Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi"

Transkript

1 ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall oppgaver: 4 Antall vedlegg: ~j læreboka i Bedriftsøkonomi Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjøre for de forutsetninger du legger til grunn for løsningen f Avdeling for ingeniørutdanning Cort Adelersgate Oslo df faks: OS

2 OPPGAVE 1 (1,5 t) AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE En bedrift som leverer konsultenttjenester skal stille opp budsjett for 1 kvartal Kalkylen pr time ser slik ut: Timepris Div variable kostnader Lønn Dekningsbidrag Bedriften forventer et salg i neste kvartal på timer Kundene får 30 dager kreditt 50% av de variable kostnadene består av telefonutgifter etc som betales når de påløper og 50% av driftsmateriell som må kjøpes inn Kreditliden her er også 30 dager Bedriften har følgende balanse pr BALANSE Anleggsmidler Kundefordringer Betalingsmidler SUM (XX) Aksjekapital Annen EK Langsiktig gjeld Leverandørgjeld kassekreditt Diverse kortsiktig gjeld SUM Betalbare faste kostnader utgjør i kvartalet Det er planlagt en markedsføringskampanje i januar som skal koste Beløpet betales i januar Kassekreditt: Limit er som det betales 1% av pr kvartal Renter for trukket kassekreditt belastes med 7% pr år for gjennomsnittlig trekk i måaeeea kvartalet Langsikig gjeld skal ned betales med kr i 1 kvartal Det skal betales rente med når det gjelder den langsiktige gjelden Oppgave: a) Utarbeid likviditetsbudsjett for jar~af 1 kvartal b) Utarbeid resultat og balansebudsjett for jar~af 1 kvartal

3 OPPGAVE 2 (30 min) a) Gjør rede for hva som menes med situasjonsbestemt ledelse Morten Emil Berg mener ledelse kan foregå på fem ulike nivåer Til hvert nivå tilsvarer det en lederrolle b) Redegjør kort for de fem ledelsesnivåene med tilhørende lederrolle i en organisasjon OPPGAVE 3 (30 min) Under finner du utdrag fra årsregnskapet til Gresvig ASA for 2002 GRESVIG ASA (morselskap) Note Beteo i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER Netto sakjsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad ,18 Lønnskostnad Avskrivninger driftsmidler Avskrivninger qoodwlll Nedskrivning aksjer/qoodwill (3 129) 1 Omstruktureringskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader (66 649) (37 242) Driftsresultat FINANSI NNTEKTER/KOSTNA DER Mottatt konsernbidrag Renteinntekt fra foretak i samme konsern Inntekt fra investerlnq i tilknyttet selskap Annen finansinntekt (44 443) (108584) (30 455) 16 Finanskostnader 266 (12240) Netto finansposter (66 383) (49 482) Ordinært resultat 'er skattkostnad

4 GRESVIG ASA (morselskap) Note BeleD I NOK 1000," ANLEGGSMIDLER Varemerker Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterlelle eiendeler Tomter, byqninqer og annen fast eiendom Maskiner 00 anleqo Sum varlaa driftsmidler Investerinqer i datterselskap l~n til foretak J samme konsern S InvesterJnqer i tilknyttect selskap 7 lån til tilknyttet selskap i aksjer og andeler Andre fordrinqer Sum flnansleclle anleggsmidler Sum anleggsmidler OML0PSMIDLER 9 Varer 5,7,9 Kundefordringer ,7 Andre fordrinqer Investeringer 725 Bankinnskudd kontanter 00 Ilonende Sum omløpsmidier B EGENKAPITAL Aksjekapital ÆO Overkursfond Sum innskutt eqenkapltal GJELD Pensjonsforpliktelser 815 Andre avsetnlnqer for forpliktelser Konvertibelt obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 715 ØvrlQ lanqslktlq qjeld Sum langsiktig Gleld Gjeld til kredittinstitusjoner LeveranderqJeld Betalbar skatt Skyldiq offentiiqe avqifter Annen kortsiktia aield Sum kortsiktiq qjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 GRESVIG ASA (morselskap) KONTANTSTR0M FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (49479) Resultat tør skattekostnad 80 Tap!qevinst salq av anleqqsmldler Ordinære avskrivninqer Endring I vareiaqer Endring i kundefordringer 8952 (8 896) Endring Ileverandørgjeld (1896> (14160) Endrina i andre tldsavarensninasdoster (32 593) Netto kontantstrøm fra o~asjonelle aktiviteter KONTANTSTR0M FRA 1S 114 INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetaling ved salq av driftsmidler (4056) Utbetalinq ved kjøp av driftsmidler Utbetalinq ved kjøp av aksjer Endring ved investering i datterselskap (4904) S 004 Endring i investerinq i tilknyttet selskap EndrJna I minoritetsandel KONTANTSTR0M FRA ( ) FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbetalinq av lanqsiktkj 9Jeld, ekstern (179407) (70 707) Nedbetallnq av kortsiktiq qjeld Innbetaling ved opptak av ny langslktkj qjeld Innbetalinq kortsiktiq fordrinq, konsern Endring av lanqsiktiq fordrinq tilknyttet selskap InnbetalinQ av eqenkapital (76 368), Netto kontant strøm fra flnanslerlnqsaktlviteter 725 (725) 725 Netto endrinq i kontanter oq kontant~lvalenter Beholdnlno av kontanter ved perlodens beovnnelse 725 Beholdninq av kontanter ved perlodens slutt Forutsett at finanskostnader i sin helhet er rentekostnader, og at resten av finanspostene er finansinntekter Du skal ikke bruke annen informasjon om selskapet i dine beregninger og kommentarer enn de som er gitt over Du skal svare på følgende oppgaver: a) Beregn totalkapitalens rentabilitet for 2001 og 2002, og forklar hovedårsaken til utviklingen b) Beregn egenkapitalrentabiliteten (før skatt) for 2001 og 2002 Forklar hovedårsaken til forskjellen mellom totalkapitalrentabiliteten og egen kapitalren tabi liteten c) Gjør beregninger og uttal deg om bedriftens soliditetsutvikling, og forklar hovedårsaken til endringen

6 d) Forklar hvordan endringen i leverandører i 2002 påvirket kontantstrømmen e) Hva er hovedårsaken til forverringen av likviditetsbeholdningen i løpet av 2002? f) Hvordan vil følgende forretningstilfeller påvirke balansen (svar med økning, reduksjon eller ingen endring): 1 Kontant kjøp av varer med trekk på kassekreditten 2 Varesalg på kredit med positiv bruttofortjeneste 3 En kreditkunde innbetaler krav i kontanter 4 Avdrag på pantelån blir betalt over kassekreditten OPPGAVE 4 (30 min) Bedriften AS Techno produserer hovedsaklig elektroniske produkter som brukes i stabilitetskontrollen i nye bilmodeller (ESP) AS Techno står overfor valget mellom å produsere en ny bedre type selvutviklet styringsenhet, eller produsere en brikke på lisens fra Bosch Begge typer kan brukes av Mercedes Benz i den nye SL serien Bedriften er usikker på hvilket alternativ som er mest lønnsomt, og har kontaktet deg for å gi din anbefaling Følgende data foreligger: Oppgave: Beregn nåverdien av prosjektene når avkastningskravet settes til 10 % Hvilket prosjekt vil du anbefale? Svaret skal begrunnes

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik

FORETAKSANALYSE. Larsen.Per-Erik DEMO Enkeltmannsforetak 7-12-21 FORETAKSANALYSE Larsen.Per-Erik Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Smart Elektro AS 14-12-212 SMART ELEKTRO AS JERIKOVEIEN 2 167 Norge OSLO LISE BERGLI NÆSS FORETAKSANALYSE Smart Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer