Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013"

Transkript

1 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen

2 Innhold 1.0 Oppdraget Innledning Fylkesdelplan Markedsområdet Kongsberg Varegrupper som inngår Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk Analyse av dagens situasjon Befolkningsutviklingen i kommunene Omsetningsutvikling detaljvarehandel i Kongsberg Detaljvareomsetning pr innbygger Dekningsgrad i Kongsberg for varegrupper Beregnet potensial innen varegrupper med underdekning Sammendrag Forslag til tiltak Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 1

3 1.0 Oppdraget Kongstanken AS har oppdrag med å gjennomføre en begrenset Handelsanalyse for Kongsberg. Analysen skal vurdere om det er omsetning Kongsberg som handelsby går glipp av og kvantifisere potensialet. Analysen skal også peke på hvilke tiltak som kan iverksettes for å hente ut omsetningen som byen eventuelt går glipp av, herunder vurdering av type handel og arealdisponering. Det ligger videre i oppdraget at omsetningen for Kongsberg skal sammenlignes med andre regionsentra. 2.0 Innledning Det er gjennomført flere analyser av handelen i Kongsberg, blant annet i forbindelse med utviklingen av kjøpesenterstrukturen i byen i Analysen konkluderte med at potensialet for ny handel i Kongsberg var mellom millioner kroner. Utvidelse av Stortorvet i 2007 utgjorde 200 millioner av potensialet, Berja senteret ferdig utbygget 200 millioner og fremtid kjøpesenter på Sildetomta 200 millioner. Det er også gjennomført en Handelsanalyse av bysentra i Buskerudbyen i (Asplan Viak april 2012) Analysen må ses i sammenheng med felles areal og transportplan for Buskerudbyen. Materialet i vår analyse tar i størst mulig grad utgangspunkt i samme avgrensinger som er benyttet i Asplan Viak sin analyse for Buskerudbyen. Det gjør det enklere å sammenligne materialet. 3.0 Fylkesdelplan Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, datert oktober 2003, bygger på idéen om at et godt og livskraftig senter er en forutsetning for utviklingen i kommunene og på tvers av grenser, og at en hensiktsmessig sammensetning av handels- og servicetilbud i sentrene reduserer behovet for transport, og legger til rette for vekst. Fylkesdelplanene skal blant annet være en rettesnor for planmyndighet lokalt og regionalt, Basert på lokale forhold som angir funksjonsdeling mellom byene og tettstedene. I planen er sentrene delt inn i tre nivåer: Regionsenter: dominerende hovedsenter for en region Lokalsenter/kommunesenter: distriktssenter med betydning utover vanlig lokalsenternivå, og/eller kommunesentrene samt større sentra i en kommune Nær senter: mindre boligorienterte sentre Det presiseres i planen at det ikke er automatikk i at sentre med et visst omland får status som regionsenter. Kjøpesentre omfattes ikke av denne inndelingen, da deres lokalisering og størrelse er forutsatt tilpasset den planlagte by- og tettstedsutviklingen. Senterstrukturen endrer seg over tid som følge av planlagt utvikling og naturlig vekst, noe som skal hensynstas ved rullering av planen. Foreliggende inndeling av sentrene i Buskerudbyen er som følger: Regionsenter: Drammen, Kongsberg Lokalsenter/kommunesenter: Hokksund, Mjøndalen, Lierbyen Nær senter: kommunene definerer disse selv Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 2

4 Rikspolitiske retningslinjer fastsetter at utbygging av kjøpesenter på mer enn 3000 kvm bare kan skje etter særskilt avtale. Dette er også lagt til grunn for fremtidig utbygging av kjøpesentre i Buskerud. Kjøpesentrene skal plasseres der befolkningsgrunnlag og handelens dekningsgrad tilsier det, og slik at det ikke er i strid med hovedlinjene i den opprinnelige kjøpesenterstoppen. 4.0 Markedsområdet Kongsberg Vi har benyttet omsetningstall og befolkningstall for hele kommunen. Det er mulig å bryte omsetningen og befolkningen ned på omsetningsområder, men dette har vi funnet lite relevant for oppdragets formål og innenfor tidsrammen vi har for oppdraget. 5.0 Varegrupper som inngår Detaljvarehandel er i denne analysen definert som summen av dagligvarer, utvalgs varer og plasskrevende varer. Dagligvarer er i hovedsak matvarer og andre husholdningsvarer. Utvalgs varer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, husholdningsapparater og sportsutstyr. Som plasskrevende varer regnes gjerne møbler, hvitevarer, byggevarer og varer fra hagesenter. Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACE standarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter. Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper. For analysen er følgende varegrupper benyttet: Dagligvarer: Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger (alt) Utvalgs varer: Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger, eksklusive plasskrevende (se under) 47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger Klær, tekstiler og skotøy Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Butikkhandel med klær Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Plasskrevende; Møbler og hvitevarer: Butikkhandel med møbler Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 3

5 Plasskrevende; Byggevarer/Hagesenter: Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkhandel med trelast Butikkhandel med byggevarer Butikkhandel med blomster og planter (hagesentre) Vi har basert analysen på tall fra SSB omsetningsstatistikk for detaljvarer for perioden Tallene før denne perioden er usikre for sammenligning på detaljnivå. Tall for hele 2012 foreligger senere. Der grunnlaget for omsetningstall er hentet fra mindre enn tre utsalgssteder, inngår omsetningstallet i hovedgruppen. 6.0 Dekningsgrad og gjennomsnittlig forbruk I analysen har vi blant annet benyttet «dekningsgraden» for varegrupper for å kvantifisere potensialet for omsetning. Dekningsgraden kan også benyttes til å beskrive handelslekkasjen for aktuelle varegrupper. Dekningsgraden beregnes ut i fra omsetning i kommunen i forholdet til gjennomsnittlig forbruk av varegruppen og antall bosatte i kommunen. En dekningsgrad på 100 % betyr at det er god balanse mellom forbruk og omsetning i kommunen. En lav dekningsgrad betyr at det er handelslekkasje til andre kommuner mens høyere dekningsgrad betyr at varegruppen tiltrekker seg handlende fra andre kommuner. 7.0 Analyse av dagens situasjon Vi har tatt utgangspunkt i omsetningsutviklingen og befolkningsutviklingen i Kongsberg. Utviklingen i Kongsberg har vi sammenlignet med et utvalg av andre region- og lokalsentra i Buskerud, Vestfold og Telemark. Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 4

6 8.0 Befolkningsutviklingen i kommunene Vi har sett på befolkningsutviklingen i perioden for de kommunene som inngår i analysen. Kommune som inngår i Buskerudbyen har størst vekst i perioden. Befolkningsutviklingen ,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fig 1 Befolkningsveksten i perioden Befolkningsutviklingen fra har vært stor i de kommunene som utgjør Buskerudbyen. Denne veksten kan forventes å fortsette. Størst har den vært i Øvre Eiker og Lier som også hadde størst omsetningsutvikling i samme periode. Lier har i perioden en befolkningsvekst på 5,7 % og omsetningsvekst på 12,4 %. Nedre Eiker har befolkningsvekst på 4,2 % og omsetningsvekst på 10.0 %. Drammen har befolkningsvekst på 5,2 % og omsetningsvekst på 10,2 %. Kongsberg har en god befolkningsvekst på 4,5 %, men omsetningsveksten er bare på 4,4 %. Mens våre nabokommuner i Buskerudbyen har en tilnærmet dobbel vekst i omsetning i forhold til innbyggerveksten, har Kongsberg samme vekst i omsetningen som befolkningsveksten. Vår nabokommune i Telemark, Notodden, har en beskjeden vekst i befolkningen på 1,3 %, men byen har en omsetningsvekst på hele 10,1 %. Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 5

7 9.0 Omsetningsutvikling detaljvarehandel i Kongsberg Høsten 2007 åpnet hele 32 nye butikker i Kongsberg i forbindelse med utvidelsen av Stortorvet kjøpesenter. Gårdeier /ledelsen for kjøpesenteret gjorde en god innsats for å få et betydelig antall nye butikker til byen. Det var i liten grad kannibalisering ved at eksisterende butikker i byen flyttet inn i kjøpesenteret. Omsetningen i detaljvarehandelen i Kongsberg gjorde et betydelig byks fra , økningen var hele 27 %. Omsetningen har deretter holdet seg på samme nivå. I 2009 åpnet Berja senteret uten at det ga tilsvarende løft i omsetningen. De fleste av butikkene i Berja senteret var allerede etablert i Kongsberg og tilførte på den måten ikke ny omsetning til byen. Veksten i omsetningen i Kongsberg har i perioden i all hovedsak kommet gjennom befolkningsveksten. Fig2 Utvikling i detaljvareomsetning i Kongsberg i perioden i millioner kroner Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 6

8 Omsetningsveksten er betydelig innen enkelte varegrupper som for eksempel butikkhandel med bredt vareutvalg. Det vil i hovedsak si dagligvare. Mens andre har knapt utviklet seg i takt med befolkningsveksten og prisutviklingen, eller til og med hatt negativ utvikling i perioden.. 47 Utvalgte varegrupper Butikkhandel. med bredt vareutvalg Spesialforretninger næring - og nytelsesmidler Butikkhandel med IKT-utstyr Butikkhandel med andre husholdningsvarer Butikkhandel tekstiler og utstyrsvarer Butikkhandel jernvare., fargevarer og glass Byggevarehus m.m Butikkhandel møbler/belysning, utstyr m.m Butikkhandel møbler Butikkhandel med bøker, musikkart. etc Annen butikkhandel Butikkhandel klær Butikkhandel skotøy og lærvarer Detaljhandel utenom utsalgssted Tabell 1 Omsetningsutvikling for enkelte varegrupper For perioden , har omsetningsutviklingen for detaljvarer i Kongsberg hatt en lavere vekst enn de kommunene man sammenligner seg med og som er naturlige region- og lokalsentra i omliggende regioner. Omsetningsveksten i perioden i utvalgte kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark viser store variasjoner. Vi har delt inn oversikten i geografiske områder fra Buskerud, Vestfold og Telemark, sortert på byenes befolkningsstørrelse Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 7

9 Omsetningsvekst perioden ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % Fig 3. Veksten i detaljvareomsetning fra De fleste av våre nabokommuner i Buskerudbyen har større omsetningsvekst i detaljvarehandelen enn Kongsberg. I tillegg til Øvre Eiker, er det Lier som har hatt den kraftigste veksten. En omsetningsvekst i Kongsberg på 4,4 % er svært lav tatt i betraktning den utviklingen byen har på en rekke andre områder som har betydning for detaljvareomsetningen. Vi ser at veksten i tre handelssentra i Vestfold er lav. I Telemark derimot, har man en betydelig vekst både i Skien og Notodden, mens Porsgrunn i realiteten har en volumnedgang i detaljvarehandelen. Omsetningsveksten kan komme fra flere områder, en generell vekst i handelstilbudet med større utvalg av butikker, handelslekkasje fra andre omliggende kommuner og fra en generell befolkningsvekst. Vi tar for oss noen av disse faktorene i den videre analysen Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 8

10 10.0 Detaljvareomsetning pr innbygger Detaljvareomsetningen målt som omsetning pr innbygger kan være en indikator på handelslekkasje til og fra et handelsområde. Imidlertid vet vi at det kan være individuelle forskjeller mellom varegrupper. Detaljvareomsetning pr innbygger i Buskerud Kongsberg Nedre Eiker Drammen Lier Øvre Eiker Notodden Fig 4 Detaljvareomsetning pr innbygger i utvalgte kommuner i 2011 Gjennomsnittlig omsetning i detaljvarehandelen pr innbygger i Buskerud er ca kroner. Kongsberg ligger på gjennomsnittet for fylket. Derimot ligger Drammen på kroner pr innbygger. Lokalsentrene Nedre Eiker og Lier ligger også på ca kroner i omsetning pr innbygger. Det tyder på at det er noe handelslekkasje fra Kongsberg til øvrige kommunene Nedre Eiker, Drammen og Lier. Notodden har en omsetning pr innbygger på kroner. Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 9

11 11.0 Dekningsgrad i Kongsberg for varegrupper Dekningsgraden for varegruppene angis ut i fra gjennomsnittlig forbruk i byområder for ulike varegrupper og omsetningen innen varegruppen i Kongsberg for Varegrupper Forbruk Dekningsgrad Detaljvare totalt % Dagligvare % Utvalgsvare inklusive sko og klær % Klær og sko % Møbler % Bygg og hage % Tabell 2 Dekningsgrad for varegrupper Kongsberg 2011 Det er «normalt» å ha 100 % dekningsgrad for dagligvare siden det i all hovedsak er nærhandel. Innbyggere gjør i sjelden grad sin dagligvareinnkjøp i annen kommune med mindre det er i tilknytning til spesielle hendelser. Vi ser en betydelig overdekning på denne varegruppen, noe som betyr at mange reiser til Kongsberg fra omliggende kommuner for å handle dagligvare. Vi antar at en vesentlig del av dette utgjøres av hytteturister. Utvalgsvare er spesialforretninger som elektronikk, bokhandel, glassmagasin, klær og sko, samt plasskrevende varer som møbler, hvitevarer, byggevarer og hage. Kongsberg har en god overdekning på dette området. Hvis vi imidlertid skiller ut varegruppene klær og sko, er det en betydelig underdekning på disse. Her er det handelslekkasje til andre kommuner. For plasskrevende varer som inngår i varegruppene møbler, hvitevarer, bygg og hage er handelslekkasjen vesentlig. Mer enn 40 % av all handel skjer utenfor kommunens grenser på disse varegruppene Beregnet potensial innen varegrupper med underdekning Vi tar utgangspunkt i at det for varegrupper med underdekning er en betydelig handelslekkasje. Varene kjøpes andre steder for å dekke behovet. Analysen sier ingen ting hvor varene kjøpes. Den tapte omsetningen kan skyldes flere årsaker. Det kan være mangel på utvalg av varer, avstand til butikk eller forhold av mer emosjonell karakter. Potensialet er at denne omsetningen skal tilfalle handelen på Kongsberg. For å beregne potensial innen varegruppene som har underdekning på Kongsberg, tar vi utgangspunkt i dagens omsetning og dekningsgrad, og beregner omsetningen ved 100 % dekning. Differansen utgjør potensialet i varegruppen. Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 10

12 Varegruppe Omsetning 2011 Potensiale Klær og sko 180 Mill kroner 30 Mill kroner Møbler 65 Mill kroner 50 Mill kroner Byggevare / hage 120 Mill kroner 90 Mill kroner Sum 356 Mill kroner 180 Mill kroner Tabell 3 Beregnet potensial for omsetning innen varegrupper med underdekning Vi kan også benytte en annen modell for beregning av potensial for ny omsetning. Ved å måle omsetning pr innbygger i Kongsberg og sammenligne med andre kommuner i regionen, kan vi beregne gapet i omsetningen og potensialet dersom omsetningen pr innbygger på Kongsberg hadde vært tilsvarende som i andre kommuner. Underdekning i forhold til andre kommuner i mill kroner 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 - Ringerike Drammen Nedre Eiker Lier Notodden Figur 5 Potensiale ved omsetning pr innbygger tilsvarende respektive kommune Figuren viser at det er et potensial for økt omsetning sammenlignet med Drammen og Lier på ca. 200 millioner kroner, og i forhold til Nedre Eiker på 290 millioner kroner. Sammenlignet med Notodden, er potensialet på over 500 millioner kroner. Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 11

13 Denne modellen for beregningen av potensialet er teoretisk. Den sier imidlertid noe om posisjonen Kongsberg har som handelsby i regionen. Modellen kan danne et teoretisk grunnlag for å satse på en videre utvikling av Kongsberg som handelsby. Tallene i modellen stemmer for øvrig godt overens med beregningene basert på et gjennomsnittlig forbruk for personer bosatt i byområde Sammendrag Kongsberg er et regionsenter på linje med Drammen. Som regionalt handelssenter skal byen ha et handelstilbud man ikke finner i lokalsentra. Kongsberg er med i Buskerudbyen sammen med Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier Kongsberg har i perioden en befolkningsvekst på 4,5 % og en vekst i detaljvareomsetingen på 4,4 %. Andre kommuner i Buskerudbyen har en befolkningsvekst som ligger på samme nivå eller høyere enn Kongsberg, men alle har en vekst i detaljvareomsetningen som ligger vesentlig høyere enn Kongsberg. Omsetningen pr innbygger på Kongsberg er på ca kroner et ganske bra tall i sammenlignet med landsgjennomsnitt. Sammenligner man med øvrige kommuner i Buskerudbyen handelsbyer i Vestfold og Telemark, er imidlertid omsetningen pr innbygger lav. Det kan tyde på en betydelig handelslekkasje. Vi har som del av analysen beregnet dekningsgraden for noen varegrupper. For detaljvare generelt har Kongsberg en overdekning på 7 %, dvs vi selger mer detaljvarer enn vi selv konsumerer. Dette skyldes først og fremst dagligvare med overdekning på 21 %. Vi antar at dette i stor grad kommer fra hytte-turisme. Varegruppen klær og sko har en underdekning på 14 %. Plasskrevende varer som møbler og hvitevarer, bygg og hage har begge en underdekning på over 40 %. For disse varegruppene er det stor handelslekkasje. Vi har gjennom to ulike modeller beregnet at Kongsberg som regionalt handelssenter «går glipp av» et sted mellom millioner kroner pr år ved handelslekkasje på plasskrevende varegrupper møbler og hvitevarer samt klær og sko. Det tilsvarer % av omsetningen i. Det er ca. 600 personer sysselsatt i detaljvarehandelen i Kongsberg. Underdekningen tilsvarer derfor et potensial på 60-70nye arbeidsplasser Forslag til tiltak Situasjonen på Kongsberg er ganske typisk for mange kommuner på Østlandet. Lett tilgjengelige handelssentra i nabokommunene, gjør handelslekkasjen til et spørsmål hva man vil med egen handelsdekning og attraktivitet. Hvordan kan handelsnæringen utvikles til å dekke egne innbyggeres behov? Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 12

14 Kongsberg har betydelig innpendling av personer fra kommuner med gode handelstilbud. Vi kjenner til at handelstilbudet andre steder «prates opp» og innbyggere i Kongsberg finner det attraktivt å reise andre steder for å handle. Hovedårsaken er at tilbudet og utvalget av butikker ikke er i tråd med det man kan forvente seg i egen kommune. Nøkkelen til suksess ligger i et trekantsamarbeid mellom en organisert gårdeiergruppe, kommunen og handelstandsforening. Denne erfaringen har vi fra byer på Østlandet. Gårdeierne har i aktuelle byer dannet et formelt samarbeid med felles innsats for å trekke riktig handel til byen. Kommunen har stilt midler til rådighet, gjort arealene tilgjengelig og beskrevet en tydelig ønsket utvikling for byen. Handelstandsforeningene har bidratt på organiseringen av arbeidet og samarbeidet med andre aktører (for eksempel festivaler) for å skape en helhetlig attraktivitet for byen. Et annet innsatsområde hvor vi har sett gode resultat på, er byer hvor man har klart å spesialisere seg innen enkelte varegrupper. Tilstrømningen til byen skjer på bakgrunn av de spesielle varegruppene. Godt samarbeid med øvrig handelsnæring gir effekt også for dem. Potensialet for ny handel i Kongsberg ligger på to hovedområder klær og sko samt plasskrevende varer som møbler og byggevarer. Klær og sko er typiske sentrumsvarer. Nye butikker bør ligge i tilknytning til andre butikker innen samme varegrupper. Avstand mellom butikkene fører til avskalling av kunder på utkikk etter varer. Det er flere ledige lokaler i Kongsberg. Hva som gjøres for å fylle lokalene er spørsmålet man bør stille. Kan nye arealer stilles til rådighet for ytterligere butikker? Plasskrevende varer som møbler og byggevarer bør ligge utenfor sentrum med bedre parkeringsmuligheter enn sentrum tilbyr. Selv om behovet for egentransport er redusert de senere årene, er det attraktivt å se på flere tilbud når innkjøp skal gjøres. Det er salgsfremmende at ulike varegrupper også innen plasskrevende varer ligger samlet. Det vil redusere kjøring fra sted til sted. Kongsberg Handelsanalyse Kongsberg 2013 Side 13

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25

Hurum Kommune. Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum. Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave: 1 Dato: 2011-08-25 Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Sætre sentrum, Hurum Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05

Troms fylkeskommune. Regional handelsanalyse for Troms. Utgave: 3. Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms Utgave: 3 Dato: 2014-06-05 Regional handelsanalyse for Troms 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Regional handelsanalyse for Troms Utgave/dato: 3 / 2014-06-05

Detaljer

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10

Ørsta og Volda kommuner. Handelsanalyse Ørsta-Volda. Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave: 03 Dato: 2013-01-10 Handelsanalyse Ørsta-Volda 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse Ørsta-Volda Utgave/dato: 03 / 2013-01-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring

Overordnet senterstruktur og varehandel. Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Overordnet senterstruktur og varehandel Regional plan for attraktive byer og tettsteder Lokalisering av arbeidsplasser, handel og næring Otta 17.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR

Detaljer

3.3 Handel og næringsutvikling

3.3 Handel og næringsutvikling Åndalsnes utviklingsstrategier og konsekvenser Side 53 3.3 Handel og næringsutvikling Dette kapittelet beskriver markedsmuligheter for utvidelse av handelstilbudet i Åndalsnes. Vurderingene som er gjort

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum 2005 - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) 4759 Butikkh. møbler/belys.utstyr m.m. 47591 Butikkh. møbler 47592

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Høringsuttalelse - forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.09.2013 63586/2013 2013/5562 113 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/66 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til

Detaljer

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25

Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Fredrikstad Kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region Øst Handel- og senterstruktur for Nedre Glomma mot 2040 Utgave: 3 Dato: 2013-09-25 Handel- og senterstruktur for Nedre

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05

Harstad Kommune. Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave: 4 Dato: 2015-01-05 Handelsanalyse - Harstad kommune 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse - Harstad kommune Utgave/dato: 4 / 5. jan.

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og byutviklingsanalyse

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19

Møre og Romsdal fylkeskommune. Handelsanalyse for Møre og Romsdal. Utgave: 2. Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave: 2 Dato: 2014-08-19 Handelsanalyse for Møre og Romsdal 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for Møre og Romsdal Utgave/dato: 2 /

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20

Evje og Hornnes kommune. Handelsanalyse for Evje sentrum. Dato: 2010-09-20 Handelsanalyse for Evje sentrum Dato: 21-9-2 Handelsanalyse for Evje sentrum 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Handelsanalyse for Evje sentrum Utgave/dato: 1/2.9.21 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2014

ANALYSE ROGALAND 2014 ANALYSE ROGALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet

Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet Utgave: 2 Dato: 2014-11-28 Senterstruktur- og handelsanalyse for Bergensområdet 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse for

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Innledning Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark er et samordnende dokument for utvikling

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter BAKGRUNN: Hva er en reguleringsplan? Hva er en midlertidig brukstillatelse? Trinn i en plan- og byggesakprosess Sentrale punkter i reguleringsplanen for

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel. Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Senterstruktur og handel Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Senterstruktur og handel Senterstruktur definerer sentra i regionen og setter

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

VIKERSUND HANDELSANALYSE

VIKERSUND HANDELSANALYSE Oppdragsgiver Modum kommune 202--0 VIKERSUND HANDELSANALYSE 2 (25) Oppdragsnr.: 20648 Oppdragsnavn: Handelsanalyse Vikersund Dokument nr.: Filnavn: Handelsanalyse.docx Revisjon 0 Dato 202--0 Utarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet

Forslag til planprogram. Reguleringsendring for Morstadjordet Forslag til planprogram Reguleringsendring for Morstadjordet Innhold BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET... 4 FORMÅL, INNHOLD OG DETALJERINGSGRAD I PLANARBEIDET... 5 RAMMER OG PREMISSER

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Oppdragsgiver: NHP- Nordiske Handels Parker Oppdrag: Lura - bydelssenter Del: Dato: 2011-08-31 Skrevet av: Paal Grini Kvalitetskontroll: UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING INNHOLD

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Handelsutvikling i Hamar-regionen

Handelsutvikling i Hamar-regionen 1 Handelsutvikling i Hamar-regionen 2011 3 Mål Å bidra til at Hamar fremstår som en attraktiv handelsdestinasjon for nærområdet i fremtiden Å gi et betydelig løft til Hamar-regionen Å besørge en grønn

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Sentrumsanalyse Nordfjoreid. Fase 1 Kvantitativ analyse

Sentrumsanalyse Nordfjoreid. Fase 1 Kvantitativ analyse Sentrumsanalyse Nordfjoreid Fase 1 Kvantitativ analyse UTDRAG FRA VIKTIGE DOKUMENTER Fra kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Å bu i Eid Å vekse opp i Eid Å ha sitt helse- og omsorgstilbod i Eid Å arbeide

Detaljer

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727

Time kommune. Handelsanalyse Bryne. Underlag for kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 Time kommune Handelsanalyse Bryne Underlag for kommunedelplan for 2014-04-03 Oppdragsnr.: 5141727 2014-03-19 Side 2 av 37 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2 Situasjonsbeskrivelse 6 2.1

Detaljer

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen

Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Eksempler på analyser knyttet til senterstrukturen Paal Grini Hovedinnhold Fokus på: -Etablering av kunnskapsgrunnlag -Formidling Fungere som beslutningstøtte underveis i prosessen Mål å skape et best

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24

Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Rana kommune. Handelsutredning Mo i Rana. Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Mo i Rana. Kilde: helgelandsinfo.no. Handelsutredning Mo i Rana Utgave: 2 Dato: 2013-09-24 Handelsutredning Mo i Rana 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsutredning Mo i Rana Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer

Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer Kjøpesentre: Myndighetenes utfordringer Lokalisering, størrelse, innhold, transport, miljø, mm Jan Usterud Hanssen MD i Thon Hotell Arena 8. september 2009 10.09.2009 Side 1 Viktige diskusjoner behov for

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR

SKIEN KOMMUNE FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER Handelsbestemmelser i regional plan for samordna areal- og transport i Grenland 2014-2025 Oppsummert og kommentert den 09.05.2014 SKIEN KOMMUNE Skien kommune er fornøyd

Detaljer

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av

Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Krokstad senterområde Handelsanalyse tilknyttet planforslag med konsekvensutredning. Redusert alternativ 7. april 2010 Rapport utarbeidet av Utreders referansenummer: O 2632 Planområdet i dag Oppdragsgiver:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Arendal 17.juni 2010

Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Arendal 17.juni 2010 Ny veileder for rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Arendal 17.juni 2010 Hva dere skal igjennom Hva har skjedd? Hva skjer? Betyr lokalisering noe?

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum

Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum Utvikling i detaljvarehandel¹ i Asker og Bærum - ¹SSB varegruppe 47 (butikkhandel unntatt med motorvogner og motorsykler, eks. mva) SSB varegruppe 47 / Detaljhandel / Eks. mva -: % andel av varehandelsomsetning

Detaljer

Sola Kommune. Handels- og senteranalyse Sola. Utgave: 1 Dato: 2014-09-11

Sola Kommune. Handels- og senteranalyse Sola. Utgave: 1 Dato: 2014-09-11 Handels- og senteranalyse Sola Utgave: 1 Dato: 2014-09-11 Handels- og senteranalyse Sola 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og senteranalyse Sola Utgave/dato: 1 / 11. sep. 2014

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 1 Forord 2 Nøkkelopplysninger Navn: Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 Utgiver: Troms fylkeskommune ved planavdelingen Utgave/ikrafttredelse:

Detaljer

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud.

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. 1 2 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. DEL 1 Retningslinjer for handel, service og senterstruktur Innholdsfortegnelse Sammendrag 1.1 Fylkesdelplan for Buskerud - målsetting,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt

- KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER. Down Town. Sterkt negativt Sterkt negativt Negativt Negativt Negativt ATP-Grenland TILLEGGSVURDERING - KRAV TIL MINSTESTØRRELSER PÅ KJØRBEKK OG ENGER Vurdert av Are Kristiansen 22.10.2013 Oppsummerende tabell Alternativ for Kjørbekk og Enger Skien sentrum Porsgrunn sentrum/

Detaljer

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter

Orientering i formannskapet Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter Orientering i formannskapet 13.09.2016 Detaljregulering for Guldlisten 35 og 20 Gulskogen senter 13.09.2016 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan (30.08.2005) 13.09.2016 2 Bakgrunn: Gjeldende reguleringsplan

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Forretningsareal. Revidert januar 2017

Forretningsareal. Revidert januar 2017 Forretningsareal Revidert januar 2017 Fra planprogrammet: His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer at det totalt i området kun kan bygges

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2006

HANDELEN I OSLO 2006 HANDELEN I OSLO 2006 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2007 HANDELEN I OSLO 2006 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2006

Detaljer

SPIKKESTAD SENTRUM HANDELSANALYSE

SPIKKESTAD SENTRUM HANDELSANALYSE Oppdragsgiver H. Strøm Eiendom AS Rev 1 2011-04-28 SPIKKESTAD SENTRUM HANDELSANALYSE HANDELSANALYSE 2 (19) SPIKKESTAD SENTRUM HANDELSANALYSE Oppdragsnr.: 2100014 Oppdragsnavn: Spikkestad sentrum Dokument

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser

Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser 30. november 2009 Bruk av ATP-modellen i handelsanalyser Kari Skogstad Norddal Lokalisering av handel Vegtransport: om lag ½-parten av klimagassutslippene i våre storbyer. Arealbruk og lokalisering av

Detaljer

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10

Vestvågøy kommune. Handels- og trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse Utgave: 1 Dato: 2014-03-10 Handels- og trafikkanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og trafikkanalyse Utgave/dato: 1 / 2014-03-10 Arkivreferanse:

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering 18.11.2008 Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Historisk: Normativ tilnærming Tilbud = f(befolkningsunderlag) FUNKSJON: Bysenter Bydelssenter

Detaljer

FARVERIKVARTALET AS. Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799

FARVERIKVARTALET AS. Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799 FARVERIKVARTALET AS Handelsanalyse Farverikvartalet O-2799 Org.nr: 965 335 269 NCM Development AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900 / direkte: 2311 8910 Telefax:

Detaljer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer

Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer TØI-rapport 1071/2010 Forfatter(e): Aud Tennøy, Tanja Loftsgarden, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Oslo 2010, 100 sider Sammendrag: Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer Handelsanalyser kan

Detaljer

NOTAT Kristiansand

NOTAT Kristiansand NOTAT Kristiansand 15.4.2010 TIL: ATP-UTVALGET FRA: RÅDMANNSUTVALGET FORSLAG TIL REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTEYTING BAKGRUNN I forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

Sola Kommune Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord-Jæren

Sola Kommune Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord-Jæren Handelsanalyse Tananger konsekvenser for handel, senterstruktur og bilbaserte reiser på Nord- Utgave: 1 Dato: 2011-12-08 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handelsanalyse Tananger konsekvenser

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Status kunnskapsgrunnlag og noen utfordringer vi ser så langt Kommunemøte Holmestrand, Hof og Sande september 2017 Vestfold fylkeskommune reviderer RPBA

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato:

Kruse Smith Entreprenør AS, Stavanger. Handelsanalyse Sørbø Hove. Utgave: 3 Dato: Stavanger Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave: 3 Dato: 2012-05-11 Handelsanalyse Sørbø Hove 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stavanger Rapportnavn: Handelsanalyse Sørbø Hove Utgave/dato: 3 / 2012-05-11

Detaljer

Rapport - Alta handelspark

Rapport - Alta handelspark Alta kommune Rapport - Alta handelspark Vurdering av temaene sentrumsutvikling og handelsvirksomhet 2015-06-10 10.6.2015 MaHat, EWi MaHat, EWi MaHat Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer