Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803"

Transkript

1 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v

2 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word, kan man også skrive i filen, for eksempel fylle ut tabeller ved å bruke tastaturet på PC n. Også spørsmålene uten avsatte svarbokser, kan man svare på via tastaturet ved bare å åpne plass etter spørsmålet, og gjerne skifte font til for eksempel fet for å skille spørsmål og svar. Normalt distribueres foilsettet som en PDF-fil, noe som sikrer mot uønskede sideskift. Men om du ønsker å fylle ut foilene på PC, kan du bare sende en mail om at du ønsker en word-fil: Antall maler er forholdsvis stort, siden teksten til de fleste oppgavene er tatt med. Dette er gjort for at de som ønsker å vise spørsmål/ oppgavetekst på lerret mens man snakker om stoffet, skal få en enkel mulighet for dette. Men det er først og fremst mht. tabeller etc. gevinsten ved malene er størst. Malsettet er ikke en direkte gjengivelse av arbeidsboka. Svarboksene er stort sett fjernet. Dette for å begrense antall foils som ellers ville blitt enormt. Men om det er et ønske om også å ha disse med i settet, bare ta kontakt med forfatter, så finner vi sikkert en løsning. 2

3 2.4 Oppgave Faste og variable totalkostnader a) Gi en definisjon av faste og variable kostnader (totalt, ikke per enhet). Faste kostnader Variable kostnader b) Nedenfor følger noen kostnadsbilder for totale kostnader. Salgs-/produksjons-volumet ligger på den vannrette aksen, mens det er kroner på den loddrette aksen. Angi riktig betegnelse for kostnadstypen som er illustrert i respektive diagram. 1) 2) 3) 1

4 2.4.c Nedenfor følger noen kostnadsbilder for totale variable kostnader. Man skiller disse tre typene fra hverandre med ulike betegnelser. Sett på riktig betegnelse. 1) 2) 3) Hvilket av disse kostnadsbildene for totale variable kostnader er det som normalt legges til grunn ved bedriftsøkonomiske regnestykker (1, 2 eller 3)? d) Kryss av for påstander du finner rimelig riktige: Overproporsjonale kostnader oppstår bl.a. ved bruk av overtid og når knapphet på enkelte produksjonsfaktorer begynner å gjøre seg gjeldende, f.eks. at materialprisene stiger når etterspørselen er stor. Det er en vanlig og ofte rimelig riktig forutsetning at de variable kostnadene er proporsjonale, i alle fall innenfor normalkapasiteten. 2

5 2.5 Oppgave Enhetskostnader og totalkostnader a) Nedenfor finner du illustrert kostnader per enhet. Som i de andre kostnadsdiagrammene er volum angitt på x-aksen og kroner på y-aksen. Sett riktig betegnelse på figurene. 1) 2) 3) 4) b) Tegn et totalkostnadsdiagram for en virksomhet hvor faste kostnader er kr og variable kostnader per enhet utgjør kr Du trenger ikke mer enn to punkter for å kunne tegne totalkostnadskurven antall 3

6 2.5c Tegn en svakt stiplet linje i diagrammet foran som indikerer formen på totalkostnadskurven om det hadde vært overproporsjonale (progressive) variable kostnader ved store volumer. d Variable kostnader per enhet ved normalt produksjonsvolum på enheter er kr 100 per enhet. De tilsvarende faste kostnadene er kr 150. Hva kan de totale variable kostnadene forventes å beløpe seg til om det produseres enheter? e) Vi bygger videre på opplysningene foran. Hva kan de faste kostnadene totalt antas å beløpe seg til ved en produksjon på enheter? 4

7 2.7 Oppgave Diverse a) Er anskaffelse av maskiner en kostnad, utgift eller ingen av delene? Eventuelt når blir det en kostnad? b) En varebil anskaffes ved begynnelsen av året for kr Restverdien etter 5 år er anslått til kr Hva blir de årlige lineære avskrivningene? c) Vi bygger videre på opplysningene i foregående spørsmål. Hva vil regnskapsmessig verdi av bilen være etter 2 år? d) Vi bygger videre på opplysningen foran om at den anskaffede varebilen koster kr i anskaffelse og har en anslått restverdi på ca. kr Hva blir avskrivningene det første året om man benytter saldoavskrivning med 25 % i regnskapet? e) La oss anta at varebilen omtalt foran ble anskaffet 27. desember 20x8. Hvor mye bør man da avskrive på denne bilen i regnskapet for 20x8? f) Vi fortsetter med problemstillingen i foregående spørsmål. Varebilen kan avskrives med 20 % skattemessig. Hvilket beløp kan man da avskrive skattemessig for 20x8? 5

8 2.8 Oppgave Faste, variable, direkte og indirekte kostnader a) Hva er forskjellen på direkte kostnader og indirekte kostnader? b) Hva er forskjellen på faste og variable kostnader? c) Ta stilling til om kostnadene nevnt nedenfor, som gjelder en virksomhet som monterer sykler, er direkte (D) eller indirekte (I), variable (VK) eller faste (FK). Lønn til montasje Lønn til rydding på arbeidsplassen Lønn til vedlikehold av utstyr Lønn til reparasjon/utbedring av defekte komponenter Pussegarn Komponenter og deler Administrasjonskostnader Avskrivning på maskiner og utstyr Leie av montasjehall Kostnader til regnskapskontor og revisjon Kantinedrift D (direkte)/ I (indirekte) VK/FK 6

9 2.11 Oppgave Sunk costs og alternativkost a) Ole har kjøpt noen aksjer som i øyeblikket står meget lavt i kurs, langt under hva de kostet i anskaffelse. Men han har også noen som har holdt seg godt, ja, som faktisk har steget en del i verdi. Han trenger penger i forbindelse med et huskjøp og har kommet til at han må selge noen av aksjene. Mange har da lett for å selge dem man ikke har tjent på, fremfor dem man har tapt mye på. Hvorfor er dette lite velbegrunnet? b) En bensinstasjon har en bokført verdi på beholdningen av sigaretter som utgjør kr 55 per 20-pakning. På grunn av avgiftsreduksjoner vil kostnaden ved nytt innkjøp bli på kr 45 per pakning. Beholdningen bokført til kr 55 er meget stor og vil rekke for flere måneder fremover. Hvilken innkjøpspris bør danne utgangspunkt for beregning av utsalgspris? c) Hvilken rentefot bør man benytte når man skal beregne rentekostnadene ved å ha hytte? d) Du har kjøpt en lærebok for kr 450 og får, når du ikke lenger har bruk for den, tilbud om å selge den for kr 79 fra den aller siste som trenger boka på det nye kullet. Neste år er det ny bok. Hvor mye taper du på å godta tilbudet? Ikke tenk som en bokholder, men som en beslutningstaker! e) Er avskrivninger en relevant kostnad i beslutningssammenheng? 7

10 2.12 Oppgave Avskrivningskostnader og avskrivningsmetoder En virksomhet har anskaffet en maskin for kr , inklusive kr i mva. Man antar at levetiden er 4 år, og at utrangeringsverdien vil utgjøre kr Disse dataene legges til grunn for besvarelsen av spørsmålene nedenfor. a) Lineære avskrivninger Formel for utregning av lineære avskrivninger: Utregning av de årlige avskrivninger basert på tallene ovenfor: Dersom maskinen selges etter 3 år for kr , hva blir da gevinsten/tapet ved salget? b) Saldoavskrivninger Beregn de årlige avskrivninger og restverdien der dette mangler, i tabellen under. Saldoavskrivningssatsen er 30 %. År Årets avskrivning Restverdi ved årets slutt

11 2.12c) Diverse om avskrivninger Ta stilling til følgende påstander ved å markere med et kryss de som synes rimelig velbegrunnede: Saldoavskrivninger gir degressive avskrivninger, dvs. avskrivninger som blir lavere 1 for hvert år som går. Degressive avskrivninger har noe for seg bl.a. fordi summen av avskrivninger og 2 vedlikehold kan bli noenlunde konstant over tid. 3 Avskrivninger anses i de fleste sammenhenger som en fast kostnad. 4 Avskrivninger er lite relevant å ta hensyn til ved de fleste beslutninger på kort sikt. 5 De skattemessige avskrivningene skjer i all hovedsak etter saldometoden. 6 Man kan ha ulike avskrivninger i finansregnskapet og skatteregnskapet. 9

12 2.13 Minitest En maskin er anskaffet for kr Maskinen antas å være verdiløs etter 10 år. Besvar på denne bakgrunn spørsmålene 1 3 nedenfor. 1 Hva blir avskrivningene det 6. året når det skal beregnes lineære avskrivninger? 2 Hva blir avskrivningene det 1. året når forutsetningene er som foran, men anskaffelsen skjer 1. august? 3 Hva utgjør saldoavskrivningene det andre året når de det første året utgjorde kr ? Saldoavskrivningssatsen er 25 %. 4 Kan man i driftsregnskapet avskrive på basis av anskaffelseskost, gjenanskaffelsesverdi eller andre alternativer? 5 Hva mener vi med faste kostnader? 6 Hva mener vi med variable kostnader? 7 Variable kostnader kan være proporsjonale, overproporsjonale eller underproporsjonale. Hva er det som normalt legges til grunn i bedriftsøkonomiske beregninger? 10

13 Kryss av for påstander nedenfor som er åpenbart feil. Saldoavskrivninger er degressive avskrivninger, dvs. de blir mindre og mindre i a kroner for hvert år som går. Når saldoavskrivninger beregnes, trekker man ikke fra restverdien i grunnlaget for b beregningen. Det gjør man derimot om man beregner lineære avskrivninger. c Et driftsmiddel som ikke brukes hele året, avskrives ikke. IB varer + innkjøp UB gir periodens vareforbruk. Det forutsettes at det ligger en d korrekt varetelling bak både IB og UB. Om man har hatt svinn på lageret, fanges dette automatisk opp gjennom denne måten å beregne forbruket på. e Sunk costs er irrelevante i beslutningssammenheng. Vi har rikelig med penger og har tenkt å kjøpe hytte for noen av pengene. Lån vil vi ikke ha. Når vi skal beregne kostnaden for å eie hytte, bør vi inkludere renter av egne f penger. Renten bør tilsvare hva vi kunne fått i avkastning på beste alternative plassering med tilsvarende risiko. g Vi anvendte i foregående spørsmål en alternativkostbetraktning. h i Om husleie er gjenstand for årlig prisregulering i henhold til en eller annen prisindeks, er ikke husleie en fast kostnad. Overproporsjonale kostnader innebærer at kostnadene øker sterkere enn volumet/ aktiviteten skulle tilsi. 11

14 Peder har arvet en liten, gjeldfri hytte på Sørlandet, verd kr Strøm, vann, renovasjon, vedlikehold etc. beløper seg til kr i året. Er det høye kostnader ved å eie en slik hytte? Gi en begrunnelse for konklusjonen. 10 Et industrianlegg har kostet 100 mill. kr hittil og er fortsatt ikke ferdig. Opprinnelig var det kostnadsberegnet til 50 mill. kr. Nå er det helt sikkert at det kan fullføres for 30 mill. kr i tillegg. Man har fastprisavtale med seriøs leverandør som skal fullføre anlegget. Det er ingen mulighet for å få lønnsom drift basert på de totale kostnadene, men om anlegget hadde kostet det opprinnelig beregnede, ville lønnsomheten blitt meget god. Avbrytes utbyggingen nå, må alt som hittil er investert i anlegget, måtte anses som tapt. Bør anlegget fullføres om det kan skaffes penger? 11 Noen kostnader unnlates ofte bevisst registrert som direkte kostnader, selv om det egentlig ville vært mulig. Hvorfor? 12 Hvorfor er det vanligvis irrelevant å ta hensyn til hva ting opprinnelig har kostet når man er i en beslutningssituasjon? 13 Hvorfor hevdes det at de indirekte kostnadene er et problem i forbindelse med kalkyler? 14 Lønnskostnadene består av den lønnen den ansatte tjener opp, og et ikke ubetydelig beløp i sosiale kostnader. Hvor store de sosiale kostnadene er, varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av ytelsene man tilbyr de ansatte. Men hvor mange prosent av lønnen snakker vi gjerne om? 12

15 3.2 Oppgave Balanseoppstillingen a) En virksomhet har en egenkapital på kr , kortsiktig gjeld på kr , langsiktig gjeld på kr og anleggsmidler for kr Hva beløper omløpsmidlene seg til? b) Vi forutsetter at man har et overskudd på kr , og at det ikke betales noe utbytte. Vil man da ved starten av året etter finne årsoverskuddet igjen blant eiendeler, egenkapital eller gjeld? 13

16 3.3 Oppgave Balanseoppstillingen Hvordan kan man finne sin egenkapital? Det er neppe nok å se i lommeboka. La oss anta at en students økonomiske situasjon kan beskrives slik (postene er i vilkårlig orden): Bil Salgbare bøker Sykkel Studielån Billån, rest Lommebok i slangeskinn 600 Lommebokinnhold Hytte (arvet) Verdianslag på eiendeler er ikke alltid lett å gi. Verdivurdering er da også et hovedproblem i regnskap, særlig når det gjelder eiendeler. Skal man finne reell egenkapital, må man ha reelle verdier på eiendeler og gjeld. Forutsett at de oppgitte verdier er reelle. Bedrifter og personer finner sin reelle egenkapital på samme måte. For personer kalles gjerne egenkapi-talen formue. Hva er studentens egenkapital (formue)? 14

17 3.4 Oppgave Kontonummerering (iht. Norsk Standard) Nedenfor er det gjengitt en saldobalanse. 14 Varelager 150 a) Beregn overskuddet ut fra saldobalansen. 15 Kundefordringer Bankinnskudd Egenkapital Pantelån Leverandørgjeld Salgsinntekter Varekjøp Beh.endring varer 100 b) Hvor stor er bedriftens gjeld? 50 Lønnskostnader Telefon, porto 80 c) Hva er sum eiendeler? 81 Rentekostnader 20 15

18 3.5 Oppgave Kontering Basert på trekontoteorien skal du kontere (påføre riktig kontonummer) i kolonnen til høyre i tabellen nedenfor. Det ses bort fra mva. i denne omgang. 1 Kjøpt inn materialer på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 2400 Leverandørgjeld og 4000 Varekjøp Kredit ( ) 2 Kjøpt inn en maskin på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 2400 Leverandørgjeld og 1200 Maskiner Kredit ( ) 3 Opptatt pantelån. Lånebeløpet godskrevet bankkontoen Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1920 Bank og 2240 Pantelån Kredit ( ) 4 Solgt varer på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1500 Kundefordringer og 3000 Salgsinntekter Kredit ( ) 5 Avskrivning på maskiner (= slitasje/verdiforringelse) Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1200 Maskiner og 6010 Avskrivninger Kredit ( ) 6 Betalt avdrag på pantelån fra bankkontoen Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1920 Bank og 2240 Pantelån Kredit ( ) 16

19 3.9 Oppgave Mva. og diverse a) En vare tenkes solgt for kr 360 eksklusive mva. (25 %). Hva blir prisen inklusive mva.? b) En vare selges for kr 200 inklusive 25 % mva. Hva er prisen eksklusive mva.? c) En virksomhet har i januar og februar periode fakturert kundene totalt kr eksklusive mva. Alt salg er mva.-pliktig. Man har kjøpt inn materialer etc. for kr inklusive mva. Mva.-satsen er 25 %. Hvor mye mva. skylder man eller har man til gode ved utgangen av februar? d) Ole er en fattig student som trenger en bærbar PC til studiet. På Elkjøp har han funnet en godt egnet maskin til kr Hva hadde maskinen kostet ham om han hadde hatt en liten mva.-pliktig håndverksvirksomhet og også hadde nyttet PC-en i jobben? e) Ole-Hus AS driver mva.-pliktig virksomhet. Man er blitt kjent med at en kunde som i lang tid har hatt en ubetalt faktura på kr , inklusive mva., sist er observert i en bakgate i Bangkok i forkommen tilstand og neppe noensinne vil flytte tilbake til gamlelandet. Hvor mye vil overskuddet reduseres som følge av dette tapet? Se bort fra skatt. 17

20 3.11 Oppgave Gruppering av kostnader og inntekter mv. a) Sett en pil fra postene med regnskapsmessige hendelser til høyre inn til riktig linje i resultatoppstillingen hvor posten påvirker resultatet: Utgående faktura på kr Resultatoppstilling Avskrivning på anleggsmidler kr Driftsinntekter Varekjøp kr Driftskostnader Kreditnota til en kunde kr = Driftsresultat Rentekostnader kr ± Finansinntekter/-kostnader Bankgebyrer kr = Resultat før skattekostnad Renteinntekter kr ± Skattekostnad Gevinst på kortsiktige aksjer kr = Årsoverskudd Skatt på årets inntekt kr Tap på fordringer kr b) Hvor mye endres driftsresultatet om rentekostnadene går opp med kr ? c) En virksomhet som svarer mva. på salget og har fradragsrett for inngående avgift, innser at en fordring på kr er tapt. Beløpet inkluderer mva. (25 %). Med hvor mye vil resultat før skatt bli forverret som følge av dette tapet? d) I saldobalansen viser konto 4300 Vareinnkjøp en saldo på Konto 4390 Beholdningsendring varer viser en saldo på Lagerverdien ved årets utgang er kr Hva var lageret ved årets begynnelse? e) Vi bygger videre på tallene oppgitt i foregående spørsmål. Hva var årets varekostnad? 18

21 3.12 Oppgave Bokføring/finansregnskap Nedenfor er det gjengitt resultatoppstilling og balanse for en mindre virksomhet. Resultatregnskap 20x8 Balanse x8 Driftsinntekter Driftsmidler Driftskostnader Varelager = Driftsresultat Bank Finanskostnader Sum eiendeler = Overskudd før skatt Skattekostnad Egenkapital = Årsoverskudd Lån Leverandørgjeld Skyldig skatt Sum egenkapital/gjeld I januar 20x9 finner følgende regnskapsmessige transaksjoner sted: 1) Kontantsalg kr ) Betalt leverandører kr )Varekjøp på kreditt kr ) Betalt avdrag på lån kr ) Vareforbruk kr ) Betalt renter for januar med kr ) Betalt lønn kr ) Avskrivninger for januar utgjør kr

22 3.12 a) Før regnskapet for januar i tabellen nedenfor. Når man starter nytt år, må også IB registreres. 12 Driftsmidler 14 Varelager 19 Bank 20 Egenkapital 22 Lån 24 Leverandører 25 Skyldig skatt 30 Salgsinntekter 40 Vareforbruk 50 Lønn 60 Avskrivninger 81 Rentekostnader 28 Hva ble resultatet i januar (før skatt)? IB 1.1.x9 Bilag 1+2 Bilag 3+4 Bilag 5+6 Bilag 7+8 UB 20

23 Oppgave 3.12 IB 1.12.x9 Bevegelse i UB x9 desember 12 Driftsmidler Varelager Bank Egenkapital Lån Leverandører Skyldige skatter Salgsinntekter Vareforbruk Lønn Avskrivninger Rentekostnader Skatter c) Hva ble årsoverskuddet for 20x9? d) Når nytt regnskapsår begynner x0, hva vil da egenkapitalkontoen vise som IB når det ikke betales noe utbytte? e) Hva blir IB x0 på konto for lønn? 21

24 3.13 Oppgave Verdivurdering av tilvirkede varer En entreprenør har ved foreløpig avslutning av regnskapet kommet til at det foreligger et underskudd på kr Kontrakter under utførelse er da vurdert til påløpne tilvirkningskostnader. Man har flere store kontrakter i arbeid hvor det er påløpt betydelige kostnader, totalt kr Endelig kontraktsum for disse arbeidene beløper seg til kr totalt. I kontrakter med lang tilvirkningstid skal man normalt inkludere forventet fortjeneste i takt med fremdriften. Ledelsen har i forbindelse med en lånesøknad til banken anslått en gjennomsnittlig fullføringsgrad på prosjektene til ca. 60 %. Det betyr at de utførte, men ikke fakturerte arbeidene er verd hele kr om de vurderes til salgspris. Tidligere har man alltid vurdert denne typen prosjekter til påløpne kostnader, inkludert påslag for faste kostnader, unntatt kostnader til salg og administrasjon. Dette er for øvrig det generelle vurderingsprinsippet for tilvirkede varer i norsk finansregnskap. a) Hvordan vil det slå ut på resultat og balanse at man vurderer beholdningen av igangværende arbeider kr høyere enn i foreløpig regnskap? b) Er det anledning til å endre regnskapsprinsipp på denne måten? c) På grunn av meget anstrengt likviditet skal bedriften søke om en større driftskreditt i banken. Den anstrengte likviditeten skyldes store problemer med et par av de største kontraktene til fast pris. Man regner med at nødvendige kreditter henger i en tynn tråd om man fremlegger et regnskapsmessig underskudd av den størrelse man har i foreløpig avsluttet regnskap. Arbeidsplassene kan komme i fare, og ledelsen sitter med opsjoner som lett kan bli verdiløse om en alvorlig krise rammer selskapet. Revisor må antas å ville godkjenne verdivurderingen, siden han vanskelig kan ha kompetanse til å overprøve ledelsens vurdering av verdien av de pågående arbeidene. Forsvarer den beskrevne situasjon å gå over til å vurdere utførte arbeider til salgsverdi? 22

25 3.15 Minitest Bokføring/finansregnskap Sett kryss for riktige påstander nedenfor. Det kan være flere riktige påstander per spørsmål! 1 Hvordan finner man reell egenkapital i en vanlig økonomisk virksomhet? a) Ved å summere beholdning kasse, bank og postgiro b) Ved å gå rundt og telle opp egenkapitalen der den ligger i bedriften c) Ved å ta summen av alt man eier, og trekke fra all gjeld 2 En bedrifts eiendeler beløper seg til kr a) Da må sum egenkapital og gjeld være kr b) Om anleggsmidlene er kr , må omløpsmidlene være kr Hva er riktig påstand om balansen/balansesammenhengene? a) Anleggsmidler og omløpsmidler utgjør bedriftens totale eiendeler. b) Bedriftens samlede gjeld består av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. c) Gjelden må alltid være like stor som eiendelene. d) Egenkapitalen må alltid være større enn gjelden. e) Eiendelene er i sum akkurat like store som summen av egenkapital og gjeld. 23

26 3.15 forts 4 Opptak av nytt lån innebærer umiddelbart at a) gjeld og egenkapital øker like mye b) eiendeler og gjeld øker like mye c) gjelden øker og alle andre poster forblir uendret 5 Hva er riktig påstand om den forholdsvis sjelden forekommende konto 1790 Porto? a) Det må være en kostnadskonto. b) Det må være en inntektskonto. c) Det må være beholdning av frimerker. 6 Hva er riktig påstand om konto 2040 Fond for vurderingsforskjeller? (Du skal kunne klare å svare uten å vite hva som ligger bak Fond for vurderingsforskjeller.) a) Det må være en eiendelskonto. b) Det må være en konto med penger (likvider). c) Det må være en gjeldskonto. d) Det må være en egenkapitalkonto. 24

27 3.15 forts 7 På konto 1939 er ført På konto 6813 er det motpostert Det betyr: a) Likvidbeholdningen er blitt redusert. b) Utgiftene, ev. kostnadene, ble økt. c) Egenkapitalen økte. d) Konto 1939 ble debitert. e) De to posteringene gjør at overskuddet øker. f) En resultatkonto ble belastet med kr g) De samlede eiendeler ble redusert gjennom posteringene. h) Man kan ikke svare på dette uten å vite teksten som hører til kontoene 1939 og

28 3.16 Oppgave Periodisering a) Vi har i periode 1 kjøpt inn materialer for kr Det var materialer på lager ved periodens begynnelse for kr , mens beholdningen ved periodens slutt var redusert til kr I periode 2 kjøpte man inn for kr , og materialkostnaden utgjorde kr Beregn materialkostnaden i periode 1: Hvor store var utgiftene til sammen for periode 1 og 2? Hva var beholdningen av materialer ved slutten av periode 2? b) Man har fått regning på forsikring i oktober 20x8 for perioden x8 til x9 på kr Hvordan vil denne forsikringsfakturaen påvirke resultatet for 20x8? c) Blir det beløpet som ble kostnadsført i foregående spørsmål, også den totale forsikringskostnaden for 20x9? d) Når faller det naturlig å unnlate periodisering av en kostnad/inntekt, selv om beløpet egentlig delvis gjelder en annen periode enn den man setter opp regnskapet for? 26

29 4.2 Oppgave Regnskapsanalyse a) Mange virksomheter som har drevet en del år, og som eier lokalene, har ofte såkalte skjulte reserver. Det betyr at lokalene er mer verd enn det som fremgår av regnskapet, ofte langt mer. Hva betyr dette for egenkapitalen? b) Olsen Service (enkeltpersonforetak) viser et årsresultat på kr Hansen Service AS viser et overskudd på kr Begge driver sin lille virksomhet innenfor samme bransje, har investert like mye, har like mye lån og har samme omsetning. Gi en vurdering av lønnsomheten, eventuelt hvilken tilleggsinformasjon som er nødvendig for å besvare spørsmålet. c) Mange vil hevde at resultatet i finansregnskapet bare i begrenset grad uttrykker reell lønnsomhet. Hva er det trolig skeptikerne da særlig tenker på? d) Hvorfor bør eierne med rimelighet kunne forvente høyere avkastning på pengene de satser i virksomheten, enn det långiverne får? e) Hvordan må nyinvesteringer finansieres for at man ikke skal redusere den kapitalen man har til driften? 27

30 4.3 Oppgave Analyse av lønnsomhet For Badehuset AS, som vi vil analysere i flere oppgaver, foreligger følgende regnskapstall: Resultatoppstilling 20x8 20x7 Salgsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad = Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad = Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad = Årsoverskudd (ordinært resultat) Balanseoppstilling 20x8 20x7 20x8 20x7 Anleggsmidler Egenkapital Utsatt skatt Langsiktige lån Varer Sum langsiktig gjeld Kundefordringer Leverandørgjeld Aksjer Kassekreditt Bankinnskudd, kontanter Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

31 4.3a) Badehuset AS har hatt en omsetningsvekst på vel 13 %. Hvordan har overskuddsprosenten før skatt utviklet seg? b) Hva kan den utilfredsstillende utviklingen i lønnsomhet skyldes? c) I 20x7 var driftsmarginen svært nær 14 %. Hvordan har driftsresultatet i % utviklet seg i 20x8? Hva kan endringen skyldes? d) Inntektene fra varesalg var i 20x8 kr Hva var bruttofortjenesteprosenten? e) Hva er formelen for totalrentabilitet? f) I 20x7 var totalrentabiliteten 11,1 %. Hvordan har den utviklet seg i 20x8? g) Hvordan vil økte rentekostnader påvirke totalrentabiliteten? h) Beregn kapitalens omløpshastighet og resultatgraden for 20x8. Beregn deretter totalrentabiliteten på basis av disse to tallene. i) Hvordan kan man øke kapitalens omløpshastighet? 29

32 4.3j) Fyll ut Du Pont-modellen nedenfor med dataene for 20x8 for virksomheten foran: + Anleggsmidler Totalrentabilitet før skatt Kapitalens omløpshastighet x : Driftsinntekter Omløpsmidler Totalkapital Kontanter, bank m.m. + Fordringer + Varelager Resultat : Resultatgrad Driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader + Finansinntekter 30

33 4.3k) Hvordan kan man øke kapitalens omløpshastighet? Utgår! Samme spm. som i). l) Vi har foran beregnet resultatgraden, og den fremkommer også i Du Pont-modellen, og den regnes ut slik: Resultat / driftsinntekter. Forklar hva som inngår i dette resultatet. m) Beregn egenkapitalrentabiliteten før skatt i 20x8. I 20x7 var den 46,7 %. n) Totalrentabiliteten uttrykker hva en krone brukt i bedriften kaster av seg, uansett hvor den er kommet fra, om den er lånt eller er kommet fra eierne. Dersom totalrentabiliteten er lavere enn lånerenten, hva kan man da si om egenkapitalrentabiliteten? o) Hvorfor bør egenkapitalrentabiliteten forventes å ligge høyere enn totalrentabiliteten? p) Et alternativ til totalrentabilitet er å beregne avkastningen på sysselsatt kapital. Hva skiller dette nøkkeltallet fra totalrentabilitet? q) Hva var avkastningen på sysselsatt kapital (før skatt) i 20x8? r) En virksomhet hadde det siste året en totalrentabilitet på 16 %. Gjennomsnittskostnaden på gjelden var 7 %. Av totalkapitalen på kr var kr egenkapital. Hva blir da egenkapitalrentabiliteten? 31

34 4.4 Oppgave Analyse av likviditet Det er balansen som i all hovedsak danner utgangspunkt for nøkkeltallsanalyse av likviditeten. Vi skal vende tilbake til Badehuset AS (fra oppgave 4.3) og analysere likviditetssituasjonen i den virksomheten. Nedenfor gjentas balansetallene: Balanseoppstilling for Badehuset AS 20x8 20x7 20x8 20x7 Anleggsmidler Egenkapital Utsatt skatt Langsiktige lån Varer Sum langsiktig gjeld Kundefordringer Leverandørgjeld Aksjer Kassekreditt Bankinnskudd, kontanter Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Salg i 20x8 er og i 20x Limit på kassekreditt er kr a) Hva er formelen for arbeidskapital? b) Hvordan har arbeidskapitalen i kroner utviklet seg fra 20x7? c) Hvordan har den relative arbeidskapitalen (AK i %) utviklet seg fra 20x7? 32

35 4.4d) Hvordan kan man påvirke arbeidskapitalen i positiv retning? e) Likviditet kan også analyseres ved å se på likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. I 20x7 var de respektive 1,35 og 1,02. Beregn likviditetsgradene for 20x8, og kommenter utviklingen. f) Limit på kassekreditten har ligget på kr de siste årene. Hvilken likvidreserve hadde bedriften ved utgangen av 20x8 som ikke er kommet til uttrykk i arbeidskapitalen eller likviditetsgradene foran? g) Det betraktes gjerne som viktig for likviditeten at man holder lagre og kundefordringer på et lavt nivå. Arbeidskapitalen, i kroner eller i %, er et viktig uttrykk for likviditet. Bedres arbeidskapitalen om man reduserer lagre og kundefordringer? h) Vi har foran analysert likviditetssituasjonen gjennom ulike nøkkeltall. Men hva dreier likviditet seg egentlig om? i) Betyr god lønnsomhet at man også har god likviditet? 33

36 4.6 Oppgave Sammenheng mellom rentabilitetstallene En virksomhet som planlegges etablert, står overfor tre ulike alternativer mht. finansiering. Det ene alternativet innebærer 100 % egenkapitalfinansiering, det andre 50 % egenkapital, og det siste alternativet innebærer 10 % egenkapital. Bortsett fra finansieringen er alt likt i de tre alternativene. Vi forutsetter at gjennomsnittlig lånerente er 8 %, og at den oppgitte kapitalstrukturen er gjennomsnittet for året. (At renten normalt øker noe ved økende låneandel, velger vi å overse i denne oppgaven. Det har i praksis ikke dramatiske følger for de konklusjoner vi kan trekke.) Fyll ut resultatoppstillingen nedenfor for de tre alternativene, basert på opplysningene foran, og beregn total- og egenkapitalrentabiliteten. Alt. I 100 % egenkapital Alt. II 50 % egenkapital Alt. III 10 % egenkapital Totale eiendeler Egenkapital Gjeld Resultatberegning ved ulikefinansieringsalternativer: Salgsinntekter Driftskostnader = Driftsresultat Rentekostnader = Resultat før skattekostnad Totalrentabilitet før skatt Egenkapitalrentabilitet før skatt Konklusjon: Utregning av EKR i alternativ III med «brekkstangsformelen»: 34

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II,

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II, Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet.

2.2. 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 2.2 1) *Løsningsforslag bak i arbeidsheftet. 2) Standard materialpris er kr 20,00 (= kr 2 500 000 / (15,0m x 5 000 + 10,0m x 5 000)). Standard lønnssats i T1 er kr 90,00 (= kr 225 000 / (0,5t x 5 000 )).

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015 Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld

Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld Eiendeler E = Egenkapital EK + Gjeld (G) Anleggsmidler + Omløpsmidler = Egenkapital + Langsiktig gjeld + Kortsiktig gjeld TKR = Resultatgrad Totalkapitalens Omløpshastighet Ordinært Resultat før Skatt

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

3.1 Oppgave Kostnader mv.

3.1 Oppgave Kostnader mv. 3.1 Oppgave Kostnader mv. Utgift innebærer anskaffelse av produksjonsfaktorer, for eksempel kjøp av en maskin. Kostnad innebærer forbruk av produksjonsfaktorer, for eksempel gjennom slitasje på en anskaffet

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1

6 Kalkulasjon 6.1 6.2. Løsninger kapittel 6 Kalkulasjon. Side 1 av 11 1 6 Kalkulasjon 6.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C D Inndata: Innkjøpspris per enhet 2 400,00 Frakt og

Detaljer

Løsningsforslag oppgave i læreboken

Løsningsforslag oppgave i læreboken Løsningsforslag oppgave 7.8 7.11 i læreboken Om løsningsforslagene Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkeltall

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Høgskolen i Hedmark 3Rl%-ZV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena/Hamar/Aktuelt studiesenter Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Tillatte hjelpemidler: Saertrykk

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 GJ / "' ` Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2015 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 7.desember 2015 Eksamenstid: 15.00 19.00 Sensurfrist: 30. desember 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

1.9. Oppgave Beholdningsendring tilvirkede varer

1.9. Oppgave Beholdningsendring tilvirkede varer Oppgave 1.9 - Beholdningsendring tilvirkede varer 1.9 Regnskapsmessig er resultatene utvilsomt blitt bedre under den nye administrerende direktør. Salgspris per enhet er imidlertid den samme som før, og

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt

Regnskapsføring. Trond Kristoffersen. Endring av egenkapitalen. Dobbelte bokholderis prinsipp Grunnregel. Finansregnskap. Historisk oversikt Regnskapsføring Trond Kristoffersen Finansregnskap Det dobbelte bokholderis prinsipp Historisk oversikt Regnskapsføring i 4000 år India, Kina, Arabia og Egypt Dobbelte bokholderis prinsipp I bruk av italienske

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Tilleggsoppgaver kapittel 2

Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgaver kapittel 2 Tilleggsoppgave 2.1 Tore Rask starter egen virksomhet den 10.8.2014 med disse balansepostene: Kontanter kr 4 300 Bankinnskudd kr 50 700 Lån i banken kr 120 000 Varebil kr 300

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2016 Accountor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Accountor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter.

Høgskolen i Hedmark. Dette oppgavesettet består av 6 sider inkludert denne forsiden. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. lbloostn -ab Høgskolen i Hedmark Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 6. januar 2016 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 27. januar 2016 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne og Regnskapsloven

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 5.5, 5.8 og 5.10 i læreboka Oppgave 5.5 Navn/oppg.: Oppgave 5.5 Periode: Firma: Per Ask Sportsutstyr Bilag Debetkonto Kreditkonto Brutto Netto- Dato nr. Tekst

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016

Høgskolen i Hedmark. HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 /6/305259, _ 3 9» Høgskolen i Hedmark HREV100 Grunnleggende regnskap Kontinueringseksamen februar 2016 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 12. februar 2016 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 4.

Detaljer

E K S A M E N. Økonomistyring (kostnads- og inntektsanalyse)

E K S A M E N. Økonomistyring (kostnads- og inntektsanalyse) E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BE-110 Økonomistyring (kostnads- og inntektsanalyse) Dato: 19. desember 2016 Varighet: 0900-1300 Antall sider inkl. forside 5 Tillatte hjelpemidler: Merknader: Kalkulator

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB144 Videregående regnskap med teori Dato: 27.11.14 Eksamenstid: kl. 9. til kl. 13. Hjelpemidler: Kalkulator Lovsamling med NRSer utlevert på forelesning Revisors

Detaljer

Svarliste. 34 R-verdi kr Årsresultat kr Nedskrivning A kr Nedskrivning B kr a) Årsresultat kr

Svarliste. 34 R-verdi kr Årsresultat kr Nedskrivning A kr Nedskrivning B kr a) Årsresultat kr Her finner du svar på de fleste oppgavene i læreboka og tilleggsoppgavene i arbeidsboka, men ikke svar på teorispørsmål og vurderingsspørsmål. Vi tar alle mulige forbehold om at det kan forekomme regnefeil.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Formålet med produktkalkyler: prissetting produktvalg budsjettgrunnlag investeringsanalyser varelegervurdering. 2 Kalkyler i handelsbedrifter Eneste direkte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP. Konteeksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP. Konteeksamen våren 2015 Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Konteeksamen våren 215 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11. februar 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 4. mars 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk av

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer:

Emnenavn: Eksamenstid: Faglærer: ehøgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emnenavn: SFB14515 Videregående regnskap med teori, ny og utsatt eksamen Dato: Eksamenstid: 3. juni 2016 Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 Hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse

Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Trond Kristoffersen Finansregnskap Grunnleggende regnskapsforståelse Case Vårs Mote (oppgave) Oversikt Vår Ull har egen bedrift Vårs Mote. Virksomheten er handel - kjøp og salg av klær Oppgave Regnskapsføring

Detaljer

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett.

På oversiktsfliken oppretter du budsjettene. Start med å klikke på ny for å opprette et nytt budsjett. Budsjett og prognose i Årsavslutning 1. Budsjett 1.1. Foreta innstillinger på oversiktssiden På oversiktssiden oppretter du budsjettene. I fliken Oversikt ser du budsjettene som er opprettet. På oversiktssiden

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Løsningsforslag til. arbeidshefte i bedriftsøkonomi. Studentversjon

Løsningsforslag til. arbeidshefte i bedriftsøkonomi. Studentversjon v. 2006-08-08 Aage Sending Løsningsforslag til arbeidshefte i bedriftsøkonomi Studentversjon 4. utgave Copyright 1998 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjorke AS All Rights Reserved 5 3.1 Oppgave Kostnader

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6

Resultatregnskapet Balansen Driftsinntekter 302,6 302,2 297,2 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Resultatregnskapet Balansen 001 000 1999 001 000 Fast eiendom 46,4 47,6 Driftsinntekter 30,6 30, 97, Maskiner og anlegg 43,1 4,3 Driftsløsøre 6, 0,7 Sum varige driftsmidler 115,7 110,6 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kostnader, Kalkyler, KRV-analyser og DB. Kostnader og kostnadsforløp, kostnads- og vinningsoptimum. KRV-analyser: Kostnad - Resultat - Volum

Kostnader, Kalkyler, KRV-analyser og DB. Kostnader og kostnadsforløp, kostnads- og vinningsoptimum. KRV-analyser: Kostnad - Resultat - Volum 1 Kompendium II: Kostnader, Kalkyler, KRV-analyser og DB. Kostnader og kostnadsforløp, kostnads- og vinningsoptimum Kalkyler Selvkost- og bidragskalyler KRV-analyser: Kostnad - Resultat - Volum Dekningsbidraganalyser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Løsningsforslag til. arbeidshefte i bedriftsøkonomi. Aage Sending. 5. utgave. 138 s

Løsningsforslag til. arbeidshefte i bedriftsøkonomi. Aage Sending. 5. utgave. 138 s v3.0 Sist endret 2014-07-31 Aage Sending Løsningsforslag til arbeidshefte i bedriftsøkonomi 138 s 5. utgave Copyright 1998 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjorke AS All Rights Reserved 1 3.1 Oppgave Kostnader

Detaljer

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017

Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 Obligatorisk innleveringsoppgave SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap Våren 2017 1. innlevering: Frist for innlevering er 31.03.17 klokken 14.00 INSTRUKSER FOR INNLEVERING Du skal kun levere elektronisk

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall:

Oversikt. Trond Kristoffersen. Totalkapitalrentabilitet. Totalkapitalrentabilitet. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 3) Beregning av nøkkeltall: Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 3) Utvidet analyse av lønnsomhet Generelt Likviditet Bedriftens betalingssituasjon Finansiering Anskaffelse og anvendelse av kapital Soliditet

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kopi av Finansielle nøkkeltall

Kopi av Finansielle nøkkeltall Kopi av Finansielle nøkkeltall Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 03.05.2016 Oversikt med forklaringer og formler for nøkkeltall som belyser en bedrifts finansielle forhold: rentabilitet, likviditet,

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer