FELT S OG KBA1. Side 1 av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELT S OG KBA1. Side 1 av"

Transkript

1 Hotellanalyse Forslag til reguleringsplan for Lura Bydelssenter, Felt S ogg KBA1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LURA BYDELSSENTER, FELT S OG KBA1 HOTELLANALYSE LURA BYDELSSENTER Oppdragsgiver: Lura Utvikling ASS Utarbeidet av ARC arkitekter AS Prosjektnummer: Utgave1, revidert Side 1 av 19

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Skrevet av: Anna Rongen Kvalitetssikrer: Haakon Harrystad INNHOLD Innhold Bakgrunn og Innledning Metode Analyser Statistisk kartlegging av hotellmarkedet Lokalisering analyse etter abc prinsippet Markedsanalyse og tilpasning av hotellkonsept for lura Oppsummering og sammenstilling av konklusjoner Marked Lokalisering kilder BAKGRUNN OG INNLEDNING INNLEDNING ARC Arkitekter utarbeider reguleringsplan for felt S og KBA1 i Områdeplan for Lura Bydelssenter. Tiltakshaver ønsker å åpne for et hotell på 7000 m 2, i felt S. I denne sammenheng skal det utarbeides en hotellanalyse, etter føringer fra områdeplanen: I områdeplan for Lura bydelssenter, vedtatt , stilles det følgende krav til analyse i bestemmelsenes 4 14 «Senterområde (S)», 2. ledd, pkt. 4: «4. For at det kan tillates bygging av hotell, må det i utarbeidet analyse, tilknyttet detaljplan, som dokumenterer om behovet for hotell i området kan vurderes som riktig. Analysen skal utarbeides av fagkyndige og godkjennes av Sandnes kommune.» ANALYSENS HENSIKT Analysen har som mål å vurdere behov for og konsekvenser av etablering av et hotell i Lura bydelssenter. Hotellet anslås å ha rundt 160 rom. I analysen vurderes etablering av hotell i Lura bydelssenter opp mot eksisterende hotelltilbud i triangelet Sola Stavanger Sandnes som er viktige målpunkt i regionen. Gjennom analysen skal et anbefalt konsept for hotell i Lura Bydelssenter konkretiseres og tilpasses marked og beliggenhet. SPØRSMÅL ANALYSEN SKAL BESVARE: Er det marked for å etablere et Hotell i Lura bydelssenter? o Hvilke generelle trender i hotellnæringen er representert i Stavangerregionen? o Hva er markedsgrunnlaget for hotell på Lura? o Hvilken profil kan et hotell på Lura ha? Er Lura Bydelssenter en riktig lokalisering av hotell? o Er et hotell på Lura riktig plassering etter prinsipp for rett virksomhet på rett sted? o Hva kan hotell i Lura Bydelssenter bidra til i funksjonssammensetningen i bydelen og senteret? Vil Sandnes sentrum miste hotellandeler eller aktivitet i sentrum? Side 2 av 19

3 2 METODE Utredningen deles inn i flere analysedeler og en sammenstilling med helhetlig konklusjon. Analysedelen tar sikte på å belyse ulike aspekter og gi grunnlag for vurderingene. Sammenstillingsdelen tar utgangspunkt i de 3 konkrete spørsmålene som skal besvares. DEL 1: ANALYSE 1. Statistisk kartlegging av hotellmarkedet Ser på utvikling og egenskaper i hotellbransjen generelt sammenlignet med Stavangerregionen. Danner grunnlag for vurdering av hotellprofil og markedsvurdering. Kartlegging og presentasjon av statistisk materiale fra SSB, Innovasjon Norge og statistikknett. Gir en vurdering av dekningsgrad i området. 2. Lokaliseringsanalyse etter ABC prinsippet Lokalisering på Lura analyseres ut ifra en ABC basert prinsipp om rett virksomhet på rett sted, med en generell analyse av transportbehov og markedsområde. Langsiktige mål for Forus/Luraområdet gir grunnlag for inndeling i områdetyper etter ABC prinsippet. 3. Markedsanalyse og tilpasning av hotellkonsept a. Markedsanalyse: Vurderinger av økonomiske forhold rundt etablering og bygging av hotell på Lura vil ikke inngå i denne utredningen. Fokus i markedsanalysen er hotelldekningen i området og behov for utvidet kapasitet ut ifra tilgjengelig statistikk. Markedsgrunnlaget for hotell på Lura analyseres i forhold til næringsutviklingen Forusområdet står overfor, og generell forventet vekst i regionen. b. Konkurranse med bysentra: Vurdering av om etablering av hotell på Lura medfører at Sandnes Sentrum vil miste markedsandeler eller aktivitet i sentrum. I denne delen drøftes effekten av en etablering i Lura Bydelssenter i forhold til Forusområdet generelt, og i forhold til byliv og marked i Sandnes sentrum. c. Tilpasning av hotellkonsept: Vurderinger av hvilket markedssegment et hotell på Lura bør etableres innenfor. Kartlegginger av marked, lokalisering og mulig størrelse av hotellet settes i forhold til de øvrige hoteller i området. KILDEMATERIALE: Det statistiske materialet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon fra ulike kilder, som Statistisk Sentralbyrå (SSB), Innovasjon Norge og Statistikknett.no som gir kommunebasert informasjon om reiseliv i ulike regioner i Norge. Statistisk materiale presenteres i stor grad fylkesmessig, regionalt eller i forhold til de store byene, mens vi har lykkes med å innhente informasjon fra Stavanger, Sola og Sandnes Kommuner, samt for statistikkområdet Sandnesregionen som også omfatter Randaberg kommune. Side 3 av 19

4 3 ANALYSER 3.1. STATISTISK KARTLEGGING AV HOTELLMARKEDET Analysen kartlegger og sammenligner statistisk materiale på tilbud og etterspørsel i hotellmarkedet. Innovasjon Norge presenterer hvert år en rapport som gir status for norske overnattingsbedrifter, fokusert på hoteller, bygd på SSBs Overnattingsstatistikk som også inkluderer tall for camping, hyttegrender og vandrerhjem. I dette kapitlet brukes også SSBs rapport Norsk Turisme, der kap.4 omhandler overnattingsvirksomhet. Datagrunnlaget for alle kildene er hentet fra SSBs månedlige statistikk, som henter opplysningene direkte fra overnattingsbedriftene UTVIKLING I OVERNATTINGSBRANSJEN OG NOEN BEGREPSDEFINISJONER Begrepet gjestetrafikk er i en samlebetegnelse for volumet av overnattingsgjester til overnattingsbedriftene. Gjestetrafikk kan måles på tre måter, antall overnattinger, antall utleide rom og antall ankomne gjester. Siden årtusenskiftet har overnattingsbransjen hatt en vekst på 17,6 %, og 12,4 % i hotellovernattinger, med en vridning fra ferie til mer yrkesrelatert trafikk for hotellbransjen. På grunn av sterkere vekst i overnattingskapasiteten enn i gjestetrafikken har kapasitetsutnyttingen av senger gått ned. Med økning i mer yrkesrelatert trafikk gir dette en større etterspørsel etter enkeltrom. (ref. Norsk Turisme, kap. 4) Fokus for analysen er statistikk for kommersielle overnattingstilbud i hotellsegmentet som i større grad er rettet mot yrkesreiser, kurs og konferanse. Andelen hotellovernattinger i overnattingsbransjen totalt ligger på 64,4 prosent. Hotellene er altså den største bedriftsgruppen i overnattingsbransjen, med om lag to tredjedeler av overnattingene. Kommersiell overnatting er overnatting mot betaling. Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem er eksempler på bedrifter som tilbyr overnattingsmuligheter på kommersiell basis, og som dermed regnes som kommersielle overnattingsbedrifter. Mindre overnattingssteder som hoteller med under 20 senger og privatutleie av hytter er ikke pålagt å rapportere tall til SSB. FORMÅL FOR OVERNATTING OG BRANSJESEGMENTER SSB opererer med overnattingskategoriene ferie/fritid, Kurs/konferanse og yrkes/forretnings/tjenestereiser. I 1992 var på landsbasis 54,0 % av hotellovernattingene ferie og fritidsmotiverte, mens andelen i 2010 var 48,5 %. Det er store regionale forskjeller. I Hedmark og oppland hadde 2 av tre overnattinger feriemotiv i 2010, mens i Agder og Rogaland var kun en av tre overnattinger ferierelatert. (Statistikkgrunnlag for Stavangerregionen presenteres videre i kapittelet). PRISUTVIKLING Hotellprisene har også økt jevnt de siste 20 årene. Losjiomsetning både per tilgjengelige rom (rev PAR) og per utleid rom (rompris) har økt sterkere enn den generelle økningen i prisnivået (konsumprisindeksen). Lavprissektoren innenfor overnattingsbransjen har større andel ferierelaterte overnattinger enn hotellene. Store deler av dette segmentet vil falle inn under andre kommersielle overnattingstilbud, og ikke representert gjennom statistikk for hoteller, som det her er sett på. KAPASITET Overnattingskapasitet kan måles på flere måter som kan gi forskjellig utvikling over tid. Antall bedrifter, antall tilgjengelige rom, og antall tilgjengelige senger er konstanter. For å fange opp reell kapasitet når bedrifter har periodevis åpent måles kapasitet i romdøgn, som antall døgn x antall rom over en tidsperiode. I Norge er det i følge Norsk Hotellnæring i 2011 har norske hoteller med en samlet kapasitet på ca rom. Forventet økning i romkapasiteten i 2012 er ca. 2,8 %. Side 4 av 19

5 Hotellanalyse Forslag til reguleringsplan for Lura Bydelssenter, Felt S ogg KBA1 SESONGVARIASJONER KAPASITETSUTNYTTING Rom og senger er to ulike mål på kapasiteten og utnyttelsee ved hotellene, fordi rommene i ulik grad utnyttes som enkelt eller dobbeltrom. Eksempelvis kan et hotell med kun dobbeltromm over en periode ha 100 % utnytting av rommene, mens sengene er utnyttet 50 %. Kapasitetsutnytting av rom ( rombelegg) er antall er antall utleide rom i prosent av antall tilgjengelige rom (romdøgn)) over en gitt periode. Tilsvarende er sengebelegg et mål på kapasi tetsutnytting for senger. Utnyttingenn av overnattingskapasitet varierer v fra måen ned til måned. Utviklingen over året viser vanligvis topp om våren, deretter litt fall før økningen fram mot sommersesongen tar til. Utover høsten faller belegget før bunnivået vanligvis nås i desember. Det er sesongmessige forskjellerr i formål for overnattingene. De måneder der folk harr fri fra arbeidet, har naturlig nok lavere andel yrkesovernattinger på hotelll enn ellers i året. Juni, juli og o august er de tre månedene der ferie overnattingene dominerer HOTELLKAPASITET I Rogaland er det til sammen 144 overnattingsbedrifter, 80 av disse er hoteller. (ref. SSB) Antall overnattingsbe fra Region Stavanger er 44 overnattingssteder identifisert, der 30 overnattingsbedrifter av en størrelse som vil inngå i stati stikkgrunnlaget for SSB. Disse err gitt en oversikt i tabellen under danner grunnlaget for videre analyser på område nivå. Region Stavanger er en nettportal for reiseliv i stavangerregionen som s gir oversikt over overnattingstilbud, konferansetilbud og reisemål. Det er et lite avvik mellom antall hoteller i Stavanger oppgitt i tabellen og i listen drifter i Stavanger er 25, av disse er det 22 hoteller. (SSB) HOTELLENE I STAVANGERREGIONEN Ved en gjennomgang av tilbydere av kommersiell overnatting i Stavangerregionen basert på materiale over hoteller og hotellkapasitet på neste side. Grunnen til dette kan være at en overnattingsbedrift som vi har regnet som en leilighetsaktør er regnet som hotell hos statistikknett.no og SSB. I listenn er hoteller og overnattings tilbud som ligger i Forus området i dag uthevet. Side 5 av 19

6 Tabell: Hotelloversikt Stavangerområdet, kapasitet og hotellstørrelse Kjede Hotell Rom Senger senger pr rom STAVANGER KOMMUNE Kategori/profil 1 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger ,5 Kurs/konferanse 2 Thon Hotel Maritim ,4 3 Comfort Hotel Square ,1 Bedrift 4 Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger ,4 5 Clarion Hotel Stavanger ,0 6 Stavanger Lille Hotel ,0 7 Comfort Hotel Stavanger ,6 8 Rica Victoria Hotel ,9 9 Skansen Hotel 28 ferie/fritid 10 Clarion Collection Hotel Skagen Brygge ,4 ferie/fritid/bedrift 11 Best Western Havly Hotel ,4 12 Myhregaarden Hotel ,9 Bedrift 13 Park Inn by Radisson Stavanger ,7 Bedrift 14 Rica Park Hotel Stavanger ,7 Bedrift/ferie/fritid 15 Kronengruppen St. Svithun Hotel ,6 16 First Hotel Alstor ,8 17 Rica Forum Hotel ,8 18 Scandic Stavanger Forus ,9 Kurs/Konferanse SANDNES KOMMUNE 19 Kronengruppen Gamla Værket Hotel ,8 Kurs/fritid 20 Kronengruppen Hotel Sverre ,2 Kurs/fritid 21 Quality Hotel Residence ,1 Bedrift/Kurs/fritid 22 Kronengruppen Kronen Gaard Hotel ,0 Kurs/fritid 23 Thon Hotel Sandnes 82 Bedrift/Kurs/fritid 24 Smarthotel Smarthotel Forus ,0 Bedrift 25 Forus Leilighetshotell 44 Bedrift SOLA KOMMUNE 26 Rica Airport Hotel Stavanger ,0 Kurs/konferanse/bedrift 27 Quality Airport Hotel Stavanger ,0 Kurs/konferanse/bedrift 28 Sola Strand Hotel ,6 Kurs/konferanse/bedrift 29 Tananger Apartment 46 Ferie/fritid Hotel 30 Hummeren Hotel ,0 Ferie/fritid HOTELLDEKNING OG BELIGGENHET Beliggende i Stavanger Kommune er tilbudet på total ca rom, der hovedvekten er i Stavanger sentrum innen m fra Stavanger stasjon og Byterminalen. Ved Forus finner vi 1 større konferansehotell. Totalt i Sandnes er tilbudet på ca. 569 rom. Av disse kan bare 254 kan regnes for å være i Sandnes sentrum. I Sandnes er det en klar hovedvekt av hotelltilbud i tilknytning til områdene rundt Forus, med 280 rom. I Sola kommune er tilbudet ca. 627 rom. Ca. 550 av disse ligger i nær tilknytning til Stavanger Lufthavn Sola og kan betegnes som flyplasshoteller innenfor kategorien større kurs og konferansehoteller. Figurene viser lokalisering av hotell og romkapasitet der sirkelens størrelse representerer antall rom Side 6 av 19

7 Hotellanalyse Forslag til reguleringsplan for Lura Bydelssenter, Felt S ogg KBA1 *Tallenee henviser til nummerering i tabellen over FORUSOMRÅDET Dersom vi ser på Forusområdet med Sola i forhold til hotellene i Sandnes, ser vi at hovedvekten avv store hoteller ligger innenfor flyplassens nærområde, eller ved Forusområdet. Forusområdet har ett konferansehotell, ett leilighetshotell og ett smarthotell tilpasset yrkessegmentet med kun enkeltrom. På Lura finnes også ett middels stort hotell med en blandingsprofil innen bedrift, kurs og ferie/fritid KAPASITETSUTNYTTING Hotellkapasiteten har økt de siste årene, samtidig med at gjestetrafikken n også økt 48,,3 % målt i antall utleide rom, og 38,3 % i antall senger. Årsaken til endring i kapasitetsutnytting er trolig en vridningg i etterspørselen fra ferie etter til mer hotell opphold i yrkessammenheng, kurs/konferanse inkludert. Dette har gitt enn større etterspørsel enkeltrom, som har medført at kapasitetsutnyk yttingen av rom har økt. Også på grunn av sterkere vekst i overnat er sammenstilt i tingskapasitet enn i gjestetrafikkk har kapasitetsutnyttingenn av senger gått ned. UTVIKLING I KAPASITETSUTNYTTING REGIONALT Der er hentet inn statistikk på hotellkapasitet og kapasitetsutnytting fra Statistikknettt og SSB som tabellen og sammenlignet med kapasitetsutnyk ytting regionalt. Tabell: Kapasitetsutnytting av rom etter reiselivsområdee og urbanitet, utvalgte år, prosent.(ref.: Norsk turisme) Norge i alt Storbyer Resten av landet Rogaland i alt Jæren 47,5 58,7 43,6 51,4 54,3 51,3 66,9 45,0 53,2 56,9 56,88 73,44 49,44 67,11 69,22 50,9 67,0 43,5 57,5 63,6 Kapasitetsutnyttingen har generelt gått ned fra 2007 til ( Kapasiteten, antall rom, har samtidig gått opp, så nedgangen er forklart med økt kapasitet i hovedsak. ref. Norsk Turisme, SSB) Kapasitetsutnyttingen for f Jæren medd byområdet Sandnes/sola/ /Stavanger/Randaberg ligger høyere ennn Rogaland generelt, og litt lavere enn Storbyene. Side 7 av 19

8 Om vi sammenligner med kapasitetsutnyttingen i enkeltkommunene fra tabellen under ser vi at kapasitetsutnyttingen i Stavanger og Sola ligger rundt storbynivå, mens det for Sandnes ligger litt under, ca. 60 %. KAPASITETSUTNYTTING I STAVANGERREGIONEN Tabell: Kapasitetsutnytting med sesongvariasjoner for Stavangerregionen. Stavanger Sandnes Sola Region* VÅR 2013 ÅRET 2012 VÅR 2013 Kapasitetsutnytting i % Rom 61 67,9 65,2 50,8 63,8 60,6 64,7 67,9 66,9 58,4 68,1 63,8 Senger 40 48,9 45,8 33,6 55,3 44,0 34,5 47,0 40,3 36,9 52,5 43,3 ÅRET 2012 VÅR 2013 *Kategorien Stavanger Sandnes omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kapasitetsutnytting over året: ÅRET 2012 VÅR 2013 SOM MER 2012 SOM MER 2012 SOM MER 2012 SOM MER 2012 Jærregionen og Rogaland har vesentlig høyere kapasitetsutnytting enn norgesgjennomsnittet. Stavanger, Sola og Sandnes, tett oppunder gjennomsnittlig kapasitetsutnytting for storbyer, der sommer ligger tett oppunder 70 % og vinter på mellom 50 og 60 %. Sesongvariasjoner: Kapasitetsutnytting i lavsesong ligger fremdeles godt over landsgjennomsnittet ÅRET 2012 HOTELLSTØRRELSE, URBANITET OG KAPASITETSUTNYTTING Det er en generell sammenheng mellom hotellets størrelse og kapasitetsutnytting og beliggenhet i storby (urbanitet). Urbanitet: Hotellene i de store byene har hatt høyere belegg de siste årene enn hotellene i resten av landet. Forskjellen mellom storbyene og resten av landet er ca. 18 prosentenheter. Hotellets størrelse: Det er registrert en sammenheng mellom hotellets størrelse (antall rom) og belegg. Jo større hotellene er, jo høyere belegg. Kapasitetsutnytting etter hotellet størrelse (Tabell i Norsk Turisme) deler hotellene inni kategorier etter mindre enn 50 rom, mellom 50 og 100 rom og større enn 100 rom. For de minste hotellene er kapasitetsutnyttelsen for rom på 37,7 %, mens den er 57,1 % for de største hotellene. Det viser seg at gjennomsnittlig storbyhotell er mellom to og tre ganger større enn et gjennomsnittshotell i resten av landet. (gjennomsnitt storby 138 rom, mot 56 i resten av landet) Er det beliggenheten i bymessig område eller hotellets størrelse som er årsaken til høyere rombelegg? I storbyregioner har også mindre hoteller høy kapasitetsutnyttelse: Rombelegget for storbyhotellene ser ut til å ha liten eller ingen sammenheng med hotellets størrelse. For hotellene ellers i landet er sammenhengen markant. I tabellen under er hotellene inni kategorier etter mindre enn 50 rom, mellom 50 og 100 rom og større enn 100 rom. Tabell: Hoteller i Stavangerregionen etter størrelse Små hoteller (<50 rom) Mellomstore (50 100) Store hoteller (100>rom) Stavanger Sandnes Sola De ulike kommunene har ulik fordeling av hotellkapasitet etter størrelse på hotellene. Dette kan sees i sammenheng med de regionale variasjonene i kapasitetsutnyttelse, siden store hoteller generelt har høyere kapasitetsutnyttelse enn små og mellomstore hoteller. Dette må igjen tas med i bedømmelse av overdekning/underdekning i regionen, og i forståelsen av hvordan fordeling er mellom markedsandeler i sentrumsområdene og nærings og flyplassområdene. Side 8 av 19

9 Hotellmarkedet i Stavangerregionen er i stor grad tilpasset bedriftsmarkedet, med høy andel enkelt og dobbeltrom. Stavanger er en storby med flere store hotellaktører, også innen kurs og konferansetilbud. I Sola er 3 av 5 hoteller store aktører med flere enn 100 rom og kurs/konferansekapasitet, typisk for flyplasshoteller, de to andre er små hoteller. Sandnes har også 3 små hoteller og 2 store, der 1 ligger i Sandnes sentrum, og det andre er Smarthotell ved Kvadrat. Thon hotell ved Luravika er mellomstort. Kapasitetsutnyttingen ved hotellene i Sola (66,9 %), er høyere enn landsgjennomsnittet for store hoteller (57,1 %) og ligger like oppunder gjennomsnittet for storbyer på (67 %). Hotellene innenfor regionen ligger i en storby region. Stavanger kommune vil være den kommunen som har høyest kapasitetsutnytting i kraft av å være et storbysentrum. Hotellene i Sola har høy kapasitetsutnytting fordi de ligger i øvre sjikt av romkapasitet for store hoteller, og innen hotellsegmentet flyplasshoteller. Sandnes har til motsetning en jevnere fordeling av hotellstørrelser, og følgelig en lavere hotellkapasitet REISEFORMÅL Tabellen viser fordeling av hotellovernattinger i Stavangerregionen etter formål for reisen. Årsbasis 2012 Stavanger Sandnes Sola Regionen I alt Ferie/fritid % % % % Kurs/Ferie % % % % Kurs/konf % % % % Kurs/Yrke % % % % Yrke % % % % Segmentet ferie/fritider for Stavanger ligger på 30 % Sandnes er kun 22 % over året, noe som betyr at segmentet Yrke+Konferanse utgjør % innenfor regionen, og at hotellbransjen har svært høy andel yrkesrelatert kundegrunnlag sammenlignet med regionsgjennomsnittet. Innen hotellsegmentet er det et betydelig større marked for yrkesrelatert overnatting, og synliggjør tidligere nevnte vridning til mer yrkesrelatert trafikk innen hotellbransjen. Ser vi på sesongvariasjoner innenfor reiseformål kommer grunntall for yrkesrelaterte reiser tydelig fram mellom vårperiode og sommerperiode. På landsbasis øker andel ferie/fritidsovernattinger til % for månedene juni, juli og august. Andelen ferie/fritidsovernattinger i Agder og Rogaland er nede i % for store deler av året, i sterk kontrast til andre landsdeler. Oversikten antyder at det er andre overnattingssteder enn hotellene i Stavanger Sandnesregionen som tar unna den store turiststrømmen om sommeren, og at fritidsreisene ikke utgjør et hovedsegment som hotellene kan overleve på alene. Til dette er mer familie og opplevelsesrettede tilbud som feriesenter, leilighetshoteller ved sjøen mer rettet inn mot denne typen overnattingsgjester, mens hoteller har hegemoni på forretningsreisende KONKLUSJONER Dagens kapasitetsutnytting er ett mål på etterspørsel og grunnlag for å bedømme om det er underkapasitet for hoteller i området. Kapasitetsutnyttingen i Stavangerområdet, inkludert Sola er på årsbasis relativt høy sammenlignet med storbyområder på landsbasis. Tallene er noe lavere for Sandnes Kommune. For Bergen og Kristiansand konkluderes det med en tydelig underdekning i sommermånedene. Konsekvensene er at i enkelte perioder må kunder ut av byen for å skaffe overnatting. Bergen har en kapasitetsutnytting for sommermånedene (juni august) på 86,8 % og Kristiansand % for sommermånedene, mens Stavangerregionen ligger på 68,1 % for høysesong. Det er ikke tydelig underdekning av hotellrom i regionen i dag, men kapasitetsutnyttelsen ligger generelt høyt. Den høyeste kapasitetsutnyttingen i regionen finner vi ved hotellene i Sola, der flyplasshotellene med kurs/konferansefunksjon utgjør størstedelen av markedet. Disse hotellene er store, og statistisk sett har også store hoteller generelt høyere kapasitetsutnytting enn små og mellomstore hoteller. Side 9 av 19

10 3.2. LOKALISERING ANALYSE ETTER ABC PRINSIPPET For å redusere transportbehov og utnytte kapasiteten k på vegnettet best mulig bør virksomheterr lokaliseres mest mulig optimalt i forhold til vegnett og transportbehov. Riktig lokalisering av virksomheter reduserer også trans til portutgiftene for bedriftene. I Nederland er det utviklet et prinsipp for rett lokalisering av virksomheter i forhold transportsystemet, ofte kalt ABC prinsippet. I ABC metoden utarbeides det mobilitetsprofil for virksomheter og tilgjengelighetsprofil for områder. En virk somhets mobilitetsprofil beskriver ulike egenskaper vedd virksomheten som har betydning for transporten som blir skapt fra virksomheten. Et områdes tilgjengelighetsprofil defineres ut i fra hvor godd tilgjengelighet det er med ulike transportmidler i området. En virksomhet skal, s i følge metoden, lokaliseres slik at virksomhetensv s mobilitetsprofil er i samsvar med områdets tilgjengelighetsprofil. Tankegangen bak ABC metoden bygger blant annet på to antakelser: a) En virksomhets transportskapende egenskaperr er avhengig av virksomhetstype. b) En virksomhets transportskapende egenskaperr er avhengig av virksomhetens lokalisering. Som grunnlag for drøfting av lokalisering avv et hotell på Lura kan en analyse av mobilitetsprofil legges til grunn (på et overordnet nivå). Mobiltetsprofiler er brukt som et hjelpemiddel til å analysere en plassering av hotell ved Lura med tanke på både kundegrunnlag og transportskapende egenskaper. TRANSPORTSKAPENDE EGENSKAPER Transportskapende egenskaper er beskrevet med hvor mange turer som genereres, hvilke reisemidler som benyt tes, og hvor lange reisene er. Hotellets transportskapende egenskaper vil være avhengig av hotellprofil, kunde gruppenes virksomhetstype og hotellets lokalisering i forhold til sin kundegruppe. INNDELING I OMRÅDER ETTER ABC PRINSIPPET Arealer i et område blir klassifisert i A, B og C områderr etter hvor god tilgjengelighet de har med bil og kollektiv transport (tilgjengelighetsprofiler). Tilsvarende blir nærings og servicevirksomheter klassifisert som A, B og C virksomheter etter hvor mye transport de genererer eller har behov for (mobilitetsprofiler). A områder: Den tradisjonelle bykjernen. Etter modellen vil det historiske sentrum og det sentrale handelsomlan byer det med god kollektivdekning tilsvare et A område. Arbeidsplasser, service og boliger som liggerr i sentrum avv og tettsteder er lett å nå med kollektive transportmiddell eller til fots og med sykkel. Det er høy tetthet og mange besøkende per kvadratmeter. Eksempel på arealbruk i A områder er kontor, forretnings og serviceverksteder, r, res tauranter, hotell, videregående skoler, høyere utdanningsinstitusjoner og helseklinikker. B områder: Knyttet til lokale knutepunkt i kollektivsystemet eller langs sentrale korridorer med godt kollektivtil er middels stort Eksempel på arealbruk i B områder er bilavhengig kontorvirksomhet knyttet til oppsyn, kontroll og bud. Her er det middels antall ansatte ellerr besøkende i forhold til grunnareal og virksomhetenes transportbehov salg, bilavhengigg forretning (tyngre varer), utleiefirma, verksteder, lettere industri, idrett og institusjoner. C områder: Avlastningsområder for handel: C område er område med god tilgjengelighet for bill og lav kollektiv krav dekning, nær hovedveger helst vegkryss og har god tilkomst med personbil og lastebil. Det er ingen spesiellee til kollektivtilbud d. Få ansatte og besøkendee etter grunnarealet. Eksempel på arealbruk i C områder vareproduser ende virksomheter og næringer med mye tungtransportt t, bygningsvarer, engros, lager, transportører osb. Side 10 av 19

11 SENTER, OG NÆRINGSSTRUKTUREN Som bakgrunn for inndeling av områder etter ABC prinsippet er det i denne analysen sett på forutsetninger for lokalisering i forhold til langsiktige planer for senter, og næringsutvikling i området. Senterstrukturen i området, og strategier for utvikling av byområdet Stavanger Sandnes er beskrevet i FDP for langsiktig byutvikling på Jæren. Lura som lokalsenter i den regionale bystrukturen Høringsversjon av ny Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren definerer senterstruktur og regionale næringsområder som i figurene under. Lura bydelssenter ligger i skjæringen mellom lokalsenter og næringsområde med regional funksjon. Dette gir en kompleks situasjon, der det lokale og det regionale møtes. Lokalsenter: Lokalsenter er et senter for en bydel eller et større nærområde i kommunen. Senteret kan inneholde handel, kultur, offentlig og privat tjenesteyting som skal rettes mot den bydelen eller det området senteret skal betjene og som kun er dimensjonert for å dekke lokale behov. Næringsstruktur: Forusområdet er i ny FDP gitt intensjon om høy urbaniseringsgrad, allsidig virksomhet og arealkrevende virksomhet. Her er det lagt ned et prinsipp for differensiering av næringsområdet med utgangspunkt i gangavstand til eksisterende og planlagte kollektivtilbud. MÅLSETTINGER FOR BYVEKST I REGIONEN Fylkesdelplan for regional utvikling på Jæren har et nytt høringsutkast som har definert en rekke målsetninger for byvekst. Relevant for byvekst og lokaliseringsspørsmål er målsetningene: Redusere veksten i transportarbeidet, og øke andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og til fots. Under denne målsetningen vil retningslinjer for utbyggingsmønster, lokalisering av boliger og arbeidsplasser påvirke utviklingen av transportarbeidet. Det er et mål at ved en kombinasjon av fortetting og utbygging i forlengelsen av eksisterende bystruktur begrenser den årlige økning i transportarbeidet til nivået på befolkningsveksten. Indikatorer: Reduksjon i gjennomsnittlig reiselengde i planområde. Reisemiddelfordeling. Styrke byens og tettstedenes sentra som viktigste arena for handel, kultur, service og næring Indikatorer: fordeling av handelsomsetning og arbeidsplasser i senterstrukturen, og funksjonssammensetning i senterområdene. Effektiv arealbruk Indikatorer: utvikling i tettstedsareal per innbygger, andel utbygging som fortetting, tetthet ved bolig og næringsutbygging ABC OMRÅDER I LURA/FORUSOMRÅDET Lura og Forusområdet vil i dagens situasjon falle innenfor B og C kategoriene. Kategoriene bygger vi på retningslinjer fra FDP Langsiktig utvikling på Jæren, som gir følgende kategorier: Side 11 av 19

12 Illustrasjonen er hentet fra høringsutkast for FDP Regional utvikling på Jæren og viser strategi for næringsutvikling ved Forus. Etter områdedefinisjonen for A, B og C områder vil bådee kategori 1 og 2 falle inn under områdetype B. Lura Bydelssenter med Kvadrat kan klassifiseres som B område, siden de ligger ved et knutepunkt i kollektivsys temet og langs sentral korridorer med godt kollektivtilbud. Lura bydelssenter utvikles som en del av senterstruk gang g turen med egenskaper som høy kollektivdekning, mangee besøkende og ansatte i forhold til grunnareal, god og sykkeltilgjengelighet og i samlokaliseringg med et variert utvalg av virksomheter kontor, servicefunksjoner og helseinstitusjon. Forussletta kan etter dagens forhold klassifiseres som ett C område på grunnlag av sine gode adkomstforhold for bil. Området ligger nær hovedveger, vegkryss og har godd tilkomst med personbil ogg lastebil. Likevel har området egenskaper som god kollektivdekning, og middels antall besøkende i forhold til grunnareal, og høy andel arbeids plasser, noe som svarer til en karakteristikkk av et B område. Etter ABC prinsippet bør publikumsretta offentlig og privat service og butikkhandel lokaliseress i sentrumsområ der i byer og tettsteder der det er gode tilbud for offentlig transport. Modellen er utviklet i landd med høyere tett het og større transportproblem enn i Norge. Kriteriene for områdetypene krever høyere tetthett enn det vi vanlig vis bedømmer som sentrumsområder og knutepunkter VIRKSOMHETSPROFIL FORUS En rekke egenskaper ved mobilitetsprofilett viser at transportskapende egenskaperr er avhengig av virksomhetstype: Kategori 1: (høy urbaniseringsgrad) ) Arbeidsintensitet er dobbelt så høy i kontorvirksomheter som i butikker og industrivirksomheter. Besøksintensitet er svært forskjellig i de tre undersøkte virksomhetstypene. Mengde godstransport er svært forskjellig i de tre virksomhetstypene. UTVIKLING AV FORUSOMRÅDET Utbygging av nytt forretningsareal i Forus Lura av perioden , mens nyere forretningsareal i området har først og områdett har skjedd relativt spredt. Realisering avv nytt areal var størst i Lura området i begynnelsen fremst blitt realisert på Forus området. Generelt reflekterer utbyggingen av Forus/ /Lura den sterke arbeidsplasstil hele veksten i området. Og Forus Lura er nå regionens suverent største arbeidsplass, med en økning og en vekst på bare i perioden til ansatte i mars 2008 og videre til ansatte i Dette vises også i handelsreiser, som i stor grad starter i arbeidsplasser i området, (omlag 50 % av handlereisene i på Lura området starter fra arbeidsplass, Reisevaneunde ersøkelse fra Stavangerregionen, 2005). Betydningen av arbeidsplasstilveksten på Forus Lura kan derfor i stor grad være med på å forklare den sterke omsetningsveksten en finner i dettee området. Arbeidsplassenes betydning for handelsomlandet bør derfor også tas s hensyn til i for bindelse med utvidelser av eventuelle sentra i området. Kategori 2: (allsidig virksomhet) Kategori 3: (arealkrevende virksomheter) Det skal legges til rette for % BRA min %, maksimalt m % Områdene skal planlegges for høy andel kolm lektiv og sykkelreisende Parkeringsdekning: maks 0,75 1 p/100 2 Det skal legges til rette for % BRA min %, maksimalt % Legges til rette for næringsbebyggelse med middels arbeidsplass og besøksintensitet. Høy andel kollektiv og sykkelreisende Begrenset parkeringsdekning for bil. Min %, maksimalt % BRA Side 12 av 19

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ESKJ-13/260-8 74793/13 24.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 07.11.2013 Stavanger

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Kjuagutt og stril - mindre bil

Kjuagutt og stril - mindre bil Kjuagutt og stril - mindre bil Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet R A P P O R T Statens vegvesen Region vest Dato: 13.5.211 Austrheim Modalen Masfjorden Fedje Radøy Lindås

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03

Bærum kommune. Senteranalyse for Bærum kommune. Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 Senteranalyse for Utgave: 2 Dato: 2014-02-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Senteranalyse for Utgave/dato: 2 / 2014-02-03 Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: 533777 Senteranalyse

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer