book Page 5 Thursday, July 18, :22 PM. innhold. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold"

Transkript

1 book Page 5 Thursday, July 18, :22 PM Innhold del 1 Innføring i bedriftsøkonomi kapittel 1 Introduksjon Litt generelt om økonomi og økonomistyring God økonomistyring betyr god måloppnåelse Bedriftsøkonomiske spørsmål ses i et eierperspektiv Hvem driver økonomistyring? Usikkerhet i svarene Viktig å beherske fagterminologien Økonomistyring er noe langt mer enn bokføring Budsjettering en viktig del av ledelsesprosessen Finansregnskap, driftsregnskap og forskjellen mellom dem Regnskapets informasjonsoppgaver Regnskapets funksjoner Regnskapets målgrupper Finansregnskap og skatteregnskap Driftsregnskap Forskjellen mellom finans- og driftsregnskap Klassisk bedriftsøkonomi og balansert målstyring kapittel 2 Etablering, drift og avvikling av virksomhet Utmeisling av forretningsideen i en forretningsplan Valg mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre driftsformer Enkeltpersonforetak Aksjeselskap (AS eller ASA) Filial av utenlandsk selskap (NUF) Ansvarlig selskap (ANS eller DA) Viktige forhold mellom bedriften og myndigheter/samfunn Regnskapsplikt og/eller bokføringsplikt Revisjonsplikt Skatt Brønnøysundregistrene Merverdiavgift Arbeidsgiveravgift og skattetrekk Altinn Avvikling av virksomhet Salg av virksomhet Opphør Gjeldsforhandling, styrt avvikling og konkurs

2 book Page 6 Monday, July 22, :45 AM kapittel 3 Økonomistyring i perspektiv Målene må være klare Ulike faser i økonomistyringsprosessen Økonomistyring kan ikke gå av veien for upopulære avgjørelser Planlegging og kontroll skal øke motivasjonen Kontrollerbare/ikke-kontrollerbare faktorer og kostnader Incentiver et middel til måloppnåelse Det er viktig å vite hva ting koster Ansvarsregnskap og prestasjonsrapportering «Management by exception» Hvem trenger økonomistyringsinformasjon? Kostnaden med økonomistyringen må vurderes mot nytten Økonomi og etikk kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Renteregning Bruk av regneark, kalkulator og tabeller til renteregning m.m Sentrale begreper i finansmatematikken Fremtidsverdi (sluttverdi) av et enkelt beløp Fremtidsverdi (sluttverdi) av en annuitet Nåverdi av enkeltbeløp Nåverdi av en annuitet (fast årlig beløp i n år) Nåverdi av en evig annuitet Beregning av annuitet Prosjektanalyse fokuserer på inn- og utbetalinger, ikke på inntekter og kostnader Pengenes tidsverdi står sentralt Nåverdimetoden Nåverdiberegning i regneark Nåverdiberegning med finanskalkulator Beslutningsregler under nåverdimetoden Nåverdiprofil et nyttig redskap Nåverdimetoden brukt på gjensidig utelukkende prosjekter med ulik levetid Internrentemetoden Hvordan finne internrenten ved regning Lokalisere internrenten ved hjelp av nåverdiprofil Bruk av regneark for beregning av internrente Internrenteberegning på finanskalkulator Beslutningsregler under internrentemetoden Internrentemetodens fordeler og ulemper Tilbakebetalingsmetoden (paybackmetoden) Oppsummering av beslutningsreglene for de tre hovedmetodene Annuitetsmetoden Inflasjon, nominelle og reelle renter og verdier Kontantstrømberegning

3 book Page 7 Monday, July 22, :45 AM Skatt ved prosjektanalyse Kontantstrøm til totalkapitalen (totalkapitalmetoden) Kontantstrøm til egenkapitalen (egenkapitalmetoden) Relevante og irrelevante kontantstrømelementer Eksempel på kontantstrømberegning før og etter skatt Usikkerhet i kontantstrømmene følsomhetsanalyse Kapitalrasjonering Hvordan fastsettes avkastningskravet? Kapitalverdimodellen Markedsporteføljen Diversifiserbar risiko (usystematisk risiko) risiko man kan kvitte seg med Ikke-diversifiserbar risiko Beta (β) Beskrivelse av kapitalverdimodellen (KVM) Utskiftningskalkyler Optimalt tidspunkt for å bytte ut utstyr med nytt og bedre Optimal levetid for en engangsinvestering Optimalt utskiftningstidspunkt for en kjede av gjentatte, like investeringer Investeringsbudsjetter og etterkontroll Kvalitative faktorer i prosjektanalysen Prosjektanalyse i perspektiv kapittel 5 Kapitalbehov og finansiering Beregning av kapitalbehov Ulike kapitalkilder Egenkapital Lån og ulike kreditter, tilskudd Eksempel på dekning av kapitalbehovet Kostnader ved finansiering Grovregning av rentekostnaden Effektiv rente Fra korttidsrente til effektiv rente p.a Kontantrabatter og effektiv rente Kostnader ved kassekreditt Kostnader forbundet med egenkapital Serielån eller annuitetslån Hvordan finne terminbeløpet på en annuitet? kapittel 6 Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger Kostnader står sentralt ved beslutninger Bedriftene elsker kostnader Kostnadskutt er noe annet enn kostnadskontroll Kostnader begreper og klassifisering Kostnadsobjekt og kostnadssted Kostnadsarter

4 book Page 8 Thursday, July 18, :22 PM Direkte kostnader Indirekte kostnader Faste og variable kostnader Sprangvis faste kostnader og irreversible kostnader Kostnadsdiagrammer Aktivitetskostnader Marginalkostnader (grensekostnader og differanseenhetskostnader) Totalkostnader Relevant område kostnadsfunksjon Kostnadene kan grupperes i flere dimensjoner samtidig Kostnadsklassifisering rettet mot beslutninger Sunk costs Alternativkost Selvkost og totale variable kostnader (minimumskost/salgsmerkost) Standardkostnader Livstidskostnader Relevante kostnader Noen viktige kostnadsarter Lønnskostnader Materialkostnader og lagervurdering Avskrivninger og avskrivningsmetoder Diverse kostnadsarter Kalkulatoriske kostnader kapittel 7 Kostnadsfordeling Litt generelt om kostnadsfordeling Hva er formålet med kostnadsfordeling? Hvorfor inndeler man virksomheter i underenheter? Generelle prinsipper for kostnadsfordeling Kriterier for fordelingen Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling Kostnadsfordeling mellom kostnadssteder Rekkefølgen i kostnadsoverveltingen Generelle prinsipper for fordeling til andre avdelinger Den direkte metoden Tradisjonell kostnadsfordeling til produktene Avdelingsvise tilleggssatser kapittel 8 Kalkyler og kalkyleprinsipper Innledning Formålet med produktkalkyler Forkalkyler og etterkalkyler Ulike kalkyleprinsipper Ordrekalkyler og ordreregnskap Produktkalkyler og tilhørende prosessregnskap Divisjonskalkulasjon og ekvivalenskalkulasjon Tilleggskalkulasjon

5 book Page 9 Monday, July 22, :45 AM 8.3 Selvkostkalkyle Bidragskalkyle Kalkulasjon i varehandel Avanse Bruttofortjeneste Kalkulasjon i tjenesteyting kapittel 9 Analyser og beslutninger på kort sikt Hva skiller beslutninger på kort sikt fra de mer langsiktige? Generelt om beslutninger på kort sikt Bidragstankegang står sentralt Hva er relevant og irrelevant ved beslutninger på kort sikt? Bare fremtidige kostnader og inntekter er relevante i beslutningssammenheng Bare poster som er ulike, er beslutningsrelevante Man må se på virkningen av beslutningen på hele foretaket KRV-analyser Produktprioritering med en flaskehals Hva er laveste pris for en tilleggsordre når man har ledig kapasitet? Avvikling av et produkt Nedlegging av en del av virksomheten Produsere selv eller kjøpe fra andre? Lønnsomheten av en markedsføringskampanje og rabatt Kostnad-nytte-analyser Når bør man bruke kontantstrømmer fremfor inntekter og kostnader? kapittel 10 Nullpunktanalyser Beregning av nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin (risikomargin) Sikkerhetsgrad (risikograd) Nødvendig salg for å nå et gitt overskudd Nullpunktdiagrammer Enkel innplotting av salgsinntektskurven Inntegning av kostnadskurvene Ulike typer nullpunktdiagrammer Normale forutsetninger for KRV-analyser KRV-analyser i varehandel kapittel 11 Prisbeslutninger og markedstilpasning Markedsformer Prisbeslutninger Priselastisitet Inntektselastisitet Hvor stort kvantum skal tilbys til hvilken pris? Hvor stort kvantum skal tilbys når prisen er gitt? Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum når prisen er gitt Kvantumstilpasning når man står overfor en fallende etterspørselskurve

6 book Page 10 Monday, July 22, :45 AM Matematisk bestemmelse av optimaltkvantum ved fallende etterspørselskurve Pris og kvantumstilpasning ved prisdifferensiering Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum ved fallende etterspørselskurve og mulighet for prisdifferensiering Modellbasert prissetting avviker fra praktisk prissetting Praktisk prissetting Priser basert på selvkost Priser basert på variable kostnader Priskalkulasjon i varehandel «Target pricing» del 2 Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse kapittel 12 Finansregnskap en introduksjon Hva er regnskap? Hvorfor har man regnskap? Ulike regnskapstyper og hva de brukes til Litt om hovedrapportene Resultatoppstillingen Balanseoppstillingen Hva er en konto? Forskjellen på kostnad, utgift og utbetaling Bestemmelser om regnskapsføring og bokføring Regnskapsloven Regulering av bokføringen Regnskap i regneark Internasjonale regnskapsbestemmelser kapittel 13 Effekten av ulike transaksjoner på resultat og balanse Balanseligningen et fundament Salg til og betaling fra kunder Kontantsalg Salg på kreditt Kreditnota til kunde Varekjøp, vareforbruk og betaling til leverandører Varekjøp Kreditnota fra leverandør Registrering av vareforbruk Merverdiavgift Rabatter ved kjøp og salg Tap på fordringer Kunde- og leverandørspesifikasjon Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk Registrering av diverse poster

7 book Page 11 Thursday, July 18, :22 PM kapittel 14 Prinsipper og sentrale regler i finansregnskapet Litt om regnskapsprinsippene Transaksjonsprinsippet Opptjeningsprinsippet Sammenstillingsprinsippet Kombinerte transaksjoner Oppsummering av prinsippene Litt nærmere om periodiseringer Anleggsmidler i norsk finansregnskap Når skal et driftsmiddel balanseføres? Anskaffelseskost for varige driftsmidler Avskrivninger og avskrivningsmetoder Kjøp og salg av varige driftsmidler Plikt til nedskrivning, men ikke adgang til oppskrivning Omløpsmidler i norsk finansregnskap Hva er omløpsmidler? Verdivurderingsalternativer for omløpsmidler Varelager og vareforbruk i en handelsbedrift Verdivurdering av egentilvirkede varer Fordringer blant omløpsmidlene Verdivurdering av aksjer m.m Verdivurdering av poster i valuta Egenkapital Egenkapital i et aksjeselskap Regnskapsmessig og reell egenkapital Utbyttebegrensinger i aksjeselskaper Gjeld kapittel 15 Skatter, overskuddsdisponering og rapportering Skatter i regnskapet Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt Midlertidige forskjeller gir utsatt skatt Betalbare skatter i aksjeselskaper Overskuddsdisponering Bokføring i praksis og presentasjon av dataene Kontoer og kontoplan Debet og kredit trekontoteorien Det dobbelte bokholderis prinsipp Hva er saldo på en konto? Fra saldobalanse til resultat og balanseoppstilling Sammenhengen mellom resultat og balanse kapittel 16 Regnskapsanalyse Ulike trinn i nøkkeltallsanalysen Skjulte reserver Effekten av skjulte reserver

8 book Page 12 Thursday, July 18, :22 PM 16.3 Bruk av nøkkeltall Måling av lønnsomhet Overskuddsprosent og resultatmargin Driftsresultat i prosent av salgsinntekter (driftsmargin) Bruttofortjenesteprosent Totalrentabilitet Du Pont-modellen Avkastning på sysselsatt kapital Egenkapitalrentabilitet Brekkstangsformelen Analyse av likviditet Arbeidskapital i kroner Arbeidskapital i prosent av salgsinntekter Likviditetsgrad 1 og Kassekredittens utnyttelse Årsaker til dårlig likviditet Hvordan kan arbeidskapitalen påvirkes? Finansiering og soliditet Langsiktig finansiering er viktig Egenkapitalprosenten viser virksomhetens soliditet Selvfinansieringsevne Nøkkeltall for norske bedrifter Nøkkeltall for effektivitet på kapitalsiden Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig kredittid leverandører Lagerets omløpshastighet og gjennomsnittlig lagringstid varer Problemer med nøkkeltallsanalyser Kontantstrømanalyse del 3 Budsjettering kapittel 17 Delbudsjetter og resultatbudsjett Budsjettering en oversikt Hva er budsjett og budsjettering? Budsjettene er viktige for kontrollen Noen begreper knyttet til budsjett og budsjettprosess Hensikten med budsjettene Budsjett noe mer enn et årlig ritual og pliktløp Situasjonsanalyse bakgrunn for budsjettarbeidet Målsettinger i budsjettet Skal budsjettet være krevende å nå? Budsjett, ansvarsregnskap og menneskelige faktorer Et kritisk blikk på budsjetter og budsjettering Delbudsjettene Salgsbudsjettet Produksjonsbudsjettet og budsjett for lager av tilvirkede varer

9 book Page 13 Thursday, July 18, :22 PM Material- og varebudsjettet, inklusive lager, innkjøp og forbruk Budsjettet for direkte lønn Budsjetter for indirekte kostnader Personalbudsjettet Investeringsbudsjettet Finansbudsjettet og budsjett for avskrivninger Oppfølging av annen kapitalbinding Resultatbudsjettet Resultatbudsjettets plass Hovedtrekkene i resultatbudsjettet Sammenstilling av resultatbudsjettet i en produksjonsvirksomhet Resultatbudsjett i tjenesteytende virksomhet Resultatbudsjett i en ikke-kommersiell virksomhet Resultatbudsjett i en varehandelsvirksomhet Resultatbudsjettets plass i kontrollpyramiden Resultatbudsjettet må periodiseres og periodiseres riktig kapittel 18 Balansebudsjett og likvidbudsjett Balansebudsjettet Balansebudsjettets plass Nærmere om de ulike postene i balansebudsjettet Hva om budsjettert balanse ikke går opp? Eksempel på budsjettering av balansen Hvorfor utarbeides et balansebudsjett? Analyse av balansebudsjettet Balansebudsjettet kan utarbeides i to formater Ansvar for balansepostene Likvidbudsjettet (budsjettert kontantstrøm) Likvidbudsjettets plass Grovberegning av planenes likvideffekt Likvidbudsjett etter indirekte metode Likvidbudsjett etter direkte metode Hvilken periodelengde skal brukes i likvidbudsjetteringen? Hvordan kan likvidsituasjonen forbedres? Likvidbudsjett et eksempel Er likviditeten tilfredsstillende? Sammenhengen mellom de ulike budsjettene kapittel 19 Ord og uttrykk Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Stikkord

10 book Page 14 Thursday, July 18, :22 PM

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70.

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70. 490078.book Page 5 Thursday, July 23, 2009 10:57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv........................... 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter.............................. 11

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS Anders Bråthen Frank Henrik Ringen Hofseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Investeringsanalyse for Mint Renhold AS BTH9503 Bacheloroppgave økonomistyring og investeringsanalyse Innleveringsdato:

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer kap 12.fm Page 1 Monday, February 19, 2007 1:41 PM Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer en oversikt 1 M Å LSETNING Vite om forskjellene mellom års- og driftsregnskap Kjenne til hovedtrekkene

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Verdivurdering av KGS Systemer AS

Verdivurdering av KGS Systemer AS Verdivurdering av KGS Systemer AS av Monica Sørensen og Heidi Guttormsen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit

Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit Kapittel 2: Forutsetninger og verktøy 19 Produksjons- og finanskretsløp De økonomiske transaksjoner som skjer mellom bedriften og dens interessenter (for eksempel kunder og leverandører), kan vi analysere

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning økonomi og administrasjon Av: Maren Kristine Kolbeinsen, Odd Kjetil Helgesen

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene

Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene Vedlegg 1 Veiledende emnebeskrivelser for de obligatoriske emnene NRØA har vedtatt at følgende emnebeskrivelser bør være veiledende for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer