Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten"

Transkript

1 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: E-post: Org. nr.: NO Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: Internett: Bankkonto: Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten PFs rolle PFs viktigste rolle er å ivareta medlemmenes lønns og arbeidsvilkår. Det skal være hovedfokuset i alt vi gjør, også når vi arbeider med endring, omstilling eller omorganisering. Som tillitsvalgte og som organisasjon skal vi vise retning for framtidens politi, og synliggjøre hva som må endres for å forbedre politiet og ta vare på politiets tillit og omdømme. Dette gjør vi for å legge grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår på kort og lang sikt. PF skal arbeide for at de som blir berørte av endring og omstilling får ta del i rettighetene de har og får den oppfølgingen de har krav på. Det er ikke våre medlemmer som skal betale omkostningene for kommende endringer, verken i form av dårligere vilkår for den enkelte eller gjennom generelt dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Tidligere vedtak PF har i forbindelse med en rekke landsmøter utredet og fattet vedtak når det gjelder utvikling og endring i politiet. Vedtak fra PFs landsmøte i Alta : Sak 5. Organisasjonsutvikling i politiet 1. PF vil ha en helhetlig gjennomgang av resultatforbedringene i politiet med bakgrunn i prinsippene i Politirollemeldingen (St. meld 42/05). En må se på overordnet styring, rollefordeling justisminister/departementet og Politidirektoratet og ikke minst politidirektør og riksadvokat. 2. PF mener at fremtidig organisasjonsutvikling må ha fokus på kulturendringer, kompetanseutvikling, lederutvikling med fokus på kunnskapsbasert ledelse, arbeidsmetode og en lønns- og personalpolitikk som stimulerer til å rekruttere og beholde kompetanse. 3. PF legger til grunn at budsjettet tillater at ambisjonene i Politi 2020 ligger fast og kan oppfylles i forhold både sivile stillinger og politistillinger, samt kompetanseheving. 4. Eventuelle fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser med tid og mulighet for involvering. 5. Skal en lykkes med omstilling må ledere og tillitsvalgte tilføres kompetanse i omstillingsarbeid og utvide frikjøpsordningen av tillitsvalgte. 6. PF legger til grunn at arbeidsgiver bruker Hovedtariffavtalens ved at deler av effektiviseringsgevinsten blir tatt ut gjennom økt lønn for tilsatte. Vedtak fra PFs landsmøte i Molde : Sak 4. Kompetanse og politirollen i fremtiden 1. Politiets Fellesforbund forventer at alle i politiet følger opp 22. juli-kommisjonens konklusjoner. 2. Det forventes også at politisk nivå følger opp gjennom styrking av politiet, og at justisministeren gir klare fullmakter til politidirektøren. 3. Politiets Fellesforbund vil være en aktiv pådriver for utvikling og endringsarbeid i etaten. 4. Politiets Fellesforbund vil være en aktiv pådriver for implementering og operasjonalisering av leder- og medarbeiderplattformen i etaten. 5. Politiets Fellesforbund mener at bevisst fokus på politiets oppgaver løses best gjennom en god hverdagsberedskap i hele landet, og vil særlig fremheve fokus på trygghet, forebygging, erfaringslæring og lederrollen som avgjørende suksessfaktorer. 6. PF mener det er viktig å få en felles nasjonal plattform og krav i opplæringen av enkelte grupper i etaten. Det bør gjelde alle som jobber direkte i straffesakskjeden og andre sivile som utfører oppgaver knyttet til operative gjøremål. 7. Det må settes klare rammer for hva den enkelte med begrenset politimyndighet kan gjøre av politiarbeid. 1

2 8. PF må intensivere arbeidet med å få iverksatt en politistudie. På landsmøtet i Sarpsborg ble følgende resolusjon vedtatt: Tilliten utfordres Det er en stor vilje blant de ansatte i politiet om å bidra til forbedringer og endringer. PF sine medlemmer opplever at arbeidsgiver gjennom endringsarbeidet forsøker å skape gevinst på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår. PF opplever at arbeidsgiver ensidig tolker inngåtte avtaler innskrenkende. Det er uakseptabelt for PF sine medlemmer at pålagte arbeidsoppgaver i fritid ikke regnes inn i arbeidstiden og godtgjøres fullt ut. Arbeidsgiver har fått alle unntak de har ønsket seg fra Arbeidsmiljøloven i forhandlinger med PF. Manglende respekt for inngåtte avtaler skaper usikkerhet i en tid der trygghet og forutsigbarhet er viktig for å lykkes. Arbeidsgivers holdning til de ansattes lønns og arbeidsvilkår vil gjøre det svært vanskelig å lykkes i det krevende arbeid som politiet står foran. Forbundsstyrets vedtak i januar 2013: I januar 2013 behandlet forbundsstyret temaet omstilling og endring og fattet følgende vedtak knyttet til PF sitt arbeid: Politiet står foran store endringer og omstillinger. PF på alle nivå skal arbeide målrettet for å påvirke dette arbeidet. Hele PF skal ha fokus på: å bruke alle muligheter som dette gir for bedre lønnsutvikling for våre medlemmer et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap Vedtaket sier noe om hvilke verdier som er viktige for PF i arbeidet med omstilling og endring. Etter planen vil regjeringen legge frem Stortingsproposisjon om politianalysen etter landsmøte Det er forventet at proposisjonen vil inneholde forslag om store strukturelle endringer. PFs medlemmer og tillitsvalgte vil som følge av dette ha fokus på endring og omstilling i lang tid fremover. For PF vil det bli viktig at våre konkrete standpunkter og holdninger bygger på vår rolle som fagforening, og de verdier vi står for når det gjelder fremtidens politi. Dette er verdier og overordnede synspunkter som kommer frem i vårt høringssvar til politianalysen, vårt politiske program og tidligere landsmøtedokument. Fremtidens politi PF er opptatt av politiets samfunnsoppdrag og at dette må være utgangspunktet når politiet skal forbedres. Viktige forutsetninger for endringsarbeidet er: Politiet er en samfunnsinstitusjon som i samarbeid med andre skal sikre demokratiet, forebygge kriminalitet, og styrke befolkningens trygghet. Kvaliteten på politiproduktet, politiets omdømme og tillit skapes i det direkte møtet mellom politi og publikum, innbefattet alle grupper i samfunnet. Det er de ansatte som hver dag møter publikum med sin kompetanse og adferd i ulike situasjoner som bidrar til å løse samfunnsoppdraget. Denne erkjennelsen er en viktig forutsetning for hvor den viktigste kompetansen bør være, hvordan og hvorfra politiet bør ledes, og hvordan politiet skal organiseres. Skal samfunnsoppdraget løses på en tilfredsstillende måte må politiet være lokalt forankret og ha en god hverdagsberedskap. Dette krever tilstedeværelse og tilgjengelighet der hvor befolkningen bor og oppholder seg. Disse verdiene står i motsats til politianalysen som i stor grad bygger på en tenkning rundt New Public Management (NPM). Dette innebærer et sterkt fokus på sakstall, antall henvendelser, avstand mellom enheter og andre elementer som det kan settes tall på. PF mener at det er vanskelig å beskrive trygghet, tillit og politiets mulighet til å løse sitt samfunnsoppdrag kun ut i fra det som kan telles. 2

3 PFs målbilde PF ønsker å bygge fremtidens politi på følgende målbilde: 1. Publikum må oppleve et politi som har høy bevissthet på forebygging. 2. Publikum må oppleve lav terskel for å komme i kontakt med politiet. 3. Publikum må treffe politiet når de tar kontakt. 4. Publikum må ha nærhet til politiet og kvalitet på tjenestene de ønsker utført. 5. Publikum må oppleve respons når de tilkaller politiet. Forutsetninger Politianalysen har et sterkt fokus på at det er strukturelle endringer som skal løse politiets utfordringer og skape et bedre politi. Det er ingen forskning eller erfaringer som understøtter politianalysens sterke strukturfokus. PF har valgt å ikke delta i en debatt om antall distrikt, fordi det blir en avsporing i forhold til de grunnleggende spørsmålene knyttet til hvordan politiet skal løse sitt samfunnsoppdrag. Avgjørende forutsetninger for å oppfylle PFs målbilde vil være lønns- og personalpolitikk som sikrer god rekruttering, god kompetanse og tar hensyn til de iboende kjennetegnene i politirollen god ledelse der oppgavene skal løses, og ledelse som har fokus på åpenhet, læring og utvikling i et samfunn som er i stadig endring. Hvis strukturen sentraliseres må konsekvensen være at ledelsen desentraliseres og at lokal ledelse får større autonomi og handlingsrom enn i dag. Politiets omdømme og tillit skapes i det ytterste ledd. Det betyr at kompetansen også må være der. utvikle nye målekriterier som vektlegger trygghet, forebygging og fravær av kriminalitet god hverdagsberedskap betyr at hele politiet er èn beredskapsorganisasjon beredskap er ikke en funksjon som angår noen få eller en avdeling i politiet. Nærhet, evne til samhandling og god etterforsking er en viktig del av politiets beredskap. lokal forankring ved at politiet samarbeider med lokale myndigheter, lag og organisasjoner. Dette må være et formalisert arbeid med fokus på forebygging. Politiets lokale tilstedeværelse i slike fora og nødvendige personifiserte samarbeidsrelasjoner er særdeles viktige for at et slikt samarbeid skal gi effekt. Veien videre mot PFs målbilde og de forutsetninger som er skissert for å nå målbildet, vil utfordre dagens kultur i politiet. Ledelse Styring og ledelse er begreper som i stor grad blir brukt ukritiske om hverandre i politiet. Styring handler i stor grad om administrasjon og forvaltning gjennom formaliserte rapporteringsrutiner, målekriterier og styringsparametere. Ledelse er personorientert og kjennetegnes ved direkte påvirkning gjennom dialog, og utøves gjennom verdier og kultur. Ledelse handler om å skape oppslutning om visjoner, mål og milepæler. I tillegg handler ledelse om å stimulere medarbeidernes innsatsvilje og samarbeid mot felles mål. PF mener politiet har behov for både styring og ledelse, men at det i politiet er for stort fokus på styring. I en etat der den enkelte ansattes adferd i så stor grad påvirker omdømme og resultat, må hovedfokuset, - spesielt når det skal gjennomføres store endringer, knyttes til ledelse. En forutsetning for at politiet skal lykkes er at ledelse utvikles og styrkes der oppgaven skal løses. Det blir spesielt viktig hvis det skjer store strukturelle endringer. Lokal ledelse og ledelse i det ytterste leddet må få økt handlingsrom og større ansvar for resultatoppnåelsen. I dag blir operasjonssentralene og de fellesoperative enhetene brukt til direkte styring av polititjenesten. Hvis det blir en reduksjon av antall politidistrikter eller en reduksjon av antall operasjonssentraler, er det helt nødvendig at operasjonssentralenes rolle og funksjon endres. PF mener at operasjonssentralene skal ha en koordinerende rolle. Internasjonale politistudier har vist at arbeidsrelatert stress i politiet primært er et resultat av ledelse og organisering, og i mindre grad en konsekvens av oppgaverelaterte faktorer. Det betyr at styring, 3

4 administrasjon, organisering, og graden av opplevd støtte er mer stressende enn mer spesifikke stressfaktorer som vold og trusler. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sitt notat 11/08 vilkår for oppgaveløsning i politiet sier at deres forskning viser at det operative politiet er mer misfornøyd med politiledelsen jo lengre unna den er organisatorisk plassert. Lederkompetanse Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet, og hovedfokuset skal være å forebygge kriminalitet. På tross av dette synes det som at det er erfaring og fagkompetanse fra det reaktive påtalemessige arbeidet som blir mest vektlagt i forbindelse med rekruttering av toppledere i politiet. PF mener at erfaring om og fra politiet skal vektlegges når det skal rekrutteres toppledere til norsk politi. Erfaring, kunnskap og kompetanse fra politifaget er uvurderlig. Formell lederutdanning er viktig, men kan ikke erstatte personlige egenskaper og relasjonell kompetanse. Politi påtale Dagens tosporede system gir en ekstra ledelsesutfordring. Riksadvokaten og resten av påtalemyndigheten har ingen direkte styring og ledelse over politiressursene, men påtalemyndighetens prioriteringer veier svært tungt. Systemet gir påtalemyndigheten stor innflytelse over prioriteringer på alle plan, samtidig som påtalemyndigheten ikke har ansvar for det totale politiproduktet, måloppnåelse og ressurs. På den ene siden oppfattes dagens system som positivt i og med at det skaper en nærhet mellom spesielt etterforsker og jurist i konkrete saker. På den andre siden medfører det tosporede systemet at det er samme myndighet som har den juridiske ledelsen av en etterforsking som skal kontrollere og vurdere den samme etterforskingen. PF mener dette kan være et rettssikkerhetsproblem. Det er en del av politiets samfunnsoppdrag å ivareta publikums rettssikkerhet. Kompetanse Kompetanse i alle ledd vil være avgjørende for at politiet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag. Skal politiet i fremtiden være en attraktiv arbeidsplass som evner å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft, vil det i stor grad handle om å tilby meningsfulle arbeidsoppgaver. Videre er det viktig med gode muligheter for vekst og utvikling for den enkelte. Samfunnet ønsker et politi som bidrar til trygghet og mindre kriminalitet. Behovet for økt kompetanse innenfor alle fagfelt vil øke i årene fremover. Kulturen i politiet har vært at utvikling og bruk av spesialkompetanse har skjedd gjennom opprettelse av spesialavdelinger, felles etterforskingsenheter og andre ordninger som i stor grad er knyttet til der politimesteren er stasjonert. En omfattende strukturendring må medføre en endring i måten politiet utvikler og benytter kompetanse. Ledelse, kvalitet og kompetanse i det ytterste leddet er avgjørende for at fremtidens politi skal bli bedre i stand til å ivareta samfunnsoppdraget. Behovet for samhandling og utvikling må skje på en annen måte enn å samle kompetansen i egne avdelinger der politimesteren er stasjonert. 4

5 Krav til omstillingsprosessen En avgjørende forutsetning for at politiet skal lykkes er at det er samsvar mellom krav og forventninger samfunnet har til politiet, og de rammevilkår politiet til enhver tid får stilt til disposisjon. Det er de ansatte i politiet og dermed medlemmene i PF som bidrar til å skape tryggheten samfunnet er avhengig av. Samfunnet har krav på et politi som bidrar til økt trygghet og forebygger kriminalitet. Politiet er derfor avhengig av trygge, kompetente og engasjerte medarbeidere. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår, og et profesjonelt og kompetent politi som løser sine oppgaver på en god måte. Omstillingsprosesser er krevende. En forutsetning for å lykkes er at de som skal lede prosessene har den kompetansen og de personlige egenskapene som trengs for å gjennomføre komplekse omstillingsprosesser. Det er forhandlet frem en omstillingsavtale. Hovedpoenget i avtalen er at de som blir berørt av omstillingen skal ivaretas på en god måte, og i henhold til gode intensjoner og målsetninger. Det avgjørende vil være at de gode intensjonene og målsettingene blir fulgt opp i praksis. Hvordan de berørte blir behandlet og hvordan endringsprosessen gjennomføres, vil ha betydning for politiets omdømme, både internt og i samfunnet for øvrig. PF har en forventning om det stilles omstillingsmidler til rådighet som gjør det mulig å gjennomføre endringene, og at tillitsvalgte og ansatte blir involvert, og har reell medbestemmelse i utviklingen av norsk politi. Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. PF sin viktigste oppgave i omstillingsprosessen er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 2. PF skal bidra til sunne omstillingsprosesser som ivaretar kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og som ivaretar virksomheten og medarbeidernes behov. 3. Fremtidige strukturelle endringer må komme som et resultat av gode lokale prosesser med tid og mulighet for involvering. 4. PF legger til grunn at det settes av tilstrekkelige midler til endring og omstillingsarbeid. 5. PF mener at fremtidens politi skal kjennetegnes av forebygging, lokal forankring og god hverdagsberedskap at ledelse og kompetanse finnes i det ytterste leddet, der politiproduktet skapes å være desentralisert og integrert i lokalsamfunnene å ha en lokal ledelse som kan forplikte politiet ovenfor lokale samarbeidspartnere å ha felles målsetning og retning. Likevel må aktivitetene som skal skape resultatene som er vedtatt være forskjellige ut i fra situasjonen der oppgavene skal løses. 5

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten Foto: Politiforum Heading 2 Politidirektoratet 2009 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Strand,

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Grunnleggende verdier, moral og etikk

Grunnleggende verdier, moral og etikk KRIPOS UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM Grunnleggende verdier, moral og etikk - En innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Foto: Politiforum Innhold Forord

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer