kapittel 12 Driftsgiring Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kapittel 12 Driftsgiring... 319 12.1 Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne... 325"

Transkript

1 Innhold innhold kapittel 1 Introduksjon Litt generelt om økonomi og økonomistyring God økonomistyring betyr god måloppnåelse Bedriftsøkonomiske spørsmål ses i et eierperspektiv Hvem driver økonomistyring? Usikkerhet i svarene Viktig å beherske fagterminologien Økonomistyring er noe annet enn bokføring Budsjettering en viktig del av ledelsesprosessen Finansregnskap, internregnskap og forskjellen mellom dem Noen grunnleggende forutsetninger og prinsipper for regnskap Regnskapets informasjonsoppgaver Regnskapets funksjoner Regnskapets målgrupper Finansregnskap Internregnskap Forskjellen mellom års- og internregnskap Klassisk bedriftsøkonomi og balansert målstyring kapittel 2 Økonomistyring i perspektiv Målene må være klare Ulike faser i økonomistyringsprosessen Økonomistyring kan ikke gå av veien for upopulære avgjørelser Planlegging og kontroll skal øke motivasjonen Kontrollerbare/ikke-kontrollerbare faktorer og kostnader Incentiver et middel til måloppnåelse Det er viktig å vite hva ting koster Ansvarsregnskap og prestasjonsrapportering «Management by exception» Hvem trenger økonomistyringsinformasjon? Kostnaden med økonomistyringen må vurderes mot nytten Økonomi og etikk kapittel 3 Kostnadsbegreper for kontroll og bedre beslutninger Kostnader står sentralt ved beslutninger Bedriftene elsker kostnader Kostnadskutt er noe annet enn kostnadskontroll Hva er forskjellen på kostnad og utgift? Kostnader begreper og klassifisering Kostnadsobjekt og kostnadssted

2 3.2.2 Kostnadsarter Direkte kostnader Indirekte kostnader Klassifisering av kostnader basert på deres oppførsel faste og variable kostnader Sprangvis faste kostnader og irreversible kostnader Kostnadsdiagrammer Aktivitetskostnader Marginalkostnader (grensekostnader og differanseenhetskostnader) Totalkostnader «Den teoretiske, matematiske modell for bedriftens kostnader» Relevant område i relasjon til kostnadsfunksjon og kostnadsdiagrammer Produktkostnad eller periodekostnad? Kostnader til salg, markedsføring og administrasjon Kostnadene kan grupperes i flere dimensjoner samtidig Periodens tilvirkningskostnader, solgte varers tilvirkningskost og solgte varers selvkost Kostnadsklassifisering rettet mot beslutninger Sunk costs Alternativkost Selvkost/bidrag Standardkostnader Livstidskostnader Relevante kostnader Noen viktige kostnadsarter Lønnskostnader Materialkostnader og lagervurdering Avskrivninger og avskrivningsmetoder Diverse kostnadsarter kapittel 4 Kalkulatoriske kostnader Kalkulatoriske renter Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatorisk eierlønn Kalkulatorisk husleie Kalkulatorisk tap på fordringer Kalkulatoriske garanti- og servicekostnader kapittel 5 Kostnadsfordeling Litt generelt om kostnadsfordeling Hva er formålet med kostnadsfordeling? Hvorfor inndeler man virksomheter i underenheter? Generelle prinsipper for kostnadsfordeling Kriterier for fordelingen Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling

3 5.5 Kostnadsfordeling mellom kostnadssteder Rekkefølgen i kostnadsoverveltingen Generelle prinsipper for fordeling til andre avdelinger Den direkte metoden mv Tradisjonell kostnadsfordeling til produktene Avdelingsvise tilleggssatser Aktivitetsbasert kostnadsfordeling (ABC) kapittel 6 Kalkulasjonsprinsipper Innledning Formålet med produktkalkyler Forkalkyler og etterkalkyler Ulike kalkyleprinsipper Ordrekalkyler og ordreregnskap Produktkalkyler og tilhørende prosessregnskap Divisjonskalkulasjon og ekvivalenskalkulasjon Tilleggskalkulasjon Selvkostkalkyle Bidragskalkyle Kalkyler basert på ABC (Activity Based Costing) Kostnadsdriveren hjertet i ABC Ulemper med ABC Et kalkyleeksempel ABC sammenlignet med tradisjonell kalkyle Kalkulasjon i varehandel Avanse Bruttofortjeneste Kalkulasjon i tjenesteyting kapittel 7 Ulike driftsregnskapsmodeller Innledning Hvorfor driftsregnskap? Ansvarsregnskap Noen sentrale begreper i driftsrapportering Driftsregnskap i varehandel Driftsregnskap etter selvkost- eller bidragsmetoden Bidragsmetoden Selvkostmetoden Begrensninger i bidragsmetoden Driftsregnskap basert på virkelig tilleggssatser Ordreregnskap basert på normalkalkulasjon (normalkostregnskap) Ordreregnskap etter bidragsmetoden Ordreregnskap etter selvkostmetoden Normalkostregnskap ved serietilvirkning Serieproduksjon normalkostregnskap etter bidragsmetoden Serieproduksjon normalkostregnskap etter selvkostmetoden Avviksanalyse ved normalkostregnskap

4 Avvik på direkte kostnader Avvik på indirekte faste kostnader Avvik på indirekte variable kostnader Salgsinntektsavvik og dekningsbidragsavvik Standardkostregnskap Standardkostregnskap etter bidragsmetoden Prosessregnskap Resultateffekt av beholdningsendringer Beholdningsendring materialer og handelsvarer Beholdningsendring tilvirkede varer Resultatrapportering og beholdningsendring tilvirkede varer Ulike resultatutslag ved selvkost- og bidragsmetoden kapittel 8 Analyser og beslutninger på kort sikt Hva skiller beslutninger på kort sikt fra de mer langsiktige? Generelt om beslutninger på kort sikt Bidragstankegang står sentralt Hva er relevant og irrelevant ved beslutninger på kort sikt? Bare fremtidige kostnader og inntekter er relevante i beslutningssammenheng Bare kostnader og inntekter som er ulike for alternativene, er relevante Man må se på virkningen av beslutningen på hele foretaket KRV-analyser Når bør man bruke kontantstrømmer fremfor kostnader og inntekter? kapittel 9 Nullpunktanalyser Beregning av nullpunktomsetning Sikkerhetsmargin (risikomargin) Sikkerhetsgrad (risikograd) Nødvendig omsetning for å nå en gitt fortjeneste Nullpunktdiagrammer Enkel innplotting av salgsinntektskurven Inntegning av kostnadskurvene Ulike typer nullpunktdiagrammer Normale forutsetninger for KRV-analyser KRV-analyser i varehandel kapittel 10 Produktvalg Produktvalg når det foreligger bare én flaskehals Produktvalg med flere flaskehalser Felles flaskehalser eller flaskehalser som bare gjelder ett produkt Praktisk løsning av produktvalgsproblemer med flere flaskehalser Matematisk løsning av produktvalgsproblemer Skyggepriser Produktvalgsproblem løst i regneark

5 kapittel 11 Spesielle beslutningsproblemer Hva er laveste pris for en tilleggsordre når man har ledig kapasitet? Nedlegging av en del av virksomheten Kjøpe av andre eller lage selv? Lønnsomheten av en markedsføringskampanje Kostnad nytte-analyser kapittel 12 Driftsgiring Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne kapittel 13 Prisbeslutninger og markedstilpasning Markedsformer Prisbeslutninger Priselastisitet Inntektselastisitet Hvor stort kvantum skal tilbys til hvilken pris? Hvor stort kvantum skal tilbys når prisen er gitt? Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum når prisen er gitt Kvantumstilpasning når man står overfor en fallende etterspørselskurve Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum ved fallende etterspørselskurve Pris og kvantumstilpasning ved prisdifferensiering Matematisk bestemmelse av optimalt kvantum ved fallende etterspørselskurve og mulighet for prisdifferensiering Modellbasert prissetting avviker fra praktisk prissetting Praktisk prissetting Priser basert på selvkost Priser basert på variable kostnader Priskalkulasjon i varehandel «Target pricing» kapittel 14 En kort innføring i finansregnskap Finansregnskapets hovedrapporter Litt om balansen Litt om resultatoppstillingen Sammenhengen mellom resultat og balanse Debet og kredit regnskapsførerens trylleformler Hva er en konto? Kontoplanen Det dobbelte bokholderis prinsipp Skal en post registreres til debet eller kredit? Regnskapsavslutningen

6 kapittel 15 Hva kan man lese ut av finansregnskapsrapportene? Ulike trinn i nøkkeltallsanalysen Skjulte reserver Effekten av skjulte reserver Bruk av nøkkeltall Måling av lønnsomhet Overskuddsprosent og resultatmargin Driftsresultat i prosent av salgsinntekter (driftsmargin) Bruttofortjenesteprosent Totalrentabilitet Du Pont-modellen Avkastning på sysselsatt kapital Egenkapitalrentabilitet Brekkstangsformelen Analyse av likviditet Arbeidskapital i kroner Arbeidskapital i prosent av salgsinntekter Likviditetsgrad 1 og Kassekredittens utnyttelse Årsaker til dårlig likviditet Hvordan kan arbeidskapitalen påvirkes? Finansiering og soliditet Langsiktig finansiering er viktig Egenkapitalprosenten viser virksomhetens soliditet Selvfinansieringsevne Nøkkeltall for norske bedrifter Nøkkeltall for effektivitet på kapitalsiden Gjennomsnittlig kredittid kunder Gjennomsnittlig kredittid leverandører Lagerets omløpshastighet og gjennomsnittlig lagringstid varer Problemer med nøkkeltallsanalyser Kontantstrømanalyse kapittel 16 Analyse av prosjekter Innledning Hva er det som gjør beslutninger på lang sikt spesielle Maksimering av eiernes rikdom er lønnsomhetskriteriet på lang sikt Pengenes tidsverdi og prosjektanalyse generelt Innledning Begreper i finansmatematikken Fremtidsverdi (forlengs renteregning) Nåverdi (baklengs renteregning) Investeringsanalyse i perspektiv Finansieringsprosjekter og investeringsprosjekter Gjensidig utelukkende eller uavhengige prosjekter

7 Litt om risiko og effekten av prosjektlønnsomhet Oppsummerende om investeringsanalyse De mest brukte metodene for analyse av prosjekter Paybackmetoden Nåverdimetoden Internrentemetoden Kort om annuitetsmetoden Oppsummering av hovedmetodene Følsomhetsanalyse Problemer med ulik levetid på prosjektene Kontantstrømberegningen alfa og omega i prosjektanalysen Behandling av risiko, inflasjon mv. i prosjektanalysene Inflasjon, nominell rente og realrente Usikkerhet i investeringskalkylene Ikke all risiko er uønsket Investeringsbudsjetter og etterkontroll Hvordan fastsettes avkastningskravet som skal benyttes i prosjektanalysen? Hvor dyrt er lån eller avbetalingskjøp? Grovregning av rentekostnaden Effektiv rente Fra korttidsrente til effektiv rente p.a Kostnader forbundet med egenkapital kapittel 17 Delbudsjetter og resultatbudsjett Budsjettering en oversikt Hva er budsjett og budsjettering? Budsjettene er viktige for kontrollen Noen begreper knyttet til budsjett og budsjettprosess Hensikten med budsjettene Budsjett noe mer enn et årlig ritual og pliktløp Situasjonsanalyse bakgrunn for budsjettarbeidet Målsettinger i budsjettet Skal budsjettet være krevende å nå? Budsjett, ansvarsregnskap og menneskelige faktorer Et kritisk blikk på budsjetter og budsjettering Delbudsjettene Salgsbudsjettet Produksjonsbudsjettet og budsjett for lager av tilvirkede varer Material- og varebudsjettet, inklusive lager, innkjøp og forbruk Budsjettet for direkte lønn Budsjetter for indirekte kostnader Personalbudsjettet Investeringsbudsjettet Finansbudsjettet og budsjett for avskrivninger

8 Oppfølging av annen kapitalbinding Resultatbudsjettet Resultatbudsjettets plass Hovedtrekkene i resultatbudsjettet Sammenstilling av resultatbudsjettet i en produksjonsvirksomhet Resultatbudsjett i tjenesteytende virksomhet Resultatbudsjett i en ikke-kommersiell virksomhet Resultatbudsjett i en varehandelsvirksomhet Resultatbudsjettets plass i kontrollpyramiden Resultatbudsjettet må periodiseres og periodiseres riktig kapittel 18 Balansebudsjett og likvidbudsjett Balansebudsjettet Balansebudsjettets plass Nærmere om de ulike postene i balansebudsjettet Hva om budsjettert balanse ikke går opp? Eksempel på budsjettering av balansen Hvorfor utarbeides et balansebudsjett? Analyse av balansebudsjettet Balansebudsjettet kan utarbeides i to formater Ansvar for balansepostene Likvidbudsjettet (budsjettert kontantstrøm) Likvidbudsjettets plass Grovberegning av planenes likvideffekt Likvidbudsjett etter indirekte metode Likvidbudsjett etter direkte metode Hvilken periodelengde skal brukes i likvidbudsjetteringen? Hvordan kan likvidsituasjonen forbedres? Likvidbudsjett et eksempel Er likviditeten tilfredsstillende? Sammenhengen mellom de ulike budsjettene kapittel 19 Ord og uttrykk Rentetabeller Stikkord Regnskapstall for Håndverkerhuset AS

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold 490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM Innhold del 1 Innføring i bedriftsøkonomi kapittel 1 Introduksjon.......................................... 17 1.1 Litt generelt om økonomi og økonomistyring.......................

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70.

Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70. 490078.book Page 5 Thursday, July 23, 2009 10:57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv........................... 11 1.1 Litt om hva økonomistyring omfatter.............................. 11

Detaljer

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 February 12, 2012 Contents 1 Introduksjon 3 1.1 Generelt................................ 3 1.2 Budsjettering............................. 4 1.3 Ulike typer regnskap.........................

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer kap 12.fm Page 1 Monday, February 19, 2007 1:41 PM Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer en oversikt 1 M Å LSETNING Vite om forskjellene mellom års- og driftsregnskap Kjenne til hovedtrekkene

Detaljer

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske,

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Praktisk budsjettering på Excel

Praktisk budsjettering på Excel Praktisk budsjettering på Excel Harald Romstad Abstract Notatets hovedmål er å gi en basis praktisk innføring i, og forståelse av budsjetteringens plass i en virksomhet, prinsippene for budsjettprosessene

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Budsjett og investeringer??

Budsjett og investeringer?? Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Fordeling av interne strukturelle kostnader

Fordeling av interne strukturelle kostnader Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fordeling av interne strukturelle kostnader En casestudie av eiendom, bygg og anleggsinvesteringer i Forsvarsbygg. Yngve

Detaljer

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS Anders Bråthen Frank Henrik Ringen Hofseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Investeringsanalyse for Mint Renhold AS BTH9503 Bacheloroppgave økonomistyring og investeringsanalyse Innleveringsdato:

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011 1 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2011 2 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget. Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget Gro Spets Firing Bente Irene Schei Tørnby Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU Høstsemesteret

Detaljer

Økonomi og ledelse. 1 Beslutninger og modeller. 2 Kostnader (6) gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med

Økonomi og ledelse. 1 Beslutninger og modeller. 2 Kostnader (6) gjøre rede for ulike kostnadstyper og hvordan de varierer med Økonomi og ledelse Disposisjon 1 Beslutninger og modeller 1.1 Hvordan tar vi beslutninger? 1.2 Bruk av modeller Mål i læreplanen (5) presentere bedriftsøkonomiske problemstillinger ved bruk av teoretiske

Detaljer