Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen Finansiering og investering Vår 2004"

Transkript

1 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge er vedlagt. En del av arkene skal fylles ut og leveres inn disse er med tatt som eget vedlegg. På alle ark som skal innleveres, må du fylle ut kandidatnummer. EksamenV2004.doc Side 1 av 13 Finansiering og investering

2 OPPGAVE 1 (teller 60%) Vedlagt følger informasjon om bedriften Zeta AS se neste ark merket del III. På de påfølgende to neste sidene er det foretatt beregning av driftskapitalbehov, kontantstrømmer og lønnsomhet. På bakgrunn av et virusangrep Ormen Lange har flere tall i presentasjonen til administrerende direktør i Zeta AS blitt borte se oppstillingen på de neste sidene. Dette gjelder oppstillingen for beregning av driftskapital, kontantstrømmer før og etter skatt med tilhørende lønnsomhetsberegning. Han er fortvilet fordi han skal presentere dette for styret sitt, men han er ikke datakyndig eller har kunnskap om hvordan disse beregningene gjøres. Han vet imidlertid at studentene ved HIOF har gjennomgått en tilsvarende oppgave, og i sin nød spør han om du kan hjelpe ham med å fylle ut de manglende tall. Dette betyr at du skal fylle inn tall i de skraverte feltene - men at du viser hvordan beregningene er gjort i tilfelle han får spørsmål fra styret sitt. EksamenV2004.doc Side 2 av 13 Finansiering og investering

3 DEL III Mot slutten av 20X0 begynner AS ZETA å arbeide med planer om utviding av sitt produktspekter. I tillegg til de tradisjonelle produktene Super og Ultra vurderer man nå å introdusere et nytt produkt, Luus, som er ferdig utviklet. Man har foretatt prøveproduksjon og markedsundersøkelser. Utfallet har vært såvidt lovende at bedriften nå vil gå videre med analyser av forskjellige sider ved prosjektets inntjening og lønnsomhet. Det forutsettes at Luus vil kunne introduseres på markedet i begynnelsen av kommende år (20X1). I forbindelse med det nye prosjektet har man kommet fram til følgende budsjettforutsetninger og anslag som legges til grunn for investeringsanalysen: Man regner med at Luus kan selges i fire år framover. Salget ventes å utgjøre henholdsvis 2 200, 2 400, og enheter i de fire årene. Prosjektet vil kreve investeringer i anleggsmidler på kr ved starten. Anleggsmidlene antas å ha en utrangeringsverdi på kr ved slutten av år 4. Anleggsmidlene avskrives med 20 % saldoavskrivning. Utrangeringsverdien behandles på den skattemessig optimale måten. Produktkalkylen for Luus er slik: Direkte materialkostnader 1 100,00 Diverse variable kostnader 1 000,00 Merkost per enhet 2 100,00 Faste kostnader per enhet 750,00 Selvkost per enhet 2 850,00 Fortjeneste per enhet 650,00 Salgspris eksklusive mva ,00 Av de faste kostnadene per enhet utgjør avskrivninger kr 250,00. Resten er betalbare faste kostnader. Om omløpsmidler og leverandørgjeld foreligger disse opplysningene: Alt varesalg og kjøp av råvarer skjer på 30 dagers kreditt. Gjennomsnittlig lagringstid for råvarer utgjør 30 dager. Tilvirkningstiden for Luus er planlagt til 20 dager. Råvarene settes inn i produksjonsprosessen straks tilvirkningen tar til. Diverse variable kostnader påløper jevnt under tilvirkningstiden. De betalbare faste kostnadene påløper fra det tidspunktet produksjonen starter. Omløpshastigheten for ferdigvarelageret er planlagt til 6 ganger per år. Ved beregning av kapitalbindingen i kundefordringer ved oppstarten av prosjektet legger man merkost til grunn. AS ZETA mener at det er ønskelig å øke bedriftens likviditetsreserve med kr som følge av det nye prosjektet. Man vurderer prisutviklingen slik at prisstigningen praktisk talt vil stoppe opp i de kommende fire årene og ser derfor bort fra spesielle justeringer av prosjektets kontantstrøm for prisstigning. Bedriftens nominelle avkastningskrav før skatt for prosjektet er satt til 20 %. EksamenV2004.doc Side 3 av 13 Finansiering og investering

4 Produktkalkyle: Salgspris Avk krav f s 20 % Materialkostnader 1100 Avk krav e s 14 % Diverse variable kostnader 1000 Saldosats 20 % Dekningsbidrag pr. enhet Skattesats 28 % Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Restverdi Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager Varer i arbeid 183,33 0,67 122, Ferdigvarelager 183, Kundekreditt 183, , Leverandørkreditt 183, , Variabel driftskapital Likviditetsreserve Betalbare faste kostnader (år) Sum driftskapital Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager 183, , Varer i arbeid 183,33 0,67 122, Ferdigvarelager 366, Kundekreditt 183, , Leverandørkreditt 183, , Variabel driftskapital Omsetning Variabel driftskapital i % av omsetning Kontantstrømmer før skatt: År Salgsinntekter Materialkostnader Diverse variable kostnader Dekningsbidrag Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm Nåverdi Internrente 28,9 % EksamenV2004.doc Side 4 av 13 Finansiering og investering

5 Kontantstrømmer etter skatt : År Resultat før skatt Skatt PV spart skatt pga avskrivning Skatteeffekt nedskrivning Anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm etter skatt Internrente etter skatt Effektiv skattesats 28,0 % EksamenV2004.doc Side 5 av 13 Finansiering og investering

6 OPPGAVE 2 INFORMASJON (teller 25%) Vedlagt følger informasjon om en bedrift hvor du får oppgitt data om produktkalkylen, øvrige data og avkastningskravet. Deretter er det foretatt en beregning av kontantstrømmer og lønnsomhetsberegning. I lønnsomhetsanalysen mangler flere tall både når det gjelder kontantstrømmer og beregning din oppgave er å fylle ut de manglende tall dette betyr at du skal fylle inn tall i de skraverte feltene. Du bør også vise hvordan beregningene er gjort. Deretter skal du ta stilling til om investeringen bør gjennomføres. EksamenV2004.doc Side 6 av 13 Finansiering og investering

7 Oppgave 2 (teller 25%) Nedenfor har du fått oppgitt informasjon om en bedrift som vurderer å lansere et nytt produkt som er kalkulert slik: Produktkalkyle pr. enhet Salgspris 900 Materialkostnader og lønnskostnader -300 Betalbare faste kostnader -240 Resultat 360 Det er budsjettert med et salg på enheter pr. år i levetiden på fem år. Investeringsutgift Salgsverdi Årlig kontantstrøm % av kontantstrøm Arbeidskapitalbehov drift Forventet prisstigning 3 % Levetid 5 år Avskrivningssats 20 % Skattesats 28 % Avkastning krav markedsportefølje etter skatt 10 % Risikofri rente før skatt 5 % Egenkapitalandel 50 % Gjeldsandel 50 % Lånerente før skatt 9 % Egenkapitalbeta 1,6 Avkastningskravet til bedriften er: Prosjektavkastningskravet : 10,16 % Egenkapitalavkastningskravet: 13,80 % EksamenV2004.doc Side 7 av 13 Finansiering og investering

8 A) Nedenfor er det budsjettert kontantstrømmer i lønnsomhetsanalysen, men det mangler noen av tallene. Din oppgave er å fylle ut de manglende tall og vis hvordan beregningene er gjort, samt bestem hva slags avkastningskrav du bruker for å finne nåverdien til prosjektet Kontantstrøm drift før skatt Skatt Anleggsmidler Arbeidskapital Frigjort arbeidskapital PV spart skatt pga avskrivninger Skatteffekt nedskrivning Kontantstrøm etter skatt Nåverdi etter skatt Prosjektavkastningskrav B) Bør prosjektet gjennomføres? EksamenV2004.doc Side 8 av 13 Finansiering og investering

9 OPPGAVE 3 (teller 15%) Ryktene har spredt seg om studentene ved HIOF etter at de hjalp adm. direktør i Zeta AS til en vellykket presentasjon. Denne gang er det en stiftelse som spør om råd. De skal investere 51 mill kr i en portefølje med følgende fordeling: a. 1/3 av kapitalen med sikkerhet tilsvarende bank b. 1/3 i aksjefond tilsvarende risiko som i eiendom c. 1/3 i aksjer med tilfredstillende sikkerhet Dere får anledning til å investere 51 mill. kr. i ett år for å finne ut mer hva slags avkastning og risiko dette gir. Etter å investert i en portefølje i periode på 1 år, har dere følgende avkastning: Plasseringsform Bankinnskudd Aksjefond Aksjer Avkastning 2% 27% 55% Andel av porteføljen 1/3 1/3 1/3 A)Hva er avkastningen dere har oppnådd på porteføljen på 51 mill. kr? B) Risikoen ved investeringen uttrykt ved beta er: Plasseringsform Bankinnskudd Aksjefond Aksjer Beta (β) 0 0,65 0,92 Andel av porteføljen 1/3 1/3 1/3 Risikoen på den veide porteføljen er på 0,52 uttrykt ved beta. I grafen nedenfor er det vist markedsavkastningslinjen i samme periode hvor den risikofrie renten (R f ) er på 2% og avkastning på markedsporteføljen (R m ) er på 27%. I grafen er det også merket av for porteføljen dere har laget se merket - som ligger over markedsavkastningslinjen. Vil dere anbefale stiftelsen å gjøre en slik investering og i så fall hvorfor? Markedsavkastningslinjen R m (0,52,?) R f 1.0 β EksamenV2004.doc Side 9 av 13 Finansiering og investering

10 Vedlegg: Formelark i finansiering og investering ved Høgskolen i Østfold våren Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med hva de ulike symbolene står for. Symbolbruken er i hovedsak identisk med hva som brukes i Bredesens lærebok. Forventet avkastning for aksje X: E( r ) = n i= 1 r p i Varians for aksje X: Var( r ) = n i= 1 ( r E( r )) 2 p i Varians for en portefølje bestående av to aksjer, X og Y: 2 2 Var( r ) = w Var( r ) + w Var( r ) + 2 w w Kov( r ; r ) P y Kovariansen mellom avkastningen i aksje X og aksje Y: Kov( r ; r y n ) = i=1 [( r E( r )) ( ry E( ry ))] pi eller uttrykt ved hjelp av korrelasjonskoeffisienten: Kovariansen mellom avkastningen i aksje X og aksje Y: Kov( r ; ry ) = Korr( r ; ry ) Std( r ) Std( ry ) y y y Betaverdien for aksje j: β j = Kov( r ; r j Var( r m m ) ) Nåverdi av spart skatt på avskrivningene: s AV k + a 1 Skatteeffekt av nedskrivning: SV a s n ( 1+ k) ( k + a) Sammenhengen mellom nominell rente og realrente: pn = pr ( 1+ j) + j m Fra korttidsrente til effektiv årsrente: p = ( 1+ q) 1 Fra årsrente til effektiv korttidsrente: q = m ( 1+ p) 1 EksamenV2004.doc Side 10 av 13 Finansiering og investering

11 Vedlegg: OPPGAVE 1 side 1 Produktkalkyle: Salgspris Avk krav f s 20 % Materialkostnader 1100 Avk krav e s 14 % Diverse variable kostnader 1000 Saldosats 20 % Dekningsbidrag pr. enhet Skattesats 28 % Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Produksjonsvolum år Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Restverdi Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager Varer i arbeid 183,33 0,67 122, Ferdigvarelager 183, Kundekreditt 183, , Leverandørkreditt 183, , Variabel driftskapital Likviditetsreserve Betalbare faste kostnader (år) Sum driftskapital Balansepost: Enheter pr. mnd Bindingstid Beholdning Verdi Driftskapital Råvarelager 183, , Varer i arbeid 183,33 0,67 122, Ferdigvarelager 366, Kundekreditt 183, , Leverandørkreditt 183, , Variabel driftskapital Omsetning Variabel driftskapital i % av omsetning Kontantstrømmer før skatt: År Salgsinntekter Materialkostnader Diverse variable kostnader Dekningsbidrag Betalbare faste kostnader Anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm Nåverdi Internrente 28,9 % EksamenV2004.doc Side 11 av 13 Finansiering og investering

12 Vedlegg: OPPGAVE 1 side 2 Kontantstrømmer etter skatt : År Resultat før skatt Skatt PV spart skatt pga avskrivning Skatteeffekt nedskrivning Anleggsmidler Driftskapital Kontantstrøm etter skatt Internrente etter skatt Effektiv skattesats 28,0 % EksamenV2004.doc Side 12 av 13 Finansiering og investering

13 Vedlegg: OPPGAVE 2 side 1 A) Nedenfor er det budsjettert kontantstrømmer i lønnsomhetsanalysen, men det mangler noen av tallene. Din oppgave er å fylle ut de manglende tall og vis hvordan beregningene er gjort, samt bestem hva slags avkastningskrav du bruker for å finne nåverdien til prosjektet Kontantstrøm drift før skatt Skatt Anleggsmidler Arbeidskapital Frigjort arbeidskapital PV spart skatt pga avskrivninger Skatteffekt nedskrivning Kontantstrøm etter skatt Nåverdi etter skatt Prosjektavkastningskrav B) Bør prosjektet gjennomføres? EksamenV2004.doc Side 13 av 13 Finansiering og investering

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1

Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Del 3: prosjektøkonomi med Budsjetter og Investeringsanalyser 1 Budsjettering Budsjettarbeidet er en sentral del av planleggingsarbeidet/prosessen. I denne prosesssen fastsettes foretakets strategiske,

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten 2014. Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling.

Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten 2014. Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling. Høgskolen i Hedmark 3BED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena

Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Q) Høgskolen i Hedmark SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 29.desember

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten 2014. Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men

Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten 2014. Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men iif9lfé Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS ØKONOMI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 5. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 February 12, 2012 Contents 1 Introduksjon 3 1.1 Generelt................................ 3 1.2 Budsjettering............................. 4 1.3 Ulike typer regnskap.........................

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK I;«- ix: f' Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 3. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 24. desember 2014

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215

Balanseført verdi av hele varebeholdningen pr. 31.12.04: Produkt A 305 000 Produkt B 23 215 Utslagsvasker 475 000 Sum balanseført verdi 1 303 215 Løsninger RE V2005 Deloppgave 1 a) Varelageret skal føres opp iht. laveste verdis prinsipp, jf. RL 5-2 og NRS 1 Varer, hvilket innebærer at den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi skal benyttes.

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Budsjett og investeringer??

Budsjett og investeringer?? Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Ola Edvin Vie Tlf.: 907 35 647 Eksamensdato: 7. august 2013 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer