Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25"

Transkript

1 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato:

2 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Regulering Sætre Utarbeidelse av planforslag Regulering Sætre Plan By- og tettstedsutvikling Detaljplan (PBL) Kirsten Hegsvold Hanne B Norli

3 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Hurum kommune for å gjøre en handelsanalyse som belyser forholdet mellom omsetning i Sætre og forbruket i befolkningen. Kirsten Hegsvold har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Hanne B. Norli har vært kvalitetssikrer. Sandvika, Kirsten Hegsvold Oppdragsleder

4 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Noen definisjoner Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk Markedsområde Varegrupper Beregningsgrunnlag Analyser Hurum og Sætre Dekningsgrader og gjennomsnittlig forbruk Markedspotensial Forventet etterspørselsvekst Konklusjon...15 Vedlegg Referanser...17

5 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 5 1 BAKGRUNN Asplan Viak er engasjert av Hurum kommune for å utarbeide forslag til områderegulering for Sætre sentrum øst. Hurum kommune er planmyndighet og forslagsstiller til planen. Planen skal legges til grunn for en langsiktig stedsutvikling i Sætre, gi en avklaring på volum av bebyggelse som kan etableres innefor området, og hvilke funksjoner det skal tilrettelegges for. I planområdet skal det kunne tilrettelegges for et bredt spekter av sentrumsfunksjoner. I den forbindelse skal det utarbeides en handelsanalyse som belyser forholdet mellom omsetningen i Sætre og forbruket i befolkningen, for blant annet å avdekke om det er handelslekkasje innen spesielle varegrupper i tettstedet. I dag er cirka 660 m 2 bygget ut til dagligvare. I reguleringsplanen for Sætre sentrum øst legges det opp til 3460 m 2 med dagligvare. I tillegg planlegges det med 3200 m 2 med handel/kontor. Det som er planlagt av fremtidig ny handel blir da 2800 m 2 med dagligvare og 3200 m 2 med uspesifisert handel. 2 NOEN DEFINISJONER 2.1 Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk Dekningsgraden for varehandel er definert som forholdet mellom omsetning i en handelssone og samlet forbruk for bosatte i samme sone, uttrykt i prosent. Som regel er handelssonene gitt av kommunegrensene, men det kan også gjøres beregninger på et mer detaljert nivå i form av større tettsteder. Forholdet mellom omsetning og forbruk i hver enkelt sone kan si noe om eventuelle handelslekkasjer sonene i mellom. Dekningsgrad kan beregnes både for varehandelen samlet, og for utvalgte varegrupper, etter følgende formel: Gjennomsnittlig forbruk pr person kan beregnes med utgangspunkt i totalomsetningen for en større region, fordelt på antall bosatte i samme region. Dekningsgrad rundt 100 prosent betyr at det er god balanse mellom handel og forbruk. Det er gjerne kommuner som har regionssentre som har dekningsgrader på over 100 prosent. Generelt vil de fleste kommuner ligge noe under 100 prosent. Lav dekningsgrad betyr at det er en handelslekkasje til andre soner. Høy dekningsgrad betyr at sonen tiltrekker seg handlende fra andre soner.

6 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 6 Omsetningsstatistikk innhentes fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som leverer dette på kommunenivå og postsonenivå for forskjellige varegrupper. Statistikk på postsonenivå leveres kun dersom det er minst tre aktører innenfor samme bransje i den aktuelle postsone. 2.2 Markedsområde Et markedsområde er det geografiske nedslagsfeltet til en handelsvirksomhet, og defineres av bosetningsmønster, virksomhetens størrelse i form av omsetning, og innslag av konkurrerende virksomheter i nærheten. Handelstilbudets vareutvalg er også avgjørende, da folks reisevillighet varierer for ulike varegrupper. Gitt en kjent handelsutbygging (handelsareal) og varetypesammensetning kan man beregne handelstilbudets forventede årlige omsetning, og tilhørende kundegrunnlag for å nå denne omsetningen (antall kunder/personer). Kundegrunnlaget legges til grunn for å beregne handelstilbudets geografiske markedsområde, og vurdere konkurranseforhold i forhold til andre tilbud i nærheten. Det er flere større handelstilbud utenfor Hurum kommune. Noen av de viktigste er Rortunet i Røyken kommune og Drammen sentrum. Rortunet er det nærmeste større handelstilbudet for bosatte både i Sætre og i resten av kommunen. For bosatte i Sætre er det gjennomsnittlig 16 km til Rortunet og 27 km Drammen sentrum, mens det for bosatte i Tofte er 38 km til Rortunet og 44 km til Drammen sentrum. Vi har valgt å definere markedsområde som kommunene Hurum, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt tettstedene Sætre og Tofte, fordi en del av handelen gjøres i nabokommunene. I analysen har vi omtalt disse kommunene som Nedre Buskerud-regionen. Figur 1. Kart som viser større handelskonsentrasjoner i nabokommunene til Hurum. Nærmeste større tilbud er Rortunet i Røyken kommune og Drammen sentrum.

7 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Varegrupper Detaljvarehandel er summen av dagligvarer, utvalgsvarer og plasskrevende varer. Dagligvarer er i hovedsak matvarer, mens utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, husholdningsapparater, sportsutstyr og møbler. Som plasskrevende varer regnes blant annet blant annet møbler, hvitevarer, byggevarer og hagesenter. Vi tar ikke med plasskrevende varer som egen kategori i analysen, fordi utbyggingen primært gjelder dagligvarer og utvalgsvarer. Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACEstandarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter. Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper. Se vedlegg 1 for hva som inngår i de forskjellige varegruppene i beregningene. 2.4 Beregningsgrunnlag I beregningene har vi lagt til grunn omsetningsstatistikk for henholdsvis detaljvarer, dagligvarer og utvalgsvarer for Omsetningsstatistikken er levert av Statistisk Sentralbyrå, og er basert på regnskapstall innrapportert til Brønnøysund-registeret. Handelsområder i Hurum definert etter postnummer: Område Postnummer Sætre 3475 Tofte ANALYSER 3.1 Hurum og Sætre Sætre er kommunesenter i Hurum, og har et handelstilbud innen dagligvarer og noen utvalgsvarer, i tillegg til offentlige service- og tjenestetilbud. Det bor 9000 personer i Hurum kommune per Kommunen består av fire tettsteder, Sætre og Tofte er de to største, mens Klokkarstua og Holmsbu er vesentlig mindre. Tabell 1. Folkemengde i Sætre og andre tettsteder i Hurum per (kilde SSB) Tettsteder Befolkning Sætre og Storsand Tofte og Filtvet Klokkarstua og Verket 800 Holmsbu, Kana og Rødtangen 1 100

8 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 8 I analysen inkluderer vi Storsand, fordi deres nærmeste handelssted er Sætre. De to områdene omtales som Sætre. I andre del av analysen tar vi med den planlagte utbygging på Storsand og i Sætre, fordi den vil øke etterspørselen i Sætre. Figur 2. Kart over Hurum kommune, med tettsteder/tettbebyggelse, sentrumsområder og handelstilbud

9 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Dekningsgrader og gjennomsnittlig forbruk Basert på SSB s omsetningsstatistikk og befolkningsstatistikk for 2009 har vi beregnet gjennomsnittlig forbruk pr person i Nedre Buskerud-regionen for henholdsvis detaljvarer, dagligvarer og utvalgsvarer. Tabell 2. Samlet omsetning pr kommune i Nedre Buskerud-regionen i 2009 for detaljvarer, dagligvarer og utvalgsvarer (tall i 1000 kr) Kommune Antall bosatte Detaljvarer Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Drammen Lier Øvre Eiker Nedre Eiker Sande Svelvik Røyken Sum Kilde: Omsetningsstatistikk 2009 og befolkningsstatistikk 2009, SSB Vi ser på samlet omsetning i kommunene for de tre gruppene detaljvarer, dagligvarer og utvalgsvarer. For Hurum var det størst omsetning av dagligvarer, som er en underkategori av detaljvarer. For å finne forbruket per person tar vi omsetning i kroner og deler på totalt antall bosatte i de åtte kommunene i Nedre-Buskerud regionen. Gjennomsnittlig forbruk per person av dagligvare blir da nesten kroner. Tabell 3. Gjennomsnittlig forbruk per innbygger for bosatte i Nedre Buskerud-regionen i 2009 (tall i kr) Varegruppe Forbruk Detaljvarehandel Dagligvarer Utvalgsvarer Dekningsgraden indikerer om det er handelsoverskudd eller handelsunderskudd i kommunen. I Hurum var dekningsgraden 75 prosent for dagligvarer, som betyr at det er handelsunderskudd i kommunen, og at folk reiser til andre kommuner for å handle. For utvalgsvarer var det en dekningsgrad på kun 26 prosent, som betyr at en stor del handles utenfor kommunen. Drammen og Nedre Eiker har dekningsgrader på over 100 prosent, som betyr at de tiltrekker seg handlende fra andre kommuner.

10 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 10 Tabell 4. Dekningsgrad for dagligvarer og utvalgsvarer i Hurum og andre kommuner i Nedre Buskerud-regionen Kommune Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum 75 % 26 % Drammen 113 % 144 % Lier 97 % 92 % Øvre Eiker 78 % 45 % Nedre Eiker 115 % 145 % Sande 81 % 45 % Svelvik 71 % 30 % Røyken 93 % 43 % Beregningene viser at bosatte i Hurum kommune gjør store deler av sine innkjøp i andre kommuner. Mange må reise relativt langt for å foreta disse innkjøpene, som for eksempel til Rortunet eller Drammen sentrum. Tabell 5. Omsetning i tettstedene Sætre og Tofte (tall i 1000 kr) Varegruppe Sætre Tofte Detaljvarehandel Dagligvarer Utvalgsvarer Estimert omsetning, da det er færre enn tre aktører i tettstedet Tabell 6. Dekningsgrad for tettstedene Sætre og Tofte Tettsted Dagligvarer Utvalgsvarer Sætre 58 % 18 % Tofte 97 % 50 % Tabell 6 viser at dekningsgraden for både dagligvarer og utvalgsvarer er lavere i Sætre enn for Tofte. Tofte har nesten ingen handelslekkasje for dagligvarer. Halvparten av utvalgsvarene handles andre steder enn i Tofte. For utvalgsvarer er det en stor handelslekkasje til nabokommunene, og for denne varegruppen vil det være marked for flere aktører i Hurum kommune. For dagligvare er det også plass til et større tilbud. Det er mye sommerturisme i Hurum. I 2009 var det 2283 fritidsboliger i Hurum kommune (Statistikkbanken, SSB). Dette er over 50 prosent av boligmassen. Den høye andelen fritidsboliger fører til betydelig befolkningsøkning i kommunen i sommerhalvåret, noe som påvirker fordelingen av handelsomsetningen gjennom året. Omsetningen i sommermånedene juli og august (4. termin) ligger 36 prosent over gjennomsnittet for dagligvarer. Dette påviker beregningene av dekningsgraden. Dersom vi hadde korrigert for omsetningstallene for 4. termin, så hadde dekningsgraden blitt lavere. For Sætre er handelslekkasjen større enn for Tofte og kommunen sett under ett, noe som kan ha sammenheng med at det er kortere avstand fra Sætre til handelstilbud i

11 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 11 nabokommunene enn for resten av befolkningen i Hurum, i tillegg til at eksisterende handelstilbud er for lite i forhold til markedsgrunnlaget. Det er marked for flere etableringer innen denne varegruppen i Sætre. 3.3 Markedspotensial Det er gjort en beregning av markedspotensialet dersom Hurum og Sætre har full egendekning på handel for henholdsvis dagligvarer og utvalgsvarer (100 prosent markedsandel). Tabell 7. Markedspotensial for dagligvarer og utvalgsvarer i Hurum og Sætre (tall i 1000 kr) Omsetning i dag Ved 100 % markedsandel Differanse Område Dagligvarer Utvalgsvarer Dagligvarer Utvalgsvarer Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre For å beregne hvor stort handelsareal som potensielt kan utbygges for å nå 100 prosent markedsandel i henholdsvis Hurum og Sætre benyttes erfaringstall for omsetning pr m 2 salgsareal 1 : Dagligvarer: kr pr m 2 Utvalgsvarere: kr pr m 2 Vi har brukt kr pr m 2 for dagligvarer og kr pr m 2 for utvalgsvarer. Vi antar at det ikke blir noen vesentlig økning i arealeffektiviteten for salgsarealene. Tabell 8. Utbyggingspotensialer i Hurum og Sætre for dagligvarer og utvalgsvarer (i m 2 ) Område Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre Beregningene viser at det kan være grunnlag for å etablere nærmere 1100 m 2 dagligvarehandel og 2800 m 2 utvalgsvarehandel i Sætre. 3.4 Forventet etterspørselsvekst Det forventet at hver enkelt av oss vil handle forholdsvis mer (forbruksvekst) som følge av velstandsutvikling og utvidet tilbud. Forbruksveksten for husholdninger har vært stor de siste årene, mellom 4-5 prosent økning per år, men for år 2008 og 2009 var veksten mye lavere. Den var 1,6 prosent i 2008 og 0,2 prosent i 2009, som kan ha sammenheng med finanskrisen. 1 Kvarud analyse på oppdrag for Rogaland fylkeskommune, 2007

12 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 12 I 2010 var veksten i husholdningskonsumet 3,7 prosent. SSB lager prognoser for utviklingen i husholdningers forbruk. De siste prognosene anslår en vekst på 3,4 prosent i 2011, 5,1 prosent i 2012, 5,5 prosent i 2013 og 4,5 prosent i 2014 (SSB, 2011). Vi velger å bruke et forsiktig anslag på forbruksveksten med 2 prosent per år i analyseperioden. Det vil gi en samlet vekst på 22 prosent frem til Befolkningsfremskrivning basert på prognoser fra SSB SSBs befolkningsframskrivning med middels nasjonal vekst (MMMM) ligger til grunn for beregning av befolkningsutviklingen i regionen. Framskriving etter middels vekst baserer seg på mellomnivået for fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring. Framskrivningene gjøres på kommunenivå. For å få de på tettstedsnivå har vi brukt samme fordeling som i Befolkningen i Sætre forventes å øke til litt over 4000 innbyggere i 2019, som gir en befolkningsvekst på 4,2 prosent (tabell 9). Tabell 9. Befolkningsframskriving for markedsområdet i 2019 Område Befolkning 2009 Befolkning 2019 Hurum Sætre Kilde: Befolkningsframskrivninger, SSB Vi analyserer størrelsen på arealbehovet basert på SSB sine framskrivinger av befolkningen og en forbruksvekst på 2 prosent per år. Tabell 10. Forventet forbruk i 2019 (tall i 1000 kr), basert på 4 % befolkningsvekst og 2 % forbruksvekst per år Dagens forbruk Estimert forbruk i 2019 Økning Område Dagligvarer Utvalgsvarer Dagligvarer Utvalgsvarer Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre Det gir grunnlag for 688 m 2 med ny dagligvare og 929 m 2 med utvalgsvarer i Sætre, som vi ser i tabell 11. Tabell 11. Utvidelsesbehov basert på SSBs befolkningsfremskrivning og forbruksvekst på 2 % per år (i m 2 ) Område Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre

13 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Følsomhetsanalyse med høyere forbruksvekst og utbygging på Storsand og i Sætre Vi har brukt et forsiktig anslag på forbruksveksten. Vi kan holde på befolkningsveksten fra middels alternativet til SSB, som er 4,2 prosent og justere forbruksveksten til 4 prosent per år. Det gir en forbruksvekst på 48 prosent for den tiårsperioden vi ser på ( ). Utvidelsesbehov for dagligvare blir 1381 m 2 og 1865 m 2 for utvalgsvarer i Sætre. Tabell 12. Utvidelsesbehov basert på SSBs befolkningsfremskrivning og forbruksvekst på 4 % per år (i m 2 ) Område Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre SSB s befolkningsfremskriving tar ikke hensyn til konkrete utbyggingsplaner i en kommune, og vil dermed ikke fange opp eventuelle større endringer i en kommunes utbyggingstrend. På Storsand sør for Sætre er det planlagt utbygging av nye boliger, noe som gir en økning på nærmere 20 prosent av dagens boligmasse i Hurum. Dersom dagens befolkningstetthet legges til grunn (2,15 bosatte pr bolig) gir dette mellom 1500 og 2000 nye bosatte i og ved Sætre og Storsand tettsted. Dette er en økning på prosent i forhold til dagens befolkningsmengde i Sætre, og en økning på nesten 20 prosent for Hurum. Storsand er en stor utbygging, og det vil ta tid før området er ferdig utbygd. Høringsperioden for revidert planforslag gikk ut Hurum kommune jobber nå med å behandle innspill, for å kunne fatte endelig vedtak om planen. Byggestart kan tidligst forventets i begynnelsen av 2012, med en byggeperiode på år. I beregningene har vi antatt at 50 prosent av utbyggingen vil være realisert innen Dette gir en befolkningsvekst på 10 prosent for Hurum og 25 prosent for Sætre. Det legges opp til bygging av 110 nye boenheter i Sætre med størrelse på m 2 per enhet. I forslag til områdeplan anslås det m 2 totalt. Vi antar 2,15 bosatte per boenhet. Da vil befolkningen øke med nesten 250 personer til. Antar at hele utbyggingen er realisert innen 2019, som betyr at befolkningen antas å øke med ytterligere 250 personer til 5100 personer (32 prosent befolkningsvekst). Vi bruker samme forbruksvekst på 16 prosent, og gjennomsnittsforbruk på kroner for dagligvarer. Tabell 13. Utvidelsesbehov basert på utbygging på Storsand og i Sætre og forbruksvekst på 2 % per år (i m 2 ) Område Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre Dersom vi tar hensyn til at halve utbyggingen på Storsand er realisert og hele utbyggingen i Sætre, og forbruksvekst på 22 prosent, så vil det bli behov 1550 m 2 med dagligvarer og 2094 m 2 med utvalgsvarer.

14 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 14 Tabell 14. Utvidelsesbehov basert på utbygging på Storsand og i Sætre og forbruksvekst på 4 % per år (i m 2 ) Område Dagligvarer Utvalgsvarer Hurum Sætre Dersom forbruksveksten blir 4 % per år, så vil utvidelsesbehovet bli 2428 m 2 og 3279 m 2 som vi ser i tabell Vurdering av utvidelsesbehov Behovet for utvidelse av tilbudet av dagligvarer og utvalgsvarer varierer med forventet befolkningsvekst og forbruksvekst. Vi har sett på forbruksvekst på 2 prosent per år og på 4 prosent per år i kombinasjon med middels nasjonal vekst (MMMM). Det er planlagt utbygging av boliger både i Sætre og på Storsand. Det er usikkert hvor mye av utbyggingen som realisert i analyseperioden på 10 år. Vi har antatt at halvparten av utbyggingen på Storsand og hele utbyggingen i Sætre blir gjennomført innen Dette har vi analysert sammen med forbruksvekst på 2 prosent per år og 4 prosent per år. Tabell 15. Samlet arealoversikt for dagligvarer i Sætre Forbr.vekst/bef.vekst SSBs prognose Utbygd i Sætre og Storsand 2 % per år % per år Tabell 16. Samlet arealoversikt for utvalgsvarer i Sætre Forbr.vekst/bef.vekst SSBs prognose Utbygd i Sætre og Storsand 2 % per år % per år Det samlede arealbehovet vil variere fra 688 m 2 til 2428 m 2 for dagligvarer og 929 m 2 til 3279 m 2 for utvalgsvarer for Sætre etter med størrelsen på forbruksveksten og befolkningsveksten.

15 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 15 4 KONKLUSJON Vi har brukt en analyseperiode på ti år fra referanseåret 2009, og gjort en vurdering av forventet etterspørsel og tilbud i Vi har beregnet dekningsgraden for ulike varegrupper, for å kunne si noe om det er handelsoverskudd i markedsområdet eller om det er plass til flere aktører. I dag er det handelslekkasje for undersøkte varegruppene i Hurum kommune og Sætre tettsted, og deler av befolkningen må reise relativt langt for å dekke sine innkjøp. Omsetningstallene fra SSB er ikke korrigert for sesongvariasjoner. Det er en økning i omsetningen i sommermånedene på grunn av sommerturisme. Dette påvirker beregningene av dekningsgraden. Dersom tallene hadde vært korrigert ville dekningsgraden blitt noe lavere. Det betyr at det kan være plass til enda litt mer handel i Sætre. Fremtidig boligbygging i Hurum er ventet konsentrert til Storsand ved Sætre tettsted, hvor det kan ventes opp mot 2000 nye innbyggere i kommunen. I tillegg planlegges det en utbygging av cirka 100 boliger i Sætre. Vi har antatt at halvparten av boligene på Storsand bygges ut og alle 110 enhetene bygges ut i Sætre. For å møte økt etterspørsel som følge av planlagt utbygging i kommunen vil det være behov for å etablere cirka 2400 m 2 salgsareal for dagligvarer og cirka 3300 m 2 salgsareal for utvalgsvarer. I analysen ser vi at arealbehovet vil avhenge av forbruksveksten og befolkningsveksten. Lav forbruksvekst og befolkningsvekst etter SSB sine prognoser gir et arealbehov på cirka 700 m 2 for dagligvarer og 900 m 2 for utvalgsvarer. En reguleringsplan for Sætre sentrum er under utarbeidelse. Reguleringsplanen legger opp til at det kan bygges 2800 m 2 med dagligvarer, og 3200 m 2 med uspesifisert handel. Dette ligger nært de resultatene vi har kommet frem til i analysen med 4 prosent forbruksvekst per år og 32 prosent befolkningsvekst som følge av utbygging i Sætre og på Storsand Det er beregnet en trafikkvekst i Sætre sentrum fra prosent, som følge av ny handel i sentrum, se egen trafikkanalyse. Samtidig vil det være en betydelig transportbesparende gevinst i at hovedtyngden av befolkningen i en region har et dagligvaretilbud tilpasset et lokalt marked. Dette gir både kortere og færre bilturer, og større muligheter for å gå og sykle i forbindelse med innkjøp. Etablering av handel i sentrum vil med stor sannsynlighet redusere det samlede transportarbeidet, og tilhørende klimagassutslipp i forbindelse med innkjøp for bosatte i Hurum kommune.

16 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 16 Vedlegg 1 Dagligvarer: Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Utvalgsvarer: Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer, eksklusive Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass 47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler, eksklusive Butikkhandel med fritidsbåter 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger

17 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 17 Referanser (2011) Sætre øst Trafikkutredning (2010) Handelsanalyse Berger, Skedsmo Kommune (2010) Handelsanalyse Evje sentrum (2007) Handelsanalyse Hvam Hanssen, Jan Usterud og Per Polden (2000) Handelsanalyse for Ski kommune. Omsetning og dekningsgrad 1997 og 2005., TØI notat 1162/2000, TØI, Oslo Hurum kommune (2009) Strategisk næringsplan for Hurum kommune Miljøverndepartementet (2008) - Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre SSB Omsetningsstatistikk, befolkningsframskrivninger, bedriftsregister SSB (2011) Økonomiske analyser 3/2011, SSB, Oslo.

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Handelsutredning Mo i Rana Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Handelsutredning Mo i Rana 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsutredning Mo i Rana Utgave/dato:

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave/dato: 4 / 5. jan.

Detaljer

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Handel- og senterstruktur for Nedre

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20 Handelsanalyse for Evje sentrum Dato: 21-9-2 Handelsanalyse for Evje sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse for Evje sentrum Utgave/dato: 1/2.9.21 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato:

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato: Stavanger Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave: 3 Dato: 2012-05-11 Handelsanalyse Sørbø Hove 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stavanger Rapportnavn: Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave/dato: 3 / 2012-05-11

Detaljer

Handelsanalyse Flatanger

Handelsanalyse Flatanger TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: 1890-6818 Kongensgt. 42. Postboks

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og byutviklingsanalyse

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.09.2013 63586/2013 2013/5562 113 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/66 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave: 2 Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave/dato: 2 /

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Utgave: 2 Dato: 2014-11-28 Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for

Detaljer

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og trafikkanalyse Utgave/dato: 1 / 2014-03-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 Time kommune Handelsanalyse Bryne Underlag for kommunedelplan for 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 2014-03-19 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2 Situasjonsbeskrivelse 6 2.1

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Paal Grini Hovedinnhold Fokus på: -Etablering av kunnskapsgrunnlag -Formidling Fungere som beslutningstøtte underveis i prosessen Mål å skape et best

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 Akershus Fylkeskommune Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010?

Detaljer

Rapport - Alta handelspark

Rapport - Alta handelspark Alta kommune Rapport - Alta handelspark Vurdering av temaene sentrumsutvikling og handelsvirksomhet 2015-06-10 10.6.2015 MaHat, EWi MaHat, EWi MaHat Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Sola Kommune Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord-Jæren

Sola Kommune Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord-Jæren Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord- Utgave: 1 Dato: 2011-12-08 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse Tananger konsekvenser

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2014

ANALYSE ROGALAND 2014 ANALYSE ROGALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Handelsanalyse til arbeidet kommunedelplan for Lade-Leangen

Handelsanalyse til arbeidet kommunedelplan for Lade-Leangen Handelsanalyse til arbeidet kommunedelplan for Lade-Leangen Sveinung Eiksund, Byplankontoret. 03.07.2013. Innhold Handelsanalyse til arbeidet kommunedelplan for Lade-Leangen... 1 Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Utreders referansenummer: O 2632 Planområdet i dag Oppdragsgiver:

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 1 Forord 2 Nøkkelopplysninger Navn: Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Utgiver: Troms fylkeskommune ved planavdelingen Utgave/ikrafttredelse:

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA OG FURUSET IDRETTSPARK, TEVLINGVEIEN 4C, KAGGEN GÅRD OG LIVING Delutredning 3, 4 prosjekter i sammenheng 2 HANDEL REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV IKEA FURUSET OG

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet / Jernbaneverket Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen

Buskerudbysamarbeidet / Jernbaneverket Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen Utgave: 03 Dato: 2010-10-13 Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis

econ Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser Notat Research Co riscilt+o'4c Analysis analysis tr'd:;isi;iiirig R,-AØiviiing Utredning Research Co riscilt+o'4c Analysis Notat 2005-017 Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser econ analysis ECON-notat nr. 2005-017, Prosjekt

Detaljer

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov

Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov Handelsanalyse Lade/Leangen Handelsmessige konsekvenser Parkeringsbehov A Avant Management Utbyggingspotensial = 130 000 gulvkvm handelsareal Utbyggingspotensial forretning i prinsippsak og høringsforslag

Detaljer

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23

Byggholt AS. Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen. Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen Utgave: Foreløpig Dato: 2007-11-23 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Byggholt AS Store Åros Næringsarealer i reguleringsplanleggingen

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

TØI-rapport 1514/2016. Marianne Knapskog. Faglig bemerkning. Handelsanalyse for Fredrikstad

TØI-rapport 1514/2016. Marianne Knapskog. Faglig bemerkning. Handelsanalyse for Fredrikstad TØI-rapport 1514/2016 Marianne Knapskog Faglig bemerkning Handelsanalyse for Fredrikstad TØI-rapport 1514/2016 Faglig bemerkning Handelsanalyse for Fredrikstad Marianne Knapskog Transportøkonomisk institutt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Forretningsareal. Revidert januar 2017

Forretningsareal. Revidert januar 2017 Forretningsareal Revidert januar 2017 Fra planprogrammet: His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer at det totalt i området kun kan bygges

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast

Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast Mulighetsstudie: Ryfylke etter / med Ryfast Næringsforeningen i Stavanger regionen ved Ressursgruppe for Ryfylke Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Om prosjektet: Mulighetsstudie Ryfylke etter Ryfast

Detaljer

Sola Kommune. Handels- og senteranalyse Sola. Utgave: 1 Dato: 2014-09-11

Sola Kommune. Handels- og senteranalyse Sola. Utgave: 1 Dato: 2014-09-11 Handels- og senteranalyse Sola Utgave: 1 Dato: 2014-09-11 Handels- og senteranalyse Sola 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og senteranalyse Sola Utgave/dato: 1 / 11. sep. 2014

Detaljer

VIKERSUND HANDELSANALYSE

VIKERSUND HANDELSANALYSE Oppdragsgiver Modum kommune 202--0 VIKERSUND HANDELSANALYSE 2 (25) Oppdragsnr.: 20648 Oppdragsnavn: Handelsanalyse Vikersund Dokument nr.: Filnavn: Handelsanalyse.docx Revisjon 0 Dato 202--0 Utarbeidet

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Modellen ATP Handel, bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker. Møte ATP-nettverket 07.02.

Modellen ATP Handel, bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker. Møte ATP-nettverket 07.02. Modellen ATP Handel, bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker Møte ATP-nettverket 07.02.2012 Hvorfor er vi opptatt av temaet handel i by- og regionplanleggingen?

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer

Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer Lokalisering, størrelse, innhold, transport, miljø, mm Jan Usterud Hanssen MD i Thon Hotell Arena 8. september 2009 10.09.2009 Side 1 Viktige diskusjoner behov for

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 214-9-4 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 Revisjon 1 Dato 214-9-4

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer