TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 TID FOR FORANDRING Fabi-akademiet et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

2 FABI-AKADEMIET en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig For oss i Fabi Group står kompetanse i høysetet. Vi ønsker derfor stadig å videreutvikle våre medarbeidere. Som et ledd i dette har vi etablert Fabi-akademiet - et totalt lærings- og utviklingsprogram i Fabi. Et hovedelement i programmet er et masterstudium i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Masterprogrammet, som startet opp første gang i 2009, er først og fremst et tilbud til våre fast ansatte konsulenter. Programmet er imidlertid også åpent for ansatte hos våre beste kunder og samarbeidspartnere. Med programmet tar vi sikte på å utvikle den perfekte økonomistyrer. Dette innebærer at vi ikke bare satser på det faglige. Strukturert problemløsning og god presentasjons - teknikk vil være gjennomgående temaer under hele programmet. Videre vil det bli fokusert på etikk og de verdier Fabi står for. I tillegg vil studiet gi unike muligheter for nettverksbygging mellom deltakere, deltakernes bedrifter og det akademiske miljøet ved BI. Ledelsen i Fabi vil være sterkt involvert i planleggingen og gjennomføringen av programmet. norsk, svensk og engelsk. 30 ECTS studiepoeng utgjør en 1/3 av en erfaringsbasert master, som fører frem til tittelen Master of Management. Studiet gjennomføres med 6 moduler - hver på 3 dager. Samlingene vil bli gjennomført i Oslo, Stavanger og Stockholm. Programmet er forskningsbasert og praktisk rettet, og gir deltakerne en faglig oppdatering som naturligvis vil komme våre kunder til gode. Gjennom hele programmet vil deltakerne arbeide med en prosjektoppgave der 2-3 personer jobber sammen. Prosjektoppgaven vil gi mulighet til å analysere en konkret problemstilling for deltakernes eller kundenes bedrifter. Avslutningsvis avholdes en individuell eksamen. Deltagelse i programmet krever en bachelor grad eller tilsvarende, 4 års arbeidserfaring og fylt 25 år. Interessert i å vite mer? Ta kontakt med: Stavanger: Kari Johnsen, Oslo: Elin Karfjell, Stockholm: Jörgen Piontek, +46 (0) Handelshøyskolen BI: Kristin Ølberg Handelshøyskolen BI: Berit Lunke Programmet gir 30 ECTS studiepoeng. ECTS står for European Credit Transfer System, som er en europeisk standard for å kunne sammenligne studier og resultater tatt på ulike høyskoler og universiteter i Europa. All litteratur til programmet er på engelsk, og forelesningene gjennomføres på For mer informasjon og påmelding se Elin Karfjell CEO Fabi Group og FABI-akademiet

3 MODUL 1 VERDISKAPING Modulen tar sikte på å fokusere på verdiskapingsprosessen, og hvordan ledere kan påvirke denne mest effektivt. Det fokuseres på viktigheten av å identifisere hvor en virksomhet ødelegger verdier verdidestruksjon. Verktøy som ABC kalkulasjon, strategiske kostnadsanalyser og Life Cycle Costing gjennomgås i dybden slik at deltakerne blir i stand til å gjøre slike analyser selv. Deltakerne vil foreta konkrete inntektsanalyser. Modulen vil blant annet benytte kostnadsteori til å forklare hvilke utfordringer mange virksomheter har fordi man ikke har hatt sterkt fokus på de vesentligste kostnadsdriverne. Temaet strukturert problemløsning vil bli gjennomgått av Ernst & Young. Hvordan måle verdiskaping Hvor vil verdiskapingsbidraget være størst, raskest? Inntektsanalyser Kostnadsanalyser Kostnadsdriveranalyser Kalkulasjon for ulike beslutninger Strukturert problemløsning MODUL 2 INVESTERINGSANALYSER Modulen viderefører verdiskapingstemaer fra modul 1, og fokuserer på et langsiktig perspektiv. Modulen vil gjøre del takerne i stand til å foreta omfattende investeringsanalyser i egen virksomhet. Eksempler fra ulike bransjer vil bli gjennomgått. Case-eksempler vil illustrere utvidelsesinvesteringer i forbindelse med vekststrategier, desinvester inger i form av nedleggelser og eiendoms investeringer. Et sentralt tema i de fleste lønnsomhetsvurderinger er valg av avkastningskrav. Modulen utdyper teorier og modeller for beregning av avkastningskrav og den praktiske bruken av disse. Virksomheter opplever at fleksibilitet i forretningsmodellen blir mer vesentlig. Modulen presenterer verktøy for hvordan man kan synliggjøre verdien av fleksibilitet. Overordnet verdiskapingsmodell Ulike typer investeringsanalyser Kontantstrømsanalyser Risikoanalyse og beregning av risikopremier i ulike prosjekter Lønnsomhetsvurderinger Verdsetting av fleksibilitet Presentasjonsteknikk, praktiske øvelser MODUL 3 PRESTASJONSMÅLING OG INSENTIVER Modulen starter med at deltakerne presenterer sine prosjektproblemstillinger i plenum, med faglig tilbakemelding. Å få det beste ut av ressursene er et mål. Hvordan benytte ulike prestasjonsmål for å forsterke verdiskapingsprosessen. Hvordan kan prestasjonsmåling ødelegge verdier? Fordeler/ulemper med insentivbaserte systemer presenteres. Fungerer opsjonspakker, eller finnes det bedre alternativer? Hvilke økonomiske måltall fungerer bedre enn andre? Trygve Hegnar kritiserer EBITDA som prestasjonsmål og rapporteringsparameter. Hvorfor gjør han det? Hva mener man egentlig med begrepet Economic Value Added? Prosjektoppgave med veiledning og tilbakemelding Prestasjonsmåling Hvilke mål benyttes i praksis? Hvilke mål er bedre enn andre? Hvordan kan gode prestasjonsmål understøtte/ forsterke verdiskapingsprosessen? Insentiver og bruk av insentiver som motivasjonsverktøy Bruk av insentiver som del av avlønning Corporate Governance

4 MODUL 4 ARBEIDSKAPITALSTYRING Modulen vil gi deltakerne grundig innføring i begrepet arbeidskapital og analyser av arbeidskapitalen. Cash management er også et område som dekkes. Hva er problemet med eksempelvis aldringsinndelte fordringsoversikter? Finnes det noen effektiv måte å måle effektiviteten i ledelsens arbeids - kapitalstyring? Et stort modelleringscase gjennomgås. Deltakerne skal modellere en arbeidskapitalbeslutning i ulike scenarier ved å benytte Excel. Prosjektoppgave med veiledning og tilbakemelding Hva menes med optimal arbeidskapitalnivå? Hva er arbeidskapital? Simulering av arbeidskapitalendringer ved ulike vekststrategier Beregning av verdiskaping knyttet til beslutninger som påvirker arbeidskapitalen Hva gjør norske virksomheter med sin arbeidskapital? Hvordan måle effektiv arbeidskapitalstyring MODUL 5 BUDSJETTERING Budsjettering benyttes på mange måter i mange ulike detaljerings grader. I tillegg er det etter hvert mange eksempler på virksomheter som er utilfredse med budsjettering som verktøy hva gjør disse i tillegg eller i stedet for tradisjonell budsjettering? Presentasjon av prosjektoppgave med faglig tilbakemelding Budsjettering som system Delbudsjetter Detaljering av budsjetteringsprosessen Konsolidering av delbudsjetter Beyond budgeting hva nå? MODUL 6 BALANCED SCORECARD OG INTELLEKTUELL KAPITAL Modulen tar for seg kvalitativ styringsinformasjon og hvordan dette kan settes i system. Balanced scorecard kan benyttes på ulike måter til ulike formål, noe som fremheves i modulen. Eksempler fra privat og offentlig sektor gjennomgås. Hva er intellektuell kapital i denne sammenheng, og hvordan kan det benyttes til styring av verdiskapingsprosessen? Hvordan finne gode måleparametere, og bør man måle over tid? Prosjektoppgave med veiledning og tilbakemelding Hva er balanced scorecard, og hvordan kan det benyttes? I hvilken grad har virksomheter hatt suksess med implementering av et balanced scorecard prosjekt? Hva er koblingen mellom balanced scorecard og verdiskaping? Intellektuell kapital som styringsverktøy Hva inngår i begrepet intellektuell kapital? Utarbeidelse av intellektuell kapital informasjon til eksterne brukere PROGRAMANSVARLIGE Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Pål Berthling-Hansen Ph.D Southampton University Management School Fagområder: Bedriftsøkonomi, finans og investeringsanalyse Førstelektor ved Handelshøyskolen BI Espen Skaldehaug Industriell økonomi, Universitetet i Linkøping Fagområder: Bedriftsøkonomi, økomomisk analyse, beslutning- og finansiell metodikk

5 OVERSIKTS MODELL lærings- og utviklingsprogrammet i Fabi PROGRAM/PROSESS Strukturert problemløsning Presentasjonsteknikk RESULTAT Presentasjon Verdiskaping Investeringsanalyser Prestasjonsmåling og insentiver Arbeidskapitalstyring Budsjettering/ Balanced scorecard og intellektuell kapital Skriftlig eksamen Prosjektoppgave med aktuell tematikk Prosjektoppgave PROGRAMMET Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en konsulent, rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene samt skape merverdi for kunden. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevante samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon står sentralt i programmet. Lønnsomhet er et nøkkelord i bedriftsøkonomiske beslutninger. Sentralt i lønnsomhetsanalysen er både inntekts- og kostnadsanalyser der man spesielt analyserer verdidrivere i virksomheter. God kostnadsforståelse er nødvendig for å gi råd om strategiske beslutninger om produktutvikling, produktmiks, leverandørrelasjoner, markedssegmentering, distribusjon. Kostnadsforståelse gir også viktige input til operasjonelle effektiviseringstiltak. I tillegg til forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i programmet vil utstrakt bruk av aktuelle case fra virkelige beslutningssituasjoner bidra til en stimulerende lærings - opplevelse for deltakerne. I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet. Deltakerne må vise at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. I prosjektoppgaven må deltakerne redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøfting og konklusjon. Mål Deltakerne får inngående kjennskap til hva som skaper lønnsomhet i bedriften, og de settes i stand til å bidra til økt verdiskaping. De lærer metoder for problemstrukturering og generering av beslutningsrelevant informasjon. Sentralt i en lønnsomhetsanalyse er forståelsen av hva som forårsaker kostnader og hvordan kostnadene kan relateres til aktiviteter, produkter og kunder. Modeller som bidrar til økt lønnsomhet blir gjennomgått. Blant annet strategisk kostnadsanalyse (SCA) som er en modell for å analysere hva som skaper verdier, kostnads - drivere og bedrift ens konkurransefortrinn. Forståelsen av bedriftens intellektuelle kapital er viktig i denne sammenhengen.

6 HANDELSHØYSKOLEN BI En av Europas største business school Har ett av Europas største fagmiljøer innenfor fagområdene økonomi, ledelse og markedsføring Leverer forskningsbasert kunnskap på høyt nivå til private og offentlige virksomheter EQUIS akkreditert i 1999, og reakkreditert i 2004 For informasjon og påmelding se: E-post:

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig 2 For oss i Fabi Group står kompetanse i høysetet.

Detaljer

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI

FABI-akademiet. - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet - et samarbeid mellom Fabi AS og Handelshøyskolen BI FABI-akademiet en unik mulighet for videreutvikling faglig, personlig og relasjonsmessig KONTAKTINFORMASJON Fabi AS, Stavanger Anja Arnevik

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR STUDIET Program for studiet 2008-2010 Dato Dag Sted Tema Strategiske lønnsomhetsanalyser

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug Tidspunkt: Torsdag 16. april, 08.00-09.30 Sted: Innledning Innledningsvis har jeg lyst til å stille et enkelt spørsmål: For et menneske som har fått i oppgave

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan skape dynamisk styring?

Hvordan skape dynamisk styring? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Hvordan skape dynamisk styring? En casestudie av et stort internasjonalt oljeselskap av Gunn Therese Ueland Fossdal Kirsti Kvie Gardum Utredning innen masterstudiet

Detaljer

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN

ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN ENKElTKUrS DElfAg ÅrSSTUDIUM BACHElOrSTUDIUM 2009-2010 DElTIDSSTUDIEr I BErgEN NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Ved s deltidsstudier kan du utvide din kompetansen steg for steg

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Utredning i fordypnings- /spesialfagsområdet: Økonomisk styring Veileder: Professor Bjarne Espedal Balansert Målstyring og Beyond Budgeting i Norske Selskaper

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13

EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 EFMD BI BANK OG FORSIKRING KURS OG STUDIER 2012/13 I N N H O L D 1 LEDER 2 BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I BANK OG FORSIKRING 4 MASTERPROGRAM I PORTEFØLJESTRATEGI OG FINANSIELL RÅDGIVNING 5 AUTORISASJON

Detaljer

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring

MPA Master of Public Administration. Master i offentlig ledelse og styring MPA Master of Public Administration Master i offentlig ledelse og styring Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der forandring og fornyelse er en grunnleggende forutsetning

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer