Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803"

Transkript

1 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v

2 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word, kan man også skrive i filen, for eksempel fylle ut tabeller ved å bruke tastaturet på PC n. Også spørsmålene uten avsatte svarbokser, kan man svare på via tastaturet ved bare å åpne plass etter spørsmålet, og gjerne skifte font til for eksempel fet for å skille spørsmål og svar. Normalt distribueres foilsettet som en PDF-fil, noe som sikrer mot uønskede sideskift. Men om du ønsker å fylle ut foilene på PC, kan du bare sende en mail om at du ønsker en word-fil: Antall maler er forholdsvis stort, siden teksten til de fleste oppgavene er tatt med. Dette er gjort for at de som ønsker å vise spørsmål/ oppgavetekst på lerret mens man snakker om stoffet, skal få en enkel mulighet for dette. Men det er først og fremst mht. tabeller etc. gevinsten ved malene er størst. Malsettet er ikke en direkte gjengivelse av arbeidsboka. Svarboksene er stort sett fjernet. Dette for å begrense antall foils som ellers ville blitt enormt. Men om det er et ønske om også å ha disse med i settet, bare ta kontakt med forfatter, så finner vi sikkert en løsning. 2

3 2.4 Oppgave Faste og variable totalkostnader a) Gi en definisjon av faste og variable kostnader (totalt, ikke per enhet). Faste kostnader Variable kostnader b) Nedenfor følger noen kostnadsbilder for totale kostnader. Salgs-/produksjons-volumet ligger på den vannrette aksen, mens det er kroner på den loddrette aksen. Angi riktig betegnelse for kostnadstypen som er illustrert i respektive diagram. 1) 2) 3) 1

4 2.4.c Nedenfor følger noen kostnadsbilder for totale variable kostnader. Man skiller disse tre typene fra hverandre med ulike betegnelser. Sett på riktig betegnelse. 1) 2) 3) Hvilket av disse kostnadsbildene for totale variable kostnader er det som normalt legges til grunn ved bedriftsøkonomiske regnestykker (1, 2 eller 3)? d) Kryss av for påstander du finner rimelig riktige: Overproporsjonale kostnader oppstår bl.a. ved bruk av overtid og når knapphet på enkelte produksjonsfaktorer begynner å gjøre seg gjeldende, f.eks. at materialprisene stiger når etterspørselen er stor. Det er en vanlig og ofte rimelig riktig forutsetning at de variable kostnadene er proporsjonale, i alle fall innenfor normalkapasiteten. 2

5 2.5 Oppgave Enhetskostnader og totalkostnader a) Nedenfor finner du illustrert kostnader per enhet. Som i de andre kostnadsdiagrammene er volum angitt på x-aksen og kroner på y-aksen. Sett riktig betegnelse på figurene. 1) 2) 3) 4) b) Tegn et totalkostnadsdiagram for en virksomhet hvor faste kostnader er kr og variable kostnader per enhet utgjør kr Du trenger ikke mer enn to punkter for å kunne tegne totalkostnadskurven antall 3

6 2.5c Tegn en svakt stiplet linje i diagrammet foran som indikerer formen på totalkostnadskurven om det hadde vært overproporsjonale (progressive) variable kostnader ved store volumer. d Variable kostnader per enhet ved normalt produksjonsvolum på enheter er kr 100 per enhet. De tilsvarende faste kostnadene er kr 150. Hva kan de totale variable kostnadene forventes å beløpe seg til om det produseres enheter? e) Vi bygger videre på opplysningene foran. Hva kan de faste kostnadene totalt antas å beløpe seg til ved en produksjon på enheter? 4

7 2.7 Oppgave Diverse a) Er anskaffelse av maskiner en kostnad, utgift eller ingen av delene? Eventuelt når blir det en kostnad? b) En varebil anskaffes ved begynnelsen av året for kr Restverdien etter 5 år er anslått til kr Hva blir de årlige lineære avskrivningene? c) Vi bygger videre på opplysningene i foregående spørsmål. Hva vil regnskapsmessig verdi av bilen være etter 2 år? d) Vi bygger videre på opplysningen foran om at den anskaffede varebilen koster kr i anskaffelse og har en anslått restverdi på ca. kr Hva blir avskrivningene det første året om man benytter saldoavskrivning med 25 % i regnskapet? e) La oss anta at varebilen omtalt foran ble anskaffet 27. desember 20x8. Hvor mye bør man da avskrive på denne bilen i regnskapet for 20x8? f) Vi fortsetter med problemstillingen i foregående spørsmål. Varebilen kan avskrives med 20 % skattemessig. Hvilket beløp kan man da avskrive skattemessig for 20x8? 5

8 2.8 Oppgave Faste, variable, direkte og indirekte kostnader a) Hva er forskjellen på direkte kostnader og indirekte kostnader? b) Hva er forskjellen på faste og variable kostnader? c) Ta stilling til om kostnadene nevnt nedenfor, som gjelder en virksomhet som monterer sykler, er direkte (D) eller indirekte (I), variable (VK) eller faste (FK). Lønn til montasje Lønn til rydding på arbeidsplassen Lønn til vedlikehold av utstyr Lønn til reparasjon/utbedring av defekte komponenter Pussegarn Komponenter og deler Administrasjonskostnader Avskrivning på maskiner og utstyr Leie av montasjehall Kostnader til regnskapskontor og revisjon Kantinedrift D (direkte)/ I (indirekte) VK/FK 6

9 2.11 Oppgave Sunk costs og alternativkost a) Ole har kjøpt noen aksjer som i øyeblikket står meget lavt i kurs, langt under hva de kostet i anskaffelse. Men han har også noen som har holdt seg godt, ja, som faktisk har steget en del i verdi. Han trenger penger i forbindelse med et huskjøp og har kommet til at han må selge noen av aksjene. Mange har da lett for å selge dem man ikke har tjent på, fremfor dem man har tapt mye på. Hvorfor er dette lite velbegrunnet? b) En bensinstasjon har en bokført verdi på beholdningen av sigaretter som utgjør kr 55 per 20-pakning. På grunn av avgiftsreduksjoner vil kostnaden ved nytt innkjøp bli på kr 45 per pakning. Beholdningen bokført til kr 55 er meget stor og vil rekke for flere måneder fremover. Hvilken innkjøpspris bør danne utgangspunkt for beregning av utsalgspris? c) Hvilken rentefot bør man benytte når man skal beregne rentekostnadene ved å ha hytte? d) Du har kjøpt en lærebok for kr 450 og får, når du ikke lenger har bruk for den, tilbud om å selge den for kr 79 fra den aller siste som trenger boka på det nye kullet. Neste år er det ny bok. Hvor mye taper du på å godta tilbudet? Ikke tenk som en bokholder, men som en beslutningstaker! e) Er avskrivninger en relevant kostnad i beslutningssammenheng? 7

10 2.12 Oppgave Avskrivningskostnader og avskrivningsmetoder En virksomhet har anskaffet en maskin for kr , inklusive kr i mva. Man antar at levetiden er 4 år, og at utrangeringsverdien vil utgjøre kr Disse dataene legges til grunn for besvarelsen av spørsmålene nedenfor. a) Lineære avskrivninger Formel for utregning av lineære avskrivninger: Utregning av de årlige avskrivninger basert på tallene ovenfor: Dersom maskinen selges etter 3 år for kr , hva blir da gevinsten/tapet ved salget? b) Saldoavskrivninger Beregn de årlige avskrivninger og restverdien der dette mangler, i tabellen under. Saldoavskrivningssatsen er 30 %. År Årets avskrivning Restverdi ved årets slutt

11 2.12c) Diverse om avskrivninger Ta stilling til følgende påstander ved å markere med et kryss de som synes rimelig velbegrunnede: Saldoavskrivninger gir degressive avskrivninger, dvs. avskrivninger som blir lavere 1 for hvert år som går. Degressive avskrivninger har noe for seg bl.a. fordi summen av avskrivninger og 2 vedlikehold kan bli noenlunde konstant over tid. 3 Avskrivninger anses i de fleste sammenhenger som en fast kostnad. 4 Avskrivninger er lite relevant å ta hensyn til ved de fleste beslutninger på kort sikt. 5 De skattemessige avskrivningene skjer i all hovedsak etter saldometoden. 6 Man kan ha ulike avskrivninger i finansregnskapet og skatteregnskapet. 9

12 2.13 Minitest En maskin er anskaffet for kr Maskinen antas å være verdiløs etter 10 år. Besvar på denne bakgrunn spørsmålene 1 3 nedenfor. 1 Hva blir avskrivningene det 6. året når det skal beregnes lineære avskrivninger? 2 Hva blir avskrivningene det 1. året når forutsetningene er som foran, men anskaffelsen skjer 1. august? 3 Hva utgjør saldoavskrivningene det andre året når de det første året utgjorde kr ? Saldoavskrivningssatsen er 25 %. 4 Kan man i driftsregnskapet avskrive på basis av anskaffelseskost, gjenanskaffelsesverdi eller andre alternativer? 5 Hva mener vi med faste kostnader? 6 Hva mener vi med variable kostnader? 7 Variable kostnader kan være proporsjonale, overproporsjonale eller underproporsjonale. Hva er det som normalt legges til grunn i bedriftsøkonomiske beregninger? 10

13 Kryss av for påstander nedenfor som er åpenbart feil. Saldoavskrivninger er degressive avskrivninger, dvs. de blir mindre og mindre i a kroner for hvert år som går. Når saldoavskrivninger beregnes, trekker man ikke fra restverdien i grunnlaget for b beregningen. Det gjør man derimot om man beregner lineære avskrivninger. c Et driftsmiddel som ikke brukes hele året, avskrives ikke. IB varer + innkjøp UB gir periodens vareforbruk. Det forutsettes at det ligger en d korrekt varetelling bak både IB og UB. Om man har hatt svinn på lageret, fanges dette automatisk opp gjennom denne måten å beregne forbruket på. e Sunk costs er irrelevante i beslutningssammenheng. Vi har rikelig med penger og har tenkt å kjøpe hytte for noen av pengene. Lån vil vi ikke ha. Når vi skal beregne kostnaden for å eie hytte, bør vi inkludere renter av egne f penger. Renten bør tilsvare hva vi kunne fått i avkastning på beste alternative plassering med tilsvarende risiko. g Vi anvendte i foregående spørsmål en alternativkostbetraktning. h i Om husleie er gjenstand for årlig prisregulering i henhold til en eller annen prisindeks, er ikke husleie en fast kostnad. Overproporsjonale kostnader innebærer at kostnadene øker sterkere enn volumet/ aktiviteten skulle tilsi. 11

14 Peder har arvet en liten, gjeldfri hytte på Sørlandet, verd kr Strøm, vann, renovasjon, vedlikehold etc. beløper seg til kr i året. Er det høye kostnader ved å eie en slik hytte? Gi en begrunnelse for konklusjonen. 10 Et industrianlegg har kostet 100 mill. kr hittil og er fortsatt ikke ferdig. Opprinnelig var det kostnadsberegnet til 50 mill. kr. Nå er det helt sikkert at det kan fullføres for 30 mill. kr i tillegg. Man har fastprisavtale med seriøs leverandør som skal fullføre anlegget. Det er ingen mulighet for å få lønnsom drift basert på de totale kostnadene, men om anlegget hadde kostet det opprinnelig beregnede, ville lønnsomheten blitt meget god. Avbrytes utbyggingen nå, må alt som hittil er investert i anlegget, måtte anses som tapt. Bør anlegget fullføres om det kan skaffes penger? 11 Noen kostnader unnlates ofte bevisst registrert som direkte kostnader, selv om det egentlig ville vært mulig. Hvorfor? 12 Hvorfor er det vanligvis irrelevant å ta hensyn til hva ting opprinnelig har kostet når man er i en beslutningssituasjon? 13 Hvorfor hevdes det at de indirekte kostnadene er et problem i forbindelse med kalkyler? 14 Lønnskostnadene består av den lønnen den ansatte tjener opp, og et ikke ubetydelig beløp i sosiale kostnader. Hvor store de sosiale kostnadene er, varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av ytelsene man tilbyr de ansatte. Men hvor mange prosent av lønnen snakker vi gjerne om? 12

15 3.2 Oppgave Balanseoppstillingen a) En virksomhet har en egenkapital på kr , kortsiktig gjeld på kr , langsiktig gjeld på kr og anleggsmidler for kr Hva beløper omløpsmidlene seg til? b) Vi forutsetter at man har et overskudd på kr , og at det ikke betales noe utbytte. Vil man da ved starten av året etter finne årsoverskuddet igjen blant eiendeler, egenkapital eller gjeld? 13

16 3.3 Oppgave Balanseoppstillingen Hvordan kan man finne sin egenkapital? Det er neppe nok å se i lommeboka. La oss anta at en students økonomiske situasjon kan beskrives slik (postene er i vilkårlig orden): Bil Salgbare bøker Sykkel Studielån Billån, rest Lommebok i slangeskinn 600 Lommebokinnhold Hytte (arvet) Verdianslag på eiendeler er ikke alltid lett å gi. Verdivurdering er da også et hovedproblem i regnskap, særlig når det gjelder eiendeler. Skal man finne reell egenkapital, må man ha reelle verdier på eiendeler og gjeld. Forutsett at de oppgitte verdier er reelle. Bedrifter og personer finner sin reelle egenkapital på samme måte. For personer kalles gjerne egenkapi-talen formue. Hva er studentens egenkapital (formue)? 14

17 3.4 Oppgave Kontonummerering (iht. Norsk Standard) Nedenfor er det gjengitt en saldobalanse. 14 Varelager 150 a) Beregn overskuddet ut fra saldobalansen. 15 Kundefordringer Bankinnskudd Egenkapital Pantelån Leverandørgjeld Salgsinntekter Varekjøp Beh.endring varer 100 b) Hvor stor er bedriftens gjeld? 50 Lønnskostnader Telefon, porto 80 c) Hva er sum eiendeler? 81 Rentekostnader 20 15

18 3.5 Oppgave Kontering Basert på trekontoteorien skal du kontere (påføre riktig kontonummer) i kolonnen til høyre i tabellen nedenfor. Det ses bort fra mva. i denne omgang. 1 Kjøpt inn materialer på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 2400 Leverandørgjeld og 4000 Varekjøp Kredit ( ) 2 Kjøpt inn en maskin på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 2400 Leverandørgjeld og 1200 Maskiner Kredit ( ) 3 Opptatt pantelån. Lånebeløpet godskrevet bankkontoen Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1920 Bank og 2240 Pantelån Kredit ( ) 4 Solgt varer på kreditt Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1500 Kundefordringer og 3000 Salgsinntekter Kredit ( ) 5 Avskrivning på maskiner (= slitasje/verdiforringelse) Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1200 Maskiner og 6010 Avskrivninger Kredit ( ) 6 Betalt avdrag på pantelån fra bankkontoen Debet (+) Aktuelle kontonr.: 1920 Bank og 2240 Pantelån Kredit ( ) 16

19 3.9 Oppgave Mva. og diverse a) En vare tenkes solgt for kr 360 eksklusive mva. (25 %). Hva blir prisen inklusive mva.? b) En vare selges for kr 200 inklusive 25 % mva. Hva er prisen eksklusive mva.? c) En virksomhet har i januar og februar periode fakturert kundene totalt kr eksklusive mva. Alt salg er mva.-pliktig. Man har kjøpt inn materialer etc. for kr inklusive mva. Mva.-satsen er 25 %. Hvor mye mva. skylder man eller har man til gode ved utgangen av februar? d) Ole er en fattig student som trenger en bærbar PC til studiet. På Elkjøp har han funnet en godt egnet maskin til kr Hva hadde maskinen kostet ham om han hadde hatt en liten mva.-pliktig håndverksvirksomhet og også hadde nyttet PC-en i jobben? e) Ole-Hus AS driver mva.-pliktig virksomhet. Man er blitt kjent med at en kunde som i lang tid har hatt en ubetalt faktura på kr , inklusive mva., sist er observert i en bakgate i Bangkok i forkommen tilstand og neppe noensinne vil flytte tilbake til gamlelandet. Hvor mye vil overskuddet reduseres som følge av dette tapet? Se bort fra skatt. 17

20 3.11 Oppgave Gruppering av kostnader og inntekter mv. a) Sett en pil fra postene med regnskapsmessige hendelser til høyre inn til riktig linje i resultatoppstillingen hvor posten påvirker resultatet: Utgående faktura på kr Resultatoppstilling Avskrivning på anleggsmidler kr Driftsinntekter Varekjøp kr Driftskostnader Kreditnota til en kunde kr = Driftsresultat Rentekostnader kr ± Finansinntekter/-kostnader Bankgebyrer kr = Resultat før skattekostnad Renteinntekter kr ± Skattekostnad Gevinst på kortsiktige aksjer kr = Årsoverskudd Skatt på årets inntekt kr Tap på fordringer kr b) Hvor mye endres driftsresultatet om rentekostnadene går opp med kr ? c) En virksomhet som svarer mva. på salget og har fradragsrett for inngående avgift, innser at en fordring på kr er tapt. Beløpet inkluderer mva. (25 %). Med hvor mye vil resultat før skatt bli forverret som følge av dette tapet? d) I saldobalansen viser konto 4300 Vareinnkjøp en saldo på Konto 4390 Beholdningsendring varer viser en saldo på Lagerverdien ved årets utgang er kr Hva var lageret ved årets begynnelse? e) Vi bygger videre på tallene oppgitt i foregående spørsmål. Hva var årets varekostnad? 18

21 3.12 Oppgave Bokføring/finansregnskap Nedenfor er det gjengitt resultatoppstilling og balanse for en mindre virksomhet. Resultatregnskap 20x8 Balanse x8 Driftsinntekter Driftsmidler Driftskostnader Varelager = Driftsresultat Bank Finanskostnader Sum eiendeler = Overskudd før skatt Skattekostnad Egenkapital = Årsoverskudd Lån Leverandørgjeld Skyldig skatt Sum egenkapital/gjeld I januar 20x9 finner følgende regnskapsmessige transaksjoner sted: 1) Kontantsalg kr ) Betalt leverandører kr )Varekjøp på kreditt kr ) Betalt avdrag på lån kr ) Vareforbruk kr ) Betalt renter for januar med kr ) Betalt lønn kr ) Avskrivninger for januar utgjør kr

22 3.12 a) Før regnskapet for januar i tabellen nedenfor. Når man starter nytt år, må også IB registreres. 12 Driftsmidler 14 Varelager 19 Bank 20 Egenkapital 22 Lån 24 Leverandører 25 Skyldig skatt 30 Salgsinntekter 40 Vareforbruk 50 Lønn 60 Avskrivninger 81 Rentekostnader 28 Hva ble resultatet i januar (før skatt)? IB 1.1.x9 Bilag 1+2 Bilag 3+4 Bilag 5+6 Bilag 7+8 UB 20

23 Oppgave 3.12 IB 1.12.x9 Bevegelse i UB x9 desember 12 Driftsmidler Varelager Bank Egenkapital Lån Leverandører Skyldige skatter Salgsinntekter Vareforbruk Lønn Avskrivninger Rentekostnader Skatter c) Hva ble årsoverskuddet for 20x9? d) Når nytt regnskapsår begynner x0, hva vil da egenkapitalkontoen vise som IB når det ikke betales noe utbytte? e) Hva blir IB x0 på konto for lønn? 21

24 3.13 Oppgave Verdivurdering av tilvirkede varer En entreprenør har ved foreløpig avslutning av regnskapet kommet til at det foreligger et underskudd på kr Kontrakter under utførelse er da vurdert til påløpne tilvirkningskostnader. Man har flere store kontrakter i arbeid hvor det er påløpt betydelige kostnader, totalt kr Endelig kontraktsum for disse arbeidene beløper seg til kr totalt. I kontrakter med lang tilvirkningstid skal man normalt inkludere forventet fortjeneste i takt med fremdriften. Ledelsen har i forbindelse med en lånesøknad til banken anslått en gjennomsnittlig fullføringsgrad på prosjektene til ca. 60 %. Det betyr at de utførte, men ikke fakturerte arbeidene er verd hele kr om de vurderes til salgspris. Tidligere har man alltid vurdert denne typen prosjekter til påløpne kostnader, inkludert påslag for faste kostnader, unntatt kostnader til salg og administrasjon. Dette er for øvrig det generelle vurderingsprinsippet for tilvirkede varer i norsk finansregnskap. a) Hvordan vil det slå ut på resultat og balanse at man vurderer beholdningen av igangværende arbeider kr høyere enn i foreløpig regnskap? b) Er det anledning til å endre regnskapsprinsipp på denne måten? c) På grunn av meget anstrengt likviditet skal bedriften søke om en større driftskreditt i banken. Den anstrengte likviditeten skyldes store problemer med et par av de største kontraktene til fast pris. Man regner med at nødvendige kreditter henger i en tynn tråd om man fremlegger et regnskapsmessig underskudd av den størrelse man har i foreløpig avsluttet regnskap. Arbeidsplassene kan komme i fare, og ledelsen sitter med opsjoner som lett kan bli verdiløse om en alvorlig krise rammer selskapet. Revisor må antas å ville godkjenne verdivurderingen, siden han vanskelig kan ha kompetanse til å overprøve ledelsens vurdering av verdien av de pågående arbeidene. Forsvarer den beskrevne situasjon å gå over til å vurdere utførte arbeider til salgsverdi? 22

25 3.15 Minitest Bokføring/finansregnskap Sett kryss for riktige påstander nedenfor. Det kan være flere riktige påstander per spørsmål! 1 Hvordan finner man reell egenkapital i en vanlig økonomisk virksomhet? a) Ved å summere beholdning kasse, bank og postgiro b) Ved å gå rundt og telle opp egenkapitalen der den ligger i bedriften c) Ved å ta summen av alt man eier, og trekke fra all gjeld 2 En bedrifts eiendeler beløper seg til kr a) Da må sum egenkapital og gjeld være kr b) Om anleggsmidlene er kr , må omløpsmidlene være kr Hva er riktig påstand om balansen/balansesammenhengene? a) Anleggsmidler og omløpsmidler utgjør bedriftens totale eiendeler. b) Bedriftens samlede gjeld består av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld. c) Gjelden må alltid være like stor som eiendelene. d) Egenkapitalen må alltid være større enn gjelden. e) Eiendelene er i sum akkurat like store som summen av egenkapital og gjeld. 23

26 3.15 forts 4 Opptak av nytt lån innebærer umiddelbart at a) gjeld og egenkapital øker like mye b) eiendeler og gjeld øker like mye c) gjelden øker og alle andre poster forblir uendret 5 Hva er riktig påstand om den forholdsvis sjelden forekommende konto 1790 Porto? a) Det må være en kostnadskonto. b) Det må være en inntektskonto. c) Det må være beholdning av frimerker. 6 Hva er riktig påstand om konto 2040 Fond for vurderingsforskjeller? (Du skal kunne klare å svare uten å vite hva som ligger bak Fond for vurderingsforskjeller.) a) Det må være en eiendelskonto. b) Det må være en konto med penger (likvider). c) Det må være en gjeldskonto. d) Det må være en egenkapitalkonto. 24

27 3.15 forts 7 På konto 1939 er ført På konto 6813 er det motpostert Det betyr: a) Likvidbeholdningen er blitt redusert. b) Utgiftene, ev. kostnadene, ble økt. c) Egenkapitalen økte. d) Konto 1939 ble debitert. e) De to posteringene gjør at overskuddet øker. f) En resultatkonto ble belastet med kr g) De samlede eiendeler ble redusert gjennom posteringene. h) Man kan ikke svare på dette uten å vite teksten som hører til kontoene 1939 og

28 3.16 Oppgave Periodisering a) Vi har i periode 1 kjøpt inn materialer for kr Det var materialer på lager ved periodens begynnelse for kr , mens beholdningen ved periodens slutt var redusert til kr I periode 2 kjøpte man inn for kr , og materialkostnaden utgjorde kr Beregn materialkostnaden i periode 1: Hvor store var utgiftene til sammen for periode 1 og 2? Hva var beholdningen av materialer ved slutten av periode 2? b) Man har fått regning på forsikring i oktober 20x8 for perioden x8 til x9 på kr Hvordan vil denne forsikringsfakturaen påvirke resultatet for 20x8? c) Blir det beløpet som ble kostnadsført i foregående spørsmål, også den totale forsikringskostnaden for 20x9? d) Når faller det naturlig å unnlate periodisering av en kostnad/inntekt, selv om beløpet egentlig delvis gjelder en annen periode enn den man setter opp regnskapet for? 26

29 4.2 Oppgave Regnskapsanalyse a) Mange virksomheter som har drevet en del år, og som eier lokalene, har ofte såkalte skjulte reserver. Det betyr at lokalene er mer verd enn det som fremgår av regnskapet, ofte langt mer. Hva betyr dette for egenkapitalen? b) Olsen Service (enkeltpersonforetak) viser et årsresultat på kr Hansen Service AS viser et overskudd på kr Begge driver sin lille virksomhet innenfor samme bransje, har investert like mye, har like mye lån og har samme omsetning. Gi en vurdering av lønnsomheten, eventuelt hvilken tilleggsinformasjon som er nødvendig for å besvare spørsmålet. c) Mange vil hevde at resultatet i finansregnskapet bare i begrenset grad uttrykker reell lønnsomhet. Hva er det trolig skeptikerne da særlig tenker på? d) Hvorfor bør eierne med rimelighet kunne forvente høyere avkastning på pengene de satser i virksomheten, enn det långiverne får? e) Hvordan må nyinvesteringer finansieres for at man ikke skal redusere den kapitalen man har til driften? 27

30 4.3 Oppgave Analyse av lønnsomhet For Badehuset AS, som vi vil analysere i flere oppgaver, foreligger følgende regnskapstall: Resultatoppstilling 20x8 20x7 Salgsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad = Driftsresultat Renteinntekt Rentekostnad = Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad = Årsoverskudd (ordinært resultat) Balanseoppstilling 20x8 20x7 20x8 20x7 Anleggsmidler Egenkapital Utsatt skatt Langsiktige lån Varer Sum langsiktig gjeld Kundefordringer Leverandørgjeld Aksjer Kassekreditt Bankinnskudd, kontanter Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

31 4.3a) Badehuset AS har hatt en omsetningsvekst på vel 13 %. Hvordan har overskuddsprosenten før skatt utviklet seg? b) Hva kan den utilfredsstillende utviklingen i lønnsomhet skyldes? c) I 20x7 var driftsmarginen svært nær 14 %. Hvordan har driftsresultatet i % utviklet seg i 20x8? Hva kan endringen skyldes? d) Inntektene fra varesalg var i 20x8 kr Hva var bruttofortjenesteprosenten? e) Hva er formelen for totalrentabilitet? f) I 20x7 var totalrentabiliteten 11,1 %. Hvordan har den utviklet seg i 20x8? g) Hvordan vil økte rentekostnader påvirke totalrentabiliteten? h) Beregn kapitalens omløpshastighet og resultatgraden for 20x8. Beregn deretter totalrentabiliteten på basis av disse to tallene. i) Hvordan kan man øke kapitalens omløpshastighet? 29

32 4.3j) Fyll ut Du Pont-modellen nedenfor med dataene for 20x8 for virksomheten foran: + Anleggsmidler Totalrentabilitet før skatt Kapitalens omløpshastighet x : Driftsinntekter Omløpsmidler Totalkapital Kontanter, bank m.m. + Fordringer + Varelager Resultat : Resultatgrad Driftsinntekter Driftsinntekter Driftskostnader + Finansinntekter 30

33 4.3k) Hvordan kan man øke kapitalens omløpshastighet? Utgår! Samme spm. som i). l) Vi har foran beregnet resultatgraden, og den fremkommer også i Du Pont-modellen, og den regnes ut slik: Resultat / driftsinntekter. Forklar hva som inngår i dette resultatet. m) Beregn egenkapitalrentabiliteten før skatt i 20x8. I 20x7 var den 46,7 %. n) Totalrentabiliteten uttrykker hva en krone brukt i bedriften kaster av seg, uansett hvor den er kommet fra, om den er lånt eller er kommet fra eierne. Dersom totalrentabiliteten er lavere enn lånerenten, hva kan man da si om egenkapitalrentabiliteten? o) Hvorfor bør egenkapitalrentabiliteten forventes å ligge høyere enn totalrentabiliteten? p) Et alternativ til totalrentabilitet er å beregne avkastningen på sysselsatt kapital. Hva skiller dette nøkkeltallet fra totalrentabilitet? q) Hva var avkastningen på sysselsatt kapital (før skatt) i 20x8? r) En virksomhet hadde det siste året en totalrentabilitet på 16 %. Gjennomsnittskostnaden på gjelden var 7 %. Av totalkapitalen på kr var kr egenkapital. Hva blir da egenkapitalrentabiliteten? 31

34 4.4 Oppgave Analyse av likviditet Det er balansen som i all hovedsak danner utgangspunkt for nøkkeltallsanalyse av likviditeten. Vi skal vende tilbake til Badehuset AS (fra oppgave 4.3) og analysere likviditetssituasjonen i den virksomheten. Nedenfor gjentas balansetallene: Balanseoppstilling for Badehuset AS 20x8 20x7 20x8 20x7 Anleggsmidler Egenkapital Utsatt skatt Langsiktige lån Varer Sum langsiktig gjeld Kundefordringer Leverandørgjeld Aksjer Kassekreditt Bankinnskudd, kontanter Annen kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld Salg i 20x8 er og i 20x Limit på kassekreditt er kr a) Hva er formelen for arbeidskapital? b) Hvordan har arbeidskapitalen i kroner utviklet seg fra 20x7? c) Hvordan har den relative arbeidskapitalen (AK i %) utviklet seg fra 20x7? 32

35 4.4d) Hvordan kan man påvirke arbeidskapitalen i positiv retning? e) Likviditet kan også analyseres ved å se på likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2. I 20x7 var de respektive 1,35 og 1,02. Beregn likviditetsgradene for 20x8, og kommenter utviklingen. f) Limit på kassekreditten har ligget på kr de siste årene. Hvilken likvidreserve hadde bedriften ved utgangen av 20x8 som ikke er kommet til uttrykk i arbeidskapitalen eller likviditetsgradene foran? g) Det betraktes gjerne som viktig for likviditeten at man holder lagre og kundefordringer på et lavt nivå. Arbeidskapitalen, i kroner eller i %, er et viktig uttrykk for likviditet. Bedres arbeidskapitalen om man reduserer lagre og kundefordringer? h) Vi har foran analysert likviditetssituasjonen gjennom ulike nøkkeltall. Men hva dreier likviditet seg egentlig om? i) Betyr god lønnsomhet at man også har god likviditet? 33

36 4.6 Oppgave Sammenheng mellom rentabilitetstallene En virksomhet som planlegges etablert, står overfor tre ulike alternativer mht. finansiering. Det ene alternativet innebærer 100 % egenkapitalfinansiering, det andre 50 % egenkapital, og det siste alternativet innebærer 10 % egenkapital. Bortsett fra finansieringen er alt likt i de tre alternativene. Vi forutsetter at gjennomsnittlig lånerente er 8 %, og at den oppgitte kapitalstrukturen er gjennomsnittet for året. (At renten normalt øker noe ved økende låneandel, velger vi å overse i denne oppgaven. Det har i praksis ikke dramatiske følger for de konklusjoner vi kan trekke.) Fyll ut resultatoppstillingen nedenfor for de tre alternativene, basert på opplysningene foran, og beregn total- og egenkapitalrentabiliteten. Alt. I 100 % egenkapital Alt. II 50 % egenkapital Alt. III 10 % egenkapital Totale eiendeler Egenkapital Gjeld Resultatberegning ved ulikefinansieringsalternativer: Salgsinntekter Driftskostnader = Driftsresultat Rentekostnader = Resultat før skattekostnad Totalrentabilitet før skatt Egenkapitalrentabilitet før skatt Konklusjon: Utregning av EKR i alternativ III med «brekkstangsformelen»: 34

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer