Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm"

Transkript

1 Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov ved oppstart Kontantstrøm over levetiden Eksempel AS Trevare John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Investering og finansiering i forhold til balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Investeringssiden Finansieringssiden John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold

2 Investeringstyper Investeringer Realinvesteringer Erstatningsprosjekt Utvidelsesprosjekt Rasjonaliseringsprosjekt Finansinvesteringer Kjøp av aksjerog obligasjoner Bankinnskudd Andre verdipapirer Immaterielle investeringer Forskning og utvikling Utdanning Sosiale investeringer John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold Investeringstyper-realinvesteringer Erstatte eksisterende utstyr eller arbeidsprosesser Øke produksjonskapasiteten Etablere ny produksjonskapasitet Rasjonaliseringsprosjekt John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold

3 Investering og finansiering av balansen Eiendeler Egenkapital og gjeld Immaterielle investeringer (Eiendeler) FoU, utdanning og sosiale investeringer Finansinvesteringer (Finansielle anleggsmidler) Aksjer, obligasjoner, bankinnskudd eller andre verdipapirer Realinvesteringer ( Varige driftsmidler) Investeringssiden John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Trinn i investeringsanalyse Hva er bedriftens strategiske valg? Søk etter investeringsmuligheter Grovvurdering Budsjetter kontantstrømmen Velg investeringsprosjekter Få klarsignal til start Etterkontroll og evaluering John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

4 Strategi og prosjektforslag Hva er strategisk visjon og strategiske mål? Gjennomfør en situasjonsanalyse Identifiser og evaluer strategiske muligheter Velg strategi Evaluering og kontroll John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Budsjettering av kontantstrøm I investeringsanalysen er det sentralt å budsjettere prosjektets kontantstrøm Kontantstrømmen er definert som innbetalinger utbetalinger, og viser hva eierne kan ta ut av prosjektet uten å forrykke prosjektets fremdrift Betalinger til kapitaleiere (renter og utbytte) skal ikke med i kontantstrømmen John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold

5 Regnskap og finans Vi starter ofte med regnskapsmessig overskudd når kontantstrømmen beregnes Kontantstrøm er ikke det samme som overskudd, delvis på grunn av Enkelte kostnader er ikke betalbare (avskrivninger) Tidsavgrensningsproblemer Gjeldsrenter og andre betalinger til kapitaleiere skal ikke tas med i et prosjekts kontantstrøm John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold Budsjettering av kontantstrøm Start med regnskapsmessig resultat, legg til avskrivninger og korriger for endringer i arbeidskapitalen Salgsinntekter - Lønnskostnader - Materialkostnader - Andre produksjonskostnader - Skattemessige avskrivninger = Driftsresultat + Skattemessige avskrivninger + Endringer i arbeidskapital = Prosjektets kontantstrøm John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold

6 Kontantstrøm, forts To grupper gjør krav på kontantstrømmen, nemlig eierne (aksjonærene) og eiere av fremmedkapitalen (långiverne) Aksjonærene mottar hva som står tilbake etter at långiverne har fått sine kontraktfestede krav dekket Prosjektets kontantstrøm - Låneavdrag - Renter = Kontantstrøm til egenkapitalen John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Arbeidskapitalbehov Arbeidskapitalbehov og endringer i arbeidskapitalen over tid kan beregnes med likviditetsbudsjett eller ut fra driftssyklusmodellen Det bindes kapital for eksempel til materialer og produksjonskostnader i produksjonsprosessen Sentralt poeng - kontantkonvertering John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

7 Driftssyklusmodellen Driftssyklus Varelagerperiode Råvarelager Varer i arbeid Ferdigvarelager Kundekredittid Leverandør kreditt Kontantkonverteringsperiode Innkjøp Leverandør Produksjonen Produksjonen Produksjonen Kundene råvarer betales starter ferdig selges betaler John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Eksempel: AS Trevare Nytt prosjekt investeringsutgift kr , restverdi , levetid 5 år Årlig salgsvolum (enheter): År 1: År 2: År 3: År 4: År 5: John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold

8 AS Trevare - produktkalkyle Salgspris Direkte materialkostnader -300 Direkte lønnskostnader -270 Dekningsbidrag pr. enhet 630 Faste produksjonskostnader øker med kr pr. år, og faste salg og adm. kostnader øker med kr pr. år John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold AS Trevare produksjons-prosess med videre Produksjonen starter i august, produksjonstid er 1 måned. I august kjøpes det inn råvarer for 2 måneders behov Leverandørkreditt 1 måned Produksjonen starter gradvis, full produksjon fra september måned I september produseres kun for laget, salget starter i oktober Kundekreditt er 3 måneder John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold

9 AS Trevare produksjons-prosess med videre Råvarene tilsettes straks produksjonen starter Lønnskostnadene påløper jevnt i oppstartmåneden (august) Faste kostnader påløper for fullt fra produksjonsstart av John-Erik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold AS Trevare - budsjettdata År 1 Pr. måned Salgsinntekter Materialkostnader Lønnskostnader Faste prod. kostnader Faste salg og adm. k John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

10 AS Trevare likviditetsbudsjett August September Oktober November Desember Januar Februar Råvarelager Råvarekostnad Lønnskostnader Salg og adm. kostnader Betalbare faste tilvirkn. k. Sum utbetalinger Salgsinnbetaling Innbetalt - utbetalt Akkumulert John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold AS Trevare - likviditetsbudsjett August September Oktober November Desember Januar Februar Råvarelager Råvarekostnad Lønnskostnader Salg og adm. kostnader Betalbare faste tilvirkn. k Sum utbetalinger Salgsinnbetaling Innbetalt - utbetalt Akkumulert Legg merke til at det maksimale likviditetsbehovet er kr John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold

11 AS Trevare - balanseposter Vi kan budsjettere kapitalbinding i ulike balanseposter Råvarer vurderes til innkjøpspris (300) Varer i arbeid vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( /2) = 435 Ferdigvarer vurderes til variabel tilvirkningskostnad ( ) = 570 Kundefordringer vurderes til variabel tilvirkningskostnad i oppstartfasen (570) John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold AS Trevare, bindingstider Råvarelager Produksjonstid Ferdigvarelagringstid Kundekredittid Leverandørkredittid 1 mnd 1 mnd 1 mnd 3 mnd 1 mnd John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold

12 Arbeidskapital ved oppstart Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager 1 - Varer i arbeid 1 - Ferdigvarelager 1 - Kundekreditt 3 - Leverandørkreditt 1 - Variabel driftskapital - Betalbare faste kostnader (år) 5 - Sum driftskapital - John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital ved oppstart Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager 166, , Varer i arbeid 166, , Ferdigvarelager 166, , Kundekreditt 166, , Leverandørkreditt 166, , Variabel driftskapital Betalbare faste kostnader Sum driftskapital John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

13 Arbeidskapital over levetiden Salgsvolumet var ikke konstant over levetiden. Økt salgsvolum betyr Økt råvarelager Økt lager av varer i arbeid Økt lager av ferdigvarer Økt kundefordring Økt leverandørgjeld Over levetiden må kundefordringene vurderes til salgsverdi for å finne korrekt kontantstrøm (kr 1 200) John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Økt omsetning økt arbeidskapital Red. omsetning red. arbeidskapital Balansepost: Endring Råvarelager Varer i arbeid Ferdigvarer Kundefordringer Leverandørgjeld Omsetningsavhengig arbeidskapital Omsetning Arbeidskapital i % av omsetning 31,98 % 31,98 % 31,98 % 31,98 % Økningen i arbeidskapital legges til årets begynnelse eller strengt tatt siste dag året før endringer skjer. Ved levetidens slutt frigjøres arbeidskapital til en verdi lik bokført verdi John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold

14 AS Trevare kontantstrøm over levetiden Slutten av år: Omsetning Omsetningsavhengig arbeidskapital Endring i arbeidskapital År Salgsinntekter Materialkostnader Lønnskostnader Dekningsbidrag Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Salg anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm John-Erik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold AS Trevare kontantstrøm over levetiden Slutten av år: Omsetning Omsetningsavhengig arbeidskapital Endring i arbeidskapital År Salgsinntekter Materialkostnader Lønnskostnader Dekningsbidrag Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Salg anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm John-Erik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold

15 Kontantstrøm over levetiden John-Erik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold Finansiering av prosjektet Lån kr , 10 % rente Låneavdrag betales med kr pr. år over hele levetiden (serielån) Renter er kr første året, og reduseres med kr pr. år Hva blir kontantstrømmen til eierne i løpet av levetiden? John-Erik Andreassen 30 Høgskolen i Østfold

16 Kontantstrøm til eierne År Salgsinntekter Materialkostnader Lønnskostnader Dekningsbidrag Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Salg anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm År Prosjektets kontantstrøm Utbetalt lån Låneavdrag Renter Kontantstrøm til egenkapitalen John-Erik Andreassen 31 Høgskolen i Østfold Kontantstrøm til eierne År Prosjektets kontantstrøm Utbetalt lån Låneavdrag Renter Kontantstrøm til egenkapitalen John-Erik Andreassen 32 Høgskolen i Østfold

17 Nærmere om kontantstrøm-begrepet Husk på følgende når kontantstrøm budsjetteres: Kun endringer i kontantstrøm som følge av et prosjekt, er relevant Tenk alltid alternativt hva er alternativkost? Se bort fra allerede medgåtte kostnader (sunk cost) Pass på fordelte indirekte kostnader er ofte ikke påvirket av prosjektet, og skal dermed ses bort fra John-Erik Andreassen 33 Høgskolen i Østfold Eksempel: AS Skipsverft Tilbud om salg av anleggsmidler for kr Anleggsmidler kjøpt for kr , bokført verdi er kr Vurderer å bygge 3 skip over tre år, salgsverdi kr pr. skip Lønnskostnader kr første året, forventes å øke med 8 % pr. år Hvis verftet legges ned, utbetales sluttpakke på kr til ansatte Materialer til å bygge første skipet er på lager, kjøpt for kr Virkelig verdi kr , men vil kun oppnå kr ved salg. Økning i materialkostnader: 8 % pr år John-Erik Andreassen 34 Høgskolen i Østfold

18 AS Skipsverft, forts. Andre årlige kostnader, hvor indirekte variable kostnader og fordelte faste kostnader vil øke med 10 % pr. år: Indirekte variable kostnader Avskrivninger Fordelte faste kostnader fra hovedkontoret Sum John-Erik Andreassen 35 Høgskolen i Østfold AS Skipsverft kontantstrøm År Salg av skip Lønnskostnader Spart oppsigelseskostnad Materialkostnader Indirekte variable kostnader Salgsverdi verft Salgsverdi materialer Kontantstrøm John-Erik Andreassen 36 Høgskolen i Østfold

19 AS Skipsverft - kontantstrøm John-Erik Andreassen 37 Høgskolen i Østfold Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og finansiering. Oslo: Gyldendal akademisk, Kap 2. Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 2002, Universitetsforlaget Øyvind Bøhren & Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse, 1999, Skarvet Forlag John-Erik Andreassen 38 Høgskolen i Østfold

20 Oppgaver Oppgave 1 og 2 i boken (IB) Oppgave 2.1 i oppgavesamlingen (IB) John-Erik Andreassen 39 Høgskolen i Østfold

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare?

Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare? Risikoanalyse av prosjekter Hva menes med risiko? Forventning og varians Praktiske metoder for risikokartlegging Følsomhetsanalyse Scenarioanalyse Simulering Bruk av Excel Litt om opsjoner John-Erik Andreassen

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Finansiering og investering

Finansiering og investering Finansiering og investering Presentasjon Introduksjon og innhold i faget Undervisningsopplegg Dagens opplegg Introduksjonsforelesning Inndeling i grupper Gruppearbeid Referanser Gyldendahls hjemmeside:

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer