FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL NY ORGANISERING Eiendomsavdelingen fase 2"

Transkript

1 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: Møtenr. 2/2013 Møtedat: Ntatdat: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Per E Syvertsen, EA FORSLAG TL NY ORGANSERNG Eiendmsavdelingen fase 2 nnledning møte den , fattet styret følgende vedtak: Avdelingen rganiseres i t seksjner i tillegg til en stabs- g støttefunksjn. Frdeling av funksjner mellm seksjnene gjøres ifase 2. Teknisk avdeling skifter navn til Eiendmsavdelingen. fase 2 freslås rganisering av avdelingens funksjner, med utgangspunkt i styrets vedtak. Gjennmføring Arbeidet i fase 2 har gså vært basert på bred medvirkning fra ledere g medarbeidere i avdelingen g brukerrepresentanter. Utredningene er gjrt i3 arbeidsgrupper. Frslagene er behandlet av plangruppen, g er fremlagt til frhandlinger med rganisasjnene i møte den , hvr partene ble enige mfølgende: «Partene slutter seg tilfrslaget til mrganisering av eiendmsavdelingen med den endring at det etableres 5 seksjner i underavdeling fr drift g vedlikehld. Spørsmål m vaktsentralen, mrådestrukturen g brukersenteret utredes videre g drøftes på et senere tidspunkt. Teknisk bygningsdrjftflyttes til drjftsseksjnen. dkumentet sm leggesfremfr styret skal gså systemfrvaltning, sikkerhet, g innplasserirzgsplan mtales.» Frslaget Seksjn drift g vedlikehld rganiseres med 5 seksjner, g seksjn fr plan g prsjekt med 3 seksjner, i tillegg til en stab g støttefunksjn. Organisering av seksjnene er ikke endelig fastlagt, g universitetsdirektøren gis fullmakt til å beslutte tilpasninger g endringer. Mdellen gir en tydelig rlle- g ansvarsfrdelingen i rganisasjnen. Den rydder pp i uklare grensesnitt i eksisterende rganisasjn, strukturerer virksmheten i klare funksjnsmråder g tydeliggjør linjeledernes ledelsesansvar g myndighet. Frslaget redegjør ikke knkret fr innsparingsptensialet i krner eller årsverk, men en mener likevel det ligger muligheter fr betydelige effektiviseringsgevinster, gjennm tydeligere rller g ansvarsfrhld, mer bevisst planlegging, g mer enhetlig behandling av henvendelser g ppgaver, sm samlet legger grunnlag fr mer effektive beslutninger. Universitetsdirektøren Universitetet i Osl

2 UNVERSTETET OSLO UNVERSTETSDREKTØREN Målsettingen er at ny rganisasjn skal være perativ fra nnen den tid må alle stillinger være beskrevet g besatt, g rutiner etablert. Anbefaling Universitetsdirektøren anbefaler at styret slutter seg til frslag til ny rganisering av Eiendmsavdelingen, sm beskrevet i saksfremlegget datert , pkt 6. Senere justeringer g tilpasninger i rganisasjnen besluttes av universitetsdirektøren. Frslag til vedtak: Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen fra universitetsdirektøren. Gunn-Elin Aa. Bj nebe universitetsdirek ør PerE. eiendmsdirektør Vedlegg: Saksframlegg datert Prtkll fra frhandlinger med rganisasjnene, sak 401, møte U niversitetsdirektøren Universitetet i Osl

3 FRA UNVERSTETSDREKTØREN TL UNVERSffETSSTyRET FREMLEGGSNOTAT Møtesaksnr.: Møtedat: Ntatdat.: Arkivsaksnr: Saksbehandler: Per E Syvertsen FORSLAG TL NY ORGANSERNG av Eiendmsavdelingen fase NN.EDNNG OG BAKGRUNN Første fase av OU-prsjektet i Teknisk avdeling resulterte i et styrevedtak sm fastla den verrdnete strukturen i avdelingen: Avdelingen rganiseres i t seksjner i tillegg til en stabs- g støttefunksjn. Frdeling av funksjner mellm seksjnene gjøres ifase 2. Teknisk avdeling skifter navn til Eiendmsavdelingen. dette ntatet freslås en nærmere rganisering av avdelingens funksjner, med utgangspunkt i styrets vedtak. Frslaget er et resultat av videreføring av DU-prsjektet i fase 2. Arbeidet har vært basert på bred medvirkning fra ledere g medarbeidere i avdelingen g brukerrepresentanter. Den verrdnede målsettingen med DU-prsjektet er å: Utvikle en rganisasjn med tydelige rller g ansvarsfrhld innad i Teknisk avdeling, i frhld til den øvrige universitetsiedelsen g i frhld til brukerne. Styrke infrmasjn, kmmunikasjn g samhandling mellm Teknisk avdeling g brukerne. Oppnå mer effektiv bruk av ressursene. Bygge en gd rganisasjnskuftur g et gdt arbeidsmiljø Målsettingen bygger pp under UiOs strategi OM PROSESSEN 2.1 Mandat g rganisering fase 2 ble det bedt m at prsjektet skulle utarbeide følgende: Side 1.

4 detaljert frslag tilfunksjnsinndeling i hver seksjn, g hvrdan funksjnene skal rganiseres i eventuelle undergruppe risik- g knsekvensanalyse ifrhld til HMS, med bistand fra BHT avdelingen ved UO tillegg vil det senere, etter styrebehandling, bli utarbeidet pplegg fr kmpetanseutvikling i avdelingen, sett ifrhld til vedtatte kriterier g tiltak fr bedre samhandling Risik g knsekvensanalysen er utført av BHT. tråd med styrets vedtak brukes i det følgende navnet Eiendmsavdelingen i stedet fr Teknisk avdeling (med mindre det refereres ti frtid), g eiendmsdirektør istedenfr teknisk direktør. Arbeidet i fase 2 er rganisert sm et prsjekt etter samme mønster sm i fase 1: Universitetsdirektøren er eier av prsessen. Eiendmsdirektør er prsjektieder Det er etablert en plangruppe sm et rådgivende g krdinerende kntaktrgan fr Universitetsdirektøren, g ledes av eiendmsdirektør. Ledergruppen i Eiendmsavdelingen er faglig støtte fr teknisk direktør i prsessen. Det er etablert tre arbeidsgrupper til å utrede definerte ppgaver knyttet til en mer detaljert utfrming av den nye rganisasjnen g fremme frslag løsninger. Arbeidsgruppene ble gitt følgende ppdrag: Arbeidsgruppe i Organisering av underavdeling Drifts- g vedlikehld Utrede g freslå en indre rganisering av seksjnen, g hvilke funksjner sm skal legges til seksjnen, basert på en analyse av mulige alternative løsninger. Det innebærer frslag til hvilke enheter g nivåer sm seksjnen skal bestå av g frdeling av ppgaver mellm disse. Prsjektet skal gså vurdere ppgaver g rganisering fr en ny, felles brukerservicefunksjn. vurderingen av rganiseringen skal det legges særskilt vekt på hvrdan en kan ppnå effektiv ressursbruk g lik kvalitet på tjenestene fr alle brukerne. [v. lederstillinger under seksjnssjef skal beskrives. Arbeidsgruppe 2 Organisering av underavdeling Plan g prsjekt Utrede g freslå en indre rganisering av seksjnen, basert på en analyse av mulige alternative løsninger. Det innebærer frslag til hvilke enheter seksjnen skal bestå av g frdeling av ppgaver mellm disse. Ev. lederstillinger under seksjnssjef skal beskrives. Arbeidsgruppe 3: Organisering av seksjn fr støtte g stab Utrede g freslå en indre rganisering av seksjnen, basert på en analyse av mulige alternative løsninger. Det innebærer frslag til hvilke enheter seksjnen skal bestå av g frdeling av ppgaver mellm disse. Ev. lederstillinger under seksjnssjef skal beskrives. 2.2 nvlvering g infrmasjn arbeidet har det vært lagt vekt på å infrmere g invlvere medarbeidere g ledere i avdelingen, samt brukerne. nvlveringen er skjedd gjennm: Deltakelse i arbeidsgruppene av både egne medarbeidere g brukerrepresentanter, samt representanter fr arbeidstakerrganisasjnene Side 2

5 Allmøte fr å infrmere m OU (18. mars), g en fellessamling (4. april) der alle medarbeiderne i avdelingen ble invitert til å gi synspunkter på freløpige frslag til ny rganisasjn. Prsjektet har dessuten ppfrdret alle ansatte i avdelingen til å drøfte temaene g kmme med innspill. 3. KRTERER FOR ORGANSERNG 3.1. De samme kriterier sm i OU Fase i Kriteriene sm ble utviklet i Fase i er brukt gså sm grunnlag fr vurdering av ulike rganisasjnsalternativer i Fase 2. Kriteriene beskriver ønskede kjennetegn ved rganisasjnen. Den nye rganiseringen av Eiendmsavdelingen skal kjennetegnes ved: Gd kmmunikasjn, samhandling g service Kvalitet i all ppgaveløsning Ensartet utøvelse av tjenestene g fleksibel ressursutnyttelse Tydelig rlle- g ansvarsfrdeling Økt effektivitet g beslutningsstyrke Samfunnsansvar, slidaritet g miljø Felles mål g rganisasjnskultur tillegg ble det lagt nen føringer fra prsjektledelsen, hvrav følgende var de viktigste: Seksjner skal baseres på en klar funksjnsdeling Antall seksjner skal være få, g knyttes til tydelige faglige ppgaver ngen stabsfunksjner i underavdelinger eller seksjner 4. VURDERNG AV ORGANSASJONSSTRUKTUR 4.1 Nærmere m utgangspunktet fr arbeidet i fase 2 Arbeidet i fase 2 har tatt utgangspunkt i styrets vedtak m å rganisere Teknisk avdeling i t seksjner g en stabs- g støtteenhet. 4.2 Betegnelse av rganisasjnsenheter på ulike nivåer Sm ledd i prsessen har en søkt å avklare begrepsbruken knyttet til de ulike nivåene i rganisasjnen. Eiendmsavdelingen skal, gjennm gd frvaltning av eiendmmene, legge til rette fr at universitets primærfunksjner gjennmføres på best mulig måte. ppbyggingen har en funnet det hensiktsmessig å bruke samme begreper på enhetene på de ulike nivåene sm US, g tilsvarende på lederne av enhetene. Dette innebærer følgende betegnelser: Nivå i er avdeling (Eiendmsavdeling), ledet av eiendmsdirektør Nivå 2 er underavdeling, ledet av underdirektør Side 3

6 Nivå 3 er seksjn, ledet av seksjnsleder Nivå 4 er gruppe, ledet av gruppeleder. Dette innebærer at det sm i styrets vedtak er betegnet sm seksjner, i det fremlagte frslaget er betegnet underavdelinger, mens seksjner betegner de enhetene sm underavdelingene består av. Nivådelingen er synliggjrt i følgende figur: Nivåer i rganisasjnen Direktør Drift g vedlikehld Plan g prsjekt Stab g støtte Seksjner Se ksj ner Grupper Faggrupper 4.3 Vurdering av alternative rganisasjnsmdeller Organisering av underavdeling Drift g vedlikehld Tre alternative mdeller er vurdert nærmere. Hvedfrskjellene mellm mdellene er at de består av et ulikt antall seksjner: Alternativ i består av tre seksjner Seksjn Vedlikehld, seksjn Drift, seksjn Fellestjenester Alternativ 2 består av fire seksjner Seksjn Vedlikehld, seksjn Drift g brukerservice, seksjn Renhld, seksjn Park g fellestjenester Alternativ 3 består av fem seksjner Seksjn Vedlikehld, seksjn Bygningsdrift, seksjn Renhld, seksjn Park, seksjn Fellestjenester Felles fr alle mdellene er etablering av en vedlikehldsseksjn, sm samler vedlikehlds kmpetansen g -ressursene i én rganisatrisk enhet. Hensikten er å skape et rganisatrisk Side 4

7 grunnlag fr å få til et mer planmessig g systematisk vedlikehld av universitetets eiendmmer, g styrke planlegging av funksjner sm internkntrll, FDV-dkumentasjn g energiledelse. Vedlikehld skilles rganisatrisk fra bygningsdrift. Oppgaveprteføljen til en slik enhet blir enhetlig g versiktlig, g legger til rette fr en rganisering i færre driftsmråder enn dagens seks mråder. alle mdellene er det viktig å etablere faste, velfungerende samarbeidsmekanismer mellm Vedlikehldsseksjnen g seksjn fr Bygningsdrift. Det freslås å etablere et felles brukersenter. Frmålet med brukersenteret er å sikre mer effektiv bruk av ressursene i Eiendmsavdelingen g sikre likebehandling av brukerne. Brukersenteret vil utgjøre et felles henvendelsespunkt inn til Eiendmsavdelingen g skal kunne nås gjennm avdelingens nye FDVU-system (Xpand). Brukerne kan følge hvr en henvendelse befinner seg i fasen fra innmelding til gjennmføring. Oppgaver sm vil ligge til brukersenteret er bl.a behandling av arbeidsrdre i Xpand, frvaltning av reglement g instrukser, frvaltning av bilparken, samt parkeringsrdningen. Vakt g alarmsentralen (VAS) vervåker alle vakt g alarmsystemer på universitet, i tillegg til adgangskntrll. Det understrekes at sentralen er viktig fr sikkerheten på hele universitetet. VAS legges sammen med brukersenteret, g de vil hente ut synergi av et tett samarbeid. Alle alternativ ppfyller de viktigste kriteriene fr mrganiseringen. drøftelsene har det fremkmmet argumenter, både fr en løsning med 4 seksjner, g med 5 seksjner. Arbeidsgruppen anbefaler et frslag med 5 seksjner. Begrunnelsen fr frslaget er først g fremt å synliggjøre parkmrådet på en tydeligere måte. Freningene har i mail meddelt at de støtter dette frslaget. Eiendmsdirektøren understreker at valg av alternativ mellm 4 eller 5 seksjner ikke er avgjørende fr resultatet mrganiseringen. frhandlinger med rganisasjnen er det ppnådd enighet m å anbefale 5 seksjner. Endelig plassering av alle funksjnene i rganisasjnen vil måtte tilpasses på et senere tidspunkt, når innplassering i g bemanning i rganisasjnen skal gjennmføres. Det anbefalte frslag fr drift g vedlikehldsseksjnen er vist nedenfr: Frslaget samler vedlikehldskmpetansen, g ressursene i én seksjn. Det vil gi et gdt faglig g ressursmessig utgangspunkt fr systematisk vedlikehld. Renhld sm egen seksjn vil sikre ledelsesmessig ppmerksmhet m renhld sm fag g legge til rette fr gd kmmunikasjn med brukerne. Bygningsdrift g teknisk bygningsdrift ligger i driftsmrådene Park blir egen seksjn g mfatter drift av utearealene, bilpark, parkering, g renvasjn Fellestjenester mfatter felles brukersenter, vakt- g alarmsentralen (VAS), repr (trykkeri) g pst Side 5

8 Drift g vedlikehld Vedlikehld Bygningsdi ift tenhld Fellestjenester Fagingeniører s (Driftsamråder ~ ( Park, Husøkanmer ~ (Brukersenter (VVS, elektr, bygg, Bygningsdrift g :: Drift g vedlikehld nnkjøp av renhlds- : Felles mttak, brann, mm) teknisk drift. av utearealene tjenester g henvendelser~ rn.m i Driftsplanlegging Brukerservice i Bilpark i renhldsmateriell i il 1 l VAS i Vedlikehldsplanl. i i Parkering i i, il nternkntrllplanl. li i~ Renvasjn il Renhldsgrupper Vakthld g sikring li Regelmessig g FDV-dkumentasjn i ili eridisk renhld i Repra i E,inigiiedni~~iiiiii i Trykkeri i il li i Faggruppe Vedlikehldsarbeider s il Bud j ) S. i i s5 Pst, flytting, s 7 5~ Organisering av underavdeling Plan g prsjekt Det har vært diskutert t mdeller fr rganisering av underavdelingen Plan g prsjekt: En mdell med t seksjner Plan- g frva ltningsseksjn, Prsjektseksjn En mdell med tre seksjner Plan- g utredningsseksjn, Prsjektseksjn, Frva ltningsseksjn begge mdellene er det lagt vekt på å samle ressurser til prsjektgjennmføring i én seksjn g rendyrke prsjektledelse sm et eget fag. Dette vil gi økt kvalitet i prsjektgjennmføringen. vurderingen av de t alternativene, er det lagt vekt på at tre seksjner gir en tydelig funksjnsinndeling g skaper et prinsipielt skille mellm det langsiktige/strategiske planarbeidet g frvaltningsppgavene. Dette alternativet an befales. Side 6

9 Plan g prsjekt Plan g utredning Frvaltning Prsjekt et ss 5 Utvikling av verrdnede planer. Utredninger av ulik art 1-ysisk arealpianlegging Byggeprgram i Frvaltning av UiOs kunstsamling MUV ss ss lnternleie Eksternleie Kjøp g salg av eiendm i i Dkumentasjn, arkiv m.m i i ss Prsjektledelse i Brukerkrdinering i i Overtakelsesfrretninger Utarbeidelse g ppfølging av kravspesifikasjner SHA-krdinering i i, s ss Tre seksjner med klare funksjnsmråder skaper en tydelig rlle- g ansvarsfrdeling. En egen seksjn ivaretarfkus på langsiktige plan g utredningsfunksjn Samling av ressurser til prsjektgjennmføring i en egen seksjn legger til rette fr å rendyrke prsjektledelse sm et eget fag g øke kvaliteten i prsjektgjennmføringen Organisering av stabsfunksjnene Stab g støtte innehlder et sett av relativt tydelige, avgrensede fagmråder: Øknmi, persnal, innkjøp, 7~ beredskap g infrmasjn. Avdelingens beredskapsfunksjner er freslått rganisert slik at verrdnete g strategiske funksjner legges i stab, mens mer perative ppgaver legges i seksjn fr i Drift- g Vedlikehld. Den faglige styringslinjen går til Eiendmsdirektør, men den administrative går til leder fr stabsenheten. Frslag til ny rganisering av stab g støtte er slik: Side 7

10 lj syctsec, OiJ Stab g støtte Eiendmsdirektør Stab g støtte øknmi ~ Faggruppen stab Ansattel - - enhetsiederen,ed Persnal/HMS renultetansvar nnkjøp T nfrmasjn Beredskap Frslaget innebærer: Faggrupper med en tydelig definert ppgavefrdeling Funksjner knyttet til beredskap er plassert i stab fr å sikre nærhet til avdelingens verrdnete ledelse. Faglig rapprtering til Eiendmsdirektøren g administrativ rapprtering til underdirektør Stab g støtte skal sikre effektiv ressursbruk g beslutningskraft på mrådet. lnfrmasjnsfunksjnen legges direkte under underdirektør fr å gis den nødvendige ppmerksmhet. nnkjøp er etablert sm egen fagenhet fr å styrke ppmerksmheten på innkjøpsmrådet T-funksjnen er tatt ut av linjen g plassert i stab fr å tydeliggjøre funksjnens rlle sm felles ressurs fr hele avdelingen. Eiendmsavdeling har mange stre T-systemer. Systemeierskapet skal sikre at universitetet utnytter de administrative T-systemene kst- g brukseffektivt. Organiseringen g utøvelsen av systemeierskapet vil variere etter mfang, kmpleksitet g viktighet av de prsesser systemet skal betjene. tillegg vil mfanget av systemets samvirke g kplinger til andre systemer g prsesser ha vesentlige føringer fr utøvelsen av systemeierskapet. Når det gjelder de stre administrative lt-systemene vil utøvelse av systemeierskapet ha et betydelig mfang. Rllen, g rganiseringen av denne må fremstå sm en tydelig del av ansvarlig enhets virksmhetsplan. Systemeierskapet vil i nen sammenhenger inngå i et rent kunde-/leverandørfrhld, mens det i andre sammenhenger vil inngå i et samarbeid mellm ulike interessenter. nen sammenhenger vil disse t rllene gå m hverandre i ulike faser av et systems eller en tjenestes livsløp. Side 8

11 Eiendmsavdelingen har ikke tilfredsstillende kmpetanse i dag i sin rganisasjn til å ivareta systemeierskapet. 5.0 RSKO- OG KONSEKVENSUTREDN NG Det er fretatt en risik- g sårbarhetsanalyse i regi av BHT. Analysen er basert på tre gruppeintervjuer med til sammen 15 medarbeidere g ledere i Eiendmsavdelingen, inkludert vernembud. Alle ansatte var invitert til å delta intervjuene, men at det var kun 15 persner sm meldte seg, henhldsvis fem ledere i Drift, fire ansatte i Stab g seks vernembud. Analysen må derfr ikke sees sm representativ fr alle ansatte i EA. Vinklingen i analysen har vært rettet mt mulige risikfaktrer i frhld til helseplager g arbeidsbelastninger. Analysen peker på g drøfter mulige risikfaktrer knyttet til følgende mråder: nfrmasjn i mstillingsprsessen Medvirkning i prsessen Kmpetanse i frbindelse med nye ppgaver g rller Opplevelse av rlleklarhet i frbindelse med nye ppgaver g rller Beredskap i frhld til mulige helseplager g reaksjner Hensynet til mangfld mht. til å bli lyttet til, reaksjner g trygghet fr å uttale seg Hensynet til lkal frhld g rganisasjnskultur Ledelse Knflikthåndtering Selv m analysen fkuserer på risikfaktrer, knkluderer den gså med at det er psitive faktrer sm en kan bygge på i videreutvikling av avdelingen: Det er en str grad av endringsvilje knyttet til mrganiseringen i TA. Deltakerne pplever at det er behv fr en mstilling g ønsker å bidra knstruktivt i prsessen. Det er et psitivt g ptimistisk syn på muligheter fr pplæring g kmpetanseutvikling. Det er engasjement g ønske m arbeidsmiljøutvikling g kulturbygging i den nye Eiendmsavdelingen. Samtidig knkluderes det med at mstillingsprsessen er utfrdrende fr en del medarbeidere. Det innebærer at en bør vie ppmerksmhet til nen mråder i det videre arbeidet, særlig følgende: Ønsket m mer infrmasjn underveis. Det gjelder infrmasjn fra lkal leder, ppdatert nettside g ppslagstavler eller e-pst. Behvet fr å sikre reell medvirkning i arbeidet, g faren fr passivisering g tap av mtivasjn hvis en ikke vektiegger det. Behvet fr tilgjengelig g synlig ledelse i prsessen, g behvet fr å satse på lederutvikling sm tiltak fremver. De viktigste ptensielle risikfaktrene sm påpekes er utrygghet, usikkerhet, resignasjn g lav jbbmtivasjn, sm ver tid kan gi helseplager. Bedriftshelsetjenesten mener særlig t typer tiltak vil være viktige fr å møte utfrdringene. Det er Side 9

12 Lederpplæring, i frm av møter m ledelse i mrganiseringen g et mer mfattende lederutviklingsprgram fr ledere på alle nivåer Regelmessige møter i alle seksjner/mråder/enheter fr å sikre infrmasjnsutveksling g tilby arenaer fr diskusjner i den videre OU-prsessen. 6.0 FORSLAG TL NY ORGANSERNG AV FOR EENDOMSAVDELNGEN 6.1 Oppsummering Med bakgrunn i det arbeidet sm er gjrt i fase 2, freslås at Eiendmsavdelingen rganiseres sm vist i figuren. Eiendms direktør Drift g vedlikehld Plan g prsjekt Vedlikehld Bygningsdrift Renhld fl Plan g utredning Prsjekt frhandlingsmøte den ble partene enige m følgende: «Partene slutter seg tilfrslaget til mrganisering av eiendmsavdelingen med den endring at det etableres 5 seksjner i underavdeling fr drift g vedlikehld. Spørsmål m vaktsentralen, mrådestrukturen g brukersenteret utredes videre g drøftes på et senere tidspunkt. Teknisk bygningsdrift flyttes til driftsseksjnen. dkumentet sm legges fremfr styret skal gså systemfrvaltning, sikkerhet, g innplasseringsplan mtales.» Eiendmsavdelingen rganiseres i t underavdelinger g en stab (sm vedtatt av styret tidligere), med følgende ytterligere inndeling i seksjner: Drift g vedlikehld med fem seksjner Underavdelingen er ansvarlig fr alle funksjner knyttet til drift g vedlikehld samt brukerrettede servicetjenester. Underavdelingen ledes av en underdirektør med et helhetlig resultatansvar, dvs Side 10

13 Øknmisk, faglig g persnalmessig. Underdirektøren har direkte persnalansvar fr 5 seksjnsledere. Dette vil innebære at innhldet i seksjnene sm beskrevet nedenfr kan bli justert i den videre prsessen. Seksjn Vedlikehld, med ansvar fr driftsplanlegging, planlegging g gjennmføring av vedlikehldsppgaver, internkntrll, energiledelse, FDV-dkumentasjn, mm. Seksjn Bygningsdrift, med ansvar fr den daglige perative bygningsdriften. denne seksjnen ligger driftsmrådene. Seksjn Park med ansvar fr drift- g vedlikehld av utearealene Seksjn Renhld, med ansvar fr regelmessig g peridisk renhld, samt innkjøp av ren hldstjenester g -materiell Seksjn Fellestjenester mfatter vakt- g alarmsentralen, nytt brukersenter, parkering, renvasjn, repr g budtjenester. Organisering av seksjnene er ikke endelig fastlagt, g universitetsdirektøren gis fullmakt til å beslutte tilpasninger g endringer. Det er i dag 6 driftsmråder. Oppgavene til driftsmrådene mfatter løpende drift g kntrll av anleggene, ulike servicetjenester venfr brukerne, mindre reparasjner etc. Områdestrukturen ppretthldes, men det vurderes å etablere færre mråder med en ne mer avgrenset ppgaveprtefølje enn i dag. Dette vil bli drøftet med rganisasjnene. Plan g prsjekt, med tre seksjner Underavdelingen er ansvarlig fr alle ppgaver knyttet til planlegging g gjennmføring av prsjekter, g frvaltning, herunder kjøp g salg, leiefrhld mv. Underavdelingen ledes av en underdirektør med et helhetlig resultatansvar, dvs øknmisk, faglig g persnalmessig. Underdirektøren har direkte persnalansvar fr 3 seksjnsledere Seksjn, Plan g utredning, med ansvar fr utvikling av verrdnede planer, utredninger, fysisk arealpianlegging, byggeprgram, frvaltning av UiOs kunstsamling, MUV, mm. Seksjn Prsjekt, med ansvar fr prsjektiedelse, brukerkrdinering, verta kelsesfrretninger, utarbeidelse g ppfølging av kravspesifikasjner, SHA krdinering, mm. Seksjn Frvaltning, med ansvar fr internlele, eksternleie, kjøp g salg av eiendm, gjestefrskerbliger, dkumentasjn, a rkiv, mm. Den endelige frdelingen av knkrete ppgaver mellm de ulike seksjnene er ikke fastlagt, g må knkretiseres i implementeringsfasen. Det samme gjelder fr grensesnittet mt underavdeling Drift g vedlikehld, samt Stab g støtte. Side 11

14 Stab g støtte Stab- g støtte er ansvarlig fr å utvikle g frvalte stab- g støttefunksjnene sm er nødvendige fr å skape en effektiv eiendmsavdeling. Stab g støtte skal gi faglige råd til eiendmsdirektør, underavdelinger g seksjner på sine fagmråder. Stab g støtte rganiseres med faggrupper. Stab- g støtte ledes av en underdirektør med et helhetlig resultatansvar, dvs øknmisk, faglig g persna messig. Øknmi Persnal/HMS nnkjøp ii nfrmasjn Beredskap 6.2 mplementering Målsettingen er at ny rganisasjn skal være perativ fra nnen den tid må alle stillinger være beskrevet g besatt, g rutiner etablert. Det er igangsatt et arbeid med funksjnspian, sm følges pp av bemanningsplan. Hvedfremdriften er: Utarbeidelse g beslutning på funksjnsplan, g bemanningsplan fr nivå 3, seksjnssjefer, g innledende drøftinger med tj.m.rg. ultim juni Bemanningsplan utarbeidet g drøftinger med tj.m.rg. innen utgangen av august. lnnplassering (ansettelse) i alle stillinger innen utgangen av september. Nye rutiner fr samarbeid, samhandling g etablering av fra fr dette, pluss lederfra innen utgangen av ktber. 6.3 Psitive effekter av ny rganisasjnsmdell Mdellen gir en tydelig rlle- g ansvarsfrdelingen i rganisasjnen. Den rydder pp i uklare grensesnitt i eksisterende rganisasjn, strukturerer virksmheten i klare funksjnsmråder g tydeliggjør linjeledernes ledelsesansvar g myndighet, sm ppsummert nedenfr: Rlle g ansvarsfrdelingen tydeliggjøres ved at rganisasjnen struktureres i klare funksjnsmråder Ledelsesansvar g myndighet tydeliggjøres ved at linjelederne gis resultatansvar fr sine mråder Strategiske ledelsesfunksjner g ledelseskapasiteten i avdelingen styrkes Organiseringen styrker viktige mråder sm prsjektledelse, vedlikehld, eiendmsfrvaltning, innkjøp g beredskap Organiseringen rydder pp i uklare grensesnitt i eksisterende rganisasjn Samhandling g samarbeidet med brukerne styrkes gjennm etablering av felles brukersenter fr mttak av alle henvendelser, samtidig sm nærheten til brukerne ppretthldes Side 12

15 6.4 Mulige effektiviseringsgevinster Frslaget redegjør ikke knkret fr innsparingsptensialet i krner eller årsverk, men en mener likevel det ligger muligheter fr betydelige effektiviseringsgevinster, gjennm: Tydeligere rlle g ansvarsfrhld legger grunnlag fr mer effektive beslutninger Tydeligere grenseppgang mellm funksjnene, g mellm ppgaver i stab/støtte g ppgaver i linjen, legger grunnlag fr mer effektive arbeidsprsesser Brukersenter vil frigjøre administrative ressurser i mrådene, g gi mer enhetlig tjenester til alle brukere Økt grad av planlagt vedlikehld reduserer ad hc arbeider, g vil gi mer effekt fr hver krne sm brukes Samling av faglig kmpetanse i drift g vedlikehld, bidrar til økt effekt av drifts- g vedlikehldstiltak Økt fkus på ensartet utførelse, kmpetanseheving i alle deler av rganisasjnen g frenkling av administrative funksjner gir mulighet fr effektiviseringsgevinster 6.5 Andre frslag til tiltak En frutsetning i alle mdellene er at lederne gis resultatansvar, dvs, både fag-, øknmi- g persnalansvar. Lederutvikling i hele rganisasjnen er et viktig element fr å lykkes. En velfungerende rganisasjn frutsetter utviklingen av gde møteplasser, effektive rutiner g samhandlingsmønstre på tvers av rganisasjnsstrukturen. Ledere g medarbeidere i den nye rganisasjnen må ha et betydelig fkus på disse frhld. Frslagene til å styrke intern g ekstern samhandling sm ble utarbeidet i fase i vil bli systematisk fulgt pp i tiden fremver. Her har det allerede blitt tatt en del grep siden frrige styrebehandling, blant annet når det gjelder revitalisering av dialgmøtene, utvikling av prsjektledersklen g utvikling av ansvarsmatrisen. 7.0 ANBEFALNG Universitetsdirektøren anbefaler at styret slutter seg til frslag til ny rganisering av Eiendmsavdelingen, sm beskrevet i saksfremlegget pkt 6. Senere justeringer g tilpasninger i rganisasjnen besluttes av universitetsdirektøren. Frslag til vedtak: Styret slutter seg til universitetsdirektørens anbefaling. Side 13

16

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning

Kommunens utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning KS - Arkivgruppe Kmmunens utfrdringer knyttet til infrmasjnsfrvaltning Sjekkliste fr anskaffelse av sak-/arkivsystem Side 2 av 13 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakteppe... 3 3 Sjekkliste... 4 3.1 Behvsavklaring...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS

STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS PROSJEKTRAPPORT GOD VAKT, ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS Saksbehandler: Åshild J. Nrdnes, tlf. 900 70 811 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2006 200300394-32 302 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 111-2006 ARBEIDSTILSYNETS

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html

VEDLEGG. Lov om grunnskole og videregående opplæring, Kap 3 (Opplæringslova) http://www.lovdata.no/all/nl- 19980717-061.html VEDLEGG A. INNLEDNING, MÅL OG ØKONOMI B. STRATEGIMATRISE C. ORGANISASJONSKART (Ulike lærlingløp) D. ÅRSHJUL FOR LÆRLINGORDNINGEN E. ANSVARSBESKRIVELSER / VIRKSOMHETER F. ARBEIDSOPPGAVER LÆRESTEDET G. FORVENTNINGSAVKLARING

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn

NOTAT. 1. Innledning. o Kort presentasjon av hva som er gjort til nå med hovedfunn NOTAT Prjekt Arbeidsverksted bligssialt arbeid Kunde Ringsaker kmmune Ntat nr. 1 Dat 2011-10-07 Til Fra Kpi til Rger Nilssen Hilde Warp 1. Innledning Trsdag 29. september ble det gjennmført et arbeidsverksted

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kvalifiseringsprogrammet Oppland Kvalifiseringsprgrammet Oppland NAV Oppland Fylkesmannen i Oppland Elvegata 19 Tlf: 61 41 77 00 Lillehammer Telefaks: 61 41 77 01 Sluttrapprt Implementering av Kvalifiseringsprgrammet Kapittel 0 Sammendrag

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Programmandat. Sør-Øst

Programmandat. Sør-Øst Dat: 06.05.13 1 / 15 Prgram reginal RIS/PACS Helse Sør-Øst Lkalt prsjektnr/-id: Reginalt prsjektnr/-id: Prgrammandat Prgrammandat Prgram: Ett reginalt RIS/PACS Helse Sør-Øst Srt tekst = felles tekst fra

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Evaluering av NMBUs organisering av Statsbyggprosjektene

Evaluering av NMBUs organisering av Statsbyggprosjektene Nrges miljø- g bivitenskapelige universitet Evaluering av NMBUs rganisering av Statsbyggprsjektene RAPPORT 28. august 2014 Oppdragsgiver: Nrges miljø- g bivitenskapelige universitet Rapprt nr.: 8545 Rapprtens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016

Regional HR-handlingsplan for Helse Midt-Norge. For perioden 2015-2016 Reginal HR-handlingsplan fr Helse Midt-Nrge Fr periden 2015-2016 Gdkjent av HR-direktør ved Helse Midt-Nrge RHF, 2.3.2015 Innhld 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Hvedmål g innsatsmråder... 3 3.1 Kmpetanse...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer