere som bidrar til å utvikle de faglige miljøene og som sikrer god drift og kvalitet på pasientbehandlingen. Vi skal videreutvikle metoder endrings- og omstillingsarbeid og legge til rette bred medvirkning og medbestemmelse. Vi skal bruke vår utdanning, kunnskap og kompetanse til beste pasientene.. Vi skal ha et økt fokus på kompetanse og utvikle gode systemer å rekruttere, utvikle og anvende de menneskelige ressurser. Den enkelte medarbeider skal ha mulighet til å utvikle sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter, holdninger, motivasjon og atferd) til beste pasienten, Helse Sør-Øst og seg selv. Vi skal rekruttere, utvikle og anvende riktig kompetanse til å løse oppgavene vi skal utføre Vi skal ha god oversikt og kontroll på vår ressursbruk og bemanningsutvikling. Dette krever fokus på ressursanalyse og valtning, videreutvikling av arbeidsprosesser, gode lederdialoger og mer kreativ bruk av teknologi og kompetanse. Vi skal styrke vår styringsevne gjennom bemanningsplanlegging og målrettet styring av personellressursene Vi skal gjennom HMS- arbeidet utvikle en helsefremmende virksomhet og satse på å utme et effektivt, inkluderende og støttende arbeidsmiljø. Det skal utarbeides måleparametere og styringssystemer som sikrer at HMS følges opp på en systematisk måte. Vi skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og preget av trygghet, åpenhet og respekt Forutsetninger Effektive HR-prosesser Felles HR-systemer og teknologi Enhetlig styringsinmasjon Hensiktsmessig kompetanse i HR-funksjonen

8 Mobilisering av medarbeidere og ledere Mobilisering økt evne og vilje til omstilling Mål 2011 Vi skal bruke vår utdanning, kunnskap og kompetanse til beste pasientene Tiltak Forankring av verdigrunnlaget i Helse Sør- Øst Videreutvikle konsept lederutvikling i Helse Sør-Øst Topplederprogram Utvikling av lederutviklere Pilot endringsledelse Program lederutvikling Utvikle konsept lederevaluering og oppfølging Felles konsept utviklingssamtaler Utvikle en overordnet personalpolitikk Utvikle konsept systematisk opplæring og trening av tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere i anvendelse av metoder omstilling Gevinst En samlet virksomhet preget av felles uttalte og aksepterte verdier. Vi lever verdiene! Ledere som er kompetente, trygge og motiverte, og i stand til å mobilisere, utvikle og styre sine personalressurser og lede omstillingsprosesser Systematisert feedback og utvikling av ledere Ansatte verdsettes og gis utviklingsmuligheter Lik tilnærming til de viktigste personalpolitiske områdene Eierskap til prosessene, økt engasjement og involvering. Endringsdyktige medarbeidere

9 Kompetanseutvikling Sikre nødvendig kompetanse til beste pasientene Mål 2011 Vi skal rekruttere, utvikle og anvender riktig kompetanse til å løse oppgavene vi skal utføre Tiltak Utvikle helhetlige prosesser strategisk kompetanseutvikling (strategisk plan) Utvikle felles strategi, og utvikling av, læringsprogrammer som leveres i et E-læringssystem Systematisk arbeid med grunn-, videre- og etterutdanning Gevinst Sikre god oversikt over kompetansebase og effektiv og riktig rekruttering, utdanning og kompetanseutviklingstiltak Riktig mengde og sammensetning av kompetanse. Kunnskapsdeling Motiverte ansatte som ønsker å tilegne seg kompetanse i tråd med pasientens behov Utvikle system individuelle kompetanseutviklingsplaner alle medarbeidere (knyttet til utviklingssamtalene og virksomhetens mål) Sikre kompetansevekst og utvikling. Engasjerte og kompetente medarbeidere

10 Ressursstyring Helse Sør-Øst skal ha rekruttering etter behov og optimal benyttelse av ressurser Mål 2011 Vi skal styrke vår generelle styringsevne gjennom bemanningsplanlegging og målrettet styring av personellressursene Tiltak Sikre full og utnyttelse av verktøy ressursplanlegging Etablere gode styrings- og rapporteringsparametere, herunder systematisk avviksrapportering Sikre samsvar mellom budsjettansvar og myndighet til å bruke ressurser Utvikle system gode leder- og styringsdialoger Gevinst Riktig sammensetning av bemanning, og riktig antall i hold til oppgaver som skal løses. Aktivitetsstyrt bemanning Riktig sammensetning av kompetanse og bemanning. Utgangspunkt strategisk planlegging Sammenheng mellom ansvar og myndighet. Bedre kontroll rundt ressursbruk Økt bevissthet på kostnadsdrivere, sikre gjennomgående aktivitet og bedringsarbeid i linjen

11 Arbeidsmiljø og HMS Helse Sør-Øst skal fokusere på både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet Mål 2011 Tiltak Gevinst Utvikle felles policy og styringsindikatorer på HMS-området Enklere å identifisere og lukke avvik Vi skal ha et arbeidsmiljø som er helsefremmende og preget av trygghet, åpenhet og respekt Utarbeide handlingsplaner IA-arbeidet, herunder blant annet: reduksjon av sykefraværet integrering av flerkulturelle livsfasepolitikk Etablere felles system avviksrapportering, risikovurdering og oppfølging innen arbeidsmiljø og HMS Etablere felles opplegg medarbeiderundersøkelse med konkrete oppfølgingstiltak sentralt og lokalt Ansatte som kan stå i arbeidet gjennom ulike faser av livet. Beholde verdifull kompetanse og erfaring. Ansatte som medspiller i kvalitets- og sikkerhetsarbeid Økt engasjement og tilfredshet blant medarbeidere og ledere. Verdsetting av den enkeltes bidrag til å bedre eget arbeidsmiljø.

12 Forutsetninger Sentrale faktorer å realisere HR-strategien Mål 2011 Effektive HR-prosesser Tiltak Skille ut de transaksjonstunge HR-områdene i en organisatorisk enhet Gevinst Kostnadsreduksjon, standardisering. Frigjør tid til ledelse. Bygge sterkere fagmiljøer innen l & p Felles systemer og teknologi Anskaffe og innføre felles systemer og teknologi Enhetlig styringsinmasjon med bedre kvalitet Felles styringsinmasjon Riktig kompetanse i HR funksjonen Utvikle og implementere like Måle- og Resultatindikatorer (MRI) HR i hele Helse Sør-Øst Gjennomføre kompetanseprosjekt HRfunksjonen Måling av utvikling og riktig prioritering av oppgaver og tiltak Riktig kompetanse som sikrer oppnåelse av målsettinger innen HR-området

13 Veien videre Forankre HR strategi Utarbeide handlingsplaner videre operativt arbeid Utvikle prosjektbeskrivelser på alle aktuelle områder Fordele ansvar gjennomføring Etablere system oppfølging Måle resultater og effekter

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

HR strategi 2013 2016

HR strategi 2013 2016 HR strategi 2013 2016 Sykehuset i Vestfold 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 1.1 Strategiarbeid i sykehus 1.2 Hva er en HR - strategi og hva skal den løse 1.3 Spesialisthelsetjenestens utfordringer -

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

ÅRSBERETNING. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar. ÅRSBERETNING Året 2014 var preget av økt aktivitet og vesentlig fremgang på mange pasientrettede områder. Foretaksgruppen leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Målene som er definert for helseforetaksgruppen

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer