Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201"

Transkript

1 Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 February 12, 2012 Contents 1 Introduksjon Generelt Budsjettering Ulike typer regnskap Klassisk bedriftsøkonomi og balansert målstyring Etablering, drift og avvikling av virksomhet Etablering Enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre Enkeltpersonforetak Aksjeselskap NUF (filial av utenlands selskap) Ansvarlig selskap Avvikling Økonomistyring i perspektiv Noen mål Prosessen Kontrollerbare /ikke-kontrollerbare faktorer og kostnader Incentiver Desentralisere styringen Beslutninger på lang sikt Pengenes tidsverdi Fastsette avkastningskravet Nåverdimetoden Eksempel Nåverdiprofil Internrentemetoden Beslutningsregler Tilbakebetalingsmetoden Eksempel Relevante kontantstrømelementer

2 4.7.1 Eksempel Eksempel Kapitalbehov og finansiering Beregning av kapitalbehov Ulike kapitalkilder Egenkapital Lån og ulike kreditter Tilskudsordninger Eks Kostnader ved lånefinansiering Eksmpel 5.1 Grovberegning av effektiv rente Effektiv rente Kostnader Eksempel Enhetskostnad Indirekte og direkte kostnader Variable og faste kostnadar Derivasjon Marginalkostnader Eksempel på enhetskostnader Eksempel Noen viktige kostnadsarter Lønnskostnader Materialkostnader og lagervurdering Avskrivninger og -metoder Diverse kostnadsarter Kalkulatoriske kostnader Kostnadsfordeling (KF) Generelt om KF Formålet med KF Hvorfor inndele i underenheter Generelle prinsipper Kriterier K må samles i enhetlige grupper før fordeling Kostnadsfordeling mellom kostnadssteder Rekkefølgen i kostnadsoverveltingen Generelle prinsipper for fordelingen til andre avdelinger Den direkte metoden Tradisjonell kostnadsfordeling til produktene Avdelingsvise tilleggssatser

3 8 Kalkyler og kalkyleprinsipper Innledning Formålet For- og etterkalkyler Ulike kalkyleprinsipper Introduksjon Det økonomiske fagfeltet deles inn i to områder, som igjen deles inn i underkategorier. Samfunnsøkonomi Makroøkonomi Mikroøkonomi Bedriftsøkonomi. Delfagområder Driftregnskap Finansregnskap Finans Budsjettering Anvendt mikroøkonmi Bedriftsøkonomi og økonomistyring har ikke det samme innholdet, men økonomistyringen har som mål og ha bedre styring og å ta beslutninger. Begge disse er tradisjonelle høyskolefag. 1.1 Generelt God økonomi er å få mest mulig for minst mulig. God økonomi handler ikke om hvor mye penger man bruker, men hvordan pengene brukes. Den beste økonomiske løsningen i en tenkt situasjon er å gjennomføre den nødvendige besparelsen slik at måloppnåelsen ikke reduseres eller reduseres minst mulig. Fokuseres mere og mere på økonomistyring, så det forventes mere grunnleggende kunnskap om økonomi og at de behersker de grunnleggende økonomiske verktøyene og en forståelse for den grunnleggende fagterminologi.. 3

4 1.2 Budsjettering Planlegging og kontroll av bedriften er sentrale oppgaver en leder har uavhengig av organisasjon. Denne prosessen består av fire elementer som inngår i bregrepet økonomistyring, samt at disse er viktige elementer i prosessen: Fastlegge mål på kort sikt, også ikke-finansielle Utarbeide budsjetter og handlingsplaner for å nå målene Utvikle et prestasjonsrapporteringssystem Etablere en oppfølgingsprosedyre (kontroll) 1.3 Ulike typer regnskap Regnskap deles inn i tre typer: Finansregnskap (års-, ekst.- eller off.regn.) - Driftsregnskap (internregnskap, ledelse og besltnignsorientert) - Skatteregnskap Regnskap informasjonen skal særlig dekke tre funksjoner: Beslutningstaking, fornuftigbrukavknapperessurser,sammenligner ressursbruk med inntekter. Kontroll,Følgeopptidligerebeslutningeroghandlingsplaner. Sammenligning av realiserte resultater og vedtatte planer (budsjettering o.l.) Forvaltningsoppgaver, gi aksjonærere et riktig intrykk av lønnsomhet og finansiell stilling. Danner grunnlaget for beskatning, momsavregning og statistiske opplysninger. Regnskapet skal registrere og presentere hva som skjer og kontrollprosesser skal avdekke avvik mellom planer (budsjettering) og det som ble realisert (regnskap). Interessen for regnskapet: Kommunen og samfunnet ellers, lånegivere, leverandørene, kundene, eierne, ledelsen, de ansatte, konkurrentene, fagforeningene, bransjeorganisjasjonene. Krav til hva regnskapet skal inneholde, ulike krav til de forskjellige typene. Informasjon om inntjening, viktig del av resultatregnskapet.lønnsomheten til en bedrift måles i form av overskudd eller avkastning på investert kapital. I det offisielle regnskapet er dette svært viktig! 4

5 Informasjon om likviditet, virksomhetensevnetilåbetaleregninger ved forfall. Denne informasjonen er oppgitt i balansen og i en egen kontantstrømanalyse Informasjon om finansiell stilling, totalsummer for bedriften som helhet (aggregert informasjon). Av de 10 som normalt får innsyn i driftsregnskapet: - Toppledelsen, mens underledere kan få innsyn i regnskap for deres avdeling. Bankene kan få om de er heldige, men da må de være gode venner. Likviditet Virksomhetens evne til å betale regninger. Inntjening Lønnsomheten til en virksomhet måles i hvor stor inntjeningen er Ietdriftsregnskap har man fokus på bla.: Få frem en mer velfundert lønnsomhetsmåling, bla. gjennom fler relevante kostnader. måle lønnsomhet på ulike nivåer, (produkter, kundegrupper... ). Grunnlaget for produktkalkyler. Effektiv kostnadskontroll. Styringsinformasjontil de som kan påvirke resultatet. Prestasjonsmåling av salgs-, resultat-, kostnadsansvarlige. riktig data til ulike beslutninger. Finansregnskapet 1.4 Klassisk bedriftsøkonomi og balansert målstyring Balansert-målstyring Modellen legger vekt på mange faktorer ut over finansielle nøkkeltall og andre bedriftøkonomiske prestasjonsmål, særlig for å forankre strategigjennomføringen i ulike deler av organisasjonen. Segmentrapportering 2 Etablering, drift og avvikling av virksomhet 2.1 Etablering En skriftlig forretningsplan bør foreligge og den bør inneholde minimum disse fire punktene: Hvilke varer og tjenester skal tilbys Hvem som er målgruppen Hvordan er markedet for dette produktet (varen, eller tjenesten?) Hva er det som gjør deg egnet til å lykkes med forretningsideen. 5

6 2.2 Enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre Enkeltpersonforetak Virksomhetens overskudd og formuesposter blir skattemessig behandlet sammen med eierens private inntekter og formue. Eierens familienavn må inngå i navnet på foretaket. Denne formen for forretningsvirksomhet krever ingen revisor så fremt omsetningene ikke overstiger kr Skatteprosent kan komme opp i over 50%. Ansvaret er ubegrenset, eier kan lide store tap. Det er opp til eieren å bestemme og ta avgjørelser Aksjeselskap Eierne er bare ansvarlige for gjelden med aksjeinnskuddet sitt, begrenset ansvar. Generalforsamlingen har øverste myndighet AS ASA Aksjekapital min kr. min kr. Ansatte Oms. < kr > Styremdl. Små; 1 apple, Store:3apple 3apple Det økonomiske ansvaret for deltakerne er begrenset til aksjeinnskuddet. Lave skatter (28%). Såfremt man lar overskuddet bli stående i bedriften NUF (filial av utenlands selskap) Etablerer et aksjeselskap i utlandet, med utgangspunkt i dette etablerer man en filial av denne i Norge uten noen egenkapital her til lands. Det offentlige i norge ønsker ikke å fremme etableringen av denne foretaksformen. Fordeler ved denne foretaksformen: Slipper unna kravet om en minstekapital på kr Sparer revisorhonoraret så fremt omsetningen er under kr Enklere å ubetale utbytte. Enklere for eierne å ta opp lån fra virksomheten. Ulemper. Virker useriøst. Revisor er ofte skeptisk til NUF. Oppnår vanskelige lån i banken på grunnlag av manglende aksjekapital. 6

7 2.2.4 Ansvarlig selskap Et ansvarlig selskap har minimum to eiere. Deltakerne har et ubegrenset økonomisk ansvar. Hver enkelt deltaker er personlig ansvarlig for hele gjelden. Solidarisk ansvar Foretaksnavnet skal inneholde ordene ansvarlig selskap eller ANS. 2.3 Avvikling Virksomheten kan selges eller noen overtar driften. Oppør. Sieroppdeansatteihenholdtilkontraktenellerarbeidsmiljøloven. Gjør eiendelene om til penger. Dette er en en måte som ikke påfører kreditor noen tap. Styrt avvikling. Bedriftenseieregjøroppmedkreditoreneogsåavvikler. Kan avvikles uten konkurs eller off. gjeldsforhandling. Konkurs. Når virksomheten ikke lenger kan betale regningene sine ved forfall og man antar at dette vil vedvare og at man ikke har eiendeler nok sammen med inntektene. Selv plikt til å begjære konkurs eller be om gjeldsforhandling. Somoftesterdetvirksomhetenskreditorersomber retten om konkursbehandling. 3 Økonomistyring i perspektiv Systemer for planlegging og kontroll. 3.1 Noen mål Operasjonelle mål (konkrete og klare), som lar seg prøve om de er nådd. Maksimering av overskudd. Tilfredsstille overskudd Maksimering av salg og markedsandeler Maksimering av totalkapitalrentabiliteten Maksimering av aksjeverdien Produktlederskap God selskapsimage Dyktige og motiverte medarbeidere Være i den teknologiske fronten 7

8 3.2 Prosessen Strategisk planlegging...hvilke forretningsområder man vil konsentrere seg om i fremtiden. Budsjetter og handlingsplaner på kort sikt Regnskapsrapporter med budsjettsammenligning er sentralt i alle kontrollopplegg. Kontrollen skal bidra til at effektiviteten er på topp. Under prosessen må det måles for å se hvor det er man befinner seg på veien mot målet. Dette skjer ved å sammenligne budsjett og realisert (regnskap). 3.3 Kontrollerbare /ikke-kontrollerbare faktorer og kostnader....kontrollen må rettes mot faktorer som den ansvarlige har reell innflytelse over. De postene man kontrollerer på må ikke nødvendigvis være 100% kontrollerbare, men må kunne påvirkes. 3.4 Incentiver...incentiver kan nyttes til å få organisasjonens medlemmer til å jobbe med større styrke for å nå organisasjonens mål. 3.5 Desentralisere styringen Når toppledelsen har vanskeligheter med å kontrollere nedover i bedriften og ta alle nødvenidge beslutninger delegeres ansvaret for daglig drift og kontroll til ledere på lavere nivåer. Dette kalles å desentralisere styringen i virksomheten. På denne måten kan toppledelsen fokusere på langsiktige og strategiske beslutninger. Ledere på lavere nivåer tar beslutninger på områder de kjenner best. Ved oppdeling i for mange ansvarssentre kan det oppstå byråkrati ved at noe dupliseres, risikoen for subotimalisering, ansvarssentrenegjørdet som passer dem selv best uten hensyn til bedriften som en helhet. Overskuddsentre Den ideelle underenhet. Har en inntektsiside og en kostnadsside. Består gjerne av flere kostnadssentre. Kostnadssentre Ordinære avdelinger. Kun kostnader og ingen inntekter. Eks. Sentral øk.avd., personal avd., generell sentraladministrasjon osv. Styringen går ut på og yte nødvendig og planlagte tjenester innenfor den budsjetterte kostnadsrammen. 8

9 4 Beslutninger på lang sikt Langsikte beslutninger krever annet analyseverktøy enn kortsiktige. Ved analyse av prosjekter er det viktig å ikke stole blindt på matematikken, men også sin egen intuisjon. Inntekter/kostnader Inntekter er overskuddet fra selve investeringen.? Kontantstrømmer Når innbetalingene kommer, og når utbetalingene skjer. Viktig del av analysen. 4.1 Pengenes tidsverdi Hundre kroner i dag er lik hundre kroner om ti år, vi ønsker å få utbetalt hundre kroner idag fremfor hundre kroner om ti år. Pengene blir satt større pris på i dag enn en gang i fremtiden. Det er tre faktorer som skaper forskjell i verdi mellom et fremtidig beløp og verdien i dag: Rentefoten Avkastningskrav, kalkylerente, kapitalkostnad, diskonteringsrente Nominell rente inneholder inflasjon Realrente inneholder ikke inflasjon Venteperiodens lengde Beløpets størrelse Ved å plassere pengene i dag kan vi få avkastning på disse senere, ved å vente på og plassere de taper vi avkastningen. Det er en usikkherhet ved å investere, denne risikoen bakes inn i rentekravet. Inflasjon kan også være nødvendig å kompensere, men dette gjelder kun om de fremtidige kontantstrømmene også inkluderer prisstigning. Avkastningskravet uttrykker hva vi minst må ha som avkastning for at prosjektet skal være interessant. Example. Beregne nåverdi Hva er kr ,- som forventes mottatt om 7 år, ved i dag om avkastningskravet er p %? idag= kr 1+ p idag= kr 1 (1 + p /100) 7! 9

10 4.2 Fastsette avkastningskravet For å ha en fortjeneste er vi nødt til å ta utgangspunkt i langsiktig gjeld og egenkapital. Langsiktig gjeld forrentes med 9 %. Avkastningskrav 21 %. Bedriften har 2 ganger så mye gjeld som egenkapital. Kalkulerer den gjennomsnittlige kapitalkostnaden for bedriften. Krav tilinntjening pågjeldsandelen= 9% 2 /3 = 6% Krav tilinntjening påegenkapitalen= 21% 1 /3 = 7% Summerer disse og får 13%. Som er nominell rente, og denne brukes på nominelle kontantstrømmer med innbakt prisstigning. Avkastningskravet = Risikofri rente + Risikotillegg + Inflasjonstillegg. 4.3 Nåverdimetoden Gir resultat som absolutte avkastning. Beregner vierdien i dag av prosjektets fremtidige kontantstrømmer og sammenligner dette med investeringsbeløpet. Metoden ender opp med et kronebeløp som viser hva man sitter igjen med ut over avkastningskravet. Gir ett kronemessig uttrikk for totallønnsomheten i prosjektet,regnet i dag. Itilleggoppnåsenårligavkastninglikkalkylerenten. 1. Forutsette at investeringen skjer på tidspunkt 0 2. De årlige kontantsrømmene fremover i sin helhet faller ved slutten av det enkelte året. Ved gjensidig utelukkende prosjekter velger vi ett alternativ og de andre faller bort. Ved uavhengige prosjekter ser vi på to alternativer og er interessert i begge. Theorem 1. Prosjektet med høyest positiv nåverdi velges. De andre prosjektene avvises.... Theorem 2. Alle prosjekter med positiv nåverdi er interessante, alle andre avvises. 10

11 4.3.1 Eksempel Vurdere prosjektene A, B og C. Prosjekt A B C -a b c d e Lønnsomhet for prosjekt A: (400/1.10) + (400/ ) + (400/ ) + (400/ ) = 67.9 Ved å innvestere i prosjekt A vil man ha en fortjeneste på kr. Prosjekt B: (200/1.10) + (400/ ) + (600/ ) + (600/ ) = 173 IprosjektBerfortjenesten173kr. Om A og B er uavhengige er begge interessante, er de gjensidig utelukkende er bare B aktuell. Bruker vi regel 2 er både A og B aktuelle fordi de gir positiv avkastning. Prosjekt C: nåverdi = a + b/p 1 + c/p f/p n Nåverdiprofil Problemer med å bestemme avkastningskravet, antar det ligger mellom 8 12 % for prosjekt D Regner ut prosjektets nåverdi for 0%, 10% og 20% rente. Plotter nåveridene i et diagram og trekker en linje mellom dem. Ser at fortjenesten er positiv i det aktuelle intervallet. Ved å plotte flere gjensidig utelukkende prosjekter kan man sammenligne hvilke som er mest effektive til hvilke kalkylerenter. 4.5 Internrentemetoden Relativ avkastning i prosent. Er den rentefoten som gir nåverdi lik null for prosjektets kontantstrømmer. Metoden tar ikke hensyn til skalarforskjeller mellom gjensidig utelukkende prosjekter, dvs. metoden neglisjerer at det til syvende og sist er kronene vi lever av, ikke prosentene. Svake sider Kan gi feil konklusjon på gjensidig utelukkende prosjekter. Man får ikke frem effekten av skalarforskjeller. 11

12 4.5.1 Beslutningsregler Theorem 3. Ved uavhengige prosjekter som har internrente som overstiger avkastningskravet, interessante.. Theorem 4. Ved gjensidig utelukkende prosjekter er internrentemetoden brukt på vanlig måte i prinsippet uegnet, (og nåverdimetoden bør anvendes). 4.6 Tilbakebetalingsmetoden Metoden viser hvor lang tid det tar å tjene inn igjen investeringsutlegget. Jo raskere jo bedre! Om et prosjekt er lønsomt blir avgjort ved å sammenligne tilbakebetalingstiden med kravet til tilbakebetalingstid. Ved gjensidig utelukkende prosjekter Prosjektet med kortest tilbakebetalingstid godtas, forutsatt at tilbakebetalingstiden ligger under tilbakebetalingskravet. Ved uavhengige prosjekter Ulemper Alle prosjekter med kortere tilbakebetalingstid enn kravet godtas. Ingen hensyn til fordelingen i kontantstrømmen Vet ikke hva som skjer etter tilbakebetalingen. Få inn tabell 4.2 fra side Eksempel Prosjekt A B investeringsbel/op tilbakebetalingstid = forventetårlig kontantstr/om For prosjekt A. 1200/400 = 3, altså 3 år. Prosjekt B. Ulike kontantstrømmer, finner tilbakebetalingstiden ved å samle sammen kontantstrømmen (akkumulere). Etter to år er akkumulert kontantstrøm 600kr og etter 3 år 1200kr. Hadde den vært 1000kr det tredje året og kontantstrømmen det fjerde året er 400 er det nødvendig å gå halvparten inn i år 4 for å nå

13 kr. Altså 3.5 år er tiden. Om A og B er gjensidig utelukkende prosjekter vil de rangeres likt fordi begge har tilbakebetalingstid på 3 år. Også om d er uavhengige prosjekter, vil begge godtas. 4.7 Relevante kontantstrømelementer Alle relevante inn- og utbetalinger som er forårsaket av prosjektet, skal inngå i kontantstrømmen. Noen elementer. 1. Netto endring i virksomhetens totale kontantstrøm 2. Avskrivninger gir ingen kont.strøm effekt. 3. Gjeldsrenter holdes utenfor KS. 4. Sunk costs skal ikke tas med i prosjektet. 5. Ressureser som settes inn bør vurderes i henhold til alternativkost. 6. Endring i arbeidskapital. Arbeidskapital = omløpsmidler - kortsiktig gjeld Eksempel 4.2 Opprette filial et annet sted i byem. Vil gi totale innbetalinger til den nye filialen på kr Samtidig reduseres innbetalingene ved hovedkontoret med kr Utbetalingene fra filialen vil bli kr , men samtidig reduseres utbetalingene ved hovedkontoret med kr Hva blir relevant kontantstrøm for å beregne lønnsomheten av filialprosjektet? Innbetalingsstrøm = kr kr = kr Relevant negativ kontantstrøm = kr = kr For filialen netto positiv kontantstrøm = kr kr = kr Relevant netto kontantstrøm = kr kr 0= kr Om man her benytter prosjektets kontantstrømmer uten å ta hensyn til effekten på kontantstrømmer andre steder i virksomheten, vil filialens lønnsomhet overvurderes Eksempel Kapitalbehov og finansiering Kapital er nødvendig til: Investeringer 13

14 Drift 5.1 Beregning av kapitalbehov 5.2 Ulike kapitalkilder Det er to hovedkapitalkilder en virksomhet kan benytte seg av: Egenkapital Gjeld (fremmedkapital, lån, og kreditter) Egenkapital Bedriften får tilført fra sine eiere. Ved oppstart bør man minst ha 30% av forventet kapitalbehov det første året dekket gjennom egenkapital, og tar det mer enn ett år å komme i lønnsom drift, bør man ha mer Lån og ulike kreditter Banklån Innovasjon Norge Risikolån. Gis ikke til finansiering av driften. Lånet sikres med pant i lånetakers eiendeler med prioritet etter langsikte lån fra andre banker. Lavrisikolån.Gispåvanligemarkedsmessigebetingelser.Somsupplement til ordinære banklån eller et alternativ. Nettverkskreditt. Gisforvidereutvikling. Gis til prosjekter som kan være vanskelige å få lønn- Tilskudd. somme. Garantier for lån. Private lån. Låne fra familie og venner Tilskudsordninger Det gis ulike stipender. Etableringsstipend Inkubatorstipend Dagpenger 14

15 5.3 Eks 5.4 Kostnader ved lånefinansiering Kostnadene ved lånefinansiering består først og fremst av renter, men i tillegg må det tas hensyn til etableringsgebyr, termin- og fornyelsesgebyr, provisjoner knyttet til selve lånet eller garantiprovisjon Eksmpel 5.1 Grovberegning av effektiv rente Et avisabb. kan betales med kr 180 forskuddsvis per måned eller kontakt for hele året med kr Ved å betale månedsvis blir avisen omtrent kjøpt på avbetaling. Ved månedsvis betaling er de totale utgiftene: kr 180 x 12 = 2160 kr Kostnadene ved finansieringstilbudet blir: Pådrar seg 360 kr i rentekostnader kr kr = 360 kr. Tilnærmet effektiv rente blir da 44% = 360 kr / 810 kr Effektiv rente Internrenten er den rentefoten som gjør at nåverdien av fremtidige utbetalinger til renter, avdrag og alle typer gebyrer tilsvarer opprinnelig utbetalt lånebeløp. 6 Kostnader Kostnadsobjekt og kostnadssted Ting vi vil vite kostnadene for. Mest vanlig er produkter. Bidrar til bedret økonomistyring og beslutninger. Kostnadssted betegnes på en del av organisjasjonen. Kostnadsarter Spesifisere ulike type kostnader; materiale, lønn, sosiale kostnader, strøm, husleie, renter, annonsering, repreasjoner... Direkte kostnader Kostnader som forholdsvis enkelt og med høy grad av riktighet kan henføres til kostnadsobjektet; produkt, vare eller tjeneste. Indirekte kostnader Faste og variable kostnader 15

16 Sprangvise faste kostnader og irreversible kostnader Kostnadsdiagrammer Aktivitetskostnader Marginalkostnader Totalkostnader Relevant område for kostnadsdiagram og kostnadsfunksjon Kostnader til salg, markedsføring og administrasjon Kostnadsgrupper i flere dimensjoner Vi må kjenne forskjellen på utgift og kostnad. Utgift benyttes om anskaffelse av produksjonsfaktorer Kostnad er forbruk av produksjonsfaktorer. Utbetaling er penger ut av bedrifen. 6.1 Eksempel 6.4 b) Faktura på forsikring for perioden ! Hvordan påvirker dette resultatet for 2008? Regner først ut antall perioder (hvor mye det koster pr. mnd for forsikringen) kr/mnd 12 mnd/år = 5000 kr/mnd 5000 kr/mnd 2 mnd = kr Altså koster det 5000kr pr måned for forsikringen og det er 2 måneder igjen av året. Resultatet blir påvirket negativt. c) Dette er ikke de eneste kostnadene på forsikring for 2008, da det helt sikkert har kommet en lignende faktura på samme dato sist år. Så det blir overført 10 mnd til neste året. d) Små beløp kostnadføres med en gang Enhetskostnad Hvor mye koster det å produsere én enhet eller levere en tjeneste? Hvofor fokusere på dette? 16

17 Totalkostnadene ved en produksjon er gitt som T (x), enhetskostnaden E(x) er dermed: E(x) = T (x) x x : antall varer som produseres Grilstad, stabburet er bedrifter hvor det kan være nødvendig å fokusere på enhetskostnader. To ulike produkter i samme fabrikk med ulike kostnader Ulike bedrifter som produserer samme type produkt kan ha helt ulike enhetskostnader for produksjonen. Forskjellig råvarepris (innkjøpspris) Ulik teknologi/strategi knyttet til produksjon Ulikt antall ansatte (ulike lønnskostnader) Ulik husleie Indirekte og direkte kostnader Direkte Knyttes til materialet (metall til spikerprod., deler til sykkel) Lønn (produksjons medarbeidere) Indirekte Husleie Embalasje Lønn (en som passer på to avd. har lønnskostnader i begge avd.) Strøm Transport, Salg Administrasjonskostnader, {l/onn, husleie} til disse. 6.2 Variable og faste kostnadar Hentes fra eksempel vist i forelesningen på slideshow (sykkel fabrikk). slideshow for korrekte benevnelser. Se Variable Montasje 17

18 Deler til sykkel (ulik produksjonsmengde) Faste Konstante innenfor et kapasitetsintervall Reversible Maskiner som kan selges slikt som kan gjøres om Driftsavhengige og driftsuavhengige Rydding (må rydde uansett, men kan påløpe rydde mye (VK)) Reparasjon av produksjonsutstyr Vedlikehold av produksjonsutstyr Lønn til montering av produktet er en direkte kostnad (DK), men en variabel kostnad (VK) avhengig av hvor mange sykler det er som produseres. Rydding imontasjehallen(vk),menfkfordidekanvitehvormyesomblirrotet/må rydde uansett. Variable kostnader Variablekostnader= VEK x Funksjonen gir en rett linje (y = mx + b), hvor stigningen m = VEK,og b =0 Administrasjonslønn er fast. Produksjonslønn er variabel kostnad (øk. definisjon) Derivasjon Totale kostnaderer er gitt med funksjonen K(x) =y, hvor x er antall produserte enheter. Ved å derivere denne finner vi grensekostnaden G(x). Altså: dk dx = G(x) =K0 (x) = K(x + 1) K(x) x Marginalkostnader Differansekostnad Den totale kostnadsøkningen som følge av at produksjonen økes med et gitt antall enheter. Utgjør den gjennomsnittlige kostnaden per enhet for en økning i produksjonen, men et begrenset antall enheter. 18

19 Vareforbruk 50% Lønnskostnader 14% Øvrige kostnader 17% Av- og nedskrivinger 4% Driftsresultat 14% Netto rente og finansinntekt 8% Resultat før skattekostnad 22% Table 1: Hovedtall for ikke-finansielle akjseselskaper 2007 Grensekostnad for produksjon av x 0 enheter er kostnaden det koster å produsere x 1 enheter. Sammenhenger Marginalkostnad/Grensekostnad er et begrep for både grensekostnad, differansekostnad og differanseenhetskostnad. I praktisk økonomi har disse liten betydning. De ulike begrepene skyldes mest et behov for akademisk og matematisk presisjon Eksempel på enhetskostnader kr/500 stk = 4000kr/stk kr/1000 stk = 2000kr/stk kr/2000 stk = 1000kr/stk Kostnadene synker etterhvert som produksjonsmengden økes. 6.3 Eksempel 6.11 Gjennomsnittkostnad: 20 enheter (100kr kr 10)/20 = 150kr/stk Marginalkostnader for 20 stk enheter blir kostnadene for å gå fra 19 til 20 enheter. I dette tilfellet +200kr. Marginalkostnader for 21 enheter, +300kr. Gjennomsnittskostnader for produksjon av 21 stk. (100kr kr kr 1)/21stk = 157kr/stk Dele ut blomster for gode prestasjoner. 6.4 Noen viktige kostnadsarter Lønnskostnader Omfatter også lønnsavhengige kostnader 19

20 Arbreidsgiveravgift Betales som dekning av de ansattes sykepenge- og pensjonsordning gjennom folketrygden. Hovedsatsen er 14.1% og betales på basis av netto utbetalt lønn. Feriepenger Beregnes av utbetalt lønn, 12 % av utbetalt lønn for 5 ukers ferie. For arbeidstakere over 60 år med 6 ukers ferie er satsen 14.3%. Lønn under sykdom Andre sosiale/ lønnsmessige goder Kantine, firmahytter, mobiletelefon, pc, billige lån Materialkostnader og lagervurdering Begreper Råvarer Materialene som danner utgangspunktet for virksomhetens produksjon. Ofte i sin opprinnelige form. Handelsvarer ferdige produkter som kjøpes inn og selges videre uten eller svært begrenset bearbeiding. Ferdigvarer Produksjonsvirksomhetens ferdigproduserte varer. V.I.A. (Varer i arbeid) ved en periodes slutt kan fortsatt noen enheter være i produksjon, delvis ferdige. U.K. Ukurante varer, lagervarer som har fått redusert verdi. Råtten, umoderne, rustet eller ødelagt. Svinn forbruk som ikke kan forklares med registrert salg/materialuttak. Umulig åhenføretilenklarårsakskilde. Vedåsammenlignenaturlig svinn og registrert uttak kan man danne seg et bilde av ukontrollert svinn Avskrivninger og -metoder Anleggsmidler anskaffelser i virksometen som gjøres med tanke på langsiktig bruk. Er det betydelige kostnader registerer disse som anleggsmidler. Disse midlene avskrives i verdi gjennom at de blir eldre eller at det oppstår slitasje som følge av god utnyttelse. Består av: Varige driftsmidler Fysiske eiendeler som gjør tjeneste over flere år (høy ansk.verdi) Bygninger 20

21 Maskiner Tomter (Grunneiendommer) Skip og fly Immatrielle eiendeler (varemerker, patenter, goodwill,... ) Langsiktige kapitalplasseringer Avskrivning systematsik verdiforringelse. Nedskriving ekstraordinær verdiforringelse. Avskrivinger representerer antatt verdifall på de varige eiendelene. Reduserer eiendelenes verdi og øker kostnadene i resultatoppstillingen tilsvarende. Med lav anskaffelseskostnad eller kort levetid (1 3år) gjelder direkte kostnadsføring som innebærer at anskaffelsen påvirker resultatet direkte på anskaffelstidpunktet med hele anskaffelseskostnaden. Ulike avskrivningsmetoder Det er tre avskrivningsmetoder som har størst utbredelse: Lineære avskrivninger Fordeler kostnadene jevnt over brukstiden Hver periode har like store avskrvningskostnader Saldometoden Årlig avskrivning = Avskrivningsgrunnlag Brukstidiår Årlig avskrivning = Anskaffelseskost restverdi Brukstidiår Konstant prosent av bokført verdi (a n )ved årets begynnelse (a 0 ) Avskrivningssatsen ( ), kalles også saldosats. a n = a n 1 a n 1 a n = a n 1 (1 ) Etter n år er verdien på den bokførte verdien a n = a 0 (1 ) n På et avtalt restnivå bestemmer man å skrive bort restverdien. Produksjonenhetsmetoden Årlig avskrivning = Anskaffelseskost restverdi T otal ytelse over brukstiden Årets ytelse 21

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43

Innhold. Kapittel 3 Grunnleggende regnskap...40 3.1 Finansregnskapets hovedrapporter...42 3.1.1 Balansen...43 Innhold Kapittel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...13 1.1 Utarbeidelse av forretningsideen i en forretningsplan... 14 1.2 Valg av selskapsform... 14 1.2.1 Enkeltpersonforetak... 14 1.2.2

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD20106: Statistikk og Økonomi 1 Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer maskiner, bygninger, osv. Finansinvesteringer

Detaljer

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi

Prosjektanalyse ITD20106: Statestikk og Økonomi Prosjektanalyse ITD2006: Statestikk og Økonomi Kapittel Prosjektanalyse Vi skal se på lønnsomhet av investeringsprosjekter. I Investeringsanalysen studerer vi: Realinvesteringer (maskiner, bygninger, osv.)

Detaljer

3.1 Oppgave Kostnader mv.

3.1 Oppgave Kostnader mv. 3.1 Oppgave Kostnader mv. Utgift innebærer anskaffelse av produksjonsfaktorer, for eksempel kjøp av en maskin. Kostnad innebærer forbruk av produksjonsfaktorer, for eksempel gjennom slitasje på en anskaffet

Detaljer

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer

Vi bruker et avkastningskrav som tar hensyn til disse elementene ved å diskontere kontantstrømmer Oppgave 1.1 oppgave 1.1 alt basis Salgspris 900 Avk krav f s 15 % Materialkostnader 200 Avk krav e s 10,8 % Diverse variable kostnade 100 Saldosats 10 % Dekningsbidrag pr. enhe 600 Skattesats 28 % Produksjonsvolum

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II,

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Årsstudentene BEDRIFTSØKONOMI II, Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger Investering Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Investering Eksempler fra

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi

Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi Inntekts og Kostnadsbegreper ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Inntekts og kostnadsbegreper De fleste bedriftene har som mål å maksimere overskuddet. For å øke overskuddet må man enten øke inntektene mer

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Dato: Torsdag 1. desember 2011

Dato: Torsdag 1. desember 2011 Fakultet for samfunnsfag Økonomiutdanningen Investering og finansiering Bokmål Dato: Torsdag 1. desember 2011 Tid: 5 timer / kl. 9-14 Antall sider (inkl. forside): 9 Antall oppgaver: 4 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

kapittel 12 Driftsgiring... 319 12.1 Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne... 325

kapittel 12 Driftsgiring... 319 12.1 Kostnadsstruktur, risiko og økonomisk overlevelsesevne... 325 Innhold innhold kapittel 1 Introduksjon.......................................... 13 1.1 Litt generelt om økonomi og økonomistyring....................... 14 1.1.1 God økonomistyring betyr god måloppnåelse.................

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004

Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen Finansiering og investering Vår 2004 Eksamen teller totalt 40% av totalkarakteren Tid: 4 timer Hjelpemidler: I tillegg til kalkulator får dere også utdelt et formelark samt en rentetabell som begge

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2015 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold

490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM. innhold. Innhold 490044.book Page 5 Thursday, July 18, 2013 1:22 PM Innhold del 1 Innføring i bedriftsøkonomi kapittel 1 Introduksjon.......................................... 17 1.1 Litt generelt om økonomi og økonomistyring.......................

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

3.1.2: Selvkostmetoden

3.1.2: Selvkostmetoden 3.1.2: Selvkostmetoden Nøkkeltall fra driftsregnskapet Det finnes en rekke ulike nøkkeltall det kan være aktuelt å beregne for virksomheten. Hvilke nøkkeltall som er aktuelle vil avhenge noe av bransje

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid

Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Omgåelse og gjennomskjæring ved fusjon Praktisk del case/gruppearbeid Praktisk del hva oppgaven består i Case som består av: - Driftsbudsjett, investeringsbudsjett og avgiftbudsjett - Likvidbudsjett -

Detaljer

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi

Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi Kalkulasjon ITD20106: Statestikk og Økonomi 1 Formålet med produktkalkyler: prissetting produktvalg budsjettgrunnlag investeringsanalyser varelegervurdering. 2 Kalkyler i handelsbedrifter Eneste direkte

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

I dette kapitlet skal vi ta for oss bedriftens kostnader og inntekter og de ulike markedsformene som finnes.

I dette kapitlet skal vi ta for oss bedriftens kostnader og inntekter og de ulike markedsformene som finnes. BEDRIFTENS KOSTNADER Etter dette kapitlet skal du kunne - skille mellom kostnader som er øker når salg eller produksjon øker og hvilke som ikke gjør det, også kalt variable og faste kostnader. - vurdere

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Grunnleggende økonomistyring

Grunnleggende økonomistyring Terje Berg Grunnleggende økonomistyring Cappelen Damm Akademisk 1 av 6 Innhold Kapittel 1 Introduksjon til økonomistyring... 11 1.1 Hva er økonomistyring?... 11 1.2 Hva er bedriftsøkonomi?... 15 1.3 Sammenhengen

Detaljer

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 01.01.-31.12-2016 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag Bøk1 Bedriftsøkonomi I Del 1 Løsningsforslag Eksamen 3 november 212 Oppgave 1 To-Hjul EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Envareproduksjon kostnad/volum/resultat analyser Materialkostnader:

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015

Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for økonomi og administrasjon Ordinær eksamen, Bachelor BEDRIFTSØKONOMI, 07.05.2015 Les dette før du begynner på oppgavene: Dersom du mener å mangle opplysninger for å kunne besvare et spørsmål eller mener at et oppgitt tall eller tekst er meningsløst, ta da dine egne forutsetninger.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015

Høgskolen i Hedmark. Eksamen våren 2015 @ Høgskolen i Hedmark 3REV12O Videregående Eksamen våren 2015 finansregnskap Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. mai 2015 Eksamenstid: ' 09.00 13.00 Sensurfrist: 27. mai 2015 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer