Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper Hva er en kalkyle? Formålet med produktkalkyler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper... 69 3.1 Hva er en kalkyle?... 69 3.2 Formålet med produktkalkyler... 70."

Transkript

1 book Page 5 Thursday, July 23, :57 AM Innhold Kapittel 1 Økonomistyring i perspektiv Litt om hva økonomistyring omfatter Virksomhetene må tilpasse seg Ledelsens ansvar: Planlegging, kontroll og beslutninger Økonomistyringen påvirker organisasjonen Hvorfor trenger man planlegging og kontroll? Hvem driver økonomistyring? Driftsregnskap i utvikling Økonomistyring arter seg annerledes i små virksomheter enn i store Kapittel 2 Kostnadsforståelse Noen sentrale kostnadsbegreper Er vanlige kostnadsdata uegnede til økonomistyring? Metoder for kostnadsestimering Skjønnsmessig inndeling i faste og variable kostnader Høy-/lavmetoden Regresjonsanalyse i regneark Ingeniørmetoden Kostnadsfunksjoner Kostnadsfordeling Ulike kostnadstyper og kostnadsfordelingen Hva er formålet med kostnadsfordelingen? Hvorfor deler man virksomheter inn i subenheter (kostnadssteder, overskuddssentre o.l.)? Generelle prinsipper for kostnadsfordeling Kriterier for fordelingen Vurdering av kostnad nytte står sentralt Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling Vanlig kostnadsfordeling mellom kostnadssteder Prinsipper for fordeling av indirekte kostnader mellom avdelinger Serviceavdelingenes kostnader overføres til hovedavdelingene Beskatning som alternativ til kostnadsfordeling Vanlig kostnadsfordeling til produktene Avdelingsvise tilleggssatser Tilleggssatser basert på realiserte tall eller budsjett (normalaktivitet) Kapittel 3 Kalkyler og kalkyleprinsipper Hva er en kalkyle? Formålet med produktkalkyler

2 book Page 6 Thursday, July 23, :57 AM 3.3 Forkalkyler og etterkalkyler Kalkyleprinsipper Hovedprinsippene kalkylene bygger på Divisjons-, ekvivalens- og tilleggskalkulasjon Selvkostkalkyle og bidragskalkyle Selvkostkalkyle Bidragskalkyle Kalkulasjon i varehandel Avanse og bruttofortjeneste Kalkulasjon i tjenesteyting Kapittel 4 Vanlige driftsregnskapsformer en oversikt Eget driftsregnskap eller er finansregnskapet tilstrekkelig? Finansregnskapet Driftsregnskap Forskjellen mellom finansregnskap og driftsregnskap Alle virksomheter trenger et driftsregnskap Stor spennvidde i kvalitets- og ambisjonsnivået på driftsregnskapet Kostnads- og lønnsomhetskalkyler står sentralt i driftsregnskap Driftsregnskap og budsjett er uløselig knyttet sammen Normalkalkulasjon hovedtrekk Fra normaltilleggssatser, for- og etterkalkyler til resultatrapportering Dekningsdifferanser på faste kostnader krever spesiell analyse Årsaker til avvik på indirekte kostnader Hvorfor er kalkylesammendraget lite egnet som en resultatrapport? For- og etterkalkylenes plass Budsjettsammenligning ved normalkost Hovedtrekkene i standardkost Standardkalkylen står sentralt Standardkostregnskapet Hovedtrekkene i avviksanalyse under standardkost Analyse av inntektsavvik Er selvkostmetode eller bidragsmetode best? Resultateffekt av beholdningsendring av tilvirkede varer Har driftsregnskapet relevansproblemer? Driftsregnskapet kan alltid gjøres bedre Kapittel 5 Spesielle retninger innenfor kostnadsledelse og økonomistyring Kostnadsledelse i et verdikjedeperspektiv Verdikjedens ulike ledd Verdikjeden viser at suksess avhenger av en serie aktiviteter Verdiskapende aktiviteter Aktivitetsbasert kostnadskalkulasjon ABC

3 book Page 7 Thursday, July 23, :57 AM Kostnadsdriveren hjertet i ABC Ulemper med ABC ABM aktivitetsbasert kostnadsledelse Hovedtrekkene i ABM Kostnader ved uutnyttet kapasitet Target costing målkostnadskalkulasjon Kaizen kontinuerlige småforbedringer Business process reengineering TQM (total quality management) total kvalitetsledelse JIT just in time Hovedtrekk i JIT Benchmarking Life cycle costing beregning av totale livssykluskostnader Ulike faser krever ulike kostnadssystemer Balansert målstyring (balanced scorecard) Strategisk økonomistyring Balanced scorecard fokuserer på ulike strategiske prestasjonsperspektiver Lærings- og vekstperspektivet Kundeperspektivet Det interne prosessperspektivet Det finansielle perspektivet Krav til konsistens mellom strategi og målene for de enkelte perspektivene Fra balansert måling til balansert styring Avsluttende betraktninger rundt balanced scorecard Kapittel 6 Normalkalkulasjon og normalkostregnskap Inndekning av indirekte kostnader ved normalkalkulasjon Utregning av tilleggssatsene Ulike aktivitetsmål Normalaktiviteten er gjerne basis for tilleggssatsene Inndekning av de indirekte kostnadene Avvik mellom innkalkulerte og realiserte indirekte kostnader Regnskapsmessig håndtering av dekningsdifferansene Normalkalkulasjon i ordreproduserende virksomhet Introduksjon til ordreregnskap Ordrekalkyle forkalkyle Kostnadsflyten knyttet til ordreregnskap Periodiske etterkalkyler og etterkalkylesammendrag Spesielt om varer i arbeid ved ordreproduksjon Avviksanalyse ved ordreregnskap Ordreregnskap et eksempel Produktregnskap basert på normalkalkulasjon En oversikt Forkalkyler og resultatbudsjett

4 book Page 8 Thursday, July 23, :57 AM Kostnadsflyten ved produktregnskap Etterkalkyler og resultatregnskap Avstemming mellom kalkulert og virkelig resultat Dekningsdifferanser på faste kostnader Analyse av dekningsdifferanser på indirekte variable kostnader Oppsummering av avviksanalyse under normalkalkulasjon Produktregnskap med statisk budsjettsammenligning Fleksibelt kostnadsbudsjett og resultatavvik på inntektene Beholdningsvurdering ved produktregnskap Resultatrapportering i en flerproduktvirksomhet Prosesskalkulasjon og prosessregnskap Et eksempel på prosesskalkulasjon Oppsummering av normalkalkulasjon Kapittel 7 Standardkost Standardkost i perspektiv Standardkost har klar link til fleksibel budsjettering Standardkost ikke bare for store industribedrifter Hvordan settes kostnadsstandardene? Standarder for materialkostnader Standarder for direkte lønnskostnader Standarder for indirekte kostnader Standardkostkalkylens oppbygging Hva er fordelene ved standardkost? Fordeler ved standardkost i kalkylesammenheng Fordeler ved standardkost i budsjettsammenheng Fordeler med standardkost ved kostnadskontrollen Innsigelser mot standardkost Et eksempel som viser hovedtrekkene i standardkostregnskap Standardkostregnskap, budsjett og regnskap i samme system Avviksanalysen under standardkost Avvik på direkte materialer Avvik på direkte lønn Avvik på indirekte kostnader en oversikt Forbruksavvik på indirekte kostnader (faste og variable) Effektivitetsavvik på indirekte variable kostnader Beskjeftigelsesavvik på indirekte faste kostnader Forskjellen mellom normalkost og standardkost med hensyn til indirekte kostnader Avvik på salgsinntekter i et standardkostsystem Presentasjonen av inntektsavviket i resultatrapporten Fleksibelt inntektsbudsjett kombinert med fleksibelt kostnadsbudsjett Etterkalkyler er mindre sentrale i et standardkostsystem Beholdningsendring tilvirkede varer Hva ville resultatet blitt etter selvkostmetoden?

5 book Page 9 Thursday, July 23, :57 AM 7.15 Standardkostregnskap med flere produkter Kapittel 8 Produktvalg Produktvalg når det foreligger bare én flaskehals Produktvalg med flere flaskehalser Felles flaskehalser eller flaskehalser som bare gjelder ett produkt Praktisk løsning av produktvalgsproblemer med flere flaskehalser Matematisk løsning av produktvalgsproblemer Skyggepriser Produktvalgsproblem løst i regneark Kapittel 9 Noen spesielle beslutningsproblemer Beslutningsprosessen mer generelt Beslutningsrelevante kostnader og inntekter Spesialordrer Produsere selv eller kjøpe fra andre (outsourcing)? Markedsføringskampanje lønnsomt? Rabatter lønnsomt? Midlertidig driftsstans Nedleggelseskalkyler Kostnad nytte-analyser Usikkerhet er et problem ved beslutninger Prissetting Prissetting i henhold til økonomisk teori Hva påvirker prissettingen i praksis? Prising av kjerneprodukter (= prising på lang sikt) Prissetting i virksomheter som selger tjenester og materialer Myndighetene kan gripe inn i prissettingen Problemer knyttet til fellesprodukter, biprodukter og skrap Fordeling av kostnadene mellom fellesproduktene Verdsetting av biprodukter Videre bearbeiding lønnsomt ved fellesproduksjon? Kapittel 10 Lønnsomhetsanalyse og prestasjonsmåling Prestasjonsmåling generelt Overskuddsmåling Ulikt resultat ved selvkostmetoden og bidragsmetoden Avvik på kostnader Avvik på inntekter Lønnsomhetsmåling i overskuddssentre Produktlønnsomhet og kundelønnsomhet Lønnsomhet på kort eller lang sikt? Ansvarsregnskap og prestasjonsrapportering Overskuddssenter Kostnadssenter

6 book Page 10 Thursday, July 23, :57 AM 10.4 Fordeler og ulemper forbundet med desentralisering Noen nøkkeltall brukt til prestasjonsmåling EBITDA, EBITA og EBIT Totalkapitalrentabilitet og avkastning på sysselsatt kapital Residualoverskudd EVA (economic value added) Internprising Hvorfor er det viktig å avregne interne transaksjoner? Hva er riktig internpris? Hva gjør man dersom lederne tar suboptimale beslutninger? Kapittel 11 Økonomistyring en oppsummering Økonomistyring er en forbedringsfilosofi og en ressurslivsstil Hvem trenger økonomistyringsinformasjon? Målene må være kjent Økonomistyring oppfølging av ansvar og myndighet Økonomistyringen påvirker atferden Hvilke krav stilles til et velfungerende økonomistyringssystem? Etikk i økonomistyringen Management by exception Man bør skille mellom kontrollerbare og ikke-kontrollerbare poster Budsjettet spiller ulik rolle i økonomistyringen Krav til prestasjonsrapportering og prestasjonsrapportører Krav til ledelsens prestasjonsoppfølging Kostnadskontroll er mer krevende enn kostnadskutt Kostnadene for økonomistyringen må vurderes mot nytten Kapittel 12 Ord og uttrykk Stikkord

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet

Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet Handelshøgskolen i Tromsø Prosjektregnskap som styringsverktøy mot lønnsomhet En studie vedrørende bruk av prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen. Kenneth Olsen og Øysten Knudsen Masteroppgave i økonomi

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi.

Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Oppsummering infosys Strategier Delt opp i tre strategier: forretningststrategi, organisasjonsstrategi og informasjonstrategi. Forretningststrategi Porters modell - konkurransefordel Bedriften oppnår konkurransefordel

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

ØKONOMISTYRING. for programfaget næringslivsøkonomi. Lars Ottesen og Alf H. Øyen. Bokmål. i samarbeid med Fagbokforlaget

ØKONOMISTYRING. for programfaget næringslivsøkonomi. Lars Ottesen og Alf H. Øyen. Bokmål. i samarbeid med Fagbokforlaget 709.book Page 1 Thursday, July 24, 2008 10:49 AM Lars Ottesen og Alf H. Øyen ØKONOMISTYRING for programfaget næringslivsøkonomi Bokmål i samarbeid med Fagbokforlaget 709.book Page 2 Thursday, July 24,

Detaljer

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting?

SNF-rapport nr. 09/11. Hvordan spres Beyond Budgeting? Hvordan spres Beyond Budgeting? av Kristian Andreassen Navekvien Mathias Siljedal Johnsen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning

Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Stein Østre Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning Delrapport 3: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 14 2007 Fulltekstutgave

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer