Søknad om dispensasjon, jf.. kulturminneloven 15a, vedrørende tilkobling av ny parsell på fv. 415

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om dispensasjon, jf.. kulturminneloven 15a, vedrørende tilkobling av ny parsell på fv. 415"

Transkript

1 Riktik Ptbk 896 Dp 3 OSLO Bhl ht: Skbhltlf: Vå f: D f: Vå t: Vgikttt E Såhl Stbu - Rilft - Åli ku, Aut-Ag Stt g lpl Sk ipj, jf.. kultuil, tilkblig y pll på f.. Ilig Stt g i bi Åli ku i gg å lg tljguligpl f f. f Slåt til Sit. Fålt pl å gul l f y i b fklight g tfikkikkht på tkig. Tiltkt il b ft gtkig på t pukt y pll il ky g kbl g på kit g. Vi k tt ipj i hl kultuil f å tbl kblig ll y g gl gpll (ltti bkt f).. Objktt ttu Pll f. f Stbu til Rilft (Akl ID 9), ft tt kultuil,..9, g ppft i Njl pl f g, bu g gltt kultui bjkt.. Fålt fig å b pll f. lt kpl på kpjg byg på 96-7-tllt ttig f lgt jb. Pt Tlf: 7 3 Kt Fktu Stt g Bygft 6A Stt g Vgikttt 667 OSLO Rgkp Ptbk 676 Ettt Ptbk 7 69 OSLO Og.: V

2 Fig ftt g lijfig i tgt,. g hitl- g tiklku.tu. I tillgg igå t lt: Bt fttigu Rklikil g ltp Vllkil. Stbu g T-kyt. igå ikk i fig. 3. Bkil git g kt hitikk F. f Stbu til Rilft bl i pi byg kpj f lgt jb. Kpjg, t til ttig f jb li bl byggt, ll f lgt btkig, typik f Ag g Tlk i pi f c Olggig f b til g it t t, jl kiftt i flplitikk it på 9-tllt. Dt æg tt kultuit t g i hk lgt i l jbt ( 3, k). Objkt. 9, Dlhftt Nt (Vt-Ag), i SVV jl pl, t t kpl på kpjg byg til ttig f lgt jb. D iilti lgt i jfulig tg, ut t til lgt Stlb. Di t bjkt utfyll h t i ulik lig f kpjg. D ft tkig 3, k lg. Lijfig til f. flg t p utk gl jblij, tylig i f lg tttkig g lk ku. Dtt bt kultui tå, tul, fttigu g ltp, i t g i hk lgt i gl jbt. Figu Figu b Figu : l ft tkig, bjkt Figu b: Oikt ft tkig g l flg gl jbt (k blå), l lgt ut ().

3 3 Figu : Typik lijfig kpjg lgt i gl jbt. F Stbu til Sit (kt fig. b) ligg iilti g g jb i h tkig på c. k. Jbtkig f Nlug f til gbukt på Sit fttt bt kigg, f ti ut tfikk. Dtt bty t ft g ikk flg t g lijfig til jb på tkig. D kpp ku ut Gjutkil l t tt ikk lijfig f jblij. Figu 3: Dl ft g ikk flg lijfig til gl jblij. Jblij fttt bt g i buk ( til hy i bilt), kpjg lyg g lg ut Gjutkil.

4 . Vi V byggig f jb til g bl t lgt kt på hy t g g b f å ppfyll k til ttpt. Vg yk g lk lijfig h pplli i ktt til ig fylkg i åt. D bt jbltt kultui lg g iktig f å ftå bå g g jb fhiti. Vg h kukpi kutj på t ig kj i lbt fl it på 9-tllt jb tpt f bil g bu. Vg hy t h gå kukpi kyttt til ig i ttpt på 96- tllt fltig tt fl hu å gikk f g til g.. Bkgu f tiltkt F. hg kytt Åli E8 g by g tttt f Al g t. Vg fbi. E8, g tl i t fll blig- g bik i t l Aut-Ag. Fylkg utgj gå htkt til g f Bg l AS lig Niå på Jy Sit. Bift ftt bl. gbuk, hli, g ipgiglgg ifl 7. ³ t flt på 3 till tlt. Dt g gitt ulykk lg kit f. ll hi g Sit. kli, Gjutkli g Stbu kill g ut fttig ulykk. Dt h lg æt k å kytt Åli æ kyt kt g b gfbil il tyk bflkiggulgt, g fkl æiglit ulight f tpt. Stt g utbit i 6, på ppg f fylkku, t fpjkt f y g til Åli. T ltti bl utt: - Ny g ll Åli g Fl - Utbig g fylkg Fylktigt tk i 6 å gå f utbig g g. Oppilig pl å tt pjktt Stbu. Åli ku lt iilti t ytt ltti kyig Nlugt lg kit jbfyllig. Alttit it g å æ c. k kt lttit i Stbu, g k f b ut bå iljig (ut utlipp) g kik (kjkt). Fylktigt tk..7 å f ft tpp pjktt f å tilttlgg f ttpt til Jy. Dt lgt til gu t ft tpp f til Sit k figtill i kt på illi k. D Bizipukj k i gg på Jy t bh f i utbig f.. 6. Vuig ulik ltti f utbig f. Dt utbi lt guligpl f t lpll, Slåt- g - Sit. S plgig i kt u g plkt i lgg.

5 Figu : Kt plgig Pjktt pllgg tt t, ut b 7,. Vgt tili iiu hitliu på g kiu 6% tigig. itliu g tigig pilt iktig f fklight f tugtpt. I bit guligpl h t æt ut t ltti ulight f tilkblig til kit, ft fylkg: Altti : tilkytig Sit Altti : tilkytig Sit g utbig påflg ku. Altti : Tilkytig Sit Figu 6: Altti - Tilkytig Sit buk. Blå lij k ft kultui. Dtt lttit ibæ kyig Nlugt plllt jblij. Dtt lttit kbl y g gl g hjlp t T-ky Sit buk.

6 6 F tt puktt flg fylkg g glij i t Åli. Ekit g il tt påkblig gå i i kpp ku ut Gjutkil. D h kuiu btylig kpp k f t i N gi iiu kuiu på. Bligght æ t gi iik f il på gb g k kk tult utfkjig. Alttit ibæ t bått tkift f t -g lg tttkig g kiltt htight 8 kt. F å ugå i kk il ått kilt htight til 7 kt kt tkig. Dtt få kk f ilj g fklight, t tugbiltfikk å gi g kl pp igj ttpå. Tfikkikkhtig tt uhlig lig g lttit få. Altti : Tilkytig Sit g utbig påflg ku Figu 7: Altti Tilkytig Sit buk g utbig påflg ku. Blå lij k ft kultui. Altti i pllgt lig kyig Nlugt plllt jblij. I tt lttit ky y t kit, ft g Sit buk, g flg tilæt plllt c. t. Dtt ky Gjutkil på fyllig g kbl g i på kit g Øt g. V Sit buk, il t bli tblt t T-ky kbl y g gl g. Pll g g ll Sit buk g Øt g bli ligg lik. Oåt ll y g gl g fyll pp til t iå l g g,. t pilt ll y g gl g fi. 7. Kk f git Altti : Dtt lttit gi it kk f t ft git. Vg lijfig (hitlkutu) tkig på c. 7 t y g kbl i på ft g ( fig. 6). D ft pll f Stbu f til Sit buk il fttt bytt lklg, g kbl y té i f t T-ky. Dtt f

7 7 t bu i lijfig f ft g. Ett kblig il fylkg flg té g g. Altti : Dtt lttit gi t kk f kultuit. Lig f T-kyt Sit buk il æ tilæt i ltti. I ttig til ltti il y t i tt lttit ky ft g g fttt i lk ku Gjutkil f kbl i på ft g ( fig. 7). Alttit ibæ ig lijfigikt igp på t tkig på til 3. Altti ibæ gå t tkig på c. 3 ll t bigpukt bli ligg igj pt glyf. Vglyf kbl på y té t T-ky, kt til æligg i. 8. Abfltlgt lig Stt g bfl tkt å bygg tt ltti, tilftill k i gl g tfikkikkhtig klt bt lig. Altti gi tfikkikk tilkytig t kit g på Sit kutu if k i gl f gt. Dt lig (ltti ) t k ipj f. Altti gi t t igp i t ft kultuit ltti. Si igpt ltit tt bgt (c. 6 tkig på 3, k), g bt tkig ikk t typik g tl (jf. itt 3), i t tiltkt il æ i tlig ig ikk il fig i til git. Vlgg: Gulgkutj (FtKtTgigBkil) Vlgg : Plkt hl tiltkt lik t pllgt Vlgg : Kt ltti Vlgg 3: Kt ltti Vlgg : B f f Åli ku, Ri Sg Vlgg : B f Bg l AS Vlgg 6: B f Ng ltbilifbu M hil Kli g ilj E Såhl Fug ligikt f Sil Kålå Dkutt gkjt lktik g h f ig håk igtu.

8 F 37 Si t Ø 6 u 3 h t 8 7 Si.3 g b l l i L S Si 8 8. t u b V lt lh.6 8 j t u Lib Si t t lå bkkl F t Slå Slåt 37 F h.3 8 S i g t lf Vil 3 y u b i L F j tk 7 k T F t V 7.8 Kil 3 F t Si 6 7 R 7 y. Kj 6 7 i h.3-6 F l å k Fi t i h y i V R Kl å g.3 Kj y l N g kk ib K Sk litj V 8. l3.6 b ub F l Li y l 9.3 jt Sit tj F N lu g g 8 M t jå F K.9 f u G I P LØ N E R O F l ug g y g y Li li V y y 7 7 V li 8 F g F g 3. F u 8. l 8 l My 7.6 i 9 h j t - 7 M t jå l u B 6 8 y 7. j 6t R 7 yg F Ø S F t t i S i Si F kj t S j lt. å 7 k i 7 y.8 3 g t F,6 9 6, 9 t F F l F t t.3 3 lå S 7 8 Sit Si Li. 8 7 F. Gu t 6 B t i S 8 3 hu Si 9, Si t.3 uk ll h tt 3 Si y l F 7 B t.3 y

9 , , ,6 Villftg F t g Sit F Lillbu Sit F F Fly Sit Sit Buk F 7

10 , , ,6 Villftg F t g Sit F Lillbu Sit F F Fly Sit Sit Buk F 7

11 A: Gt, 86 Åli Tlf: 37 8 E-pt: Og..: Bk: Eiig: Of Stt Vg gi S Skbh.: Ri Sg Dikt tlf.: 3786 E-pt: Vå f.: L.: 3768 Dt: 3..8 Uttl til k ipj f tk F Obyggig f Sit- Slåt utk f figtk Åli ku gj kti ltkl i plp f utbig f f Sit til Slåt. Pl Stt g g Aut-Ag fylkku (fiiig utbyggig) lgg f y gt æt iktig f i utiklig hl Åli ku g fktik byg kig. Kutyt bhlt i t figflgt f f Stbu-Rilft i 9 g gj flg tig tk: Åli ku gå it flggt fig tkig Stbu Rilft, bjkt i Vgl Njl pl f g, bu g gltt kultui. Åli ku k ikkj jå t gtkig h i å æg fl- g kultuhitik i t b t. Vgtkig i æt iktig l iftuktu f Åli ku, g t gj f ku t g til i k ti hl i pptt t lgg til tt f i piti utiklig i ku. O Riktik å kull ttt g ipj f tkt i 9 il kutyt tk f 9 i g å æ æt bgut tt til t. Næig- g fuutiklig F gj iktig g f Åli ku. Ng t g ffkti gbuk Bg l Niå ligg på Jy på Sit. Sgbukt fbuk i g ålig c 7 3 t, lt bli tptt i på tbil. All pukj tlt g kuæpukt iutifli, bk, gfli g hlp tpt i g ut f lggt gtg. tyg uttpt buk i g f f å k kt til E8 g til ku. Bg l h ttt itig ibæ pl å k tfbukt til 3 3, il f til yttlig kig tbilgtgtfikk på f. Vg gkjt f tbil gtglg g f ulgtg, bgg iktig lt f å b ilkå f iuti i på Bg l Niå. Dt bi it tblig y fbikk f pukj fybt biitff på Jy i gi Bizi lig AS. Pukj h b på tik g ålig fbuk pllgt til 7 3 t. Bå gbukt til Bg l g pllgt Bizifbikk il bty æt y f æigutiklig på hl Ag g t l Tlk tt k. Skgbukt i i å il få y g b tigulight gi b lht f kgbukæig i hl gi. V kpjg F t kpjg g bl tlig utbt på tkig litt f Sit tj g pp til Så, c 8 k f Åli tu. Vg bl i ll hk lgt på i t til Tugb, bl lgt. Vg kpj f lgt jbtkig g t i tkt pkt

12 pilt på lijfig iktig f t. I t åt i g u gulig g t pllgg y gt ligg f ikk på gl jbgu, jb ligg itkt i g. Lijfig, ubygig ll t g gkp h jb ll kpj f å gj i plåt. Tfikkikkht Dt l kjt gj i ipplg g ll lklkukp t t g ulykk på f på tkig f Sit g t E8 Fiig. Dt kjt bå tbil, bil ltt tlt, bil ltt fli g pbil h lttkjt utf i ku på gtkig. Nt glig h t it tå t ft gtg p g på tkig, pilt uttt tigig pp f Stbu. Vgtg p gb i i btt bkk, ft gltt, kp g flig tfikkituj. Ku h ikk ttitikk ll ikt kkt h g lik ituj p. å, t g. Vi h hll ikk ikt ll i ftkjig git i gt ttitikk. Kkluj Åli ku k t Riktik gi ipj f tkt f f lik t pllgt tiltk Stt g f gj guligpl f tkig Sit Slåt k gjf ut f bt ulig t på y g. Dt lgg i tt pilt kt på t byggig il bty æt y f big tfikkikkht g fklight på tkig g g æt iktig btyig f æig- g fuutiklig f Åli ku g æigig f hl Ag g t l Tlk. M hlig Ri Sg Of Dkutt kpt lktik g h if ig igtu Kpi til it ttk: Tji Rtthlt Sfu Uttl til k ipj f tk F Vå f: Si

13 Bt lg f ku, l g tt Åli Ku Kpi: Tji Rtthlt Lik,. i 8 Bh f utbig FV Bg l AS h ylig bluttt å it illi k i utit tkkpitt Bg l AS. Niå på JySit. M itig g k, pllgt itig, å pl å k gpukj f g kb tlt (7 kb t) til 93 kb tlt (3 kb t). D il Niå fttt æ blt lt 3 tt gbuk. I tillgg h i kt lgt i å pl å li pukj biålj gj æt hli ttlkp Bizi AS. Jy utpkt lkj f ft fbikk. Itigblutig flg t t-tpp lp ft tpp tk ugjt g blutig tpp t t fttt i 3. ktl iæ å. Sit g lig itigblutig ftt tlig i 9. Utt Bizi bli lit ll ikk, Fylki æt iktig i f å ktiitt g yttlig tig på Jy i Åli ku. Dglig tfikk i fl titll til i ppg f, g tfikkg il k btktlig blutt g pllgt itig. Dg it på FV iilti ikk tilftill f å ttt pp t ktit t æigli i Åli g Ag. Vi h gj g å htt fl kpl på t tpt h fått pbl ikt k kytt til ålig it. B på tkig f Vtåt til Stbu, h i htt fl tilfll fkyig lt, gå lt ultt. Vi gt kjt pl fligg f utbig tkig på FV. Alttit ig Lillbu bli ttt ut g i fttt lg jblij Sit Buk gt b. Vi bli btylig kt, få g lijfig, g t tigigfhl btylig b tilpt lgitikk iuti tg k til pålitlight g futigbht i l fig g ttk åtff. D flått lig b tik itfklight, u kjt g ikk it iljig iktig f t ut itffbuk. Vi h blitt kjt t t k æ pbl flått lig i ft f Stbu til Rilft. Ett å ig t ulig å it bå y it g fig i flått y it b il ky gl i på tt pukt. Figi å i t likt tilfll ik f ytt f æigli, ilj g ylttig i gi. Vi b Åli ku å it åt bh f utbig FV å få gjft t flått utbiglttit. El Lkk Aiit ikt Pb. 6 Stubb, 3 Lik Tlf: Fx: Og..: NO fcbk.cbghl blgg.bghl.

14 Stt g gi Att: Li Øyti Kiti,..8 F Slåt Sit Ng Ltbili-Fbu h i it bit itt l f å få til t b itlikhl på FV. Dtt lykk til i g. Dt l FV ikkhtiik f å l. Sit it gå fhl til ti uhlb. M g utlk gtg ku kl, ikk lgt f å iti, t til ti ufklig. Ogå gu t iktig å flg tipl f bit FV. Vi tt g ltt ikkhtiik gå y på bilt til f tpt på tkig. Vi h t lt i ju 8 l Tbi i SVV ptt pl f utbyggig FV. Dtt til gl f ll å l h i itt bit. Utbyggig tkt il fb bå fklight g tfikkikkht. I tillgg il t h iljgit b tigigfhl ik itffbukt tlig. Mulight f å kj bå tgtg på t g 6 t t ulgtg gå iktig fkt f iljt. Stiig t å tygg bipl i æig. Ng Ltbili-Fbu håp gulig g bit k hl tipl f lgt t lik t i k få kptbl i på tkig k f å l. S gå lgt bil f itg gtg t ft t t g g t bil f llig ulykk på ktull tkig. M lig hil Ng Ltbili-Fbu Rgi Ag g Rgl Ri Rtthlt Rgijf Mbil: Tlf: + 7 Pkt: + 7 Dkutt gkjt lktik g h f ig håk igtu. NLF Ag g Rgl Mjåi 3, 68 Kiti Tlf: ji: Tilluttt: Nik Ltbil Ui, Ittil R Tpt Ui, Tfigut Eup. Utt TIR Ct. Mlbl: Blt Nk Tpt

15

16

MELLØS SKOLE. en trygg skolevei. Til alle barn og foreldre ved Melløs skole!

MELLØS SKOLE. en trygg skolevei. Til alle barn og foreldre ved Melløs skole! ELL KOLE ty k Tl ll b fl llø k! ILEIG OÅE OG KOLEVEIE bjy tt t ll b fl llø k. Bjy øk å I hvlkt å b u? tt fku på f ht på k pktk tp å f hv å p på hv bø å tl f k. A: hl, B: jt, C: v/b, : /Kl ll E: t f y?

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen tt Jui 2 j t r t i t r i 6 I f k k t pukt i firttikk:. Tiltk pårkr trprtttrpør trprti 2. Tiltk ir r ffkti ytti kitr ifrtruktur 3. tr kitr ifrtruktur 4. Nyitr tørr byir ifrtruktur ørt t r lit kt fr VU.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

Ø K S N E V A D P O R T E N E I E N D O M A S

Ø K S N E V A D P O R T E N E I E N D O M A S Ø K V D T I D M.. I U T J T I D T J G U I G F K V Æ D Æ I G K. V F B V F V a n d b l å st g l a s s F i l n a v n : -. p l n / U t s k r i f t s d a t o :.. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / T

Detaljer

Prosjekt: Fv. 82 Sortland-Risøyhamn delstrekning E/F: Forfjord-Strandland

Prosjekt: Fv. 82 Sortland-Risøyhamn delstrekning E/F: Forfjord-Strandland EDLEGG : OSLAG TIL PLANKAT Deljeguleig Pjek: v. 82 Sl-iøyhm elekig E/: fj-sl Aøy Kmmue 87-27 S egv egi ie ålgl vegvelig D: 8.8.27 TEGNINGSLISTE O PLANKATETE 82 EGULEINGSPLAN, PASELL E OJOD - STANDLAND

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Sex Offender Residency Restriced Areas

Sex Offender Residency Restriced Areas Mp Pi G Di c Hp Ri k T P Li pc c Bb Bi. J c G Bic Yk C G M M Bc k M Pic L Oc F P Hig Bk C Db Pk M V Ppc Cick P C L Ci F Qib k P N Mp Ck' C C M P C A Lci A. Db Pk C P C M V Mi Pk C BH Aic Fi ii A.,. Fi

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025

Kommunedelplan oppvekst 2012-2025 Klpl pp 2012-2025 f INNHOLD Klpl f pp 1. INNLEDNING... - 3-1.1 B... - 3-1.2 R føi... - 3-1.3 O pl... - 3-2. D ij... - 4-2.1 Bfliili... - 4-2.2 Gll... - 4-2.3 Uili j ølll y il ålpp... - 4-3. Lå, fl l lf...

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for Områderegulering for E39 Mandal Lyngdal øst

REGULERINGSBESTEMMELSER for Områderegulering for E39 Mandal Lyngdal øst l i fli EGULEINGBEEELE f åli f E39 l Ll li 7 /9 V 7.3.9 f i ij 3.4.9 (.. li)... f if l i åli il f ii f l, f i lji i lf. ljli i lf il l iil il l l if i lj i. Flll f l lå. Ei fi (BL -7.) ) j j, ll, l i,

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

SOLA ARE N A. Sykkelvelodrom med erbruksbane

SOLA ARE N A. Sykkelvelodrom med erbruksbane SOLA ARE N A Sykklvld d buksban TOMTENS PLASSERIN G Ttn ligg sntalt lasst å Åsn i Sla kun. I hjtt av kunns idttsak. Ny fylksvi gns til ttn i nd. Og å - dt ha gd kllktivdkning. R E V I S J O N E N G J D

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M.

A ft tt * 1 ^ an T ii ft. *< X IP * ft ii l> ff ffl *> (2 # * X fa c, * M L 7 ft tf ;U -h h T T* L /< ft * ft 7 g $ /i & 1 II tz ft ft ip ft M. Pal 77»_ a< IP ft A 6 * *' -5 m y, m *J 7 7 t< m X D $ ^ 7 6 X b 7 X X * d 1 X 1 v_ y 1 ** 12 7* y SU % II 7 li % IP X M X * W 7 ft 7r SI & # & A #; * 6 ft ft ft < ft *< m II E & ft 5 t * $ * ft ft 6 T

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2

F O R SL AG SSTI L L E R S P L AN B E S K RI VE L S E FORSLAG TI L DETALJREGU LERI N G AM FI FI N N SN ES 2 D:.. I IDI IJ I I I DJ I I I bi i f I i i i I D D I. D...... I - I D I J...... I - I I DI I J..... Ø YI.... D...... D D Ø I J D D..... D Y...... I D Y........... Å, YI D, I Ø YD...... Ø I D I...........

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t!

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t! Cas :2033RNS Dun 78 End n FLSD Dk 03/27/203 Pag f 6 i I jj @ :j j j C I i!, I I! l I : I l!! I ;, ;!, ; 4 k! @ j j ; ;, I I, jji l i I! I j I; l i! l ; : i I I! v z l! l g U U J B g g 6 q; J Y I : 0 ;

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3 "t q) )t 9q ) nf;'=i \0.l.j >, @ N c\, l'1 { rrl r) cg K X (), T t'1 s Ss q r' s S i i * r $ t s$ iig *isx i i gs su s $ Ss N SR S f, S = ul ss i? X $ $ g $ T s i :; il \ei V,t. =R U {N ' r 5 >. ct U,sil'

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI

2 Krokstad. Krokstad. Arnkvern RINGSAKER KOMMUNE. Arnkvern nedre. Nordstad REGULERINGSPLAN FOR E6 ARNKVERN - TJERNLI j i i ij i i i h f ;h t i p f i u u dd i ; u d u d,, Ktd Tji D i Ktd f f p A A ; A F RINAKR KOMMUN RURINPAN FOR ARNKRN - TJRNI O t KART p ANDIN TTR PAN- O YNINON -M UTAT TI OFF. TTRYN I TIDN:..-.. u -.Pt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 4. 4 Overvannshåndtering 5 HOPSGÅRDEN AS

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 4. 4 Overvannshåndtering 5 HOPSGÅRDEN AS OPSGÅRDEN AS VARAMMEPLAN ADRESSE OWI AS / Thy Phm Pbk B MAIL hph@cwi. BERGEN KOMMUNE, GNR., BNR. INNOLD Ii Vfyi Spihåi Ohåi OPPDRAGSNR. A VERSJON UTGIVELSESDATO.. UTARBEIDET Thy Phm KONTROLLERT Ai Gbc

Detaljer

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012

OSLOPROSJEKTET SLUTTRAPPORT PR. 1. NOVEMBER 2012 N VIDÅND UA NV INNHD ID A 3 NA AVNIA AH 3 NV Å A 3 3 Å AAID IV Ø Å AAD VIDÅND I AU-AD VA AV Y AVA D NÆINAN A I 7 UA I NIN AI UDIN AID HØ AH AI, UIV NNØIN, DAV 7 3 UA 9 VA UØ VAUIN AV U HA UDANNINN U NNØIN

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

SNO. Jul.daa desbr. ,"." -:--' Nylrsda,... 1 jan. Fastelavn.. 23 febr. Plskeda, april Kr. himmelfart 22 mal

SNO. Jul.daa desbr. ,. -:--' Nylrsda,... 1 jan. Fastelavn.. 23 febr. Plskeda, april Kr. himmelfart 22 mal .' ~. '- '",.,"." -:--' /. ~.., " Nylrsda,..... 1 jan. Fastelavn.. 23 febr. Plskeda,... 13 april Kr. himmelfart 22 mal PInseda,.. t lunl Bededa&... J 1 oktbr! 1. s.ladvent. JO nov. Jul.daa.... 15 desbr.

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Byparken Fjøsangerveien

Byparken Fjøsangerveien J j Hv bl kjømø bypd? Buj Buj vbd 3 vky, Ch, Søm y Fjøv (v/buj) f kkv f fkk. vl Næm fmj vl bl. l h D bl m v bu um, d vl bl md buhldpl V Sømk vd dl P. y D vl lld væ y j f d ykd m. Om vl bl kl. D vl væ lkm

Detaljer

Ungdata i Sogn og Fjordane Fylkessamling på Skei 20 mars 2018 Eit utval variablar sett på regionnivå. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen

Ungdata i Sogn og Fjordane Fylkessamling på Skei 20 mars 2018 Eit utval variablar sett på regionnivå. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen Ugdaa i Sg g Fjda 17 Fylkamlig på Ski ma 18 Ei uval vaiabla på giivå Radi Vadal Kff g Eik Iv Kjø g kullag Ugdmkul Vidagåad kul Gua J Gua J Miig Ndfjd 493 2 487 518 154 I. Sg 438 433 386 325 85 Sufjd 8

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

POLITIPENSJONISTEN. Glimt fra et aktivt pensjonistliv. Trange skjørt mot fulle mannfolk. 50 år siden kvinnene begynte å patruljere i Oslo

POLITIPENSJONISTEN. Glimt fra et aktivt pensjonistliv. Trange skjørt mot fulle mannfolk. 50 år siden kvinnene begynte å patruljere i Oslo POLITIPENJONITEN N /00 G j 4 T j 50 y j O 8- O P Pj NYTT ÅR! GOT ÅR? B j? E y y T T y? V V j j V y E y V y A y j y M y Å : Kj? V L V y J y : y V PPF V PPF j j y j T y j j J y T y H V A N j F 00 H M M j

Detaljer

Matematikk for IT, høsten 2018

Matematikk for IT, høsten 2018 Mtmtkk for IT, høst 8 Oblg Løsgsforslg 7. sptmbr 8.7. ) for >. 7 b) for >. 7 c) for >. 7 d) ) for >. 8 8 8 8 8 7 8 7 8 .7. ) for >. 7 8 b) for >. 7 ) 7 ) 7) ) 7 ) 7) c) for >..7.8 ) ) ) ) ). Bss:. Rkursjosforml:

Detaljer

Marine Harvest. MOM - B undersøkelse. Breivika Sør. Dønna kommune, Nordland fylke. Oktober A a e. e L

Marine Harvest. MOM - B undersøkelse. Breivika Sør. Dønna kommune, Nordland fylke. Oktober A a e. e L Mi Ht MOM - B uøl Bii Sø Dø u Nl fyl S A ts L Ot 5 MOM - B Bii Sø Ot 5 Tittl MOM - B å llitt Bii Sø Ot 5 Oui LtS AS utføt MOM - B uøl å llitt Bii Sø i t 5 Llitt li i t 5 lifit tt NS 94:7 til llitttilt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer