1.0 FORBEHOLD OM ENDRING PEDAGOGISK GRUNNSYN Hovedmålet INNHOLD Verdier i vår hverdag... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4"

Transkript

1 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING PEDAGOGISK GRUNNSYN Hovedmålet INNHOLD Verdier i vår hverdag Hvordan praktiserer vi dette Barns lek De minste i barnehagen Turer Førskolegruppa DE 7 FAGOMRÅDENE DAGLIGLIVET I BARNEHAGEN Kveldsåpen avdeling Årets faste tradisjoner BARNS MEDVIRKNING Hvordan legge til rette for barns medvirkning OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE TRAFIKKSIKKERHET Hvordan gjør vi dette i praksis BARN VI BEKYMRER OSS FOR- TIDLIGE TILTAK/TVERRFAGLIGE SAMARBEID EVALUERING OG VURDERING Informasjon mellom hjem og barnehage BARNEGRUPPA

2 14.0 SAMARBEIDSUTVALGET

3 Forord Årsplanen for Vestbyen barnehage skal gi et utfyllende bilde av barnehagenes rammer og det pedagogiske innholdet. Den inneholder informasjon om faste rammer, innhold og tradisjoner. Planen innholder også informasjon om barnegruppa, personalgruppa, og arbeidsformer som det skal jobbes spesielt med i inneværende barnehageår. Til sammen gir de et utfyllende bilde av barnehagenes rammer og det pedagogiske innholdet. Årsplanen redigeres hver høst, og legges ut på barnehagens hjemmeside. Planen deles i papirutgave til de som ønsker det. 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 1.0 Forbehold om endring Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom barnehage og foreldre. Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av et barnehageår. Vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendig i forhold til barnegruppe, personale, organisering og innhold i planen. 3

4 2.0 Pedagogisk grunnsyn Personalet har i fellesskap jobbet fram et pedagogisk grunnsyn som skal ligge i bunnen for alt arbeidet i barnehagen. Grunnsynet skal styre arbeidet i forhold til alle dagens situasjoner og aktiviteter og i forhold til planlegging og evaluering. Vi vil være sammen i nærhet, lek og læring. 2.1 Hovedmålet. Hovedmålet jeg kan ligger tett opp til grunnsynet, og er en del av helheten i dagen. Forholdene skal legges til rette slik at alle barn har mulighet til mestring ut fra sine forutsetninger og behov, og få utfordringer som er oppnåelig for den enkelte. Både barn og personalet skal kunne gå hjem med en god følelse når dagen er slutt, og foreldrene vite at deres barn har fått den omsorg og nærhet som det trenger. Barnehagen er preget av et positivt personale, som yter maksimalt for at barna skal ha det best mulig. 3.0 Innhold Barnegruppa er mangfoldig med mange ulike behov. Noen barn trenger litt ekstra stimulans i løpet av dagen. Alle barn har behov for trygghet, omsorg og kjærlighet. Videre har barna behov for lek, å bruke skaperevnen, tilhørighet i gruppe, grensesetting, å bli tatt på alvor, samspill. Mat, klær, fysisk nærhet og sosial omgang med andre mennesker er grunnleggende behov for ethvert barn for at det skal få en god utvikling videre i livet. 3.1 Verdier i vår hverdag. I Vestbyen barnehage ønsker vi å vektlegge sentrale verdier i vår hverdag som Anerkjennelse, toleranse, respekt, ærlighet, likeverd trygghet, tilhørighet, åpenhet, mestring, selvstendighet, tillit og fortrolighet. Et godt samspill mellom voksne og barn. Mye humor og glede. 3.2 Hvordan praktiserer vi dette. For å skape trygghet og tillit er vi sammen med barna gjennom hele dagen Vi møter dem når de kommer og gir dem en god avskjed når de går hjem. Ved å ta oss tid til å lytte til barna, og ta dem på alvor, ser vi de signalene de gir. Vi skal være der for dem, å gi trøst, omsorg, et fang å sitte på når det trengs. Vi kan hjelpe barna i situasjoner de ikke mestrer. Skape forståelse for hverandres muligheter og behov Gjennom å bruke fantasien få utforske og gjøre egne erfaringer. Ved å gi anerkjennelse for deres daglige virke, ønsker vi å legge til rette for en trygg hverdag i barnehagen. Bruk av høflighetsregler overfor hverandre, og å være bevisst på nødvendige grenser i forhold til barna. 3.3 Barns lek Vi ønsker å prioritere barnas muligheter til lek. Lek er en meget viktig funksjon i barnets utvikling, og kan tjene til mange slags formål for barnet. Gjennom lek setter barnet seg selv inn i samspill med omverdenen. Barnet kommer i kontakt med ting og mennesker omkring seg, og lærer verden å kjenne. Gjennom leken får barnet uttrykke sine forestillinger, fantasier, følelser og erfaringer Leken lærer barnet å spille sammen med andre, det lærer normer og regler for sosial atferd og konfliktløsning. Det er viktig at personalet engasjerer seg i barnas lek og er tilgjengelig for dem. Lekeaktiviteten er et mål i seg selv, dette er et vesentlig kjennetegn i forhold til andre aktiviteter. Lystog gledefølelsen er et sentralt element i leken. 3.4 De minste i barnehagen I år har vi til sammen 13 som er født i 2010 og

5 Vi ønsker et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, slik at vi finner de beste løsninger for hvert enkelt barn. De minste bruker tid på å innorden seg våre rutiner. I starten er det vi som må innordne oss etter barnas behov. Etter hvert som tiden går, sammenfaller deres behov mer og mer med de største barna. Barnehagen er et stort område for et lite barn. Det tar tid å bli kjent og trygg på hele personalet, på de andre barna, i alle rom inne og på utelekeplassen. De minste observerer og studerer ofte det som skjer rundt dem, før de selv begynner å prøve ut. I barnehagen er det tydelig at de eldre barna setter stor pris på de små. De pusler rundt dem, vil gjerne hjelpe dem (noen ganger til store protester), og viser i stor grad omsorg. De fleste småbarna liker å holde på med ulike formingsmaterialer som for eksempel maling, liming, plastelina, trolldeig osv. De er i liten grad opptatt av det ferdige produktet. De minste barna er ikke med i de faste turgruppene. Vi ønsker at ungene skal få varierte erfaringer fra år til år, og at de skal ha noe å glede seg til når de blir større. Dette betyr ikke at de aldri får være med på tur. Det betyr bare at de får andre turopplevelser enn de største. 3.5 Turer Vi ønsker at barna skal: Bli vant til å være ute og bli kjent med nærmiljøet Kunne fungere/leke sammen på tvers av avdelingene Bruke naturen som lekerom, utforske, oppdage og se muligheter som finnes. De ukentlige turene er for barn som er født i 2007, 2008 og 2009 Ungene skal oppleve at barnehagen er en del av et større miljø. Turene starter opp om høsten med pause i desember og januar. Turungene må være kommet til barnehagen innen kl De må ha med seg en liten sekk med matpakke (brødskiver), ekstra spisehansker, votter og egen kopp med navn og sitteunderlag. For turnusbarna er det viktig å ha klare avtaler på disse dagene. Vi fordeler personalet på turgrupper og på de minste i barnehagen ut fra hvor mange som er hvor. Overraskelser kan i verste fall bety for lite bemanning og et dårligere tilbud til ungene. Eksempler på tursteder er Gråholten, Breivika, området rundt Aspåsen skole og Bispehaugen. Enkelte turdager får vi hjelp av Børre eller Amanda buss. Da drar vi på litt lengre turer som for eksempel Maskinisten, Bestemorenga, Bodøsjøen og Ausvika. 3.6 Førskolegruppa I år er det 16 som er med i 5-årsgruppa Camilla og Marlen skal ha ansvaret for dem. Oppstart i uke 35. Noen ganger skal hele gruppa være samlet og av og til skal de deles i to. I begynnelsen kommer det til å være fokus på å bli godt kjent med hverandre og gruppa blir enig om hvordan de skal ha det når de møtes for å ha 5-årsguppe. Gjennom hele året vil det bli lagt vekt på selvstendighetstrening og øve på å ta vare på egne ting, som klær og sko. Barna skal være deltakende i planleggingen av aktivitetene. Hvert barn skal ta med seg bøker hjemmefra som blir lest underveis. De kommer til å dra på flere turer gjennom året. Noen vil være i nærmiljøet, mens andre vil være lengre turer. 3.7 Bursdager Barnas bursdager blir feiret i barnehagen. Dagen markeres med flagg og bilde av bursdagbarnet. Barnet får være i fokus og kan for eksempel være med på å lede samling stund, eller være ordensbarn. Barnet er kledd i gullkappe og får egen krone som brukes mens de andre barna og personalet synger bursdagssang. Vi ønsker ikke at bursdagsinvitasjoner deles ut på barnas plasser, men at de gis til personaet, så er vi behjelpelig med å dele dem ut. 4.0 DE 7 FAGOMRÅDENE Lov om barnehager setter sammen med forskrift om rammeplan for barnehagen en del rammer for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen setter opp 7 fagområder som dekker store fagfelt. Fagområdene opptrer sjelden isolert og de skal tilpasses den enkelte barnehage og lokalsamfunnet. 5

6 1. Kommunikasjon språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst STRAKS, Språksprell (lek med språk) og TRAS- registrering.(tidlig registrering av språkutvikling). 1-3 år Benevning av det vi gjør og ser. Se i små enkle bøker. Sanger, bevegelsessanger, sangkort. Puslespill, og enkle spill, flanellograf. Tolke og overfortolke barns språk. Samtaler, innlevelse og forståelse for barnas ytringer, forenkling. Situasjonsavhengig språk. Her og nå. Navnet og bokstavene hengt opp på ulike steder i barnehagen. Både tall og bokstaver i ulike materiell, er tilgjengelig for barna. Aktivt bruk av uteleken til begrepsinnlæring. 3-5 år Språksprell, lesing, rim og regler. Spill som Uno, Yatzy, rimlotto, millionær, stigespill osv. Samtaler i alle situasjoner. Skrive navnet sitt, lekeskriving, tall, telling, lære litt om mål, vekt og mengde, gjennom daglige gjøremål. Kropp, bevegelse og helse Mye utelek. Aktiv bruk av natur og nærmiljø. Kunst, kultur og kreativitet Voksenledede og barnestyrte formingsaktiviteter, både i og utenfor barnehagen. Deltakelse på kulturaktiviteter i nærmiljøet. God tilgang til instrumenter, bøker, bilder utkledingsklær 1-3 år Plass til herjing, klatring, gåing, hinderløype, dansing, ringlek Bære og bygge. Fokus på sansemotorikk Dans og ringleker, samarbeide om ting. Håndhygiene, variert kosthold. 1-3 år Maling, tegning, forming, liming, klipping, riving, musikk dans, formidling av eventyr Bruk av rytmeinstrumenter. Flanellograf 3-5år Turer med ulike utfordringer. Klatring, ski, sykle, løpe, hoppe, bæring, bygging, fotball, hoppe tau og paradis. Perling og pusling, 3-5 år Sang og opptreden, ulike forestillinger. Kunstutstilling.Kunst vi omgir oss med i byen vår. Bykonserter m/små grupper. Kirkebesøk. Luciaopptreden på rådhuset.bibliotek, flymuseet. Eventyr. Natur, miljø og teknikk 6

7 Turer og samtaler om det som oppleves. Etikk, religion og filosofi Markering av høytider og kulturtradisjoner. Bevisst forhold til verdigrunnlag. Samtaler om toleranse og respekt. Hjelp til konfliktløsning. Nærmiljø og samfunn Deltakelse i aktiviteter i nærmiljøet. Bevissthet på likestilling. Antall, rom og form Matematikk 1, 2, 3. Bevisst bruk av språk (matematikk språk) Begrepsinnlæring. Tall og spill. 1-3 år Bil kjent på uteplassen, oppleve ulike årstider, mestre ulike underlag, is, snø, vått osv. Undring over det å være ute, begrepsinnlæring. Kildesortering av søppel. Enkel bygge og konstruksjonslek 1-3 år Markering av nasjonaldager, markering av høytider og FN dagen, hjelp til konfliktløsninger. 1-3 år Bli trygg i barnehagen både inne og ute. Tilpasse seg barnegruppa. Vente på tur. Gi samme tilbud, uansett kjønn. 1-3 år Enkle puslespill, puttebokser, sang rim og regler, 3-5 år Kildesortering av søppel, tur i fjære og skog, studere dyr og planter, såing av frø, kjennskap til bruk av data, bruk av tekniske hjelpemidler og verktøy. Bruk av digitalkamera. Bygge og konstruksjonslek i ulike materiell. bruk av speiderkniv, forstørrelsesglass, hov, målebeger og blomsterpresse 3-5 år Markering av tradisjoner, kirkebesøk. Undringer om liv og død. Vise respekt for hverandre. Få innsikt i andre kulturer,fokus på andre lands høytider og nasjonaldager. 3-5 år Delta på aktiviteter, arrangement og turer i nærmiljøet. Være med på forberedelsene til FN dagen. Besteforeldrefest en gang i året (se årets faste tradisjoner) 3-5 år Mer avanserte puslespill, spill, sang, rim og regler. Dekke bord (telling) Baking (mål og vekt) Tall og bokstaver lett tilgjengelig. Butikklek. Måling. Forståelse for mengder og vekt. Begynnende forståelse for å lære klokka. 5.0 Dagliglivet i barnehagen I vår barnehage har vi jobbet mye med dagsrytmen. Vår erfaring er at barn liker å ha oversikt og en viss rytme over dagen sin. Den kan være litt forskjellig fra avdeling til avdeling og fra år til år. Denne oversikten kan likevel gi et grunnlag for å se hvorfor vi gjør som vi gjør. Personalgruppa har diskutert både de muligheter og de begrensninger som ligger i en fastsatt dagsrytme. Vi har kommet fram til at vi ønsker å ha en fast ramme rundt dagen, der bl.a. måltid er et samlingspunkt. Dagsrytmen vår gir rom for både spontanitet og utfordringer. Alle barn har behov for søvn, mat, lek. Vår holdning er at leken skal og bør stå i sentrum. Gjennom dagliglivet i barnehagen utspiller mye av den direkte kontakten mellom barn og personalet seg. Det formidles som mulig. Dagliglivet i barnehagen skal bidra til å gi barna en mulighet til å utvikle sosial identitet og selvoppfatning. Barna skal få muligheter til å knytte forbindelser med andre, å oppleve egen identitet som atskilt fra andre. Vaner og vurderinger, skikk og bruk, derfor mener vi at hvordan dagliglivet i barnehagen gjennomføres spiller en avgjørende rolle for den oppfatningen barna får av seg selv i forhold til andre. Noe som er viktig for å gi barna så god sosial kompetanse 7

8 Dagsrytme Tidspunkt Hva Beskrivelse Barnehagen åpner. Kontakten mellom foreldre og personale er viktig for å utveksle beskjeder. For å få en god start på dagen vektlegger vi å hilse på hverandre når vi møtes, ikke bare barna og personalet, men også foreldrene Frokost De av barna som ikke har rukket å spise hjemme, kan spise i barnehagen (matpakke medbringes). Dette måltidet er tilpasset dagsrytmen slik at barna skal være sultne til formiddagsmaten. Frokost etter dette tidspunkt må avtales med personalet Formiddagsaktiviteter Barna velger selv lek og kamerater. Personalet er med, støtter, hjelper og bestemmer hvis det er nødvendig. Formiddagen gir mulighet til lengre lek, trening og fellesopplegg. Rydding, det er viktig å sette på plass etter seg så en finner ting igjen. Bleieskift Måltid forberedes ved at av personalet og et barn fra hver avdeling setter på tralla og dekker bord Samling Håndvask før mat Formiddagsmat Vi legger opp til et variert og sunt kosthold, der vi bergrenser sukker inntaket. Barn og personale samles til dagens treff. Opprop, sang og en fortelling er vanlig, men foregår ikke nødvendigvis hver dag. Sees i sammenheng med barnas øvrige lekeaktiviteter Samlingen er delt etter alder noen dager og felles for alle andre dager. De barna som kommer mens samlingen pågår leveres til personalet som er på avdelingen eller kjøkkenet. Vi legger vekt på at barna skal ordne sin egen mat, og hjelpe hverandre. Vi synes også det er viktig at barna lærer seg god folkeskikk ved matbordet, og ellers gjennom dagen. Vi ønsker at ungene skal spørre pent om å sende til hverandre, bruke kan æ få hvis det er noe de ønsker, samt takke for maten når de går fra bordet. 8

9 12.00 Bad og garderobe Dorunde / bleieskift, håndvask. De som skal sove blir lagt, ute eller inne barna sover etter avtaler med foreldrene. Alle andre kler på seg med mer eller mindre hjelp, med klær som passer til dagens vær Utelek De store sitter på trappa ute når de er ferdig kledd, mens de små venter inne, til en fra personalet går ut. Vi skal sørge for sikkerhet, men vi er også lekepartnere. Uteområdet sjekkes hver dag for å ivareta sikkerheten. Vi er ute i all slags vær. Uteplassen gir anledning til annen type lek enn inne. Uteleken vil variere i tid ut fra vær og årstid. Dette gjelder både formiddag og ettermiddag. En del møter blir avviklet i utetiden. I løpet av denne tiden står de minste opp. Litt kos og tid til å våkne er viktig Andremåltid Dette er et lett måltid for å stagge magen før middagen. Gjerne frukt / grønnsaker og / eller knekkebrød. Hvis noen av barna trenger mer mat på denne tiden av dagen kan dette medbringes og etter avtale med personalet gis til dette tidspunktet. Rydding Dersom vi er ute hele ettermiddagen, har vi gjerne en felles innrydding ca. kl Alle er med på å sette utelekene i skuret. Barn som blir hentet før ryddetid, setter på plass noen leker før de drar. Avkledning, skifting hvis det er nødvendig, en tur på toalettet og håndvask før måltidet Stengetid Barnehagen er sjekket og ryddet og alle barn på Maurtua og dagbarn på Bukkene Bruse må være hentet. 5.1 Kveldsåpen avdeling Den største forskjellen mellom dag- og kveldsdrift er antall barn. Færre barn gir også muligheter til ro og herjing, fordi det blir bedre plass og ikke så mange å ta hensyn til. Få barn medfører at barna har færre andre barn å leke med. Det har vært, og er kvelder der barna er spredt både i alder og interesser. Mål/ innhold for kveldsoppholdet: 9

10 1. Barna skal oppleve ettermiddager / kvelder i barnehagen med en tilnærmelsesvis hjemlig atmosfære. Vi legger vekt på hverdagsaktiviteter, lager hyggelige rammer rundt det å lage, spise og rydde opp etter middag. Hvis barna ønsker det kan de se barne-tv. 2. Barna skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Vi er nøye på at det er kjent personale på jobb om kveldene. Eventuelt vikarer går mellomvakter eller tidlig kveldsvakt. For de barna som er i barnehagen til seint på kvelden kan det være aktuelt At personalet tar kveldstellet på dem sånn at barnet er mett og god å ferdig stelt for kvelden, når foreldrene henter det. 3. Avdelinga skal drives i nært samarbeid med foreldrene. Foreldresamarbeid er like viktig uansett når på dagen barnet er i barnehagen. Men vi er oppmerksomme på at det må være enda tettere samarbeid når barna er i barnehagen på kveldstid. Det gjelder spesielt med hensyn til stell og rutiner som barnet er vant med hjemmefra. 6.0 Årets faste tradisjoner I årskalenderen tidfestes bl.a. ulike tradisjoner. Alle barna får ikke med seg alle tradisjonene hvert år pga ulike oppholdstider. Ukedagene vi arrangerer disse, varierer fra år til år, og ut fra tradisjon til tradisjon. Dette for at flest mulig av barna skal få delta på noe. I punktet over står det mer utfyllende om de ulike aktivitetene Tradisjoner i Vestbyen barnehage. Aktivitet Beskrivelse Idrettsdag i parken Vi har idrettsdag i parken med ulike aktiviteter. Avslutter med medaljeutdeling og god mat. Denne dagen blir avviklet på høsten. Besteforeldrefest Det blir sendt ut egen innbydelse fra ungene. For de som ikke har besteforeldre som kan komme, prøver vi i fellesskap å finne erstatninger. I utgangspunktet ønsker vi ikke foreldre denne dagen. Festene arrangere med ulike dager for de forskjellige avdelinger. Det er praktisk vanskelig å ha begge festene samme dag. For søsken på forskjellige avdelinger, kan vi gjøre spesielle avtaler. Luciafeiring 13.desember. Lucia er en lysfest til minne om den Hellige Lucia. I den norske tradisjonen er Lucia blitt stående som lysets symbol midt i den mørkeste årstid. Turgruppene (3,4 og 5-åringene) drar tradisjonen tro til Rådhuset for å gå. Vi baker lussekatter som vi har med og deler ut. Vi er pyntet med hvite kapper, lys og pynt i håret. Når vi er ferdig å gå i ganger og trapper, får vi servert boller og saft. Er vi riktig heldig, kommer også julenissen. De små er igjen i barnehagen og koser seg med eget luciatog. De blir også pyntet med hvite kapper, pynt i håret og lys. Til lunsj spiser barna lussekatter. Nissefest Alle er kledd som nisser. Barnehagen har nisseluer til låns. Vi går rundt juletreet og synger julesanger. Vi spiser grøt med mandel, den som finner denne får en marsipangris. Festen er en av de siste dagene før juleferien. Vår berømte nisse som sover på loftet hele året, tar seg en tur ned for å hilse på oss på denne dagen. Selvfølgelig har han med nissepose til alle. Julefrokost Arrangeres i midten / slutten av desember. Starter kl.7.30, og varer til kl.9.30 Sola er tilbake Vi markerer at sola er tilbake. Snakker synger om sola, og vi pynter avdelingene med soler vi lager. Karneval Dagene før faste har vært preget av løssluppenhet så vel i matfatet som i folkelivet, og det er disse dagene som er den opprinnelige karnevalstid. ( latin: carne vale = kjøtt farvel) Små og store kommer utkledd til barnehagen om morgenen. NB! Forbud mot våpen og masker. Personalet er gjerne seg selv i større grad, av hensyn til de minste som kan bli redd. Vi danser samba, og har leker / konkurranser for store og små. Vi spiser pølser med brød til hovedmåltidet, før vi slår katta ut av 10

11 Barnehagedagen Påskefrokost Sommerfest Avsluting for de som skal begynne på skolen til høsten. sekken. Sekken inneholder poser med noe godt. Vi markerer den nasjonale barnehagedagen, sammen med barna. Ulike arrangement fra år til år. Arrangeres før påskeferie på samme måte som julefrokost. Samarbeidsutvalget og foreldrene har ansvar for organisering og rydding. Arrangeres i barnehagen i midten av juni. Vi markerer at sommeren er kommet, og at det nærmer seg ferie for store og små. En fest for ungene, søsken, foreldre og personalet. Vi griller, og foreldrene har med seg den grillmat de selv ønsker. Personalet lager salat, saft, kaffe, te. Ved godt vær spiser vi ute, i dårlig vær spiser vi inne Barnehagen lager i stand en markering for de som er skolebegynner i høst. Oversikt over tidspunkt for de ulike tradisjonene. Måned Program August Oppstart, tilvenning September Uke 35 oppstart 5-årsgruppe Uke 36 oppstart av turgruppene Uke 38 Idrettsdag i parken Foreldremøte uke 37 Oktober Kontaktmøter, pedagogisk leder og foreldre November Desember Januar Februar Mars April Mai Besteforeldrefest Bukkene Bruse 2.november Maurtua 9.november Juleforberedelser Adventstunder hver mandag Kirkebesøk for turgruppene. De som vil, kan reservere seg. Lucia-feiring torsdag 13. desember turgruppene drar til Rådhuset, Vi har alt utstyrer til denne dagen Julefrokost, søsken og foreldre inviteres til frokost fra Nissefest, juletre, besøk av julenissen med mer. Eventuelt en av foreldrene er nisse. Faste turer går ut Planleggingsdag 2.januar? Barnehagen er stengt Faste turer går ut Vi markerer solas tilbakekomst på første soldag karneval oppstart av turgrupper Barnehagen har 40 års jubileum. Markering av barnehagedagen Påskeforberedelser Søsken og foreldre inviteres til frokost i uke 12. Kontaktmøter pedagogisk leder og foreldre Foreldremøte i regi av SU planleggingsdag 2.april Barnehagen er stengt! 17. mai. Foreldre ansvar for å ta med fanen til barnetoget! Juni Sommerfest med grilling uke 25. Markering for de barna som skal begynne på skolen. SU og foreldre har ansvar for organisering og rydding. Juli/august Barnehagen stengt 3 dager for planlegging i august i uke

12 7.0 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal legges vekt på i samsvar med dets alder og modenhet. (barnehageloven 3 barns rett til medvirking) Hvordan barn får medvirke i barnehagedagen vil avhenge av alder og funksjonsnivå, alle barn har rett til å ha innflytelse på sitt liv i barnehagen og deres følelsesmessige uttrykk må bli tatt på alvor. Vi må prøve å tolke deres kroppsspråk, og være lyttende og observante på barnas handlinger, for å sikre at barna får innflytelse. 7.1 Hvordan legge til rette for barns medvirkning la barna være med i daglige rutiner og gjøremål for at barna skal kunne ha innvirkning på sin egen dag, må vi legge til rette for at de skal få være med på det som skjer i løpet av barnehagedagen. barna får i stor grad være med på å bestemme, hva de skal gjøre i løpet av dagen. være allsidig i tilrettelegging, både med hensyn til enkeltbarns behov, og gruppas behov barna deltar aktivt, i gjennomføringen av samlingsstunden. diskutere med barna ulike måter å løse konflikter på ta utgangspunkt i barnas interesse og erfaringer smil og latter gir positiv energi, noe som igjen stimulerer til god læring og god samhandling legge til rette for individuelle muligheter for å lykkes 5-åringene får være med å planlegge hva de skal gjøre i 5-årsgruppa Fortløpende vurdering av det vi gjør, i lag med barna. 8.0 Overgangen barnehage - skole Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i forbindelse med skolestart. Informasjonskveld om skolestart. Arr grunnskolekontoret og barnehagekontoret samtale barnehage foreldre med tema skolestart, sammen fylles det ut et skjema som skal sendes til skolen. Kontakt mellom barnehage og skole for å gi nødvendig informasjon om barna slik at overgangen skal bli best mulig, ved behov. Skolen inviterer til førskole dag og foreldremøte. 8.1 Overgangen barnehage barnehage Barnehagen har også overgangsrutiner på samarbeid når det er søkt om overføring til annen barnehage og denne er innvilget. Avgivende barnehages styrer har ansvar for å innkalle til eventuelt overgangsmøte Innholdet på disse møtene skal dreie seg å formidle og dele kunnskap om barnet. Sammen med personal for de aktuelle barnehagen, kan foreldre delta. Eventuelt andre kan innkalles ved behov. Dokumenter som overføres med er TRAS skjema (gjelder alle barn) Enkeltvedtak Individuell opplæringsplan Halvårsrapport. 12

13 9.0 Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak som det satses på i barnehagen er gå-trening og refleksbruk (jf.lokal handlingsplan for trafikksikkerheten i Bodø kommune punkt Opplæring). 9.1 Hvordan gjør vi dette i praksis. Den beste læringen er bevisstgjøring i det daglige når vi er ute å går i trafikken. Barnehagen ligger i et område der det er en del trafikk Vi bruker nærområdet når vi går på tur og har god mulighet til å gi barna gode holdninger til det å ferdes i trafikken. Vi har på refleksvester når vi er ute og går, uansett om det er lyst. Til de minste barna bruker vi tau som de holder i, da kan de lettere holde rekken. Vi går to og to, og vi går på midten av fortauet. Vi bruker forgjengerfelt og stopper opp, ser oss til begge sider, og venter til bilene har stoppet opp før vi krysser veien. I lyskryss vet vi forskjellen på rødt og grønn mann. Det er ikke lov å gå på parkeringsplassen i barnehagen uten at det er en voksen tilstede. Personalet er gode forbilder Barn vi bekymrer oss for- tidlige tiltak/tverrfaglige samarbeid Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner som sikrer at barn vi bekymrer oss for får tidlig hjelp at det handles i samarbeid med foreldrene. Tverrfaglig team er tilrettelagt arena med ulike fagpersoner som gir rom og mulighet for drøftinger om barn vi bekymrer oss for. I Tverrfaglig tema kan foreldre og barnehage diskutere ulike problemstillinger og få hjelp, innspill og vurderinger fra ulike fagperspektiver. Foreldre må melde saker gjennom barnehagens styrer eller gjennom helsesøster på barnets helsestasjon. Andre aktuelle samarbeidsinstanser kan være PPT, BUP, sykehus, helsestasjon, barnehagekontorets fagteam, barnevern etc Evaluering og vurdering. Vi vurderer fortløpende den daglige driften på avdelingsmøter, pedagogmøter og assistentveiledning. Vi bruker personalmøter og planleggingsdager til å ta opp aktuelle tema, vurdere det vi gjør og foretar eventuelt endringer av planer. Det jobbes kontinuerlig med tilbakemeldinger vi får fra foreldrene, gjennom den daglige kontakten og foreldresamtaler Evaluering av store arrangement settes i en perm, der finnes handleliste, dugnadsliste, antall deltaker og så videre Informasjon mellom hjem og barnehage Vi bestreber oss på å gi info i best mulig grad, men vi er avhenging av at foreldrene følger med på oppslag og i årsplanen. Skriftlig informasjon finnes på veggen ved døra inne i garderoben på begge avdelinger. I tillegg har Maurtua en tavle i yttergangen. Avdelingene har skriftlige månedsbrev Gjennom året kommer informasjon om 5-årsgruppe og generelle informasjonsskriv fra styrer. Barnehage har egen hjemmeside. På hjemmesida legger vi ut informasjonsskriv, årsplan, månedsbrev og bilder fra barnehagehverdagen. Foreldrene får egne passord for å kunne logge seg på. 13

14 13.0 Barnegruppa Barn etter årstall Maurtua Bukkene Bruse 2 barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i barn født i 2007 Til sammen 20 barn Til sammen 29 barn 14.0 Samarbeidsutvalget Valg blant foreldrene på foreldrerådsmøtet 11.september 2012 og blant personalet på planleggingsdagen, mandag 13.augst Foreldrerepresentanter Telefon Far/mor til Avdeling Stig Børge Kaspersen far til Selma og August Bukkene Bruse Rita B Engen mor til Bertine maurtua Gry Løvmø mor til Leah Bukkene Bruse Vara: Jan Erik Aga far til Sunniva Bukkene Bruse Cecilie Krane Mor til Louise Maurtua Ansatterepresentanter Telefon Stilling Avdeling Laura Hammar pedagogisk leder Bukkene Bruse Astrid Andreassen barne- og ungdomsarb. Bukkene Bruse Trine Fæster assistent Maurtua vara: Inger- Lise Sørmo barne- og ungdomsarb. Bukkene Bruse Leder for samarbeidsutvalget ikke valgt Sekretær for samarbeidsutvalget Heidi Giseth /

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Innhold Forord... 2 1.0 Forbehold om endring... 2 2.0 Pedagogisk grunnsyn... 3 3.0 Innhold... 3 3.1 Sosial kompetanse... 3 3.2 Barns lek... 4 3.

Innhold Forord... 2 1.0 Forbehold om endring... 2 2.0 Pedagogisk grunnsyn... 3 3.0 Innhold... 3 3.1 Sosial kompetanse... 3 3.2 Barns lek... 4 3. Innhold Forord... 2 1.0 Forbehold om endring... 2 2.0 Pedagogisk grunnsyn... 3 3.0 Innhold... 3 3.1 Sosial kompetanse... 3 3.2 Barns lek.... 4 3.3 Språk og kultur... 4 4.0 Barnehagens verdigrunnlag...

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Maurtua Familiebarnehage

Maurtua Familiebarnehage Maurtua Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 maurtua@vikenfiber.no Telefon: 41604840 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.maurtua.private.barnehage.no Innhold

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Sollerudstranda barnehage

Sollerudstranda barnehage Sollerudstranda barnehage sollerudstrandabhg@gmail.com Telefon: 47241671 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sollerudstranda-barnehage/ Private barnehagers

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer