Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009"

Transkript

1 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! Hva me ner de po li tis ke par tiene om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter? Sent rale fag per so ner spør. Sva re ne kan gi deg et bed re bestlutningsgrunnlag når du går til valg ur nen. Tekst: Nina Strand og Arne Olav L. Ha ge berg Foto: Arne Olav L. Ha ge berg VALGSAK: SKO LE Jogeir Sognnæs Le der for PPT i Fjell kom mu ne og sen tral sty re med lem i Psy ko log for en in gen Hvor dan vil ditt par ti støt te sko le ne og læ rer ne med å frem me ele ve nes psy kis ke hel se? Sko len er en fan tas tisk are na for å frem me bar nas psy kis ke hel se og for å beskyt te sår ba re barn mot psy kis ke pro blemer, sier Sogn næs. Her er de sto re de ler av da gen hele uka i fle re år, sam men med fag ut dan ne de voksne som ser dem både i lek og i læ ring. Med gode støtte sys te mer kan læ rer ne få nyt tig og nød ven dig hjelp i ar bei det med å ska pe et hel se frem men de læ rings mil jø. En av for ut set nin ge ne for læ ring er at man tri ves og har gode re la sjo ner til medele ver og til læ rer ne, det er grun dig do kumen tert. Det te må vi ta kon se kven se ne av, og gjø re job ben med å leg ge til ret te for eleve nes psy kis ke vel væ re, un der stre ker han. Jogeir Sogn næs har job bet i Pe da go giskpsy ko lo gisk tje nes te (PPT) si den 1992, de sis te 12 åre ne som le der. Han ser at sko lens pri mæ re støt te sy stem PPT blir sta dig mer pe da go gisk ori en tert. Nå svek kes vek 674 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g [[<Si d e r>]]

2 Magasinet Reportasje ten på den men ta le hel sen, iføl ge psy ko logen. Det te er en uhel dig ut vik ling. Mob bepro ble me ne vi ser oss at sko len i vers te fall kan være ska de lig for barn. I ste det for å lage hel se til bud for å re pa re re ska de ne bør vi gi sko len res sur ser og kom pe tan se til å fore byg ge pro ble mer, men al ler vik tigst: til å ut vik le god psy kisk hel se. Sogn næs me ner po li ti ker ne bør rus te opp sko le nes re el le sat sing på ele ve nes lærings mil jø. Da må det stil les kla re krav til kom pe tan se og res sur ser som trengs for at sko le ne skal gjø re det te ar bei det. Sko le ne må få et støt te sy stem med både kunn skap og ka pa si tet som kan hjel pe til med im ple men te ring av pro gram mer og me to der som har do ku men tert ef fekt. PARTILEDERNE SVARER Hel ga Pe der sen, Ar bei der par ti et Siv Jen sen, Fremskrittspartiet FrP vil styr ke skole helse tje nes ten. Et viktig elem ent i det te er å iverk set te til tak som øker kom pe tan sen knyt tet til psy kiat riske og rus re la ter te pro ble mer blant ele vene. FrP øns ker vi de re å øre mer ke mid ler til psy kia tri en, og vi de re fø re opp trap pin gen på det te fel tet. Skole helse tje nes ten er et vik tig lav terskel tilbud og har en vik tig rol le i det fore byg gen de hel se ar bei det. Til tross for styr kin gen gjen nom Opp trap pings planen for psy kisk hel se mang ler det fort satt ka pa si tet på det te om rå det. Erna Sol berg, Høy re Dag finn Høy brå ten, Kris te lig Fol ke par tii Det er vel dig vik tig at pro ble mer opp dages tid lig, før de vok ser seg enda stør re. Tilstrek ke lig læ rer tett het i sko len, slik at læ reren får mer tid med den en kelte elev er vesent lig. Vi sy nes det er mye vik ti ge re enn leng re sko le dag. Vi tror også at vi må få flere yr kes grup per inn i sko len. Læ rer ne bør gjø re det de er best på, nem lig å un der vi se. I sko len, som fel les are na for alle barn, kommer barn med man ge og sam men sat te utford rin ger. Ut vi det sko le hel se tje nes te og yr kes grup per som so sio no mer, psy ko lo ger og and re inn i sko le hver da gen kan være vik tig både for å opp da ge og hjel pe med løs nin ger så tid lig som råd. Liv Sig ne Na var se te, Sen ter par ti et Vi må fore byg ge mer og re pa re re mind re. Det te kan spa re en kelt men nes ker for skader, og fel les ska pet for sto re kost na der. Bed re fore byg gen de ar beid på en rek ke om rå der er der for en rød tråd i Arbeiderpartiets par ti pro gram for Skolen har en vik tig opp ga ve i å fore byg ge helse ska der. Skole helse tje nes ten har en unik mu lig het til å fan ge opp tid li ge tegn på livsstils syk dom mer, rus pro ble mer el ler psy kisk syk dom. I dag har ikke den ne tje nes ten kapa si tet og res sur ser nok til å kun ne job be fore byg gen de og hel se frem men de. Ar beider par ti et går inn for at skole helse tje nes ten må bli et til gjen ge lig til bud for alle ele ver fra bar ne sko le trin net opp til vi de re gå en de sko le. Det må set tes na sjo nale stan dar der i for hold til ut bre delse og inn hold, og sko lene må ha til gang på psy kisk hel se per so nell. In for ma sjons ar bei det om psy kisk hel se er vik tig for å ska pe stør re åpen het og fær re tabu er rundt psy kisk hel se, og re du se re ters ke len for å opp sø ke hjelp. Høy re me ner at det fore byg gen de hel se ar bei det må styrkes, også in for ma sjon om psy kisk hel se i sko len. Vi har sett fle re gode pro sjek ter der sko len og de fri vil li ge or ga ni sa sjo ne ne samarbei der. Høy re vil fort satt være en på driver for an ti mob be ar bei det, som vi sat set mye på i vår re gje rings tid i for ri ge peri ode. Vi har fo re slått å styr ke det psy kis ke hel sear bei det i sko le hel se tje nes te, PPT og hel sesta sjo ner, sær lig for barn som opp le ver en van ske lig livs situa sjon el ler har psy kis ke pro ble mer. Det te vil bi dra til at dis se bar na får en bed re livs situa sjon, og sam ti dig forebyg ge mer al vor li ge psy kis ke li del ser på sikt. Sko len er en fan tas tisk are na for å frem me bar nas psy kis ke hel se og for å be skyt te sår ba re barn mot psykiske problemer Jogeir Sognnæs Vi i Sen ter par ti et er overtydde om at grunn la get for ei god hel se blir lagt tidleg. Vi veit at ei stutt el ler avbroten ut dan ning er den ri si ko fak to ren som har mest å seie for hel se og livs kva li tet. Ei full ført ut danning gjev dei bes te moglegheitene for god øko no mi, god hel se og eit langt liv utan sjukdom. Vi vil at kvart einaste kom mu nesty re skal ha ein årleg de batt om hel se tilstan den til innbyggjarane, og om til tak som må setjast inn for å be tre hel sa. Då skal alle sektorar vere med. Kvar kom mu ne skal etter vår meining ha ein kom mu ne le ge som kan sam funns me di sin, ein fol ke hel se ko ordi na tor som in vol ve rer fri vil lig sek tor og eit hel se råd. I bar ne ha gen og i småskulen kan det tidleg bli oppdaga om born el ler familiar treng eks tra støt te. Og kva slags ungar som har gode ev ner på and re om rå der enn der dei ikkje strekk til. In gen born må få lov til å bli skuletaparar! I nokre kommunar må ein styrkje skulehelsetenesta for å pas se på tidsskrift for norsk psykologforening

3 Reportasje Magasinet det te. Dei fles te stadene er det nok med meir kunn skap og ein skjerpa sans for å opp da ge des se ungane som er der i den vanlege skulekvardagen. I nokre få til fel le trengst inn sats med spe si al ut dan ning. Kvar kom mu ne må avgjere kor stort inn sla get av sli ke spesialistar skal vere. Viktigast av alt er det å ha mot til å hand le. Vi trur på små einingar, fas te ram mer og fleire vaksne i skulen. Tor stein Dah le, Rødt I dag er det for lav læ rer tett het i sko len til at hvert en kelt barn kan bli fulgt opp på en skik ke lig måte. Det te svek ker ele ve nes lærings mil jø, og fø rer til at mob bing ikke blir tatt skik ke lig tak i. Rødt me ner sko le ne må sik res nok læ re re og res sur ser til å iverk sette til tak mot mob bing, og går inn for klas sestør rel ser på mak si mum 20 ele ver per lærer. I til legg ar bei der Rødt for at alle sko ler skal være tilknytta en egen hel se søs ter, som har nært sam ar beid med psy ko log. Et av de mest ut bred te pro ble me ne blant barn og unge er over dre vent fo kus på kropp og i vers te fall spi se for styr rel ser. Rødt på Stor tinget vil ar bei de for en na sjonal til taks plan mot spi se for styr rel ser for å fore byg ge den ne ty pen psy kis ke li del ser. Kris tin Hal vor sen, So sia lis tisk Venst re par ti SV me ner at helsestasjons- og skole helsetje nes ten er det vik tig ste fore byg gen de og hel se frem men de til ta ket over for barn og ung dom. Gjen nom skole helse tje nes ten kan barn med uli ke pro ble mer fan ges opp på et tid lig tids punkt. Skole helse tje nes ten og hel se sta sjon for ung dom må der for bygges ut og styr kes. Det må leg ges økt vekt på tverr fag lig sam ar beid med eta ter som sko le, bar ne ha ge, PPT, hel se sta sjon, ute kontakt, fri tids klub ber og bar ne vern for å fange opp og hjel pe ut sat te barn så tid lig som mu lig. Sko len skal føl ge opp alle ele ver tett, og set te inn ras ke til tak over for de som sliter. Alle skal opp le ve mest ring gjen nom utford rin ger til pas set de res nivå. Det er avgjø ren de å ha fle re læ re re, og so si al fag lig kom pe tan se på alle ung doms sko ler. Lars Spon heim, Venst re Læ rer ne skal være gode le de re både i kraft av fag lig dyk tig het og evne til om sorg. Sko le le del sen må ha et ty de lig an svar for triv sel og læ rings mil jø, kamp mot mob bing og and re fak to rer som tru er bar nas psy kis ke hel se. Til bud til ele ver som tren ger hjelp, må være der ele vene er: på sko len. Venst re har der for i vårt al ter na ti ve stats bud sjett pri oritert 50 mil lio ner kro ner eks tra til å styr ke hel se søs ter tje nes ten og hel se sta sjo ner. Ikke alle ele ver som sli ter, tren ger hjelp i spe sia list hel se tje nes ten. Man ge ele ver sliter i pu ber te ten med både kropp og selvbil de, vi tren ger pro gram mer i sko len som er med på å gjø re unge mer ro bus te. Her må PPT spil le en ster ke re rol le. Læ rer ne har en unik mu lig het, og dermed et an svar, for å føl ge opp det so siale mil jø et i klas se ne og på sko len for øv rig. Tid lig inn gri pen mot ska de li ge kul tu rer og ak ti vi te ter er vik tig. Venst re har len ge vil let løf te læ rer yr ket gjen nom bed re læ rer ut danning, kom pe tan se he ving og å gjø re det mer at trak tivt å bli læ rer. Det vil gi bed re læ re re med na tur lig au to ri tet. Vi me ner det er en grunn leg gen de sam men heng mel lom gode kunn skaps re sul ta ter og et godt psyko sosialt mil jø i sko len. Beg ge de ler må vekt leg ges. Venst res vel ferds re form med stør re og mer ro bus te kom mu ner vil også ha be tydning for sko len og hel se ar bei det der. Man ge kom mu ner har alt for få res sur ser og for små kom pe tan se mil jø er. Bare en styr ket psy kisk hel se tje nes te i kom mu ne ne kan ha god nok kon takt med den en kelte sko le. Det psy kis ke hel se til bu det er selv føl ge lig del av pri mær hel se tje nes ten. VALGSAK: RUS Kari Los sius Kli nikk sjef ved Stif tel sen Ber gens kli nik ke ne Hvor man ge nye be hand lings plasser kan dere love per nye pub som får skjen ke be vil ling? Al ko hol er det van lig ste rus mid de let i Nor ge og al ko hol ska der en av våre al ler stør ste hel se po li tis ke ut ford rin ger. Rundt 90 pro sent av den voks ne be folk nin gen drik ker al ko hol. Av holds fol ket er i ferd med å dø ut bok sta ve lig talt. Kari Los sius, som har 25 års er fa ring fra rus fel tet, for tel ler om forsk ning som vi ser at jo høye re to tal kon sum i en po pu la sjon, des to fle re rus av hen gi ge, og jo mer en person drik ker, des to stør re er sjan sen for å utvik le både kort sik ti ge og lang sik ti ge fy sis ke, psy kis ke og so siale ska der. Når al ko hol for bru ket øker i en be folkning, øker an de len av de som drik ker vel dig mye. For ek sem pel vet vi at når to tal for bruket dob les, øker an de len av høy kon su menter fire gan ger, sier hun. In gen er vak si nert mot al ko hol av hengig het. Samtidig ram mer ruslidelser sjel den helt til fel dig. Ut vik ling av rus pro ble mer er både kom pli sert og so si alt urett fer dig, under stre ker kli nikk sje fen. Kari Los sius er opp tatt av de so siale konse kven se ne av en li be ral skjen ke be vil lingspo li tikk. Mar gi na le opp vekst vil kår, manglende ut dan nel se, ar beids le dig het og psy kiske pro ble mer er kjen te ri si ko fak to rer. Det te inne bæ rer at de som be ta ler den høy es te pri sen for da gens li be rale al ko hol po li tikk, er de som er mest sår ba re av oss alle. Et mi ni mums krav til an sten dig hel sepo li tikk bør være at be hand lings res sur ser øker i sam me takt som an tal let nye ved tatte skjen ke be vil lin ger og nye pol ut salg, mener Los sius. Ingen er vaksinert mot alkoholavhengighet Kari Lossius 676 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

4 Magasinet Reportasje PARTILEDERNE SVARER Hel ga Pe der sen, Ar bei der par ti et Siv Jen sen, Fremskrittspartiet Erna Sol berg, Høy re For hol det mel lom til gjen ge lig het og repa ra sjon i rus po li tik ken er kre ven de, og jeg tror ikke det fin nes noe fa sit svar her. Re gjerin gen me ner imid ler tid at da gens skjen kebe stem mel ser har vært for li be rale, og ønsker der for å stram me inn slik at kom mu nene ikke kan til la te skjen ke ste de ne å hol de åpent len ger enn til kl Samtidig har vi for in ne væ ren de år økt be vilg nin ge ne til de re gio na le helse fore ta kene slik at de kan ha fle re be hand lings plas ser in nen for rusom sor gen. FrP er opp tatt av at be hand lings ka pa si teten knyt tet til rus be hand ling økes be ty delig. Vi har i vårt al ter na ti ve stats bud sjett økt inn sat sen på det te om rå det. FrP vil like stil le pri va te og offent lige in sti tu sjo ner, og at pen gene skal føl ge bru ke ren til den in sti tu sjo nen som be nyt tes. Det er for øv rig po si tivt om en stør re del av al ko hol kon sumet skjer i kon trol ler te for mer på skjen keste der. La ve re pri ser og bed re til gjen ge lighet for lov li ge al ko hol va rer vil re du se re smug ling og il le gal skjen king. Høy re er kjen ner at al ko hol po li tik ken krever en av vei ning mel lom hen sy net til enkelt men nes kers fri het un der an svar på den ene si den, og be ho vet for å be gren se al kohol re la ter te ska der på den and re. De konkre te av vei nin ge ne må gjø res av fol ke valg te i kom mu ne ne, som kjen ner sitt nær mil jø godt. Det er po si tivt at Nor ge har det la veste al ko hol kon su met i Eu ro pa, men vi har fort satt ut ford rin ger med hel ge fyl la. I Høyres re gje rings tid trap pet vi opp inn sat sen for rus av hen gi ge be ty de lig, blant an net gjen nom økte be vilg nin ger til fle re be handlings plas ser og lav ters kel hel se til tak. Høyres hel se mi nis ter Ans gar Gab ri el sen var den før s te som in stru er te helse fore ta kene om å tidsskrift for norsk psykologforening

5 Reportasje Magasinet SV ar bei der for en re strik tiv al ko hol po litikk. Det te inne bæ rer tids be grens nin ger av åp nings- og skjen ke ti der og selv føl ge lig tilgjen ge lig het. Jeg er enig med Los sius i at det er de mest sår ba re som må be ta le prisen for en li be ral al ko hol po li tikk. SV vil fore slå en ti årig for plik ten de opp trap pingsplan for rus fel tet, slik det nå er gjen nomført for psy kisk helse vern. Pla nen må in nebæ re øre mer ke de mid ler til rus fel tet både i kom mu ne ne og i de re gio na le helse fore takene. I lø pet av nes te stor tings pe ri ode skal be hand lings kø ene fjer nes ved at ek si stesik re ster ke re vekst i rus be hand ling og psykisk helse vern enn i so ma tikk. Vi har vi dere ført den ne sat sin gen, og fo re slått å øke be vilg nin ge ne til fle re plas ser for rus behand ling i våre al ter na ti ve bud sjett. Vi har også gått inn for at sta ten må dek ke be handling i pri va te kli nik ker med le dig ka pa si tet. Dag finn Høy brå ten, Kris te lig Fol ke par tii Godt re to risk spørs mål, selv om sva ret nep pe er å lage noen for mel der be handlings plas ser føl ger skjen ke be vil lin ge ne. Sam men hen gen er imid ler tid åpen bar, og KrF vil der for fort set te å føre en re strik tiv al ko hol po li tikk, der pris og til gjen ge lig het, de to ele men te ne som har størst virk ning på for bru ket, bru kes ak tivt. Lov ver ket må end res slik at skjen ke ti de ne må kor tes ned til kl 02.00, og brudd på skjen ke be stemmel se ne slås hardt ned på. Vi tren ger en for plik ten de, kon kret og for ut sig bar opptrap pings plan for rus om sor gen etter mønster av psy kia tri pla nen, slik at alle rus av hengi ge er sik ret et til bud om be hand ling innen 30 da ger. Offent lige og pri va te ide el le in sti tu sjo ner i rus om sor gen bør li ke stil les. Det er vik tig at det fin nes et mang fold av tilbod, og det er ikke noe mål i seg selv at alt skal skje i regi av det offent lige. Liv Sig ne Na var se te, Sen ter par ti et Sen ter par ti et har som mål å mins ke al kohol for bru ket. Høge av gif ter og kon trol lert til gang er dei bes te virkemidla. Vi veit at stør re til gang gjev auka for bruk. Auka forbruk gjev meir mis bruk, meir vald og krimi na li tet, og enda fleire born får kvardagen pre ga av at vaksne drikk for mykje. Po li tiet og sjukehusa må bru ke sta dig meir av sin ka pa si tet til å ryd de opp og re pa re re. Eg er helt samd i Los sius sin om ta le av stoda. Eg mei ner det er skil nad på ef fek ten av å opne polutsal og skjenkestader. Sen terpar ti et mei ner det er ein for del at vin og bren ne vin blir om sett der det er god kontroll for å unn gå il le gal han del. Eg er glad for at Regjeringa no vil innskren ke skjen ke ti da med ein time frå tre til to om nat ta. Vi vil ha strengare kon troll med skjen ke sta de ne og strengare reaksjonar ved brot på reglane. Ut over det te må vi auke inn sat sen på førebygging av al ko holmis bruk særleg retta mot ung dom. Senter par ti et har in gen planar om å inn fø re ei bind ing mel lom ta let på skjenkestader og ta let på behandlingsplassar. Alle som treng hel se hjelp, skal få det. Tor stein Dah le, Rødt Rødt er for en re strik tiv skjen ke po li tikk, og vil ar bei de for å be gren se til gan gen til al ko hol i sam fun net. Samtidig vil Rødt styr ke og ut vi de be hand lings til bu det i psykia tri en, og en ven te lis te ga ran ti på fire uker for voks ne og to uker for barn og unge. Kris tin Hal vor sen, So sia lis tisk Venst repar ti ren de til bud ut nyt tes og nye be hand lingsplas ser opp ret tes med øre mer ke de mid ler. Alle med rus pro ble mer må få et raskt tilbud om av rus ning, be hand ling uten opphold, samt opp føl ging og re ha bi li te ring. Lars Spon heim, Venst re Rus om sorg står svært høyt på Venst res pri ori te rings lis te, og vi har hvert enes te år be vil get mer og fo re slått bed re løs nin ger på det te fel tet. Vi vil be kjem pe rus av hen gighe ten, ikke den rus av hen gi ge. Det er vik tig å hjel pe rus av hen gi ge på vei en til et rus fritt liv, sam ti dig som det fo ku se res på ska delind ring og smer te lind ring, spe sielt for de som er av hen gi ge av tun ge nar ko tis ke stoffer. Venst re kjem per for en stor so si al po litisk sat sing med et ut vi det til bud in nen for akuttavrusning og ga ran ti om be hand lingsplass in nen 24 ti mer etter akuttavrusning. Venst re vil også at fle re rus av hen gi ge som be går kri mi nel le hand lin ger, skal døm mes til be hand ling iste den for straff. Vi vil gjø re det let te re for pri va te ak tø rer å dri ve rusomsorgstilbud, un der stren ge kva li tets krav og uten at det kom mer i vei en for en offent lig rus om sorg som er langt bed re enn i dag. Venst re vil også ha mer fo kus på år sake ne til av hen gig het. Bed re psy kisk hel setil bud der folk bor, er vik tig også i den forbin del se. Når det gjel der al ko hol po li tik ken, vil Venst re opp rett hol de da gens av gifts ni vå, og at kom mu ne ne fort satt skal be stem me over be vil lin ger og skjen ke ti der. Kom mune ne kjen ner de lo ka le for hol de ne best, og skal fin ne de bes te løs nin ger sam men med sine inn byg ge re. 678 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

6 Magasinet Reportasje VALGSAK: MENNESKERETTIGHETER Karl El dar Evang Psy ko log spe sia list ved Po li kli nikk for spi se for styr rel ser, Oslo Uni ver si tets sy ke hus, av de ling Aker Me ner ditt par ti at alle men nes ker i Nor ge også pa pir lø se mi gran ter skal ha rett til van lig hel se hjelp? Pa pir lø se mi gran ter, det vil si mi gran ter uten lov lig opp hold, ut gjør en usyn lig helse kø i Nor ge. Iføl ge an slag fra Sta tis tisk sentral by rå kan det være per so ner, barn og voks ne. I dag har dis se bare rett til øyeblik ke lig hjelp fra spe sia list hel se tje nes ten. Men rett til hel se hjelp når en er syk, er en men nes ke ret tig het, og skal ikke av hen ge av le gal sta tus, på pe ker Evang. Det te er en svært sår bar grup pe. Mange er al vor lig trau ma ti sert fra sin bak grunn, og en utrygg og mar gi na li sert til væ rel se som pa pir løs er i seg selv en på kjen ning som kan gi psy kis ke pla ger. Som psy ko lo ger vet vi hvor vik tig det er å få tid lig hjelp for psy kis ke vans ker. Får en ikke be hand ling i tide, kan pro ble me ne ut vik le seg til å bli akut te og til og med dø de li ge, un der stre ker psy ko lo gen. Han me ner hel se hjelp til pa pir lø se er en prø ve stein på hvor dan sam fun net tar vare på mar gi na li ser te grup per. Nor ge har sterke hu ma ni tæ re tra di sjo ner, og enga sje rer seg i men nes ke ret tig he ter and re ste der i ver den. Nå står vi i fare for å smel le døra igjen for an men nes ker som li der i vårt eget land. Dis se men nes ke ne er her. Og i hel sepro fe sjo ne nes fag etikk er det helt grunnleg gen de å gi bi stand uten å skje le til hvem en per son er. Det er uhørt å hol de til ba ke hel se hjelp som et inn vand rings po li tisk virke mid del, un der stre ker psy ko lo gen. Lov giv nin gen bør åpne for at alle som be fin ner seg i lan det, kan få bi stand når de er syke, og hel se myn dig he te ne må få kla re sig na ler om at hel se hjelp skal gis også til pa pir lø se mi gran ter. Det te er per so ner uten tryg de ret tig he ter og med van ske lig øko nomi. Der for må det leg ges til ret te øko nomisk for at hel se ve se net kan gi hjelp. PARTILEDERNE SVARER Hel ga Pe der sen, Ar bei der par ti et Alle men nes ker som opp hol der seg i Norge, har rett til øye blik ke lig hjelp. Vi me ner per so ner som opp hol der seg her ulov lig, også bør få helt nød ven dig hel se hjelp ut over øyeblikklig hjelp. Når det gjel der barn, leg ger vi til grunn at bar ne kon ven sjo nen til sier at barn som opp hol der seg ulov lig i lan det, langt på vei har rett til hel se hjelp på lin je med and re barn, selv om det også her kan være noe usik kert hva Nor ges for pliktel ser etter kon ven sjo nen inne bæ rer. tidsskrift for norsk psykologforening

7 Reportasje Magasinet Helsehjelp til papirløse er en prøvestein på hvordan vi tar vare på marginaliserte grupper Siv Jen sen, Fremskrittspartiet Liv Sig ne Na var se te, Sen ter par ti et Kris tin Hal vor sen, So sia lis tisk Venst repar ti Alle som opp hol der seg i Nor ge, har rett til øye blik ke lig hjelp. Det er en plikt som på lig ger hel se ve se net å gi det te. Alle innvand re re, også pa pir lø se asyl sø ke re, vil få til gang til van lig hel se hjelp om de mel der seg og re gist re res. FrP er kri tisk til å ut vi det hel se til bu det til ulov li ge inn vand re re, si den det vil le gi ti me re ulov lig opp hold i lan det og for ster ke pro ble me ne med at asyl sø ke re røm mer fra asyl mot ta ke ne. Erna Sol berg, Høy re Alle som opp hol der seg i Nor ge, har krav på akutt hel se hjelp. Det vil imid ler tid være pro ble ma tisk der som den offent lige helsetjenes ten gir van li ge helse tje nes ter til perso ner som ikke re spek te rer nor ske myn dighe ters ved tak om å ven de til ba ke til hjemlan det. Fle re fri vil li ge orga ni sa sjo ner har etab lert til bud om hel se hjelp til il le ga le im mi gran ter, noe som må være in nen for ram men av or ga ni sa sjo nens selv rå de rett. Dag finn Høy brå ten, Kris te lig Fol ke par ti Eg er i prin sip pet heilt samd i det te. Men eg ynskjer ikkje at det skal kome sig nal om at dei som er her ulovleg, skal ha dei same rettane som dei som bur her, el ler dei som søkjer asyl el ler opphald i No reg. Ut frå det te mei ner eg at det skal vere eit krav at alle som ber om vanlege helsetenester, òg skal mel de seg som asylsøkjarar. Eg trur el les at vi har man ge fleire papirlause migrantar i No reg enn dei tala ein ope re rer med. Eg mei ner det er verdt å nemne at vi her til lands har man ge innbyggjarar med dårleg hel se og dårleg råd. I enkelte til fel le ventar dei for len ge før dei søkjer hjelp. Tor stein Dah le, Rødt Ja. Rødt vil av skaf fe asyl fengs le ne, og arbei der for at asyl sø ke re skal ha til gang til tilpassa helse tje nes ter. Kom pe tan sen på det te om rå det in nen for trau me- og kri sebe hand ling må styr kes i kom mu ne nes før s te lin je tje nes te. Alle men nes ker i Nor ge, også asyl sø ke re og flykt nin ger, skal ha rett til sam me gode hel se til bud. SV me ner at pa pir lø se skal ha rett til helse hjelp, på lik lin je med alle and re. Det te er vik tig både for å sik re hel sen for den enkelte, og for å be skyt te and re mot smit te, for ek sem pel ved tu ber ku lo se. Fle re har tatt til orde for at det å gi hel se hjelp til papir lø se inn vand re re er å le ga li se re ulov lig inn vand ring. Jeg me ner det ikke er til fel let. Det går an å ha to tan ker i ho det på en gang. Po li tiet må fort satt gjø re job ben sin med å sen de ut per so ner uten lov lig opp hold. Men leger, sy ke pleie re og an net hel se perso nell må også få lov til å gjø re job ben sin, nem lig å gi be hand ling og hel se hjelp til syke per so ner. Jeg de ler Evangs syn når han sier at det er uhørt å bru ke man gel på helsebistand som et inn vand rings po li tisk virke mid del. Lars Spon heim, Venst re Ja, det skal de ha rett til. Vi imø te ser en pre si se ring nå fra Hel se di rek to ra tet om akku rat det te. Ja, men nes ker i nød skal hjel pes, uav hengig av for ma li te ter. 680 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008 4: Etisk nemnd uten por te føl je 5: Dok tor gra den 6: Kon flikt i EPO 7: In no va sjons forsk ning som prak sis 10: En global ak tør å reg ne med 12: Ki nas nye øko no mi to ty per markeds øko nomi 15:

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer