Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:"

Transkript

1 Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde : Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at barna skal få et rikt og variert språkmiljø.

2 Berghoff barnehage har vært et sted for læring og utvikling siden I 2007 feiret vi 40 års jubileum! BARNA PÅ BERGHOFF Berghoff har en lang og spennende historie fra 1890 til i dag. Berghoff har bl.a. vært forsamlingssted og "storstue" for bygda og opp gjennom tidene har det vært mange kulturaktiviterer med leikaring, revy og mye musikk. På 1960-tallet sto popgrupper som Vanguards og Pussycats på Berghoffs scene. Scenen står enda, og Berghoffbarna fører tradisjonene videre med opptreden på scenen to ganger i året. Berghoff består av to avdelinger Mosetuss 1-3 år og Tonetroll 2-6 år. Dagsrytme: 07:45: Barnehagen åpner 07:45-09:00: Frokost/lek 09:00: Aktiviteter/utelek 11:00: Lunsj 12:00: Utelek/sove tid 14:15: Frukt 15:00: Fri lek 16:30: Barnehagen stenger MOSETUSS Barna: 3 barn født 2012 og 5 barn født Ansatte: Kjersti Espeland Nilsen: Pedagogisk leder i 70% stilling. Kade Vedeler: Assistent 50% og pedagogisk leder disp. 50% Anne Lise Ramsøy: Fagarbeider i 100% stilling. Anne Brita Bienek: Assistent i 30% stilling. WIBEKE WROLDSEN HEMMESTAD: STYRER OG DAGLIG LEDER TONETROLL Barna: 5 barn født 2009, 4 barn født 2010 og 9 barn født Ansatte: Stine Finstad: Pedagogisk leder i 80% stilling. Thorun Wiik Otterstad: Assistent i 100% stilling. Lisbeth Aandahl: Assistent i 90% stilling. Elisabeth Bakke: Assistent i 30% stilling. Overgang barnehage/skole: Barnehagen samarbeider med skolen og legger til rette for overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Maxibarna (de som begynner på skolen) har skoleforbedrende arbeid året før skolestart og besøker skolen i juni.

3 Berghoff barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Skui i Bærum. Det er et koselig, gammelt, men modernisert hus med flott frukthage. Bilfritt område og med naturen som nærmeste nabo. Huset leier vi av Skui Vel og driften finansieres gjennom foreldrebetaling og kommunal støtte. Berghoff Barnehages Målsetninger Gjennom arbeid med antall, rom og form ønsker vi at barna skal: Oppleve glede over, og leke med tall og former. Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. Utforske og leke med former og mønstre, og fundere rundt begreper som avstand, vekt, volum og tid. Erfare ulike typer størrelser, former og målenheter gjennom sortering og sammenligning. Erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle evner til lokalisering. Personalet skal blant annet: Være oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet utrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. Støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser. Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener. Sørge for at barna tar i bruk ulike typer spill, teknologi, leker og formingsmateriell som gir barna erfaringer med klassifisering, sortering og sammenligning. Gi barna impulser og erfaringer med design ved å utforske og skape ulike former og mønstre. Hvordan vi i praksis ønsker å gjennomføre våre mål, med fokus på barns medvirkning: Barna skal bli inkludert i planleggingen og barnets synspunkter vektlegges. Vi lytter til hva barna er opptatt av og tar hvert barn på alvor. Barnets synspunkter tillegges vekt i forhold til alder og modenhet. Vi tilrettelegger praksis og metoder i henhold til alder og modenhet Vi vil være tilgjengelig og tilstede for alle barna. Vi vil jobbe med å se perspektiver fra barnas synsvinkel, være spørrende og undrende i møte med barna, og mindre ledende. Gjennom arbeid med språket skal vi bidra til at barna får et rikt og variert språk: Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle i et barns liv. Gjennom språket kommer barnet inn i felleskapet med andre mennesker. For oss er kontakt og tillitt mellom barn og voksen og barn imellom en grunnleggende forutsetning for at barn skal benytte språket i hverdagen. Personalet skal blant annet: Ha et bevisst forhold til eget og barns språkbruk. Tenke over vår rolle som språkmodeller. Bruke hele setninger. Ha et variert og ordrikt språk som barn forstår betydningen av. Sette ord på handlinger og la barn selv sette ord på handliger. Lytte og bekrefte ved å gjenta og oppmuntre til å bruke språket. Resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall, og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering er viktig for Berghoff barnehage. Derfor har personalet faste rutiner for å forsikre stadig utvikling av barnehagen. På slutten av hver dag skriver personalet fra hver avdeling enten dagsrapport eller ukesrapport, som er en oppsummering av barnehagehverdagen. Rapportene blir hengt opp i garderobene. Det henger også en fotoskjerm i hver garderobe der ukens bilder blir vist. Fordi vi ønsker å synliggjøre Barns læring og personalets arbeid ønsker vi å synliggjøre for andre slik at det gir grunnlag for refleksjon over barnehagen som arena for lek, læring og utvikling barnas kreativitet blir barnas formingsarbeid utstilt og hengt opp på veggene i barnehagen. Barna har hver sin bok eller perm der vi setter inn tegninger og bilder, og skriver ned viktige hendelser fra hverdagen. I slutten av hver måned leverer begge avdelingene ut en månedsplan og et månedsskriv med evaluering fra måneden som var og med planer for neste måned. Gjennom hele året må personalet også evaluere sitt eget arbeid, bl.a. barnets utvikling, barnehagens mål, innhold og arbeidsmetoder. Denne vurderingen skjer på møter i barnehagen. Vi tar samarbeidet mellom hjem og barnehage veldig seriøst og har jevnlige samtaler og møter med foreldrene. Hensikten med dette vurderingsarbeidet er å reflektere over hva vi har gjort slik at vi får en kvalitetsutvikling.

4 Sosial kompetanse er en forutsetning for et godt vennskap. Utgangspunktet for arbeidet vil bli hva barna selv mener om det å være en god venn. Barnas læring skjer gjerne i her og nå situasjoner, det vil si i det øyeblikket noe oppstår. Vi vil utnytte situasjoner som skjer i hverdagen for å bevisstgjøre barna på hvordan man er i forhold til hverandre, og om man er en god venn eller ikke. FAGOMRÅDENE Natur, miljø og teknikk Gjennom å gi barna naturopplevelser som utvikler respekt og tilhørighet til liv, natur og nærmiljø, ønsker vi å gi kunnskap om miljøvern/ bærekraftig utvikling, økologi, samspillet i naturen og teknikk i hverdagen. Nærmiljø og samfunn Gjennom turer, historier fra lokalsamfunnet og samtaler med barna ønsker vi at barna skal kjenne tilhørighet til barnehagen, nærmiljøet og samfunnet, og få kjennskap til lokal og nasjonal historie. Antall, rom og form Gjennom ulike spill og aktiviteter ønsker vi å tilegne barna kunnskap om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper. Etikk, religion og filosofi Gjennom fortelling, samtaler og undring med barna vil vi bidra til at barna utvikler toleranse for mennesker med ulik kulturell bakgrunn, og at de tilegner seg normer og verdier i samfunnet. Gjennom barnehageåret vil de få kjennskap til tradisjoner og høytider. Kunst, kultur og kreativitet Vi vil bruke musikk, dans, drama og forming for å gi barna mulighet til å utvikle fantasi, skaperglede og kreativitet. Flere ganger i uken har vi musikk med barna i mindre grupper. Kropp, bevegelse og helse Gjennom de hverdagslige aktivitetene og rutinene ønsker vi å formidle gode vaner, holdninger og kunnskap til kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi vil legge til rette for fysisk utfoldelse, spesielt i utetiden og turene. Kommunikasjon, språk og tekst Vi jobber med kommunikasjon, språk og tekst gjennom høytlesing, muntlige fortellinger, rim, regler og sanger. Samtaler med barna vil også være en del av dette faget. Alle barna skal få ta del i innholdet fra alle syv fagområdene i løpet av de årene de er tilknyttet barnehagen. Fagområdene vil sjelden opptre alene, da barnehagens arbeidsmetoder i stor grad er tverrfaglige.

5 Berghoff Barnehages kultur Vi ønsker at Berghoff barnehage skal være et sted der barna trives og hvor de får utfolde seg i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksne som er tilstede for hvert enkelt barn. Vi er opptatt av hvordan vi er som voksne, hva vi sier og hvordan vi ter oss overfor barna. Vi legger vekt på å være lyttende og anerkjennende ved å ha en empatisk holdning, dvs. at vi prøver å se situasjonen fra barnets side, vise omtanke og respekt for deres følelser og synspunkter. Vi ønsker at barna skal føle seg trygge og trives på Berghoff. Med trygghet mener vi at barnet kan være seg selv i forhold til andre. Trygghet i barnet er en forutsetning for barnets utvikling. Vi har som mål å bli godt kjent med hvert barn og vise respekt for barnas særegenhet og ta hvert enkelt barn på alvor. Vi legger vekt på å vise omsorg ved fysisk kontakt og oppmerksomhet. Et barn som får oppmerksomhet kan også lære å gi det. Vi ønsker også at barna skal få en følelse av gruppetilhørighet. Barna skal lære å vise omsorg, ta hensyn og hjelpe hverandre i ulike situasjoner. Vi vil at barnet kan komme til oss for å søke hjelp i ulike situasjoner. Vi observerer barnas lek og rettleder de i sosialt samspill med andre barn og voksne. Vi vil unngå at barna opplever for mange nederlag i lek og samvær med andre og lar ikke barna for enhver pris ordne opp seg imellom. Vi lærer barna hvilke regler vi har på Berghoff når det gjelder krav til akseptert atferd. Vi ønsker å lære barna at vi kan løse konflikter uten at den sterkestes rett skal råde. Vi vil bl.a. unngå syndebukkmentaliteten. Vi vil lære barna å godta hverandres ulikheter og inspirere dem til å samarbeide. I konflikter der vi ikke vet hva som har skjedd, prøver vi å finne en løsning sammen med barna ved å opptre som nøytrale meglere uten å må ty til hvorfor spørsmål. Vi synes det er viktig å snakke med en rolig stemme, trøste, være fysisk nær/ta barna på fanget når det er naturlig. Vi vil lære barna å dele med andre, alt fra de voksne sin oppmerksomhet til lekene i barnehagen. Vi synes det er viktig å fokusere på det positive, se etter positive handlinger og gi positive tilbakemeldinger. Å sette klare grenser for barna ut i fra deres forutsetninger og behov er meget viktig. Vi tillater barna og oss selv å vise følelser, men vi legger vekt på å bruke en rolig stemme, og gi barnet en forklaring. Videre synes vi det er viktig at vi voksne også kan innrømme når vi gjør feil. Da stimulerer vi til åpenhet og ærlighet.

6 Lek, læring og utvikling I formålsparagrafen fra 2010 står det at barnehagene skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning skal være grunnlaget for barns allsidige utvikling. behov, temperament, humør og preferanser og vi forholder oss til barnet ut i fra det. De voksne i Berghoff barnehage veileder barnet og samtidig respekterer barnets egenverdi og selvstendighet. Vi gir rom for at barna kan stille spørsmål og medvirke. OMSORG Personalet i Berghoff barnehage ser betydningen av sterke og varme relasjoner mellom de voksne og barna. Personalet er følelsesmessig tilgjengelig, slik at barnet kan komme til de voksne med sine følelser og få disse speilet tilbake i deres empati. På småbarnsavdelingen er man ekstra bevisst på øyekontakt med barnet og følger barnets initiativ, setter navn på og snakker med barnet om det barnet er opptatt av og det barnet opplever. Vi er opptatt av å lære og kjenne hvert barns LEK Personalets syn på barn og holdning til barns lek er av stor betydning for lekens vilkår i barnehagen. Personalet som jobber i Berghoff barnehage er bevisst på og har troen på at barna lærer og utvikler seg i lek og samspill med andre barn. Vi er opptatt av å gi barna tid og rom til leken, dvs. at det fysiske miljøet inne og ute, skal være inspirerende og legges til rette for ulike former for lek. Barnehagen har veldig gode lekearealer ute som inne. Personalet er aktive, deltagende

7 og oppmerksomme til barnas lek, ikke dirigerende. Vi legger opp til at leken skal få gode vilkår. Miljøet skal være inspirerende og estetisk, og materiellet skal være tilgjengelig. Det betyr system, orden og oversiktlighet, men også at et byggverk eller en annen lekeaktivitet som er påbegynt ikke må ryddes bort når dagen er over. Den kan stå der til dagen etter og bygges videre på. Vi mener også det må være rom for det spontane hvis vi skal utvikle barns nysgjerrighet og at det er viktig at leken har sin egen verdi. LÆRINGSARENA Lek skal være helt sentralt, selv om barnehagen som læringsarena er et sentralt satsningsområde. Vi ønsker å bevisstgjøre læring gjennom lek, men vi er veldig bevisst på å skape et inspirerende læringsmiljø som motiverer for ulike erfaringer basert på barnas egne interesser og ståsted. Vi er opptatt av å skape en positiv stemning og kultur og legger vekt på god kommunikasjon. Vi ønsker at barna skal få mulighet til prøving, feiling og mestring og er opptatt av å utvide barnets horisonter, vekke nye interesser og stimulere til utvikling og læring. Flere dager i uken er barna delt inn i aldersinndelte grupper eller grupper på tvers av alder og avdeling. Da er det bl.a. lekegruppe, språkgruppe og musikkgruppe. Vi har også temasamlinger der ulike temaer skal vekke interesse og lærelyst hos barna. DANNELSE Barnehagen er en arena for dannelse. Dannelse er å forme medmenneskers personlighet, evner og anlegg, oppførsel og moralske holdninger. Gjennom oppdragelse, miljø og utdanning, er allmenndannelse det som danner grunnlaget for menneskets innsikt i og forståelse av seg selv i forhold til andre og i samfunnet generelt (kilde: Dagens Næringsliv). Berghoff barnehage ønsker å fremme danning ved bevisst å utvikle barns generelle sosiale kompetanse herunder empati, samarbeid, selvstendighet, holdninger til fellesskapet, aksept for at andre er forskjellige eller mener noe annet (toleranse) og språk. Vi er bevisst hvordan man snakker til og om hverandre. Vi er opptatt av at danning også er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Det handler også om dannelse av barnets utforskning ikke minst for lek og godt samspill barna imellom. I våre månedsplaner og informasjonsskriv synliggjør vi hvordan vi i praksis vil følge opp dette. Les også i virksomhetsplanen på hjemmesiden om Berghoff barnehage sin kultur og faglige innhold.

8 Tenk positive tanker, si positive ord, gjør positive handlinger, og det positive vil gro. Merkedager og tradisjoner: Fotografering: Tirsdag 2. september 2014 Foreldremøte: Tirsdag 23. september 2014 Høstfest med barna: Torsdag 25. september 2014 Dugnad for foreldre: Onsdag 8. oktober og lørdag 11. oktober 2014 Luciafeiring med foreldre: Fredag 12. desember 2014 Nissefest med barna: Fredag 19. desember 2014 Siste barnehagedag før ferien: Mandag 22. desember 2014 Juleavslutning med foreldre: Tirsdag 23. desember 2014 (09:30-11:30) Fastelavn og karneval med barna : Torsdag 26. februar 2015 Påskeaktivitetsdag med barna: Torsdag 26. mars 2015 Dugnad for foreldre: Mandag 11. og tirsdag 12. mai 2015 Vårfest med barna: Onsdag 13. mai 2015 Sommerfest med foreldre: Onsdag 10. juni 2015 (kl , litt usikkert) Ute uke: Uke 25 (Mandag 15. juni - fredag 19. juni 2015) Siste barnehagedag før ferien: Tirsdag 30. juni 2015 Det vil bli satt opp datoer for foreldrekaffe, foreldremiddag og besteforeldredag senere. Følg med på månedsplan og månedsskriv. Planleggingsdager (barnehagen stengt): Fredag 15. august 2014 Fredag 31. oktober 2014 Fredag 2. januar 2015 Tirsdag 7. april 2015 Fredag 15.mai 2015 Berghoff Barnehage Berghoffveien Skui

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer