Handelsanalyse Flatanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsanalyse Flatanger"

Transkript

1 TFoU-arbeidsnotat 2015:11 Handelsanalyse Flatanger Roald Sand Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) E-post: TFoU-arbeidsnotat 2015:11 ISSN: Kongensgt. 42. Postboks 2501, N-7729 Steinkjer - Telefon: (+47) E-post: -

2 Tittel Forfatter : HANDELSANALYSE FLATANGER : Roald Sand Notat : 2015: 11 Prosjektnummer : 2675 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider : Layout/redigering Referat Emneord : Handelsanalyse Flatanger : Flatanger kommune : Roald Sand : Gunnar Nossum Dato : August 2015 Antall sider : 20 Pris : 100, Utgiver : Rapporten presenterer resultater fra en gjennomgang av omsetningsstatistikk for varehandel i Flatanger kommune. : Varehandel, Flatanger, Detaljhandel, analyse, utvikling : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

3 FORORD Notatet inneholder resultater fra en gjennomgang av omsetningsstatistikk for varehandel i Flatanger kommune. Prosjektet er gjennomført ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS i 2015 innenfor en ramme på et ukeverk. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Flatanger kommune. I prosjektet har kontaktperson hos oppdragsgiver vært Rune Strøm, rådmann i Flatanger kommune. Rapporten er skrevet av Roald Sand. Steinkjer, august 2015 Roald Sand prosjektleder i

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD i iii 1. INNLEDNING Bakgrunn, formål og gjennomføring Notatets oppbygning 2 2. SAMFUNNSUTVIKLING Befolkningsutvikling Bosettingsmønster Besøkende Befolkningsframskrivinger 5 3. VAREHANDELEN I FLATANGER Varehandelstilbud i Flatanger og omegn Varehandelstilbud 7 4. DISKUSJON OG KONKLUSJON Sentrale resultater Vurdering og konklusjon 11 VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDE 13 VEDLEGG 2: LISTE OVER BEDRIFTER OG FORETAK SOM BLE INTERVJUET 14

6

7 1. INNLEDNING I dette kapittelet presenteres prosjektet bakgrunn, formål, hovedtrekk ved gjennomføringen og hvordan resterende del av rapporten er bygd opp Bakgrunn, formål og gjennomføring Flatanger kommune arbeider med en søknad til AS Vinmonopolet om etablering av et utsalgssted i kommunen. I den forbindelse er det behov for en gjennomgang av utviklingen i detaljhandel i kommunen. Figur 1: Kart over Flatanger kommune (Kilde: Norgeskart, Kartet viser bl.a. Flatanger med kommunesenteret Lauvsnes, den nærmeste byen (Namsos) samt kommunegrensene med Seter og bygda Sætervika i Osen kommune men med eneste adkomst med bil gjennom Flatanger. Videre har bygdene Utvorda og Sitter i Flatanger eneste bilveg gjennom nabokommunen Namdalseid for å komme til kommunesenteret i Flatanger. Det kan også legges til at Statland og områder rundt Tøttdalen i Namdalseid kommune, ligger nærmere Lauvsnes (20 km fra Tøttdalen) enn kommunesenteret i Namdalseid (32 km fra Tøttdalen).

8 2 Formålet med denne rapporten er å beskrive og forklare utviklingen i detaljhandelen i Flatanger kommune. Vi har gått gjennom SSBs publiserte statistikk for detaljhandel ned på kommunenivå. I tillegg har vi hentet inn regnskapsdata for varehandelsbedrifter i kommunen både via offentlige regnskapsdatabaser og via direkte kontakt med bedriftene. Bedrifter vi har vært i kontakt med, står nevnt i vedlegg. 1.2 Notatets oppbygning I kapittel 2 beskrives befolkningsutvikling og utvikling i fritidsboliger. I kapittel 3 beskrives statistikk for varehandel i Flatanger og nabokommunene. I kapittel 4 diskuteres framtidig utvikling i varehandelen i Flatanger.

9 3 2. SAMFUNNSUTVIKLING I dette kapitlet beskrives bosettingsmønster og befolkningsutvikling. 2.1 Befolkningsutvikling Tabell 1: Befolkningsutvikling Flatanger og nabokommuner, perioden (Kilde: SSB og egne beregninger). 0-5 år 6-15 år år år 67 år + Sum Steinkjer Namsos Verran Namdalseid Overhalla Fosnes Flatanger Regionen Steinkjer Namsos Verran Namdalseid Overhalla Fosnes Flatanger Regionen Vekst Steinkjer 3,2 % -3,9 % -3,6 % 2,2 % 12,1 % 2,7 % Namsos -1,8 % -6,7 % -0,3 % 2,1 % 12,3 % 1,8 % Verran 5,8 % -9,4 % -4,5 % -18,8 % 0,4 % -12,6 % Namdalseid -8,5 % -8,3 % -19,0 % -1,0 % 1,3 % -3,1 % Overhalla 20,5 % -0,8 % -5,1 % 4,1 % 9,7 % 4,9 % Fosnes 0,0 % -30,9 % -25,5 % -2,7 % 4,9 % -6,0 % Flatanger 0,0 % -18,6 % -4,4 % 5,8 % 5,3 % 1,4 % Regionen 2,8 % -5,8 % -3,8 % 0,7 % 10,2 % 1,2 % var det 1119 innbyggere i Flatanger etter en liten oppgang (1,4 %) de siste fem årene. Dette er om lag samme vekst som i regionen for øvrig. Veksten i antall personer i arbeidsfør alder er betydelig høyere enn dette, hele 5,8 % i Flatanger. Dette tyder på en god utvikling i arbeidsmarkedet og utsikter for fortsatt positiv utvikling.

10 4 2.2 Bosettingsmønster Figur 2: Bosettingsmønster i Flatanger (Kilde: Statistisk sentralbyrå, Fra Statistisk sentralbyrå ( finner vi eksakte tall på bosettingen i hver grend og grunnkrets pr : Flatanger: Lauvsnes har om lag 510 innbyggere Utvorda og Sitter har om lag 120 innbyggere Einvika og øyene utenfor Lauvsnes, om lag 30 innbyggere Vik og Hilstad, sørvest for Lauvsnes, har om lag 300 innbyggere Jøssund og nærområdet har om lag 50 innbyggere Hasvåg og nærområde har 50 innbyggere Om lag 60 innbyggere i områder nærmere Namdalseid Osen kommune Området Sætervika har om lag 80 innbyggere Namdalseid kommune

11 5 Om lag 180 innbyggere Statland/Ledang Om lag 100 innbyggere Tøttdal/Buvik. Statistikken fra SSB viser videre at folketallet i de forskjellige grunnkretsene/grendene er veldig stabilt de siste fem årene ( ). 2.3 Besøkende Flatanger og tilliggende kystområde har betydelig antall besøkende gjennom et år. Hyttebefolkningen utgjør her en stor gruppe. Bare i Flatanger var det ifølge Agderforsknings hyttestatistikk 883 hytter i 2007, hvorav om lag 600 var eid av personer som bor utenfor kommunen. Videre er det nybygging av hytter hvert år, slik at det samlede antallet hytter øker. Sætervika i Osen kommune og Statland i Namdalseid kommune er også områder med svært mange hytter, og vekst i antall hytter de senere årene. SSBs statistikk over hytter/fritidsboliger i Flatanger, viser i rundt 500 bygninger og ingen vekst de senere årene. Denne statistikken er mao. ikke i samsvar med Agderforsknings hyttestatistikk, som igjen er basert på eiendomsregisteret. Campingplasser og utleie av rorbuer/leiligheter er også en betydelig aktivitet i vekst i området. Dette skaper også etterspørsel etter handelsvarer. 2.4 Befolkningsframskrivinger Tabellen nedenfor viser sentrale tall fra SSBs befolkningsframskrivinger for aktuelle kommuner i Nord-Trøndelag. Tabell 2: Befolkningsframskrivinger i Flatanger og nabokommuner, Statistisk sentralbyrås middelalternativ (Kilde: SSB og egne beregninger) år år år 67 år - Sum 0-5 år år år år 0-5 år 67 år - Sum Steinkjer Namsos Verran Namdalseid Overhalla Fosnes Flatanger Region

12 6 SSBs framskriver befolkningen i norske kommuner etter ulike forutsetninger om fruktbarhet, levealder, innenlands flytting (mobilitet) og nettoinnvandring. Forutsetningene har betegnelsene L (lav), M (mellom), H (høy), K (konstant, for levealder) eller 0 (for innenlandske flyttinger og nettoinnvandring). Alternativet med forkortelsen MMMM, hvor hver M står for middels nivå når det gjelder hhv. fruktbarhet, dødelighet, innenlands mobilitet og netto innvandring, er det som brukes mest og kalles middels vekst alternativet. For Flatanger sin del viser framskrivingen en marginal vekst på 16 personer, som utgjør i gjennomsnitt 0,1 % vekst pr år. I disse framskrivingene ligger det inne en nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder for Flatanger. Denne framskrivingen tar ikke hensyn til de senere års utvikling i arbeidsmarkedet. Tabellen nedenfor viser her en klar positiv utvikling i Flatangers arbeidsmarked de senere årene, noe som er i samsvar med tabell 1 om befolkningsutviklingen de senere år. Hvis det fortsetter med økt netto utpendling og positiv utvikling i antall arbeidsplasser (sysselsatte med arbeidssted i kommunen), vil det rent definisjonsmessig bli en klar økning i antall personer i yrkesaktiv alder i kommunen. Tabell 3: Utvikling i arbeidsmarkedet i Flatanger, 4. kvartal kvartal 2014 (Kilde: SSB og egne beregninger). Sysselsatte personer bosatt i regionen Personer som pendler inn i regionen Personer som pendler ut av regionen Sysselsatte personer med arbeidssted i regionen Vekst % 16 % 15 % 6 % Vekst Befolkningsframskrivingene bør ideelt sett være basert på arbeidsmarkedsutvikling. Det kan vises at om vi antar stabilt antall personer i arbeidsfør alder fram mot 2030, og et moderat anslag på antall barn/ungdom pr voksen, vil framskrivingene vise 1220 personer i Flatanger. Dette gir i så fall 0,5 % årlig vekst i befolkningen. Basert på de siste fem årenes utvikling, kan dette være et like godt fundert framskrivingsalternativ som SSBs middelalternativ.

13 7 3. VAREHANDELEN I FLATANGER I dette kapitlet beskrives statistikk for varehandel i Flatanger og nabokommunene. 3.1 Varehandelstilbud i Flatanger og omegn I Flatanger er det følgende handelstilbud: Spar, Lauvsnes Dagligvarer, fritid og drivstoff Byggtorget, Lauvsnes Byggvarer, verktøy, arbeidsklær, fritid H. Sved, Jøssund Dagligvarer og drivstoff Coop Marked, Vik Dagligvarer og drivstoff Matkroken, Sætervika Dagligvarer NerButikken, Statland Dagligvarer Tidligere har det også være fast handelstilbud ved L. Mårvik Skjærgårdshandel (Hasvåg) og Masstua DA (gårdsbutikk på Utvorda). Begge disse er nå nedlagt. Går vi enda noen år tilbake var det også dagligvarebutikk på Utvorda, men den ble nedlagt I tillegg selges det handelsvarer ved to bil/båt-verksted og hos flere av reiselivsaktørene i kommunen. Fra kommunesenteret i Flatanger er det 68 km til nærmeste by, Namsos, med et mer komplett handelstilbud. Til Steinkjer er det 88 km. Av betydning for handelslekkasje er dagligvarebutikken Matkroken i Sætervika i Osen kommune. Denne gir et marginalt nærmere handelstilbud for innbyggere og besøkende i området Hasvåg, helt sør i Flatanger kommune. Lekkasjen her er neppe stor siden bilvegen ut og inn av området passerer Jøssund, der det er dagligbutikk med om lag samme tilbud som i Sætervika. Siden bilvegen til/fra Sætervika også går gjennom Flatanger, kan denne delen av Osen regnes som en del av handelsområdet Flatanger. Nord i Flatanger, i området Utvorda og Sitter, er det ikke egen dagligvarebutikk lenger. Nærmeste tilbud er her Nerbutikken i Statland i Namdalseid kommune. For befolkningen i dette området er det 48 km fra vegkrysset i Tøttdalen til Namsos, det er 31 km fra Tøttdalen til kommunesenteret i Namdalseid mens det er 20 km fra Tøttdalen til Lauvsnes. Dette området i Namdalseid og Flatanger, ligger mao. nærmere Lauvsnes enn handelstilbud i Namdalseid og Namsos. 3.2 Varehandelstilbud For å beskrive utviklingen i detaljhandel i Flatanger, har vi hentet inn tall fra SSBs omsetningsstatistikk for handelsbedrifter i kommunen. Denne statistikken viser omsetning etter fratrekk av omsetning av motorkjøretøyer, bensin og mva, for de virksomheter/bedrifter som er registrert med detaljhandel som hovednæring. I tabellen viser vi offisielle tall for de siste seks årene vi har tilgjengelig informasjon. I tillegg kan

14 8 det vises at omsetningen i detaljhandel i Flatanger var betydelig høyere i 2007 og 2008 enn i påfølgende år. Vi har vært i kontakt med handelsaktørene i kommunen, se liste i vedlegg, og har funnet at disse høye tallene for 2007 og 2008 skyldes at detaljhandelsbedriften Byggtorget var involvert i bygging og salg av leiligheter disse to årene. Tabell 4: Utvikling i detaljhandel i Flatanger og nabokommunene (Kilde: SSB og egne beregninger) Vekst Årlig vekst Steinkjer tusen kr pr innb % 4,1 % mill kr % 4,7 % Namsos tusen kr pr innb % 1,4 % mill kr % 1,8 % Verran tusen kr pr innb % 2,5 % mill kr % -0,2 % Namdalseid tusen kr pr innb % 1,9 % mill kr % 1,3 % Overhalla tusen kr pr innb % -7,6 % mill kr % -6,8 % Fosnes tusen kr pr innb % 5,8 % mill kr % 4,5 % Flatanger tusen kr pr innb % 3,8 % mill kr % 3,8 % Regionen tusen kr pr innb ,7 % 2,8 % mill kr ,4 % 3,1 % Tabellen viser at Flatanger hadde en varehandel på 50 mill. kr i 2014, etter en årlig vekst på 3,8 % i gjennomsnitt de siste fem årene. Veksten er større enn i regionen som helhet, hvor det spesielt er lav vekst i Namsos som trekker ned. Vi ser videre at handelen pr innbygger er relativt høy i Flatanger, sammenlignet med andre kommuner med lavt innbyggertall som Fosnes, Verran, Namdalseid og Overhalla. Dette skyldes trolig liten handelslekkasje, i og med at Flatanger har større avstand til byene i regionen, og at hyttebefolkning/besøkende drar opp omsetningstallene i varehandelen i Flatanger. Vi har hentet inn regnskapstall for handelsaktørene i området og finner stor grad av samsvar med SSBs statistikk for perioden Regnskapstallene fra handelsaktørene i Flatanger vise en samlet omsetning på 50,8 mill. kr i 2013 og 56,5 mill. kr i 2014, når vi holder drivstoff og salg av båter utenfor. Spesielt Byggtorget og Spar i kommunesenteret på Lauvsnes, har her hatt en sterk vekst i omsetning. Av øvrige butikker i Flatanger er det nå i hovedsak dagligvarebutikken i Jøssund igjen. De øvrige har blitt lagt ned de senere årene. Dette forsterker trolig veksten i handel i sentrum av kommunen.

15 9 Dagligvarehandelen i Sætervika og Statland har de siste årene ligget på rundt 7 mill. kr pr år, til sammen. Også her ser vi tendenser til nedgang de senere årene. Siden antall boende er stabilt og antall hytter trolig økende, betyr dette at sentrum i Flatanger styrker seg handelsmessig i området. Tabell 4: Utvikling i detaljhandel i Flatanger og omegn, inkludert Sætervika i Osen og Statland i Namdalseid kommune (Kilde: proff.no og egne beregninger) Vekst Årlig vekst Vik/Lauvsnes % 6,6 % Øvrig Flatanger % -3,2 % Flatanger % 6,4 % Sætervika/Statland % -0,8 % Flatanger og omegn % 5,4 % De innhentede regnskapsopplysningene for varehandelen i området, viser en sterkere vekst enn SSBs offisielle statistikk. Veksten er på hele 6,6 % pr år i gjennomsnitt de siste fem årene i sentrum (Vik/Lauvsnes), men noe lavere for hele området samlet sett. I tillegg til nevnte bedriftene innen detaljhandel, er det et betydelig omfang av salg av varer også i andre bedrifter i Flatangerområdet. Bedrifter som Folla Bil og Båt samt Folla Motor, driver med service av bil/båt og salg av tilhørende utstyr samt annet utstyr til hage og fritid. Detaljhandelen ved disse to bedriftene var trolig godt over 4 mill. kr og det antydes at denne varehandelen har økt de senere år. Det er også noe omfang av direkte salg av fersk fisk fra Nesset Sjømat, ulike hår/hudpleieprodukter fra Ruths Salong (frisør) samt noe salg av detaljhandelsvarer ved reiselivsbedriftene. Det samlede omfanget her er trolig rundt 0,5-0,7 mill. kr pr år, og ifølge aktøren som står for 0,4 mill. kr av dette, har salget vært på dette nivået de siste årene. Om vi tar med dette salget av detaljhandelsvarer fra bedrifter innen andre bransjer, kommer vi opp i et anslag på 70 mill. kr i omsetning i 2014, eksklusive drivstoff, salg av båter/motorkjøretøy og mva.

16

17 4. DISKUSJON OG KONKLUSJON I dette kapitlet systematiserer og diskuterer vi resultatene fra forrige kapittel før vi trekker de viktigste resultatene fra prosjektarbeidet Sentrale resultater Følgende beskriver utviklingen i detaljhandel i Flatanger og omegn de senere år: SSBs detaljhandelstatistikk for Flatanger viser 50 mill. kr i omsetning i 2014 og en årlig vekst på 3, 8 % de siste fem årene Regnskap fra detaljhandelsaktørene i Flatanger viser 56,6 mill. kr i omsetning i 2014 og en årlig vekst på 6,4 % de siste fem årene Når vi tar med Sætervika og Statland i nabokommunen inn i handelsområdet Flatanger, finner vi en omsetning på 63,5 mill. kr i 2014 etter en årlig vekst på 5,4 % de senere årene Om vi tar med salg av detaljhandelvarer fra aktører innen andre bransjer, kommer vi opp i om lag 70 mill. kr i omsetning i 2014, eksklusive drivstoff, salg av båter/motorkjøretøy og mva. Den årlige veksten ligger her på 5,0-5,4 % i gjennomsnittlig årlig vekst. Regnskapene viser videre at handelsveksten er desidert størst i sentrum av Flatanger med 55,4 mill. kr i omsetning og 6,6 % årlig vekst. I Flatanger og omegn (Sætervika og Statland) ha det vært positiv befolkningsutvikling de siste fem år (1,4 % vekst) samtidig som bosettingsmønsteret er relativt stabilt. Samtidig har antallet hytter/fritidsboliger i området økt til rundt 1000 pr i dag. Utsiktene for folketallet framover er fra svært stabilt folketall til 0,5 % årlig gjennomsnittlig vekst fram mot Vurdering og konklusjon Den samlede omsetningen av detaljhandelsvarer lå på om lag 70 mill. kr i handelsområdet Flatanger i 2014, når vi inkluderer Sætervika og Statland i nabokommunen pga. de geografiske forholdene. Med utsikter til noe vekst i befolkningen og fortsatt vekst i hyttemarkedet, bør det ligge an til fortsatt høy vekst i detaljhandelen i Flatanger kommune. Om det etableres en butikk av vinmonopolet, vil dette forsterke denne veksten.

18

19 VEDLEGG 1: INTERVJUGUIDE Ved oppringing vil det bli spurt etter daglig leder eller stedfortredende. Det vil bli informert om at NN ringer fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS og har oppdrag fra Flatanger kommune hvor det er ønskelig å intervjue vedkommende om utviklingen i varehandel i bedriften. INTERVJUNR: 1) Hva er årlig omsetning ekskl mva i bedriften de senere år? 13 a) Hvor mye av dette er hhv. drivstoff og øvrig varehandel? 2) Andre kommentarer til undersøkelsen: TAKK FOR INTERVJUET!

20 VEDLEGG 2: LISTE OVER BEDRIFTER OG FORETAK SOM BLE INTERVJUET Tabell: Lister over bedrifter og foretak som ble intervjuet Foretaksnavn 1 Masstua Gårdsbutikk DA 2 Storsjøbåt AS 3 H Sved AS 4 Kjeminor AS (Byggtorget) 5 Alfred Sørgaard EFTF (Spar Flatanger) 6 Flatanger Motor AS 7 L. Maarvik Skjærgårdshandel 8 Coop Steinkjer (Coop Marked Vik) 9 Einvika Overnatting og havfiske 10 Matkroken, Sætervika

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

Nærings- og samfunnsforhold. Roald Sand. Leka. Rørvik. Namsos Grong. Steinkjer. Trondheim. 0 50 100 km

Nærings- og samfunnsforhold. Roald Sand. Leka. Rørvik. Namsos Grong. Steinkjer. Trondheim. 0 50 100 km Nærings- og samfunnsforhold i Leka kommune Roald Sand Leka Rørvik Namsos Grong Steinkjer Trondheim 0 50 100 km N Arbeidsnotat 2009:14 NÆRINGS- OG SAMFUNNSFORHOLD I LEKA KOMMUNE Notatet inneholder en beskrivelse

Detaljer

www.tfou.no KYSTSTAMVEG PÅ FOSEN Oppdaterte nytteberegninger for nye vegforbindelser i Osen og Flatanger Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:20

www.tfou.no KYSTSTAMVEG PÅ FOSEN Oppdaterte nytteberegninger for nye vegforbindelser i Osen og Flatanger Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:20 www.tfou.no Notat 2011:20 KYSTSTAMVEG PÅ FOSEN Oppdaterte nytteberegninger for nye vegforbindelser i Osen og Flatanger Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:20 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

KAN FLATANGER BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE?

KAN FLATANGER BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE? KAN FLATANGER BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE? KOMMUNEREFORMUTREDNING FOR FLATANGER KOMMUNE Roald Sand, Inger Marie Bakken, Kjetil Lie, Per Olav Lund, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen Trøndelag Forskning og

Detaljer

Nærings- og samfunnsforhold. Roald Sand

Nærings- og samfunnsforhold. Roald Sand Nærings- og samfunnsforhold i Bindal kommune Roald Sand Arbeidsnotat 2009:13 NÆRINGS- OG SAMFUNNSFORHOLD I BINDAL KOMMUNE Notatet inneholder en beskrivelse av nærings- og samfunnsforhold i Bindal kommune.

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge

Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge Notat 28.03.2011 Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i Norge 2011-2030 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om boligfrekvenser... 4 3 SSBs

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer

Kan Namdalseid bestå som egen kommune?

Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune Roald Sand, Espen Carlsson, Per Olav Lund, Håkon Sivertsen og Audun Thorstensen TFoU-rapport 2016:6 Tittel Forfattere

Detaljer

Mål og framtidsutsikter i Sigdal

Mål og framtidsutsikter i Sigdal Mål og framtidsutsikter i Sigdal Bolk 2: Sigdal har et mål om 1,5 prosent årlig befolkningsvekst Hva kan vi vente oss av vekst i Norge? Hvilke strukturelle drivkrefter vil påvirke Sigdals vekst de neste

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Befolkningsprognoser. Våle 17. mars 2014 Knut Vareide

Befolkningsprognoser. Våle 17. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsprognoser Våle 17. mars 2014 Knut Vareide Tema om prognoser og framskrivinger fordi: SSBs framskrivninger fordi disse brukes i mange planer. Hva ligger til grunn for disse framskrivningene?

Detaljer

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22.

VELKOMMEN. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost FLATANGER KOMMUNE. Nord-Trøndelag KS. Personalledermedarbeidersamling. Zanzibar Inn 22. Der sjeldne opplevelser er - daglig kost VELKOMMEN Nord-Trøndelag KS Personalledermedarbeidersamling 2014 Zanzibar Inn 22.Mai 2014 Olav Jørgen Bjørkås ordfører VILLA FYR FOLKET VED HAVET De eldste spor

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater

Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater Befolkningsframskrivinger 1-1: Hovedresultater Økonomiske analyser 3/1 Befolkningsframskrivinger 1-1: Hovedresultater Marianne Tønnessen, Stefan Leknes og Astri Syse Flere innbyggere i Norge, flere eldre,

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06

Flatanger kommune. Saksframlegg. Økonomi og administrasjon. Evaluering av ordningen Tilskudd til bosetting innført fra 01.07.06 Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Saksmappe: 2008/7850-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Evaluering av ordningen "Tilskudd til bosetting" innført fra 01.07.06 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Grenland. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Grenland Oppdatert minirapport 1. november 2016 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Demografi Norge Grenland Telemark 122 000 121 495 120 116,8 120 200 115 118 400 110 116

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bakgrunnsstatistikk Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag 30.09.2016 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal

Detaljer

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Gjøvikregionen. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Gjøvikregionen Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Gjøvikregionen Norge Oppland 71 000 70 707 120 116,8 70 200 115 69 400

Detaljer

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016

Glåmdal. Oppdatert minirapport 1. november 2016 Glåmdal Oppdatert minirapport 1. november 2016 Demografi 2000K1 2001K1 2002K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 k1 2016K1 Glåmdal Norge Hedmark 54 000 120 116,8 53 760 115 53 768 53 520 110 53 280 105

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Næringsanalyse Drangedal

Næringsanalyse Drangedal Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 66/2012 Tittel: Regional analyse Nord-Trøndelag Undertittel: TF-notat nr: 66/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Vi åpner ni nye Pol i 2016

Vi åpner ni nye Pol i 2016 Vi åpner ni nye Pol i 2016 (Oslo 12.11.15) Styret i Vinmonopolet vedtok 12. november å åpne ni nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2016, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016.

Østre Agder. Oppdatert minirapport 1. november 2016. Østre Agder Oppdatert minirapport 1. november 2016. Demografi 1999K4 2000K3 2001K2 2002K1 2002K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 k4 K3 93 000 90 400 92 328 120 115 Østre Agder Norge Aust-Agder

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Næringslivsindeks Kvam

Næringslivsindeks Kvam Næringslivsindeks Kvam Av Knut Vareide Arbeidsrapport 14/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Kvam 4 " Lønnsomheten i Kvam og nabokommunene

Detaljer

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag

Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2005 Næringsanalyse for Nord-Trøndelag Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Innovasjon

Detaljer

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10

Kommuner. Areal Areal 1564 602 2343 366 1547 646 76 770 Dyrka areal 162 11 37 61 83 133 23 28 14.09.15 1/10 Steinkjer Verran Snåsa Inderøy Verdal Levanger Frosta Namdalseid Demografi Folketall 010115 21650 2547 2153 6770 14809 19474 2624 1644 Relativt 2020, 2014=100 104 92 99 101 106 106 107 98 Relativt 2030,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299

Areal Areal 4875 2532 4509 5645 Dyrka areal 271 234 210 299 1 2 3 4 4K 4K - snåsa 4k - Inderøy 4k + namdeid Demografi Folketall 010115 33120 30967 26350 34764 Relativt 2020, 2014=100 102 102 102 102 Relativt 2030, 2014=100 109 109 110 108 Relativt 2040, 2014=100

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE

Næringsanalyse for E39-regionen. Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE Næringsanalyse for E39-regionen Kommunene langs E39 i Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE TF-notat nr. 34/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for E39-regionen TF-notat nr: 34 /2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Regional analyse Trysil. Minirapport

Regional analyse Trysil. Minirapport Regional analyse Trysil Minirapport Arbeidsplasser 3 5 Offentlig Privat 3 2 5 Vekst i antall arbeidsplasser i 216. Både offentlig sektor og privat næringsliv vokser. 2 1 5 1 1 787 1 746 1 815 1 824 1 91

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS

Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Omstillingsprogrammet i Steinkjer En undersøkelse blant virksomheter som har utviklet seg med bidrag fra Steinkjer Næringsselskap AS Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse Larvik

Næringsanalyse Larvik Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 4/2005 Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Glåmdalen. Vekstmuligheter hva er realistisk

Glåmdalen. Vekstmuligheter hva er realistisk Glåmdalen Vekstmuligheter hva er realistisk Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer

Fakta og analyse Februar 2012

Fakta og analyse Februar 2012 Fakta og analyse Februar 212 1 Innhold Sammendrag... 2. Innledning... 6 1. Oslo og Akershus-regionen... 8 1.1. Folketilvekst i Oslo og Akershus-regionen... 8 1.2. Boligbehov i Oslo-Akershus-regionen...

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Demografi og kommuneøkonomi

Demografi og kommuneøkonomi Demografi og kommuneøkonomi Vadsø kommune Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvaret for bl.a. barnehager, grunnskole, videregående opplæring og pleie-

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

Regional utvikling i Ytre Namdal En analyse av sentrale utviklingstrekk

Regional utvikling i Ytre Namdal En analyse av sentrale utviklingstrekk Regional utvikling i Ytre Namdal En analyse av sentrale utviklingstrekk Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter : REGIONAL UTVIKLING I YTRE NAMDAL En analyse av sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 31.10.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 31.10.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 31.10.2012 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 47/12 12/828 TERTIALRAPPORT NR 2-2012 PS 48/12

Detaljer

Forord. 04. januar Knut Vareide

Forord. 04. januar Knut Vareide Næringsanalyse Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging

Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Planstrategien Utfordringsbilde på framtidig befolkningsutvikling og boligbygging Svein Åge Relling 14.04.2015 Viktigste utfordring: Stor og varig befolkningsvekst Det er sannsynlig at befolkningsveksten

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Hol. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 16/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling,

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer