Da ver den ras te sam men

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Da ver den ras te sam men"

Transkript

1 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev de i angst, men jeg fikk om sorg hos tan te Jo han ne og mo ren til min ven nin ne. AV GUNVOR B. SVENBERG Født i Oslo. Opp vokst sam me sted. Ut dan net cand. psychol, ved Uni ver - si te tet i Oslo i Spe sia list i kli nisk psy ko lo gi. Har for det mes te ar bei det med å or ga ni se re sorg- og selv hjelps grup per i As ker og Bæ rum, samt lagt til ret te for opp start av sorg grup per el lers i lan det. Før s te min ne fra kri gen: Jeg var fire år og had de fått duk ke vogn og duk ke til jul. Hun het Bri ta. Tan te Jo han ne had de la get ut styr til vog nen ak ku rat som i bar ne vog ner med blå og hvit mad rass, la ken, ho de pu te med pu te var med blon de trekk og dyne med dy ne trekk. Oppå dy nen lå en tynn rød silkedyne. Jeg var nede hos Lillevi sam men med and re barn og lek te med duk ker. Vi had de det still fer dig fint sam men. Lillevi var eld re en meg, så jeg hus ker den gode fø lel sen av å få lov til å være sam men med de sto re. Helt ale ne En for fer de lig lyd fyl te hele ver den. Fru de Lemos kom styr ten de ut, og jeg så at hun var vel dig redd. Hun tok alle de and re barna med inn i hu set og sa til meg: Gå hjem til mor, el lers blir hun redd for deg. Så lukket hun dø ren, og alle var bor te. In gen mennes ker noe sted. Det var to trap pe trinn opp fra ha ven til ve gen, og jeg strev de svært med å få med meg duk ke vog nen kun ne ikke gå fra Bri ta. I trap pen i pa nik ken stop per min net. Mor for tal te at hun løp ut for å lete etter meg og fant meg be visst løs på bak ken utenfor vårt eget gjer de. Fly alar mer har helt opp til i dag vært ube ha ge li ge for meg. Jeg lik te å vite når det skul le være øv el se. Nå re gistre rer jeg bare ube ha ge lig lyd i øret, men i man ge år var det en in tenst ube ha ge lig opp le vel se som satt i krop pen, og jeg svet tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

2 G. B. Svenberg: Da verden raste sammen Beretninger om krigsbarndom Ute sko var gum mi støv ler og bek søm sko sto re, klum pe te grei er. Vi skul le jo vok se i dem. Vi kjøp te ikke klær i bu tik ker. Far had de en fab rikk som la get iso lasjons mat ter til hus. Han had de opp fun net en sy ma skin som gjor de at mat te ne ble gode i bruk og let te å set te opp. For ret ningen gikk strå len de, men etter hvert re gistrer te han at det nes ten bare var na zis ter og de res ven ner som fort sat te å byg ge hus. Han had de lite lyst til å sel ge til dem og bestem te seg for å ned leg ge hele fa brik ken. Ga ra sjen ble om gjort til fjøs og låve. Vi fikk to kuer, Mar ta og Dag ros, en gris, mas se høner og ka ni ner og en katt som het Siri. I tillegg had de vi en geit i pen sjon. Hun het Tufsa. Ku ene fikk to kal ver. Far had de kjøpt et små bruk på Gro rud, og der had de vi beite rett for 2½ ku. Om som me ren gikk kuene der oppe, og vi kjør te opp og mel ket dem hver dag. De som had de solgt oss småbru ket, nek tet å flyt te ut. De had de meldt seg inn i na zi par ti et, og da kun ne ikke vi gjø re noe, så de bod de der hele kri gen uten å be ta le leie. De fles te mød rene var hjem me væ ren de. Fed rene var på jobb og kom van lig vis hjem etter klok ken fem. De var på en måte ganske usyn li ge. Mød rene var der, men jeg kan ikke hus ke at de gjor de noen sær lig hyg getet og skalv. Jeg må jo ha hørt den ly den man ge gan ger un der kri gen, men kan ikke hus ke at det ga så ster ke opp le vel ser da. Vi gikk ald ri i dek ning når alar men gikk. Vi lev de kan skje på en il lu sjon av at Berg Nord berg-om rå det i Vest re Aker var så langt unna krigs om rå det at vi ikke var i fare. Jeg hør te se ne re om mas se men nes ker som eva ku er te ut av byen, og mors fa mi lie, som bod de i Fred rik Stangs gate, eva ku er te opp til oss. Vi sto på ve ran da en og så på de sto re, sor te fly ene som fløy lavt over ho de ne våre. De sop te nes ten tre top pe ne. Men jeg husker ikke at vi var red de da. Den vel di ge redse len før s te gang var kan skje like mye redsel for å være helt ale ne i ver den, helt omgitt av den ly den. Det var ikke ett men nes ke å se, og duk ke vog nen satt fast og hind ret meg i å løpe hjem. En ny hver dag Lang somt for and ret ver den seg. De le ke ne som var der fra før, måt te tas vel dig godt vare på. In gen ting nytt var å få. Vi var ofte til dukkeklinikken i Pi le stre det for re pa ra sjon. Klær ble ar vet de pas set jo ikke all tid så godt ver ken i stør rel se el ler far ge. Ver re var det at vi måt te kjø pe sko i en slags brukt bu tikk eller byttesentral. Noen had de fis ke skinn, tror ikke jeg had de det. Men tre sko bruk te vi. li ge ting sam men med bar na sine. In gen ven tet noe slikt av dem. Vi var med på ak tivi te ter som de triv des med å gjø re, men det var ald ri noe som ble gjort for vår skyld bort sett fra fød sels da ger. Det var stor fest. Kvin ne liv Som yrkes ak tiv hele mitt voks ne liv har jeg av og til lurt på «hva gjor de de egent lig»? Alt hus arbeid tok leng re tid selv om de had de man ge hjel pe re. Jeg så ald ri at mor gjor de noe hjem me, bort sett fra å lage mat. Men det var all tid rent, ryd dig og vel stelt. Mor tok meg ald ri med i sitt ar beid lær te meg ikke noe hus arbeid el ler hånd ar beid. Hun var liv redd for at det skul le skje far noe, for di hun ikke had de ut dan nel se og noe yrke og føl te at hun ikke kun ne for sørge bar na sine ale ne. Selv om det ikke var van lig i vårt mil jø, puf fet hun på for at vi skul le gå på sko le og få en skik ke lig ut dannel se. Når ven ner og de res for eldre se ne re gikk i spinn over at jeg skul le ta ar tium og stu de re, var hun all tid der og støt tet. Jeg tror at noen mød re star tet kvin ne fri gjø ringen på sin still fer di ge og «usyn li ge» måte. De kut tet vår for bin del se til hus mor yr ket og gjor de det til et uten ke lig valg. Mød rene var på en måte like. De var run de på mid ten om de var tyk ke el ler tyn TRYGG I FARE: Gun vor Sven berg sam men med tan te Jo han ne, her på en tur til Te lemark som me ren Den om sorgs ful le tan ten ble svært vik tig for Gun vor etter at fa ren ble fengs let og mo ren for svant inn i sin egen sorg. Foto: Pri vat 22 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

3 Beretninger om krigsbarndom G. B. Svenberg: Da verden raste sammen ne. Had de en slags ko ne fa song. Mu lig det var klær ne. Det var i alle fall ikke noe ide al å være tynn. De var jo opp tatt av ut se en de og vak re klær, men kan skje ut val get var mind re. Ikke noe var tett sit ten de el ler i nær he ten av sexy. Når vi i dag ser re por tasjer i TV fra Hel las, Tyr kia el ler Syd-Ita lia, er det som of test man nen i hu set som inter vju es. I kor te glimt får vi se kona som står på kjøk ke net. De ser ut som mød rene fra min barn dom. De had de all tid god tid hus ker ikke at noen løp el ler for tet seg. Ve gen til og fra bu tik ken var dag lig sam tale are na. Jeg ha tet det og end te med å gå hjem ale ne. Hvert møte tok sik kert en time. De enes te mød rene som løp var de to yrkes kvin ne ne i ga ten, men de løp all tid og var tyn ne. De hør te på en måte ikke med i ve gens so siale liv. Fed rene hør te hel ler ikke hjem me. De kom tus len de i fem ti den og gikk inn i sin port og det var det. Mød rene var de sent rale, og de be stem te. Irak-kri gen vek ker min ner Da avi se ne be gyn te å skri ve om Sad dam Hus sein og hans ter ror vel de i Irak, pla get det meg ille. Jeg føl te at jeg kjen te den angsten og den utrygg he ten som be folk nin gen lev de i. Åsne Seier stad skrev om en ung lærer in ne som had de kom met med noen kritis ke be merk nin ger om klær ne til fru Hussein. Hun for svant og det mis hand le de li ket av hen ne ble slengt uten for fa mi li ens dør. Det had de ut vik let seg en an gi ver kul tur med krav om at alle anga alle, el lers ble de straf fet selv. Alt bren te seg inn i min hjer ne: Of fi se ren som had de unn latt å mel de en mann han had de vært i sel skap hos og hvor det var blitt for talt en Sad dam-vits. Den som ikke anga and re, ble tatt selv. Først ble of fi serens kone og barn tor tu rert i hjel for an øy nene hans, og der etter tok de of fi se ren selv. Den eld ste bro ren min var med i il legalt ar beid og var bor te, jeg vet ikke hvor len ge. Alt kun ne skje. Men nes ker vi kjen te, ble ar res tert, noen ble skutt, and re ble mishand let. Noen for svant, og in gen viss te om de had de kom met seg unna el ler var blitt tatt Le de ren for den il le ga le grup pen var lege, og han send te be skjed gjen nom en kol le ga på Ul le vål sy ke hus om at alt var bra. Mor møt te far i en tre en da han kom hjem og hun skul le for tel le den gode ny he ten. Hun fikk ikke sagt mer enn «Ul le vål sy ke hus» før far datt i gul vet med et brak. Da han kom til be visst het, tok det litt tid før han fat tet at det var et gle de lig bud skap. Han had de nem lig på hjem ve gen møtt en gam mel venn som had de vært på Ul le vål sy ke hus for å iden ti fi se re søn nen sin. Søn nen had de vært så mal trak tert at det enes te han kjen te ham på var klok ken. Utrygg he ten satt i krop pen Jeg kjen te igjen utrygg he ten som all tid lå der som et stort for kle som dek ket brys tet, ma gen og lå re ne. Jeg vet ikke hvor for en utrygg het og angst skul le kjen nes slik ut, men det gjor de den. Alt kun ne skje. Mennes ker vi kjen te, ble ar res tert, noen ble skutt, and re ble mis hand let. Noen for svant, og ingen viss te om de had de kom met seg unna el ler var blitt tatt. Ryk ter svir ret, men det var også man ge som for mid let vik tig in for masjon. Man måt te føl ge med for å vite hva som var hva, og det var vel ikke all tid så lett. En gang var det hus un der sø kel se hos oss, og mor el ler far la mer ke til at na zis te ne var spe sielt opp tatt av noe i et skap i gangen. Etter en stund gikk de med ufor ret tet sak. En el ler an nen sa noe om at det var da rart de var så opp tatt av det ska pet, og gikk for å se på det. Da vis te det seg at na zis te ne had de put tet il le ga le avi ser inn i ska pet. De ble selv føl ge lig brent. Etter en stund kom na zis te ne til ba ke og gikk di rek te bort til ska pet i gan gen. De let te og let te, men fant ikke noe og måt te gå en gang til. Utrygg he ten sit ter ikke i ho det, så det er van ske lig å hus ke den. Før Irak-kri gen vil le jeg ikke visst om den, men avis skri ve ri er om Sad dam Hus sein og hans søn ners herjin ger vek ket min ne ne til live i krop pen. Jeg var in tenst let tet da han ble tatt og sene re hen ret tet. Jeg føl te for døm mel sen av den hen ret tel sen som et enormt hyk le ri. In gen had de noen gang be kla get el ler fordømt at Quis ling og Rin nan ble hen ret tet. Vi i Nor ge had de alt så rett til å gjø re det, men ikke det fol ket som had de lidd un der Husseins ty ran ni i 30 år. Jeg føl te meg på kol li sjons kurs med hele det nor ske fol ket. Jeg har all tid vært imot døds straff og føl te det van ske lig da jeg hør te at Quis ling var KOM PLEKST: Gun vor Sven berg og mo ren. Mo ren kun ne ald ri til gi seg selv at hun hadde svik tet un der kri gen, men se ne re i li vet fikk mor og dat ter etter hvert et for hold som Svenbergs venn inner mis un te hen ne. Foto: Pri vat hen ret tet, selv om jeg var bare ca. 10 år. Sene re ble det kjent at det også var Rin nan og en hel del fle re. Det pas set dår lig med mitt bil de av Nor ge. Vi var gren se løst pat rio tis ke etter kri gen, opp tatt av at de som had de ofret seg for lan det, ikke skul le ha gjort det for gje ves. Ar res ta sjo ner Rett før jul i 1944 ble den eld ste bro ren min ar res tert sam men med man ge and re unge gut ter. Han kom seg unna, men vi viss te ikke hvor han var el ler om han var i sik ker het. En mor gen kom mor gen avi sen med en lang lis te med navn på unge gut ter som var blitt skutt som re pre sa lie for en tys ker som var blitt drept. Fle re av dem var fra strø ket rundt oss. To av dem var fra na bo la get. For eld rene til den ene bod de i nær heten, og vi kjen te dem godt. Bjørn het gutten, og var de res enes te sønn. Han lå i dekning i sko gen, men var ven tet hjem en kveld. Det ring te på dø ren, og en ung 16- årig gutt sa: Hvor er Bjørn, jeg må ha tak i ham. De er etter meg. For eld rene trod de det var en ung jøs sing på flukt og sa hvor han kun ne møte Bjørn. Det gjor de han også, men had de med seg en grup pe na zister. For eld rene sa at de føl te det var de res tidsskrift for norsk psykologforening

4 G. B. Svenberg: Da verden raste sammen Beretninger om krigsbarndom skyld at Bjørn var blitt tatt. At de had de ledet na zis te ne til ham. Mo ren for tal te at man nen en dag var gått for å hen te morgen avi sen. Hun hør te at han kom krab be ne opp trap pen, trod de at han had de fått et il le be fin nen de og var al vor lig syk. Men han var i sjokk. På før s te si den sto det at hans sønn var skutt sam men med en hel del andre unge gut ter. Vi fulg te for eld re nes in ten se sorg. Det ble sagt at den ble ho ved inn hol det i li vet deres. Det er vel like sann syn lig at om gi vel se ne ikke viss te nok om den in ten se smer ten og lang va ri ge sor gen som føl ger tap av barn. Det ble sagt at de had de la get al ter for ham i stu en. Der sto bil det av ham, bloms ter og et tent lys. I dag vet jeg at man ge for eldre som mis ter barn, gjør det te, uten at det har noe med å dyr ke sor gen. De res in ten se sorg symbo li ser te på en måte al les sorg over sine døde, og jeg fikk lø pen de alle de tal jer. Da far ble tatt Li vet vårt var nok pre get av utrygg het og knapp het på go der hele kri gen, men vir kelig he ten kom ikke helt til oss før i det sis te halv året. For noen år si den vis te NRK Fjern sy net en se rie som het Mens far var på Gri ni. Til min sto re for bløf fel se re ager te jeg helt vold somt på den. Jeg føl te meg helt syk og fant all tid på noe å gjø re på kjøk kenet når den gikk. Jeg holdt meg bare unna, men det mer ke lig ste kom da se ri en gikk i re pri se og jeg av en el ler an nen grunn ald ri viss te når den gikk. Jeg fikk helt angst for å set te på TV og snub le over den. På min ni års dag, med hu set fullt av unger, ble min far tatt som gis sel for min bror. Egent lig vil le de ta to unge gut ter, min yngste bror og en venn av ham som til fel dig vis var inn om, men far spur te om de vil le ta ham iste den. Jeg hus ker vel dig lite, har forsøkt mye for å få tak i opp le vel sen, men den er bor te. Det jeg hus ker, er en in tens, øre dø ven de still het, og at uten for den stillhe ten var det noe vel dig tru en de. Det er mu lig at det er helt re elt at jeg ikke kan hus ke noe, for di jeg be svim te. Det jeg husker, er en enormt stor hvit dør og at jeg lå på en di van og ble trøs tet av Bjørg, en av de sto re pi ke ne i ve gen. Jeg hus ker også at mor og min søs ter Hjør dis trøs tet gjes te ne i selska pet og skul le føl ge dem hjem for at de ikke skul le være red de. Jeg tenk te: Men jeg da, er det in gen som skal trøs te meg? På ett el ler an net vis fikk jeg det for meg at jeg måt te ha gjort el ler sagt noe galt. Jeg har vært mer ke lig redd for å spør re gjes te ne som var der, om hva de hus ker, men etter hvert gjor de jeg noen for søk. Da fikk jeg for talt at far had de stått i gan gen med et ge vær i ma gen. Mor had de sit tet på kjøk ke net og smurt smør brød til oss og ble for hørt av en tys ker som ret tet en pis tol mot ho det hen nes. Hun had de en li ten gutt på fan get. Tys ke ren had de ban net og skreket fælt mens han for hør te hen ne. Plut se lig sa gut ten: Fy, det er stygt å ban ne! Tys keren had de end ret seg helt og sagt stil le: Det er sant det, gut ten min. Jeg har en li ten sønn i Tysk land. Han vend te seg til de andre: Kom, vi går, her er det ikke noe å hente. Men de unge nor ske nazistguttene vil le ikke gi seg så fort. De vil le i alle fall ar res tere de to unge gut te ne på 19 år. Fa ren til han som var på be søk, satt i kon sen tra sjons leir i Tysk land, og bro ren hans var «på skau en», in gen viss te hvor han var. Far tenk te på fru Larson og på at de to unge gut te ne var unge og sår ba re, så han spur te om de kun ne ta ham i ste det, og slik ble det. Mis tet mor Ver den ras te sam men for oss. Det gikk lang tid, og in gen viss te hvor far var. Slikt ble det ikke gitt be skjed om. Mor gikk fra sted til sted og spur te, og fikk til slutt spo ret ham opp. Jeg tror han først kom til Vic to ria terras se, så til Gri ni og til slutt til Berg leir ved Tøns berg. Han satt inne til kri gens slutt. Hva skul le vi leve av? Vi had de fjøs i ga rasjen og små bruk på Gro rud. Der var mes tepar ten av fô ret, men in gen i fami lien had de ser ti fi kat. Vi kun ne ikke få hen tet det. Vi had de bei te rett, så ku ene kun ne gått ute om vå ren og som me ren, men in gen kun ne kjø re oss dit for å mel ke. Mor var plut se lig ale ne om ar bei det med fjøs stel let. Jeg vet ikke hvor mye de to søsk ne ne mine hjalp til. Jeg gjor de i alle fall ikke noe, bort sett fra å pas se gei ta. Mor lev de i angst for de to som var bor te, og had de alt for mye å gjø re. Jeg kjen ner ingen som har opp levd så man ge tap i li vet som hun: Tre søs ken døde da hun var år, mo ren døde da hun var 14, fa ren gif tet seg igjen nok så raskt for å få mor til sine tre min ste, og ste mo ren vil le ikke vite av de to sto re jen te ne, som vel da var 14 og 16 år. De ble re gel rett kas tet ut og fikk ta seg jobb i Åle sund. Rett etter at hun gif tet seg, døde en søs ter på 15 år av hjer ne hin ne be ten nel se, og noen år etter en an nen lil le søs ter på 23 år. Hun had de kjem pet en in tens kamp for å red de søs te ren, tok hen ne hjem til seg i hoved sta den og opp søk te alle de leger hun kun ne ten ke seg. Til in gen nyt te. Hun døde også. Så døde hen nes far og svi ger for eld re. Mor selv ble syk, og da hun var på sam me al der som mo ren var da hun døde, ble hun gra vid med meg. Hun var svært syk un der hele svan ger ska pet og fikk bar sel fe ber etter fød se len. In gen trod de hun skul le over le ve, og det tok man ge år før hun ble helt frisk igjen. Nå ble det rett og slett for mye for hen ne. Jeg vet ikke helt hva som skjed de, om hun had de et ner ve sam men brudd el ler om hele ver den falt sam men for hen ne, men jeg had de plut se lig in gen mor mer. Mor var ikke til å kjen ne igjen. Jeg ble redd hen ne. Ofte når jeg kom fra sko len, var dø ren låst. Da viss te jeg at hun var inne, men hun lås te ikke opp. Det var en vel kjent hem me lig het at nøk ke len vår hang i kjel ler trap pen når det ikke var noen hjemme, men det var in gen nøk kel der. Fami lien gikk i opp løs ning. Det var ikke noe hjelp å få av de to sto re søsk ne ne mine hel ler. Etter hvert gikk jeg ikke hjem fra sko len mer, men ble med Peg gy hjem. Vel sig ne de fru Ro din Peggys mor. Hun ble min red ning. Blid, snill og roms lig tok hun imot meg uten å spør re om noe. Tan te Jo han ne var også en god støt te. Jeg var mye hos hen ne og var med på som mer fe rie. Vok sen ver de nen for svant Det som var mest skrem men de med krigen, var at trygg he ten ved vok sen ver de nen ble bor te. Jeg var svært knyt tet til far og min eld ste bror. Far had de en spe siell oppfat ning av barn. Han var hel lig over be vist om at når de gjor de noe galt, var det for di de ikke viss te bed re. In for ma sjon og ikke straff var det som skul le til. For ek sem pel had de jeg en gang da jeg var 3 4 år klat ret opp i top pen av en bjerk som var langt høye re enn et toetasjers hus. En dame som lå og sol te seg på ve ran da en i 2. eta sje, hør te plut se lig en li ten stem me langt over seg som sa «hei, hei». Hun sprang ned og mor og hele ve gens mam ma er sam let seg i bestyr tel se. Da far kom hjem, fikk han vel beskjed om å stram me opp den umu li ge ungen. Han satt i sto len sin og jeg sto for an. Han sa Klat ret du vir ke lig helt opp i toppen av det sto re tre et? Jeg kun ne jo ikke 24 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

5 Beretninger om krigsbarndom G. B. Svenberg: Da verden raste sammen KLAS SE MIL JØ: Frø ken Sko gen (til venst re i tred je rad), var vel dig opp merk som på om noen ble pla get. Hun snak ket i klas sen om at det ikke var bar nas skyld der som for eldre var na zis ter. Ar tik kel for fat te ren Gun vor Sven berg til venst re i før s te rad. Foto: Pri vat be nek te det. Ha flink pike det. Men du, ikke gjør det igjen, for mor blir så redd. Til and re gale ting jeg gjor de kun ne han si Næmen, tull un gen min da, hvor dan kunne du fin ne på noe så dumt? Og da syn tes jeg også at det var dumt. Slik ble vi på en måte sam arbeids part ne re. Far sjek ket ald ri ut at jeg gjor de som han sa, man han vek ket ikke mot stand og trass, så det var hel ler ikke nød ven dig. Det ga meg fø lel sen av å være en stor, for nuf tig og kom pe tent per son. Den trygg he ten for svant. Far og bro ren min var bor te, og mor fun ger te ikke. Jeg ble visst et van ske lig barn krang let med de and re i klas sen og var helt uta for, slut tet å gjø re lek ser. På det halv året ble jeg en an nen per son. Mor kun ne ald ri til gi seg selv at hun had de svik tet som mor. Jeg kunne gjer ne for stå hen ne og til gi, men det nytter ikke å til gi en per son som ikke vil til gi seg selv. Noen gan ger ble hun sint på meg og syn tes det var min feil, så fikk hun dår lig sam vit tig het for det, og da ble det jo enda ver re. Den må ten vi fikk det i gjen ge på igjen, var at jeg ble hen nes hjel per, lyt tet i ti me vis til hen nes vans ker, som hvor dan det var å mis te mo ren sin. Vi fikk etter hvert et for hold som ven nin ne ne mine mis un te oss. Jeg ble en god lyt ter. Umer ke lig for andret ver den seg. Til min sto re for und ring begyn te man ge voks ne å for tel le om sine proble mer til meg. Jeg føl te meg jo gan ske stolt og be æret, men svært for und ret. Ven ne ne be gyn te mer og mer og snak ke om sine vans ker og syn tes det hjalp dem. Jeg var ikke noen spe sielt snill per son og sa ald ri noe for å være snill, men var ær lig med det jeg men te. Men når men nes ker al li ke vel søk te hjelp hos meg, vil le jeg gjer ne set te det i sys tem og skaf fe meg en ut dan nel se som gjor de meg i stand til å gi ade kvat hjelp. Jeg be gyn te å stu de re psy ko lo gi. Det som all tid har in ter es sert meg, har vært nor mal re ak sjo ner på spe sielle kri ser. Far kom mer hjem Da fre den kom, satt Peg gy og jeg i kjøk kenvin du et hjem me hos hen ne. Med for undring så vi flag ge ne som ble heist rundt omkring. Jeg løp hjem over og møt te mor, som var på le ting etter meg. Gle den var enorm jeg tror ikke den er mu lig å be skri ve. Alle klem te hver andre og lo og gråt man løp rundt som i ek sta se. Det var te i man ge uker. Jeg tror bare man kan for stå gle den i lys av fø lel sen av fri gjø ring fra den knu gen de angsten og utrygg he ten. Vi la get et enormt bål på Dam plas sen av blen dings gar di ne ne og dan set rundt mens flam me ne for tær te dem. Så be gyn te fan ge ne å kom me hjem fra fan ge lei re ne. Jeg sto i te le fon kios ken på hjør net og let te etter ti ørin ger da mor kom lø pen de og sa at far var kom met hjem. Jeg hus ker at jeg løp hjem og ikke noe mer om det, men mor for tal te at jeg had de sjang let hele ve gen hjem og la get noen mer ke li ge ly der så hun had de gått bak meg og grått. Det jeg hus ker, var at jeg åp net dø ren og der sto en frem med mann. Jeg opp lev de at han had de for and ret seg mye. Den kjap pe, gla de fa ren min var blitt en stil le og bøyd mann. Jeg hus ker at jeg ble flå se te for å dek ke over for vir rin gen og skuf fel sen, og opp før te meg som om han var kom met hjem fra fe rie og skul le ha med ga ver. Se ne re for tal te han mor at det vers te for ham i fan ge lei ren var at de den før s te ti den had de sit tet i små bur, og at han hør te at men nes ker ble tor tu rert rundt ham. Sær lig had de det vært for fer de lig å høre kvin ner skri ke av smer te. Far had de be kym ret seg vel dig over hvor dan det gikk med oss. Han ble nok et mer al vor lig men nes ke og møt te mer mot gang etter kri gen. De som had de tjent seg rike på tys ke re og na zis ter un der kri gen, ble le den de på om rå det, og de som vil le inn på mar ke det igjen etter kri gen, fikk pro ble mer. Med broren min gikk det bra. Han rømte fra Bredtvedt hvor han satt fengslet, kom seg over til Sverige og deretter til England. Hadde han ikke rømt den dagen, ville han ha blitt skutt dagen etter. Skul le ikke døm me Det var mye men nes ke lig var me og om sorg fra læ rer ne un der og etter kri gen. Vår frøken Sko gen var opp rik tig glad i ele vene sine og vel dig opp merk som på om noen ble pla get. Hun snak ket om det i klas sen, for ek sem pel at det ikke var bar nas skyld at for eldre var na zis ter, og at vi and re ikke måt te være slem me mot dem. Selv om det var helt klart hvil ken side læ rer ne sto på, hjalp de barn av na zis ter etter kri gen. Noen barn bod de hos læ rer ne mens for eld rene var i feng sel. I den sam men hen gen had de jeg litt fri het, for alle var klar over hvor min fa mi lie sto og at vi had de lidd mye på grunn av kri gen. Det ga meg fri he ten til å være sam men med hvem jeg vil le, uan sett hvilken hold ning for eld rene had de hatt un der kri gen. And re barn tur te ikke det. Mine for eldre var også opp tatt av at vi ikke skul le døm me, og sa til oss at barn ald ri had de ansvar for det for eld rene had de gjort. tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 860 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 In ter vju Møte med en helt På fe rie med Zimbardo Han er man nen bak The Stan ford Pri son Experiment og best sel ge ren

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012)

Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012) Kranvriderne Tid li ge re ut gi vel ser av Karin Brunk Holmqvist: Potensgiverne (2009) Rapsgubbene (2010) Sirile gentlemen søkes (2011) Rosa elefanter (2012) Kaffe med mu sikk (2013) Høyt hen ger de og

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563

Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563 Fag ar tik kel Finn Skår de rud Pro fes sor dr.med., Høg sko len i Lil le ham mer Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563 Vi blir ikke oss selv

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75]

Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75] 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75] H. Hjo I 1942, da Hal dis Hjort var to år, ble hele fami lien hen nes tvangs sendt fra hjem met sitt i Oslo til

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Lek sjon 1 Hva he ter du?

Lek sjon 1 Hva he ter du? Ekstraoppgaver Lek sjon 1 Hva he ter du? 1 SPØRS MÅL OG SVAR Sett strek mel lom rik tig spørs mål og svar. Hva he ter han? Nei, han kom mer fra Po len. Hvor kom mer Su san fra? Hun he ter Urai. Hva he

Detaljer

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at Forord I farfars dødsbo, en liten hybelleilighet i Fredrik Meltzers gate, fant man in gen ting som kun ne be lyse hans liv. Ingen verdisaker, fotografier eller slikt som kun ne an ses å være kjæ re ei

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me Vi ten skap og psy ko lo gi Fag ar tik kel Tor kil Ber ge Dis trikts psy kiat risk sen ter Vin de ren, Dia kon hjem met sy ke hus Lars Deh li Pri vat prak sis, Oslo Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re.

Jeg ka n s kri v e et pos t kort. Jeg ka n les e et oppslag på data (n ettress urs). Jeg ka n spør re og sva re. Plan-1 Ukeplan eksempel Navn: C h r i s t o p h e r B r o w n Uke: 3 Emne: En van lig dag Ukeplan Ferdigheter Språkhandlinger Jeg kan Ja Delvis Nei Jeg ka n for stå klok ke s lett. Jeg ka n les e et oppslag

Detaljer

Co py right Vigmostad & Bjørke AS 2015

Co py right Vigmostad & Bjørke AS 2015 Off l ine anne holt Off l ine Co py right Vigmostad & Bjørke AS 2015 Gra fisk pro duk sjon: John Grieg AS, Bergen Om slags de sign: Terese Moe Leiner / Blæst Forfatterportrett: Jo Michael Pa pir: 80 g

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

ANNE HOLT OG EVEN HOLT. Sud den death

ANNE HOLT OG EVEN HOLT. Sud den death Sud den death ANNE HOLT OG EVEN HOLT Sud den death Co py right Vig mo stad & Bjør ke AS 2014 Gra fisk pro duk sjon: John Grieg AS, Ber gen Om slags de sign: Terese Moe Leiner, Blæst Design Om slags il

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

«Glokal» kommunikasjon og kultur:

«Glokal» kommunikasjon og kultur: 20 «Glokal» kommunikasjon og kultur: regionale forskjeller i forretningskultur i Norge Gil li an War ner-sø der holm er lek tor og fors ker ved In sti tutt for kom mu ni ka sjon, kul tur og språk ved Han

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! Hva me ner de po li tis ke par tiene om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter? Sent rale fag per so ner spør. Sva re

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer