Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum."

Transkript

1 Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud. Administrasjonen har derfor laget et enkelt notat om dette der vi har samlet en del faktaopplysninger. Notatet distribueres for ordens skyld til alle kommunestyrets og planutvalgets medlemmer. Sammendrag Dersom Hurum ikke snarlig får i gang vesentlig boligbygging vil kommunen få befolkningsnedgang. Dette vil ha negative konsekvenser både for kommunens drift og for kommunens infrastruktur. I dette notat belyses viktige forhold knyttet til utvikling av innbyggertall og boligmassen i kommunen. Utvikling i innbyggertall. Hurums befolkningsutvikling er preget av tre forhold: - Lav befolkningsvekst - Økt gjennomsnittsalder med lavere barnetall og flere eldre. - Manglende boligbygging Utvikling i innbyggertall de siste 5 år viser at Hurum, sammen med Svelvik, har hatt den dårligste befolkningsutviklingen av alle kommuner langs Oslofjorden.

2 Vekst 2011 til 2015 Prosent Antall Moss ,1 % Fredrikstad ,8 % Hvaler ,7 % 320 Råde ,7 % 260 Rygge ,7 % 816 Vestby ,9 % Ås ,6 % Frogn ,7 % 842 Nesodden ,9 % 857 Bærum ,0 % Asker ,8 % Røyken ,2 % Hurum ,3 % 210 Horten ,3 % 867 Holmestrand ,0 % 509 Tønsberg ,4 % Svelvik ,6 % 107 Sande ,3 % 620 Re ,9 % 432 Når man ser på utvikling av de enkelte aldersgrupper de siste år blir bildet enda mer utfordrende. Under vises statistikk for barnehagekull og grunnskolekull. Som man ser faller barnetallene i Hurum. Vi opplever alt markerte fall i barnekull. Det merkes direkte i form av at vi alt i høst får overtallige ansatte ved flere skoler år 6-15 år Ser vi bare på 1-åringer må vi 28 år tilbake i tid for å finne et årskull med så få barn som det vi hadde ved inngangen til 2015.

3 Utvikling i antall innbyggere i potensiell yrkesaktiv alder er også utfordrende: år 67 år eller eldre Behov for boligbygging Økende gjennomsnittsalder gjør at vi får lavere gjennomsnittstall av personer i hver bolig. I dag har vi 9365 innbyggere i noe i underkant av 4400 boliger. I 2013, det siste året SSB har publisert boligtall, bor det 2,15 innbygger pr. bolig. For 2014 og 2015 antas dette å ha falt moderat. Utviklingen har vært slik (2014 og 2015 er anslag): Antall boliger Boliger Folkemengde 1/ Innbyggere pr. bolig 2,18 2,21 2,20 2,17 2,16 2,18 2,13 2,15 2,14 2,14 Når befolkningen eldes går dette snittet nedover. Dette skyldes to forhold: - De som bidrar til å få snitt over 2 er naturlig nok barn og ungdom. Andel under 24 år går de neste 6 årene ned fra 29% til 27% av befolkningen. Det vil si at vi får færre husstander med 3 eller 4 medlemmer i løpet av få år. - Samtidig øker antall eldre betydelig. En stor andel av disse bor av naturlige årsaker kun en i husstanden. Det vil si at vi får flere husholdninger med en innbygger i løpet av få år.

4 Utviklingen i de ulike befolkningsgrupper vises her: Tall fra SSBs prognoser Tall Prosent år ,0 % 27,4 % 25,5 % 24,6 % år ,3 % 10,2 % 11,2 % 11,1 % år ,6 % 11,7 % 11,6 % 12,2 % år ,8 % 35,2 % 34,2 % 33,1 % år ,1 % 11,2 % 11,8 % 10,6 % 80 år eller eldre ,3 % 4,5 % 5,7 % 8,4 % Tallene over er SSBs prognoser. Tallene forutsetter at de nye innbyggerne har boliger å bo i. Om det ikke er tilgjengelig vil de øverste aldergrupper utgjøre en større prosent om noen år. Med så sterke fall i barnetall og økning i antall eldre vil det si at snitt antall innbyggere pr. bolig fort vil gå nedover. Dersom gjennomsnittlig antall innbyggere som bor i hver bolig faller vil man de neste år trenge følgende antall boliger ferdigstilt for å opprettholde innbyggertallet: Antall nye boliger som må ferdigstilles de 2,1 pr bolig 2,0 pr bolig neste år for å unngå reduksjon i innbyggertall Innbyggere Boliger Nye boliger i forhold til nå Skal man nå kommunestyrets mål om befolkningsvekst må man altså bygge flere boliger en dette. Tar vi utgangspunkt i et moderat fall i innbyggere pr. bolig (2,1 innbyggere pr. bolig) får vi følgende behov: Hvor mange nye boliger trenger vi for vekst om vi går ned til 2,1 innbyggere i snitt pr. bolig som følge av flere eldre og færre barn i kommunen? Beregnet snitt i formelen 2,13 2,12 2,11 2,1 2,1 2% vekst (politisk satt mål) Innbyggere Boliger Nye boliger i forhold til nå % vekst Innbyggere Boliger Nye boliger i forhold til nå

5 Det tar erfaringsmessig ca. 4 år fra man begynner regulering av et større felt til man har vesentlig innflytting. I optimale tilfelle tar der 2-3 år. I dag har vi under bygging en større boligenhet (11 boenheter) i kommunen i tillegg til noen enkeltboliger. I tillegg har vi noen mindre prosjekter under planlegging, men ingen flere har satt i gang. Infrastruktur og utbyggere Kommunen har over mange år tillatt spredd utbygging uten at infrastrukturen i nødvendig grad har blitt styrket. Dette har medført at infrastrukturen mange steder er på bristepunktet. Det siste store prosjektet som er bygget i Hurum er Slingrebekk med godt over 100 enheter. Block Watne som bygde dette prosjektet vil for øvrig ikke satse videre i kommunen. Alle øvrige prosjekter som har vært bygget de siste år har det til felles at de er små. De har også den utfordring at de er løftet av relativt små aktører og at de i praksis ikke bidrar til utvikling av infrastruktur som veier, gangveier, friområder, lekeområder eller lignende. All eventuell utvikling til beste for samfunnet må da bekostes av kommunen, noe Hurum kommune som regel ikke har råd til. Det betyr at skal vi ha utviklet skoleveier, veier, pene sentrumsområder, friområder og lignende må vi ha inn utbyggere som er sterke nok til å bidra til utviklingen av infrastrukturen. Dersom man skal ha bygget boliger i noe volum trengs det også større utbyggere som vil satse i kommunen. Da det koster mange millioner kroner å få frem en større reguleringssak trenger disse utbyggere forutsigbarhet. Utbygger har naturlig nok ingen rett til å få vedtatt en plan. For å redusere risiko er det derfor vanlig å ha orienteringer og forhåndsdrøftinger med politikere før planen fremmes. Så sant dette er gjort, og man har fulgt opp signaler fra politikere vil man normalt rundt i landet kunne regne med at planen går gjennom, selv om man naturlig nok må påregne en god del endringer i løpet av den politiske behandling. Samferdsel Hurum kommune har i dag dårlig kollektivtilbud. Det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtilbudet. Fylkeskommunen er tydelig på at de satser på å utvikle kollektivtilbudet til tettsteder med vekst slik at de får best mulig utnyttelse at midlene til kollektivtransport. Dvs at klar kommunal strategi for utvikling av sine tettsteder er viktig for å få mer kollektivdekning. Spredd boligbygning og manglende satsing på sentraene gjør at kommunen ikke kan forvente økt kollektivtransport. Med sentrumsnært utvikling menes boliger med gangavstand til et kollektivknutepunkt. I praksis snakker vi da om at Hurum må være tydelig på boligbygging innen 600 meter fra bussholdeplasser i Sætre for å få økt frekvens inn mot Oslo og Drammen. Uten en økt frekvens her får vi neppe utvikling i busstilbudet på resten av kommunen heller. På Hurumhalvøya er det de siste årene Spikkestad, Røyken og Slemmestad som har fått bedre kollektivtilbud, alle steder med tydelig satsing på boligbygging.

6 Om Hurum kommune ikke får vedtatt en eneste større utbyggingsplan som faktisk har sjanser til å bli gjennomført nå er det derfor lite sannsynlig med bedring i kollektivtilbudet i de nærmeste år. Det vil også undergrave kommunens argumentasjon i hurtigbåtsaken. Konsekvenser for tjenestetilbudet ved befolkningsnedgang Kommunen har alt i flere år slitt med utfordrende driftsøkonomi. Dersom befolkningen går ned kommer vi inn i en negativ økonomisk spiral. Vi får da kutt i våre inntekter, både ved reduserte skatter og mindre overføringer. Dette gjør at kommunen må redusere antall ansatte. Det vil naturlig nok ha konsekvenser for kommunens innbyggere, og vil også kunne påvirke kommunens attraktivitet som bostedskommune. Økt antall eldre gir isolert sett mer inntekter (gjennom inntektssystemet for kommunene) for å dekke denne aldersgruppen, men medfører tilsvarende utgifter rettet mot den enkelte bruker. Det vil si at vi i kommende kommunestyreperiode trolig må gjennomføre kutt i virksomhetenes økonomi om vi ikke får fart i boligbyggingen (i tillegg til kutt som måtte komme pga utfordringene i den nasjonale økonomien).

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer